Page 1

Cáá ch láà m chữữ nổổ i gáắ n led đơn giáả n Trổng lĩữnh vữực quáả ng cáá ổ hieệự n náy, mổự i ngữơài khổệ ng cổà n xá láự gĩà nữữá vơái báả ng hieệự u chữữ nổổ i gáắ n đeà n LED, chuá ng tá cổá theổ báắ t gáặự p báả ng hieệự u chữữ nổổ i gáắ n LED ơả báấ t cữá đáệ u treệ n đữơàng phổấ tữà cáá c quáá n áặ n, đeấ n nháà háà ng, cổệ ng ty vơái đuả hĩành dáự ng váà kĩách thữơác kháá c nháu. Láà mổệự t sáả n pháổ m khổệ ng theổ thieấ u trổng hổáự t đổệự ng kinh dổánh cuả á cáá c dổánh nghieệự p, đáặự c bieệự t láà cáá c cữảá háà ng, cổệ ng ty cổá hổáự t đổệự ng kinh dổánh cáả bán đeệ m hổáặự c cổệ ng ty cổá nhu cáầ u quáả ng báá thữơng hieệự u cuả á mĩành, táự ổ neá t đáặự c sáắ c sinh đổệự ng rieệ ng. Cách làm chữ nổi gắn led Bữơác đáầ u tieệ n láà báự n pháả i lữựá chổự n nhữững cháấ t lieệự u láà m neệ n sáả n pháổ m: lữựá chổự n cháấ t lieệự u đeổ láà m báả ng hieệự u, chổự n lổáự i váệự t lieệự u đeổ láà m chữ nổi nhữ micá, áluminum…váà cuổấ i cuà ng láà lổáự i váệự t lieệự u quán trổự ng nháấ t khổệ ng theổ thieấ u láà đeà n LED.


Tieấ p theổ tá chổự n máẫ u thieấ t keấ phuà hơựp chổ tữàng lổáự i hĩành kinh dổánh, chuá ng tá neệ n leệ n phữơng áá n trữơác cáá ch sáắ p xeấ p chữữ váà đeà n đeổ nhữững cổệ ng đổáự n sáu đữơực tieấ n háà nh nhánh hơn. Tieấ n háà nh cáắ t máặự t chữữ váà táự ổ hĩành, giá cổệ ng chổ chữữ nổổ i báằ ng táy hổáặự c báằ ng máá y láser cổệ ng ngheệự cáổ, neấ u chổự n nhữững lổáự i váệự t lieệự u nhữ inổx, đổầ ng thĩà neệ n cổá theệ m mổệự t lơáp sơn báả ổ veệự beệ n ngổáà i beầ máặự t chữữ đeổ giuá p beầ máặự t luổệ n sáá ng bổá ng. Cổệ ng đổáự n gáắ n đeà n LED: bữơác náà y kháá quán trổự ng đổà i hổả i ngữơài thơự pháả i cổá táy ngheầ cáổ váà nhieầ u kinh nghieệự m. Sáắ p xeấ p đeà n LED sáổ chổ áá nh sáá ng pháệ n bổổ đeầ u, ngữơài thơự pháả i thữả đeà n trữơác khi dáá n cổấ điựnh đeà n váà ổ báả ng. Neấ u muổấ n đeà n háắ t dữơái cháệ n chữữ thĩà đeà n LED đữơực dáá n trữực tieấ p leệ n máặự t tráá i cuả á chữữ đổầ ng thơài háà ng chữữ leệ n máặự t báả ng hieệự u, cáá ch náà y thữơàng keấ t hơựp vơái chữữ nổổ i báằ ng cháấ t lieệự u inổx, gổẫ ,.. Cổà n vơái cáá ch đeổ háắ t đeà n tổáà n máặự t chữữ, đeà n đữơực gáắ n váà ổ mổệự t fổrmát, máặự t fổrmát náà y đữơực cáắ t y bổệự vơái chữữ, thữơàng láà chữữ nổổ i báằ ng micá, đổầ ng thơài dáá n cháệ n fổrmát luà i 3mm sổ vơái vieầ n chữữ đeổ khi ổấ p váà ổ lững micá táự ổ tháà nh mổệự t khổấ i lieệ n keấ t. Báắ n ổấ c cổấ điựnh fổrmát váà ổ báả ng hieệự u hổáặự c khung sáắ t, gáắ n micá leệ n fổrmát rổầ i báắ n ổấ c beệ n hổệ ng chổ chữữ micá cổấ điựnh váà ổ cháệ n fổrmát. Neấ u muổấ n sinh đổệự ng, thu huá t váà báắ t máắ t deẫ gáệ y sữự chuá yá hơn, báự n cổá theổ láệự p trĩành chổ đeà n LED cháự y chữữ hổáặự c nháấ p nháá y treệ n báả ng hieệự u tuà y theổ sáá ng táự ổ váà nhu cáầ u. Cổấ điựnh chữữ, thữả đeà n váà nguổầ n, hổáà n thieệự n cổệ ng trĩành váà tieấ n háà nh treổ báả ng hieệự u. Ưu điểm tự làm chữ nổi gắn led Vơái váệự t lieệự u láà đeà n LED, giáá tháà nh seữ reả hơn, kháá tieấ t kieệự m đieệự n náặ ng, đổệự beầ n cuả á đeà n cuữ ng cáổ hơn, nhieầ u máà u sáắ c nổổ i báệự t. Cáá c chuả kinh dổánh cuữ ng khổệ ng máấ t nhieầ u chi phĩá đeổ sữữá chữữá, báả ổ trĩà, tháy mơái. Vơái máà u sáắ c rữực rơữ cuả á đeà n LED keấ t hơáp vơái cáá c váệự t lieệự u kháá c cổá theổ sáá ng táự ổ nhieầ u kieổ u báả ng hieệự u sinh đổệự ng kháá c nháu, gổá p pháầ n náệ ng cáổ hieệự u quáả quáả ng cáá ổ váà kinh dổánh. Tham khảo thêm


Keo mica Gáy nhôm

Cách làm chữ nổi gắn led đơn giản  
Cách làm chữ nổi gắn led đơn giản  
Advertisement