Page 1

16

¬ Gent

Visie ¬ Vrijdag 4 april 2014

Regioverantwoordelijke: Mario Pauwels Artikels op de regiobladzijden (16-23) vallen onder V.U. ACW - Mario Pauwels, V.U. ACV - Marc Buysse en V.U. CM - Jean-Paul Corin Vragen over het regionaal nieuws: Visie Gent, Korenlei 20, 9000 Gent, visie.genteeklo@acw.be, tel. 09 269 96 69.

BLOGT

JOKE

STEUN VOOR NTGENT EN HUYSMANSHOEVE EEKLO Via het Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI) investeer ik dit jaar 1 miljoen euro in culturele infrastructuur met bovenlokaal belang in Oost-Vlaanderen. Het gaat om 500 000 euro voor de automatisering van de trekken in het NTGent en 500 000 euro voor de uitbouw van een erfgoeddepot in het provinciaal Streekcentrum Huysmanshoeve in Eeklo. Naast de Oost-Vlaamse projecten ontvangen nog drie projecten investeringssubsidies. Het gaat om 500 000 euro voor de provincie WestVlaanderen voor het project Regionaal Erfgoeddepot Potyze in Ieper, 325 390 euro voor de verbouwing van het gebouw van AFS Interculturele Programma’s vzw in Mechelen en 423 011 euro voor de automatisering van de trekkenwand in het Cultuurcentrum Dilbeek. Stap voor stap vernieuwt Vlaanderen zo zijn verouderde culturele infrastructuur. Zoals ik in mijn beleidsnota 2009-2014 vroeg, is er bij deze investeringen extra aandacht voor duurzaamheid en betere toegankelijkheid.

Niet meer handmatig Door de handtrekkenwand te vervangen door geautomatiseerde trekken krijgt NTGent meer exploitatieruimte. Meer voorstellingen kunnen elkaar afwisselen en er is een beter rendement van de infrastructuur. De op- en afbouw van een decor kan gebeuren in arbeidsveilige omstandigheden, zowel voor het personeel als voor de gasttechnici. De investeringen zijn ergonomisch een verbetering voor de werknemers die de zware theaterstukken niet meer handmatig naar boven moeten trekken. Dit kadert ook binnen de bepalingen van de wetgeving over het welzijn op het werk. Deze investering maakt meer gastvoorstellingen uit binnen- en buitenland mogelijk.

Erfgoed uit het Meetjesland Bij de uitbouw van het regionaal erfgoeddepot Meetjesland zal de provincie culturele, inhoudelijke, sociale en ecologische duurzaamheid vooropzetten, met een nul-energiegebouw als ambitie voor het nieuwbouwgedeelte. Het erfgoeddepot Meetjesland wil een depot zijn op maat van de erfgoedcollecties in de regio, in overleg met de verschillende erfgoedspelers en erfgoedbeheerders uit het Meetjesland en passend in het provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve.

Joke Schauvliege Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur www.jokeschauvliege.be

Ethisch bankieren: duurzaam duurt het langst

V.l.n.r. John Vandaele, Steven Vanackere, Leen Van den Neste en Jan Smets.

Op woensdag 19 maart vond in cinema Sphinx in Gent de gespreksavond ‘Ethisch bankieren: duurzaam duurt het langst’ plaats. Het was drummen in zaal 2 om een plaatsje te kunnen bemachtigen. Niet onlogisch want met gewezen Minister van financiën Steven Vanackere, voorzitter van het directiecomité van VDK Spaarbank Leen Van den Neste en toekomstig Gouverneur van de Nationale Bank van België Jan Smets, had de Bemiddelingsdienst Economische Werken van ACW Gent-Eeklo een sprekerspanel kunnen strikken van een uitzonderlijk niveau. Het werd een bijzonder boeiend gesprek dat deskundig gemodereerd werd door MO*-journalist John Vandaele.

Economische crisis In het eerste deel van de gespreksavond lag de focus vooral op de economische crisis. De toegenomen belangstelling voor ethisch bankieren is onlosmakelijk verbonden met het ontstaan van de bankencrisis in 2008. De oorzaken van de crisis waren de drang naar steeds hogere winsten en ondermaats risicobeheer in combinatie met een gebrekkige regulering. De manier waarop grootbanken functioneerden, kwam steeds meer onder vuur te liggen en sindsdien klinkt de roep naar veilig, duurzaam en verantwoord of ‘ethisch bankieren’ steeds luider. Zijn er al lessen getrokken sinds het ontstaan van die crisis? Jawel. Jan Smets beklemtoont dat er sinds 2008-2009 al veel verbeterd is en dat er vooruitgang gemaakt is om het financieel systeem veiliger te maken. Eind dit jaar komt er een gemeenschappelijk bankentoezicht op Europees niveau en ook met de nieuwe Belgische bankenwet zal de Nationale Bank van België haar rol als toezichthouder beter kunnen vervullen en wordt de sector sterker gereguleerd.

Big is beautiful? Een bank die ongeschonden uit de crisis kwam en nu al voldoet aan de criteria van Basel III is VDK Spaarbank. Steven Vanackere, die in 1988 zijn thesis schreef over schaalvergroting in de Belgische bankensector, prees de strategie van VDK Spaarbank, dat zich als middelgrote nichebank niet liet verleiden door de lokroep van fusies met andere banken en

daarbij horende winstmaximalisatie. Door autonoom te blijven kon VDK, gesteund door de aandeelhouders, haar eigen duurzame en veilige koers varen. Een strategie die succesvol is gebleken (zie Visie blz. 22-23). Niet alleen prees Vanackere de aandeelhouders- en bedrijfsfilosofie van VDK Spaarbank, hij nam het ook op voor het ACW dat momenteel onder vuur ligt door het Dexia-debacle. Vanackere erkent dat het huwelijk tussen de coöperatieve gedachte en de haute finance achteraf bekeken een ongelukkige keuze was. Maar de gretigheid waarmee men het ACW exclusief belaadt met alle fouten, is ook niet correct. Als er in een raad van bestuur 20 bestuurders zitten is het niet logisch dat je alle schuld bij drie bestuurders legt. Naar een verklaring voor de aanhoudende verdachtmakingen hoeft Vanackere niet lang te zoeken: niet iedereen houdt van een sterk middenveld. Het kan immers een tegengewicht vormen tegen politieke elites die liever rechtstreeks onderhandelen met de burger.

Meer dan ethisch beleggen Was het zo dat in het eerste deel van de gespreksavond vooral Steven Vanackere en Jan Smets aan het woord waren, dan was het Leen Van den Neste die in het tweede deel prominenter aan het woord kwam. Niet onlogisch, want als voorzitter van het directiecomité staat zij nu bijna twee jaar aan het hoofd van VDK Spaarbank, dat zich meer dan ooit profileert als ethische bank. Wat opviel was de gedrevenheid waarmee Leen Van den Neste het woord nam. De essentie van ethisch bankieren begint voor Van den Neste bij de dienstbaarheid aan en de betrokkenheid bij de klant. Persoonlijk contact van mens tot mens, tussen klant en bankier is volgens Van den Neste heel belangrijk. VDK is in België de enige bank die een ethische spaarrekening aanbiedt die door de sectorfederatie Febelfin erkend wordt: de SpaarPlus Rekening. Bovendien toetst VDK àlle herbeleggingen aan een interne policy rond controversiële activiteiten. Maar voor VDK gaat ethisch bankieren verder dan het louter ethisch (her)beleggen. Zo behoudt VDK kantoren in moeilijkere stedelijke woonwijken en koestert de bank een breed sociaal engagement. VDK streeft geen winstmaximalisatie na, maar wel winstoptimalisatie: een gezonde winst die duurzame groei toelaat.


¬ Gent 1

Visie ¬ Vrijdag 4 april 2014

17

De Europese tour op

In het kader van een studievoormiddag rond Europa kregen lokale mandatarissen een uiteenzetting over hoe Europa partner kan zijn van steden en gemeenten.

De voorbije weken schenen de twaalf sterren van de Europese vlag volop in ACW Gent-Eeklo en Zuid-Oost-Vlaanderen. Bedoeling was om de meerwaarde van Europa aan te tonen, want hoe men het ook draait of keert, Europa is een vaak verguisd beleidsniveau. Het wordt herleid tot de schuldige voor onpopulaire maatregelen of tot ‘hoorn des overvloeds’, waar kwistig wordt omgesprongen met subsidies. Maar Europa is veel meer dan dat. Om dit negatieve beeld te doorbreken, organiseerde het ACW op 21 maart een studievoormiddag voor lokale ACW-mandatarissen uit GentEeklo en Zuid-Oost-Vlaanderen. Burgemeester van Eeklo Koen Loete, en Erik Van Laecke, actief binnen Leader Vlaamse Ardennen, deelden hun Europa-ervaringen met mandatarissen uit andere gemeenten. Na een rondleiding in het Europees parlement mocht Europees parlementslid Ivo Belet samen met een vertegenwoordigster van VLEVA (Vlaams-Europees verbindingsagentschap opgericht als brug tussen Europa en Vlaamse lokale overheden, het middenveld en de Vlaamse overheid), de meerwaarde van Europa voor lokale besturen toelichten. Daaruit bleek dat Europa vooral een partner kan zijn die lokale besturen kan helpen bij de verdere uitbouw van hun stad of gemeente. Bovendien laat het via de verschillende programma’s toe om te leren uit de ervaringen van steden en gemeenten uit de andere lidstaten. In tijden waar nationalisme de kop opsteekt en

men steeds meer terugplooit op zijn eigen gemeenschap is het goed om die dimensie van Europa in de kijker te zetten. De rijkdom van Europa schuilt in de samenwerking van mensen met verschillende achtergronden met als doel een betere toekomst voor alle Europeanen. De belangrijkste boodschap is dus dat Europa niet te reduceren valt tot die logge bureaucratie of de instellingen in Brussel en Straatsburg. Wijzelf zijn Europa. Of hoe verwoordde Schiller het ook al weer in “Ode an die Freude”? Juist, “Alle Menschen werden Brüder.”

Op 10 februari was Marianne Thyssen (Europees Parlementslid & lid van de Economische & Monetaire Commissie EP, rapporteur voor een veiliger & meer verantwoordelijke banksector in de EU) te gast in Gruuthuuse i.k.v. een uiteenzetting over het Europees bankentoezicht. V.l.n.r. Mario Pauwels, Leen Van den Neste, Frans Verheeke, Marianne Thyssen en Jean-Paul Corin.

Meiavondfeest en Bal

Staat het evenwicht weer op het spel?

Federaal Volksvertegenwoordiger Stefaan Vercamer en Gedeputeerde Sander Vercamer nodigen u en uw familie uit naar hun jaarlijks feest op woensdagavond 30 april 2014 in het Provinciaal Domein Puyenbroeck te Wachtebeke.

Elk provinciebestuur kreeg vanuit het Gewest de opdracht om te zoeken naar een geschikte locatie voor de inplanting van een motorcrossterrein. Deze zoektocht stuitte constant op verzet van de verschillende gemeentebesturen en/of lokale actiegroepen. Voor Gent wordt Knippegroen te St.-Kruis Winkel geviseerd. De inplanting van een motorcrossterrein staat nu op de agenda van de stuurgroep van de Gentse kanaalzone. Ik liet de vraag ook opnieuw op de agenda van de gemeenteraad plaatsen. De bevoegde schepen stelde dat het dossier nog in een voorbereidende fase is. Er werd daarom nog geen enkele vergunning (stedenbouwkundig, milieuvergunning…) uitgevaardigd. Het stadsbestuur erkent wel de vragen en opmerkingen die ik aankaartte, o.a. over de nieuwe mobiliteitsstroom en de lawaaihinder. Ik zal dit dossier verder opvolgen omdat het evenwicht tussen wonen, industrie en groen weerom drastisch verstoord zou kunnen worden. Ik vroeg het stadsbestuur om bij een verdere invulling van het dossier zo snel mogelijk te communiceren met de kanaaldorpsbewoners, vooral van Sint-Kruis-Winkel.

19.30 u Feestmaaltijd: aperitief – slaatje met beenham – kippenbout met dragonroomsaus, kroketjes en salade mixte – chocolademousse – drankje 21.30 u Bal-Dansfeest t.v.v. Parochiale Werken Heusden Projecten Burundi Ename - Zusters Bernardinnen project vrienden van Tounaï. Kaarten reserveren vóór 24 april door storting op BE15 8903 1404 7130 met vermelding van het gewenste aantal kaarten maaltijd of bal. Prijs maaltijd en bal: 15 euro, enkel bal: 5 euro.

Jef Van Pee Gemeenteraadslid CD&V Gent Tel & Fax 09 355 05 43 jef.vanpee@gent.be

ACW Ledeberg - Tuinieren in potten. Lesgever Piet Cole (oud-leraar tuinbouwschool Gent) geeft een praktische inleiding in planten en zaaien in potten en bloembakken, grondmengsels, plantenkeuze, snoeien, vermenigvuldigen van planten, meststoffen, ziektes en plagen, biologische bestrijdingsmiddelen, composteren en bokashi, standplaats en inrichting van koer of stadstuin. Dinsdagen 22 en 29 april om 19.30 u in De Knoop, Hundelgemsesteenweg 125, Ledeberg. 10 euro voor de twee sessies (syllabus, plantgoed en bloembak inbegrepen). Inschrijven tot 15/04 bij: giovanni.immegeers@skynet.be, 0476 234 745 of bij Julien Van Acker, 0473 98 29 92. Inschrijving geldig na betaling op rek. 890-3640619-46 van ACW Ledeberg. Pasar Zelzate - Middaguitstap - woensdag 16 april. Middaguitstap met bezoek aan de tuinen van Adegem en het Canada Poland War museum. Samenkomst parking Heulendonk 21, Adegem om 13.40 u of om 13 u op Parking Post, Suikerkaai Zelzate (kostendelend meerijden mogelijk). € 19,50, niet-leden € 21,50 verzekering, entreeprijzen, gidsen, ambachtelijke warme appeltaart + bolletje ijs en koffie inbegrepen. Inschrijven voor 7/4 bij Raphaël, 09 345 90 03 of 0496 02 97 05 of raphaël.debock@telenet.be. Femma Zwijnaarde - Conditiegym. Nieuwe reeks start op woensdag 16 april om 20 u in sporthal Hekers Ter Linden. Gratis proefles. Breng je vriendin(nen) mee. Na elke reeks (10 lessen) gratis drankje in cafetaria. Prijs (10 lessen): € 26, € 18 met Femmapas. Meer info: Bea, 0486 51 46 65, of Rosita, 0486 45 77 81, e-mail: beatrix.huys@telenet.be of Rosita.declercq@vdab.be. Femma Sint-Amandsberg centrum in april. Maandag 8 april: musical Pauline & Paulette. Woensdag 9 april: danscafé, line dance op klassiekers & moderne muziek. dinsdag 29 april: museumbezoek (Instrumentenmuseum), afspraak aan Novacentrum om 19.30 u. Info & inschrijven: femma.sintamandsbergcentrum@gmail.com, via Facebook of tel. 09 228 84 72 of 0479 29 22 56. Femma Elegent - Workshop cadeautjes uit de keuken - vrijdag 25 april. Op het programma: chutneys en confituren met seizoensproducten. Je verpakt ze meteen ‘geefklaar’. Van 19.30 tot 22.30 u in keuken Victoria Deluxe, Dok Noord 4F 102, Gent. € 14 en € 11 met Femmapas. Inschrijven vóór 10/4 via femma.elegent@gmail.com én het juiste bedrag overschrijven naar BE 89 8915 8419 0085. Meer info: 0472 05 67 34 (Kim) of 0472 70 73 69 (Eva). Femma Oostakker - Een halsketting met parels en skoebidoeknopen - dinsdag 22 april om 19 u in het OCO, Pijphoekstraat 30, Oostakker. Leden 5 euro, niet-leden 7,50 euro. Inschrijven vóór 14/04/14 bij Josiane, 09 251 54 26 of via femma.oostakker@gmail. com. Pasar Mariakerke - Daguitstap naar Tielt - zaterdag 26 april. We gaan Tielt en zijn oorlogsverleden ontdekken met een routebeschrijving en foto’s. Wij sluiten onze dag af in een plaatselijk restaurant met een driegangendiner. Afspraak onder voorbehoud: om 9.45 u aan het treinstation van Tielt. Meer informatie bij inschrijving. Richtprijs: Pasarleden € 37, niet leden € 39. Meebrengen: schrijfgerief, eventueel picknick voor ’s middags. Inschrijven en betalen vóór 19 april via chrisd@telenet.be of tel. 09 227 27 59 (Chris). Rekening van Pasar Mariakerke: BE69 8900 1458 3878, met vermelding van naam + aantal deelnemers (pasar lidnummer). Pasar Drongen - Ontbijtwandeling - 27 april. We starten in het Ontmoetingscentrum Baarle (vroeger Zuivelcentrum) met een stevig ontbijt. Rond 8 u vertrekken we naar Drongenplein voor een wandeling van 8 km door de Assels. Rond 12 u aperitief op Drongenplein. Leden 12 €, niet leden 15 € (ontbijt, wandeling, aperitief). Inschrijven voor 14/04 bij Gerard Clincke, tel. 09 226 25 64. Betalen voor 14/4 op rek.nr. BE95 8901 5400 9658. www.pasar.be/drongen.


¬ Gent 2

Visie ¬ Vrijdag 4 april 2014

17

De Europese tour op

Pasar Aalter - Ijzer en groen in het Brusselse - 26 april. We bezoeken het onlangs gerenoveerde Atomium en de Koninklijke Serres van Laken. Het serrecomplex omvat verschillende ijzer- en glasconstructies met elkaar verbonden door verglaasde galerijen. Vertrek: Europalaan 22, Aalter (vertrekuur nog te bepalen). Inschrijven voor 19/04 bij Johan Van Oyen, tel. 09 374 52 45. In het kader van een studievoormiddag rond Europa kregen lokale mandatarissen een uiteenzetting over hoe Europa partner kan zijn van steden en gemeenten.

De voorbije weken schenen de twaalf sterren van de Europese vlag volop in ACW Gent-Eeklo en Zuid-Oost-Vlaanderen. Bedoeling was om de meerwaarde van Europa aan te tonen, want hoe men het ook draait of keert, Europa is een vaak verguisd beleidsniveau. Het wordt herleid tot de schuldige voor onpopulaire maatregelen of tot ‘hoorn des overvloeds’, waar kwistig wordt omgesprongen met subsidies. Maar Europa is veel meer dan dat. Om dit negatieve beeld te doorbreken, organiseerde het ACW op 21 maart een studievoormiddag voor lokale ACW-mandatarissen uit GentEeklo en Zuid-Oost-Vlaanderen. Burgemeester van Eeklo Koen Loete, en Erik Van Laecke, actief binnen Leader Vlaamse Ardennen, deelden hun Europa-ervaringen met mandatarissen uit andere gemeenten. Na een rondleiding in het Europees parlement mocht Europees parlementslid Ivo Belet samen met een vertegenwoordigster van VLEVA (Vlaams-Europees verbindingsagentschap opgericht als brug tussen Europa en Vlaamse lokale overheden, het middenveld en de Vlaamse overheid), de meerwaarde van Europa voor lokale besturen toelichten. Daaruit bleek dat Europa vooral een partner kan zijn die lokale besturen kan helpen bij de verdere uitbouw van hun stad of gemeente. Bovendien laat het via de verschillende programma’s toe om te leren uit de ervaringen van steden en gemeenten uit de andere lidstaten. In tijden waar nationalisme de kop opsteekt en

men steeds meer terugplooit op zijn eigen gemeenschap is het goed om die dimensie van Europa in de kijker te zetten. De rijkdom van Europa schuilt in de samenwerking van mensen met verschillende achtergronden met als doel een betere toekomst voor alle Europeanen. De belangrijkste boodschap is dus dat Europa niet te reduceren valt tot die logge bureaucratie of de instellingen in Brussel en Straatsburg. Wijzelf zijn Europa. Of hoe verwoordde Schiller het ook al weer in “Ode an die Freude”? Juist, “Alle Menschen werden Brüder.”

OKRA Deinze centrum en Petegem - Wandeling donderdag 24 april. We wandelen de Gaston Martensroute (7 km). Afspraak om 14 u op de parking van zaal Ter Wilgen, of om 14.30 u op de parking van ‘t Kapelhuis (Oude Weg 187) in Zulte. Inschrijven bij uw wijkverantwoordelijke of in de Volkskring op maandag 14/04 van 14 tot 16 u. Info: tel. 09 328 68 53, e-mail: goethals.firmin@telenet.be. OKRA Deinze centrum en Petegem - Paasviering maandag 21 april om 14 u in zaal De Rekkelinge. De eucharistieviering wordt opgedragen door deken Rudy. Dan koffie met paashaas en kans om te kaarten, Rummykub te spelen … in ons praatcafé. € 5 leden, € 7 niet-leden. Inschrijven bij uw wijkverantwoordelijke of in de Volkskring op maandag 14/04 van 14 tot 16 u.

Op 10 februari was Marianne Thyssen (Europees Parlementslid & lid van de Economische & Monetaire Commissie EP, rapporteur voor een veiliger & meer verantwoordelijke banksector in de EU) te gast in Gruuthuuse i.k.v. een uiteenzetting over het Europees bankentoezicht. V.l.n.r. Mario Pauwels, Leen Van den Neste, Frans Verheeke, Marianne Thyssen en Jean-Paul Corin.

Meiavondfeest en Bal

ACW Nevele bekroont winnaars 2de facebookwedstrijd

Federaal Volksvertegenwoordiger Stefaan Vercamer en Gedeputeerde Sander Vercamer nodigen u en uw familie uit naar hun jaarlijks feest op woensdagavond 30 april 2014 in het Provinciaal Domein Puyenbroeck te Wachtebeke.

ACW Nevele organiseert jaarlijks een wedstrijd voor zijn volgers op facebook. Een uitstekend middel om nieuwe volgers te vinden! Volg ACW Nevele op facebook en blijft op de hoogte van activiteiten, acties en wedstrijden. ACW Nevele dankt VDK-kantoorhouders Stijn De Wispelaere (VDK Nevele) en Dirk Van der Meirsch (VDK Hansbeke) voor de ontvangen steun voor de facebookwedstrijd.

19.30 u Feestmaaltijd: aperitief – slaatje met beenham – kippenbout met dragonroomsaus, kroketjes en salade mixte – chocolademousse – drankje 21.30 u Bal-Dansfeest t.v.v. Parochiale Werken Heusden Projecten Burundi Ename - Zusters Bernardinnen project vrienden van Tounaï. Kaarten reserveren vóór 24 april door storting op BE15 8903 1404 7130 met vermelding van het gewenste aantal kaarten maaltijd of bal. Prijs maaltijd en bal: 15 euro, enkel bal: 5 euro.

Kwb Aalter Centrum - Paaseierenrapen - maandag 21 april vanaf 10 u voor kinderen t/m 7 jaar vergezeld van een ouder, in de voetbalkantine van Bellem, Bellemdorpweg 100. Voor elk aanwezig kind een zak paaseieren en een drankje. Gratis voor kinderen van leden, € 2 voor niet-leden. Inschrijven voor 14/04 bij Jean-Luc Grammens, Venakker 55, tel 09 374 48 24, e-mail: jeanluc561@euphonynet.be of via rekeningnummer BE98 8900 2412 0493 met de vermelding van de activiteit, naam en het aantal deelnemers.

V.l.n.r. Dirk Van der Meirsch (VDK-kantoorhouder Hansbeke), Els Blancke (winnaar), Stijn De Wispelaere (VDK-kantoorhouder Nevele), Rita Degowie (winnaar), Marleen Vanlerberhge (voorzitter gemeentelijk ACW Nevele), Marnix Geurs (secretaris gemeentelijk ACW Nevele) en Geert Verhelle (winnaar).

OKRA Bottelare - Paasfeest met middagmaal dinsdag 22 april om 12 u in zaal Patrokring. Na een glaasje cava verzorgt Padre Renaat een korte bezinning. Menu: tomatenroomsoep, Orloffgebraad met kroketten, boontjes, wortels en gekaramelliseerd witloof. Eric Lauwers en Nic Furu brengen luisterliedjes, meezingers, humor en muziek. Koffie met gebak. € 20 per persoon. Inschrijven + betalen tot 16/04 bij Luc Eeckhout, St.-Annastraat 30, tel. 09 362 86 10, luc.eeckhout5@telenet.be of bij uw wijkverantwoordelijke. OKRA Bottelare - Naar Oostende - maandag 28 april. We vertrekken op Merelbeke Dorp (met bus 41) om 8.30 u of in de inkomhal van Gent Sint-Pieters om 9.15 u (trein 9.37 u). Met de kusttram rijden we naar de Wellingtonrenbaan voor onze morgenwandeling. Middagmaal in ‘Le Basque’, IJzerstraat 33, Oostende. Dan korte wandeling naar het stadspark, koffie drinken in ‘Hotel du Parc’. Daarna vrije tijd voor window shopping of kleine wandeling naar het Westerstaketsel. Om 16.45 u terug in het station (trein 17.01 u). Inschrijven & betalen ten laatste op 15 april bij Luc Eeckhout, Sint-Annastraat 30, tel 09 362 86 10, luc. eeckhout5@telenet.be. OKRA Merelbeke centrum - Programma april. Wekelijks kaart– en gezelschapsspelen op woensdag van 13 tot 17 u in St-Jozefszaal, Oudegaversesteenweg. Dansclub op 8 en 22 april van 14 tot 16 u in de Kwenenboszaal, St.-Elooistraat. Crea-namiddag op donderdag 17 april vanaf 14 u in zaal Kwenenbos, Sint-Elooistraat. Graag seintje aan Annie, 0475 64 64 71 of Lucie, 09 231 55 52 of 0497 23 15 43. Algemene ledenvergadering & paasfeest op donderdag 24 april vanaf 11.30 u in Jeugdhuis Molenhoek. Petanque spelen we op woensdagnamiddag van 13 tot 17 u in de Sint-Jozefszaal. Meer info: Gérard Delaruelle, tel. 09 362 64 38 of Erik Lagaert, tel. 09 230 95 20. ACW Nevele - Zwerfvuilactie - 5 april. Verzamelen vanaf 9 u aan het Vlietje. Info: vanlerberghe.marleen@telenet.be, gsm 0494 26 16 58.


¬ Eeklo

Visie ¬ Vrijdag 4 april 2014

17

De Europese tour op

In het kader van een studievoormiddag rond Europa kregen lokale mandatarissen een uiteenzetting over hoe Europa partner kan zijn van steden en gemeenten.

De voorbije weken schenen de twaalf sterren van de Europese vlag volop in ACW Gent-Eeklo en Zuid-Oost-Vlaanderen. Bedoeling was om de meerwaarde van Europa aan te tonen, want hoe men het ook draait of keert, Europa is een vaak verguisd beleidsniveau. Het wordt herleid tot de schuldige voor onpopulaire maatregelen of tot ‘hoorn des overvloeds’, waar kwistig wordt omgesprongen met subsidies. Maar Europa is veel meer dan dat. Om dit negatieve beeld te doorbreken, organiseerde het ACW op 21 maart een studievoormiddag voor lokale ACW-mandatarissen uit GentEeklo en Zuid-Oost-Vlaanderen. Burgemeester van Eeklo Koen Loete, en Erik Van Laecke, actief binnen Leader Vlaamse Ardennen, deelden hun Europa-ervaringen met mandatarissen uit andere gemeenten. Na een rondleiding in het Europees parlement mocht Europees parlementslid Ivo Belet samen met een vertegenwoordigster van VLEVA (Vlaams-Europees verbindingsagentschap opgericht als brug tussen Europa en Vlaamse lokale overheden, het middenveld en de Vlaamse overheid), de meerwaarde van Europa voor lokale besturen toelichten. Daaruit bleek dat Europa vooral een partner kan zijn die lokale besturen kan helpen bij de verdere uitbouw van hun stad of gemeente. Bovendien laat het via de verschillende programma’s toe om te leren uit de ervaringen van steden en gemeenten uit de andere lidstaten. In tijden waar nationalisme de kop opsteekt en

Meiavondfeest en Bal Federaal Volksvertegenwoordiger Stefaan Vercamer en Gedeputeerde Sander Vercamer nodigen u en uw familie uit naar hun jaarlijks feest op woensdagavond 30 april 2014 in het Provinciaal Domein Puyenbroeck te Wachtebeke. 19.30 u Feestmaaltijd: aperitief – slaatje met beenham – kippenbout met dragonroomsaus, kroketjes en salade mixte – chocolademousse – drankje 21.30 u Bal-Dansfeest t.v.v. Parochiale Werken Heusden Projecten Burundi Ename - Zusters Bernardinnen project vrienden van Tounaï. Kaarten reserveren vóór 24 april door storting op BE15 8903 1404 7130 met vermelding van het gewenste aantal kaarten maaltijd of bal. Prijs maaltijd en bal: 15 euro, enkel bal: 5 euro.

men steeds meer terugplooit op zijn eigen gemeenschap is het goed om die dimensie van Europa in de kijker te zetten. De rijkdom van Europa schuilt in de samenwerking van mensen met verschillende achtergronden met als doel een betere toekomst voor alle Europeanen. De belangrijkste boodschap is dus dat Europa niet te reduceren valt tot die logge bureaucratie of de instellingen in Brussel en Straatsburg. Wijzelf zijn Europa. Of hoe verwoordde Schiller het ook al weer in “Ode an die Freude”? Juist, “Alle Menschen werden Brüder.”

Op 10 februari was Marianne Thyssen (Europees Parlementslid & lid van de Economische & Monetaire Commissie EP, rapporteur voor een veiliger & meer verantwoordelijke banksector in de EU) te gast in Gruuthuuse i.k.v. een uiteenzetting over het Europees bankentoezicht. V.l.n.r. Mario Pauwels, Leen Van den Neste, Frans Verheeke, Marianne Thyssen en Jean-Paul Corin.

FAKKELTOCHT ‘ARMOEDE (OP DEN) BUITEN’ SINT-JAn-IN-EREMO

Armoede is op het platteland minder zichtbaar én dus minder meetbaar. Daarom organiseerden de Landelijke Gilden van Bentille en Sint-Margriete, KVLV Watervliet en Sint-Laureins en ACW Sint-Laureins op vrijdag 28 maart een fakkeltocht in het kader van de Welzijnszorgcampagne ‘Armoede (op den) buiten’. Robert Maenhout had de toonzaal van zijn oude Citroëngarage ter beschikking gesteld als startplaats. En zo wandelden een 100-tal inwoners uit Sint-Laureins en omstreken door de polders en kreken van Sint-Jan-in-Eremo. De opbrengst van de fakkeltocht gaat integraal naar Welzijnszorg.

Femma Kaprijke - Verwenweekend in Leuven - 23 tot 25 mei. € 100 met Femmapas, € 120 zonder. Inschrijving is definitief na betaling. Inschrijven tot 1 mei bij Marleen Goossens, tel. 09 324 87 37 of Rita Windey, tel. 09 377 52 61 of e-mail rita.windey@telenet.be. Femma Evergem-centrum - Dagreis - 26 april. Eerst bezoeken we een mostaardbedrijf in Torhout. Middagmaal in Diksmuide. We stoppen aan een Britse militaire begraafplaats en bezoeken het In Flanders Fields museum in Ieper. Na de broodmaaltijd ‘s avonds wonen we de Last Post bij aan de Menenpoort. 59 euro. Inschrijven en betalen voor 12/04 bij Nancy, tel. 09 357 61 71. Femma Waarschoot - Stijladvies voor 40+ - maandag 7 april. Hoe komt je persoonlijke uitstraling meer tot haar recht? Om 19 u in het Cultureel Centrum, Nieuwstraat. Een stijlworkshop boordevol tips, concreet, onmiddellijk toepasbaar en uiterst budgetvriendelijk. En het resultaat is er meteen. Inschrijven tot 3 april bij Rita De Mits, tel. 09 378 03 12 of annita.meiresonne@skynet.be. € 5. Met Femmapas € 3. Femma Waarschoot - Bloemschikken - maandag 14 april. Wij maken een Paasnest. in het Cultureel Centrum, Nieuwstraat. Inschrijven tot 10 april bij Rita De Mits, 09 378 03 12 of annita.meiresonne@skynet. be. Femma Waarschoot - Bakken met kinderen Woensdag 16 april. Wij bakken en versieren cup cakes. De kinderen vanaf 1ste leerjaar moeten vergezeld zijn van mama, papa, oma of opa. Wij zorgen voor alle ingrediënten en een drankje. Om 14 u in het Cultureel Centrum. € 8, € 5 voor kinderen of kleinkinderen van een lid. Inschrijven bij Rita De Mits, tel. 09 378 03 12 of annita.meiresonne@skynet.be. Femma Waarschoot - Fietstochten - vanaf dinsdag 8 april om de 14 dagen. Verzamelen aan de sporthal om 19 u. Femma Eeklo Oostveld & Centrum - Olijfdegustatie - donderdag 24 april. We proeven van de sfeer in de olijfgaard via verhalen, foto’s en filmpjes. Dan degustatie van verschillende olijfoliën met brood en typisch Siciliaanse tapenades en proevertjes van pasta. Het is een aanrader voor wie altijd al meer wou te weten komen van olijfolie en het gebruik. Om 19.30 u in ’t Kerkplein. 8 euro voor leden, niet-leden 11 euro. Inschrijven voor 18/04 bij Hilde Dobbelaere, h.dobbelaere@telenet.be, 0474 482 484 (na 18 u) Pauline De Vlieger, 0498 62 60 53. OKRA Eeklo - Fietsnamiddag - donderdag 10 april. Het fietsseizoen wordt op gang geschoten. Samenkomst en vertrek om 14 u aan de kerk van O.L. Vrouw op de hoek van de Oostveldstraat met de Kottemstraat. We fietsen de ronde van Eeklo (30 km) aan een gemiddelde snelheid van 14 à 15 km/u. Er is een drank en plasstop voorzien. Leden van OKRA Sport fietsen gratis mee. Niet leden kunnen éénmaal gratis mee. Pasar Eeklo - Halvedagfietstocht - zondag 27 april. We verzamelen om 13.30 u op de parking van de Delhaize, Brugsesteenweg te Eeklo. We maken een fietstocht van ongeveer 40 km langs en even over de Nederlandse grens. Deelname is gratis. Graag uiterlijk donderdag 24 april een seintje om uw deelname te melden. Meer info: Christa Grijp, Walland 5, Adegem, tel. 050 871 72 01. Femma Assenede - Kinderatelier in de paasvakantie. We maken mozaïek met eierschalen. Kinderen vanaf 7 jaar met hun (groot-)moeders zijn welkom op woensdag 9 en 16 april om 13.30 u in de Bijenkorf, Nektarkamer, Sportstraat 4. Breng zelf je uitgewassen eierschalen mee. 10 €, 8 € met Femmapas voor de 2 namiddagen. Inschrijven bij Christine, 09 344 95 10, e-mail dirkdhollander@telenet.be of rita. desloover@outlook.com.


20

¬ Gent

Visie ¬ Vrijdag 4 april 2014

LINGERIE EN BADMODE Iedereen kan in de Thuiszorgwinkel terecht voor ons ruim aanbod kwaliteitsproducten voor verzorging, gezondheid en zorg. Ons goed opgeleide medewerkers staan garant voor een professionele service. Alle maatwerk, aanpassingen en herstellingen worden door onze technici uitgevoerd. Onze eigen vervoerdienst zorgt voor de leveringen aan huis.

Je 100% vrouw voelen na een borstoperatie heeft tijd nodig. Elke vrouw doet dit op haar tempo en op haar manier. Beetje bij beetje herwin je je zelfvertrouwen.

-15%

op lin g tot 19erie /4

Lingerie en badmode zijn net nu nog belangrijker. Onze collectie combineert dan ook mooi met draagcomfort en discretie.

IeDeReen nAAR BUITen

Onze bandagisten verwennen je graag 15% korting op lingerie tot 19/4/14.

Wij gaan de uitdaging aan iedereen op de fiets te krijgen. Zet de eerste stap naar de Thuiszorgwinkel en ontdek ons aanbod: • • • • • •

ZeTeL OP MAAT

elektrische fietsen driewielfietsen, rolstoelfietsen, tandems, duofietsen, lage instapfietsen

In de Thuiszorgwinkel staat een ervaren team van verstrekkers klaar om je te begeleiden en te helpen bij de keuze van een:

-15%

Vaak wordt voor een standaardzetel op oplossing gekozen terwijl de tot 19 maat /4 lichaamsbouw van iedere persoon toch heel verschillend is. De juiste keuze van de zetel voorkomt nochtans een slechte zithouding en alle bijkomende ongemakken. Een zetel op maat garandeert maximaal zitcomfort.

zomer kortingen!

• loophulp • rolstoel • driewieler • scooter

• individuele aanpak • ruime kleurkeuze • geen meerprijs maatwerk • aan huis opgemeten • eigen dienst na verkoop • 5 jaar waarborg • oplossingen op maat Maak een afspraak voor maatname voor 19/4/14 en geniet 15% korting.

De Thuiszorgwinkels garanderen een perfecte naservice. Alle herstellingen gebeuren in eigen atelier door deskundig opgeleide technici. Kom vrijblijvend langs voor professioneel advies en een testritje! Informeer naar de zomerkortingen. Tel. 09 242 43 44

ADVIeS BIJ InCOnTInenTIe Misschien ben je één van de miljoenen mensen met urineverlies of draag je zorg voor zo iemand. Wij kunnen je helpen met advies en informatie over de hulpmiddelen en de tegemoetkomingen. • gratis staaltjes, zodat je geen foute aankopen doet • gratis levering vanaf € 125 netto • tegemoetkomingen voor CM-leden • eenvoudig bestellen via 09 242 43 44 of thuiszorgwinkels.mvl@cm.be

BOn

Speciale acties De Thuiszorgwinkel heeft een uitgebreid gamma aan Tempur producten. Geniet tot 19 april ‘14 van de speciale voorwaarden.

Bij afgifte van deze bon ontvang je bij aankoop van TenA Protective underwear:

• 5 euro korting

bij aankoop van 2 pakken

• 25 euro korting

bij aankoop van 1 karton van 8 pakken

Actie geldig in de Thuiszorgwinkels tot 19 april 2014.

Info en bestellingen 09 242 43 44

www.thuiszorgwinkel.be


¬ Gent

Visie ¬ Vrijdag 4 april 2014

21

De noodzaak van preventie

BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN

Jaarlijks gebeuren er in ons land 170 000 arbeidsongevallen. Dit is veel als je weet dat het merendeel van deze ongevallen (150 000) gebeuren op de arbeidsplaats. 13 000 personen houden een blijvende ongeschiktheid over aan een arbeidsongeval en een 80-tal personen komt zelfs om ten gevolge van dergelijke ongevallen. Visie had hierover een gesprek met Tom Dauwen, Preventieadviseur bij DVV verzekeringen.

Als je deze cijfers leest, kan je als organisatie maar beter goed voorbereid zijn. Hoe pak je dat aan? Een eerste stap is het afsluiten van een goede arbeidsongevallenverzekering. Je arbeidsongevallenverzekeraar kan zelfs meer zijn dan enkel een organisatie die tussenkomt als er schade is geleden of als er bijstand wordt gevraagd. De arbeidsongevallenverzekeraar kan ook een partner zijn bij het voorkomen van deze ongevallen.

het wellicht niet altijd?

Het lijkt evident dat je in je organisatie of bedrijf ongevallen probeert te vermijden, maar dat is

Bij DVV hebben we een visie hoe we met onze klanten kunnen samenwerken om het welzijn op het werk te verbeteren. Als verzekeraar, actief in verschillende sectoren, beschikken we over een ruime kennis over het uitbouwen van een preventiebeleid. Wij willen daarom een partnerschap aangaan met onze klanten om een optimale ondersteuning te bieden op het vlak van primaire, secundaire en tertiaire preventie.

Kunt u die drie soorten preventie die u net noemt even uitleggen? Primaire preventie heeft tot doel om de verschillende oorzaken die tot het

ongeval en/of tot de schade hebben geleid, weg te werken. Secundaire preventie probeert om herhaling van ongevallen of schadegevallen te voorkomen. We kunnen dit doen door een aantal maatregelen voor te stellen of samen een actieplan op te stellen. Tertiaire preventie werkt tenslotte op het beperken van de schadelijke gevolgen van ongevallen of schadegevallen. Zo kunnen we bv. initiatieven ontwikkelen om de periode van werkongeschiktheid te verminderen, door de revalidatie van een slachtoffer en zijn terugkeer op de werkvloer te stimuleren.

Welke van die drie is volgens u het belangrijkst? Vooral de laatst genoemde: de tertiaire preventie of het beperken van de schadelijke gevolgen. Deze is aan een sterke opmars bezig, wat kadert in een globale aanpak om bij preventiebeleid de mens meer centraal te stellen. DVV Verzekeringen probeert altijd om, samen met de verzekerde, tegemoet te komen aan de noden van zijn werknemers, aangepast aan de beschikbare middelen.

En hoe pakt DVV dat dan aan? Door goed samen te werken met de verzekerde: met acties op maat en voortdurende opvolging en bijsturing. Een goede communicatie tussen de verzekeraar en de verzekerde is daarbij een belangrijke succesfactor. We stellen ook samen doelstellingen op en doen er alles aan om resultaten te behalen op korte, middellange en lange termijn. Deze doelstellingen moeten betrekking hebben op alle personeelsleden en moeten ten volle de steun krijgen van de directie, het management en het bestuur.

Waarom is dit zo belangrijk? Het loont zeker de moeite om een actief preventiebeleid uit te werken. Naast het menselijk aspect, waarbij niemand graag een letsel oploopt, is er ook het wettelijk en financieel aspect. Wettelijk gezien draagt een organisatie de verantwoordelijkheid voor zijn personeelsleden en worden inbreuken op de welzijnswetgeving als een strafrechtelijk feit beschouwd. Dit kan leiden tot veroordelingen van de organisatie maar ook tot veroordeling van andere werknemers, gaande van boetes tot zelfs gevangenisstraffen. Als laatste kan ook het economisch gegeven een goede motivatie zijn om een actief preventiebeleid op te zetten. Een arbeidsongeval is namelijk een dure affaire voor een onderneming. Bovendien kan het leiden tot imagoschade en de concurrentiepositie ernstig aantasten. Kortom, reden genoeg om als organisatie uw preventiebeleid ernstig te nemen en niet uit te stellen tot morgen wat vandaag nog kan. DVV verzekeringen helpt graag met de uitwerking ervan.

Hoe als bestuurder van een vzw uw persoonlijk vermogen beschermen?

D

VV biedt al enige jaren verzekeringspolissen aan die de persoonlijke aansprakelijkheid van directieleden en leden van de raad van bestuur van vzw’s indekken. Dit is niet onbelangrijk als we weten dat 5 % van alle claims tegen bestuurders zich binnen het domein van de social profit afspelen. Dit is dus niet louter en alleen een kwestie van grote beursgenoteerde bedrijven. In België neemt het aantal claims jaarlijks toe. Deze claims zijn afkomstig van de overheid (RSZ, fiscus), het gerecht (strafzaken), vereffenaars, maar evengoed van zogenaamd interne personen zoals personeelsleden (discriminatie, ongeoorloofd ontslag, …) of andere bestuurders.

D&O polis Binnenkort lanceert DVV haar nieuwe voorwaarden van de zogenaamde D & O polis (Directors and Officers Liability). Deze polis verzekert zowel de financiële gevolgen van bestuursfouten (de schadevergoeding dus), alsook de verdedigingskosten die gepaard gaan met een dagvaarding of een claim (advocaatkosten en gerechtskosten). Zij beschermt dus het privé-vermogen van bestuurders. Verzekerden zijn alle vroegere, huidige en toekomstige leden van het directiecomité, alsook de leden van de raad van bestuur, ongeacht of dit natuurlijke personen zijn of rechtspersonen. Ook de ‘de facto’ bestuurders zijn verzekerd, de erfgenamen, de echtgenoten(s) en in bepaalde gevallen ook de werknemers die betrokken zijn bij tewerkstellingsaangelegenheden (kaderleden) of die directiebeslissingen mee voorbereiden.

Uitbreidingen Specifiek voor vzw’s is ook belangrijk dat er automatische uitbreiding van dekking is voor de ‘verwante verenigingen’. Dit zijn andere vzw’s waarmee men structureel samenwerkt, wat zich uit in een voor de meerderheid gelijke samenstelling van de raad van bestuur en/of het gevestigd zijn op hetzelfde adres. De hele raad van bestuur van de verwante vereniging is automatisch meeverzekerd. Ook is er dekking voor externe mandaten: de persoon die op vraag van de verzekerde vzw gaat zetelen in de raad van bestuur van een andere vzw, is ook verzekerd voor dat mandaat. De polis biedt verder automatisch een uitloopperiode van vijf jaar, wat overeenkomt met de verjaringstermijn van vorderingen wegens bestuursfouten. Dit betekent dus dat de bestuurder op de polis beroep kan doen tot vijf jaar na de afloop ervan. Omdat dit samenvalt met de verjaringstermijn is er nadien geen risico meer op aansprakelijkheid.

✔✔Heeft u vragen, dan kan u altijd terecht bij uw relatiebeheerder,

Elke Matthys, gsm 0478 80 78 40, e-mail elke.matthys@dvvlap.be U kan zoals altijd ook terecht bij haar twee collega’s in de regiokantoren: - Filip Landuyt: 09 235 28 94, e-mail: filip.landuyt@dvvlap.be - Martine Wauman: 09 235 28 93, e-mail: martine.wauman@dvvlap.be


22

¬ Gent

Visie ¬ Vrijdag 4 april 2014

VDK Spaarbank boekt mooie jaarwinst VDK staat bekend als een veilige bank. Waarop is dit eigenlijk gebaseerd? Als men het over de veiligheid van een bank heeft, bedoelt men in eerste instantie de kapitaalbuffer waarover een bank beschikt voor het opvangen van eventuele moeilijkheden. Met een moeilijk woord heeft men het dan over de solvabiliteit: een bank moet tegenover het bedrag aan uitgeleend geld een zeker bedrag aan eigen vermogen aanhouden, waardoor eventuele problemen kunnen worden opgevangen. De solvabiliteitsratio van VDK bedraagt ruim 17%, waarmee we tot het koppeloton behoren in Belgisch bankenland. Het eigen vermogen van VDK was eind 2013 opgelopen tot een stevige 263 miljoen euro.

Hoe presteerde VDK op commercieel vlak? We kunnen terugblikken op uitstekende commerciële resultaten. Zeker in onze kernactiviteiten presteerden we sterk. De cliëntendeposito’s stegen bij VDK met ruim 10% tot 2,9 miljard euro, waarmee we ons marktaandeel op de spaarmarkt verder konden verstevigen. De marktwaarde van de buitenbalansbeleggingen die cliënten aan VDK toevertrouwden steeg met 5% tot 442 miljoen euro. De totale kredietportefeuille dikte aan met 15,7% tot ruim 1,3 miljard euro, waarbij het uitstaand volume aan woonkredieten voor het eerst in onze geschiedenis de kaap van 1 miljard euro overschreed.

VDK Spaarbank in enkele kerncijfers (31/12/2013) Aantal cliënten 135.612 Cliëntendeposito’s 2,901 miljard euro Balanstotaal 3,237 miljard euro Eigen vermogen 263 miljoen euro Nettowinst 14,9 miljoen euro Solvabiliteitsratio 17,27% Aantal medewerkers 278

Hoe verloopt de uitbreiding van VDK buiten de historische biotoop Gent-Eeklo?

V

orige week maakte VDK Spaarbank haar resultaten bekend over het afgelopen boekjaar 2013. De bank zette andermaal sterke commerciële resultaten neer. Ondanks de moeilijke marktomstandigheden bleef de jaarwinst nagenoeg stabiel op net geen 15 miljoen euro. De cijfers tonen andermaal aan dat de gezinsbank, die consequent vasthoudt aan haar eigen(zinnige) visie op duurzaam relatiebankieren, het prima blijft doen. Redenen genoeg voor een babbel met Leen Van den Neste, als voorzitter van het directiecomité één van de architecten van dit verhaal.

De jaarwinst van VDK bleef ongeveer status quo. Bent u tevreden met dit resultaat? De nettowinst ligt met 14,9 miljoen euro zo’n 3% onder het resultaat van vorig jaar. Toch is dit een uitstekend resultaat, want het kwam tot stand in zeer uitdagende marktomstandigheden. De ultralage rentestand zette immers onze rentemarge verder onder druk. De rentemarge is, eenvoudig uitgedrukt, het verschil tussen de rente die we ontvangen op onze kredieten en de rente die we uitkeren aan onze spaarders. Doordat alle banken zich de afgelopen jaren hebben teruggeplooid op hun thuismarkt is de concurrentie bovendien bikkelhard, zowel op de spaar- als op de kredietmarkt. En dan is er ook nog de alsmaar toenemende parafiscale druk die op het resultaat weegt. De bijkomende bankentaksen die in 2013 werden ingevoerd, treffen pure spaarbanken als de onze naar verhouding harder dan banken die zich ook op de kapitaalmarkt financieren en dus een hoger risicoprofiel hebben. Het is toch bizar dat op deze manier net dié banken gepenaliseerd worden die het minst schuld hebben aan de bankencrisis van de voorbije jaren. Precies daarom hebben we samen met een aantal sectorgenoten bij het Grondwettelijk Hof een verzoekschrift ingediend tot vernietiging van de naar onze mening buitensporige bankentaksen die sinds medio 2013 van kracht zijn.

In de loop van 2013 hebben we opnieuw enkele stappen gezet in ons expansieverhaal. Naast nieuwe vestigingen in Beernem en Denderbelle (bij Dendermonde), zette VDK voor het eerst voet aan wal in de provincie Antwerpen. We openden een VDK-kantoor in het hartje van ‘t stad. Op die manier is VDK nu in 4 Vlaamse provincies met fysieke distributiepunten actief. Voor de nabije toekomst mikken we op nieuwe vestigingen in onder meer Leuven en Mechelen.

VDK positioneert zich als een duurzame bank. Is dat een bewuste keuze? Absoluut. Reeds bij de oprichting van onze bank in 1926, koesterden de stichters een belangrijke sociale bekommernis: de bank toegankelijk maken voor de brede arbeidersklasse, iets dat in die tijd niet evident was. Ook in het hedendaagse bankenlandschap wil VDK zich sociaal-maatschappelijk engageren, zij het uiteraard in een compleet andere context. Op 1 juli 2013 lanceerden we een nieuwe ethische spaarrekening, waarbij de Wereldspaarrekening en de Solidariteitsspaarrekening samen met de klassieke VDK-Spaarrekening samensmolten in de SpaarPlus Rekening. De globale spaarinlage op deze spaarrekening wordt door VDK volgens strikte sociaal-ethische criteria herbelegd. Met een door Forum Ethibel gecertificeerde inlage van bijna 182 miljoen euro op meer dan 30.000 SpaarPlus rekeningen is VDK in ons land één van de toonaangevende spelers op het vlak van duurzaam sparen. Op dit moment is VDK overigens nog altijd de enige bank die een door de sectorfederatie Febelfin erkende ethische spaarrekening aanbiedt. Los van de strikte herbeleggingscriteria voor de SpaarPlus-fondsen, toetst VDK haar integrale krediet- en beleggingsportefeuille aan een algemene policy met betrekking tot controversiële activiteiten. Op die manier krijgen alle VDK-cliënten de garantie dat hun spaargeld niet geïnvesteerd wordt in gecontesteerde bedrijven of regimes. Ethisch bankieren gaat voor VDK evenwel verder dan louter de herbeleggingspolitiek. VDK wil een duurzame langetermijnrelatie uitbouwen met al haar stakeholders: cliënten, medewerkers, leveranciers, aandeelhouders,… Onze aandeelhouders laten ons toe het grootste gedeelte van de winst te re-


¬ Gent

Visie ¬ Vrijdag 4 april 2014

serveren en op die manier onze bank duurzame stabiliteit te geven. VDK blijft als een van de weinige banken bewust kantoren behouden in ‘moeilijke’ stedelijke buurten. Want ook daar hebben mensen, ongeacht hun taal, kleur of herkomst recht op een persoonlijke en correcte bankservice.

23

VDK: sociaal-maatschappelijk engagement in de praktijk

N

aast haar primaire financieel-economische opdracht, die van bankier, blijft VDK Spaarbank daarnaast ook een uitgesproken sociaal-maatschappelijk engagement koesteren. Fundamenteel respect voor mens en milieu, oprechte solidariteit met sociaal zwakkeren en maatschappelijk verantwoord ondernemen, het zijn stuk voor stuk waarden die expliciet in de mission statement van de bank opgenomen zijn. VDK brengt dit engagement op verschillende manieren in de praktijk. Hieronder enkele voorbeelden.

1. SpaarPlus Rekening De SpaarPlus Rekening is een specifieke spaarformule die door VDK is ontwikkeld voor cliënten die hun spaargeld bewust een duurzame bestemming willen geven. VDK werkt voor deze spaarformule samen met zeven partners die, elk op hun specifieke manier, solidariteit hoog in het vaandel voeren. Hier bij ons of in het Zuiden. Vier partners zijn actief in de derde wereld (Wereldsolidariteit, Incofin, Trias en Broederlijk Delen), twee partners leveren hier bij ons waardevol werk in de vierde wereld (Hefboom en Welzijnszorg) en de meest recente partner, FairFin, ijvert voor verantwoord omgaan met geld.

Leen Van den Neste, voorzitter van het directiecomité van VDK

Hoe ziet u de toekomst voor VDK tegemoet? VDK is en blijft een buitenbeentje in het Belgische bankenlandschap. Een niet-beursgenoteerde middelgrote spaarbank met een eigen visie op bankieren. VDK houdt vast aan haar autonomie en blijft zich consequent profileren als een warme en toegankelijke gezinsbank met een uitgesproken persoonlijke dienstverlening voor haar cliënten. Een bank op mensenmaat, ten bate van de reële economie. Een voorzichtige bank met een gezonde rendabiliteit die continuïteit en duurzame groei op lange termijn toelaat. Het vertrouwen van onze ruim 135.000 cliënten, de loyale inzet van onze honderden medewerkers, het engagement van onze bestuurders en de langetermijnvisie van onze trouwe aandeelhouders sterken ons in de overtuiging dat er VDK nog een mooie toekomst wacht.

✔✔Meer informatie over de visie, de werking of het productengamma van VDK Spaarbank vindt u op www.vdk.be. U kunt ook terecht in elke VDKvestiging. Vraag er het uitgebreide beheersverslag over het boekjaar 2013. U kunt ook contact opnemen met de Bemiddelingsdienst Economische Werken van ACW Gent-Eeklo: Jan Reunes, Korenlei 20 te 9000 Gent, tel. 09 269 69 96 of via e-mail naar bemiddelingsdienst@acw.be.

Met een spaarinlage van ruim 182 miljoen euro is de SpaarPlus Rekening één van de belangrijkste duurzame spaarrekeningen in het Belgische bankenlandschap. De spaarfondsen op de SpaarPlus Rekening worden door VDK volgens duidelijk beschreven duurzame criteria herbelegd, waarop door het onafhankelijke adviesbureau Forum Ethibel wordt toegezien.

2. Wereldsolidariteit De ngo Wereldsolidariteit werkt samen met een 100-tal sociale bewegingen in 31 landen in Latijns-Amerika, Azië en Afrika. Wereldsolidariteit streeft structurele verandering na door mensen in het Zuiden kansen te bieden om zich te organiseren, zodat ze samen voor hun rechten kunnen opkomen. VDK steunt het programma van Wereldsolidariteit op structurele wijze. Concreet wendt Wereldsolidariteit de VDK-fondsen aan in West-Afrika, voor projecten in de sociale economie.

3. Incofin VDK stond in 1992 mee aan de wieg van de investeringscoöperatieve Incofin en is er nog steeds een van de belangrijkste partners. Incofin investeert in 131 microfinancieringsinstellingen in 45 landen. Deze microfinancieringsinstellingen verschaffen met de investeringsmiddelen van Incofin microkredieten aan kleine ondernemers die niet terechtkunnen bij de traditionele banken ter plaatse, maar dankzij deze kredieten toch hun zaak kunnen uitbouwen en zo de vicieuze cirkel van armoede doorbreken.

4. Een eigen MFI-kredietportefeuille In 2007 startte VDK met de opbouw van een eigen kredietportefeuille in microfinancieringsinstellingen gevestigd in Midden- en Zuid-Amerika, Afrika, Centraal-Azië en OostEuropa. Voor de ontwikkeling van deze activiteit doet VDK beroep op de expertise van Incofin. Eind 2013 bedroeg de globale VDK-portefeuille in microkredieten ruim 64 miljoen euro. Dit weerspiegelt het geloof van VDK in de kracht van microkrediet als hefboom om de armoedespiraal te doorbreken.

5. Andere initiatieven VDK wil, binnen de budgettaire krijtlijnen, ook via gerichte sponsoring en mecenaat uiting geven aan haar sociaal-maatschappelijke bekommernis. Daarom engageert VDK zich in een aantal relatief kleinschalige maar waardevolle organisaties of projecten die solidariteit met sociaal zwakkeren hoog in het vaandel dragen. Sociale wijkrestaurants bijvoorbeeld, opleidingsprojecten voor kansengroepen, instellingen die opvang bieden aan jongeren met opvoedingsproblemen, tewerkstellingsprojecten voor kansarmen, bedrijvencentra voor de sociale economie, instellingen voor opvang en begeleiding van mensen met een beperking, organisaties als Tele-Onthaal,…

Visie gent eeklo 04042014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you