Page 1

n e k n i l hove

BelgiĂŤ-Belgique P.B. 2170 MERKSEM CENTRUM BC 1131 afgiftekantoor 2170 Merksem Centrum P908006

Wensen en meer

In aanloop naar Kerstmis geeft ACW-Hove, naar goede traditie, weer invulling aan een aantal zingevende, sfeervolle en ontspannende initiatieven. Meer info vind je in deze Hovelinken. Naar jaarlijkse gewoonte laat ook Welzijnszorg van zich horen. Uw en onze steun aan Welzijnszorg opent deuren naar een leven zonder armoede. Vorige jaren stond de stedelijke problematiek centraal. Dit jaar focust de campagne op armoede op het platteland. Hove is noch stad, noch platteland. Hove is niet meteen een aantrekkingspool voor mensen in armoede. Toch is armoede in onze gemeente niet onbestaande, niet zelden netjes verscholen achter gevels, ramen en deuren. Het lokaal bestuur, gemeente en OCMW, moet er resoluut mee voor kiezen om armoede uit te sluiten. De uitbreiding van een bereikbaar aanbod aan kwaliteitsvolle, betaalbare huurwoningen is daarbij essentieel. Enerzijds via invulling door de sociale huisvestingsmaatschappij, De Ideale Woning, maar evenzeer door een verdere uitbouw van het sociaal verhuurkantoor Woonweb. Het recente overleg tussen het lokaal bestuur en het middenveld rond de invulling van het sociaal beleid werd door ACW-Hove alvast als een constructieve aanzet ervaren. Het eindejaar is steeds het moment om even terug te blikken en hoopvol vooruit te kijken. Hoop, mag en moet er zijn voor alle verantwoordelijken en betrokkenen bij de (lokale) werking van ACW en zijn partnerorganisaties. Conclusies trekken uit eigen gemaakte fouten. Nieuwe bakens uitzet-

ten. Maar tevens, zo nodig, krachtdadig reageren, op beleidsverantwoordelijken die er een andere maatschappijvisie op na houden. Ondermeer op politici, ter rechterzijde, die solidariteit aan kant zetten, bewust het middenveld vernietigen, onze sociale zekerheid onderuit halen, werkzoekenden in armoede duwen, pensioenen verlagen of nog, onze gezondheidszorg zondermeer willen overdragen aan het vrije, commerciĂŤle initiatief. Dit alles met een zich doorzettende dualisering van de samenleving als desastreus gevolg, waarbij we opnieuw mensen bijkomend richting armoede duwen.

baar bewegingsmodel een nieuwe start geven. Allicht met veel minder middelen, wel met evenveel, of beter nog, met meer sociaal engagement. Ik wens u allen een deugddoend eindejaar, een Zalig Kerstmis en een gelukkig en voorspoedig 2014! Jos Peeters, voorzitter ACW-Hove jmb.peeters@telenet.be 0492 97 90 80

In die zin rust op ons allen, volgend jaar 25 mei, een zware verantwoordelijkheid. In die zin kijken we met grote verwachting uit naar het ACW-congres in juni 2014. Daar willen we onze christelijke arbeidersbeweging met een nieuw werk-

Afzendadres en verantwoordelijke uitgever: Jos Peeters, Beekhoekstraat 48, 2540 Hove Jaargang 5, nummer 4 (december 2013 - januari 2014 - februari 2014) Driemaandelijks tijdschrift van, voor en door de christelijke arbeidersbeweging - www.acwantwerpen.be - acwantwerpen@acw.be


Hekkenwerk of is het gekkenwerk?

Op zijn minst een gekke titel bij een artikel dat eigenlijk enkel de bedoeling had even terug te blikken op ons geslaagd en bovenal heel actief en positief ingevuld info- en discussiemoment rond de nieuwe dorpskern. Pijnpunten werden die zaterdagmorgen door de meer dan dertig aanwezigen niet uit de weg gegaan, mogelijke (haalbare) aanpassingen werden voorgesteld. Onze verslaggevers (Renild en Gerda) bundelden de input tijdens de vergadering. Het verslag werd via e-mail aan de geregistreerde deelnemers overgemaakt.

Mede op basis van deze bespreking en na overleg binnen ons ACW bestuur bezorgden we ondertussen onze ACW-visie aan het College van Burgemeester en Schepenen. En ja, ook het hekwerk rond de kerktuin St.-Laurentius kwam tijdens het discussiemoment even aan bod. Op één tussenkomst na, sprak de vergadering zich erg positief uit over dit hekwerk. Meer nog, men vroeg zich af waarom er ook aan de voorzijde van de kerk geen hekwerk voorzien werd. Historisch stond er rond de kerk immers altijd een hekwerk. Echt storen doet men zich wel aan die afschuwelijke betonblokken die nu al vele maanden de kerkomgeving esthetisch verpesten.

aangedragen. Na vele besprekingen, evenveel compromissen en verwachte consensusmodellen, bleef Hove Beweegt dwars liggen. Nooit werd een enigszins valabel alternatief aangereikt! Zelfs hadden ze er een ongeldig verklaard stemmanoeuvre in de gemeenteraad (met wisselmeerderheid pH7) voor over! Resultaat van dit alles is dat er vandaag, dankzij Hove Beweegt, op die plaatsen waar geen hekwerk geplaatst werd, nog steeds afschuwelijke betonblokken staan, allicht om het open en groene karakter van het plein te benadrukken! Helaas voor sommigen, de waarheid heeft nog steeds zijn rechten.

Wat lezen we nu in De Beweeger november 2013 (partijblad Hove Beweegt): ‘Hekkenwerk. De hekjes – lees ’tralies’ rond de kerk zijn nog storender dan gevreesd! Het resultaat is visueel en ruimtelijk nog erger dan gevreesd. ... We hebben van in den beginne gepleit en geijverd voor een open en groen karakter ... Ook de vervelende betonblokken waren – en zijn nog steeds – een doorn in het oog ...’

Jos Peeters ACW-voorzitter voormalig schepen openbare werken, mobiliteit, sociale zaken gemeenteraadslid CD&V – open VLD

Alle gekheid op een stokje, mogen we toch even proberen ernstig te blijven. Jo Ampe (voormalig schepen openbare werken) ging steeds mee in het verhaal van de hekjes tot hij het dossier ‘on hold’ plaatste, zogezegd om nog te kunnen anticiperen op een mogelijke budgetoverschrijding werken centrum. Op het moment dat bleek dat kost binnen budget zou blijven, kwam de aap uit de mouw en werd plots het argument open plein

teit

ivi tsact

n Adve

Een initiatief van Davidsfonds-Hove en ACW-Hove

“Mijmeringen van Maria”

een monoloog door Kristin De Raeymaecker Vrijdag 13 december om 20 uur De Markgraaf - Hove Kristin De Raeymaecker, voorzitster van Davidsfonds Oud-Turnhout en parochie-assistente aldaar, brengt een verrassende monoloog. Zij vertelt over het leven van Maria in de periode voor en na de geboorte van haar zoon Jezus. Een monoloog waarin de “oude” Maria terugblikt op haar leven en haar ervaringen met het opgroeien van Jezus, haar vragen toen hij zijn eigen, vreemde wegen ging als prediker, rabbi en wonderdoener. Dit alles wordt verteld vanuit Maria zelf, als meisje, vrouw en moeder. Diepmenselijk en vooral geënt op heel wat vragen die zowel wij nu, als de mensen vroeger zich stelden ... Davidsfondsleden en leden ACW-deelorganisaties betalen 5 euro, niet-leden 6 euro.

2

HOVELINKEN | DECEMBER 2013


Beleid Belicht

Voluit voor sociaal beleid

De voorbije maanden was het niet altijd even rustig in de vergaderingen van gemeente- en OCMW-raad. Aanleiding ondermeer daartoe was het voorstel vanuit de CD&V-open VLD fractie rond het vastleggen van het kader voor een meer verregaande integratie tussen gemeentediensten en diensten van OCMW. Uitgangspunt bij dit voorstel is het recht op een optimale kwaliteitsvolle dienstverlening voor de Hovenaar, waarbij die dienstverlening uitdrukkelijk primeert en binnen een administratieve eenheidsstructuur tot stand komt. Eigenlijk niet meer dan het verder invullen van de aanzet tot meer intense samenwerking die vorige legislatuur al gegeven werd. Na een bij wijlen meer bitsig dan inhoudelijk debat keurde de gemeenteraad van 23 september dit voorstel met een wisselmeerderheid goed. De fracties pH7 en Hove Beweegt stemden tegen (de toenadering tussen deze fracties is overigens niet nieuw en kreeg eerder vorige legislatuur invulling bij een uitgelokte, weliswaar ongeldige, stemming om het plaatsen van het hekwerk rond de kerk te verhinderen en bij een stemming waarbij een voorliggend dossier informaticavernieuwing werd opgeblazen). Geen afbouw van dienstverlening Evident leidt dit goedgekeurde voorstel tot de nodige consequenties voor het lokale bestuur (gemeente en OCMW). Merkwaardig toch dat dit punt dan niet opgenomen werd op de agenda van de OCMW-raad op 15 oktober. Bij de bespreking van het meerjarenplan, het investeringsbudget en de bijdrage van de gemeente aan het OCMW, leidde dit binnen deze raad tot een oprisping bij één van de leden als zouden sommige fracties (lees: CD&V–open VLD) partijpolitieke spelletjes spelen op de rug van de OCMW-cliënt, de zorgbehoevende, kortom de zwakkere in onze gemeente.

Voorstelling boek

‘Ik had honger’ van De Loodsen De parochiale werkgroep ‘De Vijgeboom’ ontvangt op woensdag 11 december om 20 uur Magda Vingerhoets in de Markgraaf. Zij stelt het boek ‘Ik had honger’ voor dat uitkwam naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van ‘De Loodsen vzw’. Samen met Eric Boschar geeft ze toelichting bij de activiteiten die De Loodsen ondersteunt om mensen hulp te bieden in de grootstad Antwerpen. Het boek legt een link tussen duurzaam omgaan met onze aarde en de snel evoluerende samenleving met de nodige spanningen. Tevens klinkt uit deze getuigenissen de roep om niet blind te zijn voor de donkere en pijnlijke kanten van honger rondom ons. Iedereen is van harte welkom op deze boeiende avond.

Niets is gelukkig minder waar. De CD&V–open VLD fractie (waar ik als ACW-mandataris toe behoor) staat uitdrukkelijk voor een sociaal georiënteerd beleid. Je mag er alvast het programma op nalezen. Afbouw van sociale dienstverlening is daarbij geen item. Ook niet bij de thuiszorg, evenmin in het lokaal dienstencentrum. Integendeel, wij wensen wel degelijk een verdere uitbouw van dit dienstencentrum die effectief inspeelt op de behoeften van de gebruikers. Dat dit alles zich bij prioriteit dient te kaderen binnen een voor het lokale bestuur haalbare budgettaire context, is evenzeer een realiteit. Hoe dan ook zal het steeds de gemeente zijn die haar verantwoordelijkheid dient op de te nemen bij een evoluerend beleid (bv. toename van leefloners, aanvullende steuntrekkers, artikel zestigers, ...) en zo nodig haar bijdrage aan het OCMW dient bij te stellen. Mag het nogmaals duidelijk zijn: wat dit alles betreft heb ik vandaag het volste vertrouwen in onze fractie. Ik blijf het sociaal beleid in Hove van heel nabij opvolgen en zal mij steeds in het belang van een optimale dienstverlening consequent, rechtlijnig blijven opstellen. Jos Peeters gemeenteraadslid

Sociale stadwandeling ‘Een koffer vol hoop?’

Zaterdag 15 maart 2014 trekt ACW-Hove op sociale wandeling met De Loodsen rond het thema ‘Een koffer vol hoop?’. Door de eeuwen heen emigreerden mensen van hieruit naar betere oorden op zoek naar welstand en geluk. Op haar beurt werd Antwerpen als havenstad een aantrekkingspool voor mensen van elders die op zoek zijn naar werk en een toekomst. Tijdens deze tocht ontdekken we sporen van de verschillende soorten migratie. We vertrekken om 10 uur aan de gebouwen van het Loodswezen langs de Rijnkaai. Deelname: 6 euro Inschrijven: Renild Albertijn-Claessens, Kievietslaan 17, Hove, tel. 03 455 93 86 of door storting op ACW-rekening BE74 0682 4469 9907 met vermelding ‘Tocht van Hoop’. HOVELINKEN | DECEMBER 2013

3


Om mekaar

‘Om mekaar’ is een beweging die, naast en samen met anderen, de meest kwetsbare mensen nabijheid, steun en hulp wil bieden. Naar aanleiding van de viering van 450 en 50 jaar bisdom Antwerpen werden het voorbije werkjaar in gans ons bisdom gesprekken georganiseerd rond verschillende thema’s. Daaruit groeide een visietekst van en voor ons bisdom. Vier van de weerhouden onderwerpen werkte onze federatie verder uit.

Een tiental mensen verdiepten zich in het thema ‘Diaconie of de zorg voor mekaar’. Al gauw bleek dat de deelnemers het niet bij woorden wilden laten, maar bereid waren concrete stappen te zetten in de zorg voor de mensen naast ons. Natuurlijk is het zo dat velen, gedreven door hun christen zijn, zich in het verleden hebben ingezet voor zorgbehoevenden. Van daaruit ontstonden tal van diensten en organisaties die uitstekend werk doen, ook hier bij ons. Dan kan de vraag rijzen: wat kan er nog meer gebeuren? We leven toch in een diensten- en verzorgingsstaat? Onderlinge solidariteit Cor, Gerda, Bob, Dirk, Eric en Agnes kozen er voor om hun blik te verruimen naar diegenen in onze omgeving die dreigen vergeten te worden. Zij zijn overtuigd dat niet elke nood door bestaande diensten of structuren kan worden opgevangen. Het welzijn van mensen wordt niet altijd bepaald door de grootte van een woning of het merk van een auto, evenmin valt het zomaar van iemands gezicht af te lezen. Blijvende attentheid en onderlinge solidariteit zijn nodig. ‘Bemin je naaste, zoals jezelf’ klinkt het vanuit het Evangelie. Het is een hoofdopdracht voor elke christen. Het is in geen geval hun bedoeling naast al het bestaande een nieuwe organisatie in het leven te roepen. Ook weten ze dat velen in stilte op allerlei wijzen anderen nabij zijn. Ze denken aan hen die door allerlei omstandigheden uit de boot dreigen te vallen: mensen in armoede, zij die gebukt gaan onder eenzaamheid of uitsluiting, mensen die een zware last dragen,

zij die lijden onder het verlies van een dierbare, gezinnen die met moeite overeind blijven onder de druk en de stress die op hun schouders rusten en mensen die te maken krijgen met kansarmoede. Ze hebben echter ook jullie hulp nodig. De zorg voor mekaar hangt van ieder van ons af. Daarom: merk je dat mensen een of andere hulp nodig hebben en kan je zelf niet helpen. Meld het hen. Zij proberen dan die mensen steun te bieden. Discretie is daarbij vanzelfsprekend. Ze dromen ervan een warme golvende beweging op gang te kunnen brengen, waarin we allen samen met hernieuwde moed verder bouwen aan een leefomgeving waar het goed toeven is voor iedereen. Attent zijn voor de eventuele noden van onze medemensen kan onze gemeenschap warmer en sterker maken.

Voor meer info kan je terecht bij: Centraal aanspreekpunt: Agnes Joly-Derom, J. Lambrechtslei 25, Hove – tel. 03 455 56 97 Cor Albrecht-Beunen, Frijthout 2, Hove, tel. 03 454 36 23 Bob Albrecht, Frijthout 2, Hove, tel. 03 454 36 23 Eric Bochar, Neckersbeemd 4, Hove, tel. 03 455 02 64 Dirk Sauer, Den Blommaert 14, Hove, tel. 03 455 43 95 Gerda Vinck-Pandelaers, M. Vermeeschlaan 25, Hove, tel. 03 454 42 61

Hove zingt kerstliedjes Donderdag 19 december 2013 14.30 uur (deuren 14.15 uur) Dienstencentrum Ten Hove René Verbeecklaan - optreden kinderen van de kleuterschool RP1 - samenzang van klassieke kerstliedjes onder leiding van Frans Jacobs - zoete versnapering en kopje koffie of thee Inschrijven: ACW-Hove, Gerda Pandelaers, 0476 948 427, gerdapandelaers@hotmail.com

Een organisatie van ACW en Dienstencentrum Ten Hove met steun van de Nationale Loterij

Met steun van:

4

HOVELINKEN | DECEMBER 2013

DVV-agent in uw buurt: Arthemis N.V. Molenstraat 54, 2550 Kontich

Hovelinken (december 2013)  

Driemaandelijkse publicatie van ACW-Hove

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you