Page 1

16

Regio Waas en Dender

Visie ¬ Vrijdag 18 april 2014

Regioverantwoordelijke: Johan Vyverman Artikels op de regionale bladzijden (16-19) vallen onder de verantwoordelijkheid van de regioverantwoordelijke. Verantwoordelijk uitgever regio Waas en Dender: Johan Vyverman. Voor vragen over het regionaal nieuws contacteer de redactie. Redactie Waas en Dender, Bogaerdstraat 33, 9200 Dendermonde - waasendender@acw.be

Patiënt … sta op je rechten 18 april is de ‘Dag van de patiëntenrechten’. Maar al te vaak wordt vergeten dat de patiënt geen ‘lijdend voorwerp’ is. De patiënt hoeft dus niet zo maar alles te ondergaan en heeft dus wel degelijk heel wat rechten. En omdat die rechten op vandaag door vele patiënten onvoldoende gekend zijn is een ‘Dag van de patiëntenrechten’ zeker op zijn plaats. Sedert 2002 zijn patiëntenrechten wettelijk vastgelegd in de Wet op de Patiëntenrechten. Door dit duidelijk te omschrijven wou de wetgever de kwaliteit van de relatie tussen patiënt en zorgverlener bevorderen. Zo heb je als patiënt niet alleen recht op kwaliteitszorg, maar kan je zelf ook je zorgverstrekker vrij kiezen. Bovendien kan er zonder je toestemming geen behandeling worden gestart of verder gezet. En als patiënt heb je ook recht op informatie. Informatie over je p 24 april 2013 schrikt de labels en handtekeningen- belanden dan gezondheidstoestand, maar ook wereld op. Het Rana Plaza- op de directietafels van heel wat kledingover de behandeling. En inzake de complex in Dhaka (Bangla- ketens.’ behandeling gaat het niet alleen desh) is ingestort en 1129 kleover het doel, de risico’s, de nevendingarbeidsters komen om het leven: de werkingen of mogelijke alternatieve Gedragscode grootste industriële ramp in de kledingbehandelingsvoorstellen. Maar ook sector ooit. Meteen laait het debat op over Dat mensen van hier wakker liggen van over de kosten van de behandeling. de omstandigheden waar veel kledingar- de situatie van arbeiders duizenden kiloOmdat dit wel eens over het hoofd gezien wordt, wil CM op deze dag beidsters in werken. De Schone Kleren meters verder, blijkt uit de reactie van een van de patiëntenrechten hier de Campagne vraagt al jaren aandacht voor voorbijgangster. ‘Toen ik merkte dat één nadruk op leggen. In concreto vraagt deze problematiek. Wereldsolidariteit is van de kledingstukken die ik net op de CM die dag aandacht voor ‘conventiéén van de trekkers van markt had gekocht onering’. deze campagne en voergemaakt was in Bangla7 Want het kan voor de factuur een Wij Willen de vorige week dinsdag desh, ben ik het gaan slok op een borrel schelen of de samen met lokale partomruilen. Een complebehandeling gebeurde door een nerorganisaties actie in te boycot is uiteraard geconventioneerde of niet-geconZele. ook niet de oplossing ventioneerde zorgverstrekker. want dan vallen de Geconventioneerde zorgverstrekde rana Plaza-ramp heeft de wereld Al enkele jaren wordt mensen daar zonder kers aanvaarden de tariefafspraken geschokt, ook de westerse kledingindumet de ziekenfondsen en houden de Kloosterstraat in werk.’ ‘Daarom willen strie voelt zich mee verantwoordelijk. zich aan de officiële tarieven.deNietZele zijn tijdens de jaarwe met deze campagne consumenten mondiger dan geconventioneerde zorgverstrekmarkt tot de kledingindustrie ooit en willen graagomgetoverd ‘schone kleren’ kers kunnen bovenop het officiële een ‘Groene straat’. vooral op hun verantkunnen kopen. Wereldsolidariteit wil dit tarief ook een ereloonsupplement Lokale om organisaties woordelijkheid wijzen’, momentum aangrijpen in het vooraanrekenen. Het is dus zeker aan te hun tewerking vertelt Tom Van Lierde. jaar van 2014stellen massaaleractie voeren raden om, wanneer je terechtkomt Steun voor aan voorbijgan‘De ramp in Dhaka was en heel concreet Belgische kledingkeK l e D in G bij een niet-geconventioneerde arts, tens mobiliseren om ‘schone kleren’ in gers. Dit jaar kon al wie voor een aantal ketens vooraf te informeren over de kost de rekken te hangen. ontwerp je eigen t-shirt op wijwillenschonekleren.be wou ook de eisen van een wake-up call. Heel van de zorg. de Schone wat ketens Op www.cm.be/zorgverleners kan Kleren Camen merken je opzoeken of je zorgverlener -inclusief leefbaar loon en vakbondsvrijheid- en ze Wat is ‘schoon’? zich aan externe controle, watCampagne ontzetgeconventioneerd is, en of er geconpagne onderhebb e n voor Wereldsolidariteit en de Schone Kleren CamMetonderwerpen de Schone Kleren tend belangrijk is. Ondermeer de bekende merken is het belangrijk ventioneerde zorgverleners pagne in de s c hdat r ibedrijven j v e n .een goede ge-willen de kledingindustrie op momenteel Filippa K,we Jack Wolfskin, McGregor en Kuyichi zijn dragscode hebben en naleven, voor heel hun producbuurt zijn. Tom Van e e n bij FWF. Momenteel zijn slechts 4 wijzen. hiermee dat ze alleen kleding hunaangesloten verantwoordelijkheid Je hebt recht op informatie alstieketen. pati-Ze garanderen Lierde van omstandighe- Belgische bedrijven lid, waaronder de modeketen gedragscoverkopen die gemaakt is in correcte ënt … maak gebruik van dit recht, ACW de op Omdat de kledingketen zo ingewikkeld den: leefbare lonen, het rechtWaas op organisatie, geen TomMayerline. Van Lierde ook om te weten hoe diep jegedwongen in je overwerk, geen discriminatie, veilige en is, met onderaannemingen en verschillende leveranACW Waas en Dender en Dender, papier, vaak geldbeugel zal moeten tasten.gezonde werkomstandigheden, geen dwangarbeid en ciers, ben je nooit 100% zeker dat alles ‘schoon’ is, ook één van de onder druk bij deze bedrijven niet. Maar de FWF-leden zetten algeen kinderarbeid. deze basisvoorwaarden stemmen partnerorgavan de convast heel grote stappen. Luc Van Kemmel overeen met internationaal erkende arbeidsnormen. nisaties van deze campagne, vertelt: ‘Wie sument. Of dit in de praktijk wordt nageen de bedrijven moeten meewerken aan een onafAlgemeen directeur hankelijke controle op de dat naleving deze voorvindt devanwerkomstandigheden van leefd is iets anders. Een goede vakbondsCM Waas en Dender Schone Kleren Campagne waarden. kledingarbeiders beter moeten, kan van- werking is daar de beste garantie voor. daag zijn of haar handtekening zetten Schone Klerenop Campagne (SKC) is uitgegroeid tot een wereldgoed bezigspeciaal ontworpen T-shirts.de Ofnetwerk beterdat nog, bedrijven die kleeffectief grote stapwijd zich inzet Er voorzijn arbeiders in de wereldwijde Heel veel kledingketens en merken hebben momenen sportgoederenindustrie. Het netwerk uitbuiting van schone klehetop kledinglabel uitvan zijn ofdinghaar trui of pen zetten inwildederichting teel een gedragscode papier, vaak onder druk van werknemers in lageloonlanden stoppen door de politiek, de knippen enook opwelde T-shirts bevesti- ren. Merken en modeketens die lid zijn de consument. debroek grote vraag is of deze code consumenten, de producenten en merken voor hun verantwoorecht in praktijk wordt nageleefd, in de fabrieken waar gen. Deze actie loopt nog tot delijkheid aan de tezomer. van de Fair Wear Foundation (FWF) hebstellen. In 17 landen in europa is er een Schone zij hun orders plaatsen. een goede vakbondswerking De T-shirts – met hopelijk duizenden goede gedragscode –inclusief Kleren Campagne. In Belgiëben heb je een een vlaamse en Waalse cam-

Actie tijdens Groene Straat in Zele

Wij willen schone kleren

O

V.U. Andre Kiekens, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel - Vrij van zegel, art 198, Codex 7

schone kleren

ARBeiDSteRS in BAnGlADeSh

Be96 7995 5000 0005

op de werkvloer is de beste garantie hiervoor. Op vlak van ‘leefbaar loon’ en ‘onafhankelijke controle’ scoren heel wat bedrijven minder goed. Toch zijn er ook bedrijven die grote stappen zetten in

pagne. de vlaamse SKC wordt gecoördineerd door Wereldsolidariteit en zoals in andere landen is dit een coalitie van vakbonden, consumenten- en noordzuidorganisaties.

Wat is ‘schoon’? De Schone Kleren Campagne formuleert drie duidelijke eisen:  Veilige en gezonde werkomstandigheden  Leefbare lonen  Vakbondsvrijheid en onafhankelijke controle

leefbaar loon en vakbondsvrijheid – en ze onderwerpen zich aan externe controle. Of kleren echt 100 % schoon zijn is echter moeilijk te achterhalen aangezien veel kledingbedrijven werken met onderaannemers en verschillende leveranciers.’

Hongerloon Na de instorting van Rana Plaza werd opnieuw duidelijk dat kledingarbeidsters aan een hongerloon werken. Soms moet zelfs meer dan driekwart van het loon aan de huur van een krot betaald worden. Dit probleem stelt zich niet alleen in Bangladesh, in heel Azië kunnen kledingarbeidsters met hun loon amper in hun levensonderhoud voorzien. In Bangladesh riep de regering een looncommissie in het leven om een voorstel van nieuw minimumloon uit te werken. Die berekende dat 100 euro een leefbaar loon is. Werkgevers waren echter niet bereid om een dergelijk loon uit te betalen. Daarop brak er onder impuls van de vakbonden massaal protest uit. Ondertussen is het maandloon verhoogd tot 50 euro, wat nog steeds veel te weinig is. ‘De vakbonden kunnen dus elke steun gebruiken in hun strijd voor betere werkvoorwaarden, ook die van de bewuste consument’, besluit Tom Van Lierde.

✔✔Voor meer info over de campagne

kan je terecht op www.wijwillenschonekleren.be of bij Tom Van Lierde van ACW Waas en Dender, via tom.vanlierde@acw.be of 03 760 13 68.


Regio Waas en Dender

Visie ¬ Vrijdag 18 april 2014

17

Waardig en duurzaam werken

Groene jobs in een groene economie

W

aardig werk en duurzame ontwikkeling zijn twee begrippen die de laatste jaren opgang maakten en stilaan zijn ingeburgerd. Niet enkel in vakbondsmiddens maar ook in de samenleving. Spijtig genoeg blijft het al te vaak bij ‘woordenkramerij’ en zie je weinig resultaat op het terrein. ACV Waas en Dender stemde tijdens het Verbondscongres in 2011 voor groene jobs in een groene economie. Het ACV ging de uitdaging aan om meer te investeren in duurzaamheid door ‘in de lokale werkingen laagdrempelige initiatieven te ontwikkelen zoals bedrijfsbezoeken, fietstochten enz.’

Zuinig rijden op frituurolie ‘Atravet verwerkt gebruikt frituurvet tot biodiesel. In tegenstelling tot biodiesel uit koolzaad of raapzaad heeft deze productiewijze een groen imago omdat er geen primaire voedingsproducten worden gebruikt. Tijdens de verwerking gaat er ook geen druppel olie verloren. Zelfs het frituurafval dat het bedrijf ophaalt, wordt gebruikt voor de productie van groene energie.’

Think green

Frituurolie recycleren is natuur creëren

Met bovenstaande krachtlijn in het achterhoofd, bracht de ACV-kern van Lokeren-Zele-Berlare een bezoek aan Atravet in Lokeren. Dit familiebedrijf groeide uit tot één van de grootste spelers op de Belgische markt van gebruikte frituuroliën en -vetten. ‘Atravet wil op een positieve manier bijdragen aan de realisatie van een groene planeet’, staat op hun website te lezen. Özgür Yurdaer, regiopropagandist, vertelt aan Visie wat hij tijdens het bedrijfsbezoek heeft bijgeleerd.

‘Atravet ontwikkelde de OlioBox, een inzamelpunt voor gebruikt frituurvet. Tegenwoordig vind je in heel wat supermarkten en containerparken een dergelijk inzamelpunt. Zo kan de consument gebruikte frituurolie terugbrengen naar de plaats waar hij nieuw frituurvet koopt. En per volle OlioBox schenkt het bedrijf een bijdrage aan Natuurpunt waarmee het drie vierkante meter natuur koopt in Vlaanderen.

ACV Oudegem

Ontdek je toekomst in Het Beroepenhuis

Wat zal ik later worden?

Je energiefactuur heeft een grote impact op je gezinsbudget. Als je hierop kan besparen, is dat mooi meegenomen. ACV Oudegem organiseert hierover een infoavond op donderdag 24 april 2014 om 19.30 uur. Afspraak in de kleine zaal van het parochiaal centrum in de Hofstraat in Oudegem.

Bestuur een schip in een computersimulatie! Schuif als mecanicien onder een vrachtwagen. Test je vaardigheden als lasser met een dokter-bibber-spel, zet een haarnetje op als kwaliteitsverantwoordelijke in de voedingsindustrie en ontwerp een fiets als industrieel tekenaar! In Het Beroepenhuis kan je op een toffe manier kennismaken met meer dan 50 beroepen uit de technische sfeer en je eigen talenten ontdekken.

Edwin Van Raemdonck legt uit hoe je met de V-test verschillende energieleveranciers kan vergelijken en een eventuele overstap naar een andere (goedkopere) leverancier maakt. Hij geeft ook info over duurzame verlichting: welke invloed heeft verlichting op je energiefactuur en wat zijn goede alternatieven voor gloeilampen? De toegang is gratis en je krijgt een drankje aangeboden.

Als 11 tot 14-jarige kiezen voor een opleiding of een beroep is niet eenvoudig. Het Beroepenhuis wil jongeren aanmoedigen om een bewuste keuze te maken voor een opleiding in het beroeps- of technisch secundair onderwijs. Deze boeiende studierichtingen openen deuren naar succes: een grote tewerkstellingskans of de mogelijkheid om verder te studeren. Een werkbundel met verschillende opdrachten gidst je langs de beroepen. Die zijn verdeeld in ontdekhoeken van elf verschillende beroepssectoren: haven en binnenvaart, transport en logistiek, metaal en technologie, kapper en schoonheidsspecialist, chemie en kunststoffen, bouw, horeca, voedingsindustrie, social profit en grafische industrie. Je krijgt ook een praktische werkbundel mee om je zoektocht thuis voort te zetten.

ACV Sint-Gillis-Dendermonde

‘Een ziek familielid. En nu?’ Wat kan het ziekenfonds voor jou doen? En op welke andere (stads) diensten kan je een beroep doen? Welke verlofregelingen bestaan er en zijn er tegemoetkomingen voor een ziek familielid? Het antwoord krijg je van Roos Bronselaer (Sociaal huis), Roos Collaert (dienstencentrum De Zonnebloem), Kathleen Cami (CM) en Walter De Ridder (ACV) tijdens de infoavond op dinsdag 29 april 2014. Afspraak om 19.30 uur in het Gildenhuis, Otterstraat 124 in Sint-Gillis-Dendermonde. Je hoeft niet in te schrijven en de toegang is gratis.

Open zondagen in Het Beroepenhuis Op zondag 27 april en 18 mei is Het Beroepenhuis doorlopend open van 9.30 uur tot 16.30 uur. De toegangsprijs bedraagt 6 euro per persoon. Kinderen jonger dan 10 jaar kunnen gratis binnen. Het hele gezin is welkom. Reserveren is niet nodig. Een bezoek duurt ongeveer 2 uur.

✔✔Meer

info? Het Beroepenhuis vzw, Doornzelestraat 86-92 in Gent, info@beroepenhuis.be, tel. 09 330 85 50, www.beroepenhuis.be.

Mobiliteitsdebat in Temse op 28 april Een betere en duurzame mobiliteit over de Schelde tussen het Waasland en de Denderstreek, tussen Klein-Brabant en het Vaartland (Bornem, Puurs, Willebroek). Het is een noodzaak voor werknemers en werkzoekenden, senioren, scholieren en ziekenhuisbezoekers. Bart Van Malderen (SP.A), Bjorn Rzoska (GROEN), Jos De Meyer (CD&V), Marius Meremans (N-VA), Tom De Meester (PVDA) gaan hierover in debat met enkele mobiliteitsdeskundigen en geven hun visie op mobiliteit in de regio. Dit initiatief van de werkgroep ‘Haal De Lijn over de brug’ en de Ouderenadviesraad van Temse vindt plaats op maandag 28 april 2014 in zaal Roxy, Stationstraat 29 in Temse en start om 19.30 uur. De toegang is gratis.

✔✔haal-delijn-over-de-brug.blogspot.be

Syndicaal overleg in een kmo, pas’ta? In april en mei deelt ACV Waas en Dender pasta uit in enkele bedrijventerreinen. Bij de pasta krijgen de kmo-werknemers ook een krantje aangeboden met informatie over de voordelen van syndicaal overleg, de campagne ‘Van solidariteit word je beter’, het nieuwe eenheidsstatuut en nog een aantal andere syndicale thema’s. De pastatoer houdt op 25 april halt in Sint-GillisWaas (Kluizenmolen), op 29 april in Wetteren (bedrijventerrein Vantegem) en op 23 mei in Lokeren (E17 2/3). Wie meer info wil over deze toer, kmo-aangelegenheden of wie de kmo-krant digitaal wil ontvangen, neemt contact op met Bart Reyns, breyns@acv-csc.be of tel. 03 765 21 52.

Sluiting ACV De ACV-dienstencentra zijn gesloten op 18 april (Goede Vrijdag) en 21 april (paasmaandag). De beroepscentrales zijn gesloten op 18 april vanaf 12 uur en op 21 april. Alle ACV-diensten zullen ook gesloten zijn op donderdag 1 mei.

WEG

over energie

Waarom zou je gebruikte frituurolie nog langer in je gootsteen gieten als je het gratis kan afgeven in je supermarkt? Je spaart er je leidingen mee, je helpt het milieu en je creëert tewerkstelling. En zo draag jij ook je steentje bij aan een groene(re) economie.’

KORT

infoavonden

Nu wil Atravet vooral mensen sensibiliseren en overtuigen om hun olie naar een inzamelpunt te brengen. Want 63 % van het gebruikt frituurvet verdwijnt nog steeds in afvoerbuizen en rioleringen. 37 % wordt dus al gerecycleerd maar dit kan duidelijk nog beter!


18

Regio Waas en Dender

Visie ¬ Vrijdag 18 april 2014

UIT Actie ‘1/3 is de max’ vraagt beter huurbeleid

BUITEN

 OKRA Grembergen – Veilig elektrisch fietsen – 7 mei Een aanrader voor al wie een elektrische fiets heeft. Start om 14 uur in de sporthal van Grembergen, Scheldedreef 26. Inschrijven kan bij Johan De Boiserie, tel. 0475 53 11 68.

 Ros Beiaard Trappers – Fietstocht – 27 april Deze fietstocht kadert in de erfgoeddag. Start om 14 uur op de Grote Markt in Dendermonde. Vandaar rijden we richting Berlare. Deelnameprijs is 1 euro voor Pasarleden, niet-leden betalen 2 euro. Meer info via willems.guy@hotmail.com.  Femma Overmere – Stijladvies voor dames – 28 april Tijdens deze feel good workshop krijg je tips over hoe je je persoonlijke uitstraling beter tot haar recht laat komen. Start om 19.30 uur in de parochiale Kring. Inschrijven kan tot 21 april bij Myriam Kayaert, tel. 09 367 63 66.  Femma Schellebelle – Daguitstap – 29 april We trekken naar drukkerij ’t Hooft en struisvogelkwekerij Monnikenwerve. Vertrek om 8 uur aan de kerk van Schellebelle. Meer info bij Martine Uyttenhove, tel. 0488 46 19 31.  CM Wichelen en gemeentediensten - Fietsen en wandelen voor het hele gezin en Survival Run – 26 april Dit evenement vindt plaats op de terreinen van KVV Schelde Schellebelle. Ten voordele van de Vredeseilanden en UZ Gent Kinderkankerfonds. Meer info via de website www.vicarisrun.be of via het CM kantoor Wichelen.  Kwb Christus Koning Wetteren – Pilampentocht – 25 april Voor al wie houdt van een flinke uitdaging. We vertrekken tussen 20 en 20.30 uur aan de Zuidlaan 39A. Kwb-leden betalen 2 euro, niet-leden 3 euro. Inschrijven kan tot 23 april via guidoandrea.baeten@skynet.be of tel. 09 368 17 66.  Pasar Baasrode – Garageverkoop – 20 mei Op Pinkstermaandag maakt Baasrode zijn zolders, kelders, garages en andere bergingen leeg. Bezoek deze unieke gebeurtenis of neem zelf deel. Start om 14 uur. Alle info op 0475 62 42 20.  Pasar Buggenhout – Culinaire fietstocht – 25 mei We rijden langs rustige landelijke wegen en maken vier tussenstops: voor een snack, twee stopplaatsen om de dorst te lessen en als laatste voor een warme maaltijd. Vertrek om 10.15 uur aan Post Buggenhout. Leden betalen 26 euro, niet-leden 29 euro. Meer info bij Etienne Hermans, tel. 052 33 37 73.

Stijgende huurprijzen verhogen het risico op armoede bij huurders

De huur van een woning mag niet meer dan één derde van het gezinsinkomen bedragen. Met die eis vragen Samenlevingsopbouw, het Vlaams Huurdersplatform en het Netwerk tegen Armoede aandacht voor een beter huurbeleid. Onder de slogan ‘1/3 is de max’ voerden zij samen met lokale partners op 27 maart actie in Wetteren en op 3 april in Sint-Niklaas. Tijdens de wekelijkse markt vroegen de verschillende organisaties met een ‘pop-up immokantoor’ extra aandacht voor hun eisen. Bovendien verzamelden ze overal in de provincie ondertekende pamfletten van meer dan 100 organisaties en meer dan 1000 personen. ‘Een eigen woning kopen is voor veel mensen niet haalbaar. De wachtlijsten voor een sociale woning zijn erg lang. Mensen zijn daarom vaak aangewezen op de private huurmarkt maar de prijzen op die private huurmarkt zijn de laatste jaren echt sterk gestegen’, vertelt Hanne Couckuyt van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen.

Laagste inkomens ergst getroffen Naast de hoge huurprijzen zijn ook de energieprijzen heel hoog. Het zijn net de gezinnen met de laagste inkomens die in de slechtste woningen terecht komen. Dit doet hun kosten voor energie en water nog sterker oplopen. Het armoederisico voor huurders ligt daardoor veel hoger dan bij de rest van de bevolking.

Overheid moet ingrijpen ‘Aangezien de markt duidelijk faalt, vragen wij dat de overheid compenserende maatregelen neemt zodat private huurders niet meer dan één derde van hun inkomen aan woonkosten moeten besteden’, stelt Sam Apers van ACW Waas en Dender. Concreet vraagt het platform 150 000 bijkomende huurwoningen (waarvan de helft sociale woningen), een substantiële huursubsidie voor al wie volgens de minimumbudgetmethode betaalbaarheidsproblemen heeft en een woonbeleid dat aandacht heeft voor de private huurmarkt en niet alleen inzet op eigendomsverwerving.

✔✔www.eenderdeisdemax.be

Inval bij VLOS roept veel vragen op

O

p 3 april viel de politie binnen in woningen die gebruikt worden door Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas (VLOS). Officieel om de staat van de woningen te controleren. Vijf personen zonder geldige verblijfspapieren werden echter meteen ook opgepakt. De actie zorgde voor de nodige paniek en verwarring bij vluchtelingen en vrijwilligers van het VLOS. Ook nu blijven er nog heel wat vragen onbeantwoord. Jozef Hertsens, coördinator van het VLOS, houdt een zeer wrang gevoel over aan de inval. ‘De mensen die werden opgepakt slepen een traumatisch verleden met zich mee. De manier waarop ze nu zijn aangepakt, is dan ook beneden alle peil.’ Eén gezin werd in een zogeheten terugkeerwoning geplaatst, een ander gezin werd naar een gesloten centrum overgebracht. ‘Voor mij blijft het gissen naar de eigenlijke reden voor de inval’, vertelt Jozef. ‘Dat het echt zou gaan om een controle van de woonkwaliteit lijkt me weinig waarschijnlijk. Ook mijn eigen woning werd namelijk aan een onderzoek onderworpen.’

VLOS zet door Illegalen onderdak verlenen is niet strafbaar. Het VLOS begaat dus zeker geen misdrijf. Waarom de organisatie nu zo sterk geviseerd wordt, is dus een raadsel. Mensensmokkel of huisjesmelkerij is uitgesloten want de inzet van de vrijwilligers van het VLOS is volledig belangeloos en de opvang is gratis. De hele historie weerhoudt het VLOS echter niet om vluchtelingen te blijven helpen. ‘Elke persoon wiens leven, integriteit of vrijheid bedreigd wordt, heeft recht op bescherming. Waar de overheid tekort schiet in het waarborgen van de rechten van de vluchtelingen, willen wij voor hen opkomen. Daarom dat we ook na de inval contact zijn blijven houden met de opgepakte gezinnen en we hen blijven helpen waar we kunnen’, vertelt Jozef.

✔✔Wie meer wil weten over de werking van het VLOS kan surfen naar www.vlos.be of mailen naar info@vlos.be.

www.buiten-uit.be

Tweede editie gezinsfestival Koekenaap Op zondag 8 juni 2014 organiseert Jong kwb Appels in de gemeenteschool ‘De Appelbloesem’ voor de tweede keer ‘Koekenaap’, een gezinsfestival dat dit jaar de middeleeuwen naar Appels haalt. In de grote riddertent staan 2 theatervoorstellingen op het programma. Om 14 uur kan je de legende van Koning Arthur beleven. Om 16.30 uur komt Meneer Zee het verhaal van Jamal vertellen. Een avontuur met gevaarlijke dieren, een draak en natuurlijk een prinses. Beide voorstellingen zijn toegankelijk voor kinderen vanaf 3 jaar. Naast de voorstellingen wordt er ook heel wat randanimatie voorzien. Er is een heus middeleeuws kampement met (kruis)boogschieten, armbandjes vlechten, buideltjes maken en zwaardvechten met zachte wapens. Er staat een springkasteel, je kan je laten schminken in een echte ridder of prinses, er zijn vertelsessies en een heuse roofvogelshow, … Op het Koekenaap-terras kan je iets lekkers drinken of smullen alvorens je een nieuw avontuur induikt!

✔✔Tickets en info? www.jongkwbappels. be of jongkwbappels@hotmail.com


Regio Waas en Dender

Visie ¬ Vrijdag 18 april 2014

CM-KOK OP KAMP

Ontdek het aanbod van Blijven Reizen van Ziekenzorg CM

Zin in vakantie?

De inzet van opgeleide vrijwilligers en verpleegkundigen zorgt voor een veilig kader om jou veraf of dichtbij een aangename vakantie te bezorgen.

Win 500 euro voor gezonde voeding op kamp

In deze prijs zit het verblijf in vol pension en het transport van en naar de vakantie inbegrepen. Uitstappen ter plaatse dien je zelf nog te betalen.

✔✔Interesse? Wil je gedetailleerde info? Of wil je een vakantiebrochure aanvragen? Neem dan snel contact op met het CM-Vakantiebureau, vakantiebureau.waasendender@cm.be of 052 25 97 72 voor meer informatie.

Hieronder vind je de vakantieperiodes waar momenteel nog Datum

Bestemming

Basisprijs

CM-leden

18/07/2014 – 25/07/2014

De Kinkhoorn, Oostende, België

€ 775

€ 585

18/07/2014 – 25/07/2014

Tulip Inn Brinkhotel Zuidlaren, € 840 Zuidlaren, Nederland

€ 650

25/07/2014 – 01/08/2014 Haus am Kurpark Brilon, Brilon, € 790 Duitsland

€ 600

26/07/2014 – 02/08/2014 Domaine des Hautannes, St-Ger- € 930 main-au-Mont-d’Or, Frankrijk

€ 740

22/08/2014 – 29/08/2014 Domaine de Nivezé, Spa, België

€ 745

€ 555

13/09/2014 – 20/09/2014 Parkhotel, De Panne, België

€ 785

€ 595

19/09/2014 – 26/09/2014 Ter Duinen, Nieuwpoort, België

€ 675

€ 485

Datum

Bestemming

Wie?

06/06/2014 – 13/06/2014 Ter Duinen, Nieuwpoort, België Medewerkers 20/06/2014 – 27/06/2014

Hotel Schaepkens van St-Fyt, Medewerkers Valkenburg, Nederland

11/07/2014 – 18/07/2014

Hotel De Rijper Eilanden, De Medewerkers Rijp, Nederland

12/08/2014 – 18/08/2014

Treinbedevaart Lourdes

Verpleegkundige

22/08/2014 – 29/08/2014

Domaine de Nivezé, Spa, België

Verpleegkundige & medewerkers

19/09/2014 – 26/09/2014

Ter Duinen, Nieuwpoort, België Medewerkers

Wij staan stil bij wat ons tegenhoudt om echt assertief te reageren en leren ‘neen’ zeggen én ons daar goed bij voelen. De cursus start op woensdag 23 april om 19.30 in de Boomgaard, (ingang Papiermolenstraat), in Dendermonde. Vervolgdata zijn 30 april, 7, 14, 21 en 28 mei, 4, 11, 18 en 25 juni. Deelname kost voor CM-leden 90 euro, niet-leden betalen 190 euro. CM-leden met verhoogde tegemoetkoming betalen slechts 45 euro. Inschrijven kan via www.cm.be/ agenda, tel. 03 760 38 11 en je CM-kantoor.

Wetteren - Op vrijdag 25 april vindt de voordracht ‘senioren houden van zingeving’ plaats. Spreker is Jean-Paul Vermassen, algemeen proost van OKRA. Mensen blijven zoeken naar zin en betekenis. Ze denken al eens aan hun eigen levenseinde, moeten steeds meer het verlies van vrienden en familieleden verwerken. Zingeving kan senioren helpen om gelukkiger ouder te worden. De voordracht vindt plaats in de CC De Poort, Markt in Wetteren. OKRA-leden betalen 5 euro, nietleden 7 euro. Dendermonde - Op vrijdag 25 april staat prof. Frans-Jos Verdoodt stil bij Europa. Europa en de Europese Unie zijn sinds enkele jaren een zaak van believers en non-believers geworden. Er is de financiële crisis, bureaucratie, inflatie van Europese topfuncties. De voordracht vindt plaats in de Boomgaard, ingang Papiermolenstraat in Dendermonde. OKRA-leden betalen 5 euro, niet-leden 7 euro.

Voel je het ook kriebelen om op vakantie te gaan, maar wil je je liever gedurende een week inzetten om vakantiegangers een aangename vakantieweek te bezorgen? Dan kan je bij Ziekenzorg CM aan de slag als vakantiemedewerker of als verpleegkundige! Elk jaar opnieuw zorgen nieuwe en meer ervaren vakantievrijwilligers en verpleegkundigen voor een geslaagd vakantieseizoen waar vele vakantiegangers nog lang van kunnen nagenieten.

De CM-dienst Gezondheidspromotie stimuleert al enkele jaren jeugdbewegingen en hun kookploegen om gezonde kampmenu’s aan te bieden tijdens hun zomerkamp. Dit jaar dagen we jullie uit om deel te nemen aan onze spannende Kok Op Kamp Quiz! Misschien sleep je met jouw jeugdbeweging wel de hoofdprijs in de wacht. Die bedraagt maar liefst 500 euro, te besteden aan gezonde voeding tijdens het zomerkamp.

Overtuigd? Surf dan naar www.cm.be, kies regio Waas en Dender en ontdek hoe jouw jeugdbeweging in de prijzen kan vallen. De wedstrijd wordt afgesloten op 30 juni 2014. Voor meer informatie kan je terecht bij CM-Gezondheidspromotie, gezondheidspromotie.waasendender@cm.be of 03 760 93 92.

We zijn momenteel voor deze vakantieperiodes nog op zoek naar verpleegkundigen en medewerkers.

✔✔ Interesse? Neem dan contact op met Ziekenzorg CM voor een kennismakingsgesprek en meer info via ziekenzorg.waasendender@cm.be of 03 760 38 50. Gewrichtsklachten CM Zele organiseert op donderdag 24 april een infoavond over gewrichtsklachten. Er bestaan heel wat manieren om gewrichtspijnen te voorkomen. Een goede houding of voldoende beweging maken soms al het verschil. Start om 19.30 uur in het Gildenhuis, Kloosterstraat 12 in Zele. Toegang is gratis voor CM-leden, niet-leden betalen 5 euro. Inschrijven via www.cm.be/agenda, zele.waasendender@cm.be of 03 760 38 11.

Oogziekten Welke aandoeningen er zijn en wat de gevolgen ervan zijn, ontdek je tijdens de infosessie op donderdag 24 april. Ook het belang van preventie komt aan bod. De infoavond ‘alles over oogziekten’ is een organisatie van CM Berlare, KWB, Femma, Gezinsbond, Ziekenzorg CM, OKRA en Markant. Start om 19.30 uur in De Kring, Kerkstraat 2, Overmere. Toegang is gratis voor leden, nietleden betalen 5 euro. Inschrijven via www.cm.be/agenda, berlare.waasendender@cm.be of 03 760 38 11.

WEG

De CM-dienst Gezondheidspromotie organiseert een cursus assertiviteitstraining. Opkomen voor jezelf betekent opkomen voor je wensen en mening, je grenzen kennen en door anderen laten respecteren. Het is echter ook rekening houden met de ander. Vaak durven wij onze mening niet zeggen en voelen wij ons overvraagd en dat geeft altijd een negatief gevoel.

OKRA-ACADEMIE

Helpende handen welkom

KORT

Assertiviteitstraining

Buiten spelen, ravotten, de boel op stelten zetten en het beest uit hangen… op kamp met de jeugdbeweging is één en al actie. Uiteraard moeten ook al die hongerige maagjes gevuld worden, het liefst met een lekkere, snelle en vooral gezonde maaltijd. CM Waas en Dender helpt hierbij met de quiz Kok op Kamp.

plaatsen vrij zijn.

De winnaars van de Kok op Kamp Quiz editie 2013, Chiro Ommekaar uit Baasrode.

Vacatures vzw IKOO  Een chauffeur minibus (regio Dendermonde)  Paramedisch geschoolde teambegeleider dagverzorgingscentrum Dendermonde Meer info op www.cmjobs.be

Op vakantie gaan is niet zo vanzelfsprekend voor mensen met beperktheden door ziekte, handicap, leeftijd … Blijven Reizen, de vakantiewerking van Ziekenzorg CM, biedt daarom een ruim aanbod aan vakanties waarbij zorg op maat, toegankelijkheid, een aangepast programma en genieten centraal staan.

19

Contact CM Waas en Dender Een vraag voor CM? Op www.cm.be vind je heel wat info. Je kunt ook terecht bij het Contactcenter:  mail naar waasendender@cm.be  bel naar 03 760 38 11 ma. tot do. van 8.30 tot 12.15 uur en van 13.30 tot 17 uur vrijdag van 8.30 tot 12.15 uur

20140418 dender Visie nr. 35  

Visie nr. 35 - 18/04/2014 - Editie Dender

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you