Page 1

12

¬ Eeklo

Visie ¬ Vrijdag 21 september 2012

Regioverantwoordelijke: Mario Pauwels Artikels op de regiobladzijden (12-15) vallen onder V.U. ACW - Mario Pauwels, V.U. ACV - Marc Buysse en V.U. CM - Bart Vandendriessche Vragen over het regionaal nieuws: Visie Eeklo, Korenlei 20, 9000 Gent, visie.genteeklo@acw.be, tel. 09 269 96 69.

Kristof Ghyselinck

OCMW-voorzitters Danny Smessaert (Eeklo), Etienne Van de Velde (Evergem), Marleen Van den Bussche (Maldegem), Guy Blomme (De Pinte) en Ugo Den Tandt (Zulte).

Welzijn voor iedereen in de gemeente Gemeentebeleid omvat ook een welzijnsbeleid. Het OCMW speelt hierin een belangrijke rol. Wat die rol concreet kan betekenen, vraagt u zich af? Visie stapte af op de OCMW-voorzitters van ACWsignatuur uit onze regio: Marleen Van den Bussche (Maldegem), Guy Blomme (De Pinte), Etienne Van de Velde (Evergem), Danny Smessaert (Eeklo) en Ugo Den Tandt (Zulte), en stelde hen twee vragen die veel verduidelijken. Op welke ACW-verwezenlijking van de afgelopen 6 jaar bent u het meest trots? Marleen Van den Bussche: ‘Extra aandacht voor het steeds groter wordende probleem van de vergrijzing was nodig. Zo werd werk gemaakt van de residentiële opvang met de grote en zichtbare campus Begijnewater in het centrum van Maldegem. Ook het project ‘senioren onder de toren’ is vernieuwend: kleinschalig groepswonen voor senioren met ondersteuning van de thuiszorgdiensten in een aangename en huiselijke sfeer. Voor de thuiswonende senior werden de thuiszorgdiensten sterk uitgebreid en werd het Oud St.-Jozef uitgebouwd tot een lokaal dienstencentrum.’ Etienne Van de Velde: ‘In het kader van de residentiële zorg is de realisatie van het nieuw woonzorgcentrum Ten Oudenvoorde in Ertvelde de blikvanger. Het heeft ook vier kamers voor kortverblijf die er vooral op gericht zijn om de mantelzorger te ontlasten en te ondersteunen. Voor de senioren van heel Evergem is er een nieuw dienstencentrum Hoeksken in Evergem met een recreatief, educatief en informatief aanbod. In samenwerking met het gemeentebestuur biedt het Sociaal Huis SONIA een betere en bereikbare sociale dienstverlening in de drie deelgemeenten Sleidinge,

Evergem en Ertvelde. Ook de gezins- en aanvullende thuiszorg werd versterkt voor hulpbehoevenden en ouderen.’ Danny Smessaert: ‘De Zuidkaai, de welzijnscampus in opbouw in het hart van Eeklo, maakte de voorbije zes jaren een hele gedaanteverandering mee. We renoveerden gebouwen, we bouwden, we verbouwden en we kochten voor uitbreiding, om veel sociale dienstverlening samen te brengen. In 2007 werd het gebouw Barcelona geopend, een thuis voor Inburgering Oost Vlaanderen, Huis van het Nederlands, Werkwijzer en het CAW. Een jaar geleden werd het nieuw Sociaal Huis ingehuldigd en was de nieuwbouw Marseille voor wijkcentrum De Kring klaar. Mensen uit de wereld van samenlevingsopbouw noemen dit ‘enig’ in Vlaanderen. En binnenkort vindt de eerste spadesteek plaats voor het nieuw OCMW-gebouw Elba.’ Guy Blomme: ‘De opening en de goede werking van het Sociaal Huis was ook voor De Pinte heel belangrijk.’ Ugo Den Tandt: ‘Ik ben vooral fier dat we het dossier van ons nieuwbouwproject in Olsene door de administratieve mallemolen hebben gekregen, zowel voor de bouwvergunning als voor de sudsidiëring. Momenteel staan daardoor vijf sociale appartementen in de steigers die in de loop van volgend jaar een thuis zullen worden voor alleenstaande mannen of vrouwen met of zonder kinderen.’ Welke realisatie zou u in een volgende legislatuur graag verwezenlijkt zien? Marleen Van den Bussche: ‘Volgende legislatuur zal binnen het OCMW vooral aandacht moeten gaan naar de projecten ‘senioren onder de toren’ in de leefkernen Adegem, Donk en Middelburg. Maar er zal ook verder

moeten gezocht worden naar innovatieve projecten waarbij we via domotica, het langer thuis wonen van senioren, ook van beginnend dementerenden, mogelijk kunnen maken. Maar het moeten niet altijd grote projecten zijn. Een verkwikkend gebaar zit vaak ook in kleine dingen: sociale tewerkstelling, activering leefloners, aanleg van lage drempels voor rolstoelgebruikers, toegankelijke gebouwen …’ Guy Blomme: ‘Voor De Pinte is de uitbouw van de site Scheldevelde tot een volwaardig en modern woonzorgcentrum een belangrijk project de komende zes jaar. Er komen aangepaste kamers en sanitair, kamers voor kortverblijf, en de realisatie van de geplande 16 seniorenwoningen.’ Etienne Van de Velde: ‘Het residentieel aanbod voor ouderen in Evergem-Center, campus Ter Caele, gaan we vernieuwen. En het inrichten binnen het sociaal huis van een woonwinkel, waar men terecht kan voor hulp en info over huren en kopen. Danny Smessaert: ‘Graag zou ik het begonnen werk verder willen afwerken. Welzijnscampus De Zuidkaai is dan de aanlegsteiger voor het sociaal netwerk en de kwetsbaren in Eeklo.’ Ugo Den Tandt: ‘Voor de volgende zes jaar voorzien we de uiteindelijke opstart van de bouw van onze nieuwe naschoolse kinderopvang ‘Ballonneke’ in Machelen. Verder willen we naast het sociaal huis van het OCMW, op de plaats van het bijna 100 jaar oude schoolgebouw, een ‘Huis Van Het Kind’ bouwen. Hier zullen al onze bestaande kinderdiensten en ons consultatiebureau een eigentijds onderdak vinden.’


¬ Eeklo

Visie ¬ Vrijdag 21 september 2012

13

ACW wil warm en sociaal Kaprijke Op 14 oktober bepalen de inwoners van Kaprijke welke weg het bestuur de komende zes jaar zal inslaan. In voorbereiding op deze verkiezingen nodigde ACW Kaprijke alle verenigingen uit op een ontbijt om samen enkele speerpunten naar voor te schuiven die we in de volgende legislatuur gerealiseerd willen zien. Daarbij willen we oog hebben voor senioren, voor jongeren, voor de gemeente en voor het verenigingsleven.

Oog voor senioren In Kaprijke is er een grote behoefte aan assistentiewoningen (de vroegere serviceflats). De ontwikkeling ervan moet kaderen in het uitwerken van een woonzorgzone waar wonen en zorg hand in hand gaan. Dit laat senioren toe om op een zelfstandige manier te blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. De aanwezigheid van het rusthuis zorgt er bovendien voor dat ze beroep kunnen doen op de nodige zorg. Het ACW vraagt dat de gemeente haar regisseursrol opneemt bij de ontwikkeling van deze woonzorgzone. ACW Kaprijke pleit voor de ophaling van groenafval aan huis. Deze dienstverlening, die ook wordt aangeboden in andere gemeenten, komt ten goede aan oudere personen die moeilijker de weg naar het containerpark vinden. Ophaling aan huis is bovendien ook milieuvriendelijker aangezien er maar één vrachtwagen nodig is i.p.v. tientallen personenwagens.

Oog voor jongeren ACW Kaprijke vraagt dat alle scholen die zich op het Kaprijkse grondgebied bevinden op eenzelfde manier worden behandeld. We stellen immers vast dat er een inhaalbeweging nodig is voor de school die in Kaprijke ligt. Het ACW vraagt dat de gemeente dringend werk maakt van een verbeterde infrastructuur o.a. op het vlak van sanitair en elektriciteit.

Ook op het vlak van jeugdlokalen is een extra inspanning voor de infrastructuur nodig. Elke vereniging die gebruik maakt van de lokalen heeft nood aan een plaats voor haar eigen (keuken)materiaal en een eigen regeling voor de verwarming. Bovendien is er dringend nood aan een fuifruimte in de eigen gemeente zodat jeugdverenigingen uit Kaprijke-Lembeke een fuif kunnen houden in de eigen gemeente.

Oog voor de gemeente Op het vlak van toegankelijkheid is er nog heel wat werk in een volgende legislatuur. Zo is onze gemeente helemaal niet goed ingericht voor rolstolgebruikers, voetgangers en fietsers. Vooral rolstoelgebruikers krijgen te kampen met heel wat obstakels. Maar ook fietsers worden dagelijks geconfronteerd met meerdere gevaarlijke situaties. ACW Kaprijke vraagt dat de gemeente in overleg met het middenveld deze punten aanpakt en de gemeente voor zwakke weggebruikers veiliger en comfortabeler maakt. Een rondvraag bij de verenigingen leert ons dat de gemeente niet als “proper” wordt ervaren. De ruimtes rond de glasbollen, maar ook andere openbare en private plaatsen, hebben te kampen met heel wat sluikstorten. ACW Kaprijke vraagt dat de gemeente een verscherpt toezicht houdt en werk maakt van een sensibiliseringscampagne rond sluikstorten.

Van links naar rechts: de ACW-kandidaten: Bert Heynssens, Mariette Lacayse, Gilbert Matthijs, Ingrid De Ruyter, Ria De Sutter

Oog voor het verenigingsleven Samen met alle verenigingen vraag ACW Kaprijke dat men werk maakt van de renovatie van het sportcentrum in Kaprijke. Daarbij moet men rekening houden met de nood aan ruimtes van verschillende grootte, aangepast sanitair, toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers, een degelijke keuken, etc. Ook voor buitenactiviteiten wordt toegang gevraagd tot het gebouw (lokaal, sanitair, …).

plaatselijke verenigingen. Ook niet zo nieuwe inwoners hebben baat bij het bekend maken van de werking van de organisaties. In Lembeke kunnen de verenigingen zich al voorstelen tijdens de Lotusfeesten, in Kaprijke bestaat deze mogelijkheid nog niet. Daarom vragen we dat de gemeente alle inwoners uitnodigt voor een ontmoetingsmoment in de sporthal waar alle organisaties zich kunnen voorstellen met een eigen standje.

Elk jaar wordt een bijeenkomst voor nieuwe inwoners georganiseerd. De verschillende Kaprijkse verenigingen vragen, samen met het ACW, om zich bij deze gelegenheid te kunnen voorstellen. Nieuwe inwoners zullen zich immers vlugger thuis voelen als zij ook deelnemen aan de activiteiten van de

Het ACW gaat voor een Knesselare dat werkt! Een gemeente die ‘werkt’. Daar wil ACW Knesselare als sociale beweging de komende zes jaar voor ijveren. Dit wil zeggen dat Knesselare een gemeente wordt waar wonen betaalbaar is, waar schoolomgevingen veilige plaatsen zijn en waar kinderopvang toegankelijk is voor iedereen. Knesselare is in 2018 een gemeente die resoluut voor oplossingen op maat van mensen kiest.

Iedereen mee De huidige crisis en prijsstijgingen zorgen ervoor dat België één van de duurste landen is om te leven. Armoedebestrijding moet dan ook een topprioriteit zijn. Hier is een rol weggelegd voor het Sociaal Huis. Dit moet dé trefplaats zijn waar alle inwoners met al hun vragen en bekommernissen terecht kunnen. Maar ook de gemeente, het OCMW, verenigingen, scholen, welzijnsorganisaties,… moeten aandacht hebben voor armoedebestrijding. Samenwerking en overleg met welzijnsorganisaties, het middenveld, het verenigingsleven en zeker met de mensen die in armoede leven, moet leiden tot een betere armoedebestrijding.

Een thuis voor iedereen De nood aan sociale woningen is groot, de wachtlijsten lang. Toch worden we in Knesselare geconfronteerd met sociale woningen die al ettelijke jaren leeg staan. De komende jaren moet er sterk ingezet worden op de renovatie van leegstaande sociale woningen. Wij ijveren dus voor de uitbreiding van soci-

ale en betaalbare woningbouw. Maar woningen bijbouwen is één zaak, kwaliteit van de bestaande woningen een andere. De gemiddelde Knesselaar wordt een dagje ouder. En die wil zo lang mogelijk in goede gezondheid in zijn eigen woning blijven wonen. Hier zal dan ook sterk op ingezet moeten worden.

Kinderopvang en onderwijs De zorg, de opvoeding en het onderwijs aan de kleinsten van onze maatschappij moet voor de gemeente een prioriteit zijn. Het ACW stelt met voldoening vast dat het beleid inzake kinderopvang in Knesselare altijd een pionier is geweest. In de loop van 2011 werd een kinderopvangloket geopend, en werd een contactgroep voor onthaalouders opgericht met als doel het volledige aanbod in kaart te brengen en de kwaliteit van de opvang te verbeteren. Bij de oprichting werd er bijzondere aandacht besteed aan de heel specifieke noden: opvang voor zieke kinderen, anders valide kinderen, … . Het ACW hoopt dat de gemeente de ingeslagen weg verder bewandelt en dat alle ouders en hun kinderen een blijvende (h)echte

ACW Knesselare

thuis vinden in Knesselare.

Verkeer een zaak voor iedereen Het ACW wil dat er verder gewerkt wordt aan de verbetering van de verkeersveiligheid. Dit kan alleen door prioriteit te geven aan de zwakke weggebruiker. Voldoende trage wegen en goed onderhouden fietspaden zijn het absolute minimum. Het sluipverkeer moet ontmoedigd worden door in de centrumstraten snelheidsremmende maatregelen in te voeren, bv. door geschrankt par-

keren of door het aanleggen van een fietspad in een opvallende rode toplaag. Een betere communicatie door op de invalswegen informatieborden te plaatsen (P-route) die aanduiden waar de parkeerplaatsen te vinden zijn. Een beleid dat inzet op verkeersveiligheid is er ook één dat optreedt tegen snelheidsovertreders en foutparkeerders. Optreden is goed, maar voorkomen nog altijd beter. Door het plaatsen van goed verlichte en aangepaste fietsstallingen voorkom je diefstal en vandalisme.


14

¬ Eeklo

AGENDA Femma (voorheen KAV) Adegem - Hou het droog - 10 oktober. Meer dan één op de tien vrouwen heeft last van ongewild urineverlies. Doordat er nog steeds een taboe op rust weten veel vrouwen niet dat het deels of volledig kan verholpen worden. De hoogste tijd dat Femma dit probleem bespreekbaar maakt! Om 19.30 u in de cafetaria van CC Den Hoogen Pad. Prijs: niet leden betalen een meerprijs dan leden. Je hoeft niet op voorhand in te schrijven maar je kan wel info bekomen bij: Depestel Martine, 050 71 64 24. Femma Eeklo Oostveld Ontmoetingsavond - 26 september. De ontmoetingsavond van september is de ideale avond om met de vriendinnen bij te kletsen over de voorbije zomervakantie. Femma zorgt voor een gezellige avond met een lekkere maaltijd. Om 19.30 u in de Leke. Prijs 10 euro, niet leden 15 euro. Inschrijven bij Hilde D’Huyvetters, Lekestraat 75, tel. 09 378 08 17, of bij Ingrid Coppens, Stuifzandstraat 24, tel: 09 378 09 48, cochuyt.coppens@telenet.be Pasar Lovendegem - Vinderhoute bestaat 30 jaar. En dat vieren we! Onze enthousiaste bestuursploeg nodigt je uit op zaterdag 6 oktober om 18.30 u in De Breughelzaal van het parochiecentrum Den Osschaert voor een onvergetelijke avond. Zoveel leuke, leerrijke, interessante activiteiten werden tijdens die 30 jaar georganiseerd, dat verdient een feest! Het wordt een heel gezellige avond met een heel aparte formule: we zorgen voor ‘een sitting dinner’. Voor de prijs van 16 euro (leden) en 20 euro (nietleden) krijgt u een aperitief, een koud en warm buffet (maar het wordt iets speciaal), een heerlijk dessert, wijn, water, en koffie. Er is animatie om iedereen in de juiste stemming te brengen. Inschrijven

tot 2 oktober bij Monique De Muynck, Tennisstraat 17, 9920 Lovendegem, Tel. 09 372 77 02 of bij de bestuursleden. Overschrijving kan op rekeningnr. (IBAN) BE09 8904 1402 7757, BIC VDSPBE91, Pasar Lovendegem, Kan. Triestlaan 16, 9920 Lovendegem, met vermelding avondje Pasar. Femma Assende - Het nieuwe breien cursusreeks. Breien is terug in, zowel voor interieur, kleding als accessoires. Wij houden het bij knusse kussens in eenvoudige steken en met heel dik garen. Ook eenvoudige accessoires, warme sjaals en trendy handtas of super warme sloffen vervilt in de wasmachine. Donderdag 27 september, 4 en 11 oktober, van 13.30 tot 16.30 u in de Bijenkorf, Sportstraat 4. Inschrijven (15 euro) en info over mee te brengen materiaal bij Christine tot 22 september, tel. 09 344 95 10 of 0479 378 395. Femma Zomergem - lanceringsfeest 25 september. KAV werd Femma, zodus werd ook KAV Zomergem, Femma Zomergem. We willen Femma Zomergem officieel voorstellen aan onze leden met een ‘doopfeest’. Ter gelegenheid van deze feestelijke gebeurtenis hebben we Nicholas Lataire, hoofdredacteur van de VTM nieuwsdienst, uitgenodigd voor een voordracht over ‘Het Nieuws’. Een hapje en een drankje horen er uiteraard ook bij. En zoals het past bij een doopfeest krijgen de aanwezigen een gepast geschenkje! Iedereen hartelijk welkom om 19.30 u in het Parochiaal Centrum, Lt. Dobbelaerestraat 14 c. 7 € leden, 10 € niet leden. Alle info bij Martine Gyssels, tel. 0479 96 87 20. Pasar Waarschoot - Natuurwandeling in Wachtebeke - zondag 7 oktober. Vertrek om 13.15 u aan het kerkhof, Hovingen in Waarschoot. Start om 13.45 u op parking 1, Wachtebeke-steenweg 58. Afstand 5 km. Deelnameprijs: leden 1 €, niet-leden 2 €. Inschrijven tot woensdag 4 oktober bij Luc Wieme, 09 378 54 83, pasarwaarschoot@hotmail. com

Flirten met de Franse grens We wandelen in een omgeving voorzien van helder water en diepe wouden, omringd door een onbedorven en veelzijdige natuur, waardoor de streek het label van Natuurreservaat kreeg: Natuurpark Viroin-Hermeton. Als je de rust van de gulle natuur apprecieert en als je fijnproever bent van wonderbaarlijke landschappen, ga dan mee met de Pasar Wandelclub en ontdek de wonderen van deze schatten van de natuur ten zuiden van Dinant net aan de grens met onze zuiderburen. Vertrek om 7.45 u op P + R parking onder de E17 in Gentbrugge. Afstand: 16 / 20 / 24 km Leden 18 €, kind (<12) 14 € - Niet Leden 20 €, kind 16 €. Inschrijven voor 26 september Meebrengen: degelijke wandelschoenen en kledij aangepast aan het weer.

✔✔Meer info en inschrijvingen: Josef De Meester van Pasar Wandelclub Gent, Tel. 09 227 76 09.

Busreis langs Opaalkust Met Pasar Scheldeland kampeerclub, kunt u een uitzonderlijke mooie daguitstap maken tijdens de herfstvakantie op zondag 28 oktober. We maken een rondrit langs Cap Blanc Nez en Cap Gris Nez, Boulogne Sur Mer en Nausicaa. Vertrek om 8 u aan P&R Gentbrugge. Prijs: 60 euro. Inbegrepen: vervoer, rondrit, middagmaal, driegangenmenu, entreegelden Nausicaa, gids van Begonia Reizen. Niet inbegrepen: drank bij het middagmaal. Vooraf inschrijven tegen 29 september: stuur naam en adres, telefoonnummer en mailadres, met vermelding van aantal personen naar: Noël Van Acker, Berkestraat 21, 9920 Lovendegem of via e-mail: noel.van.acker@telenet.be Stort het bedrag op rekening BE48 8903 9406 2127 van Scheldeland kampeerclub, Berkestraat 21, 9920 Lovendegem met vermelding ‘busreis Opaalkust’

✔✔Meer info: tel. 09 372 54 73 of noel.van.acker@telenet.be

Visie ¬ Vrijdag 21 september 2012

Proeven van Meetjeslandse kreken ‘Meetjeslandse kreken’, zo heet het nieuwe wandelnetwerk dat eind juni officieel in Sint-Laureins werd geopend door Toerisme OostVlaanderen. Zondag 23 september kan je tijdens de wandeldag van Pasar kiezen uit zes gevarieerde routes op dit nieuwe netwerk. Visie ging ter plaatse voor een gesprek met Annick Willems, burgemeester van SintLaureins. Welke meerwaarde biedt een wandelnetwerk? A. Willems: ‘Het wandelnetwerk Meetjeslandse kreken telt 260 km wandelpaden en laat je de mooiste plekjes zien in dit unieke Krekengebied in en rond de gemeenten Maldegem, Eeklo, SintLaureins, Assenede en Kaprijke. Een wandelnetwerk is een grote troef, omdat de mogelijkheden quasi eindeloos zijn. Het knooppuntensysteem biedt de wandelaar tal van combinaties volgens de inspiratie van het moment. Het netwerk leent zich zowel voor een korte wandeling met de kinderen, als voor een langere tocht voor de echte stapper. En waarom niet kiezen voor een verblijf in het Meetjesland? Dit netwerk is voor de streek een recreatieve en een toeristische meerwaarde, maar ook een economische hefboom. Een terrasje en gezellig tafelen maken je wandeltocht compleet!’ Hoe is dit netwerk tot stand gekomen? A. Willems: ‘Sint-Laureins vindt toerisme enorm belangrijk. We hebben in 2006 samen met de toeristische adviesraad een toeristisch-recreatief plan uitgewerkt, waarbij het uitwerken van wandelinfrastructuur één van de beleidslijnen is. Het krekengebied is natuurlijk een voorrecht. Toerisme Oost-Vlaanderen is ook, na het succesvolle verhaal van de fietsnetwerken, volop bezig met de ontwikkeling van wandelnetwerken. De steun van de provincie is hierin ontzettend belangrijk. En net als andere wandelnetwerken in de grensregio Vlaanderen-Nederland, werd dit netwerk gerealiseerd in het kader van het Europees project ‘Grenzeloos Wandelen’, dat het grensgebied als wandelgebied op de kaart wil zetten. Een mooi samenspel dus van verschillende partners en samenwerkingen!’ Pasar Gent-Eeklo nodigt uit voor een wandeldag. Een goed idee? A. Willems: ‘Iedereen kan natuurlijk op een netwerk wandelen, maar Pasar maakt er een echt sociaal belevingsgebeuren van. De wandelaar kan kiezen uit zes uitgestippelde routes. Je krijgt toeristische informatie mee en je kan andere wandelaars ontmoeten. Ik vind het heel fijn dat Pasar deze dag organiseert en zo het moois van onze gemeente in de kijker plaatst. Veel succes!’ Vrije start tss 9 en 15 u aan Provinciaal sportcentrum De Boerekreek, Sint-Jansstraat 132, Sint-Jan-in-Eremo Wandelafstanden: keuze uit 6 (toegankelijk voor buggy’s), 8, 11, 16, 19 of 24 km 2,50 euro, leden Pasar en kinderen -12 jaar: 1,5 euro (inbegrepen: drankje, versnapering, kortingbon voor aankoop wandelnetwerkkaart Meetjeslandse Kreken, nuttige attentie en waardevol verblijf in het Meetjesland te winnen of een palingdiner voor twee personen) Organisatie: Pasar Regio Gent-Eeklo mmv. Toerisme en Gemeente Sint-Laureins, Toerisme Meetjesland, Toerisme Oost-Vlaanderen, Provincie Oost-Vlaanderen

✔✔Info: marieclaire.martens@pasar.be - www.pasar.be/regio-genteeklo

Sing for the climate! Zoals u wellicht al weet, roept Nic Balthazar het hele land op om onze bezorgdheid te uiten over het klimaat. Alegria, het OKRA-koor regio Eeklo, wil hier graag aan meewerken, samen met andere koren. Op zaterdag 22 september om 17 u op de markt van Eeklo, neemt Alegria je mee op sleeptouw! Kom en zing mee! Meer weten, mee werken? Surf naar www.okra.be/middenvlaanderen of neem contact op via koen.cornelis@vanonderen.be of 0493 635 780.

Morgen begint vandaag Tijd voor pensioensparen

www.vdk.be


12

¬ Gent

Visie ¬ Vrijdag 21 september 2012

Regioverantwoordelijke: Mario Pauwels Artikels op de regiobladzijden (12-15) vallen onder V.U. ACW - Mario Pauwels, V.U. ACV - Marc Buysse en V.U. CM - Bart Vandendriessche Vragen over het regionaal nieuws: Visie Gent, Korenlei 20, 9000 Gent, visie.genteeklo@acw.be, tel. 09 269 96 69.

Kristof Ghyselinck

OCMW-voorzitters Danny Smessaert (Eeklo), Etienne Van de Velde (Evergem), Marleen Van den Bussche (Maldegem), Guy Blomme (De Pinte) en Ugo Den Tandt (Zulte).

Welzijn voor iedereen in de gemeente Gemeentebeleid omvat ook een welzijnsbeleid. Het OCMW speelt hierin een belangrijke rol. Wat die rol concreet kan betekenen, vraagt u zich af? Visie stapte af op de OCMW-voorzitters van ACWsignatuur uit onze regio: Marleen Van den Bussche (Maldegem), Guy Blomme (De Pinte), Etienne Van de Velde (Evergem), Danny Smessaert (Eeklo) en Ugo Den Tandt (Zulte), en stelde hen twee vragen die veel verduidelijken. Op welke ACW-verwezenlijking van de afgelopen 6 jaar bent u het meest trots? Marleen Van den Bussche: ‘Extra aandacht voor het steeds groter wordende probleem van de vergrijzing was nodig. Zo werd werk gemaakt van de residentiële opvang met de grote en zichtbare campus Begijnewater in het centrum van Maldegem. Ook het project ‘senioren onder de toren’ is vernieuwend: kleinschalig groepswonen voor senioren met ondersteuning van de thuiszorgdiensten in een aangename en huiselijke sfeer. Voor de thuiswonende senior werden de thuiszorgdiensten sterk uitgebreid en werd het Oud St.-Jozef uitgebouwd tot een lokaal dienstencentrum.’ Etienne Van de Velde: ‘In het kader van de residentiële zorg is de realisatie van het nieuw woonzorgcentrum Ten Oudenvoorde in Ertvelde de blikvanger. Het heeft ook vier kamers voor kortverblijf die er vooral op gericht zijn om de mantelzorger te ontlasten en te ondersteunen. Voor de senioren van heel Evergem is er een nieuw dienstencentrum Hoeksken in Evergem met een recreatief, educatief en informatief aanbod. In samenwerking met het gemeentebestuur biedt het Sociaal Huis SONIA een betere en bereikbare sociale dienstverlening in de drie deelgemeenten Sleidinge,

Evergem en Ertvelde. Ook de gezins- en aanvullende thuiszorg werd versterkt voor hulpbehoevenden en ouderen.’ Danny Smessaert: ‘De Zuidkaai, de welzijnscampus in opbouw in het hart van Eeklo, maakte de voorbije zes jaren een hele gedaanteverandering mee. We renoveerden gebouwen, we bouwden, we verbouwden en we kochten voor uitbreiding, om veel sociale dienstverlening samen te brengen. In 2007 werd het gebouw Barcelona geopend, een thuis voor Inburgering Oost Vlaanderen, Huis van het Nederlands, Werkwijzer en het CAW. Een jaar geleden werd het nieuw Sociaal Huis ingehuldigd en was de nieuwbouw Marseille voor wijkcentrum De Kring klaar. Mensen uit de wereld van samenlevingsopbouw noemen dit ‘enig’ in Vlaanderen. En binnenkort vindt de eerste spadesteek plaats voor het nieuw OCMW-gebouw Elba.’ Guy Blomme: ‘De opening en de goede werking van het Sociaal Huis was ook voor De Pinte heel belangrijk.’ Ugo Den Tandt: ‘Ik ben vooral fier dat we het dossier van ons nieuwbouwproject in Olsene door de administratieve mallemolen hebben gekregen, zowel voor de bouwvergunning als voor de sudsidiëring. Momenteel staan daardoor vijf sociale appartementen in de steigers die in de loop van volgend jaar een thuis zullen worden voor alleenstaande mannen of vrouwen met of zonder kinderen.’ Welke realisatie zou u in een volgende legislatuur graag verwezenlijkt zien? Marleen Van den Bussche: ‘Volgende legislatuur zal binnen het OCMW vooral aandacht moeten gaan naar de projecten ‘senioren onder de toren’ in de leefkernen Adegem, Donk en Middelburg. Maar er zal ook verder

moeten gezocht worden naar innovatieve projecten waarbij we via domotica, het langer thuis wonen van senioren, ook van beginnend dementerenden, mogelijk kunnen maken. Maar het moeten niet altijd grote projecten zijn. Een verkwikkend gebaar zit vaak ook in kleine dingen: sociale tewerkstelling, activering leefloners, aanleg van lage drempels voor rolstoelgebruikers, toegankelijke gebouwen …’ Guy Blomme: ‘Voor De Pinte is de uitbouw van de site Scheldevelde tot een volwaardig en modern woonzorgcentrum een belangrijk project de komende zes jaar. Er komen aangepaste kamers en sanitair, kamers voor kortverblijf, en de realisatie van de geplande 16 seniorenwoningen.’ Etienne Van de Velde: ‘Het residentieel aanbod voor ouderen in Evergem-Center, campus Ter Caele, gaan we vernieuwen. En het inrichten binnen het sociaal huis van een woonwinkel, waar men terecht kan voor hulp en info over huren en kopen. Danny Smessaert: ‘Graag zou ik het begonnen werk verder willen afwerken. Welzijnscampus De Zuidkaai is dan de aanlegsteiger voor het sociaal netwerk en de kwetsbaren in Eeklo.’ Ugo Den Tandt: ‘Voor de volgende zes jaar voorzien we de uiteindelijke opstart van de bouw van onze nieuwe naschoolse kinderopvang ‘Ballonneke’ in Machelen. Verder willen we naast het sociaal huis van het OCMW, op de plaats van het bijna 100 jaar oude schoolgebouw, een ‘Huis Van Het Kind’ bouwen. Hier zullen al onze bestaande kinderdiensten en ons consultatiebureau een eigentijds onderdak vinden.’


14

¬ Gent I

AGENDA Femma Wachtebeke - Vrouwen in Afghanistan - 9 oktober. Femma en Davidsfonds geven samen een causerie gegeven door journaliste en vrouwenactiviste Jennie Vanlerberghe. Om 20 u in het CCW in de Keurzaal. 6 € voor leden en 8 € voor niet leden. Inschrijven voor 28 september bij Yvette Van Vooren, tel. 09 345 94 85 en storten op BE55 8909 2401 3644. Femma Wachtebeke - op daguitstap naar Gent - 11 oktober. Verzamelen om 8 u op het Persynplein en met eigen vervoer naar Wondelgem waar we de tram nemen naar Gent. We bezoeken het nieuwe gerechtsgebouw, eten in Brasserie Bord’eau in de Oude Vismijn met uitzicht op de Leie. Daarna maken wij een boottochtje. Om 15 u worden wij verwacht in het Miat, Museum Industriële Archeologie en Textiel. Deelnameprijs leden 45 €, niet leden 50 €. Inschrijven kan tot 21 september op IBAN BE55 8909 2401 3644 met vermelding van naam + daguitstap Gent. Meld aan Linda Hamerlinck (09 345 95 05) of Cecile Schepens (09 345 90 52) of je over eigen vervoer beschikt. Kaartclub kwb Kolegem Mariakerke. Op zondag 23 september start het kampioenschap bieden, zowel mannen als vrouwen. In het kwb-lokaal, Eeklostraat 134. Inschrijven van 8.45 tot 9.20 u. Info: De Boeck Willy, tel. 09 226 74 09 of ter plaatse. Femma Luchteren - kookreeks feestelijk, creatief koken. Op woensdagen 10/10, 7/11 en 28/11 om 19.30 u in de parochiezaal van Drongen Luchteren, Gavergrachtstraat 103. Inschrijvingen tot 30 september bij Marlène De Meyer, tel. 09 227 27 13 of bij Anny Willems, tel. 09 226 94 64, anny.willems@skynet.be en overschrijven op BE84 8901 5401 9459 met vermelding van activiteit. Leden Femma 10 euro, niet-leden 15 euro. Pasar Oostakker - Dagfietstocht - 30 september. In de streek waar ‘Stille Waters’

werd opgenomen maken we een fietstocht van 60 km. Onze meegebrachte picknick gebruiken we op het terras van café De Wandeling. Naar het einde toe kan de tocht met zo’n 12 km ingekort worden. Vertrek om 9.45 u aan Durmedroom, Kaaiplein 28, Hamme of om 9 u op Oostakkerdorp. Afstand: 60 km. Leden 1 €, niet leden 1.5 €, gezinsprijzen: 3 € / 4 €. Meer info: Bertrand Van der Sypt, tel. 09 251 54 26. Femma H. Hart Sint-Amandsberg - bapas, lepelhapjes en verrines. Verwacht je gasten? Verras hen met een feest aan kleuren, texturen en smaken. Serveer hapjes in piepkleine glaasjes of serveer ze op lepels. Bapas zijn dan weer een combinatie van traditionele Spaanse tapas. Op 11 oktober en 22 november telkens om 19 u in Taverne Heilig Hart, H. Hartplein 2. € 10 leden en € 15 niet-leden (voor de 2 lessen). Breng plankje en aardappelmes mee. Inschrijven kan t/m 5 oktober bij: Bie De Smet, tel. 09 228 98 44 en Annie De Vos, tel. 09 228 82 21. Femma en Kwb Mariakerke Centrum sportief de herfst in! Op zondag 23 september gaan we wandelen in Ternat. Afspraak om 13.45 u op het Mariakerkeplein of om 14.30 u aan de kerk van Ternat. Geniet mee van de landelijke omgeving aan de rand van Brussel. Info bij Marc, tel. 09 227 46 84. Op zaterdag 6 oktober kan je de fiets van stal halen voor een rustige fietstocht naar de andere kant van Gent: Merelbeke. Afspraak om 14 u op het Mariakerkeplein waar we rond 18 u terug aankomen. Informatie bij Toon, tel. 09 226 03 15. Femma Mariakerke Centrum - Stijladvies voor dames - 8 oktober. Goed gekleed gaan betekent rekening houden met een hele reeks factoren zoals kleurtype, lichaamsbouw, persoonlijkheid, levensstijl. Ga samen met Carine Doens, gediplomeerde kleur- en stijlconsulente, op zoek naar de perfecte harmonie tussen wie je bent en wat je aantrekt. Deze avond gaat door in ’t Geestje om 20 uur. 5 euro. Leden van Femma en kwb Mariakerke Centrum betalen 3 euro. Breng een lintmeter en een pen mee. Inschrijven bij Kathelijne Lambert, tel. 09 227 40 29 of via e-mail: Kathelijne_lambert@hotmail.com.

Flirten met de Franse grens We wandelen in een omgeving voorzien van helder water en diepe wouden, omringd door een onbedorven en veelzijdige natuur, waardoor de streek het label van Natuurreservaat kreeg: Natuurpark Viroin-Hermeton. Als je de rust van de gulle natuur apprecieert en als je fijnproever bent van wonderbaarlijke landschappen, ga dan mee met de Pasar Wandelclub en ontdek de wonderen van deze schatten van de natuur ten zuiden van Dinant net aan de grens met onze zuiderburen.

Visie ¬ Vrijdag 21 september 2012

Voor een warm en leefbaar Wachtebeke De ACW-kandidaten van Wachtebeke willen van hun gemeente een warme en leefbare gemeente maken, waarbij de combinatie wonen, werken en ontspannen centraal staan.

Betaalbaar wonen ACW Wachtebeke vraagt meer sociale kavels. Daarbij is spreiding over de volledige gemeente belangrijk.  Maar tegelijkertijd moet de leegstand aangepakt worden. Leegstand is onaanvaardbaar,  aangezien betaalbaar wonen voor jong en oud een steeds belangrijker aandachtspunt wordt. Een bijkomend voorstel  is het promoten van het kangoeroewonen.  Dit komt er op neer dat verschillende generaties van dezelfde familie samenwonen. Op die manier is het mogelijk om ouderen langer zelfstandig te laten wonen en de vereenzaming tegen te gaan.

Een propere gemeente Onderhoud van straten en pleinen zijn ieders verantwoordelijkheid. Voor grotere onderhoudswerken dienen de gemeenteploegen op een efficiënte manier ingezet te worden, zoals het gebruiken van veegmachines,  inschakelen van jobstudenten tijdens vakantieperiodes, etc.  Verbeterpotentieel is te vinden door samen te werken met de buurgemeenten. Het personeel zelf moet betrokken worden bij de vraag naar meer efficiëntie; alle voorstellen zijn welkom. Ook de burger heeft een taak te vervullen. Wanneer ieder voor eigen deur veegt, wordt Wachtebeke leefbaar voor iedereen.

Veilig verkeer De ACW-kandidaten van Wachtebeke vragen een goed uitgewerkt mobiliteitsplan, met oog voor alle weggebruikers, waarbij snelheidsovertredingen en sluipverkeer dienen aangepakt te worden. Het aanleggen van meer fietspaden is prioritair. Nu het container-  en bedrijvenpark  is ingeplant op de Walderdonk,  zullen de verkeersstromen grondig moeten bestudeerd worden om eventuele verkeershinder te vermijden. Het bedrijvenpark  moet ervoor zorgen dat meer kleine bedrijven een weg vinden naar Wachtebeke. We hopen daarmee een meer lokale tewerkstelling te bekomen en uiteraard bijkomende inkomsten te genereren.  Verder kan worden bekeken of Wachtebeke door toerisme op de kaart kan worden gezet, door in de groene zones meer wandel- en fietspaden aan te leggen. De verfraaiing van de Langelede zou daarbij een mooie eerste aanzet kunnen zijn.

Betere communicatie Een betere communicatie moet tot stand gebracht worden met de inwoners van Wachtebeke en dit om de betrokkenheid te verhogen en desinformatie tegen te gaan. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan een aangepast infoblaadje, met aangepast lettertype voor de ouderen. Inwoners dienen tijdig en correct geïnformeerd te worden over werken die in hun straat zullen plaatsvinden. De ACW-kandidaten hebben zich voor deze standpunten geëngageerd. Voor vragen of opmerkingen staan zij steeds ter beschikking.

✔✔Info en contact: www.acwgenteeklo.be

doorklikken op ‘plaatselijk’ en ‘Wachtebeke’.

Vertrek om 7.45 u op P + R parking onder de E17 in Gentbrugge. Afstand: 16 / 20 / 24 km Leden 18 €, kind (<12) 14 € - Niet Leden 20 €, kind 16 €. Inschrijven voor 26 september Meebrengen: degelijke wandelschoenen en kledij aangepast aan het weer.

✔✔Meer info en inschrijvingen: Josef De Meester van Pasar Wandelclub Gent, Tel. 09 227 76 09.

Busreis langs Opaalkust Met Pasar Scheldeland kampeerclub, kunt u een uitzonderlijke mooie daguitstap maken tijdens de herfstvakantie op zondag 28 oktober. We maken een rondrit langs Cap Blanc Nez en Cap Gris Nez, Boulogne Sur Mer en Nausicaa. Vertrek om 8 u aan P&R Gentbrugge. Prijs: 60 euro. Inbegrepen: vervoer, rondrit, middagmaal, driegangenmenu, entreegelden Nausicaa, gids van Begonia Reizen. Niet inbegrepen: drank bij het middagmaal. Vooraf inschrijven tegen 29 september: stuur naam en adres, telefoonnummer en mailadres, met vermelding van aantal personen naar: Noël Van Acker, Berkestraat 21, 9920 Lovendegem of via e-mail: noel.van.acker@telenet.be Stort het bedrag op rekening BE48 8903 9406 2127 van Scheldeland kampeerclub, Berkestraat 21, 9920 Lovendegem met vermelding ‘busreis Opaalkust’

✔✔Meer info: tel. 09 372 54 73 of noel.van.acker@telenet.be

v.l.n.r. ACW-kandidaten Ronny Droesbeke, Etienne Fermont, Myriam De Vos, Raf De Weggheleire en Michael Vankrieken.

Morgen begint vandaag Tijd voor pensioensparen

www.vdk.be


¬ Gent II

Visie ¬ Vrijdag 21 september 2012

13

ACW-kandidaten Nevele blikken vooruit naar de verkiezingen Op 14 oktober trekken we met zijn allen naar de stembus. Met de kandidaten van ACW Nevele blikken we alvast vooruit en kijken we wat de uitdagingen zijn de komende zes jaar. Voor wie hen nog niet zou kennen, ACWmandatarissen zijn zeer nabij en aanspreekbaar in hun gemeente. Eén ding is zeker. ACW Nevele wil ervoor zorgen dat elke inwoner van Nevele tot zijn recht kan komen. Graag geven we hun ideeën en standpunten mee!

Ouder worden in eigen gemeente Vele ouderen willen graag in hun buurt of gemeente blijven op het moment dat ze wat zelfstandigheid verliezen. Vanuit het ACW willen we dat er naast de uitbouw van aanleunflats verder ingezet wordt op bezoekteams die naar de senioren toe stappen om hen te helpen met al hun praktische vragen. Om dit te kunnen realiseren moet de gemeente ervoor zorgen dat de woon- en zorgcentra, de sociale huisvestingsmaatschappijen, het OCMW en de vele zorgactoren samenwerken om voldoende betaalbare huisvesting en zorg te voorzien.

De ACW-kandidaten van Nevele: v.l.n.r. Els Baart, Marleen Vanlerberghe, Jeroen De Brabander, Hans Martens en Claudine Van De Veire.

Iedereen mee

Graag traag!

Wel-zijn

De economische crisis heeft voor iedereen gevolgen. Vooral sociaal-zwakkeren zijn het slachtoffer door o.a. stijgende energieprijzen, slecht geïsoleerde woningen, dure huisvesting, minder jobs voor laaggeschoolden. Het ACW wil dan ook dat verhuurders gestimuleerd worden hun woningen te isoleren d.m.v. doordachte subsidies en dat er een preventiecampagne wordt opgezet rond schulden (schuldbemiddeling, schuldpreventie).

Veilig verkeer is altijd al één van onze stokpaardjes geweest. Ook voor de komende 6 jaar blijft het ACW hameren op voldoende verkeersveiligheid door voldoende sensibilisering en aandacht vragen voor goed onderhouden fiets- en voetpaden. Geen pestcontroles maar wel voldoende controle door de lokale politiediensten aan plaatsen waar veel kinderen en ouderen komen. Doorgaand (vracht)verkeer in de dorpskern dient omgeleid te worden waar mogelijk.

Zich goed thuis voelen in Nevele. Dat is waar de ACWkandidaten voor willen gaan. Het ACW wil dat gemeente en OCMW het sociaal beleid verder uitwerken met aandacht voor het waarborgen van thuiszorgdiensten (poetsdiensten, warme maaltijden,…) voor de meest hulpbehoevenden. De gemeentelijke infrastructuur moet zo aangepast worden zodat ook personen met een beperking op een volwaardige manier kunnen participeren aan de samenleving.

AGENDA OKRA Deinze - Wandeling - 27 september. We wandelen van Zeveren naar Meigem (10 km) waar we bij de pottenbakker langsgaan. We worden verwend met een zelfgebakken taart en koffie. Afspraak: om 14 u op de parking van zaal Ter Wilgen of om 14.30 u aan de startplaats van de wandeling aan de kerk van Zeveren. Inschrijven (5 euro) bij uw wijkverantwoordelijke of in de Volkskring op maandag 24 september vanaf 14 u. OKRA Astene - Trein Tram Bus - 25 september. Wilt u graag eens een rit plannen met de belbus maar weet u niet goed hoe hieraan te beginnen? Heeft u vragen over de nieuwe MOBIB-kaart die binnenkort de OMNIPAS 65+ zal vervangen? Wilt u graag meer info over de goedkoopste tarieven? Dit en nog veel meer kan u te weten komen op de vorming ‘Ouderen en openbaar vervoer’, in samenwerking met TreinTramBus. Om 14 uur in zaal Ter Leie, Nieuwstraat 24 te Astene (Deinze). Breng uw omnipas 65+ mee. Op deze vorming kan u een afspraak maken voor een persoonlijke praktijkopleiding op een latere datum. Dit aanbod is er voor alle leden van de trefpunten van Groot Deinze. Inschrijven bij uw wijkverantwoordelijke of ten laatste in de Volkskring op maandag 24 september vanaf 14 u. Kwb Merelbeke - fietsen buiten onze regio - zondag 30 september. We fietsen langs de Louis-Paul Boonroute in Aalst. Boon werd geboren in 1912 en overleed in 1979. Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van zijn geboorte werd een parcours gemaakt van 49 km in de

Denderstreek. Regelmatig stoppen we om te luisteren naar fragmenten van de ‘Kapellekensbaan’, zijn meesterwerk. We rijden met de wagen naar Aalst en daar vertrekken we met de fiets. Meer informatie bij J. Merchiers, tel. 09 230 4173 of merchiers.jacky@gmail.com Okra Bottelare - Het ABC van de wijn 28 september. Moderator Luc David zal een algemeen beeld schetsen naar herkomst en ontstaan van de wijn, en er kunnen een vijftal ijnen geproefd worden. Niet te missen! Leden 5 euro, nietleden 7 euro. Om 19 u in zaal Patrokring. Inschrijven kan tot 26 september bij uw wijkverantwoordelijke of bij Luc Eeckhout, Sint Annastraat 30, tel. 09 362 86 10, luc.eeckhout5@telenet.be of Frida De Meester, Edelarendries 13, tel. 09 362 47 16, Frida.demeester@scarlet.be. Femma Bottelare - Gezond en creatief koken. Met haalbare recepten en dagverse producten kunnen we onze familie en vrienden laten zien dat we ons ‘femmaatje’ kunnen staan in onze keuken. Deze cursus bestaat uit 5 lesavonden op maandagen 1, 8 en 15 oktober en 5 en 12 november, telkens om 19 u in de Patrokring, K. Astridlaan. Leden 25 euro, niet-leden 35 euro. De kosten worden verdeeld onder de deelnemers. Meebrengen: schort, aardappelmes en je eetlust! Inschrijven voor 27 september bij Arlette Baetens, Sint-Annastraat 30, tel. 09 362 86 10 of 0477 496 332, luc. eeckhout5@telenet.be Femma Asper - Sport@yourplace - 27 september. Sport@yourplace laat zien hoe jouw omgeving kan veranderen in een multifunctioneel sportcomplex. In vele verborgen hoekjes op kantoor, in de keuken, in het park of in de traphal schuilen favoriete fitnessmogelijkheden. Door de juiste bewegingen op de juiste plaats, zet je heel wat spiergroe-

pen aan het werk. Sport@yourplace is geschikt voor mensen van alle leeftijden. Een groot voordeel is dat je niets nodig hebt, alleen een portie durf en creativiteit en comfortabele schoenen. Om 19.30 u in het Parochiaal Centrum. Vandaag nog inschrijven bij Lydie Vanderstichelen, Leebeeklaan 34, tel. 09 384 14 Pasar Merelbeke - Gentse zevenmarktentocht - 7 oktober. Onze gids Eric Verstaen leidt ons langs zeven zondagsmarkten waar we de verscheidenheid van ‘Europees’ Gent leren zien, ruiken, horen en tot slot ook smaken. Zijn talrijke, sappige verhalen vertellen meer over de plaatsjes en de handelsactiviteiten. We eindigen aan de Recolettenlei in een Irish pub. Unieke kans om (op eigen kosten) een typisch drankje te proeven of een lekker maal te nuttigen. Vertrek aan de kiosk op de Kouter om 9 u (samenkomst om 8.50 u). Einde wandeling om 11.30 u. Leden: € 3, niet-leden: € 5. Snel inschrijven bij Adriën Verkerken, tel. 09 230 08 31. De inschrijving is definitief na contante betaling bij een bestuurslid of storting op BE91 8915 3409 8376 van Pasar Merelbeke, Lembergsesteenweg 120. Kwb Lotenhulle-Poeke - Kunst- en hobbytentoonstelling: wie wil deelnemen? Op zaterdag 20 en zondag 21 oktober in het Gemeentelijk Ontmoetingscentrum te Lotenhulle. Wij zijn op zoek naar personen die hun hobby, verzamelingen of vrijetijdsbesteding willen tentoonstellen. Wij zoeken naar een aanbod gaande van allerlei verzamelingen, beeldhouwwerk, schilderijen, pentekeningen, handwerk, keramiek, bloemschikken, enz... Neem zo snel mogelijk contact op met het bestuur van kwb, tel. 051 68 92 70. Deelname is volledig gratis.

OKRA-academie

Bezoek aan het MAS en de OLV-Kathedraal Donderdag 11 oktober In het MAS, Museum aan de Stroom, komen de stadshistorische, volkskundige, maritieme en etnografische collecties van Antwerpen samen. Tijdens een eerste kennismakings-tour krijgt u letterlijk en figuurlijk een groots zicht op de stad, de stroom en de wereld. Na het middagmaal wandelen we met een stadsgids een ‘historische wandeling’ met rondleiding in de O.L.V.-Kathedraal. Opstapplaatsen: Geraardsbergen - De Reep 7 u, Zottegem – E5 Mode 7.20 u, Aalst – St. Annakerk, Roklijf 7.50 u.

Prijs: 49 euro OKRA-leden, 58,50 euro niet-leden.

✔✔Inschrijven is verplicht en

kan op het OKRAsecretariaat: 09 269 32 17/18 of academie.mvl@okra.be.


14

¬ Gent II

Visie ¬ Vrijdag 21 september 2012

V.l.n.r. ACW-kandidaten van Oosterzele: Filip Vermeiren, Els De Turck, Eline De Laender, Christ Meuleman, Johan Van Durme, Rita De Loore, Marleen Verdonck, Jean-Marie De Groote, Linda De Vos, Wilfried Verspeeten, Peter Willems, Christianne Immegeers-Schreyen.

Zij willen doorgaan…

kandidaten zich unaniem achter scharen. We belichten er enkele topics uit.

De ambitie van de ACW-kandidaten van Oosterzele kan niet beter verwoord worden dan met het lied van Herman Van Veen “We zullen doorgaan…”. De voorbije legislatuur heeft de CD&V/N-VA-meerderheid met een sterke ACW-aanwezigheid het zeer goed gedaan. Maar het werk is nog niet af. Integendeel.

Een (t)huis voor iedereen

Hoewel reeds verscheidene projecten op stapel staan, dienen zich telkens weer nieuwe uitdagingen aan. En die situeren zich zowel op de korte, de middellange als de lange termijn. De gemeentelijke ACW Groep heeft zich hierover grondig beraden en het resultaat werd gebundeld in een ACW-accentennota waar alle ACW-

Voor het ACW moet de gemeente de inspanningen onverminderd verderzetten om voor iedereen betaalbaar en kwaliteitsvol wonen te garanderen. Speciale aandacht moet gaan naar de vlugge realisatie van een woonzorgzone op het Groot Bewijk. Het ACW pleit verder voor kleinschalige inplantingen van betaalbare sociale huur- en koopwoningen en voor het aanbieden van sociale kavels in de verschillende woonkernen van de gemeente. Daarbij moet extra zorg besteed worden aan nieuw samengestelde gezinnen en éénoudergezinnen.

Het verkeer in goede banen leiden De veiligheid van de zwakke weggebruiker moet centraal staan. Er moet prioriteit gegeven worden aan de verdere ontwikkeling van een voetgangersnetwerk en een lokaal fietsroutenetwerk. Denken we maar aan de verbinding Gent - Zottegem met de fiets, aan de (her) aanleg van fiets- en voetpaden. Verkeersveilige en aangename dorpskernen vereisen van het beleid dat eerder wordt gefocust op het aspect ‘beleving’ dan op het aspect ‘doortocht’. Bijzondere aandacht moet besteed worden aan een doordacht parkeerbeleid, vooral om en rond de sporthal en het nieuwe gemeenschapscentrum.

De toekomst veilig stellen

sche voetafdruk van het gemeentebeleid vermindert door: - voor haar eigen gebouwen te kiezen voor groene stroom en voor energiezuinige investeringen; - de beperkte middelen prioritair in te zetten voor premies voor dakisolatie en dubbele beglazing; - een positief en pro-actief beleid te voeren rond hernieuwbare energie, samen met de naburige gemeenten. De capaciteit van de spaarbekkens moet verder worden vermeerderd en de bediening ervan moet worden verbeterd om de lager gelegen gebieden in de gemeente te beschermen. Dit moet in nauwe samenwerking gebeuren met de provincie Oost-Vlaanderen.

De dienstverlening optimaliseren Laat hier echter geen twijfel over bestaan. Er wordt schitterend werk geleverd door de mensen die instaan voor de verschillende soorten dienstverlening op de gemeente. Toch moeten we vaststellen dat nog teveel mensen onvoldoende gebruik (kunnen) maken van de diverse faciliteiten. Daarom pleit het ACW ervoor dat de dienstverlening afgetoetst wordt aan de 7 criteria van integrale toegankelijkheid: bekendheid, bruikbaarheid, begrijpbaarheid, bereikbaarheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid. Het ACW is voorstander van nog meer samenwerking in het lokaal zorgbeleid. In die zin ziet het ACW het Sociaal Huis als een netwerk, een samenwerking van sociale diensten en middenveldorganisaties. Tenslotte pleit het ACW uitdrukkelijk voor één of twee operationele aanspreekpunten waar alle inwoners met hun vragen rond dienstverlening terecht kunnen.

Het ACW dringt erop aan dat de gemeente de ecologi-

Flirten met de Franse grens

Uittredend cultuurschepen Paul Cottenie zette de kroon op het werk met de prachtige realisatie van het gemeenschapscentrum en cultuurtempel De Kluize dat enkele weken terug officieel werd geopend.

We wandelen in een omgeving voorzien van helder water en diepe wouden, omringd door een onbedorven en veelzijdige natuur, waardoor de streek het label van Natuurreservaat kreeg: Natuurpark Viroin-Hermeton. Als je de rust van de gulle natuur apprecieert en als je fijnproever bent van wonderbaarlijke landschappen, ga dan mee met de Pasar Wandelclub en ontdek de wonderen van deze schatten van de natuur ten zuiden van Dinant net aan de grens met onze zuiderburen.

Morgen begint vandaag Tijd voor pensioensparen

Vertrek om 7.45 u op P + R parking onder de E17 in Gentbrugge. Afstand: 16 / 20 / 24 km Leden 18 €, kind (<12) 14 € - Niet Leden 20 €, kind 16 €. Inschrijven voor 26 september Meebrengen: degelijke wandelschoenen en kledij aangepast aan het weer.

✔✔Meer info en inschrijvingen: Josef De Meester van Pasar Wandelclub www.vdk.be

Gent, Tel. 09 227 76 09.

Visie Gent-Eeklo 210912  
Visie Gent-Eeklo 210912  

Visie Gent-Eeklo 210912

Advertisement