Page 1

België-Belgique P.B. 2170 MERKSEM CENTRUM BC 1131

de

k c e a k

afgiftekantoor 2170 Merksem Centrum P106322

Fietsen Fietsen is in. Naast scholieren rijden ook vele actieve senioren heel wat kilometers af. En er zijn naast de wielertoeristen ook heel wat mensen die per fiets naar het werk rijden. Een goede evolutie: fietsen is gezond en houdt vervuilende auto’s van de weg. In de eerste plaats moeten de fietsers gebruik kunnen maken van goede fietspaden. De inhaaloperatie die daarvoor bezig is, mag nog versnellen en uitgebreid worden. Maar de bestaande fietspaden dienen ook onderhouden en goed verlicht. Ook de nieuwe aanpak van sneeuw- en ijzelbestrijding voor fietspaden is alvast positief. Ondertussen wordt gewerkt aan de stelselmatige realisatie van een ‘fietssnelweg’ (de ‘Fiets-o-Strade’) langs de spoorweg Antwerpen – Mechelen. Maar er dient niet enkel geïnvesteerd in fietspaden, ook goede fietsparkings en fietsenstallingen zijn nodig. Dichtbij winkels en openbare diensten zou de nodige aandacht moeten gaan naar het stallen van fietsen. Reeds bij de bouwaanvraag van bv. een winkel of bankgebouw zou een fietsenstalling voorzien moeten worden.

Een onderzoeksbureau ondervroeg online 1600 fietsers en kwam tot de conclusie dat die grotendeels gewoon hun eigen zin doen in het verkeer. - 57% van alle fietsers verklaarde dat ze regelmatig een rood licht negeren; - 14% van alle fietsers rijdt zelfs consequent door het rode licht; Fietsen is een positief verhaal - 73% van de fietsers gebruikt regelmatig maar ... De ‘zwakke’ weggebruikers volgen blijk- het voetpad. baar ook niet altijd braafjes de verkeersregels. We kregen naar aanleiding van het Raar genoeg is de overgrote meerderheid artikel “Fietspaden onder de loupe” in ons van de fietsers zich wel bewust van het vorig nummer een lezersbrief van J.T. uit foute gedrag: 88% van alle ondervraagde Wilrijk: “ ... tot mijn spijt moet ik vaststel- fietsers was van mening dat de fietser in len dat de Fietsersbond veel opmerkingen het algemeen de verkeersregels strikter heeft over de fietspaden en dat mag. Maar zou moeten volgen. Daartegenover staat zou deze bond niet eerst zijn leden wijzen 81 % van de voetgangers die dergelijk fietsgedrag ronduit bedreigend vindt. op de verkeersregels? De elektrische fietsen namen de laatste jaren een hoge vlucht. Dat zal nog verder toenemen. Alhoewel de accu’s zullen evolueren naar een groter bereik, komen er toch ook best oplaadpunten, bijvoorbeeld in samenwerking met de horeca.

Dagelijks stel ik vast: zonder licht rijden de rijweg oversteken zonder te kijken of er verkeer komt, ‘de auto moet maar stoppen’ - aan de verkeerde zijde van de rijrichting rijden als er 2 fietspaden zijn - alsook op het voetpad of op de rijweg, ook al zijn er goed onderhouden fietspaden. Wanneer je als automobilist durft teken doen krijg je een vinger.”

Verder kwam aan het licht dat de kwaliteit van het wegdek vaak te wensen overlaat. Niets nieuws onder de zon, maar het blijft een heikel punt. Een kleine helft (48%) vindt slechte wegen en onduidelijke of onoverzichtelijke kruispunten zelfs gevaarlijker dan overig wegverkeer zoals motoren, wagens, bussen en vrachtwagens, vooral omdat het wegdek in een te slechte staat is of omdat het verkeer te druk is.

Afzendadres en verantwoordelijke uitgever: Mariette Nobels, Voorjaarstraat 10, 2610 Wilrijk Jaargang 15, nummer 1 (maart - april - mei 2013) Driemaandelijks tijdschrift van, voor en door de christelijke arbeidersbeweging - www.acwantwerpen.be - acwantwerpen@acw.be


agenda Zaterdag 30 maart en zondag 31 maart na de eucharistievieringen van 20 en 11 uur Paaseitjesverkoop ten voordele van Wereldsolidariteit Info - inschrijven: 03 830 00 82 rita.stevens@skynet.be Org. Femma Wilrijk Centrum Dinsdag 16 april om 8 uur Voorjaarsreis naar Annevoie en Lavaux Sainte Anne Vertrek op De Bist Info - inschrijven: 03 830 00 82 rita.stevens@skynet.be Org. Femma Wilrijk Centrum

n j i M dacht ge

Complexe straatbeelden: onduidelijkheid troef! Misschien zou men kunnen stellen dat een complexe maatschappij ook een complex straatbeeld meebrengt. Zowat ruim een eeuw geleden zag Wilrijk zijn eerste gekasseide straten verschijnen. In eerste instantie voornamelijk aangelegd om te voorkomen dat karren in de modder bleven vaststeken. Het straatbeeld zag er toen nog vrij eenvoudig uit: af en toe een kar en later een auto op de baan en de rest was nog vrij voor algemeen gebruik.

Maandag 29 april om 19 uur Zelf juwelen maken KWB lokaal, Sint-Bavostraat 55 Info en inschrijven: 03 830 00 82 rita.stevens@skynet.be Org. Femma Wilrijk Centrum Vrijdag 3 mei Chocoladewandeling in Antwerpen Info - inschrijven: 03 830 00 82 rita.stevens@skynet.be Org. Femma Wilrijk Centrum Donderdagen 16, 23 en 30 mei om 13.30 en 19.30 uur Crea met Monique KWB lokaal, Sint-Bavostraat 55 Info en inschrijven: 03 827 56 71 monique.vankerckhoven@telenet.be org. KWB & Femma Wilrijk Centrum Dinsdag 4 juni om 20 uur Workshop schmink Parochiecentrum, Sint-Camillusstraat 95 Info en inschrijven: 03 830 00 82 rita.stevens@skynet.be Org. Femma Wilrijk Centrum

2

DE KAECK | MAART 2013

De laatste 100 jaar nam het aantal inwoners in ons Wilrijk zeer sterk toe: van een 6.000 zielen bij het begin van de 20ste eeuw tot zo’n 40.000 inwoners nu. Niet alleen het aantal, maar ook de wijze van verplaatsen is spectaculair toegenomen. De verkeersdrukte valt niet meer te vergelijken. Daarom blijven we pleiten voor een duidelijk straatbeeld waar alle weggebruikers hun plaats zo eenvoudig en snel mogelijk kunnen herkennen om alle verplaatsingen in veilige omstandigheden te laten verlopen. Dit vraagt onder meer om het gebruik van uniforme kleuren en materialen, zoals bijvoorbeeld een rode basiskleur voor fietspaden en blauwe vlakken voor parkeerplaatsen van mindervaliden. Maar er is een gezegde: “Elke ingenieur kan een complexe ingewikkelde oplossing bedenken, het is evenwel niet altijd evident om het simpel te houden.” Nemen we als voorbeeld de bijna onoverzichtelijke complexiteit die ontstaan is op de hoek van de Bist en de aansluiting van Sint-Bavostraat en Doornstraat. In het masterplan van de Bist staat: “Een voetgangerszone verbindt het districtshuis met winkelcentrum De Kern”. Als voetganger het districtshuis verlaten en je zonder kijken naar het winkelcentrum begeven, is eerder een levensgevaarlijk waagstuk in de huidige omstandigheden. Het concept van een plein ‘waar ook autoverkeer mocht over rijden’ is niet gerealiseerd. Het morrelen aan het concept door het plaatsen van allerlei extra ver-


keersborden en zoals we hoorden binnenkort ook nog een zebrapad voor voetgangers voor het districtshuis maken er de toestand alleen complexer op. Zo stellen heel wat mensen zich vragen bij de voorrangstoepassing op de aansluiting met de Doornstraat en mogen fietsers nu in beide richtingen rijden op de Bist –zijde KBC?

agenda Woensdag 5 juni om 19 uur Fietstocht Vertrek op De Bist Info en inschrijven: 03 830 00 82 rita.stevens@skynet.be Org. Femma Wilrijk Centrum Donderdag 13 juni om 14 en 19.30 uur Koken met Monique KWB lokaal, Sint-Bavostraat 55 Info en inschrijven: 03 830 00 82 rita.stevens@skynet.be Org. Femma Wilrijk Centrum

Uitgebreide staalkaart Wanneer je met de fiets van ‘de Rizzla’ in de Sint-Bavostraat naar de Kleine Steenweg rijdt kom je op die afgelegde kilometer een uitgebreide staalkaart van ‘fietspaden’ tegen: 1) Tot aan de Vaderlandstraat prachtig roodachtig asfalt – een toppie voor fietsers. 2) Tussen Vaderland- en Alfons Wellensstraat langs de ene zijde een fietspad in rode betonstenen en langs de andere straatzijde een suggestiestrook in zwarte betonstenen. Volgens buurtbewoners vinden vele fietsers die zwarte strook maar niks en rijden op het voetpad. 3) Tussen Alfons Wellens- en Kerkhofstraat geen fietspad. Hier kan je de staat van je stalen ros eens duchtig testen op de rijbaan of er geen stukken afdenderen. De grote meerderheid van de fietsers riskeren dat blijkbaar niet en gebruiken hier het voetpad. 4) Van de Kerkhofstraat tot de Bist een vrij klassieke toestand: langs beide zijden van de rijbaan een pad in roodachtige betonstenen. Misschien dacht je dat die altijd een fietspad aangeven ? Dan heb je het mis want in de Alfons Wellensstraat zijn de voetpaden in die roodachtige stenen aangelegd. 5) Aan de Bist even een bocht over roodachtige klinkers met aan het districtshuis een hoekige overgang op de suggestiestrook in roodbruine en bruinrode klinkers.

Elke maandag van 10 tot 11 uur ook tijdens schoolvakanties Nordic walking Nachtegalenpark & Den Brandt vertrek einde Vijverlaan Info en inschrijven: 03 830 00 82 rita.stevens@skynet.be Org. Femma Wilrijk Centrum Elke maandag van 12 tot 13 uur NIET tijdens schoolvakanties Zwemmen zwembad Ieperman Info en inschrijven: 03 830 00 82 rita.stevens@skynet.be Org. Femma Wilrijk Centrum

(Misschien is ter verduidelijking een geschilderd wit fietsje hier wel op zijn plaats?) Heel wat fietsers nemen hier het zekere boven het onzekere en verkiezen de eerder duidelijke stapperszones boven een avontuur op de “klapperende klinkers” van de rijstrook tussen bussen en ongeduldige automobilisten. Bij de doorlopende fietsstrook op het pleinplateau richting Doornstraat over de strook voor het autoverkeer van en naar Kleine Steenweg is een onduidelijke voorrangsregeling gecreëerd. Enkele maanden geleden werden op het kruispunt borden B17 geplaatst. Is hiermee de voorrang van de fietsers verdwenen? Het kan dus duidelijk beter. jeekaa DE KAECK | MAART 2013

3


ACW-trefmoment

Wie kan er nu weerstaan aan de krokante worstenbroden die tijdens het trefpunt van het ACW jaarlijks worden aangeboden aan de bestuursleden van de deeltakken (KWB, Femma, Okra, ACV, Ziekenzorg). Dit jaar was het niet anders.

Jammer van het griepvirus dat nogal wat leden trof. Hun plekje bleef onbezet. Wachtend op het nieuwe districtsbestuur lieten de taterwaters het niet minder aan hun hart komen. Al lachend werd er geopperd dat het leek op wachten op de goede Sint. Deze Heilig man kwam ook altijd té laat door het vele werk. De GSM bracht redding: we werden trouw op de hoogte gehouden van de vordering, “Nog een kwartiertje” ... ”nog een kwartiertje” en dan was het luisteren naar de districtsvoorzitter. Hij gaf in grote lijnen een samenvatting van het bestuursakkoord. Mooie plannen vervat in 244 punten. Iedere schepen bracht bovendien zijn na te streven accenten naar voor. Enkele sceptici stelden kritische vragen over de voetpaden in het algemeen, Kernenergiestraat en de Oude baan in het bijzonder. Toegegeven, 10 dagen na de eedaflegging kan het bestuur alleen nog maar over plannen spreken. Heraanleg van 10 kilometer aan voetpaden hoort daar ondermeer bij. Wij nodigen hen alvast over drie jaar terug uit om hun uitgevoerde plannen onder de titel ‘ Dorp in ‘t Stad’ onder de loep te nemen.

4

DE KAECK | MAART 2013


Hier in een notendop de verdeling der bevoegdheden van het nieuwe districtscollege: * Kristof Bossuyt, districtsvoorzitter: lokale economie - mobiliteit - ruimtelijke ordening en parkeerbeleid - burgerlijke stand veiligheid en preventie. * Linda Verlinden: senioren- andersvalidenbeleid - sociale zaken - dierenwelzijn- erfgoed. * Robert Moens: sport en sportinfrastructuur - patrimonium – milieu. * Hans Ides: cultuur – onderwijs - feestelijkheden - jeugd - protocol - groenvoorziening. * Werner Theuns: financiën - begroting openbaar domein - markten en foren – jumelages. v.l.n.r. Linda Verlinden, Werner Theuns en Hans Ides

Kristof Bossuyt

Bedankt Simone

Simone Van Brussel-Ketels

Op het trefmoment met receptie op maandag 4 februari 2013 nam ACW-Wilrijk gepast afscheid van Simone Van Brussel-Ketels. In de geschiedenis van ACW-Wilrijk, geschreven door René Boeye, vinden we de eerste keer haar naam terug op de lijst van ACW-mandatarissen, voor wat de laatste verkiezingen zouden worden van het zelfstandige Wilrijk in 1976! Tot heden heeft Simone verschillende politieke mandaten opgenomen zowel in de provincie als in het district Wilrijk. Iedereen kon met zijn/haar vragen bij Simone terecht en waar ze kon hielp ze de mensen verder. Tientallen jaren ijverde Simone voor een beter openbaar vervoer en volgde nauwgezet en met argusogen alle veranderingen in alles wat met De Lijn in Wilrijk te maken had. Sinds 1984 maakt Simone deel uit van het Dagelijks Bestuur (nu ACW-Kern) van ACW-Wilrijk. Trouw volgde ze alle vergaderingen en maakte ook deel uit van de toenmalige ‘politieke werkgroep’. Simone was ook jarenlang vertegenwoordiger van ACW-Wilrijk in het Hoofdbestuur van Antwerpen. Haar inzet voor de beweging en voor alles wat haar ter harte ging, is grenzeloos! Bedankt Simone voor je trouw en vrijwillige inzet voor ACW in het algemeen en voor ACW-Wilrijk in het bijzonder! Het ga je goed in je nieuwe woonst! DE KAECK | MAART 2013

5


Femma Wilrijk Centrum viert honderdjarig bestaan Op vrijdag 15 februari was het in c.c. De Kern “volle bak”, alhoewel niemand precies wist wat hij te verwachten had. De explicateur gebracht door Nico Sturm samen met muzikanten Toon Offeciers en Anouck Luyten, in de brochure ook De Muze genaamd, zou een onvoorwaardelijke revolte tegen elke vorm van chagrijn zijn, een queeste, fluks en welgezind, op zoek naar de ultieme schoonheid ... van Erpe-Mere tot Uppsala, van Limburg tot California, van de Noordzee tot Antarctica ...!

voorstelling ook heel overdadig zijn rookmachine (“van 50 euro” zoals hij zelf zei) op een podium dat bedekt lag met heel veel bureaulampen, schilderijen, muziekinstrumenten, een rondrijdend Märklintreintje en nog veel meer spullen. Het was een bevreemdende voorstelling met veel schitterende vondsten en enkele prachtige muzikale intermezzo’s van Toon en Anouck. Naarmate de voorstelling vorderde, werd de toon grimmiger om dan uiteindelijk in diepe duisternis te eindigen.

Eén van de commentaren die ik nadien opving, was: “Dit optreden was typisch Nico.” Iemand anders zei: “De voorstelling gaf een goed beeld van hoe het er in onze maatschappij aan toe gaat: mensen praten veel, maar naast mekaar zonder echt goed te communiceVoor de voorstelling werd eventjes ge- ren!”. kaderd waarom Femmaleden die avond precies in de belangstelling stonden en Heel wat mensen sloten deze avond af waarom ze ook allemaal een glaasje tussen pot en pint in de gezellige foyer cava aangeboden kregen. Zoiets hoort van c.c. De Kern. Femma Wilrijk Cenimmers bij een verjaardag en zeker bij trum sloot op haar beurt met dit eveeen honderdjarig jubileum! nement haar 100-jarig jubileum af. Op naar de volgende 100 jaar! Toen om 20.15 uur de zaaldeuren opengingen, hing de zaal vol met mist of was het rook? Nico gebruikte tijdens de De explicateur zou een broeikas voor het hart worden, een donderpreek, een liefdesverklaring, een revolutionair pamflet ter verdediging en bewaking van wat ons nog rest.

6

DE KAECK | MAART 2013


Wat is er van het openbaar vervoer? Ben je ouder dan 65 jaar, dan mag je voorlopig nog gratis blijven reizen op de trams en de bussen. 65-plussers mogen hun huidige kaart blijven behouden tot op het moment dat De Lijn via een persoonlijke brief vraagt om de nieuwe kaart aan te vragen. Hoeveel je dan voor een kaart zult moeten betalen, is momenteel nog niet duidelijk.

De mobiliteit voor ouder wordende mensen is van cruciaal belang. Er wordt dan ook gepleit om het gratis vervoer op zijn minst te behouden voor ouderen die minder kapitaalkrachtig zijn en bv. recht hebben op het omniostatuut in de ziekteverzekering. In de loop van 2013 worden de kaarten vernieuwd. Deze passen zijn strikt persoonlijk, daarom moet je steeds uw identiteitskaart bij hebben. Info kan je ook bekomen bij De Lijn - tel. O7O 22O 2OO of www.delijn.be. Reis je met de trein? Ook hier zijn tarieven gewijzigd. Vanaf 2013 kost een treinticket in tweede klasse 3 euro. Een heen en terug biljet kost dan 6 euro. In eerste klasse zal dat 6,5O euro zijn in plaats van 6 euro.

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van ACW Wilrijk in samenwerking met ACW verbond Antwerpen en wordt gratis verstuurd naar hen die begaan zijn met de vrijwilligerswerking en de sociaal-culturele verenigingen in ons district. U kan steeds bij de redactieleden terecht met vragen en opmerkingen of om uw adres te laten toevoegen of weghalen uit het adressenbestand. Redactie: - Mariette Sturm-Nobels, 03 827 87 08, mariette.nobels@telenet.be - Irène D’Hooge, 03 828 69 77, irene.dhooge@skynet.be - Jean Knops, 03 828 85 96, jb.knops@telenet.be m.m.v. Kris Matthijssens Dit nummer werd door de redactie afgesloten op 18 februari. Volgend nummer verschijnt rond 20 juni 2013.

DE KAECK | MAART 2013

7


een bloemeke voor ...

Bob Le Duc Toen de redactie van “De Kaeck” de inhoud voor dit nummer van maart samenstelde, was iedereen het er over eens dat Bob Le Duc het ‘bloemeke’ verdiende als verdienstelijke vrijwilliger op het Valaar!

Na vierenveertig jaar neemt Bob Le Duc afscheid als lid en gewezen voorzitter van de beheerraad van het Valaarhof. Vrijwilliger in hart en nieren zijnde, neemt Bob nog altijd deel aan de klusjesnamiddag en helpt waar hij kan.

Bob was de drijvende kracht achter vele initiatieven in en om het Valaarhof. Ook was hij vanaf het begin voortrekker van de jaarlijkse Vlaamse Kermis die in 2012 vijftig kaarsjes mocht uitblazen. Hij was tevens medestichter van het kinderdagverblijf ’t Valaartuintje in de Letterkundestraat. Samen met nog vele vrijwilligers zorgde Bob voor het onderhoud, herstellingen allerhande, renovatie, ... van het (parochiecentrum) Valaarhof.

De ‘Geitentrofee 2012’ ging terecht naar de meest verdienstelijke Wilrijkenaar! ACW-Wilrijk dankt Bob voor de vele jaren inzet in de parochie van het Valaar!

en voor ...

De vrijwilligers van Oxfam-Wereldwinkel Wilrijk

Op 10 mei is het 20 jaar geleden dat de eerste Wereldwinkel in de Sint-Camillusstraat de deuren opende. Tien jaar later verhuisde men naar de Jules Moretuslei waar men een stek vond in het huidige OCMW-gebouw. Weer een klein jaar later kocht men met de hulp van de klanten het huidige pand op de Jules Moretuslei 458. Daarom maakt men er in 2013 een feestjaar van met een aperitiefconcert, kookworkshops, een fairtrade-picknick, een wijnproefavond, ... Proficiat aan de vrijwillige medewerkers voor hun bijdrage aan de rechtvaardige wereldhandel. De winkel is open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 18 uur. www.oww.be/wilrijk Met steun van: Agent in Wilrijk: Bart Smets Jules Moretuslei 219

8

DE KAECK | MAART 2013

De Kaeck (maart 2013)  

Driemaandelijkse publicatie van ACW Wilrijk