Page 1

12

Regio Waas en Dender

Visie ¬ Vrijdag 10 mei 2013

Regioverantwoordelijke: Hendrik Verwaeren Artikels op de regionale bladzijden (12-15) vallen onder de verantwoordelijkheid van de regioverantwoordelijke. Verantwoordelijk uitgever regio Waas en Dender: Hendrik Verwaeren. Voor vragen over het regionaal nieuws contacteer de redactie. Redactie Waas en Dender, Bogaerdstraat 33, 9200 Dendermonde - waasendender@acw.be

Voor een echt werknemersstatuut Het ACV zet volop in op de realisatie van een echt werknemersstatuut. Verschillen tussen arbeiders en bedienden zijn volledig achterhaald. Bij de beroepscentrales van het ACV blijft het echter niet bij woorden, maar worden er ook concrete stappen gezet in de toenadering tussen arbeiders en bedienden. In onze vakbeweging is er al langer dan vandaag het besef dat de werknemers gebaat zijn bij 1 syndicale werking per bedrijf of sector. Zo is er het akkoord tussen ACVVoeding en Diensten en LBC-NVK (de bediendencentrale van het ACV) waarbij de ganse non-profitsector wordt opgevolgd door LBC-NVK. De resultaten van deze vernieuwde werking bleven niet lang uit: binnen de non-profit kennen de arbeiders al jaren de minimumopzegtermijnen van de bedienden. En omgekeerd kunnen bedienden uit de horecasector en bewakingsinstellingen terecht bij ACV-Voeding en Diensten. In de industriële sectoren is het verschil tussen de statuten het meeste voelbaar. We ontkennen niet dat ‘verschil in mentaliteit en visie’ soms nog meespelen. Maar ook hier rijpen de geesten. Soms worden er zelfs onverwacht vanuit werkgeverszijde voorbeelden gesteld. Op Linkeroever kennen we bedrijven die alle werknemers tewerkstellen onder het bediendenstatuut (bv. Borealis Kallo, INEOS Phenol). De argumenten van het VBO en Unizo inzake ‘kostenverhogingen’ spelen hier blijkbaar geen rol … En dit werkt! Tussen de verschillende beroepsgroepen wordt goed samengewerkt. Het ACV wil op middellange termijn komen tot een werkwijze waarbij 1 vakbondssecretaris een bedrijf opvolgt. Dit is een efficiënter inzetten van de beschikbare middelen, maar eerst en vooral zal dit de collectieve belangenverdediging van de mensen op de werkvloer ten goede komen. Binnen de textiel- en confectiesector is dit nu al doorgevoerd in Waas en Dender: de collega’s van ACV-CSC Metea verdedigen sinds kort de belangen van arbeiders én bedienden. Waas en Dender vervult dus absoluut een voortrekkersrol binnen het ACV. Eric Vertenten secretaris LBC-NVK Waas en Dender

De op één na voltallige ACV-kern van SVK poseert voor de werf van het nieuwe ACV-gebouw in Sint-Niklaas. De gevelstenen (afkomstig van SVK!) liggen al klaar.

Eengemaakte militantenkern bij SVK

‘Onderscheid tussen arbeiders en bedienden is niet meer van deze tijd’ SVK (voluit Scheerders van Kerchove’s Verenigde Fabrieken) is een gevestigde waarde in Sint-Niklaas, en bij uitbreiding in het Waasland, als het over de productie van bouwmaterialen gaat. Dit familiebedrijf telt momenteel 320 werknemers (ongeveer 1/5 bedienden, 4/5 arbeiders). 11 van die werknemers vormen samen de ACV-militantenkern van SVK.

S

amen, dat leest u goed! Arbeiders en bedienden samen in één ACV-kern. Niet evident, eerder een uitzondering als we navraag doen bij de beroepscentrales. Visie verzamelde enkele reacties bij de kernleden. Hebben jullie als ACV-militant actief meegedaan aan de acties die het ACV de afgelopen weken heeft georganiseerd? ‘We hebben pamfletten uitgedeeld aan onze collega’s op de nationale actiedag van 17 april. Op sommige afdelingen zijn er geen petitiestrookjes teruggekomen, op andere afdelingen hebben drie van de zeven werknemers de petitie getekend. Da’s bijna de helft, hé! Aan de fietsactie in Gent hebben we niet meegedaan. Dat was tijdens de werktijd. En we wilden onze collega’s niet in de steek laten.’ Leeft het thema ‘arbeiders-bedienden’ bij jullie op de werkvloer?

‘Bij de pamfletactie kregen we nauwelijks reactie. Maar ik hoor wel dat collegaarbeiders reageren op krantenartikels. Ze vragen zich af of het wel het goeie moment is voor deze eenmaking, in tijden van crisis. Maar ja, wanneer is het wel een goed moment?’ ‘In de refter wordt er af en toe eens iets gezegd, vooral door de bedienden, in de trant van ‘Wat gaan we als bedienden moeten inleveren?’. Ze hopen dat de arbeiders worden gelijkgesteld en dat de bedienden niet te veel moeten afgeven. Er is dus toch wat ongerustheid.’

Marc, voorzitter van de ACV-kern voegt er ‘Als het eengemaakt statuut er is, zullen aan toe: ‘Dit thema leefde altijd al op SVK arbeiders en bedienden elkaar beter in de denk ik, maar nu zien we het ook écht ogen kunnen kijken. Er zal veel discrimigebeuren. Mensen liggen niet wakker van natie worden weggewerkt, onder andere het feit of ze hun loon in een of twee maal de carensdag bij arbeiders. En de sectorale uitbetaald krijgen. Het zijn de opzegter- onderhandelingen kunnen samen mijnen die hun parten spelen! Werkne- gevoerd worden waardoor de vakbond mers die worden ontslagen moeten bij meer slagkracht zal krijgen. We moeten SVK hun opzegtermijn uitdoen. En dan enkel in het oog houden dat arbeiders niet zie je dat een arbeider met 20 jaar anciën- enkel winnen en de bedienden enkel niteit 16 weken opzeg moet doen, en een maar verliezen.’ bediende met 20 jaar anciënniteit 15 Wat betekent dit maanden. Met een eenheidsstatuut gemeenschappeDa’s bijna 4 keer zo krijgt de vakbond meer lijk statuut voor lang, hé!’ jullie als militanslagkracht. tenkern? Denken jullie dat ‘We zijn altijd al er veel zal vereen gemeenschappelijke kern geweest. anderen bij SVK als er één statuut Wij verstaan niet dat andere kernen niet komt? samen vergaderen. Hoe kan je dan op de ‘Nu zijn er werknemers met een arbeiders- productieafdeling weten wat er op de statuut en die toch voornamelijk met hun commerciële afdeling gebeurt? En wij hoofd werken, bijvoorbeeld gegevens bereiden ook samen de vergaderingen invoeren in een computer. Die zullen dan van de overlegorganen in ons bedrijf voor. ook de betere arbeids- en loonvoorwaar- Voor ons is een gemeenschappelijke kern den krijgen die de bedienden nu al heb- dus evident’. ben. Maar zeg nu eerlijk, dat onderscheid, ‘Het is echt een meerwaarde: je weet wat er onder alle militanten leeft én je kan als da’s toch niet meer van deze tijd!’ ‘De laatste drie jaren heeft SVK sterk geïn- vakbond meer realiseren samen.’ Griet vesteerd in een krimpende markt, die Stevens, secretaris ACV-BIE (arbeidersdalende tendens geldt trouwens voor de centrale voor Bouw, Industrie en Energie) hele bouwsector. Maar de gevolgen van de vult aan: ‘Ik heb nog veel kernen waar de crisis zijn vooral de laatste maanden sterk arbeiders en de bedienden apart vergadevoelbaar. En als de werkgever mensen wil ren. Maar als er interessante dingen ontslaan, dan liefst zo goedkoop mogelijk gebeuren of gezegd worden, dan geef ik natuurlijk. Misschien ook bij SVK. Maar dit door aan mijn collega-secretaris (van daar gaat het toch helemaal niet om? Als de bedienden). Dat zou een automatische je geen mensen ontslaat, dan zijn er ook reflex moeten zijn. Maar soms is het water echt nog te diep.’ geen extra kosten.’


Regio Waas en Dender

Visie ¬ Vrijdag 10 mei 2013

Belgerinkel voor eenheidsstatuut Op 8 juli mag er geen discriminatie meer zijn tussen arbeiders en bedienden. Dat heeft het Grondwettelijk Hof zo beslist. Gedaan met verschillende opzegtermijnen en -vergoedingen, ongelijkheid in uitbetaling van het loon, verschillende regels bij ziekte … Het ACV heeft hierover al jarenlang een gezamenlijk en ongewijzigd standpunt.

D

e voorbije weken kwam ACV actief naar buiten met standpunten en voorstellen voor een eengemaakt statuut. Het sociaal overleg is er niet in geslaagd om een akkoord te vinden, nu is de politiek aan zet. Het ACV wil met deze campagne de werknemers bewust(er) maken van de noodzaak van dit eenheidsstatuut en de politici herinneren aan onze standpunten en de deadline die heel dicht komt.

13

Stop de discriminatie!

Eenheidsstatuut in de media Op de nationale actiedag van woensdag 17 april werden er in Waas en Dender 34 000 pamfletten uitgedeeld aan alle grote stations in ons verbond, in tal van bedrijven en ook in de kmo-zone ‘Pareinpark’ in Beveren. Daar kwam zelfs de lokale pers, TV Oost, op af. De reportage kan je herbekijken op www.tvoost.be. De foto’s van de acties rond het eengemaakt statuut kan je ook bekijken via ons fotoalbum op www.acv-waasendender.be. En als jij de petitie nog niet hebt ondertekend, dan is het nu het moment om dat wel te doen. Haast je naar www.beterstatuut.be, de actie loopt nog tot 17 mei. Op deze website lees je ook de voorstellen van het ACV en vind je ook een aantal cartoons.

ACV bedeelde in Oost-Vlaanderen meer dan 100 000 pamfletten in de ondernemingen, aan industriezones en aan stations (zie ook het stukje ‘Eenheidsstatuut in de media’). Intussen ondertekenden veel werknemers de petitie ‘Eén beter statuut nu!’. De teller staat ondertussen al op meer dan 5 000 handtekeningen. Op 23 april fietsten meer dan 300 ACV’ers (waarvan meer dan 40 uit Waas en Dender!), waaronder arbeiders, bedienden en ambtenaren, door Gent. Onderweg hielden ze af en toe halt om de parlementsleden van de verschillende politieke partijen de ACV-standpunten over het eenheidsstatuut te overhandigden. Mathias De Clercq (Open VLD), Stefaan Vercamer (CD&V), Stefaan Van Hecke (Groen!) en Karin Temmerman (SP.A) weten nu waar heel het ACV, arbeiders én bedienden, voor staan.

Een eengemaakte bedrijfsvakbond bij VPK in Oudegem Een uitgebreide delegatie van de militanten van VPK Oudegem was aanwezig op de provinciale actie van het ACV op 23 april in Gent rond een eengemaakt werknemersstatuut. En het ACV maakt daar nu al concreet werk van bij VPK zelf. Sinds begin dit jaar hebben er op regelmatige basis gemeenschappelijke ondernemingskernen plaats, waar de arbeiders en de bedienden overleggen hoe zij samen de problemen op het bedrijf kunnen aanpakken. Door dit regelmatig overleg groeit er meer begrip voor elkaars standpunt. Bij VPK is het ACV voorbereid op een toekomstige eengemaakte ‘bedrijfsvakbond’!

Eind oktober 2012 trokken 12 ACV’ers uit Waas en Dender naar Niger (WestAfrika). Ze maakten er uitgebreid kennis met de vakbondsfederatie CNT maar leerden er ook veel bij over het dagelijks leven in het armste land van Afrika. Op het programma stonden ook verschillende bedrijfsbezoeken en overleg met syndicalisten. En ze zagen er met eigen ogen het belang van internationale samenwerking en solidariteit …

Net als vorig jaar helpt het ACV zijn leden in juni bij het invullen van de belastingaangifte. Het uitgebreide overzicht van de invulsessies wordt in Visie van 31 mei gepubliceerd en kan je vanaf maandag 27 mei ook raadplegen op www.acv-waasendender.be.

De ervaringsreizigers brengen jou hun verhalen, met foto’s en filmpjes en gaan graag met jou in gesprek. ACV SintGillis-Waas nodigt je met plezier uit voor dit reisverhaal op dinsdag 21 mei om 19.30 uur in het ACV-gebouw, Kerkstraat 20 in Sint-Gillis-Waas. De toegang is gratis, wel graag vooraf inschrijven in het dienstencentrum of via breyns@acv-csc.be.

Meer weten over onze belastingservice? Bel dan 03 765 20 31.

ACV gesloten op 20 mei Omwille van pinkstermaandag zijn alle ACV-diensten gesloten op maandag 20 mei. Op dinsdag 21 mei zijn alle verbondsdiensten, ACV-dienstencentra, -secretariaten en centrales opnieuw geopend volgens de normale openingsuren (te bekijken op www.acv-waasendender.be).

WEG

Op de Metea-teamdag van 8 mei werden alle militanten en vrijwilligers bedankt voor hun dagelijkse inzet in hun onderneming. Op de foto zien we enkele militanten van de Hamse ondernemingen Colors, Omco, Blyweert, Cloostermans, Atcomex, Tasibel en Bexco.

Belastingservice ACV IN 2013

KORT

Metea-teamdag in Waas en Dender

Leven, werken en vakbond in Niger


14

Regio Waas en Dender

Visie ¬ Vrijdag 10 mei 2013

UIT Jouw straat op de gevoelige plaat

BUITEN

 Femma Lokeren–Heirbrug – Bezoek aan Luik – 6 juni. We brengen een bezoek aan het prestigieuze Guillemins station en in de namiddag ontdekken we de wijk ‘la Cité’, het paleis van de prins-bisschoppen en nog zoveel meer. Vertrek om 8 uur aan de Sint- Annakerk. Leden betalen 45 euro, niet-leden 50 euro. Meer info en inschrijven bij Agnes Raemdonck, Yvonne Waegemansstraat 7 of via debackerh@hotmail.com  Femma Sint-Niklaas-centrum – Relaxatieoefeningen – 28 mei. Nood om even de stress van jou af te gooien? Dan is deze activiteit ideaal. We starten om 19.30 uur in Pas-Poort. Deelnameprijs is 3 euro voor leden en 5 euro voor nietleden. Meer info en inschrijven bij Anita, tel. 03 777 25 33.  Altis – ‘Lachen is gezond’ – 13 mei. Altis is een zelfhulpgroep rond depressie. Thema van deze bijeenkomst is ‘Lachen is gezond’, gebracht door Peter De Bruyn. Iedereen is welkom om 19.30 uur in CM-ontmoetingscentrum De Boomgaard, ingang via Papiermolenstraat in Dendermonde. Meer info: tel. 09 348 59 67.  Kwb Kruibeke – Fietsfotozoektocht – 19 mei. Wie deelneemt aan deze fietstocht voor het hele gezin kan prachtige prijzen winnen. Uiteraard is er onderweg ook tijd voor een versnapering en er staat zelfs animatie op het programma. Starten kan tussen 12 en 14.30 uur aan de O.L. Vrouwschool, aan de ingang in de Ambachtstraat. Deelname kost 6 euro, leden van jeugdverenigingen en kinderen jonger dan 12 betalen 3 euro. Meer info via jol.kruibeke@ gmail.com.

Een tweetal maanden geleden lanceerde ACW samen met enkele partners de campagne ‘Op de kop gevallen?’. De doelstelling is om het verkeer in Vlaanderen en Brussel veiliger te maken. De leidraad is het STOPprincipe: voorrang aan de stappers, dan de trappers, vervolgens openbaar vervoer en ten slotte de auto. In heel wat gemeenten sprongen al inwoners op de kar.

M

omenteel kan je al meer dan 350 foto’s van verkeers(on) veilige situaties bekijken op www.opdekopgevallen. be. Daartussen ook een zestigtal foto’s uit regio Waas en Dender. Uiteraard zijn nog steeds alle foto’s welkom. En het blijft niet bij foto’s nemen … Reinout Remmery legt uit waarom ACW Dendermonde, samen met de deelorganisaties, de Fietsersbond en KVG, zijn schouders onder de campagne zet. ‘Iedereen herkent wel de frustratie wanneer je bijvoorbeeld met je buggy of rolstoel moet uitwijken naar de drukke straat omdat het voetpad te smal is. Maar iedereen herkent ook wel het zalige gevoel van een goed ingepland fietspad waar je rustig met het gezin kan fietsen. En daarom trekken we samen met alle inwoners van de stad de straat op om die goede en minder goede verkeerssituaties in beeld te brengen. Meteen ook een manier om met ACW Dendermonde te luisteren naar wat de Dendermondenaars belangrijk vinden. Waar mogelijk proberen we er ook iets aan te doen. We plannen op 6 en 7 september een tentoonstellingsmoment en op 7 september is er ‘s avonds een debat met beleidsverantwoordelijken over verkeersveiligheid in onze gemeente.’ Jan Van Raemdonck is voorzitter van de werkgroep beleid van ACW Kruibeke en zag het ook meteen zitten om in zijn gemeente aan de slag te gaan. ‘Binnen onze werkgroep proberen we op een constructieve manier het beleid in onze gemeente te beïnvloeden. Dit project is een ideaal middel om dat te doen. We trokken er op een zonnige voormiddag op uit om enkele onveilige maar ook veilige situaties op de gevoelige plaat vast te leggen. We willen hiermee het goede werk dat al is geleverd rond ver-

Kruibeke - De veiligheid voor de fietser is gegarandeerd op dit mooie afgescheiden fietspad.

keersveiligheid in de kijker zetten maar ook aantonen dat het op verschillende plaatsen nog beter kan. De foto’s stelden we deze week in de drie deelgemeenten ten toon. Hiermee hopen we het debat rond verkeersveiligheid in onze gemeente aan te wakkeren.’ Ook in Laarne schoten enkele ACW’ers in actie. Gert Schelstraete vertelt: ‘Om de actie bekend te maken gebruiken we sociale media als Facebook en Twitter. Ideale kanalen om een publiek te bereiken dat niet meteen actief is in een vereniging.’ Wie een foto van Laarne op de site post, maakt zelfs kans op een extra prijs. Gert: ‘We hebben drie prijzen in petto: één voor het meest frappante voorbeeld van een onveilige situatie, één voor een foto van een situatie volledig op maat van de zwakke weggebruiker en één voor de origineelste foto. De prijzen reiken we uit op 8 september tijdens een tentoonstellingsmoment, de Laarnenaars hebben dus nog wel even tijd om foto’s te nemen.’

✔ Info?

www.opdekopgevallen.be of johan.vyverman@ acw.be

Sint-Niklaas - Op dit verlicht fietspad met goed aangeduide oversteekplaats zijn fietsers de koning te rijk.

 Pasar Beveren – Dagwandeling Averbode – 19 mei. We bezoeken de abdij in Averbode en maken kennis met hare rijke verleden. Daarnaast maken we ook een wandeling in de mooie omgeving rond de abdij. Afspraak om 10 uur aan de ingang van de abdij. Leden betalen 1 euro, niet-leden 2 euro. Meer info bij Eric Van Imschoot, tel. 03 776 75 15.  Pasar Nieuwkerken – Dagfietstocht in de Westhoek – 26 mei. We vertrekken in Nieuwpoort voor een prachtige rit doorheen deze streek met tal van bezienswaardigheden. Vertrek om 8.30 uur aan Ten Bos in Nieuwkerken en om 10.15 uur aan Parking Westdiep in Nieuwpoort. Breng een lunchpakket voor ’s middags mee. ’s Avonds staat er een eetmaal op het programma. Leden betalen 22 euro, niet-leden 24 euro. Inschrijven kan bij Hubert De Rijbel, tel. 03 776 80 42.

Laarne - Niet evident om hier als voetganger op het voetpad te blijven.

Infosessies ACW Waasmunster

DOE DE V-TEST EN BESPAAR OP JE ENERGIEFACTUUR Kiezen is verliezen zei men vroeger wel eens. Wel, vandaag is het anders. Wie regelmatig van energieleverancier verandert, kan vaak heel wat besparen. Via de V-test van de VREG wordt het vergelijken van leveranciers en hun contracten kinderspel. ACW Waasmunster organiseert twee infoavonden over deze V-test. Je kan ofwel op 22 mei ( 14 tot 17 uur) of op 29 mei (20 tot 22 uur) terecht in het parochiaal ontmoetingscentrum in de Rivierstraat. Breng zeker je recentste eindafrekening mee, dan kan je nagaan hoeveel je kan besparen.

www.buiten-uit.be

✔ Meer info bij Magda Van Puyvelde, magda.vanpuyvelde@skynet.be of 052 46 23 21.


Regio Waas en Dender

Visie ¬ Vrijdag 10 mei 2013

ASSIST Thuiszorgwinkel

Met belgerinkel naar de winkel

Maak het jezelf gemakkelijk

Fiets je kerngezond

Bij de ASSIST Thuiszorgwinkel vind je een waaier aan kwalitatieve hulpmiddelen die het leven een stuk comfortabeler maken. Tijdens de meimaand zet de Thuiszorgwinkel twee producten in de kijker: de elektrische fiets en de relaxzetel op maat.

Altijd met de wind in de rug Je houdt van fietsen maar je kunt af en toe een duwtje in de rug gebruiken? Dan is een elektrische fiets waarschijnlijk iets voor jou. Winora fietsen zijn kwaliteitsvolle elektrische fietsen met een goede actieradius. De prijs-kwaliteitsverhouding is voortreffelijk. De modellen hebben een lage instap, geen terugtraprem, een lithium-ionen 396 Wh, 36 volt batterij, ondersteuning tot 25 km per uur en een reikwijdte tot 100 km. De ASSIST Thuiszorgwinkel biedt je de Winora elektrische fietsen aan tegen bijzonder goede voorwaarden. Maak kennis met het aanbod, doe een testrit en overtuig jezelf. Ook na je aankoop kan je bij de techniekers van ASSIST terecht voor het onderhoud of herstellingen.

Dat zit goed Ieder mens is anders. Toch wordt voor een zetel al te vaak voor een standaardoplossing gekozen. De juiste keuze van je zetel voorkomt nochtans een slechte zithouding en ongemak. De relaxzetels die je vindt in de ASSIST Thuiszorgwin-

kel bieden een oplossing voor senioren die minder goed te been zijn, rolstoelgebruikers, mensen met overgewicht, MSen reumapatiënten. Voor iedereen die op zoek is naar maximaal zitcomfort zijn op maat gemaakte zetels een aanrader. Aangepaste zitbreedte en zitdiepte, een liftfunctie, opklapbare armleggers, fixatieriem, krukkenhouder … het is allemaal mogelijk. Voor het op maat maken en aanpassen van de zitbreedte en zitdiepte betaal je geen meerprijs. Onze Belgische fabrikant Revilax garandeert ambachtelijk vakwerk en een snelle en persoonlijke naservice. Je geniet van 5 jaar garantie. Maatname en levering aan huis zijn gratis. Bestel je voor 1 juni 2013 een zetel op maat, geniet je 15 % korting (niet cumuleerbaar met andere kortingen).

15

Fietsen is gezond, zowel voor jou als voor je gemeente. Door de dagelijkse dosis beweging, zet je niet alleen je eigen longen open, maar ook die van je gemeente. Dat is de boodschap achter editie 2013 van de campagne Met belgerinkel naar de winkel. Ook CM geeft de campagne een duwtje in de rug. Het startmoment vond plaats op 4 mei in Temse. De campagne zet iedereen aan om naar de handelaars in de buurt te fietsen. Dat heeft zo zijn voordelen. Het is gezond, de files verminderen, de parkeerproblemen verdwijnen en het verhoogt de omzet van buurtwinkels. Voor de handelaars loopt er een etalagewedstrijd. Wie met de fiets of te voet naar de winkel gaat, kan stempels verzamelen en zo kans maken op één van de leuke prijzen zoals een exclusieve fiets van Achielle. De campagne loopt van 4 mei tot 8 juni. Je kan de deelnemende handelaars en dienstverleners herkennen aan de affiche in de etalage. Vraag er naar je spaarkaart. Ook een bezoek aan je CM-kantoor levert een stempel op. Een volle spaarkaart kan je omruilen voor een leuke Belgerinkelsticker. Hoe meer volle spaarkaarten, hoe meer kans je maakt om een fiets te winnen. In elke deelnemende gemeente wordt een Achielle-fiets verloot.

Het officiële startschot van de campagne werd afgelopen zaterdag gegeven in Temse. ‘Temse is een bruisende gemeente met veel plaatselijke handelaars. Hoe meer er met de fiets en te voet wordt gewinkeld, hoe leefbaarder Temse wordt voor iedereen’, legt Gerrit Van Landeghem, gewestsecretaris van CM Waas en Dender, uit. ‘De campagne sluit ook perfect aan bij de boodschap die wij met CMfit al jaren uitdragen, dat bewegen een must is voor de gezondheid. Twee kwartier beweegplezier per dag levert al de nodige zuurstof voor jouw gezondheid. Voor het tweede jaar op rij geven we bovendien ook extra aandacht aan gezond bewegen in de zon: mensen veilig laten genieten van de zon. Vandaar dat we dit lanceermoment opfleurden met onze Zon-veilig stand.’

✔✔Wil je weten of ook jouw gemeente deelneemt?

✔✔Surf naar www.belgerinkel.be.

Kom gerust langs in één van de ASSIST Thuiszorgwinkels. CM-leden genieten steeds 10 % korting. Je vind een winkel in Beveren (Yzerhand 81), Dendermonde (Bogaerdstraat 33), Lokeren (Grote Kaai 12), SintNiklaas (Grote Markt 37), Stekene (Polenlaan 75) en Wetteren (Wegvoeringstraat 2).

✔✔www.thuiszorgwinkel.be, tel. 078 055 155.

CM wil met haar campagne Zon-veilig zoveel mogelijk mensen veilig laten genieten van de zon. Dit aan de hand van infosessies met deskundige sprekers en lokale marktacties in onder andere Stekene (19/05), Temse (7/06), Wetteren (29/06) en Wichelen (30/06). De eerstvolgende infosessies vinden plaats op:  do. 16 mei om 19.30 uur in POC, Waasmunster  do. 16 mei om 20 uur in zaal Het Volk, Lokeren  do. 16 mei om 19.30 uur in de parochiezaal van Temse - Velle  di. 21 mei om 20 uur in Ons Huis, Kruibeke.

✔✔Inschrijven kan via www.cm.be/agenda of tel. 03 760 38 11.

OKRA fietst door het Land Van Saeftinghe

Ook dit jaar gaat Ziekenzorg CM Waas en Dender van 30 juli tot 5 augustus met de trein op bedevaart naar Lourdes. Een bedevaart naar Lourdes als chronisch zieke of persoon met een handicap is een unieke ervaring. De reis, het verblijf, het programma, de verzorging en de begeleiding zijn volledig aan je noden en wensen aangepast.

Op donderdag 23 mei trekt OKRA Waas en Dender op dagfietstocht naar Saeftinghe. Saeftinghe is een plaats in oostelijk Zeeuws-Vlaanderen in Nederland, gelegen nabij Nieuw-Namen. Tegenwoordig is dit het grootste brakwaterschorrengebied van Europa - en dus beschermd natuurreservaat - dat bekend staat als ‘het Verdronken Land van Saeftinghe’. Al fietsend ontdek je er de specifieke fauna en flora.

Je logeert in toegankelijke hotels met comfortabele één of tweepersoonskamers. Het bedevaartprogramma, dat je vrijblijvend wordt aangeboden, bestaat onder meer uit een openingsviering, kaarsjesprocessie, boeteviering, ziekenzalving en een bezoek aan de grot. Je hebt ook ruim de tijd voor een toeristische uitstap, om te winkelen, een terrasje te doen of gewoon te relaxen.

✔✔Heb

je interesse, contacteer het CM-Vakantiebureau op tel. 052 25 97 72 voor meer info of inschrijvingen.

Sluiting 20 mei Alle CM-kantoren sluiten wegens pinkstermaandag hun deuren op 20 mei.

Het vertrek is gepland om 9.45 uur op het Pastoor Verwilghenplein in Haasdonk. Rond 17 uur komen we daar terug aan. De afstand is 65 km. Wie deelneemt brengt best een picknick mee. In de namiddag is er nog een drankstop voorzien. Voor info en inschrijvingen kan je terecht bij Agnes De Groote, OKRA Waas en Dender, tel. 03 760 38 66, waasendender@okra.be.

Vacature CM Waas en Dender is op zoek naar een nieuw diensthoofd voor Kazou Waas en Dender, de CM-Jeugddienst. Solliciteren kan via www.cm.be, klik op ‘werken bij CM’.

WEG

De zon is onmisbaar. In kleine dosis heeft ze een weldadig effect op ons humeur, zorgt ze voor de aanmaak van vitamine D en de opname van calcium in onze botten. Maar de zon baart ook zorgen. De jongste tien jaar stijgt het aantal huidkankers met 5 % per jaar. Mits tijdige opsporing is de ziekte perfect te genezen. Toch is voorkomen nog beter.

Op treinbedevaart naar Lourdes met Ziekenzorg CM

KORT

Zon-veilig

Visie nr. 11 - 10 mei 2013 - Editie Waas  
Visie nr. 11 - 10 mei 2013 - Editie Waas  

Visie Waas - 10 mei 2013

Advertisement