Page 1

14

¬ Antwerpen stad en streek 2

Visie ¬ Vrijdag 5 oktober 2012

Sociaal beleid voor Kontich Voor ACW Kontich is een sterk sociaal weefsel de beste waarborg voor een veilig en goed gevoel. Zij leggen de nieuwe beleidsmakers alvast een aantal prioriteiten voor. ’Wij willen de stijgende trend in de armoedecijfers ombuigen en in Kontich de bestaansonzekerheid uit de wereld helpen,’ begint Josée Vingerhoets. ‘Het lokaal sociaal beleidsplan is een hulpmiddel en leidraad. Meer en meer mensen hebben niet meer de middelen om zelfs hun energiefactuur of waterfactuur te betalen. Het OCMW moet hier zijn bemiddelende rol blijven spelen en liefst nog uitbreiden. Want niet iedereen durft de stap naar het OCMW te zetten.’ Marleen Zeuwts vult aan: ‘De vergrijzing zal in de toekomst meer zorg voor ouderen vragen. Een tweesporenbeleid is hier aangewezen. Enerzijds moeten er nieuwe woonzorgcentra bijkomen. Zo moet er zeker in Kontich-Kazerne een derde woonzorgcentrum komen in samenwerking met De Hazelaar. Anderzijds is de verdere uitbouw van hulp aan huis nodig.’

Betaalbaar wonen Kontich meent het ernstig met een beleid rond betaalbaar wonen. Eliane De Boeck: ‘Volgens ons moet dit nog versterkt en verbreed worden. Ook voor onze jongeren moet er plaats zijn in onze gemeente. Meer en goedkopere woningen moeten hier een oplossing bieden. Niet alleen omwille van het grond- en pandendecreet, maar ook omdat dit nodig is, moeten er nog een heleboel nieuwe sociale woningen bijkomen. Wij ijveren ook voor een woonwinkel en de oprichting van een woonraad, samengesteld uit diverse groepen van inwoners.’

Jef Plasmans: ‘De inspanningen om Kontich financieel gezond te houden zijn positief. Onze gemeente hanteert bovendien een lagere belasting dan het Vlaamse gemiddelde. ACW sluit zich volmondig aan bij het ACV-standpunt dat een forfaitaire belasting (iedereen hetzelfde bedrag) per definitie onrechtvaardig is. Daarom vragen wij de afschaffing van de milieubelasting in de huidige vorm.’

Verbindingsweg Het verkeerscirculatieplan was een goede poging om het probleem van het doorgaand verkeer in Kontich-centrum op te lossen. Maria Vansweevelt: ‘Alles kan uiteraard beter. Daarom zal hieraan nog moeten gesleuteld worden in alle openheid en met een constructieve instelling. Iedereen is immers zowel weggebruiker als bewoner. Maar zolang belangrijke structurele ingrepen uitblijven, zal het werken aan de Kontichse verkeersproblemen een beetje dweilen met de kraan open blijven.’ ‘De verbindingsweg tussen N1 (Astridlaan) en N171 (Expressweg) is de noodzakelijke voorwaarde waarvan al de andere ingrepen zullen afhangen. Het volgende gemeentebestuur moet hiervan een absolute prioriteit maken,’ besluit Eddy Verbist.

✔✔www.wijmakenereenpuntvan.be/kontich

Marleen Zeuwts, Eddy Verbist, Josée Vingerhoets, Eliane De Boeck, Jef Plasmans en Maria Vansweevelt (van links naar rechts) willen werk maken van een gemeente waar iedereen zich thuis voelt.

Belangrijkste speerpunten 1. Kinderopvang en seniorenvoorzieningen in Kontich-Kazerne 2. Eén schepen voor tewerkstelling die een zesjarenplan opmaakt 3. Betaalbaar wonen realiseren via de uitbreiding van het aantal kleinere en goedkopere woningen 4. Het doorgaand verkeer in het centrum een halt toeroepen door de prioritaire realisatie van de ringweg 5. Afschaffing van de forfaitaire milieubelasting 6. Uitbouw van de toeristische dienst

Levenslang wonen in Boechout ACW Boechout-Vremde hecht veel belang aan de kwaliteit van samenleven, aan sociale samenhang en verbondenheid. Een sterk sociaal weefsel is de beste waarborg voor een veilig en goed gevoel. Ook Boechout ontsnapt niet aan de vergrijzing. Francine Leys: ‘Als aanvulling en alternatief voor verzorgings- en bejaardentehuizen moet de thuiszorg extra ondersteund worden via een betekenisvolle, laagdrempelige mantelzorgpremie en andere maatregelen. Om oudere mensen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde woning te laten wonen, is het gebruik van nieuwe technieken (domotica) en diensten meer dan zinvol. Een goed voorbeeld dat levenslang wonen stimuleert is de dienst ‘Thuis blijven wonen” van CM-Antwerpen.’ ACW pleit voor aangepaste woonvormen voor senioren door bijvoorbeeld seniorenwoningen met of zonder zorgverlening en serviceflats gekoppeld aan een dienstencentrum en dit in samenwerking met het prive-initiatief. Daar zitten de kennis en de middelen, maar de gemeente en het OCMW kunnen het initiatief stimuleren. ACW steunt het verder ontwikkelen van het Sociaal Huis als een laagdrempelige dienstverlening dat georganiseerd wordt

als een netwerk, een samenwerking van sociale diensten en middenveldorganisaties.

Achterstand wegwerken Het woonbeleid van een gemeente moet kansen bieden aan iedereen. Philip Vanparys: ‘De afgelopen zes jaar werden met het Lokaal Woon Overleg en de goedkeuring van het Lokaal Woonbeleidsplan alvast goede stappen gezet. Het gezinsvriendelijk en sociaal woonbeleid werd gestimuleerd en ondersteund in open dialoog met alle belanghebbenden. De prioritaire aandacht voor sociale woningbouw blijft nodig wil BoechoutVremde zijn achterstand wegwerken. Het aanbod van betaalbare gronden en woningen moet permanent bewaakt en gestimuleerd worden. Een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake verkavelingen, waarbij in elk nieuw woonproject in 25 % sociale woningen wordt voorzien, blijft een doelstelling. Een goede mix van betaalbare prive-(huur of koop)

Francine Leys: ‘Het Sociaal Huis moet verder ontwikkeld worden als een laagdrempelige dienstverlening in een samenwerking van sociale diensten en middenveldorganisaties.

Philip Van Parys: ‘De prioritaire aandacht voor sociale woningbouw blijft nodig wil Boechout-Vremde zijn achterstand wegwerken.’

woningen inspelend op de noden van starters, gezinnen, alleenstaanden en senioren blijft op de agenda.’

wegen. Fietsers en voetgangers verdienen immers een veilige, obstakelvrije reisweg. Extra budget voor het lopend onderhoud van fiets- en voetpaden is voor het ACW een absolute prioriteit.

ACW vraagt verdere maximale ondersteuning voor initiatieven zoals trage

GRV Kontich Boechout  

PDF Visie van 5 oktober 2012

GRV Kontich Boechout  

PDF Visie van 5 oktober 2012

Advertisement