Page 1

ACCENTENNOTA ACW DEINZE Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012

BEL

NG

EID

SOLIDAIR

VO E

REN

IES

T AC

SAME

N

MENS

EN

I EG

W

BE

VRIJWILLIGE

RS


VOORWOORD

Deinze, 28 juni 2012

Het ACW Deinze is er voor alle Deinzenaars. Elke van de 11 deelgemeenten heeft haar kwaliteiten en is daarom van belang. Louter symbolisch hebben wij onze aandacht voor het beleid van de komende legislatuur in 11 thema’s onderverdeeld. Elk van die beleidspunten kan en zal natuurlijk in elke deelgemeente moeten toegepast worden. Als afdelingsvoorzitters hebben wij geprobeerd de voorbije jaren met het ACW een sterke groep te vormen. Een groep die weegt op het beleid en onze Stad in een richting duwt waar goed samenleven en goed samenwonen mogelijk is en blijft. Dank aan onze ACW-bestuursleden : wij mogen terecht fier zijn met wat de voorbije jaren is gerealiseerd en samen gaan we voor de 11 onderstaande speerpunten van het nieuwe beleid. Een apart woord van dank ook aan Sonia Rousseux die de redactie van deze nota op zich nam. Tony De Neve – ACW Petegem - 09 380 08 11 - tdeneve@skynet.be Bart Van Thuyne – ACW Deinze - 051 63 36 33 - bartvanthuyne@telenet.be Jozef Verheye – ACW Vinkt - 09 386 97 57 - jozef.verheye@skynet.be Adrien Roberti – ACW Astene - 09 386 79 24 - adrien.roberti@telenet.be


1. Milieu en natuur, duurzaamheid en landbouw

1

2. Ruimtelijke ordening en Woonbeleid

3

3. Veiligheid 5 4. Armoedebestrijding en sociale rechtvaardigheid

7

5. Sport, recreatie en toerisme 9 6. Fiscaliteit 11 7. Dorps- en stadskernvernieuwing en beleving

12

8. Mobiliteit en verkeersveiligheid 13 9. Moderner en burgervriendelijk bestuur

14

10. Welzijn voor jong en oud

16

11. Cultuur en verenigingsleven 17


1. Milieu en natuur; Duurzaamheid en landbouw “Milieu en natuur, behoud en bescherming van wat er isâ€? UITDAGING Beheersing van natuur en milieu is een ACW beleidsdomein waarvan de invulling zeer lokaal bepaald kan worden. Het standstill beginsel en de zorgplicht zijn de basisprincipes. Door toepassing van dit beginsel probeert men ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de aanwezige natuur en het milieu niet achteruitgaat. De zorgplicht betekent dat elke burger gemotiveerd wordt zo weinig mogelijk schade aan te brengen en zorg te dragen voor de natuur. Duurzame ontwikkeling is voor ACW een fundamentele doelstelling. Duurzame ontwikkeling vertaalt zich in natuurbehoud, de natuur vrijwaren in een langetermijnperspectief en hierbij een draagvlak vinden bij de lokale bevolking. We moeten de burger betrekken bij de plannen en zelf acties laten opzetten. Het gaat tenslotte om de vergroening van de eigen woonplekken en buurt. Op die manier creĂŤert de gemeente een samenhangende visie op groenstructuren. De steun van de gemeente bij de oprichting van volkstuintjes of bij het organiseren van acties rond composteren is een voorbeeld van hoe buurtinitiatieven de natuur eigen maken. Alle inwoners hebben trouwens recht op hun eigen groene plek. Een duurzame aanpak van natuur betekent niet de uitbreiding ervan maar het behoud van de bestaande natuurgebieden. De gemeente maakt van deze duurzame projecten ook sociale economieprojecten en biedt zo bijkomende kansen op werkgelegenheid. Een duurzame aanpak van energie daarentegen is een opdracht die de gemeente ertoe aanzet om naast de klassieke energiebronnen ook aandacht te hebben voor de eerder alternatieve energie bronnen zoals windenergie en zonne-energie. Ook de aandacht voor een duurzaam waterbeleid, met een constant en doordacht onderhoud van ons waterwegennet, is een duurzame opdracht. Naast het huidige klassieke afvalbeheer is er ook de bekommernis om een intercommunaal en preventief zorgplan voor onderhoud en beheersing van het afval en het zwerfvuil, zowel in de stadskern als erbuiten.

1


ACW staat ervoor dat door specifieke en doordachte milieuacties de doelstelling ‘CO2 neutrale gemeente’ dient nagestreefd te worden. ACCENT ACW is van oordeel dat de bestaande natuurgebieden en groene zones moeten behouden blijven en dat de ontwikkeling van het bosgebied volgens planning kan uitgebreid worden. Bijzondere aandacht dient besteed te worden aan de begroening van de huidige en nieuwe woonwijken. In samenspraak met de bewoners dient gekozen te worden voor de juiste laanbeplanting en waar mogelijk moeten groenzones en kleine wandelparken aangelegd worden. Op verschillende plaatsen moeten nieuwe woonprojecten met eigen groenintegratie overwogen worden. Het containerpark dient in zijn huidige structuur en werkwijze behouden te blijven. Om de groentoevoer te verminderen kan nog meer aandacht besteed worden aan het thuiscomposteren van die groenafval. Ook het huis aan huis ophalen van GFT kan overwogen worden en het selectief ophalen van wegwerpluiers blijft een aandachtspunt. Tenslotte is er de intentie vanuit ACW om het afvalbeleid samen met de afvalintercommunale IVM te herbekijken in functie van een gelijkschakeling van het beheersysteem. Op die manier zou een burger, indien dit voor hem praktischer is, naar het containerpark van een aanpalende gemeente kunnen gaan. In de groene structuur dient rekening gehouden te worden met de ruimtelijke aspecten en met de aanwezigheid van landbouw. Wederzijds respect bij het gebruik, het behoud en de verwerving van gronden is hier aan de orde. Volkstuintjes zijn de perfecte wijze om groengebieden te creëren met aansluitend een sociale dimensie en zonder afbreuk te doen aan landbouwgebieden. ACW wil meedenken rond duurzame windenergie als nieuwe alternatieve energiebron op particulier en overheidsniveau. De nodige faciliteiten moeten verleend worden om deze energiebron te voorzien op industrieterreinen, landbouwbedrijven en private gronden en om er een volwaardige duurzame betekenis aan te geven. Door een gestructureerd GIS-systeem moet het onderhoud van de waterlopen beheerst worden, moeten knelpunten gedetecteerd en opgelost worden en moeten preventieve en curatieve maatregelen voor het nut van iedereen uitgevoerd worden. Ook de waterbeheersing in natuurgebieden zoals de Zeverenbeekvallei is noodzakelijk zonder de natuurwaarde ervan te schenden.

2


2. Ruimtelijke ordening en Woonbeleid “Ruimtelijke ordening en Woonbeleid = leven en samenleven, wonen en samenwonen” Ruimtelijke ordening UITDAGING Ruimtelijke ordening moet ons toelaten om ruimte te scheppen voor wonen gekoppeld aan de verschillende woonvormen met aandacht voor de woonnoden, werkgelegenheid en ontspanning en ook voor landbouw en natuur. Ruimtelijke ordening moet voor ons een bijdrage leveren voor een beter klimaat. Een stad, dorp, wijk uitbouwen betekent ook winkels, scholen en recreatie voorzien. Maar naast meer en beter wonen blijft er ook de vraag naar ruimte voor werk. Ruimtelijke ordening moet ook een antwoord geven op de vraag hoe wij onze mobiliteit kunnen organiseren, liefst op een kwaliteitsvolle en duurzame wijze. Vlaanderen bepaalt de inhoudelijke kaders voor de andere besturen en de instrumenten waarmee de gemeenten moeten werken. De gemeente moet proberen hierin ontvoogd te worden. Deze optie en opdracht biedt de gemeente de kans een autonoom vergunningsbeleid te voeren. De stad moet, via een evenwichtige visie, de doelstellingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen uitvoeren. Woonbeleid UITDAGING Er moet gedacht worden aan duurzaam ruimtelijk wonen, met daarbij geïntegreerd het woon- en werkbeleid, gekoppeld aan een voor iedereen aanvaardbare mobiliteit, met blijvende aandacht voor openbaar vervoer en openbare voorzieningen.

3


Er is vraag naar gemengde woonvormen. Een sociale mix kan hier een opdracht zijn met mogelijk de link naar CO2 neutrale woongebieden. Bovendien kunnen maatregelen genomen worden om bestaande leegstand weg te werken. ACCENT Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen is en blijft voor het ACW de basis tot een duurzaam omspringen met ruimte. De gemeente kan hierin een passende rol spelen met aandacht voor een kwaliteitsvolle omgeving, een omgeving die mensen uitdaagt om samen te leven. Daarom pleiten wij voor: - Aandacht voor het gebruik van de duurzaamheidmeter bij alle belangrijke ruimtelijke projecten. De duurzaamheidmeter duidt de impact van een ruimtelijk project op het klimaat aan. Door zuinig om te springen met ruimte, door menging en verdichting toe te passen, kunnen we een grote bijdrage leveren aan een beter klimaat. De koppeling van milieuvoorwaarden aan het ruimtelijk beleid kan hierbij helpen. - In het woonbeleid moet via een stevig grond- en pandenbeleid de inplanting van gemengde woonvormen mogelijk worden en moet leegstand aangepakt worden. De stad zal zich engageren om, in samenwerking met het OCMW en via haar afvaardiging in en contacten met de sociale bouwmaatschappijen, het sociaal objectief inzake huur- en koopwoningen te realiseren. De stad legt woonzones vast voor het realiseren van woonzorgprojecten. - Daarnaast moeten de publieke en semi-publieke ruimtes aangepakt worden; het moeten ruimtes worden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. - De stad zal ook werk maken van de beeldvorming van straten en pleinen. Straten en pleinen kunnen kindvriendelijker en esthetischer worden.

4


3. Veiligheid “De wijkagent, oog en oor van het beleid” UITDAGING Op vlak van (verkeers)veiligheid scoort Deinze behoorlijk (www.onzegemeente.be). Dat is maar goed ook, een leefbare omgeving begint immers bij een veilig gevoel. Veiligheid van de burgers - in de meest brede zin van het woord - blijft ook in de toekomst een belangrijke opdracht voor de overheid. Daarbij is voor de wijkagent een niet te onderschatten rol weggelegd. De wijkagent is alomtegenwoordig, hij/zij ziet en luistert, hij/zij is oog en oor van het beleid. Hij/zij heeft aandacht voor gevaarlijke verkeerssituaties en kijkt daarbij door de bril van de zwakke weggebruiker. Hij/zij is begaan met de veiligheid van dorpskernen en doortochten. Overdreven snelheid op bepaalde trajecten, sluipverkeer en doorgaand vrachtverkeer trekken zijn/ haar aandacht. Hij/zij communiceert permanent zijn/haar bevindingen aan het bevoegd bestuur. Hij/zij signaleert schade aan wegdek, fiets- en voetpaden en ziet toe op het onderhoud ervan. Hij/zij let speciaal op de veiligheid in de omgeving van scholen, van publieke of private bouwwerven, op gebrekkige bewegwijzering, maar ook op de netheid van bushaltes, openbare parkeerterreinen, fietsstallingen, parkzones... Hij/zij heeft aandacht voor het milieu, de staat van beken en grachten, sluikstorten, situaties die wateroverlast kunnen veroorzaken... De wijkagent kent het buurtleven en de verenigingen in de wijk. Hij/zij is betrokken bij de (veilige) organisatie van kermissen, dorps- en wijkfeesten, fuiven. Hij/zij houdt de jeugd te vriend. Hij/zij werkt nauw samen met de Buurtinformatienetwerken (BIN) en onderhoudt contact met zijn/haar collega’s uit aanpalende wijken en gemeenten. Hij/zij bemiddelt of treedt op bij overlast. De wijkagent kent zijn/haar wijk en luistert naar de mensen die er wonen, de mensen kennen hém/haar. Dat geeft een goed en veilig gevoel.

5


ACCENT Het ACW van Deinze pleit daarom voor de opwaardering van de functie van wijkagent die de tijd en de middelen moet krijgen om zijn kerntaken naar behoren uit te voeren. Specifiek voor verkeersveiligheid vraagt het ACW aandacht voor: - De problematiek van doorgaand verkeer, bestemmingsverkeer en sluipwegen; vooral het gebruik ervan door vrachtverkeer. - Snelheidsremmers waar aangewezen, op invalswegen naar de dorpskernen, verbindingswegen en doortochten. - Een duidelijke snelheidsregeling door een uniforme maximumsnelheid over het hele grondgebied. - Het algemeen onderhoud van rijwegen, fiets- en voetpaden: een noodzaak voor veilig (snel en traag) verkeer. - De optimalisering van het fietspadennetwerk.

6


4. Armoedebestrijding en sociale rechtvaardigheid “Omdat armoede een onrecht is en onze steun onze plicht” UITDAGING Armoede is in deze tijd en in onze maatschappij onaanvaardbaar. Het is een onrecht. En toch zit het nooit ver weg. Misschien in uw buurt, familie of kennissen. Hoe dan ook, armoede zit in Vlaanderen vaak verborgen achter anonieme gevels. En toch is het een harde realiteit voor één op tien gezinnen. Door de voorbije financiële crisissen, de stijgende prijzen en de aangekondigde besparingen op federaal niveau, zullen nog meer mensen te kampen krijgen met financiële moeilijkheden. Armoede kent verschillende facetten: inkomen en schulden, onderwijs, gezondheidszorg, werk, cultuur, huisvesting en sociale uitsluiting. Uit een grootschalige evaluatie van het lokaal sociaal plan blijkt dat de OCMW’s goed zijn in hun traditionele taken zoals het geven van een leefloon, (her)activering tot schuldbemiddeling. Maar helaas is dit onvoldoende. Volgens het ACW zijn de uitdagingen voor een degelijk lokaal beleid inzake armoedebestrijding groot en bevinden ze zich op verschillende terreinen. In de eerste plaats blijft armoedebestrijding een hoofdtaak voor elke gemeente en OCMW. Nieuwe vormen van armoede moeten ontdekt worden. Werken aan schulden moet versterkt worden. Armen moeten de weg kunnen vinden naar het OCMW zonder drempels! Een tweede uitdaging is mensen een toekomst geven. Sociale activering i.p.v. enkel economische activering, het versterken van vrijwilligerswerk, sociaal-culturele participatie van allen is noodzakelijk om de gemeenschap sterker te maken.

7


ACCENT Het ACW wil dat de stad Deinze en het OCMW werk maken van een stevig luik armoedebestrijding: - Armoedeprofiel: de stad en het OCMW voeren een armoedetoets in om de belangrijkste beleidsbeslissingen en hun impact op armoede te kunnen evalueren. Daarnaast organiseren zij een gemeentelijke armoedebarometer waardoor ze de evolutie van de armoede op niveau van gezondheid, arbeid, onderwijs, inkomen, samenleven en wonen kunnen opvolgen. - Participatie: De stad en het OCMW brengt kansengroepen samen om de dienstverlening te evalueren en te verbeteren. Samen met de armoedeverenigingen en het middenveld werken ze aan de armoedebestrijding. - Sociale uitsluiting wegwerken: het ACW vraagt dat de stad en het OCMW de participatie aan het sociale en culturele leven verhogen door de samenwerking tussen verschillende socio-culturele organisaties te stimuleren, alsook door het invoeren van een vrijetijdspas om de betaalbaarheid van culturele Ên sportieve manifestaties te verbeteren. Vrijetijdsbesteding haalt mensen en gezinnen in armoede uit hun sociaal isolement en geeft ze de kans om terug aan te sluiten bij een maatschappelijk leven. - Fraude aanpakken: Een strengere aanpak van sociale fraude omdat het geld van de burger naar de juiste personen zou gaan. Wie werkt en een leefloon trekt, liegt over z’n gezinssamenstelling of wie zijn leefloon aan een auto uitgeeft, moet op z’n verantwoordelijkheid gewezen worden. - Preventie en educatie: Vanuit het OCMW wordt werk gemaakt van informatie- en preventiecampagnes rond schulden, energiebesparing, gezondheid en gezonde voeding.

8


5. Sport, recreatie en toerisme “Sporten in optimale omstandigheden” Sport UITDAGING “Deinze sportstad” staat met stip op de landkaart aangeduid. De jarenlange inspanningen die we leveren voor een goede infrastructuur is een blijvende bezorgdheid. De nood aan bijkomende infrastructuur blijft in alle sporttakken de grootste vraag. Onze voetbalploegen hebben nood aan hygiënische kleed- en douchegelegenheden. De ploegen in de deelgemeenten moeten hun gebouwen kunnen aanpassen aan de normen van deze tijd. Voor de indoorsporten is er nog nood aan een eigen stadssporthal. Aangepast aan de grote vraag van jeugd-, competitie- en recreatiesport. Ook de senioren hebben een actief sportbeleid. Het aanbod van de sportdienst blijft inspelen op de actieve vrije tijd van onze senioren. Ook daarvoor is een aangepaste locatie nodig. Een grote groep is sociaal actief in de petanquesport. Tijdens de zomermaanden gebeurt dit in in open lucht, in de wijken. Dit versterkt de sociale netwerken in de buurten. Voor sommige praktische problemen is logistieke steun zeer welkom. In de wintermaanden valt deze activiteit stil door gebrek aan gepaste accommodatie. Een overdekte en verwarmde ruimte is onontbeerlijk voor de grote groep spelers. We moeten op zoek naar een polyvalente ruimte waar deze groep mensen kan sporten, kaarten, iets drinken. Een sportstad is een gezonde stad. Een gevarieerd jeugdsportbeleid in combinatie met de activiteiten van de jeugdbewegingen zorgt voor een actieve tijdsbesteding van onze jongeren. De sport- en jeugdkampen zijn daar een sprekend voorbeeld van. We moeten samenwerken met externe partners (mutualiteiten en privé partners) om de grote vraag naar vakantiesportkampen aan te vullen. ACCENT Het ACW zet in op een gepaste infrastructuur voor alle sporttakken. Sociale netwerken groeien op het sportveld, zowel in de recreatie-, competitie- als de seniorensport.

9


Recreatie UITDAGING Het standpunt van het ACW is dat iedereen recht heeft op werk, maar dit is onmiskenbaar gekoppeld aan het recht op rust. Deze verworven vrije tijd kan men in Deinze zinvol invullen met recreatie. Niet alleen in de sport, maar ook in het passief genieten van onze groene gordels : de omgeving van de surfput, de Brielmeersen, de trage wegen, toegankelijke natuurgebieden in Grammene en Gottem, Vosselare put, Astene Dreef. Onlangs is die groene long rond Deinze een flink stuk uitgegroeid met het stadsbos. Recreatie kan ook een aangename wandeling door Deinze zijn. Na de stadskernvernieuwing moeten we extra middelen inzetten om die omgeving ook een ziel te geven. Leegstand wordt strenger aangepakt, alle vormen van horeca moeten een gezonde mix vormen in een aangenaam kader. ACCENT We maken met velen gebruik van de mooie plaatsen in Deinze. ACW streeft ernaar om de recreatieve wandelaar, fietser, visser met elkaar te integreren. Onze uitdaging is ook om de mountainbiker in dit circuit te integreren en aansluiting te vinden met de parcours in de ons omringende gemeenten. Toerisme UITDAGING Deinze heeft heel vele troeven om het toerisme naar onze stad te halen. Onze ligging aan de Leie, in het centrum van een reeks musea tussen Gent, Latem en Kortrijk, groene longen in en rond onze stad. Al deze trekpleisters zijn per fiets of zelfs te voet bereikbaar. Ons trage wegenplan en ons fietspadennetwerk worden in die zin aangepast. De vele bezoekers van Deinze moeten ondersteuning krijgen van onze dienst toerisme. In de toeristische folders worden, naast de bezienswaardigheden, ook de toegankelijkheid van gratis WIFI-punten en de beschikbaarheid van een PC in het nieuw Administratief centrum, opgenomen. Onze aandacht gaat naar watertoerisme op de Leie. We ijveren voor het rivierherstel van de Leie: aansluiting van de oude Leiearmen op de gekanaliseerde Leie (bv Grammene). Met mobilhomeparkings in de buurt van het centrum van Deinze, hotel- en B&B toerisme, jeugd- en sporttoerisme trekken we zowel jong en oud naar onze horeca, onze middenstand. ACCENT We maken promotie voor onze stad, onze sport, onze cultuur en onze streekproducten bij onze vele bezoekers. ACW wil al deze mogelijkheden langs digitale weg aan de burger meedelen. We ijveren voor een mobilhomeparking in het centrum van Deinze.

10


6. Fiscaliteit

“Minder lasten voor het gezin” UITDAGING Tussen 2007-2011 werden belastingen verschillende keren verlaagd. Eerst werd een verlaging gedaan van de aanvullende personenbelasting. Daarna werd in twee stappen de forfaitaire milieubelasting afgeschaft. In laatste instantie werd een eerlijkere heffing van belasting doorgevoerd, met een verlaging van de personenbelasting en een verhoging van de onroerende voorheffing. Voor het Deinzes gezin betekent dit opnieuw een lastenverlaging. Niettegenstaande het ambitieuze investeringsprogramma van de stad Deinze zal het ACW erover waken dat de belastingsdruk voor onze inwoners niet stijgt. Het ACW Deinze zal eveneens blijven ijveren voor het behoud van de premies voor werken, investeringen, die het energieverbruik inperken. Subsidies voor isolerende maatregelen blijven onze goedkeuring wegdragen. Leegstand en verkrotting is voor het ACW een doorn in het oog. De belasting hierop moet verhoogd worden. Er kan ook nagedacht worden over een belasting op industriële leegstand. ACCENT Een nieuwe sociale herverdeling van de belasting zal het ACW toejuichen. Het is reeds bewezen dat dit een positieve invloed heeft voor een gezin. Immers, door de onroerende voorheffing te verhogen kon de personenbelasting verlaagd worden en is de fiscale last voor het gezin verlaagd.

11


7. Dorps- en stadskernvernieuwing en beleving “Bepaal mee het beeld van uw straat, wijk en dorp. Beleef uw stad” UITDAGING ACW Deinze wenst voluit de opgestarte stads- en dorpskernvernieuwing door te trekken. Het centrumgebied wordt een aantrekkelijke plaats voor winkelen, wandelen, fietsen. ACW Deinze geeft mee vorm gegeven aan het masterplan voor de stationsomgeving. Wij waken erover dat de uitvoering niet op zich laat wachten. In het kerngebied moet aandacht zijn voor openbare toiletten. In het Administratief centrum (Leiespiegel) komen er openbare toiletten. In afwachting kan een oplossing gevonden worden op de parking van het RAC. Wifi en nieuwe communicatietechnologieën moeten geïntegreerd worden in alle openbare gebouwen en grote openbare plaatsen. Verfraaien van de stad en het dorp moet ruimer zijn dan alleen het verleggen van stenen. ACW Deinze ondersteunt ten volle het vergroenen en bebloemen van het straatbeeld. Het inzaaien van bermstroken met veldbloemen zorgt voor extra kleur. Het zou een goed idee zijn iets uit te werken om de talrijke terrasbalkons te voorzien van bloembakken. De gevels in het straatbeeld kunnen aangekleed worden met geveltuintjes. Het inrichten van wijk- dorpsraden zou kunnen zorgen voor frisse en diverse ideeën omtrent verfraaiing. Het zou uniek zijn om deze raden ook het beheer van een budget toe te kennen. Zo kunnen zij zelf beslissen over het opsmukken van de wijk of dorp. ACCENT Voor ACW kan het tot stand komen van nieuwe plannen niet zonder inbreng van de inwoners. Niet enkel, zij het proactief, de Deinzenaars informeren maar daadwerkelijk luisteren naar hun ideeën is voor ons van kapitaal belang.

12


8. Mobiliteit en verkeersveiligheid “15 % minder autoverkeer in Deinze” UITDAGING Het verkeer in Deinze verloopt op te veel momenten zeer moeilijk. Vooral de assen N43 en N35 geraken te vlug dicht. Het wegennet is niet meer aangepast aan de omvang van de centrumfuncties van de stad (scholen, ziekenhuis, handelaars, diensten,…) Het doorgaand verkeer moet zo veel mogelijk uit de stad geweerd worden. Daarom moeten we een duidelijk beeld krijgen over de hoeveelheid doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer. De stad moet inzetten op multimobiliteit. In het mobiliteitsplan moet aandacht zijn voor alle aspecten van mobiliteit: stappen, fietsen, openbaar vervoer, auto, vrachtverkeer. Elektrische fietsen en auto’s moeten het straatbeeld sieren. De stad kan een belangrijk signaal geven door zelf het wagenpark uit te rusten met elektrische modellen. Multimobiliteit vereist een degelijke infrastructuur. Ideaal zou zijn dat de mensen te voet of per fiets naar de bushalte of station gaan. Voor de zwakke weggebruiker vindt ACW het noodzakelijk alle middelen in te zetten om, ook vanuit alle deelgemeenten van de stad, goede, veilige verbindingen met het openbaar vervoer te realiseren, Een aantal scholen in Deinze organiseert reeds een fietspool. Het ACW zal deze initiatieven ondersteunen en meer nog, ACW Deinze zal ijveren voor het uitgeven van een fietscheque voor iedere leerling die al dan niet onder begeleiding per fiets naar school gaat. ACW is eveneens van oordeel dat meer aandacht moet uitgaan naar de mobiliteit van minder mobiele mensen. Het verlagen van voetpaden en het aanleggen van blindengeleidingen moet in versneld tempo uitgevoerd worden. ACCENT Het ACW Deinze wenst een zeer ambitieuze doelstelling naar voor te schuiven: 15% minder autoverkeer in Deinze tegen 2018 . Door beter openbaar vervoer, fietscheques, aanpassen voetpaden, elektrische wagens en fietsen moet deze doelstelling bereikt worden.

13


9. Moderner en burgervriendelijk bestuur “Elke burger is onze klant; elke klant heeft recht op informatie en gepaste dienstverlening” UITDAGING De burger ziet de relatie met de overheid, in het bijzonder de lokale overheid, steeds meer als een relatie klant/dienstverlener. De burger wil op zo kort mogelijke tijd de juiste informatie en de juiste diensten ontvangen. Vele lokale overheden, ook de stad en het OCMW Deinze, zijn volop aan het werk om aan deze nieuwe trend te voldoen. Maar dikwijls ontstaan problemen omdat de burger geen overzicht heeft van de bestaande diensten of niet weet waar hij/zij terecht kan. Het valt op dat sommige diensten hun doelgroep slechts beperkt bereiken. Hierdoor ontstaat een Mattheüseffect: de sociale voordelen en services komen niet terecht bij de personen met de grootste noden of de sociaal zwakkeren. Recent hebben de OCMW’s toegang verworven tot de federale kruispuntbank van de sociale zekerheid. Dit is een databank waarin een aantal relevante gegevens van alle burgers zijn verzameld. De kruispuntbank maakt het een stuk eenvoudiger om te onderzoeken of een persoon in aanmerking komt voor bepaalde OCMW diensten. De gegevens kunnen snel geraadpleegd worden en moeten niet meer via allerhande afzonderlijke attesten ingezameld worden. Dit maakt het mogelijk om diensten ook automatisch te gaan toekennen aan individuele personen of doelgroepen. ACCENT ACW Groot-Deinze pleit voor een toegankelijkere dienstverlening en pleit voor de opmaak van een toegankelijkheidscharter in het begin van de legislatuur 2013- 2018, dat jaarlijks wordt opgevolgd en geëvalueerd. ACW Groot-Deinze wil in het nieuwe stadhuis een goed uitgebouwde eerstelijnsdienstverlening, waar iedere burger de basisdiensten van de Stad en het OCMW kan verkrijgen en waar mensen met allerhande vragen doorverwezen worden naar de juiste dienst.

14


Er moet ook een duidelijk opvolgingssysteem worden opgezet voor brieven en Emails van burgers, met onmiddellijke ontvangstmelding en tussentijdse opvolging met communicatie. ACW Groot-Deinze pleit voor een grondige oefening om de automatische toekenning van rechten tegen 2018 op alle toepasbare domeinen te implementeren.

15


10. Welzijn voor jong en oud “Jong en oud voelen zich samen goed in Deinze” UITDAGING Vlaanderen vergrijst. De babyboomgeneratie gaat op pensioen, waardoor de nood aan zorgen binnenkort groter zal worden. Deinze moet klaar zijn om deze evolutie op te vangen en zal zich nog meer en beter moeten voorbereiden. Tegelijkertijd zien we dat er nieuwe, jonge wijken ontstaan, bijvoorbeeld in Grammene, Astene en Petegem, waardoor specifieke noden voor kinderen en jongeren gecreëerd worden ACCENT - ACW Groot-Deinze pleit voor de omvorming van de zone oud- politiecommissariaat te Petegem tot een zorgzone met stedelijke kinderopvang, serviceflats en gemeenschapsruimtes. - Daarnaast moet verder worden gewerkt aan kinderopvang, ook de naschoolse, binnenschoolse opvang, in de deelgemeenten. - ACW Groot-Deinze wil doelgerichte acties die senioren stimuleren zich aan te sluiten bij één van de vele verenigingen van Deinze, als buffer tegen vereenzaming. - ACW Groot-Deinze roept OCMW Deinze op om als regelgever van diverse zorgfacetten (mantelzorg, thuiszorg, aanleunflats) en in overleg met de bestaande zorgverstrekkers op te treden en de leemtes in te vullen of partners te zoeken om deze in te vullen.

16


11. Cultuur en verenigingsleven “Cultuur, topevents voor iedereen, in de juiste accommodatie� UITDAGING Deinze en de Leiestreek zijn doordrenkt van cultuur. Grote namen als Emile Claus, Saverijs, Raveel en Raoul De Keyser vonder hier inspiratie. Ook op literair gebied moet deze streek niet onderdoen. Op muzikaal gebied kan Deinze prat gaan op haar academie en op haar concertzaal. Onze culturele traditie vinden we terug in allerlei specifieke gebouwen, zoals het museum van Deinze en de Leiestreek, de Brielpoort en de stedelijke academies. De stad wil ook extra topevenementen aantrekken. Er moeten opnieuw concerten georganiseerd worden. Zolang het cultureel centrum niet gerealiseerd is kunnen culturele topevenementen in de Brielpoort georganiseerd worden. ACW wil verder het dossier van het Cultureel centrum behartigen. Ook de verenigingen moeten een rol krijgen in het nieuwe gebouw. ACW wil ook de lokale socio-culturele verenigingen niet uit het oog verliezen, wel integendeel. Onder impuls van het ACW bouwde de stad een netwerk van gemeenschapszalen uit in elke deelgemeente. De verenigingen kunnen er aan een zeer goedkoop tarief vergaderen. ACCENT ACW wil dat de bouw van het Cultureel Centrum, zonder uitstel, in de volgende legislatuur, wordt aangepakt. Verenigingen moeten meer gaan samenwerken; samenwerken met de cultuurdienst, met andere organisaties en met elkaar. ACW wil dat de stad dit extra gaat ondersteunen. ACW pleit voor het behoud van een passende subsidiereglementering voor socio-culturele activiteiten. Er is nood aan voldoende overlegorganen. De adviesraden spelen een cruciale rol in het verenigingsleven in Deinze. Zij zijn de motor van het culturele leven en stimuleren enerzijds de stad en anderzijds de diverse culturele actoren tot betere prestaties inzake cultuur. Cultuur moet in Deinze toegankelijk zijn voor iedereen. ACW pleit voor een breed spectrum culturele activiteiten voor alle burgers. De gemeenschapszalen in de deelgemeenten moeten verder worden aangepast aan de moderne behoeften. Aangepast meubilair en sanitair is een must.

17


Wens je het integrale ACW-verkiezingsprogramma te ontvangen? Wens je te reageren op de ACW-accenten- of heb je zelf voorstellen? Neem dan contact op met de ACW-mandatarissen en -kandidaten: Gemeenteraadsverkiezingen Jan Vermeulen, p/a Stationsstraat 26, 9800 Deinze burgemeester - 09 380 34 39 - jan.vermeulen@skynet.be Tony De Neve, Kortrijkstraat 33 bus 9, 9800 Deinze (Petegem) schepen - 09 380 08 11 - tdeneve@skynet.be Bart Van Thuyne, Goedstraat 35 B, 9800 Deinze (Grammene) schepen - 051 63 36 33 - bartvanthuyne@telenet.be Marc Depreitere, Ten Bosse 105, 9800 Deinze gemeenteraadslid - 09 380 36 17 - marc.depreitere@telenet.be Marc De Schrijver, Nieuwgoedlaan 138, 9800 Deinze (Petegem) gemeenteraadslid - 09 386 66 92 - marc_de_schrijver@hotmail.com Willy De Ketelaere, Heerdweg 43, 9800 Deinze (Vinkt) lid vast bureau OCMW-raad - 09 386 13 37 - wdeketelaere@skynet.be Adrien Roberti, Patershofstraat 5, 9800 Deinze (Astene) lid vast bureau OCMW - 09 386 79 24 - adrien.roberti@telenet.be Rutger De Reu, Korenstraat 7, 9800 Deinze OCMW-raadslid - 0473 56 45 48 - rutgerdereu@hotmail.com Elsy Herman, Sint-Hubertstraat 144, 9800 Deinze (Petegem) 09 380 27 89 - elsy.herman@skynet.be Celine Van De Casteele, Snoekstraat 43, 9800 Deinze (Astene) 09 386 71 66 - celinevandecasteele@hotmail.com Karen Steyaert, Lotenhullestraat 5 bus 5, 9800 Deinze (Vinkt) karen.steyaert@telenet.be Lieven Tack, Dentergemstraat 8A, 9800 Deinze (Wontergem) 051 63 54 94 - lieven.tack1@telenet.be Carine Vandenbogaerde, Guido Gezellelaan 93, 9800 Deinze 09 335 42 53 Provincieraadsverkiezingen Rutger De Reu, Korenstraat 7, 9800 Deinze OCMW-raadslid - 0473 56 45 48 - rutgerdereu@hotmail.com


V.U. Mario Pauwels, Korenlei 20, 9000 Gent

CM, op uw gezondheid www.cm.be

Uw job, ons werk www.acv-online.be

Bankieren met een hart www.vdk.be

Vleugels voor je vrije tijd De Kracht van Raad op mensenmaat www.pasar.be Mensen Samen www.dvv.be www.wereldsolidariteit.be

Vrouwen die bewegen www.kav.be

Jongeren maken beweging www.kaj.be

Socio-cultureel trefpunt voor 55+ www.okra.be

Thuiszorg zoals je ‘t zelf zou doen www.familiehulp.be

Kwaliteitsvolle sociale woningbouw www.klehetvolk.be www.volkshaard.be

Beweging voor mannen, vrouwen en gezinnen www.eensgezind.be

ACW Gent-Eeklo Korenlei 20 9000 Gent Tel. 09 269 96 69 Fax 09 223 44 53 acw.genteeklo@acw.be www.acwgenteeklo.be

Accentennota Deinze  

Accentennota Deinze