Page 1

18

¬ Antwerpen stad en streek 1

Visie ¬ Vrijdag 5 oktober 2012

Mortsel voor iedereen ACW Mortsel gaat voor dialoog, positiviteit en meer samenwerking. Iedereen moet zich goed in zijn vel voelen en betrokken worden bij het beleid. Tijdens een bevraging bij de leden van de deelorganisaties rond de prioriteiten voor het volgende bestuur stond mobiliteit hoog op de agenda. Mike Lahousse: Goed onderhoud van fiets- en voetpaden kwam als prioriteit naar voren. Daarnaast moet openbaar vervoer afgestemd worden op alle woonkernen en is aanpak van het sluipverkeer nodig in afspraak met de buurgemeenten. Ook kwam het idee van fietsparkeerplaatsen in wijken naar boven.’

Aandacht voor vrijwilligers ’De stad moet niet in concurrentie met aanbod van verenigingen gaan,’ vertelt Steven Buelens. ‘Het beleid moet versterkend zijn aan initiatieven en samenwerking stimuleren. Een goed ondersteuningsbeleid voor het vrijwilligerswerk moet uitgetekend worden. Een toegankelijke vrijetijdsbeleving voor iedereen is nodig met een opwaardering van de culturele functie van onze stad.’

Rond woonbeleid kwamen heel wat aanbevelingen. Anny Michiels: ‘Meer middelen zijn nodig om te kunnen voorzien in betaalbare koop- en huurwoningen. Nieuwe bouwprojecten moeten minstens 25 % sociale woningen bevatten. De woonraad is voor ACW een belangrijk element bij het uittekenen van een woonbeleid. De werking van het sociaal verhuurkantoor verdient verdere ondersteuning naast de invoering van een huursubsidie voor mensen met laag inkomen.’

Sociaal huis Huguette Cuyvers: ‘Het sociaal huis moet verder ontwikkeld worden als netwerk met daaraan gekoppeld een stevig participatief sociaal beleidsplan. Thuiszorgdiensten op maat van iedereen, goede ondersteuning voor vrijwillige mantelzorgers en betaalbare opvang voor ouderen en mensen met een zorgbehoefte zijn daarbij aandachtspunten.’

ACW Mortsel gaat voor een leefbare stad. Van links naar rechts: Kristel Vernieuwe, Mike Lahousse, Anny Michiels, Cisse Luyckx, Marleen Aertssen, Steven Buelens, Huguette Cuyvers en Patrick Hapers (ontbreekt op de foto).

Tot slot is er ook aandacht voor de natuur en open ruimte. Cisse Luyckx: ‘Voor ons moet groene verbindingselementen en open ruimte terug opgewaardeerd worden. Daarnaast dient afvalvoorkoming en

–vermindering gestimuleerd te blijven. Een afvalbeleid met sociale correcties voor financieel zwakkere groepen en mensen met bijzondere afvalproblematiek is nodig.’

✔✔www.wijmakenereenpuntvan.be/2640

Zwijndrecht-Burcht kwalitatieve gemeente ACW Zwijndrecht-Burcht staat stil bij de uitdagingen die de volgende bestuursploeg te wachten staat. Betaalbaar wonen is net zoals in andere gemeenten een uitdaging voor het beleid,’ begint Bruno Byl. ‘We moeten ijveren voor een verantwoord aanbod aan sociale huur- en koopwoningen en sociale kavels. Tegelijk zullen privéverkavelaars, binnen de verplichtingen van het grond- en pandendecreet, voldoende sociale koopwoningen moeten realiseren. Daarnaast pleiten we voor het oprichten van een sociaal verhuurkantoor en een verdere uitbouw van het woonloket.’ Joe De Schoenmaeker: ‘Propere straten en pleinen geven de inwoners een aangenaam en veilig gevoel. De buurtbewoners betrekken bij de controle op de netheid van hun woonomgeving is aangeraden.’

Mensen verbinden ’Met een ambitieus maar realistisch mobiliteitsbeleid kan de verkeersveiligheid verhogen,’ stipt Lutgarde Present aan. ‘Dit kan onder meer door het voorzien van veilige fietsroutes van en naar scholen, bedrijven en in het

kader van recreatie. Zwakke weggebruikers en het STOP-principe zijn onze prioriteit.’ Wijkcomités en vrijwilligers zijn de dragers van het sociaal gebeuren in de gemeente en verdienen betere ondersteuning. Patrick Maes: ‘Uitbreiding van de sporthal en cultureel centrum maakt dat de verenigingen betere accomodaties hebben voor hun activiteiten. Een goed lokaal sociaal beleid verbindt mensen, ook diegene die uit de boot dreigen te vallen.’ Ouderen die actief willen blijven, zijn een meerwaarde voor de samenleving beklemtoont Marzena Jusza. ‘De vele lokale initiatieven voor en door ouderen, die vaak steunen op vrijwilligerswerk, moeten door de gemeente gewaardeerd en ondersteund worden. Dit kan door bv lokalen en andere infrastructuur ter beschikking te stellen.’ ‘Zowel kinderopvang als onderwijs zorgen voor verbondenheid van jongs af aan. Het overleg voor kinderopvang maakt het mogelijk om tekorten te signaleren. De buitenschoolse opvang Kozze heeft door plaatsgebrek nood aan een nieuwe locatie,’ besluit Ann Van Damme.

De ACW-groep gaat er voor met boven (vlnr) Patrick Maes, Joe De Schoenmaeker, Dave Vermeulen, Theo Van Roeyen, Hilde Vanderheyden, Thomas Ven en onderaan (vlnr) Bruno Byl, Lutgarde Present, Ann Van Damme, Marzena Jusza, Christel Van Goethem, Willy Schevernels. Karel Janssens en Marcel Goossens ontbreken op de foto.

✔✔www.wijmakenereenpuntvan.be/2070

Goed wonen in Hemiksem In aanloop naar de verkiezingen maakte ACW Hemiksem een oplijsting van aandachtspunten voor een zorgzame gemeente. Mobiliteit staat hoog op de agenda. Zo wordt het kruispunt van de Lindelei met het gemeenteplein als gevaarlijk punt aangeduid. Een grondige studie in het kader van de dorpsvernieuwing kan een antwoord bieden. Voor ACW moet Hemiksem samen met de andere Rupelgemeenten pleiten voor de light-rail. Dit is een alternatief voor een nieuw aan te leggen tramlijn naar Antwerpen en Boom. Dit heeft veel voordelen: het treinspoor is er, het ligt centraal in de gemeente en kan mits kleine aanpassingen snel gebruikt worden.

Leefbare ruimte Luc Bouckaert, schepen van o.a. openbare werken en ruimtelijke ordening: ‘Mijn

aandacht gaat naar een goed onderhoud van straten, pleinen, groen en openbare gebouwen. We moeten initiatieven nemen om kwalitatief en betaalbare wonen ook in onze gemeente aan te bieden. Renovatie en ecologisch bouwen verdienen aanmoediging, de strijd tegen leegstand en verkrotting moet verder gezet worden. Daarnaast staat een goed sociaal beleid op maat van de zorgbehoevende op het verlanglijstje. Ook voldoende opvangmogelijkheden voor kinderen in crèches en buitenschoolse opvang zijn nodig. Het beleid moet sterk inzetten op de ontwikkeling van de Bekaert-site met oog voor groene publieke plaatsen en tewerkstellingsmo-

gelijkheden.’

Zorg op maat Huidig schepen van o.a. cultuur en buitenschoolse kinderopvang. Joris Wachters ijvert voor een divers en toegankelijk cultuuraanbod. ‘Ons rijke erfgoedverleden moeten we koesteren. Verder dient de intergemeentelijke samenwerking waar mogelijk georganiseerd te worden om projecten met gedeelde of gesubsidieerde kosten te ontwikkelen.’ ACW-kernlid Walter Van den Bogaert wil dat er verder gewerkt wordt aan een heerlijk Hemiksem waar het goed wonen is. ‘Het beleid moet oog hebben voor de zwakkeren onder ons. De verenigingen, de jeugd en de senioren moeten alle kansen krijgen om zich volwaardig te kunnen

ACW Hemiksem wil werk maken van een gemeente waar iedereen zich thuisvoelt. Van links naar rechts: Walter Van den Bogaert, Joris Wachters en Luc Bouckaert.

ontwikkelen. Tot slot wil ik mee streven naar een gezond Hemiksem dat beseft dat natuur en milieu niet onbelangrijk zijn.’

✔✔www.wijmakenereenpuntvan.be/2620

GRV Mortsel Zwijndrecht Hemiksem Burcht  

PDF Visie van 5 oktober 2012

GRV Mortsel Zwijndrecht Hemiksem Burcht  

PDF Visie van 5 oktober 2012

Advertisement