Page 1

16

¬ Gent

Visie ¬ Vrijdag 17 mei 2013

Regioverantwoordelijke: Mario Pauwels Artikels op de regiobladzijden (16-19) vallen onder V.U. ACW - Mario Pauwels, V.U. ACV - Marc Buysse en V.U. CM - Bart Vandendriessche Vragen over het regionaal nieuws: Visie Gent, Korenlei 20, 9000 Gent, visie.genteeklo@acw.be, tel. 09 269 96 69.

OPINIE

RERUM NOVARUM blijft actueel

WAT IS DE MEERWAARDE VAN MAALTIJDCHEQUES Is de Belg echt gek op bonnetjes en cheques of bestaat er een andere verklaring voor de populariteit van de maaltijdcheques? De maaltijdcheque, bestemd voor de aankoop van voedingswaren, is voor ongeveer 1,3 miljoen werknemers en meer dan 90 procent van de Belgische bedrijven het meest gesmaakte extralegale voordeel. Doordat de RSZ en de fiscus deze onder bepaalde voorwaarden niet als loon beschouwt, zijn ze belastingvrij. Dit betekent voor bedrijven een besparing van 57 procent in vergelijking met een zuivere loonsverhoging. Toch stel ik mij vragen bij de efficiëntie van het systeem. Want er zijn ook heel wat kosten voor zowel de werkgever, die maaltijdcheques aanbiedt, als de handelaar, die maaltijdcheques als betaalmiddel aanvaardt. Deze bedragen komen ten goede aan Accor en Sodexo: de aanbieders van maaltijdcheques in België. Ook voor werknemers zijn maaltijdcheques niet steeds even gebruiksvriendelijk. Zo ging er in ons land tot 10 miljoen aan maaltijdcheques verloren, omdat ze niet tijdig gebruikt werden. Het CD&Vwetsvoorstel dat de geldigheidsduur van maaltijdcheques verlengd van 3 tot 12 maanden werd vorige maand goedgekeurd. Ik hoop dat deze maatregel het aantal ‘verloren cheques’ drastisch zal verminderen. Hoewel maaltijdcheques het populairst zijn, bestaan er ook nog minder gebruikte varianten: de sport- en cultuurcheques, ecocheques en geschenkencheques waar hetzelfde probleem zich stelt: ze brengen overbodige kosten met zich mee voor gebruikers, werkgevers en handelaars. Ik pleit dan ook voor een grondige evaluatie van de cheque-systemen om zo te komen tot een meer efficiënte oplossing. Eén mogelijkheid zou zijn om de maaltijdcheques te vervangen door een van lasten vrijgestelde maaltijdvergoeding voor alle werknemers op de loonbrief: het voordeel blijft en de administratieve lasten en kosten verdwijnen. Stefaan Vercamer Federaal Volksvertegenwoordiger

De eucharistieviering in de Sint-Michielskerk werd opgeluisterd door het koor Mandriale.

Minister Joke Schauvliege: ‘Rerum Novarum blijft ook vandaag brandend actueel en snijdend relevant.’

ACW Gent-Eeklo had dit jaar de ‘eigen’ minister van Leefmilieu, natuur en cultuur Joke Schauvliege uitgenodigd voor de toespraak. Zij nam deze uitnodiging aan met een ‘warm gevoel en dankbaarheid. Dankbaarheid voor de vriendschap, de feedback en als klankbord. Een warm gevoel omdat ik me hier altijd weer thuis voel bij jullie. Warm gevoel ook omdat dit een zaal vol engagement en vrijwillige inzet is.’ Actuele uitdagingen Zij begon met een terugblik naar het begin van de financiële crisis en verwees naar de nog altijd actuele boodschap van Rerum Novarum. ‘Vlaanderen heeft nog altijd nood aan een arbeidersbeweging, die een verhoging en een eerlijke verdeling van de welvaart, én welzijn nastreeft. Een Vlaanderen dat instaat voor mobiliteit, huisvesting, ontspanning en nutsvoorzieningen, met aandacht voor energie, klimaat, milieu en natuur. Een Vlaanderen dat de eigen identiteit koestert, met eerbied voor culturen van vroeger of van elders. Een Vlaanderen waar het goed is om te wonen, te werken en te leven, voor iedereen.’ Nu we weer pleidooien horen voor concurrentie, competitiviteit, globalisering en deregulering, is het nuttig eraan herinnerd te worden dat ‘de zucht naar nieuwe toestanden’, net zoals in de tijd van Rerum Novarum, de oude verworvenheden niet mag doen vergeten, aldus Schauvliege. Natuur en cultuur voor iedereen Vervolgens wees Schauvliege op een aantal uitdagingen op vlak van haar eigen bevoegdheden, milieu en cultuur. ‘Het Mattheüs-effect – wie al veel heeft, zal nog meer krijgen – bedreigt niet alleen het sociaal beleid, maar ook het milieubeleid en het cultuurbeleid. Onze strijd voor een sociaal rechtvaardige samenleving moeten we voeren hand in hand met een strijd om ecologische en culturele rechtvaardigheid.’ Zij stak ook het sociaal-cultureel middenveld nog een hart onder de riem.

Wereldsolidariteit verzamelde handtekeningen voor een veiligheidsovereenkomst voor bedrijven in Bangladesh.

Het optreden van stemmenimitator Dirk Denoyelle viel enorm in de smaak bij het publiek.

‘Ik blijf, meer dan ooit, overtuigd van het belang van het sociaal-cultureel werk. Door ontmoeting en maatschappelijk engagement te stimuleren, versterken sociaal-culturele verenigingen het sociale weefsel. Daarnaast verhogen ze de participatie aan cultuur en voor educatieve programma’s op lokaal en regionaal vlak. Zo leert men keuzes te maken en zelfstandig, kritisch en creatief om te gaan met het maatschappelijk gebeuren.’ ‘Het cultuurbeleid kan een belangrijke bijdrage leveren in de strijd tegen armoede. Een concreet voorbeeld is een maatregel uit het Participatiedecreet: lokale vrijetijdsdiensten geven, samen met lokale verenigingen met ervaring op het vlak van kansarmoede, vorm aan een geïntegreerd vrijetijdsbeleid. In meer dan 70 Vlaamse gemeenten ondersteunt Joke Schauvliege zo’n lokaal netwerk. Op haar initiatief loopt nu in de regio rond Aalst een proefproject voor de UiTPAS. Mensen in armoede kunnen aan de hand van een UiTPAS aan verlaagde tarieven deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten.’ Ten slotte wees zij nogmaals op het belang van de ‘sociale’ kracht van het middenveld, ook in de toekomst. Ondanks de fouten die zijn gemaakt, zal het ACW zich herpakken, want er is werk aan de winkel. ‘Daarvoor kijken wij niet zozeer naar de markt en de staat. … Wij moeten vandaag de handen uit de mouwen steken om zelf oplossingen te bedenken en zelf werk te maken van een betere wereld.’ Verslag: Nancy Vereecke Foto’s: Marc Seselle en Kristof Ghyselinck


¬ Gent 1

Visie ¬ Vrijdag 17 mei 2013

17

VDK Spaarbank boekt mooie jaarwinst VDK Spaarbank presenteerde onlangs de jaarresultaten van het boekjaar 2012. De commerciële resultaten waren uitstekend en ondanks de moeilijke marktomstandigheden realiseerde VDK een winst van 15,4 miljoen euro. De cijfers tonen aan dat de gezinsbank, die consequent vasthoudt aan haar eigen(zinnige)visie op relatiebankieren, het prima blijft doen.

De VDK-hoofdzetel in hartje Gent, in de schaduw van de Sint-Michielskerk.

Na enkele jaren van consolidatie, werd in 2012 met de opening van nieuwe VDK-kantoren in Ninove en Zottegem heraangeknoopt met het uitbreidingsverhaal buiten de historische VDKbiotoop Gent-Eeklo. Met concrete plannen voor minstens drie nieuwe VDK-vestigingen (onder meer in Antwerpen), zal VDK in de loop van 2013 een nieuwe stap realiseren in haar groeiverhaal. VDK Spaarbank in enkele cijfers (31/12/2012) Aantal klanten Aantal medewerkers Cliëntendeposito’s Balanstotaal Eigen vermogen Nettowinst Solvabiliteitsratio

131.974 281 2,63 miljard euro 3,07 miljard euro 253 miljoen euro 15,4 miljoen euro 17,35% @ Jelle Vermeersch

In het boekjaar 2012 realiseerde VDK Spaarbank in haar kernactiviteiten een sterker dan verhoopte commerciële groei. Het binnenbalanssparen steeg met 7 % tot ruim 2,6 miljard euro, terwijl de (markt)waarde van de buitenbalansbeleggingen aandikte met bijna 10 % tot 420 miljoen euro. De globale kredietportfolio van de bank groeide met 17,5 % en overschreed in de loop van 2012 de historische kaap van 1 miljard euro. De dragende pijler in de kredietverstrekking was ook nu weer het VDK-woonkrediet met andermaal een recordproductie, en dit niettegenstaande de terugval op de Belgische hypotheekmarkt. In enkele jaren tijd is het kredietvolume bij VDK quasi verdubbeld.

VDK blijft een buitenbeentje in het Belgische bankenlandschap. Een niet-beursgenoteerde middelgrote spaarbank, die naast haar financieel-economische rol ook een belangrijk sociaal engagement koestert. De geschiedenis heeft aangetoond dat groter niet altijd beter is. VDK houdt vast aan haar autonomie en blijft zich consequent profileren als warme gezinsbank met een uitgesproken persoonlijke dienstverlening aan haar 132.000 cliënten. Met transparante producten en correcte tarieven. VDK wil een bank op mensenmaat zijn, waar cliënten geen nummers zijn, maar aangesproken worden bij de (voor)naam. Uiteraard kan je bij VDK ook terecht aan de selfbank, of je kunt er bankieren via internet. Maar cliënten kunnen in de 100 VDKvestigingen ook altijd aan het loket terecht.

De strikte kostenbeheersing en een verdere productiviteitsstijging bij de medewerkers droegen bij tot het uiteindelijke nettoresultaat van 15,4 miljoen euro, 29 % meer dan het vorige boekjaar 2011. En dit ondanks de moeilijke marktomstandigheden. Niet alleen het extreem lage rentepeil dat de rentemarge van de bank onder druk zette, maar ook de felle concurrentie op de retailmarkt en de systematische verhoging van de parafiscale druk wogen op de rendabiliteit: een bank als VDK, die geen enkel risico neemt met het spaargeld van haar cliënten, moet in verhouding tot haar risicoprofiel relatief meer bijdragen tot de depositogarantie, terwijl VDK nooit een beroep moest doen op overheidssteun. Het winstcijfer had trouwens nog wat hoger gekund, maar VDK zette bewust een bedrag van 3 miljoen euro opzij in het fonds voor algemene bankrisico’s, een soort ‘interne reserve’ zeg maar. Dit strookt volledig met het voorzichtig beleid dat de bank traditioneel voert. Een beleid dat niet streeft naar winstmaximalisatie op korte termijn, maar wel naar een gezonde winst die de bank toelaat om op een duurzame manier te groeien. Eind 2012 was het eigen vermogen van VDK opgelopen tot een stevige 253 miljoen euro. De solvabiliteitsratio van ruim 17 % getuigt van de stevige financiële structuur van de bank, waarmee VDK ruimschoots voldoet aan de strengste kapitaalvereisten die aan de banken worden opgelegd.

Leen Van den Neste, voorzitter van het directiecomité van VDK. Wil je meer informatie over de visie, de werking of het productengamma van VDK Spaarbank, dan ben je hartelijk welkom in één van de 100 VDK-vestigingen. Of je kunt contact opnemen met de Bemiddelingsdienst Economische Werken, Jan Reunes, Korenlei 20 te 9000 Gent, tel 09 269 69 96 of via e-mail naar bemiddelingsdienst@acw.be

Welkom op de kindernamiddag met Urkie Purkie 2 452 kleuters namen deel aan de zeventiende editie van de ACW-schilderwedstrijd. Voor deze editie haalden ze hun inspiratie uit het thema ‘Propere school’. Op zaterdagnamiddag 8 juni om 14 u worden de winnaars uitgenodigd voor een kindernamiddag met show in de Brielpoort in Deinze, waar hen ook een mooi prijzenpakket wordt overhandigd. Urkie en Purkie zullen er samen met Mister Move het beste van zichzelf geven in de show ‘Blokke(n)Rellen’. Wil u er ook bij zijn op zaterdag 8 juni? Schrijf dan snel in via e-mail bij christelle.steurbaut@acw.be of via telefoon op het nummer 09 269 96 69. Vergeet niet te vermelden met hoeveel personen u zal aanwezig zijn. De toegang is gratis.

Femma Sint-Amandsberg H. Hart - gourmet burgers maken - 30 mei. Hamburgers zijn het icoon van de fastfood eetcultuur. Toch kan een hamburger gemaakt zijn met fijne, gezonde ingrediënten. Het resultaat is een geslaagde mix tussen echte klassiekers en verrassende nieuwe burger-interpretaties. In Taverne H. Hart, H. Hartplein 2 om 19 u. Leden € 5, niet-leden € 7. Inschrijven vóór 27 mei bij De Smet Bie, tel. 09 228 98 44 (na 17u) of De Vos Annie, tel. 09 228 82 21. Breng mes en plankje mee. Femma Sint-Amandsberg H. Hart - breien - 4 juni. Om 19.30 u in Taverne H. Hart, H. Hartplein 2. Femma Sint-Amandsberg H. Hart - jaarlijkse reis - 14 juni. Dit jaar trekken we naar de Westhoek. We vertrekken stipt om 7.30 u aan de kerk van het H. Hart, H. Hartplein 1, Sint-Amandsberg. Via de snelweg Kortrijk-Ieper rijden we naar de Trappistenweg in Watou. Daar staat de koffie met ontbijtkoek klaar, zodat we stevig op de benen staan voor het bolspel dat volgt. Rond de middag kunnen we genieten van een uitgebreide maaltijd in Watou. Daarna bezoeken we ook de brouwerij waar het Hommelbier gebrouwen wordt. In de late namiddag komen we aan in Roesbrugge. In een authentieke herberg doen we onder de enthousiaste leiding van de patron een rondje volksspelen. Rond 18 u rijden we naar Westvleteren. In de schaduw van de St. Sixtusabdij eten we een avondboterham met paterskaas. Thuiskomst rond 21 u. € 56, vervoer en maaltijden inbegrepen. Dranken zijn voor eigen rekening. Inschrijven en betalen bij Pola Transé, tel. 09 233 55 34 tot 30/5. Okra Mariakerke - fietstocht - donderdag 18 mei. 25 km naar Merendree. Vertrek om 14 u op parking Claeys Bouüaert. Terug rond 17 u. Rustig tempo zodat iedereen kan meedoen. Femma Lochristi - demonstratie ‘O Bistro’ - 4 juni. Een nieuwe trend kondigt zich aan: gastronomische gerechtjes, zonder franjes. Wij serveren je feestelijke voorgerechtjes, hoofdschotels en nagerechtjes. Bij deze activiteit hoort het boekje ‘O Bistro, eenvoudig feestelijk’, te bestellen bij Femma. Wat breng je mee: bord(jes), bestek, kommetje, glas, keukenhanddoek, ... In kookklas Edugo, ingang Dorp-Oost. Start om 19.30 u. Info en inschrijving: tot 30 mei bij Caroline Van De Vyver, Langenakkerlaan 21 Lochristi, carolinevandevyver@skynet.be, 09 355 21 34. € 5 voor Femmaleden, € 7,5 voor niet-leden. De ingrediënten worden ter plaatse afgerekend, volgens verbruik. Pasar Drongen - uitwaaien aan zee - zaterdag 18 mei. Wij wandelen langs polders en zee in Nieuwvliet (NL). Een dagwandeling van ongeveer 14 km in twee delen. ‘s Morgens wandelen we door het polderlandschap naar Nieuwvliet-Bad en het natuurreservaat van De Verdronken Zwarte Polder. Na het eten van onze meegebrachte picknick volgen we verder het dijkpad met zicht op zee, duinen en polders. We ronden af met een bocht door de Zwartegatskreek terug naar Groede Podium. Vertrek op Drongenplein om 8.30 u of om 9.45 u op de parking van Groede Podium, Gerard de Moorsweg 4, Groede. Vertrek van de wandeling om 10 u. Inschrijving en info: www.pasar.be/drongen, e-mail: pasardrongen@telenet.be of bij Frank Van Hecke, 09 227 41 29.

Quiz for Wereldsolidariteit Ken je de hoogste berg van Afrika? Weet je dat een droedel niets met honden te zien heeft? En draag je het hart op de juiste plaats? Kom dan quizzen ten voordele van Wereldsolidariteit! Zaterdag 1 juni om 19.30 u in de Schryverzaal, SintBavohumaniora, Reep 4 in Gent. Maximum 4 deelnemers per ploeg. Prijs: 5 euro per ploeg. Organisatie: ACW Gent-Centrum.

✔✔Inschrijven tot maandag 27 mei bij Annelies Bollaert: anneliesbollaert@gmail.com, 0488 23 03 34.


¬ Gent 2

Visie ¬ Vrijdag 17 mei 2013

17

VDK Spaarbank boekt mooie jaarwinst VDK Spaarbank presenteerde onlangs de jaarresultaten van het boekjaar 2012. De commerciële resultaten waren uitstekend en ondanks de moeilijke marktomstandigheden realiseerde VDK een winst van 15,4 miljoen euro. De cijfers tonen aan dat de gezinsbank, die consequent vasthoudt aan haar eigen(zinnige)visie op relatiebankieren, het prima blijft doen.

De VDK-hoofdzetel in hartje Gent, in de schaduw van de Sint-Michielskerk.

Na enkele jaren van consolidatie, werd in 2012 met de opening van nieuwe VDK-kantoren in Ninove en Zottegem heraangeknoopt met het uitbreidingsverhaal buiten de historische VDKbiotoop Gent-Eeklo. Met concrete plannen voor minstens drie nieuwe VDK-vestigingen (onder meer in Antwerpen), zal VDK in de loop van 2013 een nieuwe stap realiseren in haar groeiverhaal. VDK Spaarbank in enkele cijfers (31/12/2012) Aantal klanten Aantal medewerkers Cliëntendeposito’s Balanstotaal Eigen vermogen Nettowinst Solvabiliteitsratio

131.974 281 2,63 miljard euro 3,07 miljard euro 253 miljoen euro 15,4 miljoen euro 17,35% @ Jelle Vermeersch

In het boekjaar 2012 realiseerde VDK Spaarbank in haar kernactiviteiten een sterker dan verhoopte commerciële groei. Het binnenbalanssparen steeg met 7 % tot ruim 2,6 miljard euro, terwijl de (markt)waarde van de buitenbalansbeleggingen aandikte met bijna 10 % tot 420 miljoen euro. De globale kredietportfolio van de bank groeide met 17,5 % en overschreed in de loop van 2012 de historische kaap van 1 miljard euro. De dragende pijler in de kredietverstrekking was ook nu weer het VDK-woonkrediet met andermaal een recordproductie, en dit niettegenstaande de terugval op de Belgische hypotheekmarkt. In enkele jaren tijd is het kredietvolume bij VDK quasi verdubbeld.

VDK blijft een buitenbeentje in het Belgische bankenlandschap. Een niet-beursgenoteerde middelgrote spaarbank, die naast haar financieel-economische rol ook een belangrijk sociaal engagement koestert. De geschiedenis heeft aangetoond dat groter niet altijd beter is. VDK houdt vast aan haar autonomie en blijft zich consequent profileren als warme gezinsbank met een uitgesproken persoonlijke dienstverlening aan haar 132.000 cliënten. Met transparante producten en correcte tarieven. VDK wil een bank op mensenmaat zijn, waar cliënten geen nummers zijn, maar aangesproken worden bij de (voor)naam. Uiteraard kan je bij VDK ook terecht aan de selfbank, of je kunt er bankieren via internet. Maar cliënten kunnen in de 100 VDKvestigingen ook altijd aan het loket terecht.

De strikte kostenbeheersing en een verdere productiviteitsstijging bij de medewerkers droegen bij tot het uiteindelijke nettoresultaat van 15,4 miljoen euro, 29 % meer dan het vorige boekjaar 2011. En dit ondanks de moeilijke marktomstandigheden. Niet alleen het extreem lage rentepeil dat de rentemarge van de bank onder druk zette, maar ook de felle concurrentie op de retailmarkt en de systematische verhoging van de parafiscale druk wogen op de rendabiliteit: een bank als VDK, die geen enkel risico neemt met het spaargeld van haar cliënten, moet in verhouding tot haar risicoprofiel relatief meer bijdragen tot de depositogarantie, terwijl VDK nooit een beroep moest doen op overheidssteun. Het winstcijfer had trouwens nog wat hoger gekund, maar VDK zette bewust een bedrag van 3 miljoen euro opzij in het fonds voor algemene bankrisico’s, een soort ‘interne reserve’ zeg maar. Dit strookt volledig met het voorzichtig beleid dat de bank traditioneel voert. Een beleid dat niet streeft naar winstmaximalisatie op korte termijn, maar wel naar een gezonde winst die de bank toelaat om op een duurzame manier te groeien. Eind 2012 was het eigen vermogen van VDK opgelopen tot een stevige 253 miljoen euro. De solvabiliteitsratio van ruim 17 % getuigt van de stevige financiële structuur van de bank, waarmee VDK ruimschoots voldoet aan de strengste kapitaalvereisten die aan de banken worden opgelegd.

Leen Van den Neste, voorzitter van het directiecomité van VDK. Wil je meer informatie over de visie, de werking of het productengamma van VDK Spaarbank, dan ben je hartelijk welkom in één van de 100 VDK-vestigingen. Of je kunt contact opnemen met de Bemiddelingsdienst Economische Werken, Jan Reunes, Korenlei 20 te 9000 Gent, tel 09 269 69 96 of via e-mail naar bemiddelingsdienst@acw.be

Welkom op de kindernamiddag met Urkie Purkie 2 452 kleuters namen deel aan de zeventiende editie van de ACW-schilderwedstrijd. Voor deze editie haalden ze hun inspiratie uit het thema ‘Propere school’. Op zaterdagnamiddag 8 juni om 14 u worden de winnaars uitgenodigd voor een kindernamiddag met show in de Brielpoort in Deinze, waar hen ook een mooi prijzenpakket wordt overhandigd. Urkie en Purkie zullen er samen met Mister Move het beste van zichzelf geven in de show ‘Blokke(n)Rellen’. Wil u er ook bij zijn op zaterdag 8 juni? Schrijf dan snel in via e-mail bij christelle.steurbaut@acw.be of via telefoon op het nummer 09 269 96 69. Vergeet niet te vermelden met hoeveel personen u zal aanwezig zijn. De toegang is gratis.

Pasar Aalter - Meifietstocht - 26 mei. Fietstocht van een 30-tal km langsheen bekende en vooral minder bekende Aalterse kastelen. Onderweg is er een stop voor een hapje met koffie. We vertrekken om 14 u aan het Sportpark, Lindestraat 17 in Aalter. Vooraf inschrijven bij Daniel Rodts, 09 374 37 61, of Johan Van Oyen, 09 374 52 45. Kwb Aalter center - GPS wandeling - 26 mei. In het park van Poeke doen we een GPS wandeling van +/- 90 min. Samenkomst om 14 u aan het koetshuis van het kasteel. Kostprijs: gratis voor kwb leden Aalter Center en € 3,50 voor niet-leden. Na afloop is er voor iedereen nog een hapje en een drankje. Inschrijven voor 19 mei bij Nico Smessaert, Brugstraat 42 Aalter tel. 09 374 79 15 of 0485 59 06 30, e-mail: nico.smessaert@telenet.be of op rekening BE98 8900 2412 0493 met de vermelding van naam + aantal personen. Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt! Kwb Aalter center - Vaderdagontbijt - 9 juni. In de voetbalkantine van Bellem kan je vanaf 8 u t/m 10 u komen genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet. Na het ontbijt is er voor jong en oud een spelletje Kubb. Vanaf 11 u krijgen, na het drinken van een glaasje bubbels, alle papa’s een passend geschenk. € 7 voor kwb leden Aalter Center, € 10 voor niet leden, kinderen -12 jaar betalen € 5 of € 8; 2 volwassen leden + minstens 2 kinderen -12 jaar betalen € 22. Inschrijven voor 2 juni bij Bart Van Den Bossche, Weibroekkouter 36, Aalter, tel. 09 375 23 99 of e-mail: bart.van.den.bossche6@telenet.be of via rekeningnummer BE98 8900 2412 0493 met de vermelding van het aantal deelnemers en het aantal papa’s. Kwb Merelbeke - Instuif - zondag 19 mei. De maandelijkse instuif gaat door van 10 tot 12.30 u in de Sint-Jozefzaal. Iedereen die vrienden wil ontmoeten, die eens meer over de lentewerkzaamheden in de tuin wil vernemen, die een kaartje wil leggen is welkom. Kom er de sfeer opsnuiven en laat je groene vingers tintelen om de groenten- en siertuin aan te pakken. Het wordt reuze gezellig. Kwb Merelbeke - Fit op de fiets - zaterdag 25 mei. Afspraak om 13.30 u aan de sporthal. We bouwen onze fitness op door steeds meer en beter te fietsen. Iedereen is welkom. Info bij Denis Pieters, tel. 09 231 93 74 of denispieters@telenet. be. Kwb Merelbeke - Petanque - donderdag 16 mei. als het droog weer is spelen we petanque vanaf 14 u in de Sint-Jozefzaal.Je kan deelnemen aan enkele wedstrijden. Daarna wordt een klassement opgemaakt voor de hele periode tot oktober. En er is een onderbreking voor wat gezelligheid en een drankje. Kwb Merelbeke - Fietsen met Femma - dinsdag 21 mei. We vertrekken om 10 u aan de sporthal en we fietsen naar Oostakker-Lourdes waar we de tentoonstelling bezoeken en even rond de grot gaan. Daarna lunchen we in de buurt en fietsen we terug naar huis. We zijn thuis rond 16 u. Iedereen mag mee. Meer info bij J. Merchiers, tel. 09 230 41 73 of merchiers.jacky@gmail.com. OKRA Deinze centrum en Petegem - wandelen donderdag 23 mei. Wij starten om 14 u stipt bij Ronny en Rita in de Bredestraat 51. Na een half uurtje stappen bereiken we ‘Tomato Masters’ waar we onder begeleiding van een gids een bezoek brengen aan het tomatenbedrijf van de familie Vlaeminck. Wij genieten daar ondertussen van een koffie of frisdrank met een versnapering. Na het bezoek vertrekken we terug naar huize ‘Ronny en Rita’ waar ons een lekker stukje taart met koffie te wachten staat. 5 euro. Inschrijven bij uw wijkverantwoordelijke of ten laatste in de Volkskring op maandag 20 mei van 14 u tot 16 u.


¬ Eeklo

Visie ¬ Vrijdag 17 mei 2013

17

VDK Spaarbank boekt mooie jaarwinst VDK Spaarbank presenteerde onlangs de jaarresultaten van het boekjaar 2012. De commerciële resultaten waren uitstekend en ondanks de moeilijke marktomstandigheden realiseerde VDK een winst van 15,4 miljoen euro. De cijfers tonen aan dat de gezinsbank, die consequent vasthoudt aan haar eigen(zinnige)visie op relatiebankieren, het prima blijft doen.

De VDK-hoofdzetel in hartje Gent, in de schaduw van de Sint-Michielskerk.

Na enkele jaren van consolidatie, werd in 2012 met de opening van nieuwe VDK-kantoren in Ninove en Zottegem heraangeknoopt met het uitbreidingsverhaal buiten de historische VDKbiotoop Gent-Eeklo. Met concrete plannen voor minstens drie nieuwe VDK-vestigingen (onder meer in Antwerpen), zal VDK in de loop van 2013 een nieuwe stap realiseren in haar groeiverhaal. VDK Spaarbank in enkele cijfers (31/12/2012) Aantal klanten Aantal medewerkers Cliëntendeposito’s Balanstotaal Eigen vermogen Nettowinst Solvabiliteitsratio

131.974 281 2,63 miljard euro 3,07 miljard euro 253 miljoen euro 15,4 miljoen euro 17,35% @ Jelle Vermeersch

In het boekjaar 2012 realiseerde VDK Spaarbank in haar kernactiviteiten een sterker dan verhoopte commerciële groei. Het binnenbalanssparen steeg met 7 % tot ruim 2,6 miljard euro, terwijl de (markt)waarde van de buitenbalansbeleggingen aandikte met bijna 10 % tot 420 miljoen euro. De globale kredietportfolio van de bank groeide met 17,5 % en overschreed in de loop van 2012 de historische kaap van 1 miljard euro. De dragende pijler in de kredietverstrekking was ook nu weer het VDK-woonkrediet met andermaal een recordproductie, en dit niettegenstaande de terugval op de Belgische hypotheekmarkt. In enkele jaren tijd is het kredietvolume bij VDK quasi verdubbeld.

VDK blijft een buitenbeentje in het Belgische bankenlandschap. Een niet-beursgenoteerde middelgrote spaarbank, die naast haar financieel-economische rol ook een belangrijk sociaal engagement koestert. De geschiedenis heeft aangetoond dat groter niet altijd beter is. VDK houdt vast aan haar autonomie en blijft zich consequent profileren als warme gezinsbank met een uitgesproken persoonlijke dienstverlening aan haar 132.000 cliënten. Met transparante producten en correcte tarieven. VDK wil een bank op mensenmaat zijn, waar cliënten geen nummers zijn, maar aangesproken worden bij de (voor)naam. Uiteraard kan je bij VDK ook terecht aan de selfbank, of je kunt er bankieren via internet. Maar cliënten kunnen in de 100 VDKvestigingen ook altijd aan het loket terecht.

De strikte kostenbeheersing en een verdere productiviteitsstijging bij de medewerkers droegen bij tot het uiteindelijke nettoresultaat van 15,4 miljoen euro, 29 % meer dan het vorige boekjaar 2011. En dit ondanks de moeilijke marktomstandigheden. Niet alleen het extreem lage rentepeil dat de rentemarge van de bank onder druk zette, maar ook de felle concurrentie op de retailmarkt en de systematische verhoging van de parafiscale druk wogen op de rendabiliteit: een bank als VDK, die geen enkel risico neemt met het spaargeld van haar cliënten, moet in verhouding tot haar risicoprofiel relatief meer bijdragen tot de depositogarantie, terwijl VDK nooit een beroep moest doen op overheidssteun. Het winstcijfer had trouwens nog wat hoger gekund, maar VDK zette bewust een bedrag van 3 miljoen euro opzij in het fonds voor algemene bankrisico’s, een soort ‘interne reserve’ zeg maar. Dit strookt volledig met het voorzichtig beleid dat de bank traditioneel voert. Een beleid dat niet streeft naar winstmaximalisatie op korte termijn, maar wel naar een gezonde winst die de bank toelaat om op een duurzame manier te groeien. Eind 2012 was het eigen vermogen van VDK opgelopen tot een stevige 253 miljoen euro. De solvabiliteitsratio van ruim 17 % getuigt van de stevige financiële structuur van de bank, waarmee VDK ruimschoots voldoet aan de strengste kapitaalvereisten die aan de banken worden opgelegd.

Leen Van den Neste, voorzitter van het directiecomité van VDK. Wil je meer informatie over de visie, de werking of het productengamma van VDK Spaarbank, dan ben je hartelijk welkom in één van de 100 VDK-vestigingen. Of je kunt contact opnemen met de Bemiddelingsdienst Economische Werken, Jan Reunes, Korenlei 20 te 9000 Gent, tel 09 269 69 96 of via e-mail naar bemiddelingsdienst@acw.be

Welkom op de kindernamiddag met Urkie Purkie 2 452 kleuters namen deel aan de zeventiende editie van de ACW-schilderwedstrijd. Voor deze editie haalden ze hun inspiratie uit het thema ‘Propere school’. Op zaterdagnamiddag 8 juni om 14 u worden de winnaars uitgenodigd voor een kindernamiddag met show in de Brielpoort in Deinze, waar hen ook een mooi prijzenpakket wordt overhandigd. Urkie en Purkie zullen er samen met Mister Move het beste van zichzelf geven in de show ‘Blokke(n)Rellen’. Wil u er ook bij zijn op zaterdag 8 juni? Schrijf dan snel in via e-mail bij christelle.steurbaut@acw.be of via telefoon op het nummer 09 269 96 69. Vergeet niet te vermelden met hoeveel personen u zal aanwezig zijn. De toegang is gratis.

Femma Kaprijke - Wandeling met Vief en Erika dinsdag 28 mei. Vertrek om 13.30 u aan het politiebureel. Inschrijven bij Erika, 0486 16 19 63, of Vief, 0486 43 73 92, of e-mail vief.beekaert@telenet.be. Femma Kaprijke - Uitslag Tombola der meeste kansen mei 2013: waardebon 12,5 euro: Anna Audenaert - waardebon 25 euro: Petra Teerlinck waardebon 50 euro: Katrien Steyaert. Femma Adegem - bowlen - vrijdag 31 mei. We spreken af om 19 uur aan de kerk van Adegem om met auto’s samen naar het Rozenhof in Ursel te rijden. Er is een lichte maaltijd voorzien en 2 keer bowlen. In de prijs voor de maaltijd is één drankje inbegrepen. Wil je deze ontspannende avond meemaken, laat je dan inschrijven voor 29 mei bij Maria Chaves d’Aguilar, Broekelken, 20, tel. 050 71 51 46 of bij Greta Van Kerckhove, Hillestraat 16, tel. 050 71 43 41. Voor de maaltijd maak je zelf de keuze tussen spaghetti of een belegd broodje. Wil je deze avond meemaken maar kun je niet bowlen, dan ben je ook welkom. Femma Eeklo-Centrum - Fietstocht - maandag 27 mei. We gaan de sportieve toer op. Ga je graag eens fietsen, kom er dan zeker op af. Het wordt een tochtje op een matig tempo met een afstand die iedereen aankan. We komen samen in het Beukenhof om 13.30 u. 6 euro, niet leden 8 euro. En natuurlijk nemen we de nodige stop voor een hapje en een drankje, dit is in de prijs inbegrepen! Wil je laten weten aan je kernlid of je meefietst? We verwachten je! Femma Eeklo-Centrum - Natuurwandeling maandag 3 juni. We gaan wandelen in het natuurgebied De put in de Vrombautstraat. Veel vogelsoorten komen naar het gebied om te broeden en ook de plantengroei is er zeer interessant en waardevol. De rust moet er goed bewaard worden om de dieren en plantengroei niet te veel te storen. Wij gaan erheen onder leiding van een ervaren gids. 6 euro, niet leden 8 euro. Hapje en drankje zijn inbegrepen. We komen samen om 13.45 u in het Beukenhof. Breng gerust je vriendin of buur mee! Pasar Eeklo - daguitstap Klavertje drie in de Leiestreek - zaterdag 15 juni. Pasar Eeklo en Gezinsbond Adegem richten een gezamenlijke daguitstap in. We starten in Wervik. In het tabaksmuseum worden we onthaald met koffie en een tabakstaartje. Daarna volgt er een geleid bezoek aan dit tabaksmuseum. Na deze rondleiding verplaatsen we ons naar Menen. Het middagmaal gebruiken we in een plaatselijk restaurant. Op het menu: soep – kalkoenfilet – groenten – kroketten – koffie. Onder leiding van een gids maken we daarna een vestingwandeling. Onze derde bestemming brengt ons naar Dadizele. Bij aankomst aldaar begeven we ons eerst naar brasserie De Pompeschitter. Daar proeven we het plaatselijk Pompeschittersbier, gevolgd door een geleid bezoek aan de basiliek en het rosarium. Rond 18.15 u wordt het dagprogramma afgerond. Leden Gezinsbond en Pasar: 50 euro, niet-leden: 53 euro. In deze prijs: busvervoer, koffie + taartje bij aankomst, warm middagmaal, pompeschittersbier, gidsen bij alle geleide bezoeken, verzekering. Niet inbegrepen: drank bij het middagmaal. De bus vertrekt in Eeklo (parking sporthal) om 7.45 u; in Adegem (parking Schoolstraat) om 8 u. Inschrijven en info bij Luc Van Acker, Walland 5, Adegem, tel. 050 71 72 01 of via e-mail: pasareeklo@gmail.com. De uiterste inschrijfdatum is 3 juni tenzij de bus vroeger volzet is. Het deelnamebedrag overschrijven op rekening nr. BE21 8901 7408 3103 van Pasar Eeklo met vermelding “daguitstap Leiestreek”.

Visie Gent-Eeko 17052013  

Visie Gent-Eeko 17052013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you