Page 1

Cáá ch sửử dụụ ng đèè n rọụ i táụ ọ bièể n qụáử ng cáá ọ đèụ p Báử ng hièệụ ụ qụáử ng cáá ọ dụè láè ngọáụ i tháè nh háy nọệụ i tháè n, ngọáè i trờèi háy bèệ n trọng đèề ụ ráấ t qụán trọụ ng đọấ i vờái cáử thửờng hièệụ ụ váè ngửờèi tièệ ụ dụè ng. Mọệụ t báử ng qụáử ng cáá ọ áấ n tửờụng sèẽ lụọệ n láè báử ng qụáử ng cáá ọ thụ hụá t nháấ t. Khi thièấ t kèấ thi cọệ ng báử ng hièệụ ụ qụáử ng cáá ọ chụá ng tọệ i sèẽ đửá rá chọ báụ n cáá c giáử i pháá p sửử dụụ ng đèè n rọụ i báử ng qụáử ng cáá ọ váè cáá ch tíánh sọấ lửờụng đèè n rọụ i váè ọ bièể n sáọ chọ cọá hièệụ ụ qụáử nháấ t. Tính số lượng đèn rọi Cách tính công suất đèn pha Hièệụ n náy đèè n phá LED cọá cáá c cọệ ng sụáấ t cờ báử n nhử sáụ 10W, 20W, 30W, 50W, 100W, 150W, 200W vièệụ c chọụ n dụè ng đèè n lèd phá náè ọ phụụ thụọệụ c chụử yèấ ụ váè ọ chièề ụ cáọ cụử á bièể n: + Nèấ ụ bièể n qụáử ng cáá ọ cọá chièề ụ cáọ dửờái 1m báụ n cọá thèể sửử dụụ ng đèè n phá lèd 20W họáặụ c 30W. + Nèấ ụ bièể n qụáử ng cáá ọ cọá chièề ụ cáọ tửè 1m đèấ n 2m báụ n cọá thèể dụè ng đèè n phá lèd 50W.


+ Nèấ ụ bièể n qụáử ng cáá ọ cáọ tửè 2m đèấ n 5m báụ n nèệ n dụè ng đèè n lèd phá 100w họáặụ c 150W họáặụ c 200W, tụè y váè ọ nhụ cáề ụ áá nh sáá ng váè cọá cáá ch bọấ tríá chọ phụè hờụp. Háề ụ hèấ t đèè n rọụ i báử ng qụáử ng cáá ọ đửờục bọấ tríá thèọ 2 cáá ch: Bọấ tríá tửè 1 phíáá trèệ n họáặụ c dửờái đửờục láắ p váè ọ cáá c cáề n thièấ t kèấ sáẵ n đèể chièấ ụ váè ọ bièể n, cáá ch náè y phụè hờụp vờái cáá c bièể n cọá chièề ụ cáọ dửờái 3m, cáá ch chọụ n cọệ ng sụáấ t nhử trèệ n sèẽ máng láụ i hièệụ ụ qụáử chièấ ụ sáá ng đụử váè sáá ng đèề ụ bèề máặụ t bièể n qụáử ng cáá ọ. Bọấ tríá đèè n rọụ i tửè 2 hửờáng trèệ n váè dửờái đèể cọá đửờục áá nh sáá ng đèề ụ hờn, cáá ch náè y thửờèng đửờục sửử dụụ ng vờái bièể n qụáử ng cáá ọ cáọ hờn 3m, sáụ khi bọấ tríá 2 hửờáng thíè chọụ n cọệ ng sụáấ t đèè n rọụ i cụẽ ng chiá đọệ i chièề ụ cáọ váè áá p dụụ ng cọệ ng thửác nhử trèệ n. Tính số lượng đèn pha led cho biển quảng cáo Mọỗ i lọáụ i cọệ ng sụáấ t đèè n rọụ i bièể n qụáử ng cáá ọ chọ kháử náặ ng chièấ ụ trọng pháụ m vi kháá c nháụ, chíánh víè thèấ khi tíánh tọáá n sọấ lửờụng đèè n rọụ i chọ bièể n qụáử ng cáá ọ cụẽ ng cáề n cáặ n cửá váè ọ cọệ ng sụáấ t cụử á đèè n đèể tíánh khọáử ng cáá ch giửẽá cáá c phá lèd


váè tửè đọá dửụá váè ọ chièề ụ dáè i cụử á bièể n đèể pháệ n bọấ chọ phụè hờụp, sáụ qụáá tríènh tử váấ n chụá ng tọệ i nhử sáụ: Đèè n phá lèd 20W, 30W phụè hờụp vờái khọáử ng cáá ch dửờái 50cm. Đèè n Lèd Phá 50W phụè hờụp vờái khọáử ng cáá ch 50 – 80cm. Phá lèd 100W phụè hờụp vờái khọáử ng cáá ch 80 – 120 cm. Đèè n Lèd Phá 150W phụè hờụp vờái khọáử ng cáá ch 1,2 – 1,5m. Lèd Phá 200W cọá khọáử ng cáá ch 1,5 – 2m. Giải pháp chiếu sáng cho biển quảng cáo bằng đèn rọi biển quảng cáo Chièấ ụ sáá ng trửục tièấ p tửè bèệ n ngọáè i: Nèấ ụ nhử trửờác đáệ y ngửờèi tá sửử dụụ ng đèè n nèọn, đèè n phá mètál,….. áá nh sáá ng tráắ ng thíè náy đáẽ cọá thèể lửụá chọụ n đửờục nhièề ụ máè ụ hờn đèè n LED, trèệ n thiụ trửờèng cọá nhièề ụ lọáụ i đèè n LED vờái cọệ ng xụáấ t kháá c nháụ nhửng chụọ LED Nichiá chọ áá nh sáá ng trụng thửục nháấ t, sáá ng nháấ t máè tièấ t kièệụ m đièệụ n náặ ng nháấ t. Chièấ ụ sáá ng tửè bèệ n trọng. Sửử dụụ ng đèè n Phá báụ n cáề n tíánh tọáá n kyẽ cọệ ng sụáấ t chièấ ụ sáá ng sáọ chọ vửèá hièệụ ụ qụáử nháấ t giụá p kháá ch háè ng khi lửụ thọệ ng bụọể i tọấ i cọá thèể nháệụ n bièấ t rọẽ táấ m bièể n cụử á báụ n. Tham khảo thêm Cắt mút xôp Gia công chữ nổi Gáy uốn chữ nhôm

Cách sử dụng đèn rọi tạo biển quảng cáo đẹp  
Cách sử dụng đèn rọi tạo biển quảng cáo đẹp  
Advertisement