Page 1

20

¬ Antwerpen stad en streek

Visie ¬ Vrijdag 25 oktober 2013

Artikels op de regiobladzijden (20-23) vallen onder V.U. ACW - Annemie Verhoeven, V.U. ACV - Ilse Dielen en V.U. CM - Jos Muyshondt. Vragen over het regionaal nieuws: Visie Antwerpen, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen, acwantwerpen@acw.be, tel. 03 220 12 22. www.acwantwerpen.be - www.visieantwerpen.be

Stad investeert in alle onderwijsnetten Kostbaar leven Donker wordende dagen en de kille herfst doen mensen stilstaan bij de dood. Ondanks de commerciële druk van ‘halloween’ blijft ‘Allerheiligen en Allerzielen’ voor veel gezinnen een moment voor een kerkhofbezoek of een herdenkingsviering voor overleden familieleden, vrienden of collega’s. Woorden kunnen zelden omvatten hoe verdriet en verlies voelt. Bij een overlijden zoeken we naar woorden die troost en medeleven uitdrukken. Standaardformuleringen vormen dan vaak een uitweg uit onze ongemakkelijkheid. Want hoe geef je uiting aan vaak machteloos meeleven? De kracht van een bloem, een kaars, een lied of een moment van stilte kan dan zeer steunend zijn. Misschien kunnen we in deze herfstvakantie zo’n moment van bezinning voorzien. Individueel, in familieverband of in een bijeenkomst van één van de organisaties waarin we ons engageren. Stilstaan bij de Antwerpse scholier die slachtoffer werd van zinloos geweld, bij de even zinloze dood van de vluchtelingen in Lampedusa, de textielwerkers in Bangladesh, de slachtoffers van geweld in Syrië, Egypte, Congo, ... of bij mensen gestorven aan een ziekte of in een ongeval. We kunnen geen zin geven aan wat zinloos lijkt. We kunnen wel tijd maken en stilstaan om te blijven beseffen hoe kostbaar ‘leven’ is. Want dat hebben we nodig om op te komen voor rechtvaardigheid. Symbolen en woorden kunnen aarzelend hopen dat medeleven, zorg en geloof steun bieden aan mensen die geraakt zijn. En zo perspectief bieden om opnieuw in het leven te staan. Annemie Verhoeven Verbondssecretaris ACW Antwerpen

OKRA najaarstoneel: sunshine boys De ‘Sunshine boys’, een stel Vaudeville komieken die al tien jaar gestopt zijn met optreden, kunnen nog eenmaal hun briljantste sketch opvoeren voor televisie. Tijdens de repetities worden oude ruzies alleen maar heviger. Zelfs in de tv-studio maken de komieken elkaar het leven zuur. Een dramatische wending zorgt ervoor dat het tweetal uiteindelijk hun ruzie bijlegt. Met o.a. Carry Goossens, Dirk Lavrysen en Wim Steven. Donderdag 14 november, 14.30 uur, Zaal Elckerlyc, Frankrijklei 85, 2000 Antwerpen. Kaarten: 20 euro, OKRA-leden 15 euro, via OKRA-secretariaat, Nationalestraat 111, Antwerpen (maandag tot vrijdag van 9 tot 12.30 uur)

Circus in De Roma Tijdens de herfstvakantie wordt De Roma een week lang een circustent. Er staan grappige voorstellingen op het programma met absurde toeren en halsbrekende stunts, rake improvisaties en emotionele momenten. www.deroma.be - tel. 03 292 97 40

✔✔Neem ook een kijkje op

www.visieantwerpen.be

ACW-mandataris Caroline Bastiaens, Vlaams parlementslid en Antwerps gemeenteraadslid: ‘We kunnen niet op onze lauweren rusten. Dat elk kind in ’t stad in september een plaats op school vond, is prima. Maar ik denk nu al aan de volgende eerste september. Het even goed doen is dan niet eens genoeg want het aantal schoolkinderen in Antwerpen blijft groeien. We moeten dus meer doen. Natuurlijk zijn daarvoor extra financiële middelen nodig. Dat is in de eerste plaats een zaak van de Vlaamse overheid. Ook in Antwerpen zelf moeten we scholenbouw en –renovatie actief blijven ondersteunen. De stad investeert voortaan in alle onderwijsnetten, ook in de vrije scholen. Dat is alvast revolutionair. Niet alleen moet elk kind een plaats op school vinden, maar liefst zoveel mogelijk in de school die de ouders kiezen. Het stadsbestuur moet het alle betrokkenen in de onderwijswereld makkelijker maken het kostenplaatje te drukken. Daarom zal ik erover waken dat de bouw van nieuwe klassen niet belemmerd of vertraagd wordt door administratieve of stedenbouwkundige regelneverij.

Caroline Bastiaens

En de schoollopende jongeren? Want over hen gaat het ten slotte. Er zijn te veel jongeren die de schoolbanken met vertraging of zonder diploma verlaten. Hervormingen hebben alleen zin als ze leerlingen meer kans op succes bieden: succes op school, op

de arbeidsmarkt en in het ‘samen-leven’ met anderen. Ik onderzoek hoe we alle jongeren, maar vooral lagergeschoolden, meer ‘succeservaringen’ kunnen bieden. Zodat ze elke dag bij het thuiskomen van school een ‘vind ik leuk!’ posten.’

Onderwijshervorming: lange weg te gaan Begin juni bereikte de Vlaamse Regering een akkoord over de hervorming van het secundair onderwijs. Dit verandert het uitzicht van het middelbaar onderwijs de komende jaren grondig. ‘De concrete invulling vraagt nog veel parlementair werk,’ stelt ACW-mandataris en Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Helsen.

I

n het middelbaar kan je meer dan 300 richtingen volgen. Moeilijk om hier een goede keuze in te maken. ‘Daarom wordt het aantal studierichtingen beperkt na een beoordeling op hun finaliteit,’ legt Kathleen uit. ‘Dit betekent dat je doorstromingsrichtingen krijgt om verder te studeren aan een hogeschool en universiteit. Daarnaast leiden arbeidsmarktgerichte richtingen tot een beroep waarmee je aan de slag kan na je secundair onderwijs. Een derde profiel zijn richtingen die zowel voorbereiden op hoger onderwijs als op de arbeidsmarkt.

In zo’n domeinschool kunnen leerlingen met diverse vaardigheden en capaciteiten aan de slag. Kies je voor economie en organisatie dan kan je daar zowel een sterk theoretische richting volgen die je voorbereidt op de universiteit als een richting die bedoeld is om op je 18de aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt. ‘Ik vind een domeinschool een goed concept omdat het leidt tot betere schoolloopbanen. Nu stellen we vast dat leerlingen het moeilijk hebben om van school te veranderen. Doordat een studierichting die past bij hun interesse op alle niveaus op school wordt aangeboden, is veranderen van school niet meer nodig,’ verduidelijkt Kathleen.

Nu horen verschillende studierich- Via een goed onderwijsbeleid wil tingen nergens thuis zoals humane ACW-mandataris Kathleen Helsen de wetenschappen, sociaal-technische hervorming van het secundair onderwijs, goede oplossingen voor kindewetenschappen, techniek-weten- ren met bijzondere leernoden en te Bijzondere leernoden schappen, economie-wiskunde of weinig plaatsen in de scholen aan- ‘Sinds 2000 discussiëren we in economie-talen. Een screening en pakken. Vlaanderen over hoe we onderwijs heroriëntering moet leiden tot een aan kinderen met bijzondere leerkwaliteitsverhoging. Ook de CLB’s krijgen een audit die noden best inrichten. Gewoon onderwijs moet ernstige de basis vormt voor een hervorming van de leerlingbege- inspanningen leveren om kinderen te onderwijzen. Soms leiding.’ is een school met bijzondere expertise en meer leerkrachten nodig om kinderen te helpen. Het aantal kinderen in Domeinscholen het bijzonder onderwijs neemt sterk toe. Dit najaar leggen De indeling algemeen secundair onderwijs (ASO), tech- we vast wanneer kinderen recht hebben op buitengenisch (TSO) en beroepssecundair onderwijs (BSO) valt in woon onderwijs en wat we van het gewoon onderwijs de toekomst weg. In de plaats daarvan kunnen scholen minimaal mogen verwachten,’ besluit Kathleen. n kiezen om zich te specialiseren in één of meerdere van vijf vooropgestelde domeinen: taal en cultuur, techniek en wetenschap, welzijn en maatschappij, kunst en creatie en economie en organisatie.


¬ Antwerpen stad en streek

Visie ¬ Vrijdag 25 oktober 2013

21

Hoe werk en gezin werkbaar maken? De evenwichtige combinatie tussen arbeid en zorg is één van de uitdagingen waar vrouwen en mannen vandaag voor staan. Door het groeiend aantal tweeverdienersgezinnen wordt de combinatie tussen beide levenssferen voor heel wat gezinnen problematisch. Vandaar dat de combinatie arbeid-zorg ook meer op de agenda van het ACV komt te staan.

Is er een probleem? Ja! Het werk-privé conflict in Vlaanderen is alvast reëel. Zestig procent van de werkenden in Vlaanderen vindt dat de eisen van hun baan hun gezinsleven soms, vaak of altijd hinderen. Bovendien blijft de taakverdeling binnen het gezin grotendeels traditioneel. Voltijdswerkende vrouwen besteden gemiddeld 7,5 uur meer aan zorgarbeid (huishouden en opvoeding van de kinderen) dan voltijdswerkende mannen. Deze besteden dan weer 4 uur meer aan betaalde arbeid dan de vrouwen.

wen die wonen in ons verbond Antwerpen. Zij beslisten de vorige workwatchersactiviteit op te hangen aan dit thema.

ial spec

Gezinspicknick Op 14 september organiseerden we met de werkgroep “Combinatie Arbeid en Gezin” een gezinspicknick voor ACV-leden in Ekeren. Normaal ging deze door onder een stralende zon in Park de Bist. Jammer genoeg dachten de weergoden daar anders over. Door regenoverlast moest de picknick doorgaan in het schooltje aan de overkant in de straat. Gelukkig hadden we een plan B! Zo’n 200 volwassenen en kinderen genoten van een leuke namiddag met hun gezin. We kregen veel positieve reacties van mensen die zich inzetten voor het ACV en daardoor vele avonden weg zijn van thuis. Ze vonden het geweldig dat ze nu ook eens partner en kinderen konden meenemen naar een activiteit van het ACV.

Nieuwe brochure

De totale werklast (arbeid + zorg) van de voltijdswerkende vrouwen is dus gemiddeld 3,5 uur hoger dan die van voltijdswerkende mannen. Maar liefst 64,6% van de deeltijds werkende moeders geeft aan dat huishoudelijk werk, zorg voor kinderen of andere personen de reden is waarom zij deeltijds werken.

Elke aanwezige kreeg een brochure ‘Hoe werk en gezin werkbaar maken?’. Daarin staan tal van voorbeelden van bedrijven die reeds stappen in de goede richting hebben gezet. Je vindt er ook een test in waarmee je kan nagaan hoe gezinsvriendelijk het bedrijf is waarin jij werkt. En een eerste aanzet hoe je voor verandering kan zorgen op jouw werkvloer. Hopelijk kan deze brochure als inspiratie dienen!

Het probleem is niet enkel in cijfers te vaten maar wordt zo ook aangevoeld door de werkgroep “Combinatie Arbeid en Gezin”. Die bestaat uit 5 gemotiveerde vrou-

Wil je de brochure ‘Hoe werk en gezin werkbaar maken?’ graag in je mailbox krijgen? Of wil je enkele exemplaren om te verdelen bij collega’s en

ACV Jongeren

Speaker’s sofa: blijf in je luie zetel! Europa is onherkenbaar geworden. Van stijgende jeugdwerkloosheid naar flexibele arbeidscontracten. Van de ene crisistop naar de andere. Europa redde zijn banken, maar vergeet zijn burgers! Met de verkiezingen voor de deur grijpt ACV Jongeren de kans om de beleidsvoerders onze toekomst voor te spiegelen! Wij discussiëren daarover met Europese jongeren uit Spanje, Griekenland, Cyprus, Italië en Nederland. Je bent welkom om te komen luisteren en om je gedacht te zeggen op een van onze avonden tussen 23 en 30 november 2013. Een goed gesprek, op onze sofa.

van de kranten en bij de hoofdpunten van de journaals. De algemeen opgevoerde analyse en bijhorende recepten om de eurocrisis zijn eenvoudig: beperk het overheidstekort, slank het logge staatsapparaat af en zorg voor meer competitiviteit door lagere lonen. Zo niet neemt de financiële wereld je in het vizier. Is dit wel een correcte analyse?

De juiste analyse?

Invite yourself!

In mei 2014 zijn er verkiezingen voor een Europees Parlement. Jarenlang verkeerde de Europese Unie in België in een soort van sluimerende winterslaap. De verkiezingen voor het Europees Parlement werden gedomineerd door binnenlandse thema’s. De zeldzame debatten over Europa waren niet meer dan een opbod in pro-Europese standpunten. De parlementaire controle beperkte zich tot het volgzaam goedkeuren van op Europees niveau bereikte akkoorden. De financiële en economische crisis plaatst de EU echter al bijna vier jaar lang dag na dag op de voorpagina’s

We zoeken nog een kot of huiskamer in Antwerpen waar op 28 november het debat kan doorgaan! Wil je zo’n avond graag op jouw studentenkot of in je gezellige living organiseren? Stuur vanuit jouw luie zetel je kandidatuur via mail naar voiceofeurope@acv-csc.be. Wil jij graag uitgenodigd worden op een sofa in je buurt? Schrijf je dan in via voiceofeurope@acv-csc.be.

✔ Neem contact op met ACV-Jongeren in je buurt: pamela.vangorp@acv-csc.be. ✔ www.acv-jongeren.be

Probleemschets: fact and figures hoe gezinsvriendelijk is mijn bedrijf?

Hoe werk en gezin

werkbaar maken? werkgever? Wil je hierover meer weten? Of heb je zin om je schouders mee onder dit thema te zetten?

✔ Contacteer dan pamela.vangorp@acv-csc.be voor al je vragen!

ACV Antwerpen zet in op duurzame ontwikkeling

Neem mee de trein naar de klimaatconferentie Van 11 tot 22 november 2013 vinden de internationale klimaatonderhandelingen plaats in Warschau. Om een krachtig signaal te geven aan de onderhandelaars wordt er een mars georganiseerd voor ‘Recht v aardige transitie en waardig werk’. De Klimaatcoalitie, waar het ACV deel van uit maakt, legt een trein in naar Warschau met vertrek op 15 november en terugkomst op 18 november. ACV Antwerpen nodigt 12 jongeren uit om samen de trein te nemen naar Warschau en deel te nemen aan de mars. Ben je lid van het ACV? Wil je je inzetten voor waardig werk en rechtvaardige transitie? Dan nodigen wij je uit om met ons mee te gaan. Deelname is gratis. We vragen wel om deel te nemen aan de voorbereidingsavond op maandag 4 november en aan drie opvolgingsinitiatieven.

✔ Inschrijven: stuur een mail voor 28 oktober naar fusiestadantwerpen@acv-csc.be met vermelding van je naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer.


Visie regio Antwerpen - 25 oktober 2013  
Visie regio Antwerpen - 25 oktober 2013  
Advertisement