Page 1

Persnota ACW Gent 5 juli 2012

GENT ONDER DE LOEP !

Hoe denkt u over Gent? Waar is er nog ruimte voor verbetering of waar bent u juist heel tevreden over? ACW Gent wou het graag weten en dus spraken onze vrijwilligers man en vrouw, jong en oud aan om de ‘onze gemeente’-bevraging in te vullen. Op markten, tijdens bijeenkomsten van de Beweging, op vergaderingen en buurtactiviteiten. Ook in andere gemeenten in de regio Gent-Eeklo gingen ACW’ers de baan op met deze enquête. In totaal registreerden we meer dan 5000 volledig ingevulde lijsten, waarvan 1073 uit de stad Gent.

Inwoner van Gent is tevreden Maar liefst 94% van de bevraagden woont eerder graag tot heel graag in de stad Gent. Ook over de dienstverlening en het gevoerde gemeentebeleid is men positief. De resultaten van Gent liggen hier in dezelfde lijn als die van de andere gemeenten in Gent-Eeklo.

Hetzelfde kunnen we zeggen over de vraag “Hoe tevreden ben u over uw burgemeester?”. 80% is eerder tevreden tot heel tevreden. Het gemiddelde voor de regio ligt op 79%. We stellen dus vast dat tevredenheid over de burgemeester sterk samenhangt met de tevredenheid over het gevoerde gemeentebeleid en de dienstverlening van de Stad.


Betaalbaar wonen? 45% van de bevraagden in Gent vindt wonen (eerder) onbetaalbaar. Dit is, zoals te verwachten, opvallend meer dan de gemiddelde score voor de regio (31%). In Drongen en Mariakerke (postcodes 9030 en 9031) en het Centrum vindt zelfs meer dan de helft wonen onbetaalbaar.


Er is geen opmerkelijk verschil in mening tussen eigenaars en huurders. Wel vindt 81% van de huurders dat er meer sociale woningen moeten komen in Gent tegenover 54% van de eigenaars. De vraag naar meer sociale woningen stijgt ook met de leeftijd va n de respondenten.

Onveiligheidsgevoel leeft vooral in het centrum

Het onveiligheidsgevoel in Gent ligt iets hoger dan het gemiddelde voor de regio, resp. 28% tegenover 15%. Dit verschil is meer uitgesproken bij de vraag “Mijdt u sommige buurten in uw stad of gemeente?�. Hier antwoordt 49% van de bevraagden in Gent positief (gemiddelde regio = 17%).


Gent is echter niet de enige ‘uitschieter’. Ook in Zelzate en Eeklo liggen de resultaten bij deze vragen een stuk boven het gemiddelde. In Gent-Centrum (postcode 9000) voelt men zich meer (eerder) onveilig tot heel onveilig dan in de rest van Gent (37% t.o.v. 28% gemiddeld). Ook geeft 56% van de bevraagden uit het centrum te kennen bepaalde buurten te mijden.

Ook sluikstorten wordt in Gent meer als een probleem ervaren dan in de rest van de regio GentEeklo, resp. 53% t.o.v. 38%. En het is terug de score van Gent-Centrum die er bovenuit steekt: 71% vindt dat er veel aan sluikstorten wordt gedaan in de buurt. Maar ook in St.-Amandsberg en Gentbrugge ervaart meer dan de helft van de inwoners dit als een probleem.


Verkeersonveiligheid in de Kanaaldorpen

Ook als het over verkeersveiligheid gaat is de Gentenaar nogal negatief. 42% vindt het verkeer in de stad (eerder) onveilig tot heel onveilig t.o.v. 28% gemiddeld voor de regio. We merken daarbij op dat dit resultaat oploopt tot 63% in de Gentse kanaaldorpen (postcode 9042) als het gaat over de eigen buurt. Een dergelijk hoog cijfer vinden we trouwens ook terug in Wachtebeke (58%) en Zelzate (61%).

De bevraagde Gentenaars zijn wel uitermate positief over het aanbod aan openbaar vervoer. 83% geeft aan dat er voldoende aanbod is. Het gemiddelde voor de regio ligt hier op 57%. Enkel de leeftijdsgroep 80+ is wat terughoudender: 1 op 5 wil meer openbaar vervoer.

Meer inspanningen gevraagd om armoede te bestrijden Als we kijken naar de resultaten voor de vraag ‘Is er voldoende kinderopvang in de buurt?’ stellen we vast dat de meningen eerder verdeeld zijn en dat quasi een gelijk aantal bevraagden positief als negatief antwoordt. Spitsen we ons echter toe op de meest relevante doelgroep, nl. leeftijdscategorie 21-40 jaar, merken we wel dat meer respondenten het aanbod onvoldoende vinden dan voldoende.


Het ontspanningsaanbod voor senioren beschouwt men in alle deelgemeenten als voldoende, zeker de doelgroep zelf. Een laatste opvallend gegeven is dat 34% van de bevraagden aangeeft dat de stad Gent niet voldoende inspanningen doet om de armoede te bestrijden. Enkel de gemeente Zelzate doet hier nog slechter. Vooral de bevraagden uit Gent-Centrum en Gentbrugge-Ledeberg antwoorden hier negatief.


Memorandum ACW Gent Minder dan een jaar voor de verkiezingen wilde het ACW met deze gevoelsbarometer peilen naar het algemeen klimaat in de steden en gemeenten in de regio Gent-Eeklo. ACW Gent wil echter meer doen dan enkel pijnpunten aanduiden. Concrete ideeën en voorstellen voor de volgende bestuursperiode staan uitgeschreven in het memorandum “Gent, een stad waar iedereen mee is”.

Contactgegevens: ACW Gent-Eeklo Herman Peeters Korenlei 20 – 9000 Gent 09/269.96.69 herman.peeters@acw.be

Gent onder de loep  

Gent onder de loep

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you