Page 1

Westenwind

Goesting… Zalig Kerstfeest Gelukkig Nieuwjaar

Een turbulent jaar komt ten einde. Heel wat zaken zinderen na. Een aantal hangen nog in de lucht... De mist is zeker niet weggetrokken en de toekomst is nog niet altijd even duidelijk. Niet alleen voor ons als ACW, voor heel onze beweging, voor het middenveld, maar voor ieder van ons. Toch is dit meer dan ooit het moment om vooruit te durven kijken. Om opnieuw helder en krachtig naar buiten te komen, want we blijven gaan voor een sociaalrechtvaardige en duurzame samenleving. Omdat het nodig is. En ook al zal dat dan met minder middelen en personeel moeten, ons engagement en de goesting zal er niet minder om zijn. De puzzelstukjes van ons fusieverhaal voor de regio’s Brugge, Oostende-VeurneDiksmuide en Ieper vallen stilaan op hun plaats. En zoals elke puzzel, waar je hard aan werkte, ziet het resultaat er goed uit. Zeker, het was zoeken. Maar nu het plaatje steeds duidelijker wordt, zien we heel wat kansen en vooral, het geeft veel goesting. Want we staan er niet alleen voor. De nieuwe structuren worden vlees en bloed. Papier wordt realiteit. Vrijwilligers en partnerorganisaties nemen een engagement op. Daar zijn we dankbaar voor. Dat geeft energie om door te zetten. Om te tonen dat we een verschil kunnen, willen en moeten maken. Samen. Vanuit onze basis: de mensen. Daarnaast is er ook nationaal een sterk

Een uitgave van:

Driemaandelijks tijdschrift voor spilfiguren - 1e jaargang - nr 2 periode: december 2013 - januari - februari 2014 Verantwoordelijke uitgever: Toon Vanhoutteghem Oude Burg 13 - 8000 Brugge - 050 33 27 38 - acwwest@acw.be Met medewerking van Sociaal Engagement cvba

signaal. Zomaar eens 11 organisaties zetten de volgende periode hun schouders onder een gemeenschappelijk project van de christelijke werknemersorganisaties. Samen willen ACV, CM, Familiehulp, Femma, kwb, KAJ, OKRA, CMZiekenzorg, Pasar, het Internationaal Comité en Wereldsolidariteit één hecht netwerk van sociale organisaties vormen. Om samen te werken aan maatschappelijke verandering. Is dat geen mooi engagement? Het ACW krijgt de kans om hier mee het beste uit te halen door te faciliteren, te verbinden en te netwerken. Samen nog sterker. Samen nog meer goesting krijgen. En nu? Nu is er goesting in Kerst. Om thuis te komen. Om het even stil te maken. Tijd te nemen. Met het gezin, de familie… Maar ook om te vieren. Nieuw leven dient zich aan… vol goesting! Van Belle Lieven, Adjunct-verbondssecretaris ACW West


Op de kop gevallen? Verkeersleefbaarheid. Ook dit werkjaar zet het ACW er zich, als trekker van de verkeersleefbaarheidscampagne ‘Op de kop gevallen?’, verder voor in. Gewoon omdat het voor voetgangers en fietsers beter kan én moet!

om signalen te geven aan het beleid, maar ook om zo veel mogelijk mensen daarbij te betrekken. Of met andere woorden, door hen aan te sporen om zelf ook signalen te geven én mee te denken hoe het beter kan. ACW wil mensen, die verontwaardigd zijn omdat ze als voetganger of fietser niet de plaats krijgen die ze verdienen, samen brengen en samen nadenken over wat er kan gebeuren.

Het verhaal is duidelijk: onze verkeersinfrastructuur staat nog te veel in het teken van Koning Auto, terwijl voetgangers en fietsers in een hoekje worden gedrumd. Vaak letterlijk. En daar willen we verandering in brengen. Door mensen bewust te maken én door hen bij die verandering te betrekken… STOP… Om een vlotte mobiliteit te realiseren handel je best volgens het STOP-principe. Dat stelt dat je voor korte verplaatsingen eerst te voet gaat (Stapt) of de fiets neemt (Trapt), en vervolgens kiest voor het Openbaar vervoer. Pas als die geen soelaas brengen, opteer je voor het Privaat gemotoriseerd vervoer. De werkelijkheid is anders. En dus blijft het belangrijk om mensen van dit gezonde principe bewust te maken. Verandering… Een verbetering van de situatie voor voetgangers en fietsers komt er pas als iedereen overtuigd raakt dat het anders kan en moet. Daarom is het niet alleen belangrijk

Meer dan ooit...

Meer dan ooit zijn er momenten nodig om te zien wat onze idealen zijn, om deze idealen met elkaar te delen, om te weten dat we samen op dezelfde golflengte zitten. Meer dan ooit zijn er mensen nodig om de idealen eigentijds te verwoorden, om te zoeken naar symbolen die ons moed geven. Meer dan ooit zijn er wegwijzers nodig om de richting aan te geven, zodat we kunnen doorgaan, om moed te geven, om verder te gaan. Meer dan ooit moet er gebeuren wat er nu echt nodig is, om onze greep op de feiten niet te verliezen, om niemand achter te laten in onze zoektocht naar grenzeloze solidariteit en wereldwijde verbondenheid. Meer dan ooit moeten wij doorgaan en niet opgeven! Luc Vandenabeele Zingevingsverantwoordelijke

2

nisaties stappen en er een woordje uitleg geven? Of wat gedacht van een schoenpoetsmoment door ACW-vrijwilligers na een wandeling van OKRA of Pasar? De aandacht van de deelnemers trek je zo gegarandeerd. Nodig meteen de pers uit en zet je boodschap ruimer in de kijker. Vergeet ook externe verenigingen niet…

En nu vooruit! De verkeersleefbaarheidscampagne startte reeds vorig jaar met een oproep om signalen te geven over goeie en foute situaties, bekeken door de bril van voetganger en fietser. Onder meer door foto’s te posten op www.opdekopgevallen.be of door een seintje te geven aan plaatselijke ACW-vrijwilligers. Dat kan nog steeds! Andere afdelingen voerden reeds actie op onveilige plaatsen. Of hielden een fototentoonstelling met de ingestuurde foto’s. Andere ondernamen reeds voorzichtige pogingen om mensen samen te brengen en samen na te denken over concrete probleempunten. Nog andere afdelingen mikken voortdurend op bewustmaking en leggen bijvoorbeeld contacten met scholen. Ludieke acties kunnen wonderen doen: ouders, die hun kinderen te voet of met de fiets naar school brengen, als VIP verwelkomen en hen een glaasje en een hapje aanbieden is maar één voorbeeld. Ook in eigen beweging kunnen tal van initiatieven ondernomen worden. Waarom niet naar de besturen van de partnerorga-

Wegen op het beleid… Er komen opnieuw verkiezingen aan. Volgens sommigen de belangrijkste verkiezingen sinds jaren, want voor het eerst sinds lang vallen Europese, federale en regionale verkiezingen samen. Voor het eerst verkiezen we een federale regering voor 5 jaar. Als ACW moeten we onze visie en voorstellen blijven voorop stellen. Er wordt volop gewerkt aan het memorandum. We focussen op 14 doelstellingen en maar liefst 194 concrete voorstellen om ze te bereiken. Ze zijn sociaal, duurzaam en realistisch. Centraal daarin staat de tax shift: een verschuiving van de lasten op arbeid naar de lasten op vermogen en op milieu. Daarmee sla je drie vliegen in één klap: je geeft de bedrijven de nodige zuurstof om jobs te creëren, je maakt het fiscaal systeem rechtvaardiger en eerlijker en je ontraadt milieuonvriendelijk gedrag. (Meer info op aanvraag!) Maar we moeten ook wakker zijn bij de (her)samenstelling van de vele adviesraden. Dat dit systeem niet overal even sterk gewaardeerd wordt, is een open deur intrappen, maar we moeten ook daar onze stempel blijven drukken en ons niet laten passeren. Alert blijven is de boodschap, signalen rond ongelijkheid en onrechtvaardigheid opvangen en er iets mee doen. En dat begint lokaal in onze eigen buurt en op onze eigen gemeente. De nieuwe BBC en beleidsnota’s zorgen – in tegenstelling tot wat we eerst dachten – niet voor een betonnering van de budgetten. Nee, aanpassingen zijn steeds mogelijk. Argumenten op tafel leggen, blijven aandringen, actie voeren. Het blijft zinvol!


In het kort... Op deze pagina bundelen we kort een aantal weetjes…

Regionale Stuurgroepen Vorige maand kwamen de Regionale Stuurgroepen samen. Doelstelling is vooral uitwisseling tussen partnerorganisaties en ACW én tussen ACW-afdelingen onderling. Verder zoomt de Regionale Stuurgroep natuurlijk ook in op regionale thema’s. Voor de regio Brugge is dit nog niet afgelijnd, voor de regio Ieper wordt het ‘basismobiliteit’ en voor de regio Oostende-Veurne-Diksmuide ‘huisvesting’. Niet alleen de vaste vertegenwoordigers van ACW-afdelingen, ACW-mandatarissen en partnerorganisaties worden er uitgenodigd, ook alle ACW-spilfiguren zijn er welkom. In de praktijk worden de uitnodigingen enkel naar de vaste vertegenwoordigers én naar die mensen, die al eerder aan zo’n bijeenkomst deelnamen, gestuurd. Wil je er echter ook bij zijn? Kom gerust af. Aan de voorzitters vragen we om dit op de bestuursvergaderingen aan te kaarten. De volgende bijeenkomst is gepland voor februari-maart.

Nieuwjaarsontmoeting Enthousiasme en ambitie. Zo luiden de trefwoorden voor de ACWnieuwjaarsontmoeting op vrijdag 31 januari om 19.30 uur in het Vrijetijdscentrum van Jabbeke, Vlamingveld 40. “ACW in de toekomst” wordt het centrale thema van een debat met Vlaams minister Hilde Crevits, nationaal voorzitter ACW Patrick Develtere en ACW-vrijwilliger Roland Verleye. Het gesprek wordt gemodereerd door VRT-man Lieven Verstraete. Ook ACW-verbondssecretaris Toon Vanhoutteghem wordt er uitgewuifd en bedankt voor zijn jarenlange inzet. Een receptie rondt de avond af. Deelname is gratis. Inschrijven moet voor 24 januari: 050 332738, 057 215290, acwwest@acw.be

Ontbijten met top-mandatarissen Vlaams minister Hilde Crevits op kop zitten straks alle bovenlokale ACW-mandatarissen samen met de plaatselijke ACW-mandatarissen en ACW-voorzitters aan de ontbijttafel. Daar geven ze tekst en uitleg over enkele grotere regionale dossiers. Maar het initiatief biedt ook de gelegenheid om te polsen naar de stand van zaken rond hangende dossiers in jouw gemeente of regio. Omdat echter voor concrete antwoorden ook op andere kabinetten moet worden aangeklopt, worden de vragen een maand vooraf geïnventariseerd. Deze ontbijtmomenten vinden plaats op 15 maart (regio Oostende-Veurne-Diksmuide), 22 maart (regio Ieper) en 5 april (regio Brugge).

Projectsubsidies aanvragen! Onlangs heeft je afdeling werkingssubsidies ontvangen van het verbond. Bij de meeste afdelingen is dit bedrag lager dan voorgaande jaren. Gelukkig zijn de werkingssubsidies niet de enige subsidie waarop actieve afdelingen kunnen rekenen. Projectsubsidies worden uitbetaald van zodra je afdeling een activiteit doet die daarvoor in aanmerking komt. Zet je afdeling een persactie op, bespreken jullie een dossier samen met een mandataris, bedank je vrijwilligers in de week van de vrijwilliger…? Vraag dan zeker je projectsubsidie aan. Dit kan door een eenvoudige e-mail naar lien.deraes@acw.be. En het lijstje van mogelijke projectsubsidies werkjaar 2013-2014 is uitgebreid. Heb je graag wat extra informatie over deze subsidies? Vraag het gerust aan je afdelingsbegeleider.

strijding verder…

be Beweging zet armoede

3

enkomen. afdelingen toe. jft driemaandelijks sam aties en naar de ACWbli nis de rga oe ero Arm rtn p pa roe de rkg ar en na De verbondelijke We bestrijding onderstrep onderhouden. t belang van armoede ord (kunnen) nemen te wo t he en arm ar De werkgroep blijft he wa n ge contacten met verenigin n tiatieven te ontwikkele Verder probeert ze ook es zich om concrete ini ati nis rga ero rtn pa de n engageerden harter opgevolgd. Daari beZo wordt het bewegingsc wat er inzake armoede mand uit te sluiten. nie erk werkgroep zal nagaan en bewegingsw De . ing io oid len reg vlo ver de ge in nst uit die r ten n en jaa hu me nd om in steden en ge n begin volge alle rde ar wo na ’s W ota AC dsn lei die n be ge lin Ook de gemeentelijke houden met de aanbeve of er rekening werd ge . kte aa erm strijding voorzien is en ov gen n de nieuwe beleidsploe en de ervaringen van Oostende-Westhoek aa wordt georganiseerd, 14 20 van p loo de in t n of en hoe dit project oment, da rd. Bedoeling is na te gaa van een info- of debatm see akt aly ma an ge ge rk n we rde k wo oo ’ Er wordt ijs en armoede V-project rond ‘onderw Veurne omtrent het AC aangepakt worden. en nn ku re afdelingen zou de an in k oo l ee ntu eve atie gekregen? graag wat meer inform Of n? rke we te e me k Interesse om oo ot@acw.be Piot, 059 552572, luc.pi Neem contact met Luc


Wereldsolidariteit legt klemtoon op ‘Wij zijn verbonden’

Doe mee met Wereldsolidariteit

‘Wereldsolidariteit’ is een van de vier klemtonen van ACW West voor het werkjaar 2013-2014. Omdat solidariteit niet aan de grenzen van ons land stopt. Omdat het - wereldwijd bekeken - overal dezelfde mechanismen van uitsluiting zijn die mensen in armoede doen belanden of hen in armoede houden. Als we armoede echt willen uitbannen, moeten we die mechanismen begrijpen en veranderen. Onder de slogan ‘Samen grip krijgen op de wereld. We are connected’ benadrukt Wereldsolidariteit het belang van er samen werk van te maken. Niet uit liefdadigheid, maar omdat wij ‘verbonden’ zijn met mensen over heel de wereld. Hoezo verbonden? Duik eens je kleerkast in. Je vindt er ongetwijfeld voorbeelden van onze verbondenheid. Veel van onze kleren worden immers in landen als Bangladesh, Cambodja of India gemaakt. De omstandigheden waarin zij geproduceerd worden, daar liggen wij niet van wakker. Tot er een kledingfabriek instort en er meer dan 1100 doden vallen en nog meer gewonden. Dat is wat in Rana Plaza in Bangladesh gebeurde in april van dit jaar. In Rana Plaza werd vooral kleding voor westerse landen geproduceerd. En er zijn helaas heel veel Rana Plaza’s over heel de wereld. Hoezo verbonden…?

Lentecampagne

De Lentecampagne 2014 brengt de kledingarbeidsters uit Bangladesh dichterbij. In welke omstandigheden zij werken, tegen welk loon. En vooral: hoe wij van hieruit kunnen meewerken aan betere werkomstandigheden en een leefbaar loon voor hen. Alleen zo kunnen zij een menswaardig leven opbouwen.

Wacht niet op de lente

De Lentecampagne is de gelegenheid bij uitstek om aandacht te hebben voor Wereldsolidariteit. Maar je hoeft niet op de lente te wachten. Nu al kan je je kerstwensen versturen op een kleurrijke wenskaart van Wereldsolidariteit. Je kunt de partners in de Filipijnen steunen, die noodhulp en heropbouw mee mogelijk maken na de tyfoon Haiyan. Of je kunt een ervaringsreiziger uitnodigen in je afdeling, groep, trefpunt of kern. Enkele mogelijkheden op een rijtje…

* Steun de Filipijnen De partners van Wereldsolidariteit in de Filipijnen helpen mee met de noodhulp én de heropbouw na de passage van de tyfoon Haiyan. Steun hen en doe een omhaling tijdens bestuursvergadering, ontmoetingsnamiddag, ledenbijeenkomst, kerstfeestje, kernvergadering… en stort het opgehaalde bedrag aan Wereldsolidariteit. Ook als individueel persoon kan je helpen: doe een gift aan Wereldsolidariteit, vanaf 40 euro op jaarbasis krijg je een fiscaal attest. Elke bijdrage betekent nu voedsel, water en medische zorgen voor vele Filipijnen. Doe een gift op BE96-7995-5000-0005 van Wereldsolidariteit met vermelding HEROPBOUW FILIPIJNEN. Met je gift draag je niet alleen bij aan de belangrijke eerste noodhulp, maar ook aan de wederopbouw van de getroffen regio’s, georganiseerd door lokale organisaties. * Bestel de wenskaarten van Wereldsolidariteit Voor elke set wenskaarten die je bestelt gaat er 3,50 euro naar de partnerorganisaties in het Zuiden. Dankzij jouw bestelling geef jij de partners in het Zuiden een financieel duwtje in de rug. Iedere bestelling telt! Voor 5 euro haal je een set van vijf speciaal ontworpen wenskaarten in huis, enveloppen inbegrepen. * ‘Het andere Congo’ Ook het partnerschap met Congo loopt verder. Nodig een ervaringsreiziger uit voor het verhaal over ‘het andere Congo’. De ervaringsreiziger komt gratis vertel-

len, er wordt een financiële bijdrage voor de ondersteuning van de partners van Wereldsolidariteit gevraagd. Een mooie gelegenheid om een fruitshake of andere financiële actie te organiseren (zie verder)! * Organiseer een fruitshake… En schenk de opbrengst aan Wereldsolidariteit! Serveer een fruitig drankje of hapje en verkoop deze tijdens je bijeenkomst of vraag een vrije bijdrage. De opbrengst schenk je aan Wereldsolidariteit. Een leuke schort, bekertjes en affiches om je stand aan te kleden kan je gratis krijgen. * Financiële actie Uiteraard kan je je eigen creativiteit de vrije loop laten en een andere financiële actie voor Wereldsolidariteit organiseren: van bloemenverkoop over Picongo- of jeneverbar op de kermis tot tombola…: alles kan. * Kom naar de Schone Kleren Tour op 14 mei in Brugge Op woensdag 14 mei doet de Schone Kleren Tour Brugge aan. Jef Van Hecken (coöperant Azië) en Sohrab Ali (vakbondsman uit Bangladesh) komen vertellen over Rana Plaza, wat eraan voorafging en wat er sindsdien gebeurde. Niet te missen verhalen uit eerste hand! Met een leuke verrassing als extraatje. * Schrijf eens… een haiku Schrijf een haiku rond het thema van de Lentecampagne ‘Samen grip krijgen op de wereld – We are connected’ en win je eigen haiku in kalligrafie. Een haiku is een vorm van Japanse dichtkunst, geschreven in drie regels waarvan de eerste regel vijf, de tweede regel zeven en de derde regel weer vijf lettergrepen telt. De haiku drukt een ogenblikervaring uit en is een kernachtige vingerhoed vol emotie. Prijsuitreiking op 14 mei tijdens de Schone Kleren Tour. * Doe actief mee Heb je interesse in noord-zuidthema’s en wil je je inzetten voor Wereldsolidariteit? Welkom bij de stuurgroep Wereldsolidariteit van je regio (Brugge, Ieper of Oostende).

Alle info

4

Wereldsolidariteit West, 050 44 43 33 mia.vandenberghe@acw.be www.wereldsolidariteit.be


Onze partners aan het woord In elk nummer van Westenwind laten wij ook onze partners aan het woord. Voor dit nummer kregen we een inbreng van CM Brugge, Pasar en OKRA Brugge…

10 jaar Dementiecafé Het Labyrint

De campagne voor het 10-jarig bestaan van dementiecafé ‘Het labyrint’ is in november gestart onder de vorm van een mysterieus embleem. Het labyrintsymbool van de hand van Maud Bekaert en de slogan ‘Er komt geen einde aan dit vergeten’ staan hierbij centraal. Op 27 november trokken een twintigtal studenten verpleegkunde van de Vives Hogeschool in alle vroegte naar de diverse voetgangersbruggen in Brugge om met honderden ballonnen de aandacht voor dementie levendig te houden. Het ‘dementiecafé’ is een samenwerkingsverband van de dagverzorgingscentra, Familiehulp, CM en Wit-Gele Kruis. Het doel is mensen geconfronteerd met dementie, samen te brengen. Op de bijeenkomsten kunnen de personen met dementie, de familie en mantelzorgers informatie en ontmoeting bekomen. Het Labyrint wordt tweemaandelijks georganiseerd en vindt plaats in zaal Onze Ark in St.-Michiels Brugge.

Pasar trekt ’t stad in…

Pasar trekt de komende twee jaar – in 2014 en 2015 – ’t stad in. Dat wordt meteen ook het nieuwe jaarthema. Een logische keuze als je weet dat de verstedelijking zich de jongste decennia steeds sterker doorzet. Inmiddels woont het leeuwendeel van de Vlaamse bevolking in een straal van maximum 30 kilometer rond de stad. Velen pendelen er trouwens in de week dagelijks naar toe om er te werken en in

het weekend om te shoppen. En toch kennen we onze steden niet of onvoldoende. Het is precies daaraan dat Pasar nu wil sleutelen. Pasar trekt dus terug naar de stad in 2014 en gaat daarbij op zoek naar de eerder ongewone (toeristische) blikvangers en rondleidingen; in 2015 focust het vervolgens op ongewone initiatieven en belicht o.a. sociale aspecten die met de stad verweven

zijn. Onze steden zijn ons immers de jongste decennia wat ontglipt, omdat we onze vrije tijd massaal doorbrengen in de natuur en de open ruimte. Nochtans zijn onze steden echte schatkamers met boeiende musea, kleurrijke buurten, vergeten leuke plekjes en talrijke lekkere specialiteiten om te proeven. Bovendien bieden ze meer dan welke andere plek, de kans voor ontmoetingen.

Reizen met OKRA

Een rondreis door Ierland, een busreis naar CharenteMaritime, Sankt-Moritz, Nieuwpoort, … een vliegtuigreis naar Turkije, Finland, Italië, …. Of een sportieve fietsvakantie het is allemaal mogelijk bij OKRA. OKRA-reizen staat garant voor een goede kwaliteit, een eerlijke prijs en degelijke begeleiding. Elke 55-plusser vindt zijn gading in het uitgebreide aanbod. Het volledige programma kan je terugvinden op: - www.okra.be/brugge - www.okra.be/oostende - www.okra.be/ieper

5


ACW laat zich horen en zien! De voorbije maanden liet het ACW zich alweer meerdere keren opmerken. We zeggen het met enkele beelden…

76

ACW Blankenberge-Uitkerke greep de start van het nieuwe schooljaar aan om het belang van een veilige schoolomgeving te onderstrepen.

In Loppem dringt het ACW er al jaren op aan dat de Kattestraat grondig zou aangepakt worden. En eindelijk is het zo ver. Om dit positieve nieuws te benadrukken hield ACW Loppem een persactie.

En in Torhout vroeg het ACW aandacht voor de veiligheid van de schoolkinderen. “Nu de donkere dagen eraan komen willen we graag dat elk kind veilig op school raakt”, zegt ACW-voorzitter Dirk Demoen.

ACW Heuvelland slaagde er met zijn verenigingenquiz in om een aantal verenigingen samen te brengen. Het initiatief vraagt om herhaling

In Oudenburg vielen ACW en Ziekenzorg CM de gemeenteraadszitting binnen en vroegen er aandacht voor de mantelzorgpremie. Minder paperassen, een hoger bedrag en minder strenge regeltjes: dat waren de voornaamste eisen.

ACW Oostende riep dan weer de hulp van de Sint en zijn Pieten in om de burgemeester en zijn raadsleden te overtuigen van de noodzaak van een sociaal beleid.

Tussen het Zand en het station in Brugge zit het verkeer dikwijls helemaal vast. Actievoerders van het SAK Brugge-Binnenstad reikten concrete voorstellen aan.

Ook in Middelkerke kwam de Sint langs. Hij viel er binnen op het dankmoment dat het ACW voor de vrijwilligers had opgezet.

Westenwind acw december 2013 januari februari 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you