Page 1

België-Belgique P.B. 2170 MERKSEM CENTRUM BC 1131 afgiftekantoor 2170 Merksem Centrum P106317

De prioriteiten van het ACW voor het gemeentelijk beleid Gedurende een jaar werkten we tijdens de vergaderingen van het ACW-bestuur en de ‘ACW-werkgroep beleid’ aan een ACW-memorandum voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in onze gemeente. We hebben daarbij geput uit de evaluatie van het memorandum van zes jaar geleden, uit de consultaties in de diverse deeltakken van onze beweging (ACV, OKRA, Femma, KWB, PASAR, CM en Ziekenzorg), en uit de inbreng van onze eigen ACW-mandatarissen in het schepencollege en in de OCMW-raad. De tot stand gekomen prioriteiten van ACW-Edegem voor het gemeentelijk beleid van de komende zes jaar worden overgemaakt aan de democratische politieke partijen die oog hebben voor het sociaal beleid in onze gemeente. Maar we rekenen uiteraard vooral op de eigen ACW-mandatarissen die de voorbije jaren ijverden om de ACW-prioriteiten in onze gemeente te realiseren. In eerste instantie denken we daarbij aan burgemeester Koen Snyders en schepen Jan Pszeniczko, die sterk geparticipeerd hebben aan onze plaatselijke ACW-werking en zorgden voor een sociale inkleuring van het gemeentelijk beleid.

kan financieren, is samenwerking met de Lokaal sociaal beleid Wat zijn - kort samengevat - de prioritei- particuliere sector nodig, waarbij later het OCMW in deze seniorenflats diensten kan ten die ACW-Edegem naar voor schuift? verlenen. Dienstencheques voor huishouWij pleiten uiteraard voor een degelijk lo- delijke hulp moeten behouden blijven. kaal sociaal beleid. Nu er in het mooi en functioneel vernieuwde gemeentehuis Edegem is één van de gemeenten met de een centrale balie is, vinden we dat men best uitgebouwde kinderopvang in Vlaandaar ook voor sociale dienstverlening te- deren. Deze opvang moet ook betaalbaar recht moet kunnen, zodat de drempel naar blijven, met aandacht voor de opvang van sociale zorgverstrekking zo laag mogelijk zieke kinderen en voor de coördinatie van is. De verschillende vormen van sociale de diverse opvangmogelijkheden. In sazorgverstrekking zoals poetsdienst, crisis- menwerking met de scholen kan ook de opvang, huisbezoeken en vakantieopvang voor- en naschoolse kinderopvang verzemoeten betaalbaar en cumuleerbaar zijn. kerd blijven. Vermits er een tekort is aan betaalbare seVervolg op pag. 2 niorenflats, en de gemeente niet alles zelf

Afzendadres en verantwoordelijke uitgever: Rudy Masschelin, Terelststraat 95, 2650 Edegem Jaargang 14, nummer 2 (juni - juli - augustus 2012) Driemaandelijks tijdschrift van, voor en door de christelijke arbeidersbeweging - www.acwantwerpen.be - acwantwerpen@acw.be


Vervolg van pag. 1 Dienstverlening De vlotte gemeentelijke dienstverlening moet een blijvend aandachtspunt zijn. Ook op straat moet er aandacht zijn voor dienstverlening waarbij zowel wijkagenten als brandweerlui, postbodes en gemeentelijke werklieden hun steentje kunnen bijdragen. De prima afvalophaling met inschakeling van eigen personeel en het ecopark in zijn huidige vorm moeten behouden blijven. De staat van de voet- en fietspaden is een belangrijk aandachtspunt. De uitwerking van het voetpadenplan moet verdergezet worden. Een goed fiets- en voetpadtraject langs het Hof Ter Linden kan nu gerealiseerd worden. Verkeersoverlast of sluipverkeer in alle Edegemse wijken kan aangepakt worden door deze wijken in te richten als bestemmingswijken.

Ook een belangrijk aandachtspunt is de verdere uitbouw van de rijke publieke ruimte die onze gemeente biedt: Fort V, Hof Ter Linden, Park Centrum, Meihof en Romeinse Put. Vrijwilligers waarderen De gemeente moet een ondersteunings- en waarderingsbeleid voeren voor de vele vrijwilligers en voldoende materiële en financiële hulp aan het georganiseerde verenigingsleven blijven geven. Geschikte en betaalbare vergaderlocaties zijn vandaag immers een groot probleem.

Er moet ruimte zijn voor activiteiten die de jeugd aanspreken. Jongeren hebben recht op veilige en goed onderhouden jeugdlokalen. Een speelstraat per wijk: niet alleen kinderen leren elkaar op een veilige manier kennen, ook buren ontmoeten elkaar. Een gezond evenwicht tussen inkomsten uit de aanvullende personenbelasting en uit de onroerende voorheffing is belangrijk. Er Het bestaande aanbod van openbaar vervoer moet in Edegem moeten zeker genoeg financiële middelen voorhanden zijn om behouden blijven. Een duurzame oplossing voor de verkeerspro- een degelijk lokaal sociaal beleid te voeren. blematiek in onze regio vraagt een heel intensieve opvolging van de dossiers R11 (Vredebaan) en N71 (verbindingsweg ten zuiden De ACW-mandatarissen die de voorbije jaren binnen de CD&Vfractie in gemeentebestuur en OCMW-raad er voor zorgen dat van Buizegem). het goed wonen en leven is in Edegem, verdienen bij de geWaar mogelijk moet er plaats zijn voor sociale en betaalbare meenteraadsverkiezingen van oktober onze volle steun. Maar we huur- of koopwoningen, zodat ook jonge gezinnen in Edegem rekenen ook op hen om hetzelfde sociale beleid in Edegem ook de volgende zes jaar verder te zetten. kunnen blijven wonen.

Reus op Lentefeest Op 28 maart verwelkomde KAV-Sint-Jozef-Edegem een enthousiaste reus op het lentefeest. Ken je deze Grote Mijnheer? ’t Is de Reus van ’t Molenveld.

ZWART OP WIT - JUNI 2012

Je hebt hem nog nooit gezien? Dat kan. Het is ook lang geleden dat hij zich liet zien. Vroeger zag men hem hier vaak door ’t Molenveld wandelen. Hij deed dan een gezellig babbeltje met de mensen van de buurt. Maar ja, een reus heeft natuurlijk veel plaats nodig. De grote open ruimte in de buurt hier is stukje bij beetje kleiner geworden. En onze Molenveld-reus kroop stilletjes in een hoekje ...

2

Een grote gracht en draad er rond en de poort dicht ...

Vanaf nu kan het veranderen Een heel weekend stonden de poorten al wagenwijd open. Iedereen mocht langskomen. Ook de Reus van ’t Molenveld ging er naartoe, samen met Klein Duimpje en duizenden nieuwsgierigen. Prachtig is het er! Zo’n waardevol natuur- en cultuurhistorisch gebied, midden in Maar nu komt hij terug! een woonomgeving ... Samen met de Reus van ’t Molenveld wilWant van begin maart heeft Edegem een eigen bos, midden in len we dit bos blijven ontdekken en leren waarderen. ’t centrum van de gemeente! Het bos was er natuurlijk al véél langer, want het is een héél oud bos. Op Ferrariskaarten van bijna Heel graag wil ik iedereen er mee wegwijs maken. 250 jaar oud staat het domein van Hof ter Linden al getekend. Maar, ... niemand mocht erin! Het was het ‘Hof van den Baron’. Luce Stappaerts (alias Klein Duimpje)


Koen Snyders

Edegem, een gemeente met toekomst! ‘Edegem, een gemeente in de kering’ werd de titel van het strategisch plan 20082017 dat einde 2007 door de gemeenteraad werd goedgekeurd. In dit plan kon Koen Snyders zijn visie op de toekomst van Edegem mee inbrengen: een gemeente die eerder dorp wil zijn dan stad, een gemeente met warme contacten, buurtwerking en solidariteit tussen mensen. Tegelijkertijd ook veel aandacht voor groen, open ruimten en vernieuwing.

Koen Snyders: “Juist dat deden wij met het stimuleren van wijk-en buurtwerking, de verwerving van het kasteeldomein Ter Linden, de modernisering van de gemeentelijke administratie en de vernieuwing van het centrum. Dit traject is niet af en moet de volgende jaren verder worden ingevuld. Maar het nieuwe gemeenteplein en Hof ter Linden zijn grote opportuniteiten voor de toekomst.

Daarom blijf ik meer aandacht vragen voor de rol van de wijkagent en vraag ik dat politie opnieuw meer aanwezig zou zijn in het nieuwe gemeentehuis. De op-

De verschillende woonprojecten krijgen meer en meer vorm. Hierbij streven wij naar een goede variatie in het woningaanbod. Door perceelgrootte en volumes te beperken, proberen wij ook nieuwe woningen betaalbaar te houden. In alle Verbindingsweg N1-N171 projecten wordt voorzien in 15% sociale Koen Snyders: “Om de mobiliteitspro- woningen. Jonge gezinnen worden ook blemen in onze regio aan te pakken, ondersteund door een sterk uitgebouwde vragen wij een doorbraak in het debat kinderopvang. Samen met de uitbouw ‘verbindingsweg N1-N171’ wat heel de van de thuisdiensten wordt het nieuwe wijk Buizegem ten goede zou komen. Het woonzorgcentrum in de Drie Eikenstraat knooppunt Mortsel en collegewijk moet met een 100-tal bedden en 60 serviceflats een oplossing krijgen. Daarom werk ik weer een goede stap in de uitbouw van mee aan het mobiliteitsoverleg op ver- het aanbod voor senioren. schillende niveau’s (gemeente - provincie - Vlaanderen). Werken en ondernemen krijgen in de toeOm de verkeersveiligheid te verbete- komst nieuwe kansen op de IHK-site die ren, blijven wij verder investeren in zone wij willen omvormen tot KMO-zone voor 30-maatregelen en willen wij een aantal niet vervuilende bedrijven. De vernieuknelpunten op onder meer de Prins Bou- wing van het centrum is ongetwijfeld een dewijnlaan oplossen. stimulans voor alle handelszaken.” 3

ZWART OP WIT - JUNI 2012

Veiligheid en mobiliteit blijven belangrijke prioriteiten. De politie en brandweer kregen een nieuwe kwaliteitsvolle huisvesting en zijn dus degelijk uitgerust om hun taken goed te vervullen. Maar de relatie tussen politie en burger kan beter.

richting van winkel- en buurtinformatienetwerken kan de samenwerking tussen politie en burgers verder verbeteren en bijdragen tot de strijd tegen inbraken en andere vormen van criminaliteit.”


Vakbonden en sociale netwerken Wie nog nooit gehoord heeft van sociale netwerken zoals Facebook, Netlog of Twitter leeft vermoedelijk al enkele jaren op een andere planeet of is totaal vervreemd van de hedendaagse maatschappij. Moderne mensen gebruiken sociale netwerken om contacten te leggen of te onderhouden en om informatie uit te wisselen. Een trein die we als vakbond niet mogen missen of die we best laten voorbijrijden? Als vakbond kunnen we hierop anticiperen door onze leden te informeren en uit te nodigen om deel uit te maken van de grote syndicale familie die we tenslotte zijn. We mogen als vakbond echter niet uit het oog verliezen dat onze leden nooit sociale netwerken zullen aanwenden om over hun persoonlijke belangen en aangelegenheden te praten. Daarvoor blijft het belang van vertrouwelijke, menselijke contacten en persoonlijk advies onontbeerlijk. Dat is meteen ook onze kracht.

zijn. Niet meer, en niet minder.

Toegevoegde waarde Maar van een gestructureerde zakelijke aanpak is vooralsnog geen sprake. Hoe ongelooflijk dat ook mag klinken. Uitzonderingen bevestigen natuurlijk de regel. Evenmin bestaan er richtlijnen vanuit het bestuur van ondernemingen of organisaties om het sociale netwerkgebeuren te sturen, te organiseren of te controleren, zelfs niet in de aanloop naar de sociale verkiezingen van dit jaar. Betekent dit dan dat sociale netwerken geen toegevoegde waarde kunnen leveren? Integendeel, maar vergeet niet dat Rome en Parijs ook niet in enkele dagen gebouwd zijn. Sociale netwerken kunnen uiterst geschikte media zijn om mensen te informeren en om een groepsgevoel te stimuleren. Mensen hebben nu eenmaal behoefte om ergens bij te horen, om deel uit te maken van een groep gelijkgestem4 den en zielsverwanten.

Facebookpagina van ACV-Edegem We kunnen berichten over het sociaal overleg dat we voeren, we kunnen onze achterban interpelleren over de standpunten die we innemen en verdedigen. Kortom, er valt zoveel te doen. Maar, we moeten de sociale netwerken dan ook zien en gebruiken waarvoor ze bestemd

Of sterker nog, help mee aan de uitbouw van ACV-Edegem en laat u uitnodigen voor een van onze volgende vergaderingen. Er is nog heel wat werk aan de winkel, maar samen maken we er iets van.

ZWART OP WIT - JUNI 2012

Hoe ingeburgerd het gebruik van sociale netwerken bij particulieren ook is, zo afwachtend is de houding van de meeste ondernemingen en organisaties om zich te profileren op sociale netwerken. Facebook, Netlog, Twitter en anderen zijn duidelijk een zaak van natuurlijke personen. Het zijn vooral medewerkers en leden die zich inspannen om via sociale netwerken familie, vrienden en kennissen te overtuigen van de meerwaarde die hun onderneming of organisatie biedt.

ACV-Edegem is er dan ook van overtuigd dat het de trein van de sociale netwerken niet aan zich voorbij kan laten gaan. Daarom heeft ACV-Edegem een eigen Facebookpagina die open staat voor iedereen. Neem gerust een kijkje op https://www. facebook.com/groups/ACV.edegem. Deel er uw bevindingen en opmerkingen of stel er de vragen waarop u graag een antwoord zou krijgen.

Edouard Hendrix ACV-kernlid Edegem


De prioriteiten van Jan

Jan Pszeniczko is schepen bevoegd voor Personeel, Sociale Zaken, Seniorenbeleid, Woningbeleid, ICT, Sport en Intercommunales Jan Pszeniczko die in het maatschappelijke, culturele en sportieve leven heel wat taken kunnen opnemen. Wij moeten ervoor zorgen dat deze mensen de weg vinden naar het verenigingsleven. Een actieve groep senioren zal een meer dan positief effect hebben op het gezondheids- en welzijnsbeleid van onze gemeente. Een andere uitdaging is het aantrekken van nieuwe jonge gezinnen door meer betaalbare woningen te voorzien. Goed werkende en uitgebreide initiatieven rond kinderopvang en onthaalmoeders, voor- en naschoolse opvang, vakantiewerking – al dan niet in samenwerking met particuliere initiatieven – moeten de aantrekkingskracht van onze gemeente voor jonge gezinnen vergroten. Personeel – gemeentelijke administratie Jan: De voorbije legislatuur zijn we er in geslaagd het gemeentepersoneel een vernieuwde, moderne huisvesting te geven. Graag wil ik met hen verder werken aan een functioneel en dynamisch personeelsbeleid. Zowel onze administratieve als uitvoerende diensten moeten garantie bieden voor een sterke klantvriendelijke service. Ik wil er werk van maken dat de centrale balie op het gemeentehuis niet enkel gebruikt wordt voor gemeentelijke aangelegenheden, maar dat ook de sociale dienstverlening er een plaats kan hebben. Er moet dus werk gemaakt worden van de integratie en doorgedreven samenwerking tussen gemeente en OCMW, zodat die leiden tot een nog betere serviceverlening en het beheersbaar houden van de uitgaven.

In het voorjaar van 2011 nog gevierd voor zijn 20-jarig schepenambt, vroegen wij Jan Pszeniczko naar zijn prioriteiten als ACW-mandataris voor de legislatuur 2013-2019. Hij antwoordt op deze vraag vanuit zijn huidige functies.

Edegem als sterkst vergrijsde gemeente in Vlaanderen is niet enkel een uitdaging, maar ook een opportuniteit. Senioren zijn de eersten

Acties zoals ‘123-Feel-Free’ moeten meer kansen krijgen. Dit programma draait zowel om voedings- als bewegingsadviezen die onze algemene gezondheid helpen ondersteunen. Dat de ondersteuning voor het verenigingsleven meer dan een speerpunt is, bewijzen de vele initiatieven die in de jeugdwerking, culturele en sociale verenigingen genomen worden. Ze moeten deze ondersteuning blijven behouden. Als ACW-mandataris wil ik mij in de komende gemeenteraadsverkiezingen engageren om het beleid mee uit te voeren zoals door het ACWprioriteiten memorandum wordt voorgesteld.Door het samenbrengen van ervaren en nieuwe ACW-kandidaten vormen wij een sterke ploeg om een dito uitslag neer te zetten. Ik reken alvast op u!

ZWART OP WIT - JUNI 2012

Sociale zaken – seniorenbeleid – woningbeleid Jan: Edegem behoort tot een kleine groep van gemeenten waar het sociaal aanbod behoorlijk is uitgewerkt. Toch moeten wij er alles aan doen om de drempel van de sociale zorgverstrekking zo laag mogelijk te houden. Poetsdienst, crisisopvang, huisbezoeken, vakantieopvang moeten betaalbaar en cumuleerbaar zijn. Omdat er een tekort is aan betaalbare seniorenflats moet er samengewerkt worden met de particuliere sector, waarbij later het OCMW in deze seniorenflats diensten kan verlenen. Dienstencheques voor huishoudelijke hulp moet behouden blijven.

Sport Jan: Als schepen van sport ben ik een tevreden man. Met meer dan 10.000 sportbeoefenaars – zowel vrij als in clubverband – staat Edegem mee aan de top van actieve gemeenten. Ik wil in de toekomst deze verenigingen graag verder ondersteunen. Initiatieven als ‘Mee naar de Mont Ventoux’, Forten Gordel, speel- en sportweken, Olympische straten, sportinitiatie voor de lagere scholen, ... moeten verder worden uitgebreid.

5


Eifel 2012 Pasar Edegem heeft een zeer geslaagd wandelweekend achter de rug met een toffe groep, veel variatie, lekker eten, een zeer verzorgd hotel en bovenal met goed weer! Dat hebben we niet zelf in de hand maar het beslist altijd mee over het welslagen van een uitstap. We laten je graag meeproeven van de sfeer. Misschien krijg je wel zin om volgende keer mee te gaan. Vrijdag half twaalf. De eerste deelnemers arriveren in Neuerburg. Inschrijven en eerste instructies. Tegen half één is iedereen er en gaan we middagmalen. Daarna installatie op de kamer en klaarmaken voor de eerste wandeling. Die brengt ons trapsgewijs omhoog langs de ruïnes van Fort Wilhelm tot aan de Kanzel Schönes Aussicht. Het zicht op de stad is grandioos.

naar het hotel voor het avondmaal. Ten slotte een quiz met veel animo en de nodige prijzen.

Zondag nog een stadswandeling. Achtereenvolgens bezoeken we de Beilsturm (een oude verdedigingstoren), de Eligiuskapel en -bron, het soldatenkerkhof, het bord met de schelp (Neuerburg ligt op de route naar Compostela), het oorlogsgedenkmoDoor het woud dalen we geleidelijk af naar de Kreuzkapelle en nument en het stadspark met de waterval. via de kruisweg terug naar beneden. Na het aperitief begint de verrassingsavond. In een kiosk brandt het vuur van de BBQ en Een uiterst verzorgd middagmaal sluit ons verblijf af en we keren staat alles voor ons klaar. Een gezellige avond met bereidwillige terug naar Edegem. bakkers en schenkers sluit de eerste dag af. Zaterdagochtend: uitgebreid buffetontbijt. Daarna hebben de deelnemers de keuze. Wie het aankan (en dat zijn de meesten ) doet mee aan de voormiddagwandeling. Een steile klim naar de heuvel aan de andere kant brengt ons tot het punt waar we een schitterend zicht hebben op de heuvels en dorpjes in de verte. De anderen wandelen rustig naar het stadje en gaan winkeltjes kijken of blijven in het hotel en spelen kaart.

ZWART OP WIT - JUNI 2012

Middeleeuwse feesten In de namiddag wandelen we naar de kerk, naar de oude Burg (nu pastorij) en naar Schwarzbildchen: een Mariabeeldje in een oude holle eik. Daarbij hoort de Johanniskapel en de onvermijdelijke kruisweg.

6

Dan naar de Burg. Daar is het net dit weekend opendeur met middeleeuwse feesten. Echt leuk om dat mee te maken. Terug

De Kreuzkapelle

Vanaf eind juni begint ons fietsseizoen: alle info op onze www.pasar.be/edegem


Samen toekomst maken 20 jaar CD&V-senioren

‘Wij willen vooruitzien in verantwoordelijkheid en solidariteit” zei huidig voorzitster An Hermans bij de viering van de 20ste verjaardag van de CD&V-senioren. Tweehonderdvijftig aanwezigen genoten van een gevarieerd programma met Europees president Herman Van Rompuy, CD&V-voorzitter Wouter Beke, meerdere deskundigen en vele getuigenissen. Feest was er ook om engagement en verbondenheid. Tijdens de viering werd ook naar uitdagingen voor senioren gekeken voor de eerstkomende jaren. Liliane Trienpont – jarenlang Edegems OCMW-voorzitster en raadslid – maakte deel uit van een panel van deskundigen waaronder ook een vertegenwoordiger van minister van Welzijn, Jo Vandeurzen. mogelijk te maken buiten het gezin waar senioren verblijven. • Een groot probleem voor zowel de thuiszorg als de residentiële opvang zal zijn: het gepaste personeel vinden en houden! • Ook de mobiliteit van de senioren is een uitdaging voor de toekomst. Als er initiatieven ontstaan om vereenzaming tegen te gaan moeten senioren ook ondersteund worden om er te geraken ... Gemeente en OCMW moeten de handen in elkaar slaan om daar aan tegemoet te komen door o.a. de toestand van de wegen op te volgen,

banken om senioren rustpunten te geven, openbare toiletten en ook een bewust sportbeleid voor senioren te ontwikkelen. Liliane riep hiermee op om in de eigen leefomgeving en ook in de gestructureerde samenleving zwakkere en kwetsbare medemensen niet los te laten. Toekomstgericht. Voor elke generatie. Edegem, de meest vergrijzende gemeente van Vlaanderen, heeft vele uitdagingen voor de nabije toekomst.

ZWART OP WIT - JUNI 2012

Liliane Trienpont formuleerde daarbij met vuur een aantal uitdagingen voor het toekomstig beleid: • Het steeds ouder worden van onze bevolking zal ook een vergrijzing binnen de vergrijzing meebrengen, of – zoals sommigen het noemen – een verzilvering binnen de vergrijzing. Wat in de praktijk wil zeggen dat in de woon- en zorgcentra meestal de meest zorgbehoevenden voorrang krijgen (en ook een betere subsidiëring) met als gevolg dat senioren met lichtere zorgbehoevendheid op de wachtlijst komen. De groeiende vergrijzing van onze bevolking brengt mee dat meer en meer dementie en Alzheimer voorkomt. Ten gevolge daarvan zal binnen de woon- en zorgcentra een aangepast beleid moeten gevoerd worden. Communicatie moet ook binnen het woon- en zorgcentrum mogelijk blijven. • Ook thuiszorg kent zijn grenzen. Langer thuisblijven – wat we allemaal wensen – vraagt omkadering van zowel thuisverzorgers als van familie. De vergrijzende bevolking heeft ook ouder wordende kinderen die hun grenzen hebben ... • Mantelzorgers moeten zeker ondersteund worden, door dag- en nachtverblijf

7


Georgette Leysen, een begrip in de gemeente en de Sint-Jozefparochie. Ze kende jan en alleman en had steeds dat hartverwarmende zinnetje klaar: “Kop op, ’t komt wel goed.” Iedereen kende Georgette want overal snorde ze met haar ‘tram’ door de straten met de snelheid van een ervaren rallypiloot. Geen bobbeltje was te hoog, geen bocht te scherp.

Bij het afscheid van Georgette Georgette groeide op in Hoboken, tussen de ‘peekes en de knollekes’. Haar liefde voor de natuur en het vlakke land is haar heel haar leven bijgebleven. Ze was geïnteresseerd in alles. Bijna de hele bib had ze uitgelezen. Grote liefde en bezorgdheid waren er voor Sosse, de kinderen en kleinkinderen. Kortom de hele ‘Leysenkens clan’. Het verenigingsleven en de parochie lagen haar nauw aan het hart. Jarenlang was ze een door iedereen gewaardeerd bestuurslid en kernlid van KAV (nu Femma). Ze kwam zelfs in de gemeenteraad terecht. Sindsdien is er geen enkel voetpad zonder degelijke afrit meer en werden gebouwen zelfs van een lift voorzien.

ZWART OP WIT - JUNI 2012

Wij, mensen van de buurt, de verenigingen en de gemeente, zijn je heel dankbaar voor wat je ons voorleefde. Van op de aarde sturen we jou daarom een verdiend bloemeke. Dank je wel, Georgette, het ga je goed!

8

In de prachtige verrijzenisviering schreef kleindochter Dorien het volgende: Lieve grootmoe, Ik ga niet vertellen hoe sterk je doorzettingsvermogen was, want dat weet iedereen. Ik zeg niet dat ik je heel grappig vond, want je bracht iedereen wel eens aan het lachen. Ik ga niet vertellen hoe je kon rijmen en dichten, want dat weten we allemaal. Ik vertel niet dat je altijd zeer begaan was met mensen, want iedereen wist dat je bij jou terechtkon voor een babbel. Ik zal niet vertellen dat ik je heel erg bewonderde, want velen bewonderden jou. Ik zeg niet dat ik je mis, want iedereen zal je missen.

M.B. Met steun van: Agent in Edegem: ATTENT! Prins Boudewijnlaan 443

Zwart op wit (juni 2012)  

Plaatselijke nieuwsbrief ACW-Edegem

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you