Page 1

Stabroek in beweging Afscheid van 2013 want 2014 komt eraan! De tijd vliegt snel, gebruik hem wel ... Een spreekwoord dat heel wat inhoud heeft want nog maar juist schreven we het voorwoord voor ‘Stabroek in beweging’ van december 2012 en met dit nummer kondigen we reeds het jaar 2014 aan. Niet dat er in 2013 weinig gebeurde, wel in tegendeel. De weg die we in 2012 uitstippelden, hebben we met heel veel energie verdergezet. Zo begonnen we volop met onze partners aan de concrete voorbereidingen van onze sociale kruidenier. In samenwerking met het OCMW van onze gemeente zochten we een openstaande ruimte waar we én een kleine winkel én een ontmoetingsruimte kunnen huisvesten. We vonden deze aan de Kleine Molenweg 18. Natuurlijk moeten deze ruimtes voorzien worden van de nodige rekken, diepvriezers en dergelijke. Ook hiervoor vonden we een oplossing want een Stabroeks warenhuis maakte plannen om een nieuw gebouw op te richten en schonk al hun gebruikt materiaal aan de toekomstige sociale kruidenier. Natuurlijk dient er nog heel wat te gebeuren: een likje verf hier, een poetsbeurt daar. Maar ons project wordt zeer concreet. Dankzij de hulp van onze vele vrijwilligers kunnen we stellen dat onze sociale kruidenier een van de eerste weken van het nieuwe jaar zijn deuren zal openen. We weten je zeker nog te melden op welke dag dit juist gaat gebeuren. Natuurlijk zijn we niet alleen bezig met dit project. Zo vierde Femma-Hoevenen zijn 90-jarig bestaan en Okra-Stabroek blies 60 kaarsjes uit! Op welke wijze zij dit vierden, lees je verder in deze ‘Stabroek in beweging’. Intussen kan je je agenda voor 2014 reeds invullen want elke Okra, Femma en KWB biedt een massa activiteiten die allemaal zorgen voor ontmoeting, vorming en actie. Geniet van deze activiteiten en de redactie wenst je alvast prettige feestdagen en het allerbeste in 2014!

Afzendadres en verantwoordelijke uitgever: Karel Mennes, Lassonhoflaan 19, 2940 Stabroek Jaargang 3, nummer 1 (december 2013 - januari 2014 - februari 2014) Driemaandelijks tijdschrift van, voor en door de christelijke arbeidersbeweging - www.acwantwerpen.be - acwantwerpen@acw.be


Op 12 oktober vierde de groep Femma-Hoevenen haar 90 jarig jubileum. Dit mocht voor hun leden niet onopgemerkt voorbij gaan! In 1923 ontstond de toenmalige Vrouwegilde in Hoevenen met mevrouw De Beuckelaer als eerste voorzitster. Later werd de naam Vrouwegilde veranderd in KAV en vorig jaar werd op het nationale niveau beslist dat ze beter onder de naam Femma konden verder gaan. Steeds heeft het bestuur getracht haar leden allerlei activiteiten aan te bieden en is daar steeds goed in geslaagd. Zo denken we terug aan onze viering van 75 jaar KAV, een van de grootste vieringen die we ooit organiseerden. Maar de tijden zijn veranderd en grootse vieringen kunnen niet meer. Toch speelde het bestuur het klaar om van dit 90-jarig jubileum een eenvoudige viering te maken die bijzonder groots en leuk was. Na de officiĂŤle verwelkoming en een leuke bezinning met de Femma-vrouw als centraal gegeven, mochten de leden en hun partner aanschuiven aan een heerlijk kaas-en vleesbuffet. De animatiegroep bracht Hoevenen aan het zingen. Zij zorgden direct voor de sfeer en er werden zelfs voorzichtige danspasjes gezet. De avond sloot af met een tombola zoals in de goede oude tijd. Een geslaagde viering!

Femma Hoevenen

90 jaar jong! 2

STABROEK IN BEWEGING | DECEMBER 2013


OKRA Stabroek

tvol actie f

o

Met twee speciale activiteiten vierde OKRA Stabroek dit jaar zijn 60-jarig bestaan

c pe

n pe

kristelijk r es

viert 60 jaar

In mei organiseerden we een petanquetornooi met twaalf ploegen die de ganse dag streden. We mochten een ploeg van Stabroek als winnaar in de bloemetjes zetten. Natuurlijk hadden we nog meer deelnemers verwacht, maar toch werd het een gezellige aangename dag. Natuurlijk kan zo’n verjaardag niet gevierd worden zonder de organisatie van een jubileumweekend. Hiervoor huurden we de grote zaal van de Rosmolen. Deze was juist groot genoeg om de meer dan 150 ingeschreven leden een plaatsje te geven. Na een hartelijke verwelkoming door onze voorzitster werd gestart met een zeer gesmaakte receptie. Een echt authentiek DECAPorgel zorgde voor de nodige sfeer en muziek. Het deed een aantal leden dromen over hun jeugdjaren en de kermissen waarop zulk een orgel voor de juiste tonen zorgde. Ook op zondag was het de hele namiddag een komen en gaan en zorgde ons orgel opnieuw voor de juiste sfeer. We kunnen zeker terugblikken op een geslaagd weekend. STABROEK IN BEWEGING | DECEMBER 2013

3


Achter de gevels van onze lintbebouwing De geur van vers gemaaid gras, mooie landschappen, gemoedelijkheid en persoonlijke contacten. Een toevluchtsoord van rust uit het drukke stadsleven. Verborgen in dit plaatje is de harde dagelijkse realiteit van een leven in armoede. Met de campagne ‘Armoede (op den) buiten’ brengt Welzijnszorg de problematiek van armoede op het platteland, in gemeenten, dorpen of gehuchten onder de aandacht.

In het armoededebat staat meestal de stedelijke problematiek centraal. Het armoedebeleid was de voorbije jaren in de eerste plaats een stedelijk beleid en subsidies gingen voornamelijk richting centrumsteden. Het platteland verdween uit het blikveld. Onzichtbaar Armoede heeft een ander gezicht op het platteland. De armoedepercentages liggen er algemeen lager dan in de grote steden. Maar sommige groepen zoals ouderen of alleenstaande ouders lopen dan weer extra risico. De uitgestrektheid van landelijke gemeenten zorgt voor een grotere verspreiding van de problematiek. Bovendien komen veel plattelandsbewoners uit schaamte niet met hun problemen naar buiten. In een kleinere dorpsgemeenschap is er minder anonimiteit en mensen zetten er niet zo snel de stap naar de formele hulpverlening. Dit maakt dat armoede op het platteland minder meetbaar is en daardoor ook minder zichtbaar en vaak vergeten. Toegankelijke diensten in elke gemeente Mensen in armoede hebben nood aan toegankelijke dienstverlening. In landelijke gemeenten komen de moeilijkheden door de afstand tot diensten extra naar voor. Dit is voor mensen in armoede en mensen met een beperkte mobiliteit een grote drempel. Welzijnszorg vraag dat elke gemeente een goed toegankelijkheidsbeleid ontwikkelt samen met mensen in armoede. Basismobiliteit van mensen in armoede Veel mensen in armoede op het platteland zijn vervoersarm. Door een beperkte mobiliteit blijven heel wat openbare diensten en maatschappelijke rechten voor hen buiten bereik. Basismobiliteit is een recht voor iedereen, ook op het platteland. Het openbaar vervoer, en in het bijzonder de belbus, speelt een belangrijke rol. Welzijnszorg vraagt dat cruciale haltes beter bereikbaar en deelgemeenten beter verbonden worden. Dit door het flexibeler maken van belbusgebieden en reservatie via een gratis nummer. Ook de ontwikkeling van een ‘sociale taxi’-systeem met een sociaal tarief om occasioneel vervoer van mensen in armoede mogelijk te maken is nodig.

Steun Welzijnszorg en open deuren naar een leven zonder armoede. Voor elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest. Storten kan op BE21 0000 0000 0303, Welzijnszorg vzw, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel. Info: antwerpen@welzijnszorg.be tel. 03 217 24 90 www.welzijnszorg.be

4

STABROEK IN BEWEGING | DECEMBER 2013

Extra middelen in het plattelandsfonds De keuze van een lokaal bestuur voor een sterk armoedebestrijdingsbeleid is niet steeds eenvoudig. Wanneer armoede minder zichtbaar is, leeft dit bovendien minder bij de inwoners. Toch moeten ook gemeenten op het platteland duidelijk kiezen om armoede uit te sluiten. Welzijnszorg vraagt dat het plattelandsfonds versterkt wordt met een extra investering van 2 miljoen euro om specifiek in te zetten voor kwetsbare groepen op het platteland. Uitbreiden van het betaalbaar, kwalitatief woningaanbod Op het platteland zijn betaalbare huizen vaak talrijker in vergelijking met de steden. Dit trekt mensen in armoede aan. Maar de kwaliteit van de woningen weerspiegelt deze lage prijs. Extra hoge energieprijzen doen de lagere huurprijs teniet. Welzijnszorg vraagt een forse uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen en een echte huursubsidie voor iedereen op de wachtlijst. Sociale verhuurkantoren moeten in alle gemeenten actief zijn. Werk maken van sociale woningbouw op het platteland moet wel hand in hand gaan met goede en vlot bereikbare dienstverlening.


Bescheiden wonen voor jonge starters wordt mogelijk Op 15 mei 2013 verbeterde het Vlaams Parlement verschillende woondecreten. Allerhande wijzigingen stemden ons Vlaams woonbeleid nog beter af op de noden van de gewone Vlaming. Dirk de Kort, Vlaams parlementslid CD&V, eerste schepen van Brasschaat en voorzitter van sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning, geeft uitleg bij deze realisaties. van de huisvestingsmaatschappijen. Op 18 oktober keurde de Vlaamse regering de reglementering goed volgens dewelke deze bescheiden woningen kunnen verhuurd worden aan de doelgroep. De vastgestelde inkomensgrenzen liggen hoger dan voor de klassieke sociale verhuur. Wanneer zal dit bescheiden wonen resultaten tonen? Dirk de Kort: Dat doet het nu al! Van zodra het decreet op Vlaams niveau gestemd was, heb ik dit idee meegenomen naar de Diksmuidelaan (kantoor van De Ideale Woning in Berchem n.v.d.r.). We dienden onmiddellijk een aanvraag tot proefproject in. Bescheiden wonen werd van dode letter levende materie. Welke aanpassingen werden er juist doorgevoerd en waarom? Dirk de Kort: Jonge starters op de woningmarkt hebben het verre van gemakkelijk. Vaak verdienen ze te veel om in aanmerking te komen voor een sociale woning. Maar hun inkomen is ook nog niet hoog genoeg om op de private markt een kwaliteitsvolle woning te huren, laat staan een woning te kopen of te bouwen. Specifiek voor deze doelgroep werd vanuit CD&V sterk aangedrongen op de realisatie van een bescheiden woonaanbod. Concreet werd eerder dit jaar in de Vlaamse Wooncode een kwantitatieve doelstelling opgenomen voor wat betreft de realisatie van dergelijk bescheiden woon-

aanbod. Meer bepaald worden er tegen het jaar 2023 6.000 bescheiden woningen gerealiseerd. Dat aanbod zal bestaan uit kavels van ten hoogste 500 m² en eengezinswoningen met een bouwvolume van ten hoogste 240 m³. De regelgeving voor de realisatie van deze woningen wordt zo eenvoudig mogelijk gehouden. De projecten moeten wel aangemeld worden bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en ze moeten besproken worden op het lokaal woonoverleg. Er hoeven geen voorontwerpen, uitvoeringsdossiers of gunningsdossiers te worden voorgelegd. De bewaking van de kwaliteit van deze woningen valt volledig onder de autonomie

Als voorzitter van een sociale huisvestingsmaatschappij kreeg ik regelmatig de vraag van jonge starters. Ze vielen vroeger uit de boot en we konden hen niet helpen. Nu zal dat wel mogelijk zijn. Bescheiden wonen is een leegte die we kunnen opvullen. Het is een noodzakelijke aanvulling om het woonbeleid nog beter te kunnen uitvoeren. Om de mogelijkheid van bescheiden wonen bekend te maken, ging ik de voorbije zomermaanden deze nieuwe optie uitleggen in alle gemeenten waar De Ideale Woning actief is. Alle OCMW-voorzitters reageerden zeer enthousiast. Ook zij kennen deze problematiek van de gewone man zeer goed.

Reactie: dirk.de.kort@brasschaat.be Ontvang je graag zijn digitale nieuwsbrief? Stuur dan een mailtje naar info@dirkdekort.be Meer info: www.dirkdekort.be STABROEK IN BEWEGING | DECEMBER 2013

5


AGENDA Er valt altijd iets te beleven in Stabroek FEMMA STABROEK

Leesclub bij Femma-Stabroek Bij Femma-Stabroek wordt op regelmatige basis een vooraf gelezen boek be11 december: bistro koken sproken. De groep werkt samen met de 16 december: bloemschikken 7 januari: smikkeltocht voor al onze leden plaatselijke bibliotheek volgens het IBL systeem. Twaalf enthousiaste lezers lezen Wandelen: elke dinsdagavond, vertrek om drie zorgvuldig uitgekozen werken per jaar. Het is werkelijk verruimend, zowel 19.30 uur aan de Rosmolen literair, als cultureel. De moeite waard om Om niets aan onze aandacht te laten ont- zich aan te sluiten! snappen of om anderen alert te maken op al onze activiteiten, zowel uit het verleden Info: r_raymaekers@hotmail.com – tel. 03 665 14 49 als in de toekomst: bezoek www.femmastabroek.be. Bloemschikken bij Femma-Stabroek De Femmagroep in Stabroek richt vijf maal per jaar een bloemschikles in op maandagavond. Onder begeleiding van een ervaren lesgeefster worden prachtige bloemstukken gemaakt. We kiezen voor seizoensgebonden materialen. Iedereen met groene vingers is welkom! Info: r_raymaekers@hotmail.com – tel. 03 665 14 49

6

STABROEK IN BEWEGING | DECEMBER 2013

5 januari: Driekoningentocht Brussel 8 en 9 januari: koken 13 januari: kwb-nieuwjaarswensen met worstenbrood 16 januari: kaarten 18 januari: gezelschapsspellen 19 januari: lego speeldag Rosmolen 19 januari: verkeerde geschenkenbeurs Rosmolen 26 januari: kwb-ontbijt 30 januari: kaarten 31 januari: toneel Putte

2 februari: pannenkoekendag Lichtmis in de Rosmolen 5 en 6 februari: koken KWB STABROEK 13 februari: kaarten 15 februari: gezelschapsspellen 7 december: Soep op de Stoep 16 februari: wandelen (Welzijnszorg) 15 december: kerstontbijt en ruilbeurs in 27 februari: kaarten de Rosmolen 19 december: kaarten 22 december: winterwandeling Vorselaar OKRA STABROEK 31 december: zingende kinderen in de Rosmolen Bijzonderheden en details in het maandelijks OKRAntje.


13 januari: leesclub 14 januari: wandelen 22 januari: toetje 2 februari: winterconcert 11 februari: wandelen 13 februari: bijeenkomst hobby 24 februari: leesclub 26 februari: voordracht ‘gezondheid’

Wandelen Iedere tweede dinsdag van de maand, anderhalf tot 2 uur met tussenstop, vertrekken op de hoek van de Grimaldi- en de Glashoevelaan om 13.15 uur, per fiets of per auto naar de vertrekplaats

28 januari: bloemschikken 9 februari; stadswandeling bier en elexir 25 februari: bloemschikken Info: Gilberte Van de Mert tel. 03 568 95 83 - gsm 0476 65 68 97 van.de.mert.gil@skynet.be

4 maart: crea Antwerpen 11 maart: wandelen 13 maart: koken 19 maart: zaal vaderfeest 20 maart: vaderfeest 26 maart: Antwerpen

Lijndansen Tweewekelijks op donderdag vanaf 9 ja- KWB PUTTE ERTBRAND nuari in de leeszaal van de Rosmolen om 9.30 uur, 3 euro per keer. 13 december: wijn proeven in het Gildenhuis, Partizanenstraat 1, Putte Kapellen Petanque Portugese wijnen, geen aankoopverplichIedere maandag en donderdag van 13.30 ting, democratische prijzen, professionele tot 16.30 uur op het plein achter de Ros- informatie. molen. Info: F. Groenewege – tel. 03 665 00 87

OKRA-sport Fietsen Rit 1 – 30-35 km: iedere dinsdag en iedere vrijdag vertrek om 13 uur Rit 2 – 20-25 km: iedere vrijdag vertrek om 13.30 uur Rit 3 - +/- 15 km: iedere dinsdag vertrek 13.30 uur De fietsers vertrekken op de hoek Dorpsstraat/Meidoornlaan (VAWI).

Femma-Hoevenen 1 december: Breugelwandeling, 14 uur op Grote Markt 11 december: kerstversiering maken met de kinderen, 14.30 uur in lokaal Leugenberg 17 december: bloemschikken kerststuk 18 december: naai-atelier 14 januari: start van yoga reeks van 8 lessen

21 december: sterrenwandeling onder begeleiding Vertrek Zusters Clarissen, Oud Boek in Stabroek, eerste groep vertrekt om 18.15 uur, vanaf dan elke 15 minuten een groep. Wandeling van anderhalf uur, deelname 2 euro Info: Eddy Kock - tel. 03 664 02 20 http://www.kwb-putte-ertbrand.be/ Bloemschikken bij Femma Stabroek

STABROEK IN BEWEGING | DECEMBER 2013

7


Femma-Hoevenen ondersteunt toneelgroep

‘Gewoon Anders’

‘Gewoon Anders’ is een toneelgroep voor mensen met een beperking. Elke twee jaar spelen zij toneel samen met de jongeren van ‘Amatogo’. Femma-Hoevenen helpt hierbij om de kostuums te maken.

en vader wordt de griezelbutler. Opa stelt een spookie diner samen en de kinderen studeren een echte spokenact in. Het blijkt een succes want veel mensen willen wel eens lekker griezelen en het geld stroomt binnen. Maar dan strandt er tijdens noodweer een gezelschap nietsvermoedende vakantiegangers pal voor de Dit jaar was het weer zover. Op 31 oktober en 1, 2 en 3 november deur van het hotel en natuurlijk gebeuren er dan erg onverwachstonden de mensen van ‘Gewoon Anders’ op de planken met de te dingen ... musical Spookie. Spookie was een groot succes want deze musical trok vier volle zalen. Lekker griezelen met dit spel vol spanning, humor en misverstanden. Spookie gaat over De familie De Brui die van een onbekende tante een landhuis in Frankrijk erft. Vader en moeder zien het helemaal zitten en besluiten om hun geluk te gaan beproeven in het zonnige Frankrijk. Opa, oma en oom Geert en tante Trui willen ook graag mee. Iedereen is dolenthousiast, behalve zoon Leo, die liever bij zijn vriendinnetje Kat blijft. Maar hij kan natuurlijk niet in zijn eentje achterblijven. Vol goede moed vertrekt het gezin naar Frankrijk, maar daar wacht hen een teleurstelling. Het landhuis blijkt oud en vervallen te zijn en geld om het op te knappen, is er niet. Dan krijgt vader een idee. Ze maken er voorlopig een ‘spokotel’ van, waar gasten een nachtje echt kunnen griezelen. Dat brengt geld in het laatje en voorlopig hoeft er niets te worden opgeknapt, want een spookhotel hoort juist oud en vervallen te zijn. Iedereen vindt het een fantastisch plan. Moeder en oma verkleden zich als zombie, oom Geert wordt een geest-zonder-hoofd

Met steun van: Lokale consulent: Venninckx, Dorpsstraat 110, Stabroek Witvenstraat 79, Hoevenen

8

STABROEK IN BEWEGING | DECEMBER 2013

Stabroek in beweging (december 2013)  

Driemaandelijkse publicatie van ACW-Stabroek

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you