Page 1

16

¬ Antwerpen stad en streek

Visie ¬ Vrijdag 16 mei 2014

Artikels op de regiobladzijden (16-23) vallen onder V.U. ACW - Annemie Verhoeven, V.U. ACV - Ilse Dielen en V.U. CM - Jos Muyshondt. Vragen over het regionaal nieuws: Visie Antwerpen, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen, acwantwerpen@acw.be, tel. 03 220 12 22. www.acwantwerpen.be - www.visieantwerpen.be

Inzetten op solidariteit Op 25 mei vallen de Europese, federale en regionale verkiezingen samen. Dat zal onze manier van leven de komende vijf jaar sterk bepalen. Visie vroeg aan Annemie Verhoeven, verbondssecretaris van ACW-Antwerpen, wat de inzet van deze verkiezingen is.

V

Vier mee Rerum Novarum

- ACW Rumst: gezellige ontmoeting Vrijdag 23 mei, 20 uur, Vosberg, Pastoor Slegersstraat 1, Rumst Gastspreker Vlaams Parlementslid Dirk de Kort, hapje en drankje. Inschrijven: marleen.debruyn@ telenet.be – tel. 0499 35 07 46 - ACW Hove: gezellige ontmoeting met levende jukebox Zaterdag 24 mei, 19 uur, De Markgraaf, Kapelstraat 8, Hove Gastspreker Bea Cantillon over ‘Kansen voor solidariteit’ Gastoptreden van Jokke Schreurs Inschrijven: jmb.peeters@telenet.be - 0492 979 080 - ACW Wilrijk: Muzikaal Bloemeke 26 mei in WZC Sint Bavo en 28 mei in Huize Bloemenveld, 14 uur Vieringen - ACW Antwerpen Heilige Geest Sint Jozef: 28 mei, 16 uur, Mechelsesteenweg 1. - ACW Antwerpen-Zuid: 29 mei, 10 uur, kerk, Lange Elzenstraat 71 - ACW Antwerpen-Kiel: 29 mei, Sint Bernardus, Abdijstraat 133. - ACW Antwerpen-Linkeroever: 29 mei, 11 uur, Sint-Anna-tenDrieënkerk - ACW Schoten: 29 mei, 10 uur, SintCordulakerk. - ACW Mortsel: 29 mei, 11 uur, kerk Sint Lode - ACW Rumst: 29 mei, 11 uur, kerk Sint Pieter

Onze betrokken, betrouwbare en bekwame ACW-topmandatarissen Nahima Lanjri, Dirk de Kort en Caroline Bastiaens blijven opkomen voor wie kwetsbaar is. (van links naar rechts op de foto)

A

nnemie Verhoeven: We naderen een kruispunt. Zetten we verder in op het streven naar gelijke kansen voor iedereen met een evenwichtige spreiding van de welvaart. Dit in goed overleg met en betrokkenheid van burgers en verenigingen? Of is iedereen als individu volledig zelf verantwoordelijk voor zijn of haar welzijn. Moeten we mensen die het nu al moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden nog harder aanpakken? Kiezen we voor een maatschappij waar de kloof groter wordt tussen zij die meekunnen en anderen die tegenslag kennen. Dat is alvast niet onze keuze. Voor ons zijn deze verkiezingen cruciaal omdat we zoveel mogelijk sociale accenten willen leggen in het toekomstig beleid. Wij willen werken aan een samenleving waar het voor iedereen goed om leven is! Zowel voor wie heeft als voor wie niet heeft. ACW maakte naar goede gewoonte een memorandum op met een aantal prioriteiten voor een sociaal beleid. Wij benadrukken dat hervormingen op een sociaal-rechtvaardige manier moeten gebeuren. Steeds met oog voor mensen met een laag inkomen en voor groepen die moeilijker voor zichzelf kunnen opkomen. We roepen de verschillende regeringen op om te zorgen dat de gecreëerde welvaart eerlijk verdeeld wordt.

ACW verzet zich tegen een beleid dat mensen en groepen uitsluit en hun rechten ontzegt. Wij willen geen beleid dat zijn verantwoordelijkheid meer en meer van zich afschuift. Ons welvaartsmodel bewees de afgelopen zeventig jaren zijn groot nut. Het kan niet uitgehold of verzwakt worden, wel aangepast en versterkt om tegemoet te komen aan nieuwe noden.

Solidariteit in nieuwe tijden dat pakken we samen aan!

Hoe vertalen jullie dat naar de praktijk? Het is belangrijk dat de vijf pijlers van het Belgisch welvaartsmodel verder vorm krijgen. We vragen een efficiënt arbeidsmarkten tewerkstellingsbeleid. Daarnaast zijn kwaliteitsvolle en betaalbare diensten op vlak van welzijn, gezondheid, onderwijs, huisvesting en cultuur onmisbaar. We hebben nood aan een herverdelend fiscaal systeem en een sterke sociale zekerheid. Bovendien zien wij een duidelijke rol voor het middenveld als belangenbehartiger,

als dienstverlener zonder commerciële doeleinden, als medebeheerder van de sociale instellingen en als uitvoerder van dit sociaal beleid. Wij hebben een dringende boodschap voor de politici die straks aan zet zijn: blijf investeren in sociale maatregelen. Want die brengen op. Ze maken de samenleving voor iedereen aangenamer. Ze geven mensen meer koopkracht. En ze zorgen voor meer jobs. Wie moet dit verwezenlijken? We hebben sociaal geëngageerde politici nodig die hun verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan. Onze ACW-erkende kandidaten zijn onze politieke vrijwilligers. Zij laten zich in hun opdracht leiden door de fundamentele gedrevenheid naar democratie, solidariteit en duurzame ontwikkeling. Ook voor deze verkiezingen hebben wij ACW-kandidaten op de CD&V-lijst die ons vertrouwen waard zijn. Zij delen de standpunten van onze beweging en zullen, eens verkozen, alles op alles zetten om waar te maken waarvoor ze staan. Uw inkomen. Uw werk. Uw thuis. Uw leefwereld. Dat vinden zij belangrijk. Zij kunnen het verschil maken. Wij duimen voor hen! n

Hoe kan ik geldig stemmen? Op 25 mei kan je drie keer stemmen: voor Europa, de Kamer en het Vlaams Parlement. Binnen een lijst kan je jouw stem uitbrengen op één of meerdere kandidaten. Zo kan je dus op de CD&V-lijst jouw stem geven aan alle ACW-kandidaten uit onze regio.

Europa - effectieven 2. Belet Ivo 3. Vanacker Steven 6. Tindemans Elke

Kamer - effectieven 1. Verherstraeten Servais 2. Lanjri Nahima 5. Bouckaert Luc 16. Sommen Liesbet 18. Moortgat Mia

Kamer - opvolgers 3. De Cleyn Edwin 8. Struyf Marleen

Vlaamse lijst - effectieven 5. Bastiaens Caroline 6. de Kort Dirk 9. Tuyteleers Stanny 10. De Veuster Daan 17. Jacobs Lukas 28. Sharma Lila

Vlaamse lijst - opvolgers 3. Van de Wauwer Orry 9. Janssens Sonja 13. Van Broekhoven Nele


¬ Antwerpen stad en streek

Visie ¬ Vrijdag 16 mei 2014

Europa:

17

sociale dimensie versterken Europa speelt in almaar meer beleidsdomeinen een bepalende rol. Maar de koers die de Europese Unie vandaag volgt, roept heel veel vragen op. Moeten we daarom antiEuropa zijn? Of proberen we Europa in een andere, meer sociale richting te sturen? Een gesprek met Ivo Belet en Steven Vanackere.

Ivo Belet: ‘Jobs, investeringen en groei. Dat zijn de prioriteiten voor Europa de komende vijf jaar. Onze toekomst ligt meer dan ooit bij een sterk en solidair Europa.

Steven Vanackere: ‘Europees beleid gaat ook over sociaaleconomische keuzes die het leven van iedereen fundamenteel beïnvloeden. Ik pleit voor een sociaal Europa om oneerlijke concurrentie tussen lidstaten te vermijden.’

Wat is de inzet van de komende Europese verkiezingen?

titiever maken, juist om onze sociale keuzes mogelijk te maken. Ik pleit dan ook onomwonden voor een sociaal Europa, om oneerlijke concurrentie tussen lidstaten te vermijden. Junckers voorstel rond een Europees minimumloon gaat in die richting.’

Ivo Belet: ‘De eurosceptici roepen luid dat er weer meer bevoegdheden terug moeten naar de lidstaten. Maar hoe zouden we de klimaatverandering, onze energiebevoorrading of migratie op puur nationaal niveau aanpakken? De voorbije jaren gebeurden heel belangrijke hervormingen. We moeten nu op basis van verstevigde fundamenten het Europese project versterken en vooral sociaal verder uitbouwen. Het energievraagstuk zal zonder twijfel in de komende jaren nog aan belang winnen. We zijn vandaag veel te kwetsbaar en we hebben nog een lange weg te gaan richting klimaatvriendelijke en betaalbare bronnen. Dat doen we best samen, in versterkte Europese samenwerking. Steven Vanackere: ‘Diezelfde samenwerking hebben we broodnodig voor nieuwe vraagstukken die enorm in belang gaan winnen. Denk maar aan een gezonde en verzekerde voedselvoorziening, of ethische vragen rond de betaalbaarheid van zorg. Europees beleid gaat ook over sociaaleconomische keuzes die het leven van iedereen fundamenteel beïnvloeden. De keuze waarvoor we staan is klaar en duidelijk. Willen we de fundamenten van ons solidair naoorlogs model behouden of kiezen we voor een harde politiek van sociale afbraak? Wat mij betreft, is het antwoord duidelijk. We moeten onze economie compe-

E

Broodnodig project

E

lke Tindemans: Europa is en blijft voor mij het meest boeiende en broodnodige politieke project van vandaag. Vlaanderen heeft Europa nodig en Europa heeft Vlaanderen nodig. De recente financiële en economische crisis heeft ons getoond hoe we zoveel meer kunnen doen samen, dan elk afzonderlijk.

Het voormalige Oost-Europa verdient meer kansen. Gelijke kansen voor iedereen en in het bijzonder voor minderheden houden dagelijks bezig. Mee voortbouwen aan de Europese droom voor allen, dat is mijn doel. Europa is zonder meer één van de belangrijkste beleidsniveaus. Of dit ook nog in 2020 het geval zal zijn hangt af van deze verkiezingen. Van uw en mijn stem.

Toch worstelt Europa vandaag met een asociaal imago, een imago van sociale afbraak. Steven Vanackere: ‘Omdat Europa de laatste jaren noodgedwongen door de crisis met de harde thema’s was: het toezicht op de nationale begrotingen, de versterkte economische samenwerking, het bankentoezicht. Harde keuzes waren nodig. Op lange termijn is dat veel socialer dan moeilijke beslissingen uit te stellen. De EU als sociale boeman afschilderen, is te eenzijdig. Maar dat laat niet weg dat Europa de komende vijf jaar meer werk moet maken van een menselijker, nabijer en socialer gelaat.’ Ivo Belet: ‘Zo’n zware crisis te boven komen kost bloed, zweet en tranen. De controle op de openbare schuld, de banken en de aanpak van de bankiersbonussen is ook een sociaal verhaal. Europa heeft het spaargeld van de mensen gegarandeerd en schuift de schuldenberg niet zomaar door naar volgende generaties. Maar ik besef dat dit niet volstaat om het vertrouwen van de Europeanen terug te winnen. Het is nu tijd voor een krachtige strategie van hoop, economische groei en jobs. Dat was trouwens ook de terechte centrale boodschap op de Europese vakbondsbetoging van 4 april in Brussel.’ Hoe kunnen we het vertrouwen in Europa herstellen en een hechter sociaal beleid realiseren? Ivo Belet : ‘Ik licht hierbij graag twee concrete dossiers toe. In de eerste plaats staat het Europees jeugdgarantieplan in de steigers. Dat garandeert aan alle jongeren die op de arbeidsmarkt komen een stage, een bijkomende opleiding en in het beste geval een job. Europa maakte hiervoor acht miljard euro extra vrij, voor jongeren in de meest getroffen regio’s. Als tweede dossier zet ik graag de strijd tegen de sociale dumping in de kijker. De aanpassing van de zogenaamde detacheringsrichtlijn is zeker een stap in de goede richting. Het geeft de sociale inspecties extra instrumenten om sociale dumping, fraude en oneerlijke concurrentie effectief aan te pakken. Maar dat werk is zeker niet af. Het blijft een prioriteit voor de volgende legislatuur.’ Steven Vanackere: ‘Het jeugdgarantieplan waarvan Ivo spreekt, is inderdaad een goed plan. Je moet vermijden dat jongeren het geloof in hun eigen kunnen verliezen nog voor ze goed en wel aan hun carrière zijn begonnen. Het jeugdgarantieplan is een goed voorbeeld van hoe Europa met de nodige creativiteit een sterk sociaal accent kan leggen. In welk Europa willen we leven? Dat is het fundamentele debat dat we moeten voeren. Dat moet gedragen worden door bedachtzame politici die verder denken dan de volgende verkiezingen. Samen met een Europees middenveld waarvan ik alleen maar kan hopen dat het zich verder versterkt.’ n


18

¬ Antwerpen stad en streek

Visie ¬ Vrijdag 16 mei 2014

Servais Verherstraeten:

‘Vanaf 1 juli raakt de staatshervorming aan het leven van iedereen’ De voorbije drie jaar werkte ACW-mandataris Servais Verherstraeten in de federale regering vooral aan de uitvoering van de zesde staatshervorming. ‘De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV) en de overdracht van twaalf miljard euro bevoegdheden naar Vlaanderen zijn de concrete resultaten die ik kan voorleggen,’ stelt Servais.

D

oor de splitsing van BHV, een aanslepende kwestie sinds 1961, luwden de communautaire spanningen in de zomer van 2012. ‘Politici hebben nu gelukkig opnieuw de tijd en mogelijkheid om zich bezig te houden met de reële problemen in onze samenleving,’ stelt Servais. ‘We moeten niet langer conflicten te beheersen van gemeenschap tegen gemeenschap.’ Op 1 juli 2014, haast onmiddellijk na de verkiezingen dus, treedt een ander gevolg van de staatshervorming in werking. ‘Vlaanderen krijgt al die nieuwe bevoegdheden en kan daarvoor dan zelf een eigen beleid ontwikkelen. De bevoegdheden die verhuizen van het federale naar het Vlaamse niveau raken het persoonlijk leven van elke Vlaming in een of andere levensfase. Ik heb daarover altijd gezegd: ‘van de wieg tot het rusthuis’ zal de Vlaming de zesde staatshervorming voelen. Er zijn voorbeelden genoeg (zie kader).’

Sociaal verantwoorde keuzes ’Het is duidelijk dat op al deze domeinen een belangrijke rol is weggelegd voor de sociale bewegingen. Zij zullen, onder meer via hun politieke mandatarissen, moeten proberen invloed uit te oefenen op de manier waarop al die nieuwe bevoegdheden worden ingevuld. Elke Vlaming – een jong gezin met kinderen dat een appartement huurt of een zieke bejaarde die naar het rusthuis gaat – wordt geconfronteerd met nieuwe beleidskeuzes vanaf 1 juli. Precies daarom zijn de verkiezingen van 25 mei zo belangrijk, want de krachtverhoudingen in het toekomstige bestuur worden dan vastgelegd. Dat betekent concreet dat wie sociaal verantwoorde keuzes wil in de gezinsbijslagen, de woonbonus of het arbeidsmarktbeleid ook op 25 mei een sociaal verantwoorde keuze moet maken,’ besluit Servais. n

Nieuwe Vlaamse bevoegdheden vanaf 1 juli

Servais Verherstraeten: ‘De bevoegdheden die op 1 juli verhuizen van het federale naar het Vlaamse niveau raken het persoonlijk leven van elke Vlaming in een of andere levensfase.

- Geboorte of adoptie: de bevoegdheid voor de 120.000 geboorte- of adoptiepremies.

cheques met 900.000 gebruikers en waar 2.700 ondernemingen aan participeren.

- Jeugd- en studiejaren: bevoegd voor de 2,7 miljoen personen tussen 0 en 25 jaar die recht geven op een kinderbijslag.

- Werkloze oudere: RSZ-kortingen voor oudere werkzoekenden onder wie de 320.000 werkzoekende 50-plussers (waarvan 180.000 in Vlaanderen).

- Werkloosheid: de controle op de 700.000 vergoede werklozen, inclusief de 26.000 sancties die jaarlijks worden opgelegd (waarvan 7.000 in Vlaanderen en 14.000 in Wallonië). - Woning kopen: de hypotheekaftrek waar 32 % van de volwassen bevolking een beroep op doet. - Woning huren: de private huurwetgeving die van toepassing is op 18% van het totale patrimonium. - Huishoudelijke klusjes: bevoegd voor diensten-

- Ziek: Vlaanderen beslist zelf hoe de wachtdiensten voor huisartsen worden georganiseerd. - Ernstig ziek: de kwaliteitsnormen voor ziekenhuis. - Revaliderend: deelstaten beslissen autonoom waar ze revalidatiecentra oprichten. - Bejaard: prijsbepaling van de rusthuiskamer en de kwaliteitsnormen voor het rusthuis.

Luc Bouckaert

Marleen Struyf

Mia Moortgat

Een nieuw Vlaanderen in een nieuw België. Veel bevoegdheden verhuisden naar de gewesten. Dat is het resultaat van de zesde staatshervorming die CD&V beloofde. Federaal blijven bevoegdheden waaraan je als burgemeester moet werken zoals civiele veiligheid, inburgering, justitie en asiel en migratie.

Als maatschappelijk assistente in een OCMW stel ik vast dat basisvoorzieningen zoals betaalbare huisvesting, voldoende kinderopvang, tewerkstellingskansen voor jongeren en aangepaste zorg voor senioren niet evident zijn. Ons solidaire sociale zekerheidssysteem moeten we dan ook koesteren.

Elk jong gezin droomt van een eigen huis. Terecht, want een eigendom biedt zekerheid nu en later. Met de fiscale tegemoetkoming van de woonbonus wil CD&V de aankoop en renovatie van bestaande woningen en nieuwbouwprojecten ondersteunen.

Het zwaartepunt verschuift, toch blijft er op het federale niveau nog veel werk. Denk maar aan een duidelijk beleid rond ereloonsupplementen en tariefzekerheid bij hospitalisatie, bijsturing van de woonfiscaliteit, verder werk maken van de armoedebestrijding, het asiel- en migratiebeleid in samenwerking met de lokale besturen of bewaken dat de brandweerhervorming niet leidt tot een mindere dienstverlening.

Beleidsmatig moet verder ingezet worden op een evenwichtige combinatie tussen gezin en arbeid. Ouders verdienen de kans om via een flexibele loopbaan privéen professioneel leven te combineren. Ik pleit ook voor meer kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang. De zorg voor kwetsbare groepen binnen onze samenleving zoals senioren en mensen met een beperking vragen meer aandacht. Mantelzorgers verdienen ondersteuning.

Een sociaal of betaalbaar huurhuis vinden is niet makkelijk voor jongeren die alleen of samen gaan wonen. Een tegemoetkoming van een huursubsidie is dan welkom. Verder moeten we blijven investeren in een woonbeleid, gemaakt op ieders maat. Daarnaast zijn garanties voor onze pensioenen, betaalbare kinderopvang en een aangepast gezondheids- en zorgbeleid noodzakelijk.


¬ Antwerpen stad en streek

Visie ¬ Vrijdag 16 mei 2014

19

Nahima Lanjri:

‘Politiek kompas richting solidariteit’ Op 25 mei staan we voor een fundamentele keuze in onze samenleving. ‘Gaan we voor het behoud, verstevigen en verfijnen van alles wat we de voorbije decennia opbouwden? Of geven we het solidariteitsprincipe op en kiezen we voor een hardere ‘wij’ tegen ‘zij’-samenleving,’ stelt Nahima Lanjri.

A

ls ACW-mandataris twijfelt Nahima geen moment aan haar keuze. ‘Ik kies voor solidariteit op alle vlakken, met alle type mensen, ongeacht taalgroep, kleur, rang of stand. Daarom koos ik bewust om een ACW’er te zijn. Betekent dat dan dat we niets moeten veranderen? Dat we ons mogen koesteren in wat we hebben en vooral moeten vechten voor behoud? Nee, wie niet sleutelt aan een samenleving zal na een tijd vaststellen dat zijn systeem niet meer deugt. Maar het vertrekpunt blijft wel: solidariteit.’

Paraplu van sociale zekerheid We willen allemaal een goede gezondheid, goede job en goed inkomen, goede toekomst voor onze kinderen, goed pensioen voor onszelf, goede combinatie van ons professioneel en privéleven. Eigenlijk willen we allemaal welvaart en welzijn, hand in hand. Nahima: ‘Onder de grote paraplu van onze sociale zekerheid timmerden we daaraan de voorbije decennia aardig. Zo goed zelfs dat andere landen ons model komen bestuderen. Steeds opnieuw verfijnden we die sociale zekerheid en pasten het aan de moderne noden aan. Een gezinssituatie vandaag is niet meer dezelfde als die van dertig jaar geleden, dus dan moet je ook de wetgeving en haar beschermingsfactoren aanpassen. Als parlementslid zorgde ikzelf de voorbije legislatuur onder meer voor een vierde maand ouderschapsverlof, betaald verlof voor de ouders met een gehospitaliseerd kind, hoger vakantiegeld voor invaliden, het wegwerken van de loonverschillen tussen man en vrouw, het stopzetten extra erelonen van artsen in twee- of meerpersoonskamers en het verkrijgen van de Belgische nationaliteit na integratie.’

Solidair schip Allemaal items die op één of andere manier te maken hebben met het streven naar een betere samenleving en een hoger welzijn. ‘Dat wil ik onder geen enkel beding loslaten. Onze sociale zekerheid blijft mijn vlaggenschip. Ik wil ervoor zorgen dat ze maximaal iedereen blijft beschermen die er nood aan heeft. Gewoon omdat ik de visie heb dat je niemand uitsluit en niemand iets minder goed toewenst dan wat je zelf kan overkomen. Vandaag een zorgeloze en zonnige dag kan morgen een zwaarbewolkte en minder prettige dag worden. Dan heb je nood aan bescherming en opvang. Op mijn federale agenda de volgende vijf jaar staat het verder versterken van die sociale zekerheid met betaalbare en kwaliteitsvolle gezondheidszorgen. Daarnaast wil ik werk maken van een goed pensioen voor iedereen en een opleiding, stage of job voor werkloze jongeren binnen de vier maanden. Bovendien zijn slimme streefcijfers om allochtonen en kwetsbaren gelijke kansen te geven op werk nodig, net als meer kansen om gezin en loopbaan te combineren. Het kompas van mijn schip staat daarbij steeds in de richting van een samenleving waar iedereen kansen krijgt en gelijkwaardig is. Wie het wat moeilijker heeft, moet de garantie hebben dat hij aan boord kan blijven van dat solidair schip. Op 25 mei bepaal jij mee de koers. Hopelijk krijg ik je steun om verder te bouwen aan een welvarende en solidaire samenleving,’ besluit Nahima. n

✔✔www.nahima.be Nahima Lanjri: ‘Een zorgeloze en zonnige dag kan morgen een zwaarbewolkte en minder prettige dag worden. Dan heb je nood aan bescherming en opvang die onze sociale zekerheid kan bieden.’

Edwin De Cleyn

A

Als seniorenschepen en ACWvoorzitter in Berchem ben ik blij dat het district en de provincie Antwerpen een origineel en vernieuwend initiatief ondersteunen: het fietstaxiproject ‘2Tact’. ANA vzw biedt daarmee fysiek beperkte senioren een wekelijkse boodschappendienst aan met de riksja. Dit kan in een straal van 6 km voor 3,5 euro gedurende anderhalf uur.

Liesbet Sommen

Deze dienstverlening wordt waargemaakt door arbeidszorgmedewerkers. Zij hebben een arbeidszorgstatuut en kunnen om persoons- of maatschappijgebonden redenen momenteel geen betaald werk aan in het economisch of beschermd circuit. Het is de bedoeling om de betaalde arbeidsmarkt voor hen weer bereikbaar te maken. Dit origineel project past perfect in het Berchemse seniorenbeleid. Senioren kunnen door deze dienstverlening langer thuis wonen en komen meer onder de mensen. Bovendien wordt via arbeidszorg iemand een stap dichter bij werk gebracht. Dit project heeft voor mij een vijfvoudige winst: voor de senior, de lokale middenstand, de arbeidszorgmedewerker, uitbreiding voor vzw ANA en een mogelijke auto minder met winst voor het milieu. Ik vind het dan ook zeer belangrijk om beleidsmatig verder in te zetten op vernieuwende projecten.

I

Ik ga voor het behoud van een goede sociale zekerheid. De economische crisis en doelgerichte aanvallen vanuit politieke partijen die strijden tegen al wat opkomt voor de zwakkeren maken dat we de handen uit de mouwen moeten steken. Om ons sociaal model te behouden moeten we hervormen waar nodig. Maar ook met duizenden vrijwilligers de positieve boodschap van een zachte en sociale samenleving blijven uitdragen. Vanuit de politiek wil ik mee vorm geven aan noodzakelijke hervormingen in onze sociale zekerheid. Op het kabinet van de vice-premier deed ik dit al, vooral voor pensioenen. Ik wil me nu inzetten voor een nieuw sociaal pact. We streven naar langere, werkbare loopbanen. We verminderen overconsumptie in de gezondheidszorg. We stimuleren het tweeverdienersschap waar voldoende ouderschapsverlof tegenover staat, ook voor mannen. Het bedrag van de

kinderbijslag zal rekening houden met lage inkomens en een handicap bij het kind. Mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen meer mogelijkheden om deeltijds te werken. Bouw samen met mij aan deze vernieuwde sociale samenleving.


20

¬ Antwerpen stad en streek

Visie ¬ Vrijdag 16 mei 2014

Caroline Bastiaens:

‘Alle kinderen op de schoolbanken’ Onderwijs is voor elk kind een recht. ‘Om de babyboom op te vangen, moet Vlaanderen meer middelen in onderwijs investeren. Zo kunnen we de toekomstige kampioenen kwaliteitsvol voorbereiden op hun toekomst,’ stelt Caroline Bastiaens, ACW-mandataris in het Vlaams Parlement.

O

nderwijs biedt elke leerling de kans zich te ontplooien en zijn verantwoordelijkheid op te nemen in onze diverse samenleving. ‘Als we de kwaliteit van ons onderwijs hoog willen houden, dan moeten we nu ambitie tonen om de juiste stappen te zetten,’ stipt Caroline aan. ‘Onderwijs is echter nooit sterker dan de kwaliteit van de leerkrachten. Onze huidige leerkrachten doen hun uiterste best om onze leerlingen zo goed mogelijk te onderwijzen.

In een regio met capaciteitsproblemen zoals de onze nemen we initiatieven om de schoolkeuze te laten samengaan met optimale leer-en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen. We moeten werk maken van het optimaal benutten van gebouwen die overdag leegstaan. Ik denk bijvoorbeeld aan de vele muziek- en kunstacademies die Antwerpen rijk is. Deze inrichten waardoor er ook overdag lessen kunnen doorgaan zou al een eerste flinke stap zijn in het verhogen van de Antwerpse schoolcapaciteit.

Om de kwaliteit zo hoog mogelijk te krijgen, hebben we de beste leerkrachten nodig. Goede aanvangsdiagnostiek, begeleiding en voorbereidende trajecten moeten hun talenten optimaal ontwikkelen om het vereiste hoge kwaliteitsniveau te bereiken. Wij kunnen hen helpen door de administratieve rompslomp tot het absolute minimum in te perken.’

Onderwijs vanaf drie jaar is een recht voor ieder kind en een plicht voor iedere ouder. De deelname aan kleuteronderwijs wil ik voor elk kind garanderen. In het secundair onderwijs gaan we samen met de onderwijspartners en de ouderverenigingen op zoek naar mogelijkheden om de kostprijs te verminderen.’

Grote uitdagingen

In een diverse stad als Antwerpen is onderwijs de sleutel tot een succesvol leven. ‘De schoolcarrière helpt ook de wederzijdse appreciatie tussen de lagen van de bevolking te versterken. Schoolgaan is niet enkel taal en wiskunde ontdekken, maar ook elkaar. De vrije schoolkeuze van ouders en leerlingen blijven hierbij cruciaal. Ook aan het individueel begeleiden van leerlingen willen we hard werken. De opdrachten van ouders, school, CLB, de welzijns-en gezondheidssector en andere actoren moeten beter overeenstemmen. n

De stadsbevolking groeit tot 600.000 Antwerpenaren in 2030, het aantal leerlingen stijgt fors. ‘We moeten af van de wachtrijen en het kamperen voor schoolpoorten. Dankzij CD&V investeert de stad Antwerpen 144,4 miljoen euro in het onderwijs, voor het eerst ook in het vrij onderwijs. Nu is het aan Vlaanderen om extra middelen vrij te maken zodat er voor alle Antwerpse kinderen voldoende plaatsen zijn.

Leerling centraal

Caroline Bastiaens: ‘Vlaanderen moet extra middelen vrijmaken zodat er voor alle kinderen voldoende plaatsen zijn om naar school te gaan.’

Lukas Jacobs

Orry Van De Wauwer

Daan De Veuster

Een sterker Vlaanderen begint lokaal. Door dag in dag uit tussen de mensen te werken, voel je goed aan wat er leeft. Als ervaren burgemeester ken ik daarmee de uitdagingen voor Vlaanderen en voor ons land. Het 3D-plan van CD&V biedt een goede houvast voor onze toekomst. Het legt duidelijke plannen en cijfers op tafel over de economische, sociale en maatschappelijke uitdagingen.

Voor een warme samenleving moet er vertrouwen zijn tussen de burgers, overheid en justitie. Door de hoge werkdruk bij de parketten bleef overlast vaak onbestraft. Het gevoel van straffeloosheid creëerde wantrouwen. Daarom werd de wet rond Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) ingevoerd.

Vlaanderen moet verder vooruit op economisch en sociaal vlak! Met een verdere verlaging van lasten op arbeid, snellere en efficiëntere procedures voor stedenbouwkundige dossiers en grote mobiliteitswerken kunnen we onze economie versterken.

CD&V kiest voor lastenverlagingen voor de werkende Vlaming en de bedrijven. Want dat is de beste manier om onze economie te doen groeien en jobs te creëren. Daarnaast is het van groot belang om te gaan voor sociale vooruitgang. Mensen verdienen sociale bescherming. Want welvaart kan immers niet zonder welzijn. Tot slot moeten we investeren om die economische groei en sociale vooruitgang te realiseren. Investeren in infrastructuur is investeren in mensen. Via wegen- en scholenbouw, zorginfrastructuur en innovatie.

GAS kan een goed instrument zijn om vormen van milieuoverlast zoals sluikstorten, wildplassen en nachtlawaai aan te pakken. Het onzorgvuldig gebruik van GAS met absurde voorbeelden leidt net tot meer in plaats van minder verzuring. Ik pleit voor het invoeren van een vaste lijst waarvoor GAS-boetes kunnen gebruikt worden. Daardoor bannen we absurde boetes en krijgen we gelijke reglementen voor de verschillende gemeenten. Dit zorgt voor meer transparantie en rechtszekerheid voor de burgers en stopt de willekeur die nu bestaat. Daarnaast moeten we inzetten op preventie eerder dan sanctionering, de opleiding van de ambtenaren en het gebruik van GAS voor minderjarigen terugschroeven. Jongeren moeten immers jong kunnen zijn in een warme, gastvrije samenleving.

Daarbij mogen we het welzijn van onze mensen niet uit het oog verliezen. Voldoende kinderopvang, betaalbare woningen en toegankelijke en kwalitatieve zorg voor jong en oud verdienen dan ook blijvende inspanningen Zo creëren we sterke kansen voor Vlaanderen. Daaraan wil ik meebouwen met bijna 14 jaar politieke ervaring. Sinds 2007 ben ik eerste schepen van Brecht, bevoegd voor ruimtelijke ordening, wonen, jeugd en sport. Zo werkte ik mee aan de realisatie van 70 bijkomende plaatsen in de buitenschoolse opvang en meer dan 100 betaalbare kavels in Brecht. Als ondervoorzitter van een sociale huisvestingsmaatschappij kan ik betaalbaar wonen in de praktijk omzetten.


¬ Antwerpen stad en streek

Visie ¬ Vrijdag 16 mei 2014

21

Dirk de Kort:

‘Toekomstgerichte keuzes nodig’ Dirk de Kort ZET sterk in op mobiliteit en wonen. De fiets mag niet langer behandeld worden als bijkomend vervoersalternatief. Dat is de doelstelling van de resolutie rond de fiets als volwaardig vervoersmiddel die ACW-mandataris Dirk de Kort indiende in het Vlaams Parlement.

D

e fiets is niet de mirakeloplossing voor de mobiliteitsproblemen, maar wel een belangrijk deel van het antwoord. Dirk de Kort : ‘Het is ook een cultuuromslag. We leven in Vlaanderen met veel mensen dicht bijeen. We hebben eigenlijk alles om een fietsland te zijn. De voorbije jaren werd veel en sterk geïnvesteerd in fietsparkings, vrijliggende en nieuwe fietspaden. We kennen de meer recreatieve fietsroutenetwerken die een razendsnelle verspreiding kenden. Veiligheid is een absolute basisvereiste. Fietsbruggen en fietstunnels behoren nu tot de basisinfrastructuur. Conflictvrije kruispunten zijn de norm. De elektrische fiets is aan een enorme opmars bezig, maar maakt het fietsen ook totaal anders. Meer en meer mensen gaan die e-fiets als een soort tweede wagen gebruiken.Ik legde een resolutie neer voor fietssnelwegen. Dit zijn nieuwe infrastructuren die de fiets tot een volwaardig vervoermiddel maken.’ Je was initiatiefnemer voor de zogenaamde commissie versnelling in het Vlaams parlement. Wat is nu het resultaat? Bouwprojecten van groot maatschappelijk en ruimtelijk strategisch belang worden voortaan sneller gerealiseerd. Met de nieuwe aanpak kunnen de verschillende stappen, die nu na elkaar gebeuren, parallel en zelfs geïntegreerd verlopen. Zo willen we maanden tot soms jaren tijd winnen en belangrijke investeringsprojecten sneller uitvoeren.

N

Nele Van Broeckhoven Kinderen verdienen een volwaardige en centrale plaats in onze samenleving. Ze hebben ruimte nodig om te spelen en zich te ontspannen. Zo leren ze sociale vaardigheden aan die onontbeerlijk zijn in onze maatschappij. Straten en pleinen moeten opnieuw speel-en ontmoetingsruimten worden. De plaats van de auto mag daarbij niet meer zo overheersend zijn. Bossen en parken zijn noodzakelijke groene ruimten om vrij en veilig te spelen. Waarom zouden we bij het toekennen van een bouwvergunning voor een appartementsgebouw ook geen verplichte (buiten)speelruimte vragen? Er worden toch ook parkeerplaatsen voorzien! Buitenspelende kinderen ontwikkelen daar de basis voor een sociale, solidaire en verdraagzame levensvisie. Speelstraten en woonerven vormen, samen met jeugdbewegingen en sportclubs, de ideale vitaminen om te zorgen voor een goed gezinde gemeente.

L

De nieuwe procedure legt het zwaartepunt op een grondig vooroverleg tussen de belangrijkste projectpartners. Door hun aandachtspunten van bij het begin mee op te nemen in het projectvoorstel, komen mogelijke knelpunten vroeger aan het licht en kan het verdere traject vlotter verlopen. Adviesinstanties worden ook nauwer betrokken. Ten slotte is er één overheid bevoegd en verantwoordelijk. We kennen je als voorzitter van de Ideale Woning. Maar je bent ook de pleitbezorger van nieuwe concepten? Ik vat dit graag samen als wonen voor de generaties. Verschillende initiatieven zijn nodig. In overleg met de minister en met de collega’s bracht ik in de sociale huisvesting het concept bescheiden wonen in de praktijk. Bescheiden wonen is voor mensen die net buiten de voorwaarde van sociale huisvesting vallen, maar die we toch tijdelijk willen helpen. Denk bijvoorbeeld aan een jong koppel dat op de private huurmarkt geen betaalbare woning vindt. Ze verdienen net teveel om gesteund te worden, maar net te weinig om zelfstandig te wonen. Deze mensen vallen tussen twee stoelen. Daarom willen we hen met deze maatregel helpen. We moeten ook werk maken van nieuwe woonvormen waarbij jongeren én ouderen in één huis wonen. Ik denk ook aan nieuwe projecten waarbij ouderen groepswonen. Het concept is: wij helpen mekaar.’ n

✔✔www.dirkdekort.be

Lila Sharma

Een sterkere multiculturele samenleving voor een sterker Vlaanderen, dat vind ik uitermate belangrijk. Ik werk zelf mee aan een multiculturele samenleving waar integratie en participatie centraal staan. Op Athena Open Leercentrum coördineerde ik van 2007 tot 2009 het programma ‘Volwassenen Met Toekomst’ dat jonge Vlamingen voorbereidde op de examencommissie secundair onderwijs. Ik ben er sindsdien meter van de opleiding Nederlands voor nieuwkomers. Voor mij is diversiteit een realiteit. Taal en werk zijn één van de belangrijkste factoren om mensen te integreren. Zowel via vrijwilligerswerk als op professioneel vlak span ik mij in voor overleg en uitwisseling van ervaringen tussen Aziatische en andere gemeenschappen en voor samenwerking met verschillende generaties en socio-culturele groepen.

Dirk de Kort: ‘Vlaanderen investeert gemiddeld 100 miljoen euro per jaar in fietsinfrastructuur. De afgelopen jaren werd sterk ingezet op meer kilometers fietspad die beter, veiliger en meer onderhouden zijn.’

S

Sonja Janssens Vlaanderen kreeg een pak nieuwe bevoegdheden. De organisatie van die bevoegdheden moet er voor zorgen dat iedereen die het verdient er ook beter van wordt. De Vlaamse middelen zullen op een eerlijke manier (her)verdeeld worden. Door herscholing en bijscholing kunnen vacatures in knelpuntberoepen ingevuld worden, kijk maar naar de zorgsector. Wij moeten er over waken dat iedereen in onze maatschappij volwaardig mee kan door te zorgen voor voldoende arbeidsplaatsen die mensen financiële ademruimte bieden. Betaalbaar wonen, betaalbaar onderwijs en ondersteuning in opvoeding en ontspanning. Kinderen moeten kunnen genieten van thuisopvoeding en een warm nest. Daarnaast verdienen ze ook ontspanning in jeugd en s p o r t clubs.

S

Stanny Tuyteleers Van 2006 tot 2012 streefde ik als burgemeester van Lint altijd naar harmonie en consensus. De schulden werden afgebouwd en het patrimonium van de gemeente werd rijker. Ik ga voor een Warm Vlaanderen waar iedereen meetelt. Voor een rechtvaardig beleid waar iedereen zijn rechten en plichten nakomt, dat is het Vlaanderen van de toekomst. Geen hard beleid maar een gestructureerd beleid met strenge en rechtvaardige beslissingen. Een Vlaanderen waar het vrijwilligerswerk wordt gewaardeerd. Want dit werk is de cement van onze samenleving. De belangrijkste bevoegdheden zijn naar Vlaanderen overgedragen. Het is onze plicht om van Vlaanderen een topregio te maken waar het goed is om te wonen, te werken, te ondernemen.


22

¬ Antwerpen stad en streek

A

ACV-belastingservice: maak je afspraak!

In juni zijn er ACV-zitdagen voor het invullen van de belastingaangifte 2014. De avondzittingen zijn voorbehouden voor leden die overdag werken of een beroepsopleiding volgen. Hoe een afspraak maken? Vanaf 19 mei tot onze maximale capaciteit is bereikt ga je langs bij je ACV-dienstencentrum of bel je naar het contactcenter op 078 15 20 58 (tijdens kantooruren) voor een afspraak. Buiten de afgesproken zitdagen vullen we geen aangiften in maar kan je terecht op zitdagen van andere instanties. Wat meebrengen? - identiteitskaart (van beide partners) met pincode - ACV lidkaart - aangifteformulier 2014 (als je dit kreeg) - aanslagbiljet vorig aanslagjaar 2013 (belastingafrekening) - belastingsfiches loon, werkloosheid, ziekte, brugpensioen, pensioen, … - attest vakantiegeld van vorig jaar (2013) (enkel voor arbeiders) - fiscale attesten van aftrekbare bedragen (giften, leningen, pensioensparen, kinderopvang, ...) - bewijzen betaald of ontvangen onderhoudsgeld - rekeningsuitreksel voorafbetalingen - bankrekeningnummer - aanslagbiljet kadastraal inkomen (indien eigenaar van een woning) - facturen in verband met energiebesparende maatregelen (dakisolatie, … ) - facturen in verband met woningbeveiliging (alarminstallatie, …) Welke belastingbrieven vullen we in? De belastingservice beperkt zich tot ‘bijstand’ en geen advies. In dat geval adviseren we onze ACV-leden om bij meer gespecialiseerde diensten langs te gaan. Tot onze belastingservice behoort NIET: - b erekenen van werkelijke beroepskosten - invullen van een deel 2 (bv. bij zelfstandige nevenactiviteit) - invullen van herfinancieringleningen indien er werd ‘bijgeleend’ (voor vb. verbouwingswerken) - invullen van een aangifte ‘nietrijksinwoner’, behalve voor de grensarbeiders in het dienstencentrum Kalmthout (niet verwarren met buitenlandse inkomsten die uiteraard wel ingevuld worden).

Wil je terug gaan studeren? Kom op onze infovergadering alles te weten over tijdskrediet, educatief verlof, opleidingscheques, …

Woensdag 21 mei om 20 uur ACV-gebouw (zaal Lillo), Nationalestraat 111, Antwerpen

✔✔Inschrijven:

antwerpen@acv-csc.be

Visie ¬ Vrijdag 16 mei 2014

De ACV kantoren zijn gesloten op: 23 mei & 29 en 30 mei Streekpact 2013-2018

Betere mobiliteit, efficiëntere arbeidsmarkt en meer ruimte om te ondernemen RESOC Antwerpen is het sociaaleconomisch overlegforum van provincie, gemeenten, werkgeversorganisaties en vakbonden. Zij schreven een streekpact voor de periode 2013-2018 met een visie op de toekomst van de Antwerpse regio.

H

un visie hangt op aan drie grote thema’s: een betere mobiliteit, een efficiëntere arbeidsmarkt en meer ruimte om te ondernemen. Tim Swaans volgt voor ACV Antwerpen deze besprekingen.

Tim Swaans: Het streekpact 2013-2018 is een leidraad voor de gemeenten, de provincie en de Antwerpse sociale partners bij het te ontwikkelen beleid.

Een belangrijk deel van het nieuwe streekpact is gewijd aan een vlotte en duurzame mobiliteit. Welke voorstellen zijn er om de mobiliteit in en rond Antwerpen te verbeteren? Tim Swaans: Uitgangspunt is het STOPprincipe met eerst aandacht voor Stappen en Trappen, daarna aan het Openbaar en collectief vervoer en pas in laatste instantie aan de Personenwagen. Een verdere uitbouw van een degelijke fietsinfrastructuur met onder andere veilige fietspaden en goede fietsenstallingen is nodig. De RESOC-partners vragen een zwaardere inzet op het openbaar vervoer met meer en beter rollend materieel voor De Lijn, de verdere ingebruikname van de Antwerpse metrotunnels, verkeerslichtbeïnvloeding en grotere beter bereikbare randparkings. Ook heel wat kleine maatregelen kunnen het openbaar vervoer aantrekkelijker maken. Bijvoorbeeld de invoering van een vervoersticket geldig voor alle openbaar vervoermiddelen, propere en overdekte wachtplaatsen en voldoende verlichting van de Park & Rides en terminussen. De Lijn zou in voldoende bereikbaarheid moeten voorzien van nieuwe bedrijventerreinen en collectief personeelsvervoer zou gebruik moeten kunnen maken van de vrije busbanen. De RESOC-partners benadrukken het belang van enkele grote infrastructurele ingrepen om de Antwerpse mobiliteitsknoop te ontwarren. De meest in het oog springende zijn de derde Scheldekruising, de verbinding van de Liefkenshoektunnel met de E 17, de tweede spoortoegang tot de Antwerpse haven en de IJzeren Rijnverbinding. Wat zijn de aandachtspunten voor de arbeidsmarkt? De belangrijkste uitdaging is het koppelen van vele vacatures die niet of slechts moeilijk ingevuld geraken enerzijds en de talloze werkzoekenden in de Antwerpse regio anderzijds. Een tweede belangrijke uitdaging is het verminderen van het grote aantal jongeren dat de schoolbanken voortijdig verlaat zonder diploma of getuigschrift. Eén van de methodes waarop ze dit willen aanpakken is het versterken en verder uitbouwen van het model van Talentenhuizen. Hierbij werken de VDAB, de sectorale sociale partners, de sectorfondsen en de sectorale opleidingsinstellingen nauw samen om de koppeling tussen werkzoekende en bedrijf nog beter en

sneller te realiseren. De Antwerpse regio kent nu vier Talentenhuizen, namelijk Talentenwerf (bouw), Talentenfabriek (metaal en chemie), Talentenstroom (haven en logistiek) en Onderwijstalent (onderwijs). De RESOC-partners willen ook voor andere sectoren een gelijkaardig sectoraal partnerschap uitwerken. Zwaarder inzetten op leren en werken is een ander aandachtspunt? Ja, de RESOC-partners zien in de Individuele Beroepsopleiding (IBO) een goed instrument om werkzoekenden bij of om te scholen en om hen aan een passende job te helpen. Ook het stelsel ‘Leren & Werken’ zou, mits beter ondersteund en gepromoot, een antwoord kunnen bieden op deze uitdagingen. Veel staat of valt echter met een degelijke begeleiding op de werkvloer. Als laatste punt vraagt Resoc niet alleen voldoende capaciteit in de sociale economie, maar ook acties om de drempels naar werk zo veel mogelijk weg te werken. Daarbij gaat het dan om een gebrekkige kennis van het Nederlands, een gebrek aan kinderopvang, vervoersarmoede, (digitale) ongeletterdheid, … Ruimte om te ondernemen is meer dan het aanleggen van bedrijventerreinen. Zonder andere economische sectoren uit te sluiten vraagt RESOC Antwerpen bijzondere aandacht voor sectoren die in de Antwerpse regio een sleutelrol vervullen. Zij denken aan de ondersteuning van de creatieve sectoren zoals mode of juwelenindustrie. Het vernieuwende dat deze sectoren uitstralen moet sociaal en economisch terug vloeien naar de Antwerpse regio. Daarnaast is zwaarder inzet worden op de verdere ontwikkeling van de commerciële en niet commerciële dienstensector en op het behoud van Antwerpen als wereldcentrum van de diamantnijverheid. Ook het versterken van de Antwerpse regio als

logistieke wereldspeler en mondiaal hart van de (petro)chemische industrie verdienen hierbij de nodige aandacht. De RESOC-partners beklemtonen het belang van de Antwerpse haven voor economie en werkgelegenheid. Niet alleen in de Antwerpse regio, maar in heel Vlaanderen. Voor de verdere duurzame ontwikkeling van de Antwerpse haven is er niet alleen nood aan een betere ontsluiting van de haven – met prioritaire aandacht voor de realisatie van de tweede spoortoegang tot de haven – en een grotere bereikbaarheid. Maar daarnaast aan een verbeterde relatie tussen de haven en de regio. Natuurlijk kunnen de gemeenten, de provincie en de Antwerpse sociale partners niet voorbijgaan aan de grote behoefte aan betaalbare bedrijfsruimte. Leidraad zijn duurzaamheid en ‘het juiste bedrijf op de juiste plaats’. De RESOC-partners pleiten voor voldoende regionale spreiding, voor inbreiding waar mogelijk en voor het maximaal inzetten op de sanering van vervuilde terreinen. Daarnaast gaan ze voor een duurzame inrichting van nieuwe terreinen en voor een beleid dat strijdt tegen de leegstand van handelspanden. Zonder bij dit alles het belang van een voldoende groot maatschappelijk draagvlak te vergeten. En nu … Natuurlijk is de oefening niet af. Het bedenken en uitschrijven van dit Streekpact was slechts de eerste stap. Nu moeten de RESOC-partners niet alleen de zelf aangegane engagementen in dit pact waarmaken. Daarnaast moeten ze de andere overheden, organisaties en partners overtuigen van de gemaakte keuzes. Dit Streekpact zal voor de gemeenten, de provincie en de Antwerpse sociale partners een leidraad zijn bij het te ontwikkelen beleid, het lobbyen, het voeren van acties en het nemen van initiatieven. n


GEZOND IN

’T KORT

Visie regio Antwerpen - 15 mei 2014  
Visie regio Antwerpen - 15 mei 2014  
Advertisement