Page 1

Chữữ nổổ i aluminium bềề n đềẹ p taẹ i Haà Nổộẹ i Trổng ngaà nh quaả ng caá ổ baả ng hiềộẹ u cổá raấ t nhiềề u vaộẹ t liềộẹ u đềổ saả n xuaấ t chữữ quaả ng caá ổ, bềộ n caẹ nh chữữ baằ ng chaấ t liềộẹ u Mica, Inổx, Tổlề, Fổrmat….thìà chữữ nổổ i Alu cuữ ng laà mổộẹ t giaả i phaá p khaả thi – vaộẹ t liềộẹ u aluminium duà ng đềổ saả n xuaấ t chữữ nổổ i Alu cổá nhữững ữu điềổ m nhaấ t điẹnh sổ vớái caá c phữớng aá n khaá c. Đổộẹ bềề n cuả a viềộẹ c duà ng quaả ng caá ổ chữữ Alu cổá thềổ kềá ổ daà i tữà 5 naă m đềấ n 10 naă m. Taấ m nhổộ m aluminium chiẹu nhiềộẹ t tổấ t, phuà hớẹp vớái mổộ i trữớàng tữà laẹ nh đềấ n nhiềộẹ u đổộẹ caổ, nữớác mữa, aổ m mổấ c, ngổaà i ra đaộ y laà nhữẹa tổổ ng hớẹp tìánh chaấ t hổaá hổẹ c cuả a nhổộ m aluminium gổề m 2 lớáp giuá p chổấ ng ổxy hổaá caổ.

Alu (aluminum) laà mổộẹ t lổaẹ i hớẹp kim nhổộ m cổộ ng nghiềộẹ p đữớẹc sữả duẹ ng nhiềề u trổng thi cổộ ng xaộ y dữẹng vaà thiềấ t kềấ quaả ng caá ổ. Chaấ t liềộẹ u nhổộ m alu cổá nhữững đaăẹ c tìánh nổổ i baộẹ t nhữ: – Khaả naă ng caá ch nhiềộẹ t vaà chiẹu nhiềộẹ t tổấ t (Tữà -50 đềấ n 80 đổộẹ C)


– Caá ch aộ m hiềộẹ u quaả hớn sổ vớái vaộẹ t liềộẹ u thềá p, gổỗ daá n – Chổấ ng chaá y, chổấ ng thaấ m tữớàng, chổấ ng aă n mổà n hiềộẹ u quaả Nhớà nhữững điềổ m ữu viềộẹ t kềổ trềộ n, nhổộ m alu đaữ trớả thaà nh mổộẹ t trổng nhữững lữẹa chổẹ n haà ng đaề u khi laà m biềổ n quaả ng caá ổ alu giaá rềả taẹ i Tp.HCM, Bìành Dữớng, Đổề ng Nai, Taộ y Ninh, caá c tìảnh Taộ y Nguyềộ n,… Caá c lổaẹ i biềổ n quaả ng caá ổ alu phổổ biềấ n nhaấ t hiềộẹ n nay laà biềổ n quaả ng caá ổ chữữ phaá t saá ng, baả ng biềổ n chữữ nổổ i alu, baả ng ổấ p nhổộ m alu, biềổ n hổộẹ p đềà n, biềổ n cổộ ng ty, biềổ n phổà ng ban, biềổ n chìả daỗ n, biềổ n chữác danh, lổgổ, … Thaà nh phaổ n cuả a biềổ n quaả ng caá ổ chữữ nổổ i gổề m cổá phaề n chữữ nổổ i vaà phaề n nềề n biềổ n. – Phaề n chữữ nổổ i: Phaề n chữữ nổổ i chìánh laà phaề n chìánh cuả a biềổ n. Đữớẹc laà m tữà caá c chaấ t liềộẹ u khaá c nhau nhữ mica, alu, inổx, tổộ n, đổề ng, fổrmềx kềấ t hớẹp cuà ng đềà n lềd đềổ laà m nổổ i baộẹ t chữữ nổổ i vaà ổ buổổ i tổấ i. – Phaề n nềề n biềổ n: Nềề n biềổ n thữớàng sữả duẹ ng caá c lổaẹ i chaộ t liềộẹ u nhữ đaá , alu, baẹ t hiflềx, … Tuà y vaà ổ điềề u kiềộẹ n laắ p đaăẹ t vaà lìữnh vữẹc kinh dổanh maà chuá ng ta chổẹ n lổaẹ i nềề n biềổ n phuà hớẹp. Biềổ n quaả ng caá ổ gaắ n chữữ nổổ i cuữ ng thữớàng đữớẹc gổẹ i chung laà biềổ n đớn. Vềề maăẹ t kềấ t caấ u, biềổ n quaả ng caá ổ chữữ nổổ i cuữ ng giổấ ng hìành thữác biềổ n quaả ng caá ổ baẹ t hiflềx hổaăẹ c cuữ ng cổá thềổ đữớẹc taẹ ổ hìành chổ thềộ m phaề n sinh đổộẹ ng cuữ ng nhữ nhaằ m truyềề n taả i thổộ ng điềộẹ p cuả a dổanh nghiềộẹ p tớái sữẹ quan saá t trữẹc tiềấ p cuả a khaá ch haà ng. Ưu điểm và nhược điểm biển quảng cáo chữ nổi alu – Ưu điềổ m: Đổộẹ bềề n vữững caổ, ìát biẹ cổng vềộ nh biềấ n daẹ ng bớải thay nhiềộẹ t đổộẹ mổộ i trữớàng nềộ n aluminum thữớàng đữớẹc sữả duẹ ng chổ caá c bổộẹ chữữ nổổ i cổá kìách thữớác lớán (tữà 50 – 90cm) chuá ng đữớẹc duà ng uổấ n nổổ i vaà liềộ n kềấ t vớái nhau baằ ng lớáp kềổ chuyềộ n duẹ ng, dềỗ thi cổộ ng, ìát biẹ biềấ n daẹ ng trổng quaá trìành saả n xuaấ t. Chuá ng cổá thềổ đữớẹc kềấ t hớẹp vớái mika đềổ laà m caá c lổaẹ i chữữ nổổ i. Dổ thữớàng laắ p đaăẹ t viẹ trìá trung bìành nềộ n chữữ thữớàng đữớẹc kềấ t hớẹp vớái đềà n nềổnsign, hổaăẹ c đềà n lềd nổổ i trềộ n maăẹ t chữữ. Đềổ taẹ ổ hiềộẹ u quaả chiềấ u saá ng khi trớài tổấ i.


– Nhữớẹc điềổ m: Nềấ u kềấ t hớẹp vớái caá c lổaẹ i đềà n nhaấ t laà đềà n nềổnsing nềấ u biẹ chaộẹ p điềộẹ n raấ t rềỗ gaộ y ra hiềộẹ n tữớẹng chaá y chữữ. Xem thêm Gáy uốn chữ Gáy uốn chữ nhôm Chữ nổi Inox

Chữ nổi aluminium bền đẹp tại Hà Nội  
Chữ nổi aluminium bền đẹp tại Hà Nội  
Advertisement