Page 1

België-Belgique P.B. 2170 MERKSEM CENTRUM BC 1131 afgiftekantoor 2000 Antwerpen X P106314

ACW vraagt aan de beleidsmakers van Essen ... Voor ACW moet ‘iedereen mee’-zijn en dat begint in de gemeente. Traditioneel maakt ACW Essen met zo veel mogelijk betrokkenheid een memorandum. Zo blijft de ACW-missie ook duidelijk voor alle beleidsmakers: werken aan een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving, met gelijke kansen voor en betrokkenheid van iedereen, maar vooral met zorg voor de zwakkeren en verantwoordelijkheid voor de volgende generaties. Op de volgende pagina’s vind je de concrete voorstellen gemaakt op basis van de bevraging in BAND en op basis van de signalen die onze deelorganisaties concreet doorgaven. Met dank aan allen die meegewerkt hebben! Afzendadres en verantwoordelijke uitgever: Jan Konings, Sint-Antoniusplein 15, 2910 Essen Jaargang 14, nummer 3 (september - oktober - november 2012) Driemaandelijks tijdschrift van, voor en door de christelijke arbeidersbeweging - www.acwantwerpen - acwantwerpen@acw.be


Ruimtelijke ordening - beter wonen ACW heeft een duidelijke visie op wonen. Wonen is een recht voor allen. Wonen moet betaalbaar, kwalitatief en duurzaam zijn. Wonen moet rekening houden met de woonnoden en woonbehoeften van alle gezinnen, in de eerste plaats gezinnen die vandaag geen antwoord vinden op de markt.

Daarom pleit ACW voor: - Verder werken aan het ambitieuze woonbeleid en ‘van rechtswege’ bepalen in een Bindend Sociaal Objectief 2020 (wat bestaat uit sociale huurwoningen, koopwoningen en -kavels). - Meer sociale kavels (o.a. via een grondbank of erfpacht) voor jonge gezinnen met reglementering om speculatie tegen te gaan. - Meer betaalbare woningen voor jongeren met voorrang voor Essenaren. - Aangepast en betaalbaar wonen voor Essense senioren. - Nieuwe projecten - appartementsbouw toelaten alleen in de kernen van de wijken en de centrale assen van Essen Centrum, dus niet in de zijstraten. - Het ontwikkelen van het woonuitbreidingsgebied De Werf, met verbinding tussen Het Spijker en de Heikantstraat. - Het verder ondersteunen van het OCMW met eigen Sociaal Verhuur Kantoor. - Weekendzone Horendonk met gelijke behandeling als weekendzone Wildert. - Aangepast wonen en meer parkeerplaatsen voor gehandicapten. - Aanmoedigen van woongelegenheden in Hoek en Horendonk. - Het verder renoveren van bestaande woningen, met het behoud van de gemeentelijke renovatiepremie, gekoppeld aan de Vlaamse woonpremie.

Werk en sociale economie - Lokale economie en werkgelegenheid De gemeente is een belangrijke partner om werk in eigen streek te realiseren. Zij moet de voorwaarden scheppen om nieuwe bedrijven aan te trekken, om de sociale economie te stimuleren en te ondersteunen en om tewerkstelling in de eigen gemeente aantrekkelijk te maken. Daarom pleit ACW voor: - Behouden en voortzetten van een 2-jaarlijkse jobbeurs. - Een Industriebus (I-bus) naar de bedrijven in Antwerpen, ook voor vroege en late shiften. - Een busverbinding naar Roosendaal voor werkenden in het industriegebied Borchwerf en een busverbinding naar Woensdrecht industriegebied Aviolanda. - Ruimtegebruik door bedrijven op Rijkmaker prioritair koppelen aan arbeidsplaatsen. - De adviesraad Lokale Economie aanzetten om stageplaatsen binnen Essen te stimuleren. - Voorbereiden van toekomstige uitbreiding van Rijkmaker (ook met KMO-zone). - Het ontwikkelen van een Winkelcentrum op Spijker. - Beter begrip voor sollicitanten 55+ ook te promoten op jobbeurs.

Mobiliteit: goed en veilig verkeer Mobiliteit speelt een belangrijke rol in de leefbaarheid van een gemeente. Een degelijk mobiliteitsplan is het antwoord op fijn stof, geluidsoverlast, sluipverkeer, snelheidsduivels en verkeersarmoede (= mensen die zich onzeker voelen in het verkeer en daardoor minder het huis uit gaan).

BAND - SEPTEMBER 2012

Daarom pleit ACW voor: - Behoud van klokvaste treinverbindingen Lijn 12 met dienstregeling in voorrang voor pendelaars naar Antwerpen en Brussel. - Infrastructuur rond station verbeteren met parkings voor autobussen. - De autoparkings omgeving station uitbreiden, met voorrang voor Essense inwoners. - Het grensoverschrijdend tarief van Lijn 12 moet opgelost worden in samenwerking met de spoorwegmaatschappijen NMBS en NS. - De fietsstalling aan het station wordt uitgebreid en beveiligd met camerabewaking tegen de toenemende fietsdiefstallen, ook fietsherstelling en fietsenverhuur kan hierbij worden voorzien. Blijvend uitbreiden en verbeteren van fietspaden (o.a. ook Statieboske). 2


- Veilige rotondes aan het Spijker en de Ringweg. - Het ACW blijft voorstander van een ringweg vanuit het Spijker via de Werf. - Doorgang voetpaden prioriteit voor reclame (o.a. rolstoelgebruikers en kinderwagens). - Een directe doorgang vanaf Heuvelplein naar de Oude Pastorij (RUP Nieuwstraat Oost). - Betere weginfrastructuur voor rolstoelen en kinderwagens. - Onmiddellijke herinrichting van Over d’Aa en Watermolenstraat. - Veilige oversteek Watermolenstraat met Ringweg met rotonde zoals Heijbeekstestraat (Nispen). - Een oplaadpunt voor elektrische fietsen kan worden voorzien aan de bibliotheek, aan het dienstencentrum en aan VVV De Tasberg. - De uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen moet gebeuren in functie van een doordacht parkeerbeleid. - Blijven investeren in goede fietspaden, onder andere Nieuwmoerse steenweg, Moerkantsebaan, de Spillebeekweg, fietspad langs Lijn 12, fietspad naar Kalmthout en naar Achterbroek. - Fietspad Moerkantsebaan doortrekken tot Huybergen. - Veiliger Nieuwstraat voor zwakke weggebruiker. - Herinrichting doortocht Kalmthoutsesteenweg- Wildert. - Rechtstreekse busverbinding naar de Klina-kliniek Brasschaat in functie van de ziekenhuisbehoefte. - Belbus-dienst uitbreiden (bijvoorbeeld Vissenheuvel).

Welzijn - zorg op maat: welzijn en armoede Het OCMW is in hoofdzaak verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal sociaal beleidsplan. Maar ook de gemeente kan en neemt heel wat taken op zich die passen binnen het welzijnsbeleid. Gemeenten investeren in sociale cohesie, kinderopvang, opvoedingsondersteuning, sociale economie, wonen, …

Daarom pleit ACW voor: - Thuiszorgdiensten op maat garanderen voor iedereen (met centraal zorgloket). - Blijvende ondersteuning van gemeente aan Sociale Kruidenier ’t Kabaske. - Uitbouw van netwerk om nog beter armoede te detecteren (o.a. via mobiele ambtenaar). - Armoedetoets gebruiken op zo veel mogelijk domeinen om kinderarmoede tegen te gaan. - IBO - Buitenschoolse Kinderopvang - blijven actualiseren en indien nodig verder uitbouwen, zeker in de vakantieperioden. - De vroegere Essense kliniek moet verder uitgebouwd worden tot een volwaardig medisch en sociaal dienstencentrum. - Het snelle uitvoeren van het Zorgstrategisch Plan voor Woon en Zorgcentrum De Bijster. - In polikliniek alleen geconventioneerde specialisten aanbieden. - Vrijwilligerswerk blijven ondersteunen vanuit gemeente, onder andere Handicar, Minder mobiele centrale, boodschappendienst, ‘t Kabaske, ... - Dag van het buitengewone kind behouden. - Essen moet een dementievriendelijke gemeente blijven. - Prioritaire aandacht voor mensen met beperkingen. - Openbare toiletten ook voor gehandicapten. - Alle openbare gebouwen rolstoelvriendelijk maken (bijvoorbeeld lage balie, automatische schuifdeuren, ...). - Vlaamse budgetstandaard gebruiken in het lokaal sociaal beleid als basis uitgangspunt.

Veilig en goed gevoel Het ACW wil de veiligheidsproblemen aanpakken met een doortastend en geïntegreerd veiligheidsbeleid. Het accentueert de verantwoordelijkheid van de mens in zijn gemeenschap en beklemtoont een evenwicht tussen rechten en plichten.

BAND - SEPTEMBER 2012

Daarom pleit ACW voor: - Een alert en kordaat veiligheidsbeleid, dat ook ontradend en preventief werkt. - De wijkagent als eerste aanspreekpunt. - Verder stimuleren en uitbouwen van Buurt Informatie Netwerken (BIN’s) en samenwerking van verschillende BIN’s in Essen. - Het politiekantoor in Essen maximaal geopend houden als centraal onthaalpunt. - Meer politie zichtbaar in het straatbeeld, ook per fiets, voor een veilig gevoel. - Ook na federale hervormingen een brandweerpost behouden in Essen. - Optimaliseren van veilig verkeer rond schoolomgeving en schoolfietsroutes. - Investeren in veilige speel- en hangplekjes op maat voor jongeren, degelijk onderhoud en controle (bijvoorbeeld op drugsproblematiek). - Veiligheid nodig rond camping Wildert.

3


Natuur en milieu ACW gaat hierbij uit van een participatieve aanpak: we hebben de steun en draagvlak van de burgers nodig om deze duurzaamheidsdoelstelling te doen slagen. Draagvlak vinden bij de lokale bevolking betekent ook hen betrekken bij de plannen en zelf acties laten opzetten; het gaat tenslotte over de vergroening van hun eigen woonplekken en buurt. Daarom pleit ACW voor: - Herstel van de Trage Wegen: een veilig netwerk van vroegere veldwegels en paden terug openstellen voor niet-gemotoriseerd verkeer. - Huidige camping in Wildert sluiten en vervangen door een toeristische trekpleister (Grenspark). - Betere afvalbeleid met ophaling van alle huishoudelijk afval op één dezelfde dag. - Ophalen van oud papier door verenigingen blijven laten doen. - Investeren in bomenbeleid met het gebruik van het geboortebos als bomenbank. - Alle vrachttreinen met gevaarlijk afval (chemisch, nucleair) langs havenroute Lijn 11 in plaats van door de dorpskernen via Lijn 12. - Goed onderhoud van de grachten in Essen. - Zwerfvuil- acties behouden. - Afvalcontainers in plaats van zakken. - Meer groen in het straatbeeld. - Meer toezicht op kapreglement. - Onderhoud van bomen ook in de weekendzone. - Gemeentelijke gebouwen milieuvriendelijk maken. - Ophalen van snoeiafval met sociale correcties.

Recreatie en toerisme - Locaal cultuurbeleid Cultuurbeleid is voor ACW streven naar ‘cultuur van en voor iedereen’. We kiezen dus voor een participatieve benadering. We streven naar een zo groot mogelijke betrokkenheid van zoveel mogelijk inwoners en zo groot mogelijke diversiteit. Daarom pleit ACW voor: - Fietscafés erkennen bij strategische punten zoals het dienstencentrum en VVV Tasberg met herstelmateriaal en fietsroutekaart. - Uitleendiensten centraliseren in het Vrijetijdsloket. - Renovatie van NMBS site Rangeerstation voor cultuur en verenigingen. - Kleinschalige sportinfrastructuur behouden en verder ontwikkelen in de wijken. - Vernieuwen en behouden van zwembad als instructiebad voor de schoolkinderen. - Een nieuw dierenparkje voor kinderen in het sportpark. - Nieuwe bestemming voor het bosmuseum.

Fiscaliteit Er moet een gezond evenwicht zijn tussen inkomsten uit de aanvullende personenbelasting en uit de onroerende voorheffing met aandacht op de Mattheüseffecten.

Daarom pleit ACW voor: - Sociale correcties bij alle forfaitaire lokale belastingen. - Een goed evenwicht tussen personenbelasting en opcentiemen.

Gemeentelijk ontwikkelingsbeleid BAND - SEPTEMBER 2012

De actie ‘Schone Kleren in de Gemeente’ focust op de aankoop of huur van “schone” werkkleding voor het gemeentepersoneel. Het raadsbesluit is reeds goedgekeurd in Essen.

4

Daarom pleit ACW voor: - Voeg arbeidsnormen toe aan de overheidsopdrachten. - Communiceer met het personeel dat werkkleding draagt, met de bevolking, met de leveranciers die werkkleding leveren en met de actievoerders van Schone Kleren in de Gemeente.


Oktobertijd is pompoentijd bij KWB Wildert Op 7 oktober is het weer zover, dan staat op Wildert alles weer in het teken van pompoenen. Dit jaar organiseert KWB Wildert al de dertiende editie van haar Pompoenfeesten. Wie wint er dit jaar de felbegeerde Pompoen-kampioenentitel? Meer dan 70 kwekers schreven zich in voor de wedstrijd, maar of ze allemaal even goede resultaten zullen kunnen voorleggen tijdens de pompoenweging valt nog af te wachten. Het slechte weer van de voorbije maanden heeft velen parten gespeeld en ook de bevruchting van de pompoenbloemetjes was bij een verschillende kwekers problematisch.

er veel animatie voorzien. Zo toont Icar van den Bergh zijn bike-trial kunsten in een spetterende show, kan je vendeliers, doedelzakspelers, dansgroepen en pompoensnijders aan het werk zien en bij goed weer kan je een unieke duovlucht maken met een paramotor over het feestterrein. Ook voor de kinderen is er animatie zoals een hindernissen-springkasteel en schminken.

poenpralines. Dit zijn ambachtelijk vervaardigde pralines van echte chocolade en met een vulling op basis van echte pompoenlikeur, die moet je geproefd hebben! Op vrijdag 5 oktober kan je vanaf 18.30 uur in de feesttent terecht voor een gezellige BBQ gevolgd door een muziekavond voor jong en oud. Inlichtingen en inschrijvingsformulier vind je op www.pompoenfeesten.be

En zoals de vorige jaren kan je natuurlijk Hoe dan ook, op 7 oktober valt het verdict, weer mateloos proeven van pompoen- KWB Wildert verwacht je! worden de prijzen verdeeld en kennen we soep, pompoenbier, pompoenjenever, pompoenlikeur en, nieuw dit jaar, pom- Chris Jacobs de nieuwe kampioen. En verder is er natuurlijk de grote Pompoenstoet met onder andere de prachtig versierde praalwagens en kinderrijtuigjes. Voor de bouwers van de praalwagens is de uitdaging groot dit jaar want wie houdt “het Molenzicht� van een zevende opeenvolgende overwinning? Voor de leerlingen van het zesde leerjaar van WIGO breken er ook weer spannende tijden aan: wie wordt dit jaar verkozen worden tot Pompoenprins en -prinses?

BAND - SEPTEMBER 2012

Kom het op 7 oktober zelf mee beleven op de feestweide aan de Bakkersmolen. De Stoet die vanaf 10 uur doorheen de straten van Wildert trekt komt er omstreeks 12 uur aan. Naast de pompoenweging en de verschillende prijsuitreikingen is

5


AGENDA Donderdag 27 september Bloemschikken herfststuk 19.30 uur, Parochiezaal Wildert Info: Femma Wildert 03 677 25 25

‘t Gasthuis:

ons Lokaal Dienstencentrum Het LDC opende zijn deuren op 1 februari 2012. En het is een groot succes! Niemand had durven denken dat het zo goed zou draaien!

Donderdag 27 september Bezoek Colruyt en Brussel 8 uur, Parochiezaal Heikant Info: Femma Heikant 03 677 30 13 Dinsdag 2 oktober Handwerken 13.30 uur, Parochiezaal Horendonk Info: Femma Horendonk tel. 03 677 01 15 Ook handwerk op 16/10-06/11-20/11 en 11/12 Zondag 7 oktober Pompoenfeesten KWB Wildert Dinsdag 9 oktober Bezoek aan een kaasboerderij 13 uur, parking Parochiezaal Info: Femma Heikant tel. 03 667 61 64 Dinsdag 9 oktober Culinair Bapas Parochiezaal Horendonk Info: Femma Horendonk tel. 03 667 58 87

BAND - SEPTEMBER 2012

Donderdag 11 oktober Marokkaans koken 19.30 uur, Parochiezaal Wildert Info: Femma Wildert tel. 03 667 51 26

6

25 oktober Ontbijtfilm ‘Groenten uit Balen Oude pastorij, voormiddag 9 uur ontbijt en 10 uur film, avond 20 uur film en nakaarten met hapje en drankje Femma Centrum

Ondertussen kunnen we er rekenen op een groep van meer dan 30 vrijwilligers die we daar hard nodig hebben. Zij worden ingeschakeld voor verschillende taken, zoals de bedeling van de warme maaltijden, hulp bij de tap en tal van andere activiteiten. Vrijwilligers zijn immers onmisbaar om het LDC zo goed draaiende te houden! Dank hiervoor aan iedereen. Momenteel zijn er ongeveer 450 bezoekers geregistreerd. Hier zitten de mensen die gewoon even langskomen om iets te drinken niet inbegrepen. Dit zijn allemaal mensen die regelmatig een maaltijd komen gebruiken of aan een activiteit hebben deelgenomen. Ook de activiteiten die er georganiseerd worden kennen een groot succes! Natuurlijk de ene meer dan de andere. In de maand september worden er workshops georganiseerd over “geestelijke gezondheid bij senioren”. De OCMW raad van 14 augustus besliste om een volautomatisch AED toestel aan te schaffen voor het Lokaal Dienstencentrum. Dit is een automatische electronische defibrillator, kortom een toestel om iemand die een hartstilstand krijgt terug tot leven te brengen. Door onze dienst 100 zal aan alle personeelsleden en vrijwilligers uitgelegd worden hoe dit apparaat werkt.

Voor meer informatie kan je altijd terecht op het nummer 03 663 69 04 Imelda Schrauwen voorzitster OCMW


AGENDA Een goede gezondheid is het allerbelangrijkste Als men het over één zaak eens is, dan is dat wel dat “een goede gezondheid” het allerbelangrijkste is om iemand te wensen. We staan daar niet zo vaak bij stil, behalve wanneer je bij jezelf of bij iemand die je dierbaar is, wordt geconfronteerd met het tegendeel. Gelukkig staat de wetenschap niet stil, en is de mens steeds beter in staat om gezondheidsproblemen op te lossen. En daarbij beschikken we in ons land over de beste ziekenhuizen en dokters ter wereld. De levensverwachting gaat dan ook nog steeds omhoog. In Essen zullen we daarom in 2025 heel wat 80-plussers meer hebben dan vandaag. Deze “verzilvering” is uiteraard schitterend, en een verrijking voor onze samenleving.

De polykliniek moeten we verder uitbrei- Gaston Van Tichelt, den tot een volwaardig gezondheids- en burgemeester

Zaterdag 10 en zondag 11 november LEGO bouwweekend Parochiezaal Heikant van 10 tot 18 uur. Plezier voor groot en klein Info: KWB Heikant – tel. 03 677 34 70 Woensdag 14 november Demo lepelhapjes en bapas 9 uur, Parochiezaal Heikant Info: Femma Heikant – tel. 03 667 53 54 Zondag 18 november Natuurwandeling Chaam-Alphen 12.30 uur, Heuvelplein Essen Info: Pasar Essen – tel. 0499 743 302 Woensdag 21 november Kruidenworkshop 19.30 uur, Parochiezaal Wildert Info: Femma Wildert – tel. 03 667 57 05 Donderdag 27 december Bloemschikken: kerststuk 19.30 uur, Parochiezaal Wildert Info: Femma Wildert – tel. 03 677 25 25

BAND - SEPTEMBER 2012

diagnosecentrum. Andere voorzieningen zoals het “Huis van het Kind” (met de opvoedingswinkel, Kind & Gezin, ...) moeten daarbij aanleunen. Samen met het Rode Kruis zou ik nog veel meer EHBO-cursussen organiseren. Op plaatsen waar veel volk komt, hangen we automatische defibrilatoren (zoals vandaag al in de Heuvelhal en de nieuwe sporthal). Dat zijn toestellen die helpen bij een hartfalen. Bovendien moeten we regelmatig een “gezondheidsbeurs” organiseren waar iedereen terecht Echter ... zijn er geen kapers op de kust? kan voor allerlei informatie over gezond Onze drukke en stresserende samenle- leven, gezond eten, ... ving eist een niet te onderschatten tol. Dat geldt ook voor de luchtvervuiling en Maar we moeten gezondheid ook ruimer andere milieuproblemen. En wat met bekijken met bv. het belang van gezonde andere evoluties waarvan we de gezond- voeding en van sporten. Een goed leefmiheidsrisico’s nog niet kennen? lieu is eveneens een hele belangrijke factor en is cruciaal voor de gezondheid van Ik vind dat we allemaal samen moeten onze mensen! Als gemeente moeten we werken aan een gezonde gemeente. Het het goede voorbeeld geven: hernieuwbagemeentebestuur moet daarin een heel re energiebronnen moeten we zelf gebruiactieve rol opnemen. ken en promoten (zoals we nu doen met de samenaankoop van groene stroom), Uitbreiden naar verscheidene risico’s streng bestraffen van het kaalkappen van Ons beleid om Essen een “dementievrien- bospercelen, ... En als “kersje” op de taart: delijke gemeente” te laten zijn, moet laten we onze wekelijkse markt op het worden uitgebreid naar andere risico’s als Heuvelplein uitbreiden met een biomarkobesitas en burnout. Deze thema’s moe- tje naar het voorbeeld van Kapellen. ten absoluut uit de taboesfeer komen. Vooral burnout is aan een opmars toe en Vandaar: een gezonde geest in een gevormt dé ziekte van deze tijd. zond lichaam, in een gezonde gemeente!

Dinsdag 30 oktober Fietsen 13 uur, Parochiezaal Heikant Info: Femma Heikant – tel. 03 667 35 54

7


Een bloemeke voor Gaston Van Tichelt Na vijf en een half jaar aan het hoofd van de gemeente te staan, blikken we terug op deze periode met burgemeester Gaston Van Tichelt. Een van de meest intrigerende jobs die er bestaat is waarschijnlijk die van burgemeester: er is er slechts één per gemeente.

BAND - SEPTEMBER 2012

Hij is het gezicht van een gemeente maar tegelijk de pispaal. Hij moet ervoor zorgen dat de openbare verlichting werkt maar tegelijk moet hij de lijnen op lange termijn uitzetten, 24 uur per dag, 7 dagen per week, maand na maand. De ene dag is hij op een ministerie in Brussel, de andere dag staat hij aan de toog om met mensen te babbelen. De ene heeft voor hem veel respect, de andere vindt hem een zakkenvuller … Kortom: een boeiende job!

8

Volksfeest Sommige leuke ervaringen kan je wel ‘uitlokken’. Op het WK Veldrijden in Tabor won Essenaar Stybar de cross onder luid toegejuich van de meegereisde Essenaren. Tom Meeusen werd in de beloftekoers 4de. Meteen werd een volksfeest georganiseerd in GC Zaal Rex en vele Essenaren brachtten hulde aan de kampioenen. Direct kunnen handelen, toch zeker bij deze gelegenheden, is het leukste wat er is!

verneur, het verdraaien van waarheden ... het is een gekend spel. Doch wanneer de NVA/PLE de bouw van de sporthal probeerde te verhinderen en de oppositie de opvolging van Jan Suykerbuyk als OCMW-voorzitter probeerde te dwarsbomen, spreekt men niet meer van spelletjes, dit is sabotage, als je zulke dingen doet ben je niet vóór Essen, integendeel.

In 2006 werd met de Sp.a een coalitie gesloten: de tandem Van Tichelt-Veraart was vertrokken. In 2009 verloor Gino een ongeHet fietspaddossier van de Moerkantsebaan is lijke strijd tegen kanker. Dit is enorm moeilijk enorm complex. Het gaat immers niet alleen om te vatten. Partijpolitiek is dan ineens van over een fietspad, maar ook over riolering, geen belang meer. Je verliest een collega. nieuwe kruispunten, … Ik moest ervoor zorgen dat heel veel partijen aan één zeel trok- Het gaat goed in Essen. We hebben een bruiken. Iedere stap voorwaarts, zelfs de kleinste, send verenigingsleven met vele evenemengaf veel voldoening. Het is allemaal mooi ten. We hebben mooie terrasjes. We kunnen gelukt. Ik ben er dan ook heel fier op dat de lekker eten en lekker drinken.De modale Eswerken nu onlangs konden starten. senaar is gelukkig. Maar Essen heeft vandaag nog enkele uitdagingen voor de boeg, details De 110de (!) verjaardag van Jan Goosenaerts kan u onder andere lezen in het memoranwas een prachtig moment, een supereeuw- dum in deze BAND. Samen met de geweldige ling, een geboren en getogen Essenaar, een ploeg van CD&V willen wij hier werk van magebeurtenis om nooit te vergeten. ken de komende 6 jaar en langer.’

Gaston: ‘Er zijn altijd leuke en minder leuke momenten in de gemeente, niet altijd heeft het bestuur hier een hand in. Aan de minder leuke momenten kan je soms niets doen, een verkeersongeval met dodelijke slachtoffers, de heidebrand in Kalmthout, een zware woningbrand, ... Je moet je dan troosten met de inzet en efficiëntie van de hulpdiensten en de aangeboden gemeentelijke diensten en structuren om mensen op te vangen en in de watten te leggen. Zo werd Huize Calmyn opgericht om mensen in nood onderdak te bieden, werd de best uitgeruste ambulance van Europa in dienst genomen en werd een volledig uitgeruste brandweerwagen voor bos- en heidebranden aangekocht, die (als Spelletjes schitterende verrassing) de naam ‘De Gaston’ In de politiek is het soms geen pretje, politieke kreeg van de Essense brandweermannen. spelletjes tussen coalitie en oppositie zijn van alle tijden. Een aantal klachten naar de gou-

Voor je geleverde inzet wil ACW Essen jou een bloemeke aanbieden. Gaston Van Tichelt, dank je wel!

Met steun van: Agent in Essen: Stationsstraat 52, 2910 Essen

Band (september 2012)  

Plaatselijke nieuwsbrief van ACW-Essen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you