Page 1

Cấấ u tấạ o hoộạ p đèè n sièộ u moỏ ng nấắ p bấộạ t Mấẫ u hoộạ p đèè n sièộ u moỏ ng nấắ p bấộạ t coó thèể sửỏấ chửữấ vấè thấy thèấ hìènh ấỏ nh dèẫ dấè ng bấằ ng cấó ch duè ng tấy mởỏ 4 nấắ p ngấy trèộ n mấặạ t hoộạ p đèè n. Mấẫ u hoộạ p đèè n nấè y hièộạ n nấy đấng dấầ n thấy thèấ cấó c mấẫ u hoộạ p đèè n thoộ ng thửởèng trong hấầ u hèấ t cấó c cửỏấ hấè ng, quấó n cấfè, showroom, phoè ng trấè , hoộạ p đèè n sièộ u thiạ. Cở bấỏ n cuữ ng gioấ ng nhử hoộạ p đèè n nấắ p hìót, chìỏ khấó c ởỏ choẫ noó cấầ n cấó c lấó sấắ t nhoỏ ( mấỏ nh ) đèể tấạ o tìónh đấè n hoầ i khi bấộạ t mởỏ nấắ p. Nhoộ m điạnh hìènh chuyèộ n duạ ng giuó p tấạ o thấè nh khung nhoộ m chấắ c chấắ n khi thấè nh phấể m. Cấu tạo hộp đèn siêu mỏng nắp bật Khung nhôm hộp đèn nấắ p bấộạ t chuyèộ n duạ ng, phuạ kièộạ n. Tấấ m dấẫ n sấó ng ( đoộạ dấè y 5mm ) Tấấ m chấắ n sấó ng chấấ t lièộạ u fomèx trấắ ng ( đèể tấó n sấó ng toấ t hởn)

Tấấ m micấ mấặạ t ( đoộạ dấè y 2mm ). Trấnh in chấấ t lièộạ u bấcklits film. Đèè n lèd thấnh sièộ u sấó ng 5630 vấè nguoầ n DC- 12V.


Đặc điểm hộp đèn siêu mỏng nắp bật Khung nhoộ m moỏ ng nhửng chấắ c chấắ n, mấng lấạ i sửạ sấng troạ ng. Hìènh ấỏ nh chièấ u sấó ng đèầ u, đoộạ nèó t cấo nhởè in trèộ n chấấ t lièộạ u bấcklist film Tièấ t kièộạ m đièộạ n nấặ ng, chi phìó thấy thèấ sửỏấ chửữấ Kìóch thửởóc linh hoấạ t ( kìóch thửởóc hoộạ p đèè n lởón nhấấ t 1.2mx2.4m). Phuè hởạp cho thièấ t kèấ đoầ ng boộạ , sấỏ n xuấấ t hấè ng loấạ t. Đoộạ bèầ n cấo, di chuyèể n dèẫ dấè ng. Xem thêm Nhôm hộp đèn nhét cạnh Nhôm hộp đèn EEFL

Profile for bang lang mua

Cấu tạo hộp đèn siêu mỏng nắp bật  

Cấu tạo hộp đèn siêu mỏng nắp bật  

Profile for ad-mart
Advertisement