Page 1

12

¬ Eeklo

Visie ¬ Vrijdag 7 september 2012

Regioverantwoordelijke: Mario Pauwels Artikels op de regiobladzijden (12-15) vallen onder V.U. ACW - Mario Pauwels, V.U. ACV - Marc Buysse en V.U. CM - Bart Vandendriessche Vragen over het regionaal nieuws: Visie Eeklo, Korenlei 20, 9000 Gent, visie.genteeklo@acw.be, tel. 09 269 96 69.

Joke blogt Cultuur op het prikbord September is een maand waarin alles heropstart en waarin iedereen met de grootst mogelijke energie weer aan de slag gaat. De cultuursector ging evenwel de hele vakantie door. Met eenzelfde elan gaf de Cultuurmarkt in Antwerpen op zondag 26 augustus de start van het nieuwe culturele seizoen. 150 000 mensen kwamen een optreden bijwonen of informatie over nieuwe voorstellingen of programmaties opslaan. De editie 2012 liep onder het even simpele als krachtige motto ‘Kies voor Cultuur’. Het klinkt als een oproep naar politieke partijen om bij de komende gemeenteraadsverkiezingen Cultuur prominent op hun prikbord te zetten. De vele zomerse initiatieven die in tal van gemeenten duizenden toeschouwers en deelnemers lokten, evenals berichten in kranten dat het culturele seizoen van dit of gene cultureel centrum in een mum van tijd is uitverkocht, onderstrepen de lokale impact van cultuur. Natuurlijk maakt mij dat als Vlaams minister van Cultuur gelukkig. Maar het kan altijd beter. In onze nota ‘Groeien in cultuur’ bundelen cultuur, onderwijs en jeugd voor het eerst hun krachten vanuit de overtuiging dat cultuurbeleving het best zo vroeg mogelijk van verschillende zijden met de paplepel wordt meegegeven. Van cultuur proeven op jonge leeftijd (op school, daarbuiten, via het gezin) is doorslaggevend om blijvend en ook later aan te pikken bij cultuur, meer dan de opleiding en sociaaleconomische situatie. Dan is het vermogen en de ontvankelijkheid voor cultuur het grootst. Het is precies daarom dat we vanaf dit jaar een ‘Kunstendag voor Kinderen’ organiseren. Tweehonderd organisaties over heel Vlaanderen nemen deel aan deze eerste KvK-editie en zetten deuren, ramen, ruimten en podia open voor gezinnen met kinderen. Afspraak op 18 november en vanaf dan elk jaar elke derde zondag van november. Hou alvast deze website in de gaten: www.kunstendagvoorkinderen.be Joke Schauvliege Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur

OKRA Academie Gent

Markante gebouwen in de evolutie van Gent

Doorheen de geschiedenis groeide Gent vanuit verschillende kernen zoals de Sint-Baafsabdij, de omgeving van de Sint-Janskerk, de oude haven, het grafelijk verblijf. Meerdere keren was Gent een belangrijk centrum op Europees niveau als middeleeuwse handelsstad, proefveld van democratisering, protestantse republiek, industriestad, centrum van concurrerende ideologieën en culturele ontmoetingsplaats. Onze gids Bert Vervaet belicht het ontstaan en de evolutie van Gent vanuit markante gebouwen die elk herinneren aan een boeiend verleden. Daardoor krijgen we ook een beter inzicht in de structuur van de stad. Deze wandeling op 25 september start om 14.30 u op de hoek van de Keizer Karelstraat en de Oude Beestenmarkt in Gent 5 euro OKRA-leden, 6 euro niet-leden Inschrijven is verplicht en kan tot 14 september op het secretariaat: 09 269 32 18 of academie.mvl@ okra.be ✔✔www.okra.be/middenvlaanderen

Zet mee in op verandering September. 1,1 miljoen leerlingen in Vlaanderen stappen weer elke schooldag hun klaslokaal binnen om er samen met hun ouders, leerkrachten en directie een vruchtbaar schooljaar van te maken. Ook het ACW-werkjaar schiet als vanouds weer uit de startblokken. Het belooft een boeiend jaar te worden volgens ACW-secretaris Mario Pauwels…

O

p de ACW Raad van 10 februari 2012 werd het verbondelijk beleidsplan 2012-2016 met enthousiasme goedgekeurd. We hebben ons uitgesproken voor een sterke sociale beweging aan de basis, voor meer synergie en samenwerking en voor actief wegen op beleid. In een dertigtal concrete acties werd aangegeven hoe we onze doelstellingen op deze drie domeinen in de komende vier jaar willen realiseren. Of we daarin zullen slagen, valt moeilijk te voorspellen. Want we hebben niet alle factoren zelf in handen en ook de omstandigheden moeten wat mee zitten. Wel is er de vaste wil en de gedrevenheid om er voor te gaan. Maar daarnaast willen we met het ACW elk jaar ook een inhoudelijk thema bespelen om er onze jaarwerking op te enten. Met de gemeente- en provincieraadsverkiezingen voor de deur en de daaropvolgende gemeentelijke en provinciale beleidsplannen zoomen we dit jaar in op de nabije leefomgeving van mensen onder het motto “In beweging voor een goede woon- en leefomgeving”. We trachten zoveel mogelijk onze ACW-speerpunten in de nieuwe beleids- en beheerscyclus in te schuiven en tonen onze sensibiliserings- en daadkracht met een affichecampagne voor een aangename en propere buurt. Want iedereen moet het geweten hebben: op het ACW en zijn deelorganisaties kan men rekenen om de nabije woon- en leefomgeving op een sociale, rechtvaardige en duurzame wijze mee in te kleuren. Tenslotte staan we binnen de Beweging zelf ook voor een grote uitdaging. De Dexia-crisis en de vereffening van de Groep ARCO in het afgelopen jaar hebben diepe sporen nagelaten binnen de christelijke arbeidersbeweging in het algemeen en in het ACW in het bijzonder. Er dient gezocht naar nieuwe wegen en adequate antwoorden om de werking van het ACW in de toekomst te heroriënteren. In dat verband wordt het synergieverhaal ACW ZuidOost-Vlaanderen en ACW Gent-Eeklo uitgediept met als finale doelstelling om de ACW-werking in heel de regio te verzekeren en verder uit te bouwen. We staan dus op verschillende fronten voor verandering. Elke verandering kent goede en minder goede kanten. We krijgen te maken met argumenten pro en contra. Vertrouwde wegen moeten af en toe verlaten worden. Er is de onwennigheid voor het onbekende, de zenuwachtigheid voor het onzekere. Maar er is vooral ook de aanlokkelijkheid van het nieuwe: nieuwe opportuniteiten, nieuwe perspectieven, hoopvolle verwachtingen. Laten we vooral daarop focussen en samen de kansen die zich aan-

bieden met beide handen aangrijpen. Vandaar ons leidmotief voor dit jaar: “Zet mee in op verandering”. n Mario Pauwels Secretaris ACW Gent-Eeklo

✔✔www.acwgenteeklo.be

Volg ACW Gent-Eeklo op Twitter Ga naar http://twitter.com, maak een account aan en tik ‘ACWGentEeklo’ in bij ‘search twitter’.

www.acwgenteeklo.be


¬ Eeklo

Visie ¬ Vrijdag 7 september 2012

13

AGENDA

Lijsttrekster Marleen Van den Bussche met de Maldegemse ACW-kandidaten voor 14 oktober.

Iedereen mee in Maldegem Gemeenteraadsverkiezingen draaien rond mensen, campagne voeren, borden plaatsen, affiches uithangen, de kiezer aanspreken en overtuigen en in debat gaan met andere kandidaten. Maar gemeenteraadsverkiezingen gaan eigenlijk over veel meer dan dat. De ultieme doelstelling bestaat erin om de kiezer ter overtuigen van je verkiezingsprogramma zodat je de komende zes jaren mee het beleid kan bepalen in je gemeente. Het is daarom dat ACW Maldegem meerdere beleidsprioriteiten naar voor schuift in de hoop daaraan te kunnen werken de volgende jaren.

Neen tegen armoede ACW Maldegem zegt duidelijk neen tegen armoede. We kunnen anno 2012 niet langer aanvaarden dat er ook in onze gemeente mensen in armoede leven. Daarom willen wij dat bij elke beleidsbeslissing de armoedetoets in acht wordt genomen. Heel specifiek moet de aandacht daarbij gaan naar energie-armoede. Hier is een rol weggelegd voor een soort energie-loket. Verder vraagt het ACW van de gemeente en het OCMW bijzondere aandacht voor de zwaksten onder ons, namelijk de kinderen. Kinderarmoede moet prioritair worden aangepakt. Het ACW looft de inspanningen die het OCMW levert inzake de samenwerking met de diverse scholengemeenschappen in verband met het regelen van de schoolrekeningen. Kinderen in armoede moeten het recht blijven hebben om aan alle schoolactiviteiten zoals uitstappen, schoolreizen, externe sportactiviteiten, ... te kunnen deelnemen. We hopen weldra een ‘beleidsplan kinderarmoede’ te kunnen verwelkomen in onze gemeente en danken nu al de verenigingen en/of de personen die zich daar volop voor inzetten. Tot slot vraagt het ACW dat er sterke stimuli vanuit het OCMW, de cultuurdienst en de jeugddienst vertrekken inzake het nog beter bekend maken van de participatiepas. Op die manier krijgen mensen in armoede de kans om te genieten van een degelijk vrijetijdsaanbod. Een vereniging als de Welzijnsschakel kan hier een steentje bijdragen.

Voor een groene(re) toekomst Het ACW vraagt een sociaal energie- en afvalbeleid. Zo moet er volgens ACW Maldegem onderzocht worden of het mogelijk is om de vuilniszakken voor leefloners, grote gezinnen, dialysepatiënten en ouderen met een incontinentieprobleem goedkoper of gratis te leveren. Daarnaast pleit het ACW voor een ecologisch bermbeheer en het herstellen of indien mogelijk openstellen van trage wegen en sommige kerkwegels.

Focus op een optimale dienstverlening Het ACW vraagt meer aandacht voor een vlotte toegankelijkheid van alle gemeentelijke gebouwen en diensten. Verder kan de werking van het e-loket van de gemeente beter en eleganter. Ook de gemeentelijke communicatie moet toegankelijk en begrijpelijk zijn voor iedereen. Niet iedereen is even taalvaardig. Het monitoren van vraag en aanbod inzake kinderopvang moet gepaard gaan met de oprichting van een lokaal loket kinderopvang in Maldegem. Tenslotte vraagt het ACW dat men bij elke vorm van dienstverlening automatisch de sociale rechten toekent waarop mensen recht hebben.

Een (t)huis voor iedereen Bij het verlenen van vergunningen voor verkavelingen moet er volgens ACW Maldegem steeds gezorgd worden voor een goede sociale mix zodat elke verkaveling een afspiegeling is van de bevolking. Bij de herinrichting van een woonkern moet er prioriteit gegeven worden aan de voetgangers, de fietsers en de mindervaliden. Enkel op die manier kunnen we werk maken van een kwaliteitsvolle woonomgeving. Tenslotte vragen we de oprichting van een dagopvang voor senioren. Ook het ontwikkelen van een woonzorgzone in Adegem moet een prioriteit zijn de komende jaren.

Je zoekt een toekomstgericht beroep?

Familiehulp zorgt voor jouw opleiding! Familiehulp is de toonaangevende dienst voor thuiszorg in Vlaanderen die met meer dan 12 000 medewerkers professionele gezinszorg biedt en deel uitmaakt van de christelijke werknemersorganisatie ACW. Voor mensen die gemotiveerd zijn om in de zorgverlening te werken, maar niet over een geschikt diploma beschikken, organiseert Familiehulp in samenwerking met de VDAB, het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en het ESF beroepsopleidingen voor:

Polyvalent verzorgenden/zorgkundigen (m/v) De eerstkomende opleiding start op maandag 5 november 2012. Deze voltijdse dagopleiding duurt 11 maanden (12 maanden met de module zorgkundige) en kan gevolgd worden door ieder-

een die ten minste 18 jaar is en slaagt voor de selectieproeven. De opleiding omvat een grondige theoretische vorming (600 uur) en een belangrijk pakket stages (600 uur). Slaag je voor de opleiding, dan ontvang je een erkend getuigschrift. Je bent welkom op onze infovergadering op maandag 10 september van 13.30 tot 15.30 u bij Familiehulp vzw, Ch. de Kerchovelaan 17, Gent

✔✔Voor meer informatie:

Opleidingscentrum Familiehulp Steendam 41, 9000 Gent, tel. 09 223 40 17 e-mail opleiding.oostvlaanderen@familiehulp.be www.familiehulp.be

Femma Lembeke - yoga. Wekelijks op vrijdagavond van 20 tot 21 u van 14/9 t.e.m. 21/12. Iedereen welkom, ook niet-leden en mannen, in de polyvalente zaal van de sporthal in de Heihoekse Kerkwegel. Meer info: 09 377 70 89 of 0474 69 73 93 of lindedeman@hotmail.com. Femma Kaprijke - van angst naar kracht - vrijdag 7 september. Uitwaaitocht o.l.v. Gino Vanneste. In te schrijven bij je kernlid of Rita Windey, tel. 09 377 52 61 of rita.windey@telenet.be of Marleen Goossens, tel. 09 324 87 37 of marleen.goossens@mail.com. Femma Kaprijke - Verwenweekend te Oostduinkerke - 14 tot 16 september. In te schrijven bij je kernlid of Rita Windey, tel. 09 377 52 61 of mail rita.windey@telenet.be  of Marleen Goossens, tel. 09 32487 37 of mail marleen.goossens@mail. com. Femma Kaprijke - Uitslag Tombola der meeste kansen. Juli: waardebon 12,5 euro: Daelemans Lut, waardebon 25 euro: Van Campe Danny, waardebon 50 euro: De Muynck Carine. Uitslag augustus: w aardebon 12,5 euro: Vandenfonteyne Huguette, waardebon 25 euro: Dhont Marleen, waardebon 50 euro: Bommelé Marie-Pia. Femma Eeklo Centrum - bloemschikken - dinsdag 18 september. Om 19.30 u. De prijs is 6 euro, niet leden 8 euro. Inschrijven bij uw kernlid voor 15 september en iedereen is welkom! Femma Assenede - turnen. We starten weer, iedere donderdagavond van september tot en met december, van 19.30 tot 20.30 u in de Sporthal, Kapelledreef 4.   Inlichtingen bij Bernadette, 09 343 05 60. Femma Assenede - Hedendaagse omgangsvormen - maandag 17 september. Hoe organiseer je een feestje? Wat als je een cadeau krijgt dat je niet mooi vindt? Wat trek je aan bij welke gelegenheid? Hoe gedraag je je aan tafel? Hoe schrijf je een mail of twitter je in deze snelle communicatietijd? En wat als je gsm plots rinkelt in een vergadering? Deze activiteit brengt duidelijkheid. Om 19.30 u in het gemeenschapscentrum de Bijenkorf, Sportstraat 4. 4 euro. Inschrijven tot 11 september bij Christine, 09 344 95 10 of 0479 378 395. Pasar Assenede - Busuitstap naar Koksijde en Veurne - 6 oktober. De bus vertrekt om 7.45 u op de parking van café De Lustige Boer, Kloosterstraat 11 te Assenede, richting Koksijde waar we verwelkomd worden met een kopje koffie en een koffiekoek. Daarna bezoek aan opleidingscentrum voor blindengeleidehonden. ‘s Middags driegangen-menu (soep, kip met friet, roomijs). Bezoek aan Land- en Stadhuis van Veurne met gids. Typisch biertje in een gezellig cafee tje. Stadswandeling in centrum Veurne met gids. Veurnse meringuetaart met koffie. Belegde sandwiches met koffie bij Nicole. Prijs (behalve drank bij de lunch): 55 euro leden, 58 euro niet-leden. Inschrijven tot 30 september bij De Vuyst Eric, tel. 09 344 58 35. Overschrijven op nr. BE04 4458 6292 8131, BIC: KREDBEBB.


14

¬ Gent-Eeklo

ACV TERUG OP DE BABY BEURS Het ACV neemt met een uitgebreide informatiestand opnieuw deel aan de Baby Beurs in Flanders Expo op zaterdag 29 en zondag 30 september. Nieuwe en toekomstige ouders kunnen zich op onze stand ruimschoots informeren over de wettelijke mogelijkheden om hun gezinstaken te combineren met hun werk. Dit is geen eenvoudige opdracht, maar er zijn toch enkele manieren: moederschapsrust, ouderschapsverlof, 10 dagen vaderschapsverlof… Wist je al dat het ouderschapsverlof onlangs werd uitgebreid naar 4 maanden? Maar het mag nog iets meer zijn. Het ACV komt al langer op voor ‘werkbaar werk’. Wij streven hierbij naar meer en betere mogelijkheden voor een goede combinatie van arbeid en gezinsleven. In het syndicaal overleg en daarbuiten zetten we het thema steeds weer op de agenda. Zolang de voorraad strekt geven we de bezoekers van onze stand op de Baby Beurs een slabbetje mee en bovendien laten we onze ACV-leden deelnemen aan onze wedstrijd “win voor 100 euro aan luiers”.

✔ Alle info over arbeid en gezin

kan je krijgen bij Surplus, ACV-info & advies over loopbaan & inkomen, SintMichielsstraat 12, Gent. Open op maandag, woensdag en donderdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur en op vrijdag enkel van 9 tot 12 uur (of op afspraak). Tel. 09 265 44 88 – surplus@acv-csc.be

De Baby Beurs Zaterdag 29 en zondag 30 september van 10 tot 18 uur in Flanders Expo Hal 2 in Gent. We geven 60 kortingskaarten weg voor de Baby Beurs. Elke kaart geeft recht op 5 euro korting op de toegangsprijs (2 x € 2,5 pp)! De normale prijs bedraagt 9 euro. Wil je meer informatie over de combinatie arbeid en gezin of wil je kans maken op een kortingskaart? Reageer snel (tot 25 september) en bel naar Surplus op 09 265 44 88 of stuur een e-mail naar surplus@acv-csc. be.

Visie ¬ Vrijdag 7 september 2012

Welvaart is een recht voor iedereen! Stop de armoede en de ongelijkheid!

Nationale actie - zondag 30 september 2012 13 tot 16 u - Poelaertplein Brussel

H

et Platform voor Welvaart en tegen ongelijkheid organiseert een nationale actie met bovenstaande slogans en doet een krachtige oproep: de ongelijkheid in onze samenleving moet stoppen. Diverse beleidskeuzes vergroten de kloof tussen de armen en de rijken in plaats van die te verkleinen. De zwaksten in onze maatschappij betalen nogmaals de rekening van de crisis én de besparingsmaatregelen.

WIJ EISEN: 1. Kwalitatief en duurzaam werk 2. Toereikende en welvaartsvaste uitkeringen 3. Toereikende pensioenen 4. Versterkte en toegankelijke sociale rechten en diensten

Ga jij ook mee? De pleinmanifestatie vindt plaats op het Poelaertplein (voor het Justitiepaleis in Brussel). Dit plein ligt op wandelafstand van het station Brussel-centraal. Er zal onder meer podiumanimatie zijn van Tutti Fratelli, een muziekgroep/koor onder leiding van Reinilde Decleir (actrice o.m. bekend uit ‘Van Vlees en Bloed’). Het ACV vergoedt de verplaatsingskosten van hun (bestuurs)leden alsook de verplaatsingskosten van leden van de deel-

takken (Okra, CM, kwb, Femma…) Spreek dus gerust ook de bestuursleden van de deeltakken hierover aan.

Hoe? - Ofwel kies je ervoor om in groep te vertrekken vanuit het station Gent SintPieters. We nemen de trein van 12.03 uur (aankomst in Brussel-Centraal om 12.33 uur). Afspraak in de stationshal vanaf 11.30 uur. Inschrijven is verplicht. Zo kunnen we je treinticket op voorhand bestellen en klaar houden. - Ofwel vertrek je in gezins- of plaatselijk verenigingsverband vanuit gelijk welk station op gelijk welk uur. Je koopt zelf je biljetten. Treintickets (weekendbiljet, go-pass … ) heen en terug naar Brussel en/ of de onkosten voor het busvervoer worden dan achteraf terugbetaald. Op de

Inschrijven bij: Jan Maertens, verbondelijk medewerker ACV Gent-Eeklo Tel. 09 265 42 73 E-mail: j.maertens@acv-csc.be

Cursus sociale wetgeving vanuit je luie zetel! Wat zijn je rechten als werknemer? Hoe zit dat nu ook alweer met arbeidscontracten, opzegtermijnen en proefperiodes? Wanneer heb ik recht op klein verlet? Je zou het wel allemaal willen weten maar je hebt geen tijd of geen zin om na een drukke werkdag nog avondcursus te volgen. Wij hebben voor jou echter de oplossing: volg via afstandsonderwijs de schriftelijke cursus sociale wetgeving.

V

ier jaar lang bieden we ACV-leden en ACV-militanten een pakket sociale wetgeving aan. Zes keer per jaar krijg je een cursuspakket per e-mail of per post toegestuurd waarbij we één aspect uit de sociale wetgeving van naderbij bekijken. Het eerste pakketje mag je half november verwachten. Om na te gaan of je alles goed begrepen hebt, zitten er ook een aantal oefeningen bij dat pakket. Die oefeningen stuur je ons terug (per e-mail of portvrij per post), je individuele begeleider verbetert de oefeningen en geeft je wat feedback. Daarna krijg je het volgende pakket.

Dat deze formule een aantal voordelen oplevert, hoeft geen betoog. Tegen een zacht prijsje (10 euro voor leden en zelfs gratis voor ACV-militanten) kan je op eigen tempo stapsgewijs de leerstof verwerken, waar en wanneer je dat wil. En als je bijkomende vragen hebt, dan kan je altijd terecht bij je individuele begeleider.

Interesse? Schrijf je dan in vóór vrijdag 21 september via bijgevoegde inschrijvingsstrook die je opstuurt naar Jan Neirynck, vormingsdienst ACV Gent-Eeklo, Poel 7, 9000

INSCHRIJVINGSSTROOK Naam: Adres:

ACV St.-Kruis-Winkel: tombola mosselsouper Hierbij de winnende nummers van tombolaprijzen die nog niet werden afgehaald. Prijzen kan je afhalen bij Noël Teirlynck, A. De Smetstraat 9, in St.-Kruis-Winkel tot 15 oktober. Tel. 09 342 92 65 of overdag op het ACV-kantoor: 09 326 86 80. Niet uitgekomen eindnummers: 924 / 999 / 090 / 288 / 008 / 116 / 501 / 276 / reserve : eindnr. 041.

achterkant van het biljet of op bijhorend papier wel vermelden: naam, vereniging, lidnummer en bankrekeningnummer. Biljetten kunnen onder gesloten envelop via de brievenbussen van het ACV bezorgd worden aan de hoofdzetel van het ACV Gent-Eeklo (Poel 7, 9000 Gent) voor terugbetaling. Inschrijven is niet verplicht, maar wel aangewezen. Zo kunnen we het aantal deelnemers inschatten en eventueel B-Rail verwittigen mochten bepaalde lijnen overvol geraken.

Lidnummer: E-mailadres: Ik ben militant: 0 nee Ik wens :

0 ja (noteer naam bedrijf)

0 elektronische versie

0 papieren versie

Ik schrijf me in voor het …….… jaar (invullen wat past – 1e/2e/3e/4e) van de schriftelijke cursus sociale wetgeving en stort € 10 (enkel voor leden, gratis voor ACVmilitanten) op het nummer 890-2520001-69 van het ACV-verbond Gent-Eeklo, Poel 7, 9000 Gent met vermelding van “schriftelijke cursus jaar…..” (invullen wat past – 1/2/3/4).

Gent. Je kan onderstaande gegevens ook mailen naar jan.neirynk@acv-csc.be. Deelnemers die de cursus verder willen volgen, noteren ook naar welk jaar ze nu overstappen.


¬ Midden Vlaanderen

Visie ¬ Vrijdag 7 september 2012

regio Eeklo

Gezond naar school Educatieve pakketten voor leerlingen en leerkrachten Kleuteronderwijs Luizenproject (nieuw!)

Doelgroep: 1-3e kleuterklas Sensibiliseringsactie over luizen. Brochures en luizenkammen worden ter beschikking gesteld aan 1 leerjaar naar keuze. Kostprijs: gratis

Beestig Gezond

Doelgroep: 1-3e kleuterklas Omschrijving: Project rond gezonde voeding. Zowel een educatieve map, soepmap als prentenboek beschikbaar. Kostprijs: Didactische map: € 75 Soepmap: € 25 Prentenboek: € 11.95

Lager onderwijs Ben De Bever

Doelgroep: 3e leerjaar Project rond tandzorg. Educatieve map met bijbehorend materiaal. Ludieke krantjes, tandenborstel en beker worden aangeboden. Kostprijs: 2 euro per deelnemende leerling

Aan Tafel

Doelgroep: 1e-4e leerjaar Omschrijving: Project rond gezonde voeding. Volledig uitgewerkte map met diverse werkvormen. Kostprijs: gratis

Middelbaar onderwijs De gelukszoekers (nieuw!)

Doelgroep: 2e graad Over geluk en mentale weerstand. In dit spel zijn verschillende werkvormen mee opgenomen. Zo kan je als leerkracht op een gevarieerde manier het thema geluk en geestelijke gezondheid aankaarten bij je leerlingen. Kostprijs: 38 euro per spel

✔ Meer info op: www.cm.be/

nl/120/bewustgezond/ voorscholen ✔ Interesse? Contacteer Christophe Kerckhaert Dienst gezondheidspromotie 09 267 57 35 Gezondheidspromotie.mvl@ cm.be

DAGEN HOOR afspraak or bel vo 42 43 44 09 2 AALST Sint-Jorisstraat 27 • maandag 24/9 AALTER Lostraat 39 GRATIS • maandag 24/9 HOORTEST DEINZE Markt 76 • donderdag 20/9 EEKLO Garenstraat 46 • donderdag 20/9 GENTbRuGGE Land v.Rodelaan 11 • woensdag 19/9 OuDENAARDE Deinzestraat 156 • vrijdag 21/9 ZOTTEGEM De Metsstraat 15 • woensdag 26/9 Als onze hoordagen voor jou niet passen, maken wij graag een afspraak op een geschikt moment.

Vaak gespannen? Relaxatietechnieken kunnen helpen “Na een drukke dag geraak ik moeilijk in slaap”, “Ik kan de gedachtemolen niet stopzetten”, “Mijn nek en schouders lijken altijd gespannen”. Komen deze klachten je bekend voor? Dan zijn ontspanningsoefeningen een mogelijke oplossing. Trui Verhasselt is lichaamsgerichte psychotherapeut, verbonden aan het centrum Voelen in Eke. Voor het vierde jaar op rij geeft ze voor CM cursussen relaxatie volgens klassieke trainingstechnieken. In deze lessenreeks leert ze diverse klassieke technieken aan die het evenwicht tussen inspanning en ontspanning herstellen. Wat zijn ‘klassieke’ relaxatietechnieken? Trui Verhasselt: “Er zijn twee belangrijke methodes binnen de klassieke relaxatie: progressieve relaxatie en autogene training. Het lijken ingewikkelde begrippen, maar allebei zijn ze bedoeld om innerlijke rust te creëren. Bij progressieve relaxatie word je je bewust van de verschillen tussen gespannen en ontspannen spieren. Mensen weten vaak niet dat er spieren in hun lichaam chronisch gespannen en verkrampt zijn. Je lichaam heeft een geheugen. Ben je gedurende een lange periode gespannen, dan blijft dat hangen in je lichaam. Met progressieve relaxatie leer je snel te ontspannen in en na stresserende situaties. Je hercodeert lichaam dan als het ware. Concreet? We overlopen elk deel van het lichaam, spannen elk lichaamsdeel gedurende enkele seconden op en laten de spanning dan in één keer los.” En hoe zit de autogene training in elkaar? Verhasselt: “Bij de autogene training leer je je geest tot rust brengen en laat je je lichaam zijn normale, evenwichtige toestand hernemen. Je brengt jezelf onder hypnose door warmte, zwaarte en ontspanning. Hoe je dat doet? Je laat alle delen van je lichaam warm en zwaar worden in je gedachten. Voor deze techniek is wel wat verbeeldingsvermogen nodig en dat is niet voor iedereen even makkelijk.” Met welke problemen komen mensen naar deze cursus? De samenstelling van de groepen is heel gevarieerd: jonge mensen die voelen dat ze de pedalen verliezen, oudere mensen die zich moeilijk kunnen ontspannen, mensen met een concreet fysiek probleem. Maar er zijn ook mensen die de cursus preventief willen volgen, precies om te voorkomen dat hun spanningsproblemen uit de hand lopen. Hoe het komt dat we tegenwoordig zoveel stress ervaren? Verhasselt: “We zijn het contact met ons eigen lichaam aan het verliezen. We lopen onszelf voorbij en ’s avonds verwachten we dat we van het ene moment op het andere ontspannen zijn. Maar zo werkt het natuurlijk niet. In de cursus creëren we nieuwe kapstokken om te kunnen ontspannen. Zoiets doen we niet door tegen onze gedachten te strijden, maar door ze te controleren.”

15

REGIOSTAPPEN Kazou MiddenVlaanderen gaat uit de bol Kazou, de jeugddienst van CM, bereidt zich voor op een spetterend feestje om de zomer in schoonheid af te sluiten. Op 22 september 2012 organiseert Kazou MiddenVlaanderen een terugkomfuif voor al haar deelnemers (11+) en vrijwilligers. Waar? Brielpoort in Deinze op Wanneer? zaterdag 22 september 2012

Hoe verloopt een sessie? We starten altijd op dezelfde manier. We beginnen met een korte ontspanningsoefening waarbij de buikademhaling belangrijk is. Let er maar eens op: bij een slapende baby is de buikademhaling nog goed te zien. Volwassenen hebben vaak de neiging om oppervlakkig adem te halen. Dat komt doordat ze gespannen zijn. Daarna beginnen we aan de eigenlijke relaxatietechnieken. We proberen tijdens de cursussen altijd meerdere technieken uit en deelnemers kunnen dan zelf beslissen welke techniek voor hen het beste werkt. Tijdens het laatste kwartier maken we ons klaar om opnieuw naar buiten te gaan. Tijdens de cursus zijn de deelnemers heel erg op zichzelf gericht, maar daarna moeten ze wel opnieuw in de auto stappen, naar huis rijden, de aandacht opnieuw op hun alledaagse leven richten. Die overgang moet geleidelijk aan gebeuren. Tijdens dat kwartier praten we, we wisselen ervaringen uit en op die manier leren de deelnemers veel van elkaar.”

Deelnemen aan de cursus klassieke relaxatietechnieken? * Start maandag 24 september 2012 Centrum Voelen, Sint-Annastraat 7, 9810 Eke-Nazareth van 19.30 uur tot 21 uur vervolgdata: 1, 8, 15, 22 oktober, 5, 12, 19, 26 november * Start donderdag 27 september 2012 Relaxatieruimte campus Sint-Alfons (Guislain) Sint-Juliaanstraat 1, 9000 Gent Van 19.30 uur tot 21 uur vervolgdata: 4, 11, 18, 25 oktober, 8, 15, 22, 29 november Begeleider: Trui Verhasselt Toegang: CM-leden 60 euro, niet-leden 120 euro, CM-leden met verhoogde tegemoetkoming 30 euro Inschrijven: surf naar www.cm.be/ agenda, mail naar gezondheidspromotie.mvl@cm.be of bel 09 267 57 35.

Op zoek naar meer activiteiten rond ontspanning? CM organiseert heel wat ontspanningscursussen en -workshops, zoals yoga en meditatie. Surf snel naar www.cm.be/agenda

Kambiance opent zijn deuren om 18u30 en eindigt om 21u. Een half uur later is het aan de oudere jeugd op KaDance. Tickets: voorverkoop in de CM-kantoren van Gent, Deinze, Oudenaarde, Eeklo en Aalst, of via www.kadance.be. Tickets kosten 5 euro en 7 euro aan de deur (50% korting voor JOVO kaarthouders). Voor Kambiance betaal je 2 euro aan de deur.

‘Voor als het thuis wat moeilijker gaat…’

Vorming voor mantelzorgers

Oost west thuis best… Maar wat als men zorgbehoevend wordt of zich door ouderdom niet meer zelfstandig kan behelpen? Het thuiszorgcentrum biedt in het najaar 4 vormingssessies aan. Mantelzorgers en geïnteresseerden kunnen de volledige reeks volgen of enkel de sessies die hen interesseren. waar: Eeklo, Garenstraat 46

CM-regiokantoor,

● donderdag 13 september 2012 14.00 uur Thuis hulp nodig? Waar kan ik terecht? Een overzicht van de mogelijkheden in de thuiszorg ● donderdag 18 oktober 2012 - 19.00 uur Wettelijke en financiële maatregelen in de thuiszorg Een inzicht in de doolhof van wettelijke voorzieningen en tussenkomsten ● dinsdag 13 november 2012 - 14.00 uur Uw huis, een veilige thuis Advies om langer, comfortabeler en veiliger thuis te kunnen blijven wonen ● donderdag 13 december 2012 19.00 uur Grenzen aan de thuiszorg – december 2012 Kiezen tussen wensen en mogelijkheden is niet eenvoudig

Vooraf inschrijven Alle geïnteresseerden zijn welkom, de toegang is gratis. Inschrijven kan voor de hele reeks, maar ook voor elke sessie apart, tot een week vooraf: thuiszorgcentrum.mvl@cm.be 09 267 50 90


12

¬ Gent

Visie ¬ Vrijdag 7 september 2012

Regioverantwoordelijke: Mario Pauwels Artikels op de regiobladzijden (12-15) vallen onder V.U. ACW - Mario Pauwels, V.U. ACV - Marc Buysse en V.U. CM - Bart Vandendriessche Vragen over het regionaal nieuws: Visie Gent, Korenlei 20, 9000 Gent, visie.genteeklo@acw.be, tel. 09 269 96 69.

Joke blogt Cultuur op het prikbord September is een maand waarin alles heropstart en waarin iedereen met de grootst mogelijke energie weer aan de slag gaat. De cultuursector ging evenwel de hele vakantie door. Met eenzelfde elan gaf de Cultuurmarkt in Antwerpen op zondag 26 augustus de start van het nieuwe culturele seizoen. 150 000 mensen kwamen een optreden bijwonen of informatie over nieuwe voorstellingen of programmaties opslaan. De editie 2012 liep onder het even simpele als krachtige motto ‘Kies voor Cultuur’. Het klinkt als een oproep naar politieke partijen om bij de komende gemeenteraadsverkiezingen Cultuur prominent op hun prikbord te zetten. De vele zomerse initiatieven die in tal van gemeenten duizenden toeschouwers en deelnemers lokten, evenals berichten in kranten dat het culturele seizoen van dit of gene cultureel centrum in een mum van tijd is uitverkocht, onderstrepen de lokale impact van cultuur. Natuurlijk maakt mij dat als Vlaams minister van Cultuur gelukkig. Maar het kan altijd beter. In onze nota ‘Groeien in cultuur’ bundelen cultuur, onderwijs en jeugd voor het eerst hun krachten vanuit de overtuiging dat cultuurbeleving het best zo vroeg mogelijk van verschillende zijden met de paplepel wordt meegegeven. Van cultuur proeven op jonge leeftijd (op school, daarbuiten, via het gezin) is doorslaggevend om blijvend en ook later aan te pikken bij cultuur, meer dan de opleiding en sociaaleconomische situatie. Dan is het vermogen en de ontvankelijkheid voor cultuur het grootst. Het is precies daarom dat we vanaf dit jaar een ‘Kunstendag voor Kinderen’ organiseren. Tweehonderd organisaties over heel Vlaanderen nemen deel aan deze eerste KvK-editie en zetten deuren, ramen, ruimten en podia open voor gezinnen met kinderen. Afspraak op 18 november en vanaf dan elk jaar elke derde zondag van november. Hou alvast deze website in de gaten: www.kunstendagvoorkinderen.be Joke Schauvliege Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur

OKRA Academie Gent

Markante gebouwen in de evolutie van Gent

Doorheen de geschiedenis groeide Gent vanuit verschillende kernen zoals de Sint-Baafsabdij, de omgeving van de Sint-Janskerk, de oude haven, het grafelijk verblijf. Meerdere keren was Gent een belangrijk centrum op Europees niveau als middeleeuwse handelsstad, proefveld van democratisering, protestantse republiek, industriestad, centrum van concurrerende ideologieën en culturele ontmoetingsplaats. Onze gids Bert Vervaet belicht het ontstaan en de evolutie van Gent vanuit markante gebouwen die elk herinneren aan een boeiend verleden. Daardoor krijgen we ook een beter inzicht in de structuur van de stad. Deze wandeling op 25 september start om 14.30 u op de hoek van de Keizer Karelstraat en de Oude Beestenmarkt in Gent 5 euro OKRA-leden, 6 euro niet-leden Inschrijven is verplicht en kan tot 14 september op het secretariaat: 09 269 32 18 of academie.mvl@ okra.be ✔✔www.okra.be/middenvlaanderen

Zet mee in op verandering September. 1,1 miljoen leerlingen in Vlaanderen stappen weer elke schooldag hun klaslokaal binnen om er samen met hun ouders, leerkrachten en directie een vruchtbaar schooljaar van te maken. Ook het ACW-werkjaar schiet als vanouds weer uit de startblokken. Het belooft een boeiend jaar te worden volgens ACW-secretaris Mario Pauwels…

O

p de ACW Raad van 10 februari 2012 werd het verbondelijk beleidsplan 2012-2016 met enthousiasme goedgekeurd. We hebben ons uitgesproken voor een sterke sociale beweging aan de basis, voor meer synergie en samenwerking en voor actief wegen op beleid. In een dertigtal concrete acties werd aangegeven hoe we onze doelstellingen op deze drie domeinen in de komende vier jaar willen realiseren. Of we daarin zullen slagen, valt moeilijk te voorspellen. Want we hebben niet alle factoren zelf in handen en ook de omstandigheden moeten wat mee zitten. Wel is er de vaste wil en de gedrevenheid om er voor te gaan. Maar daarnaast willen we met het ACW elk jaar ook een inhoudelijk thema bespelen om er onze jaarwerking op te enten. Met de gemeente- en provincieraadsverkiezingen voor de deur en de daaropvolgende gemeentelijke en provinciale beleidsplannen zoomen we dit jaar in op de nabije leefomgeving van mensen onder het motto “In beweging voor een goede woon- en leefomgeving”. We trachten zoveel mogelijk onze ACW-speerpunten in de nieuwe beleids- en beheerscyclus in te schuiven en tonen onze sensibiliserings- en daadkracht met een affichecampagne voor een aangename en propere buurt. Want iedereen moet het geweten hebben: op het ACW en zijn deelorganisaties kan men rekenen om de nabije woon- en leefomgeving op een sociale, rechtvaardige en duurzame wijze mee in te kleuren. Tenslotte staan we binnen de Beweging zelf ook voor een grote uitdaging. De Dexia-crisis en de vereffening van de Groep ARCO in het afgelopen jaar hebben diepe sporen nagelaten binnen de christelijke arbeidersbeweging in het algemeen en in het ACW in het bijzonder. Er dient gezocht naar nieuwe wegen en adequate antwoorden om de werking van het ACW in de toekomst te heroriënteren. In dat verband wordt het synergieverhaal ACW ZuidOost-Vlaanderen en ACW Gent-Eeklo uitgediept met als finale doelstelling om de ACW-werking in heel de regio te verzekeren en verder uit te bouwen. We staan dus op verschillende fronten voor verandering. Elke verandering kent goede en minder goede kanten. We krijgen te maken met argumenten pro en contra. Vertrouwde wegen moeten af en toe verlaten worden. Er is de onwennigheid voor het onbekende, de zenuwachtigheid voor het onzekere. Maar er is vooral ook de aanlokkelijkheid van het nieuwe: nieuwe opportuniteiten, nieuwe perspectieven, hoopvolle verwachtingen. Laten we vooral daarop focussen en samen de kansen die zich aan-

bieden met beide handen aangrijpen. Vandaar ons leidmotief voor dit jaar: “Zet mee in op verandering”. n Mario Pauwels Secretaris ACW Gent-Eeklo

✔✔www.acwgenteeklo.be

Volg ACW Gent-Eeklo op Twitter Ga naar http://twitter.com, maak een account aan en tik ‘ACWGentEeklo’ in bij ‘search twitter’.

www.acwgenteeklo.be


¬ Gent I

Visie ¬ Vrijdag 7 september 2012

13

AGENDA

Gemeenteraadslid Paul Goossens en OCMW-raadslid Chantal Sysmans op de persvoorstelling van de Gentse iPadresultaten.

Gentenaar tevreden maar bezorgd over zijn stad ACW Gent-Eeklo hield in het najaar een ruime enquête rond de tevredenheid over het gevoerde gemeentelijk beleid. Hieruit blijkt dat de burgemeesters in de regio populaire figuren zijn, Gent vormt daarop geen uitzondering. De Gentenaar woont zeer graag in zijn stad, maar geeft toch een aantal belangrijke bedenkingen mee. Zo vindt bijna de helft van de bevolking het wonen in Gent eerder onbetaalbaar en klagen jonge gezinnen over het gebrek aan kinderopvang. Opvallend is ook dat meer dan de helft van de bewoners van het centrum aangeeft buurten te vermijden en dat 40 % van de Gentenaars vindt dat de stad te weinig doet om armoede te bestrijden.

ACW wenst bijgevolg dat meer ingezet wordt op het voeren van een sociaal beleid dat nauw aansluit bij de noden van de bevolking, aldus gemeenteraadslid Paul Goossens en OCMW-raadslid Chantal Sysmans op de persvoorstelling van de resultaten. Deze enquête werd afgenomen bij 1 073 Gentenaars op plaatsen zoals markten en buurtevenementen. De Gentse gegevens werden afgezet tegen 4 000 respondenten uit de regio Gent-Eeklo.

✔✔De volledige resultaten vind je op http://www.acwgenteeklo.be

Machtsmisbruik en sabotage vanwege de voorzitter van het Gentse OCMW?

Je zoekt een toekomstgericht beroep?

Chantal Sysmans, al 12 jaar OCMW-raadslid te Gent, waakt er altijd over dat de OCMW-budgetten zouden gebruikt worden waarvoor ze werkelijk moeten dienen: de allerzwaksten in onze maatschappij. Haar kruistocht tegen de ongebreidelde uitgaven aan ondergrondse parkings, gebouwd door het OCMW, zijn genoegzaam gekend. Bovendien diende ze op 31 mei van dit jaar ook een klacht in tegen een beslissing van het OCMW. Dat kende een extra vergoeding toe aan de leden van het managementteam. Die moesten immers hun dienstwagen inleveren, conform de regeling die voor alle statutaire ambtenaren geldt (ook aan de Stad). De bestuursmeerderheid zag geen graten in een toekenning van een extra financiële vergoeding gedurende 5 jaar. ‘Dit kon niet’, zegt Sysmans, ‘de rechtspositieregeling van het personeel laat dit niet toe. Bovendien kwam deze beslissing op het moment dat iedereen moest besparen en inleveren.’

Familiehulp is de toonaangevende dienst voor thuiszorg in Vlaanderen die met meer dan 12 000 medewerkers professionele gezinszorg biedt en deel uitmaakt van de christelijke werknemersorganisatie ACW.

Op 5 juni laat de gouverneur weten dat het dossier bij het OCMW opgevraagd is en dat hij de klacht zal onderzoeken. Uitspraak moet er normaal gezien zijn binnen de 30 dagen. ‘Ik heb alle begrip voor vakantieperiodes, maar nu deze achter de rug is, vroeg ik naar een stand van zaken’, aldus Chantal Sysmans. ‘En wat blijkt? zelfs na 3 maanden heeft het OCMW-bestuur het vertikt om het dossier naar de gouverneur op te sturen. Dit ruikt volgens mij sterk naar machtsmisbruik’, aldus het verontwaardigd raadslid. ‘Het OCMW blokkeert het onderzoek van de gouverneur willens en wetens. Ik dring erop aan dat de diensten van de gouverneur deze zaak niet loslaten en hun onderzoek dringend uitvoeren.’

De opleiding omvat een grondige theoretische vorming (600 uur) en een belangrijk pakket stages (600 uur). Slaag je voor de opleiding, dan ontvang je een erkend getuigschrift.

✔✔Voor meer info:

chantal.sysmans@ocmwgent.be

Familiehulp zorgt voor jouw opleiding!

Voor mensen die gemotiveerd zijn om in de zorgverlening te werken, maar niet over een geschikt diploma beschikken, organiseert Familiehulp in samenwerking met de VDAB, het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en het ESF beroepsopleidingen voor:

Polyvalent verzorgenden/ zorgkundigen (m/v) De eerstkomende opleiding start op maandag 5 november 2012. Deze voltijdse dagopleiding duurt 11 maanden (12 maanden met de module zorgkundige) en kan gevolgd worden door iedereen die ten minste 18 jaar is en slaagt voor de selectieproeven.

Je bent welkom op onze infovergadering op maandag 10 september van 13.30 tot 15.30 u bij Familiehulp vzw, Ch. de Kerchovelaan 17, Gent

✔✔Voor meer informatie:

Opleidingscentrum Familiehulp Steendam 41, 9000 Gent tel. 09 223 40 17 e-mail opleiding.oostvlaanderen@ familiehulp.be www.familiehulp.be

Femma Zwijnaarde - Naaien voor starters. De cursus naaien voor starters is een korte cursus van 5 lessen. Op het einde heb je een aantal basistechnieken onder de knie. Je leert het samen met andere jonge dames, onder het toeziend oog van de professionele lesgeefster Moira De Saeger. Telkens van 19.30 u tot 22.30 u op maandag 17 en 24 september en 1, 8, 15 oktober in OCZ Melac (in de leeszaal 1ste verdiep), Dorpstraat 31. 50 euro voor de reeks, 35 euro voor femma-leden. Je betaling geldt als inschrijving. Heb je het moeilijk om aan een naaimachine te geraken, laat het ons weten. Info en inschrijvingen: Hilde.bauwens1@ skynet.be of tel. 09 220 77 41 of roswitha.gerbosch@femma.be of bij je kernlid. Kwb Beervelde - avondwandeling - 15 september. We verkennen het ondeugende Gent met onze gids Guy. De wandeling door het prachtig verlichte Gent duurt ongeveer 2 uur en eindigt in een gezellige locatie. Vertrek om 19.15 u in Beervelde dorp. Femma Mariakerke - Kleine kinderen stellen grote vragen - 13 september. Een avond waarop een aantal interessante thema’s rond kinderen en het opvoeden ervan aan bod komen. Hoe omgaan met moeilijkheden op school, met een scheiding, met verlies, met pesten? Hoe communiceer je best? Door Kathleen Nobus, opvoedingsconsulente van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk. Om 20 u in ’t Geestje, Zandloperstraat. Inschrijven: kathelijne_lambert@hotmail.com, 09 227 40 29. Leden € 3, niet-leden € 5. Femma Oostakker - zumba voor kinderen. Vanaf 5 september iedere woensdagnamiddag in het OCO, Pijphoekstraat 30. Kaart voor 14 lessen: € 60, voor kinderen van Femma-leden: € 50. Betaling bij aanvang eerste les, inschrijving vooraf niet nodig. Zumba voor vrouwen: elke maandagavond. Inlichtingen bij Nelly Buysse, tel. 09 251 32 17. Femma Oostakker - Breien, terug van nooit echt weggeweest! In deze cursus kan je zelf kiezen wat je wenst te breien: een overtrek voor een knus kussentje, een tunnelsjaal, een trendy handtas of een dameshoed… Data: dinsdagen 18/09, 2 en 16/10, telkens om 19 u in het Ontmoetingscentrum, Pijphoekstraat 30. Inschrijven bij Cecile De Visscher, Eksaardserijweg 234. Tel. 09 251 26 94, e-mail: cecile.patrick@skynet.be. Inschrijven kan tot 8 september aan een Femma-voordeelprijs van € 13,50, niet-leden betalen € 20 euro (zijn ook niet verzekerd). Pasar Drongen - De kastelengordel rond Gent zondag 16 september. Een boeiende fietstocht van een 75-tal km langs vaak schilderachtige plekjes en de vroegere grandeur van de Gentse bourgeoisie. We doorkruisen Drongen, Vinderhoute, SintMartens-Latem, Sint-Denijs-Westrem, De Pinte, Zwijnaarde, Merelbeke, Melle, Heusden, Destelbergen, Oostakker, Wondelgem en Mariakerke. Onderweg stoppen we voor de picknick of een koffiepauze in de schaduw van een van deze ‘maisons de plaisance’. We starten om 9.30 u op het Drongenplein. Inschrijven vóór 9 september bij Pasar Drongen, tel. 09 226 25 64, e-mail: pasardrongen@telenet.be. 3 euro, 2 euro voor leden, te betalen bij de start. Femma Christus-Koning Gent - cursus Party vibes. Zin om enkele nieuwe danspassen te leren? Deze cursus is een combinatie van fun, aerobics en dans in partysfeer. Je staat individueel op de dansvloer en hebt geen enkele voorkennis nodig. Donderdag 13, 20 en 27 september om 19 u in de Parochiezaal, Rerum-Novarumplein 25. 20 € voor niet-leden en 14 € voor de Femma-leden. Zorg voor comfortabele kledij en gemakkelijke schoenen. Inschrijven bij Monique Vlaeminck, Diamantstraat 15, 9000 Gent, Tel. 09 221 34 39, e-mailadres: Vlaeminck.monique@skynet.be


14

¬ Gent-Eeklo

ACV TERUG OP DE BABY BEURS Het ACV neemt met een uitgebreide informatiestand opnieuw deel aan de Baby Beurs in Flanders Expo op zaterdag 29 en zondag 30 september. Nieuwe en toekomstige ouders kunnen zich op onze stand ruimschoots informeren over de wettelijke mogelijkheden om hun gezinstaken te combineren met hun werk. Dit is geen eenvoudige opdracht, maar er zijn toch enkele manieren: moederschapsrust, ouderschapsverlof, 10 dagen vaderschapsverlof… Wist je al dat het ouderschapsverlof onlangs werd uitgebreid naar 4 maanden? Maar het mag nog iets meer zijn. Het ACV komt al langer op voor ‘werkbaar werk’. Wij streven hierbij naar meer en betere mogelijkheden voor een goede combinatie van arbeid en gezinsleven. In het syndicaal overleg en daarbuiten zetten we het thema steeds weer op de agenda. Zolang de voorraad strekt geven we de bezoekers van onze stand op de Baby Beurs een slabbetje mee en bovendien laten we onze ACV-leden deelnemen aan onze wedstrijd “win voor 100 euro aan luiers”.

✔ Alle info over arbeid en gezin

kan je krijgen bij Surplus, ACV-info & advies over loopbaan & inkomen, SintMichielsstraat 12, Gent. Open op maandag, woensdag en donderdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur en op vrijdag enkel van 9 tot 12 uur (of op afspraak). Tel. 09 265 44 88 – surplus@acv-csc.be

De Baby Beurs Zaterdag 29 en zondag 30 september van 10 tot 18 uur in Flanders Expo Hal 2 in Gent. We geven 60 kortingskaarten weg voor de Baby Beurs. Elke kaart geeft recht op 5 euro korting op de toegangsprijs (2 x € 2,5 pp)! De normale prijs bedraagt 9 euro. Wil je meer informatie over de combinatie arbeid en gezin of wil je kans maken op een kortingskaart? Reageer snel (tot 25 september) en bel naar Surplus op 09 265 44 88 of stuur een e-mail naar surplus@acv-csc. be.

Visie ¬ Vrijdag 7 september 2012

Welvaart is een recht voor iedereen! Stop de armoede en de ongelijkheid!

Nationale actie - zondag 30 september 2012 13 tot 16 u - Poelaertplein Brussel

H

et Platform voor Welvaart en tegen ongelijkheid organiseert een nationale actie met bovenstaande slogans en doet een krachtige oproep: de ongelijkheid in onze samenleving moet stoppen. Diverse beleidskeuzes vergroten de kloof tussen de armen en de rijken in plaats van die te verkleinen. De zwaksten in onze maatschappij betalen nogmaals de rekening van de crisis én de besparingsmaatregelen.

WIJ EISEN: 1. Kwalitatief en duurzaam werk 2. Toereikende en welvaartsvaste uitkeringen 3. Toereikende pensioenen 4. Versterkte en toegankelijke sociale rechten en diensten

Ga jij ook mee? De pleinmanifestatie vindt plaats op het Poelaertplein (voor het Justitiepaleis in Brussel). Dit plein ligt op wandelafstand van het station Brussel-centraal. Er zal onder meer podiumanimatie zijn van Tutti Fratelli, een muziekgroep/koor onder leiding van Reinilde Decleir (actrice o.m. bekend uit ‘Van Vlees en Bloed’). Het ACV vergoedt de verplaatsingskosten van hun (bestuurs)leden alsook de verplaatsingskosten van leden van de deel-

takken (Okra, CM, kwb, Femma…) Spreek dus gerust ook de bestuursleden van de deeltakken hierover aan.

Hoe? - Ofwel kies je ervoor om in groep te vertrekken vanuit het station Gent SintPieters. We nemen de trein van 12.03 uur (aankomst in Brussel-Centraal om 12.33 uur). Afspraak in de stationshal vanaf 11.30 uur. Inschrijven is verplicht. Zo kunnen we je treinticket op voorhand bestellen en klaar houden. - Ofwel vertrek je in gezins- of plaatselijk verenigingsverband vanuit gelijk welk station op gelijk welk uur. Je koopt zelf je biljetten. Treintickets (weekendbiljet, go-pass … ) heen en terug naar Brussel en/ of de onkosten voor het busvervoer worden dan achteraf terugbetaald. Op de

Inschrijven bij: Jan Maertens, verbondelijk medewerker ACV Gent-Eeklo Tel. 09 265 42 73 E-mail: j.maertens@acv-csc.be

Cursus sociale wetgeving vanuit je luie zetel! Wat zijn je rechten als werknemer? Hoe zit dat nu ook alweer met arbeidscontracten, opzegtermijnen en proefperiodes? Wanneer heb ik recht op klein verlet? Je zou het wel allemaal willen weten maar je hebt geen tijd of geen zin om na een drukke werkdag nog avondcursus te volgen. Wij hebben voor jou echter de oplossing: volg via afstandsonderwijs de schriftelijke cursus sociale wetgeving.

V

ier jaar lang bieden we ACV-leden en ACV-militanten een pakket sociale wetgeving aan. Zes keer per jaar krijg je een cursuspakket per e-mail of per post toegestuurd waarbij we één aspect uit de sociale wetgeving van naderbij bekijken. Het eerste pakketje mag je half november verwachten. Om na te gaan of je alles goed begrepen hebt, zitten er ook een aantal oefeningen bij dat pakket. Die oefeningen stuur je ons terug (per e-mail of portvrij per post), je individuele begeleider verbetert de oefeningen en geeft je wat feedback. Daarna krijg je het volgende pakket.

Dat deze formule een aantal voordelen oplevert, hoeft geen betoog. Tegen een zacht prijsje (10 euro voor leden en zelfs gratis voor ACV-militanten) kan je op eigen tempo stapsgewijs de leerstof verwerken, waar en wanneer je dat wil. En als je bijkomende vragen hebt, dan kan je altijd terecht bij je individuele begeleider.

Interesse? Schrijf je dan in vóór vrijdag 21 september via bijgevoegde inschrijvingsstrook die je opstuurt naar Jan Neirynck, vormingsdienst ACV Gent-Eeklo, Poel 7, 9000

INSCHRIJVINGSSTROOK Naam: Adres:

ACV St.-Kruis-Winkel: tombola mosselsouper Hierbij de winnende nummers van tombolaprijzen die nog niet werden afgehaald. Prijzen kan je afhalen bij Noël Teirlynck, A. De Smetstraat 9, in St.-Kruis-Winkel tot 15 oktober. Tel. 09 342 92 65 of overdag op het ACV-kantoor: 09 326 86 80. Niet uitgekomen eindnummers: 924 / 999 / 090 / 288 / 008 / 116 / 501 / 276 / reserve : eindnr. 041.

achterkant van het biljet of op bijhorend papier wel vermelden: naam, vereniging, lidnummer en bankrekeningnummer. Biljetten kunnen onder gesloten envelop via de brievenbussen van het ACV bezorgd worden aan de hoofdzetel van het ACV Gent-Eeklo (Poel 7, 9000 Gent) voor terugbetaling. Inschrijven is niet verplicht, maar wel aangewezen. Zo kunnen we het aantal deelnemers inschatten en eventueel B-Rail verwittigen mochten bepaalde lijnen overvol geraken.

Lidnummer: E-mailadres: Ik ben militant: 0 nee Ik wens :

0 ja (noteer naam bedrijf)

0 elektronische versie

0 papieren versie

Ik schrijf me in voor het …….… jaar (invullen wat past – 1e/2e/3e/4e) van de schriftelijke cursus sociale wetgeving en stort € 10 (enkel voor leden, gratis voor ACVmilitanten) op het nummer 890-2520001-69 van het ACV-verbond Gent-Eeklo, Poel 7, 9000 Gent met vermelding van “schriftelijke cursus jaar…..” (invullen wat past – 1/2/3/4).

Gent. Je kan onderstaande gegevens ook mailen naar jan.neirynk@acv-csc.be. Deelnemers die de cursus verder willen volgen, noteren ook naar welk jaar ze nu overstappen.


¬ Midden Vlaanderen

Visie ¬ Vrijdag 7 september 2012

regio Gent I

Gezond naar school Educatieve pakketten voor leerlingen en leerkrachten Kleuteronderwijs Luizenproject (nieuw!)

Doelgroep: 1-3e kleuterklas Sensibiliseringsactie over luizen. Brochures en luizenkammen worden ter beschikking gesteld aan 1 leerjaar naar keuze. Kostprijs: gratis

Beestig Gezond

Doelgroep: 1-3e kleuterklas Omschrijving: Project rond gezonde voeding. Zowel een educatieve map, soepmap als prentenboek beschikbaar. Kostprijs: Didactische map: € 75 Soepmap: € 25 Prentenboek: € 11.95

Lager onderwijs Ben De Bever

Doelgroep: 3e leerjaar Project rond tandzorg. Educatieve map met bijbehorend materiaal. Ludieke krantjes, tandenborstel en beker worden aangeboden. Kostprijs: 2 euro per deelnemende leerling

Aan Tafel

Doelgroep: 1e-4e leerjaar Omschrijving: Project rond gezonde voeding. Volledig uitgewerkte map met diverse werkvormen. Kostprijs: gratis

Middelbaar onderwijs De gelukszoekers (nieuw!)

Doelgroep: 2e graad Over geluk en mentale weerstand. In dit spel zijn verschillende werkvormen mee opgenomen. Zo kan je als leerkracht op een gevarieerde manier het thema geluk en geestelijke gezondheid aankaarten bij je leerlingen. Kostprijs: 38 euro per spel

✔ Meer info op: www.cm.be/

nl/120/bewustgezond/ voorscholen ✔ Interesse? Contacteer Christophe Kerckhaert Dienst gezondheidspromotie 09 267 57 35 Gezondheidspromotie.mvl@ cm.be

DAGEN HOOR afspraak or bel vo 42 43 44 09 2 AALST Sint-Jorisstraat 27 • maandag 24/9 AALTER Lostraat 39 GRATIS • maandag 24/9 HOORTEST DEINZE Markt 76 • donderdag 20/9 EEKLO Garenstraat 46 • donderdag 20/9 GENTbRuGGE Land v.Rodelaan 11 • woensdag 19/9 OuDENAARDE Deinzestraat 156 • vrijdag 21/9 ZOTTEGEM De Metsstraat 15 • woensdag 26/9 Als onze hoordagen voor jou niet passen, maken wij graag een afspraak op een geschikt moment.

Vaak gespannen? Relaxatietechnieken kunnen helpen “Na een drukke dag geraak ik moeilijk in slaap”, “Ik kan de gedachtemolen niet stopzetten”, “Mijn nek en schouders lijken altijd gespannen”. Komen deze klachten je bekend voor? Dan zijn ontspanningsoefeningen een mogelijke oplossing. Trui Verhasselt is lichaamsgerichte psychotherapeut, verbonden aan het centrum Voelen in Eke. Voor het vierde jaar op rij geeft ze voor CM cursussen relaxatie volgens klassieke trainingstechnieken. In deze lessenreeks leert ze diverse klassieke technieken aan die het evenwicht tussen inspanning en ontspanning herstellen. Wat zijn ‘klassieke’ relaxatietechnieken? Trui Verhasselt: “Er zijn twee belangrijke methodes binnen de klassieke relaxatie: progressieve relaxatie en autogene training. Het lijken ingewikkelde begrippen, maar allebei zijn ze bedoeld om innerlijke rust te creëren. Bij progressieve relaxatie word je je bewust van de verschillen tussen gespannen en ontspannen spieren. Mensen weten vaak niet dat er spieren in hun lichaam chronisch gespannen en verkrampt zijn. Je lichaam heeft een geheugen. Ben je gedurende een lange periode gespannen, dan blijft dat hangen in je lichaam. Met progressieve relaxatie leer je snel te ontspannen in en na stresserende situaties. Je hercodeert lichaam dan als het ware. Concreet? We overlopen elk deel van het lichaam, spannen elk lichaamsdeel gedurende enkele seconden op en laten de spanning dan in één keer los.” En hoe zit de autogene training in elkaar? Verhasselt: “Bij de autogene training leer je je geest tot rust brengen en laat je je lichaam zijn normale, evenwichtige toestand hernemen. Je brengt jezelf onder hypnose door warmte, zwaarte en ontspanning. Hoe je dat doet? Je laat alle delen van je lichaam warm en zwaar worden in je gedachten. Voor deze techniek is wel wat verbeeldingsvermogen nodig en dat is niet voor iedereen even makkelijk.” Met welke problemen komen mensen naar deze cursus? De samenstelling van de groepen is heel gevarieerd: jonge mensen die voelen dat ze de pedalen verliezen, oudere mensen die zich moeilijk kunnen ontspannen, mensen met een concreet fysiek probleem. Maar er zijn ook mensen die de cursus preventief willen volgen, precies om te voorkomen dat hun spanningsproblemen uit de hand lopen. Hoe het komt dat we tegenwoordig zoveel stress ervaren? Verhasselt: “We zijn het contact met ons eigen lichaam aan het verliezen. We lopen onszelf voorbij en ’s avonds verwachten we dat we van het ene moment op het andere ontspannen zijn. Maar zo werkt het natuurlijk niet. In de cursus creëren we nieuwe kapstokken om te kunnen ontspannen. Zoiets doen we niet door tegen onze gedachten te strijden, maar door ze te controleren.”

15

REGIOSTAPPEN Kazou MiddenVlaanderen gaat uit de bol Kazou, de jeugddienst van CM, bereidt zich voor op een spetterend feestje om de zomer in schoonheid af te sluiten. Op 22 september 2012 organiseert Kazou MiddenVlaanderen een terugkomfuif voor al haar deelnemers (11+) en vrijwilligers. Waar? Brielpoort in Deinze op Wanneer? zaterdag 22 september 2012

Hoe verloopt een sessie? We starten altijd op dezelfde manier. We beginnen met een korte ontspanningsoefening waarbij de buikademhaling belangrijk is. Let er maar eens op: bij een slapende baby is de buikademhaling nog goed te zien. Volwassenen hebben vaak de neiging om oppervlakkig adem te halen. Dat komt doordat ze gespannen zijn. Daarna beginnen we aan de eigenlijke relaxatietechnieken. We proberen tijdens de cursussen altijd meerdere technieken uit en deelnemers kunnen dan zelf beslissen welke techniek voor hen het beste werkt. Tijdens het laatste kwartier maken we ons klaar om opnieuw naar buiten te gaan. Tijdens de cursus zijn de deelnemers heel erg op zichzelf gericht, maar daarna moeten ze wel opnieuw in de auto stappen, naar huis rijden, de aandacht opnieuw op hun alledaagse leven richten. Die overgang moet geleidelijk aan gebeuren. Tijdens dat kwartier praten we, we wisselen ervaringen uit en op die manier leren de deelnemers veel van elkaar.”

Deelnemen aan de cursus klassieke relaxatietechnieken? * Start maandag 24 september 2012 Centrum Voelen, Sint-Annastraat 7, 9810 Eke-Nazareth van 19.30 uur tot 21 uur vervolgdata: 1, 8, 15, 22 oktober, 5, 12, 19, 26 november * Start donderdag 27 september 2012 Relaxatieruimte campus Sint-Alfons (Guislain) Sint-Juliaanstraat 1, 9000 Gent Van 19.30 uur tot 21 uur vervolgdata: 4, 11, 18, 25 oktober, 8, 15, 22, 29 november Begeleider: Trui Verhasselt Toegang: CM-leden 60 euro, niet-leden 120 euro, CM-leden met verhoogde tegemoetkoming 30 euro Inschrijven: surf naar www.cm.be/ agenda, mail naar gezondheidspromotie.mvl@cm.be of bel 09 267 57 35.

Op zoek naar meer activiteiten rond ontspanning? CM organiseert heel wat ontspanningscursussen en -workshops, zoals yoga en meditatie. Surf snel naar www.cm.be/agenda

Kambiance opent zijn deuren om 18u30 en eindigt om 21u. Een half uur later is het aan de oudere jeugd op KaDance. Tickets: voorverkoop in de CM-kantoren van Gent, Deinze, Oudenaarde, Eeklo en Aalst, of via www.kadance.be. Tickets kosten 5 euro en 7 euro aan de deur (50% korting voor JOVO kaarthouders). Voor Kambiance betaal je 2 euro aan de deur.

‘Voor als het thuis wat moeilijker gaat…’

Vorming voor mantelzorgers

Oost west thuis best… Maar wat als men zorgbehoevend wordt of zich door ouderdom niet meer zelfstandig kan behelpen? Het thuiszorgcentrum biedt in het najaar 4 vormingssessies aan. Mantelzorgers en geïnteresseerden kunnen de volledige reeks volgen of enkel de sessies die hen interesseren. waar: Gent, Lieven Bauwens Building, Martelaarslaan 17 ● donderdag 20 september 2012 14.00 uur Thuis hulp nodig? Waar kan ik terecht? Een overzicht van de mogelijkheden in de thuiszorg ● donderdag 25 oktober 2012 14.00 uur Wettelijke en financiële maatregelen in de thuiszorg Een inzicht in de doolhof van wettelijke voorzieningen en tussenkomsten ● donderdag 22 november 2012 14.00 uur Uw huis, een veilige thuis Advies om langer, comfortabeler en veiliger thuis te kunnen blijven wonen ● donderdag 20 december 2012 14.00 uur Grenzen aan de thuiszorg – december 2012 Kiezen tussen wensen en mogelijkheden is niet eenvoudig

Vooraf inschrijven Alle geïnteresseerden zijn welkom, de toegang is gratis. Inschrijven kan voor de hele reeks, maar ook voor elke sessie apart, tot een week vooraf: thuiszorgcentrum.mvl@cm.be 09 267 50 90


¬ Gent II

Verkiezingsdrukwerk gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012 • v.u. Bart Van Caenegem, Beukenpark 85, 9880 Aalter

Visie ¬ Vrijdag 7 september 2012

AGENDA Pasar De Pinte - Geleide avondwandeling in verlicht Gent - 28 september. Ontdek tijdens deze nocturne over licht de feeërieke combinatie tussen hedendaagse lichtcultuur en 1 000 jaar bouwstijlen. Start aan fontein Sint-Baafsplein om 21 u. Leden Pasar 4 euro, niet-leden 5 euro. Inschrijven vóór 15 september bij Eric De Dapper, tel. 09 282 60 12 of ericdedapper@skynet.be, en vóór 15/9 deelnamebedrag storten op rekening BE87 890134021594 van Pasar De Pinte, met vermelding ‘Lichtwandeling 28/9 en aantal personen’.

ACW-kandidaten Magda De Baets en Dirk De Smul.

Lijstduwer Iedereen mee in Aalter De verschillende deelnemende partijen lopen zich warm voor de grote wedstrijd van 14 oktober 2012. De kandidatenlijsten zijn ingevuld en iedereen staat klaar om de inwoners van Aalter te overtuigen van hun programmapunten. ACW Aalter schuift alvast enkele punten naar voor die het graag gerealiseerd zou zien in de volgende legislatuur. In Aalter is het goed leven. Toch tonen een aantal indicatoren aan dat ook in Aalter een groep mensen het minder goed heeft. Om een beginnend antwoord te bieden aan deze problematiek stelt ACW Aalter voor dat ingrijpende beleidsbeslissingen worden afgetoetst aan een armoedetoets om de impact op mensen in armoede te kunnen evalueren.

Een (t)huis voor iedereen Voor ACW Aalter moet de gemeente onverminderd blijven inzetten op betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen. Het ACW stelt voor dat nog meer sociale huurwoningen worden aangeboden. Om dit bindend sociaal objectief te realiseren vraagt ACW Aalter dat de gemeente, in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen, een duidelijk groeipad uittekent met het oog op de realisatie ervan. Bij de inplanting van deze nieuwe woningen moet de gemeente bovendien rekening houden met de mobiliteit. Een vlotte verbinding met het openbaar vervoer is een

DE SMUL

noodzaak. De gemeente moet ook betaalbare bouwgrond aanbieden aan de kostende prijs.

Dirk

Verkeer, een zaak voor iedereen Voor ACW Aalter moet de veiligheid van de zwakke weggebruiker centraal staan. Het ACW roept de gemeente op om het openbaar domein nog verder toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers of voor ouders met een kinderwagen, door de stoeprand aan elk zebrapad te verlagen. Op het vlak van openbaar vervoer pleit ACW Aalter voor betere uurregelingen. Het ACW vraagt dat de gemeente de verschillende belangengroepen rond de tafel brengt om verdere afspraken te maken zodat de uurregelingen van trein en bus nog verder afgestemd worden op de schooluren.

Een toegankelijke gemeente ACW Aalter blijft ijveren voor een toegankelijke dienstverlening. Het ACW vraagt dat de gemeente zich engageert om de dienstverlening af te toetsen aan de toegankelijkheidsscan. Concreet wordt bekeken hoe de dienstverlening scoort op de ‘7B’s van integrale toegankelijkheid’: bekendheid, bruikbaarheid, begrijpbaarheid, bereikbaarheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de dienst- en hulpverlening. Tenslotte vraagt het ACW dat de toekenning van sociale rechten en subsidies, voor zover dit nog niet het geval is, automatisch zou gebeuren. Indien dit nog niet mogelijk is, roept het ACW de diensten op om na te gaan wie in aanmerking komt voor bepaalde tussenkomsten.

Je zoekt een toekomstgericht beroep?

Familiehulp zorgt voor jouw opleiding! Familiehulp is de toonaangevende dienst voor thuiszorg in Vlaanderen die met meer dan 12 000 medewerkers professionele gezinszorg biedt en deel uitmaakt van de christelijke werknemersorganisatie ACW.

De opleiding omvat een grondige theoretische vorming (600 uur) en een belangrijk pakket stages (600 uur). Slaag je voor de opleiding, dan ontvang je een erkend getuigschrift.

Voor mensen die gemotiveerd zijn om in de zorgverlening te werken, maar niet over een geschikt diploma beschikken, organiseert Familiehulp in samenwerking met de VDAB, het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en het ESF beroepsopleidingen voor:

Je bent welkom op onze infovergadering op maandag 10 september van 13.30 tot 15.30 u bij Familiehulp vzw, Ch. de Kerchovelaan 17, Gent

Polyvalent verzorgenden/zorgkundigen (m/v) De eerstkomende opleiding start op maandag 5 november 2012. Deze voltijdse dagopleiding duurt 11 maanden (12 maanden met de module zorgkundige) en kan gevolgd worden door iedereen die ten minste 18 jaar is en slaagt voor de selectieproeven.

13

✔✔Voor meer informatie:

Opleidingscentrum Familiehulp Steendam 41, 9000 Gent tel. 09 223 40 17 e-mail opleiding.oostvlaanderen@ familiehulp.be www.familiehulp.be

Kwb Lotenhulle-Poeke - Kunst- en hobbytentoonstelling: wie wil deelnemen? Op zaterdag 20 en zondag 21 oktober in het Gemeentelijk Ontmoetingscentrum te Lotenhulle. Wij zijn op zoek naar personen die hun hobby, verzamelingen of vrijetijdsbesteding willen tentoonstellen. Wij zoeken naar een aanbod gaande van allerlei verzamelingen, beeldhouwwerk, schilderijen, pentekeningen, handwerk, keramiek, bloemschikken, enz... Neem zo snel mogelijk contact op met het bestuur van kwb, tel. 051 68 92 70. Deelname is volledig gratis. Femma Asper - Facebook op mensenmaat - 13 september. Ben je geïnteresseerd in sociale netwerken maar weet je niet waar te beginnen? Wij laten je kennismaken met de beginselen van sociaal netwerken met facebook, leren je een facebookprofiel, een facebookpagina en een evenementspagina aanmaken en verkennen samen met jou de veiligheid en privacy rond facebook. Kom dan zeker om 19 u naar het Parochiaal Centrum, Hulstraat 27, Asper. Inschrijven bij Rita Petereyns, Slaapstraat 34, Asper, 0479 67 51 75, e-mail: ritapetereyns@hotmail.com Pasar Merelbeke - Gentse zevenmarktentocht - 7 oktober. Onze gids Eric Verstaen leidt ons langs zeven zondagsmarkten waar we de verscheidenheid van ‘Europees’ Gent leren zien, ruiken, horen en tot slot ook smaken. Zijn talrijke, sappige verhalen vertellen meer over de plaatsjes en de handelsactiviteiten. We eindigen aan de Recolettenlei in een Irish pub. Unieke kans om (op eigen kosten) een typisch drankje te proeven of een lekker maal te nuttigen. Vertrek aan de kiosk op de Kouter om 9 u (samenkomst om 8.50 u). Einde wandeling om 11.30 u. Leden: € 3, niet-leden: € 5. Snel inschrijven bij Adriën Verkerken, tel. 09 230 08 31. De inschrijving is definitief na contante betaling bij een bestuurslid of storting op BE91 8915 3409 8376 van Pasar Merelbeke, Lembergsesteenweg 120. Femma Bottelare - Naaien voor starters. Vind jij niet altijd de juiste modelletjes bij het shoppen of wil er wel eens een naadje te los of te vast zitten bij jouw kledij? De cursus naaien voor starters leert je in een 5-tal lessen de allereerste kneepjes van het vak. Je wordt bijgestaan door een professionele lesgeefster. Eindresultaat: een schort. Geen naaimachine? Daar wordt voor gezorgd. Iedere dinsdagavond: 4, 11 en 25/09, 9 en 23/10, van 19 tot 22 u in de Patrokring. 25 euro (leden) voor de 5 lessen / 35 euro (niet leden). Inschrijven bij Sara Rombaut, Vredestraat 5, 9820 Bottelare, tel. 09 362 96 52, gsm 0475 657 448, sarine.rombaut@ gmail.com. Of bij Arlette Baetens, St. Annastraat 30, 9820 Bottelare, tel. 09 362 86 10, gsm 0477 496 332, luc.eeckhout5@telenet.be. kwb Merelbeke start een nieuw werkjaar. We starten op zondag 9/9 met de instuif van 10 tot 12.30 u in de Sint-Jozefzaal. We ontmoeten elkaar bij een drankje en een kaartje. We praten over allerlei en zien wat de ‘groene vingers’ dit jaar mogen oogsten. Meer info: tel. 09 231 54 12 of fa071770@skynet.be. De jaarmarkt van 11 september is ondenkbaar zonder de kwb. Kom ons bezoeken ter hoogte van het CM-kantoor en geniet van het bakwerk en de drankjes van kwb’ers.


¬ Midden Vlaanderen

Visie ¬ Vrijdag 7 september 2012

regio Gent II

Gezond naar school Educatieve pakketten voor leerlingen en leerkrachten Kleuteronderwijs Luizenproject (nieuw!)

Doelgroep: 1-3e kleuterklas Sensibiliseringsactie over luizen. Brochures en luizenkammen worden ter beschikking gesteld aan 1 leerjaar naar keuze. Kostprijs: gratis

Beestig Gezond

Doelgroep: 1-3e kleuterklas Omschrijving: Project rond gezonde voeding. Zowel een educatieve map, soepmap als prentenboek beschikbaar. Kostprijs: Didactische map: € 75 Soepmap: € 25 Prentenboek: € 11.95

Lager onderwijs Ben De Bever

Doelgroep: 3e leerjaar Project rond tandzorg. Educatieve map met bijbehorend materiaal. Ludieke krantjes, tandenborstel en beker worden aangeboden. Kostprijs: 2 euro per deelnemende leerling

Aan Tafel

Doelgroep: 1e-4e leerjaar Omschrijving: Project rond gezonde voeding. Volledig uitgewerkte map met diverse werkvormen. Kostprijs: gratis

Middelbaar onderwijs De gelukszoekers (nieuw!)

Doelgroep: 2e graad Over geluk en mentale weerstand. In dit spel zijn verschillende werkvormen mee opgenomen. Zo kan je als leerkracht op een gevarieerde manier het thema geluk en geestelijke gezondheid aankaarten bij je leerlingen. Kostprijs: 38 euro per spel

✔ Meer info op: www.cm.be/

nl/120/bewustgezond/ voorscholen ✔ Interesse? Contacteer Christophe Kerckhaert Dienst gezondheidspromotie 09 267 57 35 Gezondheidspromotie.mvl@ cm.be

DAGEN HOOR afspraak or bel vo 42 43 44 09 2 AALST Sint-Jorisstraat 27 • maandag 24/9 AALTER Lostraat 39 GRATIS • maandag 24/9 HOORTEST DEINZE Markt 76 • donderdag 20/9 EEKLO Garenstraat 46 • donderdag 20/9 GENTbRuGGE Land v.Rodelaan 11 • woensdag 19/9 OuDENAARDE Deinzestraat 156 • vrijdag 21/9 ZOTTEGEM De Metsstraat 15 • woensdag 26/9 Als onze hoordagen voor jou niet passen, maken wij graag een afspraak op een geschikt moment.

Vaak gespannen? Relaxatietechnieken kunnen helpen “Na een drukke dag geraak ik moeilijk in slaap”, “Ik kan de gedachtemolen niet stopzetten”, “Mijn nek en schouders lijken altijd gespannen”. Komen deze klachten je bekend voor? Dan zijn ontspanningsoefeningen een mogelijke oplossing. Trui Verhasselt is lichaamsgerichte psychotherapeut, verbonden aan het centrum Voelen in Eke. Voor het vierde jaar op rij geeft ze voor CM cursussen relaxatie volgens klassieke trainingstechnieken. In deze lessenreeks leert ze diverse klassieke technieken aan die het evenwicht tussen inspanning en ontspanning herstellen. Wat zijn ‘klassieke’ relaxatietechnieken? Trui Verhasselt: “Er zijn twee belangrijke methodes binnen de klassieke relaxatie: progressieve relaxatie en autogene training. Het lijken ingewikkelde begrippen, maar allebei zijn ze bedoeld om innerlijke rust te creëren. Bij progressieve relaxatie word je je bewust van de verschillen tussen gespannen en ontspannen spieren. Mensen weten vaak niet dat er spieren in hun lichaam chronisch gespannen en verkrampt zijn. Je lichaam heeft een geheugen. Ben je gedurende een lange periode gespannen, dan blijft dat hangen in je lichaam. Met progressieve relaxatie leer je snel te ontspannen in en na stresserende situaties. Je hercodeert lichaam dan als het ware. Concreet? We overlopen elk deel van het lichaam, spannen elk lichaamsdeel gedurende enkele seconden op en laten de spanning dan in één keer los.” En hoe zit de autogene training in elkaar? Verhasselt: “Bij de autogene training leer je je geest tot rust brengen en laat je je lichaam zijn normale, evenwichtige toestand hernemen. Je brengt jezelf onder hypnose door warmte, zwaarte en ontspanning. Hoe je dat doet? Je laat alle delen van je lichaam warm en zwaar worden in je gedachten. Voor deze techniek is wel wat verbeeldingsvermogen nodig en dat is niet voor iedereen even makkelijk.” Met welke problemen komen mensen naar deze cursus? De samenstelling van de groepen is heel gevarieerd: jonge mensen die voelen dat ze de pedalen verliezen, oudere mensen die zich moeilijk kunnen ontspannen, mensen met een concreet fysiek probleem. Maar er zijn ook mensen die de cursus preventief willen volgen, precies om te voorkomen dat hun spanningsproblemen uit de hand lopen. Hoe het komt dat we tegenwoordig zoveel stress ervaren? Verhasselt: “We zijn het contact met ons eigen lichaam aan het verliezen. We lopen onszelf voorbij en ’s avonds verwachten we dat we van het ene moment op het andere ontspannen zijn. Maar zo werkt het natuurlijk niet. In de cursus creëren we nieuwe kapstokken om te kunnen ontspannen. Zoiets doen we niet door tegen onze gedachten te strijden, maar door ze te controleren.”

15

REGIOSTAPPEN Kazou MiddenVlaanderen gaat uit de bol Kazou, de jeugddienst van CM, bereidt zich voor op een spetterend feestje om de zomer in schoonheid af te sluiten. Op 22 september 2012 organiseert Kazou MiddenVlaanderen een terugkomfuif voor al haar deelnemers (11+) en vrijwilligers. Waar? Brielpoort in Deinze op Wanneer? zaterdag 22 september 2012

Hoe verloopt een sessie? We starten altijd op dezelfde manier. We beginnen met een korte ontspanningsoefening waarbij de buikademhaling belangrijk is. Let er maar eens op: bij een slapende baby is de buikademhaling nog goed te zien. Volwassenen hebben vaak de neiging om oppervlakkig adem te halen. Dat komt doordat ze gespannen zijn. Daarna beginnen we aan de eigenlijke relaxatietechnieken. We proberen tijdens de cursussen altijd meerdere technieken uit en deelnemers kunnen dan zelf beslissen welke techniek voor hen het beste werkt. Tijdens het laatste kwartier maken we ons klaar om opnieuw naar buiten te gaan. Tijdens de cursus zijn de deelnemers heel erg op zichzelf gericht, maar daarna moeten ze wel opnieuw in de auto stappen, naar huis rijden, de aandacht opnieuw op hun alledaagse leven richten. Die overgang moet geleidelijk aan gebeuren. Tijdens dat kwartier praten we, we wisselen ervaringen uit en op die manier leren de deelnemers veel van elkaar.”

Deelnemen aan de cursus klassieke relaxatietechnieken? * Start maandag 24 september 2012 Centrum Voelen, Sint-Annastraat 7, 9810 Eke-Nazareth van 19.30 uur tot 21 uur vervolgdata: 1, 8, 15, 22 oktober, 5, 12, 19, 26 november * Start donderdag 27 september 2012 Relaxatieruimte campus Sint-Alfons (Guislain) Sint-Juliaanstraat 1, 9000 Gent Van 19.30 uur tot 21 uur vervolgdata: 4, 11, 18, 25 oktober, 8, 15, 22, 29 november Begeleider: Trui Verhasselt Toegang: CM-leden 60 euro, niet-leden 120 euro, CM-leden met verhoogde tegemoetkoming 30 euro Inschrijven: surf naar www.cm.be/ agenda, mail naar gezondheidspromotie.mvl@cm.be of bel 09 267 57 35.

Op zoek naar meer activiteiten rond ontspanning? CM organiseert heel wat ontspanningscursussen en -workshops, zoals yoga en meditatie. Surf snel naar www.cm.be/agenda

Kambiance opent zijn deuren om 18u30 en eindigt om 21u. Een half uur later is het aan de oudere jeugd op KaDance. Tickets: voorverkoop in de CM-kantoren van Gent, Deinze, Oudenaarde, Eeklo en Aalst, of via www.kadance.be. Tickets kosten 5 euro en 7 euro aan de deur (50% korting voor JOVO kaarthouders). Voor Kambiance betaal je 2 euro aan de deur.

‘Voor als het thuis wat moeilijker gaat…’

Vorming voor mantelzorgers

Oost west thuis best… Maar wat als men zorgbehoevend wordt of zich door ouderdom niet meer zelfstandig kan behelpen? Het thuiszorgcentrum biedt in het najaar 4 vormingssessies aan. Mantelzorgers en geïnteresseerden kunnen de volledige reeks volgen of enkel de sessies die hen interesseren. waar: Deinze, CM-regiokantoor, Kortrijkstraat 88 ● woensdag 26 september 2012 14.00 uur Thuis hulp nodig? Waar kan ik terecht? Een overzicht van de mogelijkheden in de thuiszorg ● maandag 15 oktober 2012 - 19.30 uur Wettelijke en financiële maatregelen in de thuiszorg Een inzicht in de doolhof van wettelijke voorzieningen en tussenkomsten ● woensdag 14 november 2012 – 14.00 uur Uw huis, een veilige thuis Advies om langer, comfortabeler en veiliger thuis te kunnen blijven wonen ● maandag 17 december 2012 – 19.30 uur Grenzen aan de thuiszorg – december 2012 Kiezen tussen wensen en mogelijkheden is niet eenvoudig

Vooraf inschrijven Alle geïnteresseerden zijn welkom, de toegang is gratis. Inschrijven kan voor de hele reeks, maar ook voor elke sessie apart, tot een week vooraf: thuiszorgcentrum.mvl@cm.be 09 267 50 90

Visie gent-Eeklo 070912  

Visie gent-Eeklo 070912

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you