Page 1

het

l e tt i kap Lentefietstocht door de gemeente

Zaterdag 31 mei verwelkomt ACW-Brasschaat je graag voor een aangename fietstocht door de gemeente. We vertrekken om 14 uur aan zaal ‘Ons Middelheem’, Bredabaan 425. Na een tocht van 25 kilometer komen we terug aan rond 18 uur. Persoonlijke inkorting van de route is mogelijk. We fietsen langs het school-woonproject ‘Molenveld’ in de wijk Mariaburg met ter plaatse een zeer korte toelichting. Daarna worden we 500 meter verder ontvangen met koffie en gebak in Dienstencentrum Antverpia. Daar krijgen wij meer uitleg over het woonproject ‘Molenveld’.

Deelnameprijs: 2 euro (betalen bij vertrek). Voor de praktische organisatie (koffie, gebak, verzekering deelnemers) inschrijven voor 27 mei: - Carina Verster-Rotthier - 03 295 63 40 carina.rotthier@telenet.be - Mie Laureys - 03 664 18 11 mie.laureys@scarlet.be - Bert en Mieke Hofmans - 03 651 92 10 berthofmans@skynet.be - Ward Smets - 03 651 70 03 smets-matthys@telenet.be - Marie-Anne Coppens - 03 652 00 07 macoppens2@hotmail.com - Dirk Verstraeten - 03 646 04 24 vstd@hotmail.com

Sociale wandeling in Brasschaat Zaterdag 26 april 2014 verzamelen we om 14 uur aan het dienstencentrum Vesalius. Van daar maken we een kleine wandeling door onze sociale driehoek: Kabas, de Wereldwinkel en de nieuwe ontwikkelingen in en om het Sterrenhuis, het woon- en zorgcentrum Vesalius. Omstreeks 16 uur sluiten we af in de cafetaria van het dienstencentrum waar iedereen nog iets naar believen kan drinken. Info: Carina Verster-Rotthier - 03 295 63 40 - carina.rotthier@telenet.be.

Afzendadres en verantwoordelijke uitgever: Carina Verster-Rotthier, Verhoevenlei 18, 2930 Brasschaat Jaargang 16, nummer 1 (maart - april - mei 2014) Driemaandelijks tijdschrift van, voor en door de christelijke arbeidersbeweging - www.acwantwerpen.be - acwantwerpen@acw.be


Open deuren naar een leven zonder armoede

Op vrijdag 29 november stonden ACW en Welzijnszorg Brasschaat stil bij de campagne ‘Armoede (op den) buiten’. Plattelandsarmoede is minder meetbaar en zichtbaar omdat mensen er niet mee naar buiten durven komen uit schaamte.

In de campagnefilm kwamen gebrek aan mobiliteit, tekort aan informatie en dure huisvesting als grootste problemen tot uiting. Fons Corten van Welzijnszorg lichtte de politieke eisen toe en drong erop aan om de campagne in de kijker te zetten, om een teken van protest te geven door deel te nemen aan de handtekeningenactie en om zelf initiatieven op touw te zetten. Vlaams Parlementslid Dirk de Kort ging door op de aanpak van de Vlaamse overheid in twee domeinen. In de eerste plaats moet basismobiliteit gegarandeerd worden. Daarnaast wordt stilaan leegstand weggewerkt en is er ook aandacht voor nieuwbouw van sociale huur- en koopwoningen, maar nog steeds zijn er te lange wachttijden.

Tijdens de pauze konden de aanwezigen hun handtekening zetten op een papieren sleutel als symbolische steun en signaal naar de overheid om deuren te openen naar een leven zonder armoede. De film ‘Ca commence aujourd’hui’ maakte diepe indruk: aangrijpend realistisch, indringend, dramatisch uitmuntend. Ondanks alle somberheid is het een hoopvol portret van een idealistisch schoolhoofd in Noord-Frankrijk dat op een muur van bureaucratie en sociale ellende stoot, maar vastbesloten is in zijn strijd voor een betere toekomst voor zijn leerlingen.

ACV-Brasschaat huldigt 233 trouwe leden De lokale ACV-werking nodigde zijn trouwste leden uit voor een huldiging waarbij 233 eretekens en diploma’s werden uitgereikt: * 85 leden ontvingen een bronzen ereteken voor meer dan 25 jaar ononderbroken lidmaatschap; * 91 leden ontvingen een zilveren ereteken voor meer dan 35 jaar ononderbroken lidmaatschap; * 57 leden kregen een gouden ereteken voor meer dan 45 jaar ononderbroken ACV-lidmaatschap.

In zijn feestrede benadrukte ACV-verbondsvoorzitter Jos Schrauwen het belang van solidariteit waarvan trouw lidmaatschap uiteraard een blijk is. De viering werd opgeluisterd door het ensemble Candiero (Muziekacademie Brasschaat) onder leiding van Sonja Mertens. Deze geslaagde viering werd uiteraard afgesloten met een verzorgde receptie.

Gouden eretekens = meer dan 45 jaar trouw lidmaatschap

2

HET KAPITTEL | MAART 2014


Beleid Belicht

Nieuwe procedures voor afval Met het Diftarsysteem wordt het afval in het containerpark op een weegbrug gewogen in plaats van te worden geschat. Wie niet te recupereren afval binnenbrengt, zoals grofvuil, gemengd bouw- en sloopafval, grond en asbesthoudend afval, betaalt 0,20 euro per kilo. Voor te recupereren afval betaalt men 0,01 euro per kilo. Elk gezin kan jaarlijks een vrijstelling van 1000 kilo krijgen voor asbesthoudend afval. Aan de ingang moet je je identiteitskaart in de zuil steken. Een medewerker van Igean verwijst door naar het betalend gedeelte. Daar rij je op de weegbrug en wordt de wagen een eerste keer gewogen. De parkwachter geeft de instructie om eerst de duurste fractie te lossen waarna de wagen opnieuw wordt gewogen. Dan gaat het goedkope deel in de container en volgt een derde weging. Aan de uitgang gaat de identiteitskaart in de betaalzuil. Betalen kan met munten (om veiligheidsredenen niet met bankbriefjes) of met een bank- of kredietkaart. Vervolgens kan men in het niet betalend gedeelte onder andere papier, glas, oliĂŤn en vetten, metalen en plastic folie in de diverse containers deponeren. Het is best de afvalstoffen vooraf te sorteren, zodat het uitladen niet onnodig lang duurt. Het afvalsysteem kan intergemeentelijk worden gebruikt. Dat betekent dat inwoners van Brasschaat met hun afval ook terecht kunnen in de containerparken van Kalmthout en Wuustwezel. De openingsuren van het containerpark zijn gewijzigd (zie kader). Zaterdag is de drukste dag en het extra openingsuur zal zeker gewaardeerd worden.

het ophalen van het restafval (niet voor groenafval) verder te onderzoeken. Streefdoel is om beneden de honderd kilo per inwoner per jaar te komen. Het verwerken van restafval kost immers veel geld en de gemeente spendeert het belastinggeld liever aan onder meer investeringen in de publieke ruimte. Het opzet is om het restafval te wegen en te laten betalen op basis van het gewicht. In plaats van stickers te kleven, zal de burger vooraf moeten betalen voor een chip om die op zijn container te plaatsen. Oranje zakken worden dan niet meer verkocht, want iedereen zal over een container moeten beschikken. Wel worden verschillende types ter beschikking gesteld: 40, 110, 220 en 1100 liter.

Compostering Schepen voor milieu Dirk de Kort ging bij de milieuvergunningscommissie het dossier voor de wijzigingen voor onze compostering verdedigen. Door het ophalen Minder dan 100 kilo van GF+ en tuinafval samen te voegen, In het schepencollege is beslist om de is het mogelijk zowel een milieubijdrage invoering van het Diftarsysteem voor te leveren als een besparing op ophaal-

kosten te realiseren. Vermits in Brasschaat tijdens de zomer veel grasafval en in de winter veel bladafval wordt opgehaald, vormt het composteren op de site van het containerpark geen probleem. Ook is onderzocht of er een biomassainstallatie kan worden geplaatst. Uit een studie van de gemeentelijke medewerkers blijkt de recuperatie van energie uit groenafval niet haalbaar. Nu zal nog verder bestudeerd worden of deze fractie niet beter in eigen beheer of in samenwerking met intercommunale Igean zou worden opgehaald. Tevens wordt nagegaan of de citybins behouden kunnen blijven voor de bewoners van appartementen of dat een groene container van 40 liter wenselijk is. Het is nu wachten op het antwoord van de milieuvergunningscommissie. Openingsuren containerpark Maandag van 13 tot 19 uur Dinsdag, woensdag en donderdag van 9 tot 12 en van 13 tot 17 uur Vrijdag gesloten Zaterdag van 9 tot 16 uur HET KAPITTEL | MAART 2014

3


Werk maken van

Trage Wegen

ACW voert met de campagne ‘Op de kop gevallen’ acties om meer mensen op de fiets te krijgen of

te voet hun korte verplaatsingen te laten maken. Als we meer fietsers en voetgangers willen, moet het verkeer ook veiliger worden zowel naar het gedrag van weggebruikers als de infrastructuur. Trage wegen vormen daarbij een belangrijk onderdeel.

Eind vorig jaar legde ACW-mandataris Dirk de Kort - samen met een aantal andere CD&V-Vlaams parlementsleden - een voorstel van decreet neer rond de opmaak van het plan Trage Wegen. Het maakt een moderne omgang met ons trage wegennetwerk mogelijk.

liteitsplan,’ stelt Dirk. ‘Het is herzienbaar omdat nooit gebruikte tracés moeten kunnen verdwijnen, ligging van bestaande wegen worden verlegd en nieuwe wegen op nieuwe trajecten moeten kunnen ontstaan. De procedure van het mobiliteitsplan garandeert de autonomie van de gemeentes met toezicht vanuit de Dirk de Kort: ‘Dit netwerk is zeer belang- provincies.’ rijk voor lokaal woon-werkverkeer en voor recreatief gebruik. Het is een basisschakel Duidelijkheid in een lokaal mobiliteitsbeleid om de ver- Het gemeentelijk plan moet vastleggen schillende verkeersstromen van fietsers en welke trage wegen open zijn en welke wandelaars enerzijds en gemotoriseerd wegen door niet-gebruik definitief gevervoer anderzijds veilig naast elkaar te sloten zijn. Dirk: ‘De grijze zone waarin laten bestaan. Zo loopt bijvoorbeeld het gebruiker of eigenaar het (niet-)gebruik fietsknooppuntennet in onze provincie moet aantonen, met wisselende rechtvoor 80-90% over trage wegen.’ spraak, behoort dan definitief tot het verleden. De voorgestelde gemeentelijke Verouderde wetgeving procedure moedigt bovendien inspraak en De huidige toestand wordt gekenmerkt breed overleg aan, zonder extra werklast door rechtsonzekerheid voor gebruikers, voor de gemeentelijke overheid. lokale besturen en eigenaars. Dit komt door een achterhaalde wetgeving uit Na vele jaren werk kunnen we vanuit onze 1841. Wellicht één van de oudste wetge- CD&V-fractie een voorstel van decreet vende teksten die in Vlaanderen nog van met een toekomstgerichte en werkbare toepassing is. methode op tafel leggen. Lokale besturen ‘Het nieuwe decreet voorziet in gemeen- waren al lange tijd vragende partij voor telijk plan trage wegen dat onderdeel is duidelijkheid. van het bestaande gemeentelijke mobiBouw mee de trage wegen uit in Brasschaat

Het politieke debat is gestart in het Vlaams Parlement. Hoorzittingen zullen zeker nodig zijn want het is een gevoelig thema, tegelijk soms zeer technisch en specialistisch. Er moet ook blijken of er een meerderheid voor gevonden wordt, dan wel of een amendering tot een meerderheid kan leiden. Enkele mensen staken hun nek uit en werkten hard aan een toekomstgerichte visie voor de trage wegen in Vlaanderen. Een oefening met heel veel afwegingen en met één hoofdbekommernis: de trage wegen de plaats geven in de 21ste eeuw die ze verdienen,’ aldus Dirk de Kort.

Trage wegen hebben vanuit verkeersveiligheid en mobiliteit een grote meerwaarde. Dirk de Kort

Trage wegen zijn buurtweggetjes die een verkeersveilige verbinding vormen voor voetgangers en fietsers tussen onze wijken en niet gelegen zijn langs een openbare weg. ACW wil met jou een trage wegen-inventaris opmaken en dit netwerk verbeteren. Een uitgewerkt plan van trage wegen brengen we dan via onze vertegenwoordigers ter sprake in de milieuraad en GECORO. ACW-Brasschaat maakte een eerste inventaris van trage wegen: verbinding Miksebeekstraat – Miksebaan, Donksesteenweg – Binnenhof, Gabriëllalei – Donkseinde, Oudstrijderslei – Baillet-Latourlei, Van Hemelrijcklei – Prins Kavellei en boswegen Peerdsbos Kleine Bareel – Park van Brasschaat. Goede ideeën om dit netwerk van trage wegen verder uit te werken? Of werk je graag mee in een werkgroep Trage Wegen? Geef een seintje aan Dirk Verstraeten, Reintjesbeek 6, dirk.verstraeten@telenet.be.

4

HET KAPITTEL | MAART 2014


ACW maakt er een punt van Nahima Lanjri Zet in op: Als parlementslid maakte ik de voorbije tien jaar werk van een beter evenwicht tussen arbeid en gezin met o.a. tijdskrediet, ouderschaps- en hospitalisatieverlof voor wie een ziek kind heeft. Ik zette me in voor armoedebestrijding. De laagste pensioenen en uitkeringen stegen met de welvaart. De Inkomensgaratie voor Ouderen werd hervormd en het OMNIO-statuut is aangepast zodat meer mensen met een klein inkomen een verhoogde tegemoetkoming krijgen voor hun ziektekosten. Blij met: Door de realisatie van de wet op gezinshereniging komen er duidelijkere spelregels en sluiten we misbruiken uit. Op sociaal vlak ben ik fier op de uitbreiding van het ouderschapsverlof naar vier maanden en op mijn wet ter bescherming tegen ontslag bij vaderschapsverlof. Ik pakte ook de loonkloof tussen mannen en vrouwen aan. Kijkt uit naar: Verder timmeren aan een socialere samenleving met kansen voor iedereen, de nodige bescherming en ruggensteun voor wie het nodig heeft.

Dirk de Kort Zet in op: Het verbeteren van de mobiliteit in en rond Antwerpen met realisaties zoals bijkomende tramverbindingen in de stad en dubbel gelede bussen in de rand, bouw van de Deurgancksluis en verhoging van de bruggen aan het Albertkanaal, waardoor meer vervoer over water kan. Maatregelen zoals weefstrook bij congestiepunten en dynamische verkeersborden waardoor met de huidige infrastructuur meer verkeer verwerkt wordt. Inzet op voetganger en fietser met een voorstel van decreet trage wegen en de fiets als volwaardig transportmiddel. Blij met: De spitsstrook van de kleine ring tot Wommelgem en de aanleg van een nieuwe spitsstrook langs de E19. De verhoging van de inkomensgrenzen bij sociale huisvesting zodat bijvoorbeeld een beginnende leerkracht daar nu ook voor in aanmerking komt. Een verdubbeling van het renovatiebudget voor sociale huisvesting. Kijkt uit naar: Verderzetten van onze mobiliteitsvisie, fietssnelwegen, aanleg van goede randparkings rond steden en kwaliteitsvolle bussen op overrijdbare busbanen.

Caroline Bastiaens Zet in op: Als Antwerps politica ben ik sowieso bezig met de problemen die elke Antwerpenaar wakker houden, namelijk mobiliteit, kinderopvang, onderwijs en betaalbaar wonen. Als lid van de commissies mobiliteit en wonen kan ik mijn bijdrage leveren om de gevoeligheden in deze thema’s te blijven aankaarten. Iedereen heeft recht op een eigen woning. Dit betaalbaar maken en houden is voor mij essentieel. Blij met: De extra plaatsen in de kinderopvang. Zowel de groepsopvang als het aantal individuele onthaalouders is blijven groeien. In onze provincie gaat dit over een groei van 1900 naar 2387 opvangplaatsen voor baby’s en peuters. Kijkt uit naar: Het verder ontwarren van de mobiliteitsknoop in en rond Antwerpen. Onder andere door in te zetten op openbaar vervoer blijft de stad voor iedereen bereikbaar. Daarnaast kan het niet dat er kinderen zijn die niet zeker zijn van een plek op de schoolbanken. Dit dossier krijgt van mij veel aandacht.

Servais Verherstraeten Zet in op: De afronding van de staatshervorming. In december stemden we de laatste wetten. BHV is eindelijk gesplitst en Vlaanderen krijgt 12 miljard extra bevoegdheden. Nu worden die wetten in de praktijk omgezet: gebouwen, dossiers, computers, ambtenaren, ... moeten worden overgedragen. De staatshervorming is dus zeker niet afgerond nadat de parlementairen op het knopje hebben geduwd. Blij met: De tweede druk van mijn boek ‘In de machinekamer van de politiek’! Ik vertel het verhaal van de staatshervorming, maar dan van achter de schermen. Ik verkoop het boek via boek@servais.belgium.be voor 10 euro en geef daarvan 1 euro aan Welzijnsschakel Den Draai uit Heist-op-den-Berg. Zo slaan we twee vliegen in een klap. Kijkt uit naar: De opening van grote gebouwen ervaar ik als een beloning voor veel werk in de schaduw. We openden dit jaar al twee nieuwe gevangenissen: Marche en Beveren. Dit voorjaar volgen nog Leuze en Gent. Op 24 februari legde ik ook de eerste steen van het FPC Antwerpen op Linkeroever. Dit gespecialiseerd centrum sluit geesteszieke criminelen op zorgt tegelijk ook voor behandeling. HET KAPITTEL | MAART 2014

5


femmagenda

Maandag 24 maart Handwerk Elke maandag is er gelegenheid om gezellig samen te werken aan eigen handwerk. Heb je bij een vorige cursus je werkstuk niet afgewerkt? Geen probleem, er is altijd wel iemand die je terug op weg kan helpen. Van 13.30 tot 16 uur in de Nobele Donk, J. Ickxstraat 10. Info: M. Pauwels – 03 645 16 53 Org. Femma Ekeren-Donk Maandag 24 maart Patchwork (ook op 28 april, 12 en 26 mei, 2 en 16 juni) De techniek van het patchwork wordt aangeleerd. Van 13.30 tot 16 uur in de Nobele Donk, J. Ickxstraat 10. Info: M. Pauwels – 03 645 16 53 Org. Femma Ekeren-Donk Dinsdag 25 maart Fietstocht naar Kalmthout Vertrek om 13 uur aan De Eekhoorn, Hoge Kaart 80. Info: Hilde Vermeiren – 0496 85 45 80 Org. Femma Kaart

6

HET KAPITTEL | MAART 2014

Dinsdag 25 maart Cursus Paasknutselen (ook op 8 april) Van 19.30 tot 22 uur in refter GIB. Prijs: leden 8 euro, niet-leden 14 euro, + kosten materiaal. Info en inschrijven: Annie Van de Velde – 03 652 03 74 Org. Femma Brasschaat-Centrum

Bezoek Ieper met Femma

Een nieuwe cursus begint op 26 juni (inschrijven vóór 22 mei). Info en inschrijven: G. Rosseel – 03 646 80 61 Org. Femma Ekeren-Donk

Woensdag 27 maart Naaien voor beginners (ook op 9 april) In deze cursus leer je een aantal basistechnieken en leer je ook je naaimachine (zelf Dinsdag 25 maart mee te brengen!) bedienen. Koken: veggie Een professionele kok leert je de knepen Van 19.30 tot 22.30 uur in de Nobele van het vak: dit wordt een Veggie-avond! Donk, J. Ickxstraat 10. Info: G. Smet - 03 645 27 75 Om 19.30 uur in de Nobele Donk, Org. Femma Ekeren-Donk J. Ickxstraat 10. Info en inschrijven: G. Lommelen – Dinsdag 1 april 03 645 07 68 Daguitstap naar Brielle (Nederland) Org. Femma Ekeren-Donk Met een folkloristisch feest herdenkt dit vestingstadje in Zuid-Holland de bevrijDonderdag 27 maart ding van de Spanjaarden door de WaterBloemschikken geuzen. (ook op 24 april en 22 mei) Onder leiding van een ervaren lesgeef- Info en inschrijven: José Stessels-Driesen ster maken wij elke maand een seizoens- – 03 651 47 28 gebonden bloemstuk. Bloemen, planten, Org. Femma Brasschaat-Centrum zelfs snoeihout uit eigen tuin en schalen uit de kelder of op zolder komen ruim- Woensdag 2 april Bloemschikken schoots aan bod. (ook op 21 mei en 18 juni) Van 9 tot 12 uur in de Nobele Donk, Onder leiding van een lesgeefster. J. Ickxstraat 10.


Om 19 uur in De Eekhoorn, Hoge Kaart 80. Org. Femma Ekeren-Donk Info: Viviane Free – 03 652 07 68 Org. Femma Kaart Dinsdag 22 april Dagfietstocht Woensdag 2 april We fietsen naar Wuustwezel en brengen Cursus Kantklossen en Lierse Kant een bezoek aan het Volkskundemuseum. (ook op 23 april, 7 en 21 mei, 4 en 18 juni) Vertrek om 10 uur aan De Eekhoorn, Wie wil leren klossen en ook wie graag Hoge Kaart 80. gevorderde technieken aanleert, kan te- Info: Hilde Vermeiren – 0496 85 45 80 recht in deze cursus. Org. Femma Kaart Om 19 uur in de Nobele Donk, J. Ickxstraat 10. Donderdag 1 mei tot en met zondag Info: G. Smet - 03 645 27 75 4 mei Org. Femma Ekeren-Donk Vierdaagse fietstocht naar Reusel (Nederland) Zaterdag 5 april Info: Danielle Thijs – 03 651 99 72 Uitstap naar Gent Org. Femma Kaart Bezoek aan de tentoonstelling ‘Lang leve de TV’ in de Sint-Pietersabdij. Dinsdag 13 mei Info: Danielle Thijs – 03 651 99 72 Dagfietstocht Org. Femma Kaart Vertrek om 10 uur aan De Eekhoorn, Hoge Kaart 80. Dinsdag 15 april Info: Hilde Vermeiren – 0496 85 45 80 Praat- en doenamiddag Org. Femma Kaart (ook op 20 mei en 17 juni) Met creatieve activiteiten o.l.v. Ingrid. Dinsdag 13 mei Om 13.30 uur in De Eekhoorn, Cursus: Naaien op stramien Hoge Kaart 80. (ook op 27 mei) Info: Ingrid Gabriel – 03 651 33 31 Van 19.30 tot 22 uur in refter GIB. Org. Femma Kaart Prijs: leden 8 euro, niet-leden 14 euro, + kosten materiaal. Donderdag 17 april Info en inschrijven: Annie Van de Velde – Bezoek Indische tempel in Wilrijk 03 652 03 74 Mogelijkheid tot carpoolen. Org. Femma Brasschaat-Centrum Prijs: 8 euro (inkom + gids). Info en inschrijven: Zaterdag 17 mei José Stessels-Driesen – 03 651 47 28 Daguitstap naar Ieper Org. Femma Brasschaat-Centrum Excursie in het kader van ‘den Grooten Oorlog’ Donderdag 17 april Vertrek om 7.15 uur aan De Eekhoorn, Fietsen Hoge Kaart 80. Elke derde donderdag van de maand Info: Hilde Vermeiren – 0496 85 45 80 Vertrek om 13 uur aan Zaal de Nobele Org. Femma Kaart Donk, J. Ickxstraat 10. Op 19 juni en 18 september zijn dagtoch- Maandag 19 mei ten gepland met vertrek om 9 uur! Daguitstap naar Mechelen en Op 24 juni, 1, 8, 15, 22 en 29 juli en 5 Steenhuffel augustus fietsen we ook op dinsdagavond ’s Morgens geleid bezoek aan de Dossinmet vertrek om 19 uur. kazerne, in de namiddag bezoek met gids Info: M. Matthijssen - tel. 03 664 27 26 aan de stoeterij van Diepensteyn en de

brouwerij van Palm. Info en inschrijven: José Stessels-Driesen – 03 651 47 28 Org. Femma Brasschaat-Centrum Vrijdag 23 mei Minigolf (ook op 13 juni) We fietsen naar het Park van Brasschaat voor een gezellig partijtje minigolf. Vertrek om 13.30 uur aan Zaal de Nobele Donk, J. Ickxstraat 10. Info: G. Nuyens – 03 542 60 62 Org. Femma Ekeren-Donk Donderdag 5 juni Verrassingsreis Info en inschrijven: José Stessels-Driesen – 03 651 47 28 Org. Femma Brasschaat-Centrum Donderdag 10 juni Bloemschikken: aanvang nieuwe cursus Van 19.30 tot 22.30 uur in refter GIB. Info en inschrijven: José Stessels-Driesen – 03 651 47 28 Org. Femma Brasschaat-Centrum M-theater (voorheen Femma-KWB MTH) stelt voor

Een goed soldaat ...

Vrijdag 28 maart 2014 om 20 uur Zaal ‘De Polygoon’, Kapellei 13 Blijspel in twee bedrijven door Johan Dobbelaar Regie: Marina Henneuse Acteurs: Anneleen Deflander, Anne-Sophie Engelen, Ann Goetschalckx, Daniëlle Thijs, Pieter Vergauwen, Karel Vergucht en Hilde Vermeiren Inkom: 10 euro Inlichtingen en kaarten: 03 650 25 57 (Kabas) of bij Carina Verster-Rotthier: 03 295 63 40 carina.rotthier@telenet.be Ten voordele van Kabas Brasschaat

Zondag 27 april 2014

Femma breekt uit in Brasschaat! Van 14 tot 17 uur in Ons Middelheem, Bredabaan 425. Opendeur met workshops, demonstraties van tai-chi, breicafé, naaisalon met modeshow, knutselen, shamballa armbandjes maken en bloemschikken, grimeren en een springkasteel voor de allerkleinsten. Ook zorgen wij voor een natje en een droogje. Info: Monique Boucquey – 03 651 48 93. Organisatie: Femma Brasschaat Centrum, Driehoek, Kaart en Maria-ter-Heide. HET KAPITTEL | MAART 2014

7


een bloemeke voor

de vrijwilligers van de Wereldwinkel Hugo Van Dienderen en Jeanine Weyers stonden in 1977 aan de wieg van Wereldwinkel Brasschaat. Sinds november 2013 is er een nieuwe, prachtige vestigingsplaats met een bijzonder smaakvol ingerichte winkelruimte. Na Oude Baan, Van Hemelrijcklei, Heislagsebaan, Prins Kavelhof en Lage Kaart is deze zesde, maar nu definitieve locatie, aan het Sterrenhuis in de Augustijnslei ronduit schitterend. Bovendien kwam daar, onder impuls van Dirk de Kort, voorzitter van vzw De Rotonde, een in Vlaanderen uniek duoconcept tot stand. Een samenwerking tussen Oxfam-Wereldwinkel met verkoop van fairtradeproducten en De Rotonde met verkoop van zelf vervaardigde artisanale artikelen.

Openingsuren Wereldwinkel Augustijnslei 78 dinsdag, woensdag en vrijdag: 14 – 17.30 uur zaterdag: 10 – 12.30 en 14 – 17 uur www.wereldwinkelbrasschaat.be

bewegingen, sportclubs, scholen, Remise, Florauna, ...) maakten steeds een groot deel van de omzet uit. Tijdens de eerste weken na de opening van de nieuwe Wereldwinkel is het aantal individuele klanten echter al vermenigvuldigd met vijf. Topmomenten zijn vrijdagnamiddag en zaterdag.

vriendelijk en opgewekt, maar enkelen komen nu ook, op hun eigen tempo, hun zelf gemaakte geschenkartikelen verkopen, beslist een nuttige tijdsbesteding. Voor een vrijwilliger zijn sociaal contact en de wil om mee te werken aan het project eerlijke handel zeer belangrijke motieven. Gesprekspartners Willy en Camilla dromen van het label ‘fairtradegemeente’ voor Brasschaat en zouden het zeer fijn vinden als zich ook jongere helpers aanbieden. Een klas die op bezoek komt, verkoop op een activiteit in een school en deelname aan de Wereldmeerdaagse kunnen wellicht bij jongeren enthousiasme opwekken.

Er zijn vaste klanten, die bewust kopen omdat ze geloven in eerlijke handel en tevreden zijn over de producten, maar nu komen ook meer passanten binnen, zelfs leerlingen op weg van school naar huis. Daar waar in de beginperiode de klemtoon lag op wijn en koffie, is het assortiment daarna sterk uitgebreid en scoort de verkoop van chocolade en fruitsappen De kern van een elftal vrijwilligers, aaneveneens zeer goed. gevuld door enkele losse medewerkers, met Ria Janssens en Willy Talboom als Fairtradegemeente Uitgebreid assortiment Mensen met een beperking van De coördinatoren, verdienen een heel mooi De aankopen door verenigingen (jeugd- Rotonde komen hier winkelen, altijd bloemeke!

i.s.m. ACW werkt structureel samen met financiële partners die duurzame ontwikkeling en maatschappelijk engagement hoog in het vaandel dragen.

8

HET KAPITTEL | MAART 2014

Belfius-agentschappen in Brasschaat: Bredabaan 188 (Centrum) Lage Kaart 301 (Kaart) Kapelsesteenweg 334 (Mariaburg) DVV-agent in Brasschaat: Matrix Bredabaan 661

Het Kapittel (maart 2014)  

Driemaandelijkse publicatie van ACW-Brasschaat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you