Page 1

2640

f e i t c a

België-Belgique P.B. 2170 MERKSEM CENTRUM BC 1131 afgiftekantoor 2170 Merksem Centrum P106319

Aanbod beter afstemmen op de noden van de Mortselaar Van links naar rechts: Davina De Herdt (gemeenteraadslid), Chris De Ridder (OCMW-voorzitter en schepen), Steven Buelens (OCMW-raadslid voor 3 jaar), Kristien Sestig (OCMW-raadslid voor 3 jaar).

Chris De Ridder is sinds 1 januari 2013 de nieuwe OCMW-voorzitter en schepen voor ouderenbeleid. Voor ‘2640 actief’ staat ze graag stil bij haar ervaringen en engagementen voor de komende zes jaar. Het is goed dat de OCMW-voorzitter vanaf deze legislatuur verplicht deel uitmaakt van het college. Je kunt sociaal en ouderenbeleid niet isoleren van de rest van het gemeentelijk beleid. Hier zie ik een brugfunctie voor mij weggelegd. Het laat me toe terug te koppelen

in de twee richtingen. Volgens de regelgeving hebben OCMW-raad en college elk hun specifieke bevoegdheden. Door in beiden te zetelen zal ik in staat zijn samenwerkingsverbanden te leggen en misverstanden te voorkomen.

zijn om OCMW-beleid vorm te geven. Een goed en duidelijk signaal.

In het OCMW is er een raad en een voorzitter. De rol van het vast bureau is daar beperkt. In de stad is er een gemeenteraad, een college en burgemeester. Tussen het voorzitters- en Verschil tussen OCMW en gemeente het collegemodel is er een verschil: als voorIk ben ook zeer tevreden met de verjonging zitter dien je vaak alleen te beslissen, op het en professionalisering van de OCMW-raad. stadhuis neem je als college gezamenlijk Over de partijgrenzen heen heeft men jonge beslissingen. Toch neem ik mij voor geregeld twintigers afgevaardigd die door hun oplei- het vast bureau te consulteren, ook al is dat ding of professionele achtergrond geknipt formeel gesproken niet vereist.

Afzendadres en verantwoordelijke uitgever: Jos Fierens, Rozentuin 10, 2640 Mortsel Jaargang 15, nummer 1 (maart - april - mei 2013) Driemaandelijks tijdschrift van, voor en door de christelijke arbeidersbeweging - www.acwantwerpen.be - acwantwerpen@acw.be


Er zijn verschillen: een cliënt wordt door het OCMW stelselmatig benaderd vanuit zijn zorgvraag, terwijl de vragen die aan de gemeente worden gesteld vaker binnen een klachtenpatroon passen. Ook in de werking van de raden is er een groot verschil. De aanwezigheid van de pers op de gemeenteraad veroorzaakt een hogere politieke geladenheid. Ook de OCMW-raad is openbaar, maar daar wordt er sereen van gedachten gewisseld, vaak los van de breuklijn tussen meerderheid en oppositie. Groeiende armoede OCMW-Mortsel is op 35 jaar uitgegroeid van een kleine dienst met vier medewerkers tot een organisatie met meer dan 200 personeelsleden en een heel team van vrijwilligers ten dienste van de Mortselaar. Aanbieden van maatschappelijke hulp- en dienstverlening, zo luidt de opdrachtsverklaring van het OCMW. Ze moet ervoor zorgen dat elke burger een menswaardig leven kan leiden. Dit beleid is gebaseerd op een proactieve aanpak, op maat en met betrokkenheid van de mensen zelf. Daarvoor beschikt het OCMW over een gans aanbod van diensten binnen drie pijlers: de sociale dienst, de thuiszorg en de woonvoorzieningen. Armoede komt vandaag ook voor in bevolkingslagen die niet tot het gebruikelijke OCMW-publiek behoren. Het zijn mensen die werken, maar moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Door de tegenslagen van het leven moeten zij bij het OCMW gaan aankloppen, want ze kunnen hun energiefactuur, hun waterrekening of de huur van hun woning niet meer betalen. Het OCMW vervult in onze Mortselse samenleving een fundamentele rol. Een aantal uitdagingen staan ons te wachten deze legislatuur: de noodzaak om onze klanten een kwaliteitsvolle dienstverlening te blijven aanbieden, ondanks een context van toegenomen sociale kwetsbaarheid, het opnemen van een doorslaggevende rol in het aanpakken van de gevolgen van de vergrijzing EN het respecteren van een strikt financieel kader. Drie prioriteiten Optimaal gebruik te maken van de beleidsmarge die overblijft, wordt voor mij als voorzitter de grootste uitdaging van deze legislatuur. Hierbij zijn er drie prioriteiten. 1) De inspanningen met betrekking tot schuldbemiddeling, activering en tewerkstelling, algemeen maatschappelijk welzijn, energiebeheer en woonbegeleiding zal het OCMW verderzetten en professionaliseren.

2

2640 ACTIEF | MAART 2013

In uitvoering van de OCMW-wet van 1976 ging op 1 april 1977 het OCMW-Mortsel van start als rechtsopvolger van de Commissie van Openbare Onderstand. Zij hadden toen vier medewerkers (secretaris, ontvanger, maatschappelijk werker en administratief medewerker). Het huis op de hoek van de Vestinglaan en de Meerminne, Meerminne 2, werd in 1958 gebouwd voor de C.O.O. Boven woonde een bejaard echtpaar en het gelijkvloers werd de werkplek voor het OCMW. De grootste uitdaging voor de OCMW-raad was toen de realisatie van een rusthuis. Tussen de aankoop van de gronden, goedkeuring van de plannen en realisatie is ongeveer tien jaar verstreken. De financiering werd volledig gedragen door de gemeente Mortsel. Op 11 april 1987 werd de woonzorgcampus Meerminne ingehuldigd. Zowel serviceflats, het woonzorgcentrum, het dienstencentrum Meerminne en de bureaus van het OCMW-Mortsel werden in gebruik genomen. Ondertussen bestaat de Meerminne 25 jaar.

2) Samen met omliggende gemeenten runnen we een Sociaal Verhuurkantoor. Dat willen we zeker verder uitbouwen want dat heeft een impact op de privé-verhuurmarkt wat de prijzen en de woonkwaliteit betreft. 3) De groeiende groep ouder wordende Mortselaars zolang mogelijk thuis laten wonen mits “zorg op maat“ te verzekeren tegen een betaalbare prijs. Door de stijgende levensverwachting wordt de groep dementerenden steeds groter. De lokale samenleving hiervoor sensibiliseren en de mantelzorgers ondersteunen, zijn in dit verband twee doelstellingen. Sluipende vereenzaming en sociaal isolement wordt vanuit de twee dienstencentra actief aangepakt in samenwerking met vrijwilligers.

raad. Een nieuwe campus met 121 kamers, waarvan 3 kamers kortverblijf ter ondersteuning van de mantelzorgers, is de doelstelling. De financiering valt niet volledig ten laste van de stad Mortsel. Het nieuwe woonzorgcentrum wordt voor meer dan 50% van de totale kostprijs gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid: 8.762.022 euro. De herbestemming en invulling van het bestaande rusthuis is ook een niet te onderschatten opdracht. Kortom er staan mij, de raadsleden, de medewerkers, de vrijwilligers en mantelzorgers, zes boeiende jaren te wachten. Onze leidraad hierbij zal steeds zijn: kleine zorgen ernstig nemen, grote projecten daadkrachtig aanpakken.

Ten slotte is de realisatie van een nieuw Chris De Ridder woonzorgcentrum in De Hollandse Tuin een Voorzitter OCMW belangrijke opdracht voor de nieuwe OCMW- Schepen voor Ouderenbeleid


Mortsel in het Vlaams Parlement Dinsdag 4 december trokken leden van de Ouderenadviesraad en sympathisanten met de trein naar het Vlaams Parlement. Ze brachten een bezoek aan de fototentoonstelling ‘Wonen op wielen’ van de woonwagenbewoners van onze stad. Ook de infrastructuur en werking van het Parlement werd onder de loep genomen. van de voorzitter. Maar de hoofdzaak wa- terrein blijven?’ ren toch de bewuste foto’s van de fotograDe tentoonstelling is in het bijzonder een fen Walter Busschots en Mark Pas. oproep aan de leden van het Vlaams ParMet die tentoonstelling wil Mortsel de lement om aandacht te besteden aan de moeilijke situatie van de woonwagenbe- huisvestingsproblemen van deze bewowoners in onze stad aanklagen. Een ver- ners. Dit initiatief moet zeker helpen om tegenwoordiger van onze stad gaf uitleg: het moeilijk probleem waarvoor Mortsel ‘Het woonwagenterrein van Mortsel heeft staat een oplossing te geven. 26 standplaatsen met ruim 128 bewoners. Als toemaatje konden we het indrukwek- Van die bewoners zijn er een 60-tal kinde- Jos Fierens kend bureau van parlementsvoorzitter Jan ren jonger dan 18 jaar. Ook deze kinderen Peumans bezoeken met een pittige uitleg willen een toekomst. Kunnen ze op het De Vlaamse Parlementsleden van onze stad, Goedele Vermeiren en Steve D’Hulster, stonden ons op te wachten. Onnodig te vertellen dat de aanwezigen onder de indruk waren van de omvang en werking van ons Parlement. Goedele vertelde dat ze in de beginfase in de wirwar van gangen en gebouwen al eens de weg kwijt geraakte. Niet te verwonderen!

2640 ACTIEF | MAART 2013

3


Stopzetting rijparcours op Fort III

Meer dan een kwarteeuw, 27 jaar om precies te zijn, zorgde KWB Sint-Lode en Heilig Kruis voor de begeleiding van duizenden kandidaat-autobestuurders tijdens het inoefenen van de praktische rijmanoeuvres. KWB is reeds heel lang bezig met de actie rijbewijs, vooral dan het leren autorijden via vrije begeleiding. Ook onze eigen KWBafdeling (eerst KWB Sint Lode Mortsel – later gefusioneerd met KWB Heilig Kruis Mortsel) organiseerde een opleidingscursus voor leerling-chauffeurs en hun begeleiders. De eerste cursus ging door in 1983 onder initiatief en de begeleiding van toenmalig politie-inspecteur Frans Deliën en KWB-lid Hubert Verbraeken.

MIVA In 1986 kwam de uitbreiding met een bergplaats voor materiaal. Een jaar later werd de oefenruimte vergroot met ‘de helling’. Die werd uitgevoerd door MIVA, de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer Antwerpen, het huidige De Lijn. In ruil hiervoor mocht MIVA het terrein gebruiken voor de opleiding van toekomstige buschauffeurs. Behalve op zaterdag, want dan was het terrein ter beschikking van KWB.

MIVA zorgde toen ook via hun centrale werkplaats voor nieuwe barelen, buizen en steunen voor de smalle doorgang en beide wagens om dit materiaal op het terrein te vervoeren. De laatste 17 jaar maakte De Lijn geen gebruik meer van dit parcours. Deze samenwerking met MIVA was ongetwijfeld maar mogelijk dankzij onze KWB’er Jos Engels. Toen werknemer bij MIVA en nu nog Er werd een tuinhuis aangekocht, Frans en Hubert fabriceerden steeds motor en coördinator van ons rijparcours. enkele barelen en steunen met plastic buizen en er kon gestart worden. Het parcours werd opengesteld op 16 maart 1985 met Groot succes een receptie in barre weersomstandigheden want het sneeuwde Het parcours diende van 17 juni tot 26 augustus 2000 gesloten te worden wegens vandalisme (brandstichting). Het tuinhuis was toen. Maar Hubert en Frans startten niet alleen de theoretische lessen op, zij namen ook het initiatief voor het inrichten van een praktisch oefenparcours. Met de steun van de gemeentebesturen van Mortsel en Borsbeek werd het terrein aan de ingang van Fort III in Borsbeek ter beschikking gesteld.

4

2640 ACTIEF | MAART 2013


loonde de laatste jaren spijtig genoeg de moeite niet meer. Meermaals, en dit laatste jaar zeker, hielden we het parcours open telkens met twee vrijwilligers en daagde er niet één auto op. Voor het ganse Het parcours kende succes. Elke zaterdag jaar 2012 telden wij nog … 24 chauffeurs (ook met sneeuw en op feestdagen) was (tegen meer dan 1000 vroeger). het meer dan druk. Zo’n 20 tot 25 en meer auto’s stonden aan te schuiven om een Vliegveld Deurne uurtje op het parcours te kunnen oefenen. Sinds de jaren zeventig sprak men over Ruim meer dan duizend auto’s per jaar ‘jets in Deurne’. De volgende jaren evokwamen zaterdagvoormiddag op het par- lueerde het in verschillende richtingen, cours met de hulp van een ploeg van tien maar meestal over uitbreiding van de luchthaven. Denk maar aan het afzagen KWB-vrijwilligers. van de bomen in Fort III, op ons parcours de afbraak van de grote metalen hangar Nieuwe rijopleiding Op 1 september 2006 hernieuwde Renaat van de gemeente en de verlenging van de Landuyt, Federaal Mobiliteitsminister, de stoplichten op de Militaire Baan. Alles in rijopleiding. Een van de veranderingen het teken van de nakende verplichting om was dat het rijexamen in de toekomst op de breedte en lengte van de landingsbaan de openbare weg zou afgelegd worden. uit te breiden. Ons rijparcours zou hierdoor Hierdoor gingen de meeste toekomstige volledig wegvallen. Deze evolutie wordt al kandidaat-chauffeurs ook liever oefenen lang voorspeld, maar zal ooit realiteit worop de weg. Het nut van hulp op een rijpar- den. cours zag men minder in. Het einde en een woord van dank De belangstelling voor de manoeuvres Gezien deze evolutie kunnen we van de op het parcours daalde zienderogen. Lo- vrijwillige helpers op het rijparcours niet gischerwijze werd beslist om het oefen- blijven vragen om telkens op zaterdag parcours nog enkel open te stellen op de meer dan drie uur van hun tijd te komen eerste en derde zaterdagmorgen van de verdoen om niets te doen. Op vraag van de meeste van deze vrijwilligers werd dan maand in plaats van elke zaterdag. ook besloten om het jaar 2012 nog uit te De opkomst zakte van 20 tot 25 chauffeurs doen, maar definitief te stoppen vanaf 1 per zaterdag stilaan naar 2 of 3 chauffeurs. januari 2013. De inzet van de vele KWB-vrijwilligers volledig vernield, alleen de bergplaats was nog bruikbaar. Met vereende kracht werd alles terug opgebouwd en er kwam een nieuw tuinhuis.

Na dit overzicht past het toch wel een speciaal woord van dank te richten aan al diegenen die door hun inzet en doorzettingsvermogen, dikwijls in weer en wind, het mogelijk hebben gemaakt om dit parcours zo lang levendig te houden. De initiatiefnemers van het eerste uur werden uitgebreid vernoemd en in de bloemetjes gezet tijdens de receptie ter gelegenheid van de viering van het 25– jarig bestaan van dit oefenparcours. Deze viering had plaats op het rijparcours zelf op 28 augustus 2010. De medewerkers van het eerste uur waren Hubert Verbraeken, Frans Deliën, Gerard Suy, Jos Engels, Robert Coddens, Vital Lismont, Fons Blommé, Willy Segers, Jean Bergen en Fons Faes. Medewerkers van iets latere tijd waren: Louis Provinciael, Rudy Defever, Marcel Kauwenberghs, Jean Luyckx, André Decoster en Guido Gommeren. KWB wuifde op de ‘Retro–Glitteravond’ (worstenbroodavond) op zaterdag 12 januari 2013 de vrijwilligers van het laatste uur uit. Elk met een flesje bubbels om samen gezellig nog even te mijmeren over die tijd van toen. Ze waren nog met zeven: Jos Engels, Jean Bergen, Robert Coddens, Fons Faes, André Decoster, Jean Luyckx en Guido Gommeren. Guido Gommeren en Jean Luyckx

De zeven vrijwilligers van het laatste uur 2640 ACTIEF | MAART 2013

5


Foto: www.mortsel.be

Leven met twee culturen Vrijdag 1 februari hield ACW-Mortsel haar traditioneel ‘trefmoment’. De verantwoordelijken en sympathisanten van de verschillende deelorganisaties van ACW vieren dan het nieuwe jaar op een gezellige samenkomst. Een vijftigtal personen genoten van een gezellige receptie en broodjesbuffet. Daarna was het de beurt aan gastspreker Maya Stepien. Deze Poolse migrante woont in onze stad en werd ook lid van ACW. Ze is getrouwd met een Belg. Het prototype van onze veranderende maatschappij.

veel Polen naar Vlaanderen. Volgens de statistieken in 1997 konden 6.034 Polen geteld worden. Ze stonden op de 13de plaats van de aanwezige vreemdelingen in België. Op dat moment was twee op de drie van de wettelijke in ons land aanwezige Polen een vrouw.

Knelpuntberoepen Vervolgens was er een economische migratie. Vlaanderen kampte met ‘knelpuntberoepen’ en de Polen vulde die leegte perfect op. De Polen zijn werklustig en zeer gedreven. Ze werken vooral in de bouwsector en de vleesindustrie. Het is ook een kinderrijke migratie en ze passen zich snel aan. Ook spiritueel zijn ze verwant met Vlaanderen. Ze vullen meer en meer de leegstaande kerken, ook in onze stad. Denken we maar aan de parochie van Veel Polen migreren naar Vlaanderen Momenteel is de Poolse migratie groter dan bijvoorbeeld de Turk- St. Theresia. Ze kopen leegstaande huizen en knappen die mooi se. Na de tweede wereldoorlog bleven een aantal Poolse strijders op. in België en Engeland hangen. Deze oorlog was een ramp voor de Polen. Eén vijfde van de inwoners kwam om het leven en het land De concentratie van de Poolse migranten bevindt zich vooral in het Antwerpse. Volgens de cijfers van 2010 zijn in ons land 43.085 geraakte onder Russische invloed. Poolse migranten aanwezig. Maya onderlijnt dat de Poolse staat In 1956 ontstaat de opstand van de Russische satellietlanden met lede ogen aanziet dat veel Polen voor het buitenland kiezen. en in 1968 de Praagse Lente. Er komt iets los in die landen. In De staat doet zeker geen promotie voor migratie. 1981 is het staat van beleg in Polen en de levensomstandigheden worden moeilijker. In 2004 wordt Polen een onafhankelijk land Maya geeft momenteel Nederlandse les aan Polen en is ook tolk en treedt toe tot de Europese Gemeenschap. Dit kwam natuur- waar nodig. Ze is zeer tevreden om haar leven in België te kunnen lijk niet vanzelf. De val van de Berlijnse muur in 1989 was een verder zetten. Ze heeft een dochter die zowel Pools als Nederlands leert. Op die manier blijft ook haar dochter in nauw contact keerpunt. met haar Poolse familie. Het was een beklijvende en bijzondere Rond die periode kwam Maya naar België. ‘We waren nieuwsgie- getuigenis van een ‘Nieuwe Belgische’ Mortselaar. rig hoe de wereld er uitzag buiten Polen.’ Er waren toen nog niet erg veel Poolse migranten. Vooral de laatste tien jaar migreren Jos Fierens Na 20 jaar in ons land vertelt ze, in vloeiend Nederlands, dat leven met twee culturen niet makkelijk is. Als migrant is het niet eenvoudig om zich aan te passen. Dikwijls moet je ‘je eigen plan trekken’ en op zoek gaan naar wat mogelijk is in het nieuwe land. Vlaanderen beschikt over het algemeen over een degelijke migratiedienst.

6

2640 ACTIEF | MAART 2013


Het nieuw containerpark Een bezoek waard! Een twintigtal aanwezigen van OKRA Sint-Jozef en sympathisanten trotseerden het barre weer en bezochten donderdag 6 december het gloednieuw containerpark in de Heirbaan. Een vertegenwoordiger van IGEAN stond de zeer geïnteresseerde groep te woord: ‘Het park is een deel van een groter geheel. Zo kunnen ook inwoners van Mortsel met afval terecht in de naburige gemeenten. Op hun beurt kunnen inwoners van die gemeenten terecht in Mortsel. Er is een gratis gedeelte, enkel voor grof en groot afval wordt er een distributie aangerekend. Met je paspoort kan je je aanmelden.’ Weegbrug Naargelang het soort afval dat je aanbiedt trek je naar de daarvoor bestemde container. Als je grof afval wil storten, passeer je eerst over een weegbrug. Nadat je het afval hebt weggegooid, wordt je wagen, eventueel met aanhanger, opnieuw gewogen. Het verschil in gewicht wordt aangerekend. Bijvoorbeeld: je hebt een slechte zetel en je wil die kwijt. Je spreekt je buurman aan om de zetel in de auto of aanhangwagen te helpen laden. In het containerpark weegt de recyclagemeester het geheel en

helpt je om de zetel in de juiste container te deponeren. Nadien wordt de wagen opnieuw gewogen. Het verschil is bijvoorbeeld 65 kg. Als je de eerste maal in het jaar betalend afval aanbiedt, dan is de eerste 50 kg gratis. In het gunstigste geval is de rekening dan 65 kilo - 50 kilo = 15 kilo x 0,20 euro/kg of 3 euro. Eén van de aanwezigen had een probleem. Hij was thuis onvoorzichtig geweest en had enkele schoteltjes van porselein gebroken. Dus, grof afval. Hoe moest hij dit afval kwijt geraken? Hij kwam naar het park met zijn afval. Het woog amper een halve kg. Het personeel van het containerpark was het niet eens in verband met betaling. Uiteindelijk bleek dat de weegbrug is afgesteld op een gewichtsverschil van 2,50 kg. Het gewicht van de gebroken schoteltjes kon niet geregistreerd worden en kon dus niet worden aangerekend.

der in de betreffende container worden gestort. Voor bepaalde mensen is dit een hele opgave. Kan dit niet anders? Onze woordvoerder kent het probleem maar door de beperktheid van de beschikbare ruimte ziet hij geen andere oplossing. Het containerpark staat ook open voor scheikundig en gevaarlijk afval. Deze producten kunnen gratis afgegeven worden aan de balie. Goederen die nog perfect bruikbaar zijn en kleren in een degelijke staat zijn ook welkom. Het recyclagebedrijf Opnieuw en Co komt deze materialen ophalen voor hergebruik. Uiteraard wordt al het aangeboden afval zoveel als mogelijk door gespecialiseerde firma’s opgehaald en gerecycleerd.

Het was een zeer boeiende namiddag. De heer Klaps bedankte zeer hartelijk de woordvoerder voor zijn verhelderende uiteenzetting. Een knap initiatief van OKRA Recyclage Er werden vragen gesteld over de moei- Sint-Jozef! lijke bereikbaarheid van de container voor groenafval. Het groen moet via een lad- Jos Fierens

2640 ACTIEF | MAART 2013

7


Gestrande reizigers We zijn allemaal gestrande reizigers altijd op zoek naar die ene plek die ons als blinde vlek leidt naar onbekende niemandslanden waar ook andere reizigers stranden verblind door geluk of getroffen door pech altijd samen en toch alleen onderweg dromen uitgesteld of voorgoed geborgen het heden herleid tot wachtplaats voor morgen Sonia Dams

Met steun van: Agent in Mortsel: Dedecker & Pinter nv Prins Leopoldlei 4

8

2640 ACTIEF | MAART 2013

2640 actief (maart 2013)  

Driemaandelijkse publicatie van ACW Mortsel

Advertisement