Page 1

Aeropolis – Brussel 22 januari 2014

NIEUWJAARSTOESPRAAK Patrick Develtere, algemeen voorzitter ACW

Beste vrienden en vriendinnen

Ik wens u graag allereerst een goede gezondheid en veel geluk in 2014. Ik wens u daarnaast ook een jaar dat gekleurd wordt door de woorden samen, daadkracht en hartverwarmend. Ik hoop dat samen, daadkracht en hartverwarmend dĂŠ "woorden van het jaar" worden.

Ten eerste, samen kun je meer dan alleen, je kan elkaar steunen en elkaar versterken. Ten tweede, samen werken we hartverwarmende oplossingen uit, die nodig zijn voor de concrete noden van vandaag: betaalbare huisvesting, veilige en duurzame mobiliteit, goed werk, kinderopvang, gezondheidszorg,...

En die oplossingen komen niet zomaar, daarvoor heb je daadkracht nodig. Samen en met daadkracht gaan we voor hartverwarmende oplossingen voor de problemen van vandaag.

Als we terugblikken op het voorbije jaar, dan kunnen we 2013 helaas niet als positief benoemen. 2013 was geen goed jaar. Het was een annus horribilis. Het bleek helaas dat het veel


makkelijker is om met modder te gooien, dan om modder te vermijden.

Men heeft onterecht, veel en vuil met modder gegooid. ACW is beschuldigd van alles wat niet schoon is. Tot en met fraude. Plots, liefst nog alles op één hoop gegooid en zonder het minste bewijs. Zonder het minste bewijs. Ik kan u zeggen: zonder het minste bewijs beschuldigd worden, dat is verschrikkelijk. Het deed mij perplex staan van wat mogelijk is. Je kan blijkbaar zomaar iemand beschuldigen van overspel, van het kopen van een diploma, van diefstal van een auto, van eender wat,... zonder enig bewijs daarvoor.

Ik ben bijzonder tevreden dat voor ACW nu blijkt dat van fraude geen sprake was.

Wat de staatsgarantie van ARCO betreft. In 2008 werd bij de aanpak van de bankencrisis door het Parlement en de regering een waarborgregeling uitgewerkt. ACW strijdt voor de staatsgarantie voor de ARCO-spaarders en wijst op de beloftes die de regering maakte. De staatsgarantie voor ARCO werd in het Parlement breed goedgekeurd, door alle regeringspartijen en zonder amendementen.

De harde cultuur van onterechte beschuldigingen en politiek bedrijven is voor mij tekenend voor 2013. Het is niet de manier waarop wíj constructief willen nadenken over de samenleving, 2


over hoe we ons samen organiseren en hoe iedereen daar beter van kan worden. Deze manier van denken en aan politiek doen is ronduit intellectueel oneerlijk, je kan het geen debat noemen. Als democraat moedig ik elk debat met rationele en eerlijke argumenten aan en ben ik oprecht blij dat het in onze genen zit om niet te vervallen in die hardheid waarmee we zelf geconfronteerd werden.

Ik ben blij dat intussen in alle sereniteit duidelijk is geworden dat er geen sprake is van fraude. We hebben daar bijzonder veel deugddoende reacties over gekregen.

Ik hoor vaak in onze afdelingen en organisaties zeggen: "Ze zijn niet per se tegen het ACW, ze zijn tegen krachtige organisaties tussen de overheid en de bedrijven." Ik hoor dat niet alleen in onze afdelingen en organisaties, ook politici, academici, bedrijfsleiders en opiniemakers delen die interpretatie. Ik denk ook dat het klopt, het ging eigenlijk niet over ons als organisatie, maar breder: over alle sociale organisaties, sterke socio-culturele verenigingen, organisaties die er dag na dag staan voor alle mensen.

Wie had gedacht dat de aanvallen op de organisatie meteen ook het gedachtegoed zou raken, heeft de sterkte ervan bijzonder zwaar onderschat. Men wou kost wat kost het gedachtegoed raken door de organisatie te raken. En dat is niet gelukt, bijlange niet. 3


Want het gedachtegoed zit diep geworteld bij de honderdduizenden leden en de meer dan 220.000 vrijwilligers van de Christelijke werknemersorganisaties. De overtuiging van mensen om zich in te zetten voor een kwaliteitsvol leven voor alle mensen, is verre van aangetast. Ook al raakt men de organisatie, onze stroming zal altijd talrijk 茅n nodig zijn. Onze vrijwilligers hebben de voorbije periode eens te meer hun sterkte en kracht bewezen.

De andere ideologie, die niet de onze is, wil alle initiatief aan de staat en de markt laten, de overheid en de bedrijven. Stel dat morgen effectief een aantal initiatieven zouden verdwijnen of hun taken zouden worden overgenomen door de overheid of de bedrijven, dan deel ik vandaag toch graag een business-idee met u.

Ik denk u succes te kunnen garanderen met een adviesbureau voor zwangere koppels. Eens zwanger, zien zwangere paren door het bos de bomen niet meer. U kan hen bij de hand nemen, de juiste contacten op het juiste moment aanbevelen. Uw adviesbureau kan ook alles regelen voor de zwangere koppels: van cr猫che die al moest aangevraagd zijn v贸贸r de zwangerschap, tot premies, raad bij de keuze van ziekenhuis, al dan niet epidurale verdoving, welke extra tegemoetkomingen van de ziekteverzekering kunnen worden aangevraagd en wanneer, enzovoorts.

4


Voor het oprichten van het adviesbureau, kan u het beste een marktstudie doen. Welke diensten kan uw adviesbureau aanbieden en tegen welke prijs? U zal dan merken dat u zich het beste kunt richten op kapitaalkrachtige mensen, die uw advies kunnen betalen en die het zich kunnen veroorloven dat u hen het werk uit handen neemt.

Voor meer informatie mag u mij gerust contacteren, want ik heb nog zo'n aantal business-ideeĂŤn liggen waar ik zelf niets mee ga doen.

U kan 'zwangere koppels' vervangen door 'mensen die plots ernstig ziek worden en hun paperassen in orde moeten brengen'. Ik kan u ook een uitgewerkt idee bezorgen rond belangenbehartiging en dienstverlening voor werknemers. Of u zou een rechtskundige dienst kunnen oprichten voor werknemers die in een conflictsituatie komen met hun werkgever. Ook een idee rond gezinshulp en kraamzorg is beschikbaar. Of de organisatie van vakanties voor chronisch zieke mensen of gewoon groepsvormende vakanties. Het moet ook mogelijk zijn een aantal meer socio-culturele diensten op te richten, gericht op ontmoeten en ontplooien, met doelgroepen ouderen, vrouwen, gezinnen, nieuwe Belgen en ga zo maar door.

U kan zoals gezegd zeker zelf aan de slag gaan met de ideeĂŤn, want het is niet mijn bedoeling er in een puur winstgevende logica zelf iets mee te doen. De vraag is natuurlijk ook of de 5


overheid deze taken op zich zou kunnen of willen nemen met dezelfde 'SLE', dezelfde service level engagement als de sociale organisaties en het vrijwilligerswerk. En of de overheid dat zou kunnen met de huidige budgetten en ambtenaren, mogelijk met minder?

De adviesbureaus en dienstverlening die wij verder willen uitbouwen, zullen toegankelijk zijn voor iedereen. Wij vinden het niet kunnen als in de toekomst enkel kapitaalkrachtige mensen goed begeleid zouden worden om de dingen in orde te maken bij een zwangerschap of voor belangenbehartiging.

Onze stroming belichaamt ook een goede samenwerking tussen de overheid, de bedrijven en de sociale organisaties. Ik heb de indruk dat af en toe wordt vergeten dat de welvaart van een land, de welvaart is van alle mensen van dat land ĂŠn dat wetenschappelijk is bewezen dat ook de welvaart van de rijkeren erop vooruitgaat wanneer de armoede daalt. De sociale zekerheid en het sociaal overleg zijn de kritieke bouwstenen van onze welvaart.

Op 14 juni houden we het nieuwe ACW boven de doopfont. De christelijke werknemersorganisaties zullen zich in het nieuwe ACW verder verbinden tot een stevig netwerk waarbinnen onder andere de adviesbureaus en dienstverlening waar ik het daarnet over had zich verder kunnen ontwikkelen, maar dan resoluut voor alle mensen. 6


Sociale organisaties die iedereen uitnodigen voor een gesprek over zwangerschap, ziekte, werk en zoveel meer oplossingen voor concrete problemen van mensen.

Organisaties die iedereen begeleiden en informatie geven, organisaties die samen met de mensen voor een kwaliteitsvol leven voor iederéén willen zorgen - of die nu arm, niet zo arm of niet zo rijk zijn.

Dáár staan wíj voor.

Ik ben bijzonder fier u te kunnen aankondigen dat in het nieuwe ACW-netwerk, alle adviesbureaus en dienstverleners die ik daarstraks opsomde zeker al aanwezig zijn. 11 partnerorganisaties, 11 sociale organisaties, engageren zich als sterke schakel in het nieuwe netwerk.

ACV, CM, Familiehulp, Femma, Kwb, KAJ, Okra, Pasar,CM-Ziekenzorg, het Internationaal Comité en Wereldsolidariteit.

Vier andere organisaties associëren zich alvast expliciet met ons netwerk: Welzijnszorg, Pax Christi, Groep Intro en Arktos.

Met onze nieuwe, open netwerkstructuur zullen we meer dan ooit gericht, gedragen en dynamisch kunnen antwoorden op de concrete problemen van vandaag. In het netwerk kunnen sterke nieuwe samenwerkingsverbanden tot stand komen, nieuwe 7


vormen van dienstverlening, als antwoord op de concrete noden van werk, welzijn, ouderenzorg, mobiliteit, kinderopvang, huisvesting, sociale contacten, ontspanning, integratie en meer.

In het netwerk zullen ook goede ideeĂŤn rijpen over hoe de samenleving en de economie er moeten uitzien en zullen we dat met luide stem en krachtig overbrengen aan het beleid en de publieke opinie.

Wij zijn nu al een stroming die op een duurzame manier nadenkt over onder andere ouderenzorg, wonen, welzijn, mobiliteit, loopbaan. En ook in de toekomst zullen we niet denken in termen van dividendrendement of return on investment. Kwaliteitsvol leven voor alle mensen is in de eerste plaats waardegedreven, niet winst-gedreven.

Ook van de toekomstige regeringen en de toekomstige Europese Commissie vragen wij sociale maatregelen, omdat enkel zo een kwaliteitsvolle en duurzame samenleving mogelijk is. ACW bezorgt u graag een Vlaams ĂŠn een Europees memorandum. In het memorandum lijsten we 14 doelstellingen voor de toekomstige regeringen op. We werken de doelstellingen uit in 200 concrete beleidsaanbevelingen. Wees gerust, ik zal niet alle 200 voorstellen opsommen. We blijven in het Vlaamse memorandum op dezelfde nagel kloppen: sociaal beleid rendeert, ook economisch. Verschillende regeringen hebben die 8


stelling de voorbije jaren ook uitvoerig bewezen, onder meer op federaal en op Vlaams niveau. Dat succes hebben we niet in het minst aan onze eigen ACW-manda-tarissen en ons netwerk in de Parlementen en de regeringen te danken.

Dat de volgende regeringen moeten inzetten op het sociaaleconomische relancebeleid staat buiten kijf, maar het sociaaleconomisch relancebeleid moet volgens ons sterker gekoppeld worden aan de andere grote uitdagingen van de samenleving. Bedrijven en overheid moeten antwoorden bieden op de noden van een sterk vergrijzende bevolking. Bedrijven en overheid kunnen veel, maar dat kunnen ze niet alleen, ze hebben de sociale organisaties als derde partij nodig. We moeten ook samen inzetten op tewerkstellingskansen voor jongeren en ouderen, en de omschakeling van onze industrie, met aandacht voor de transitie naar een duurzame en koolstofarme industrie en samenleving.

Voor ACW zijn huisvesting, welzijn en mobiliteit bijzonder belangrijke bouwstenen van een tegelijk duurzame en sociale samenleving. Wij verwachten van de toekomstige regeringen ambitieuze maatregelen om de sociale huurmarkt te versterken, de welzijnsvoorzieningen uit te bouwen en de mobiliteitsnoden duurzaam aan te pakken, zoals de invoering van het mobiliteitsbudget.

9


Wij willen een economie ten dienste van mens en maatschappij en niet omgekeerd. Een kwaliteitsvol leven voor alle mensen staat centraal. Een samenleving en economie waar de mensen op de eerste plaats komen.

De zesde staatshervorming moet daarom mĂŠĂŠr zijn dan een boekhoudkundige operatie. Het moet dĂŠ kans bij uitstek zijn om een sociaal-rechtvaardige samenleving te stimuleren en de ongelijkheid tussen arm en rijk te verkleinen. Als de zesde staatshervorming meer wordt dan een boekhoudoefening, kan ze er mee voor zorgen dat de welvaart gelijk wordt verdeeld.

Ik roep de politici op om het politieke discours in aanloop naar de verkiezingen op een eerlijke en objectieve manier vorm te geven. De organisatie van onze samenleving, waar de politiek zich bij uitstek mee bezighoudt, is te belangrijk om via een zondebok-discours of zwart/wit-boutades te voeren.

Zeggen dat iets 'minder goed' is of 'anders moet' zal iedereen wel doen. We hebben nood aan een debat ten gronde, met juiste cijfers en analyses, correcte duiding en informatie, heldere voorstellen en argumenten, zodat mensen op 25 mei 2014 echt weten waarvoor ze stemmen. U bent hier vandaag talrijk aanwezig en ik wil hier vandaag samen met u het glas heffen. We klinken met elkaar op onze gedeelde overtuiging dat wij ook in 2014 samen het verschil voor alle mensen kunnen maken. 10


Wij bieden voor de uitdagingen en problemen van vandaag een duidelijke methodiek, die dagelijks zijn deugdelijkheid en sterkte ten overvloede bewijst.

Onze aanpak tussen de overheid en de bedrijven is een sterke sociale stroming die wordt uitgedragen door honderdduizenden leden en meer dan 220 000 vrijwilligers.

De sociale organisaties, ook de christelijke werknemersorganisaties zijn hét kloppend hart van Vlaanderen. Het gevoel dat we tegelijkertijd zo talrijk en zo nodig zijn, wakkert de drang alleen maar aan om samen te werken aan een kwaliteitsvol leven voor alle mensen.

Ik wens u van harte toe dat de woorden hartverwarmend, samen en daadkracht effectief dé woorden van 2014 worden.

Dat zou voor u, voor mij, voor iedereen écht formidable zijn. Anders, wordt het fort minable.

11

Nieuwjaarstoespraak Patrick Develtere - 24 januari 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you