Page 1

Driemaandelijks tijdschrift van ACW-Antwerpen Jaargang 12, nummer 1 Redactie en abonnementenservice: Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen, acwantwerpen@acw.be, www.acwantwerpen.be Verantwoordelijke uitgever: Annemie Verhoeven

(december 2011 - januari 2012 - februari 2012) tel. 03 220 12 22,

België-Belgique P.B. ANTWERPEN X 8/2858 afgiftekantoor 2000 Antwerpen X P106313

Op 6 november organiseerden 151 lokale Pasar-afdelingen over heel Vlaanderen wandel- en plantacties onder de titel ‘Pasar boomt’. Doel van deze actie was om Vlaanderen groener en bosrijker te maken. Ook regio Antwerpen droeg haar boompje bij. In Wuustwezel en Zandhoven zorgden 240 deelnemers voor 650 nieuwe bomen. In de afdelingen Ranst, Hemiksem, Edegem, Boechout, Schilde, Wilrijk, Antwerpen stad, Antwerpen-Kiel en Zwijndrecht strekten 320 lustige wandelaars hun beentjes met de eis voor meer bos!


Armoede is geen kinderspel Armoede is geen kinderspel, integendeel, het is één van de meest ernstige problemen van onze samenleving. Armoede is een schande, een falen van onze welvaartsstaat. Armoede is een veelkoppig monster dat één op vijf kinderen in ons land dagelijks geweld aandoet. Dat is alarmerend, want armoede raakt kinderen in alle aspecten van hun leven. Een kinderleven in armoede laat blijvende littekens na en is vaak de onvermijdelijke valkuil voor een verder leven in armoede. De campagne van Welzijnszorg richt zich in 2011 op het armoedeprobleem bij kinderen en jongeren. In 1997 werd 4% van de kinderen in Vlaanderen geboren in een gezin met een verhoogd risico op armoede. Twaalf jaar later was het met 8,4 % meer dan dubbel zoveel. Het streefcijfer van de Vlaamse regering om te dalen naar 3,8 % tegen 2020 is verder af dan ooit.

grote verantwoordelijkheid dragen voor hun situatie. Dit ‘individueel schuldmodel’ klopt niet. Heel wat mechanismen in onze samenleving zorgen ervoor dat een aanzienlijk deel van mensen uitgesloten wordt en dat ze in armoede terechtkomen.

Willen we armoede bestrijden dan moeten we niet alleen mensen versterken maar ook de bestaande structuren en mechanismen, die uitsluiting in de Structureel probleem Onze samenleving kijkt vaak hand werken, veranderen. Anmet een beschuldigende blik ders dweilen we verder met de naar mensen in armoede. Men kraan open. Armoede kan enkel gaat er vanuit dat ze zelf een bestreden worden als ook het

2

de stroming

armoedebeleid tegelijk inzet op deze verschillende levensdomeinen. Kinderarmoede bestrijden begint dan ook bij het versterken van gezinnen in armoede. Politieke eisen Geen campagne van Welzijnszorg zonder politieke eisen. Want we blijven ervan overtuigd dat armoede alleen kan teruggedrongen worden met een degelijk armoedebeleid dat gericht is op het herverdelen van de middelen die beschikbaar zijn om iedereen een menswaardig bestaan te garanderen. Bij deze campagne zetten we volgende


eisen voorop. 1. Een leefbaar inkomen dat rekening houdt met de samenstelling van elk gezin. Wij vragen dat de uitkeringen afhankelijk worden van de gezinssamenstelling zodat elk gezin minimaal een inkomen heeft dat tenminste beantwoordt aan de Vlaamse budgetstandaard. De uitkeringen en vervangingsinkomens in België worden niet berekend op de gezinsgrootte. Een uitkering voor een gezinshoofd mag niet dezelfde zijn wanneer er in het gezin één kind of vier kinderen leven. De kinderbijslag of de verhoogde kinderbijslag dekt evenmin de kosten voor het opvoeden van kinderen. Omwille van de gezinssamenstelling belanden heel wat gezinnen zo in steeds diepere armoede. 2. Een laagdrempelige ontmoetingsplaats en een toegankelijk aanspreekpunt voor opvoedingsvragen in elke gemeente. Samen met alle betrokken partijen in de gemeente en organisaties van mensen in armoede moet er gezocht worden naar de beste locatie. Bij het aanspreekpunt moeten mensen terecht kunnen voor hun opvoedingsvraag. Deze krijgt een duidelijk antwoord waarbij de minst ingrijpende oplossing steeds prioritair is. De Vlaamse overheid moet hiervoor de nodige ondersteuning aanbieden aan de lokale besturen. 3. Een lessenpakket over (kans) armoede in alle lerarenopleidingen Daarin moet de binnenkant en buitenkant van armoede onder de aandacht gebracht worden van de studenten. Weten wat armoede betekent in het dagelijks leven van kinderen, jongeren en hun ouders is essentieel om hiermee te leren omgaan en rekening mee te houden. Deze module moet bestaan uit een combinatie van theorie en praktijkervaring. Het onderwijs moet

Welzijnszorg regio Antwerpen fons.corten@welzijnszorg.be tel. 03 217 24 97 ook voor kinderen en jongeren in armoede een hefboom zijn naar een goede toekomst. Essentieel is de kennis van de leefwereld van mensen in armoede.

zijn. Binnen het georganiseerde aanbod voor kinderen en jongeren moet er voortdurend gewerkt worden om drempels te slopen.

4. Een toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren in armoede. Daarvoor moet er voldoende openbare ruimte op maat van verschillende leeftijden beschikbaar zijn om te spelen en jong te

Er moet ook een verbreding van het aanbod komen, zodat kinderen en jongeren de mogelijkheid hebben om zich aan te sluiten bij een groep waar ze zich thuis voelen.

Een warme oproep Bouw mee aan een toekomst zonder armoede. Geef kansen aan kinderen en jongeren thuis, op school en in de vrije tijd. - teken de petitie op www.armoedeisgeenkinderspel.be - organiseer een soepactie via www.soepopdestoep.be - ondersteun een project en doe een gift op rekeningnummer 000-0000003-03 van Welzijnszorg. - zet je benen in en loop mee de Corrida in Leuven op 31 december. - doe een financiële actie en organiseer een kaarsenverkoop. - lees het volledige dossier. Te bestellen via www.welzijnszorg.be

3

de stroming


4

de stroming


5

de stroming


Iedereen mee in onze gemeente We staan minder dan een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. Voor onze plaatselijke ACW-afdelingen en deelorganisaties is dit het moment bij uitstek om te wegen op het beleid. Terecht. Want bij lokale verkiezingen is de betrokkenheid van de burger het grootst. Het gemeente- en stadsbeleid gebeurt dichtbij de mensen. Je woont, leeft, werkt, winkelt, ben creatief bezig, zet je in, … in je gemeente. Het is daar waar je je vragen, verwachtingen, suggesties en problemen ziet.

werken en de overgang naar een meer duurzame samenleving maken met minder energieverbruik.

die ons programma onderschrijven, ondersteunen en meenemen in het beleid. Deze samenwerking vereist een wederzijds engagement van het ACW en de mandatarissen.

Elke gemeentelijke ACW-kern formuleert het komende jaar duidelijke en haalbare prioritei- Voor de ACW-erkende mandaDe gemeente, de stad of het ten die bijdragen aan een sociaal tarissen creëert het ACW een sodistrict is ook het werkterrein rechtvaardige samenleving. Op ciaal draagvlak met een netwerk van de duizenden vrijwilligers maat van elke gemeente wordt van ondersteuning, een aanbod en verenigingen. Zij staan borg een beleidsnota gemaakt vanuit van vorming en structureel ingevoor betrokkenheid en verbon- een ACW-bril: sociaal, recht- bouwd overleg over beleidsdosdenheid van mensen en dus vaardig, duurzaam en democra- siers. voor een warme samenleving. tisch. Mandatarissen die zich in hun De gemeente is het werkterrein opdracht laten leiden door de van ACW. Daar zijn onze vrijwilligers en mandatarissen alert voor dagdagelijkse uitdagingen, Als je tegelijk syndicaal, socio-cultureel en bouwen ze dossiers op, werken mutualistisch werkt ontwikkel je een milde ze actiegericht aan oplossingen kracht in de maatschappij. Hoewel mild en betrekken er mensen bij. heeft deze kracht wel stootkracht. Omdat ze verenigt en niet verdeelt. Omdat ze kwaPrioriteiten bepalen liteit geeft aan het leven en het samenleven We zijn een brede sociale bewevoor zowel de sterkeren als de zwakkeren.” ging in Vlaanderen met een duidelijk maatschappijproject. De Patrick Develtere, ACW-voorzitter essentie van een ACW-visie is dat het beleid sociaal rechtvaardig moet zijn, duurzaam en met grote betrokkenheid van burgers Vertrouwenspersonen fundamentele gedrevenheid en middenveldorganisaties. Om het ACW-programma naar democratie, solidariteit en maximaal te realiseren is het duurzame ontwikkeling en zij die Het beleid moet rekening hounodig te kunnen rekenen op het maatschappelijk middenveld den met mensen die minder vertrouwenspersonen in de po- als essentiële medespeler erkendraagkracht hebben. Tegelijkerlitiek. Daarom werken we met nen, lopen dezelfde richting uit tijd moet het toekomstgericht ACW-erkende mandatarissen als het ACW.

6

de stroming


Toon je HART en organiseer een activiteit met een HART voor het Zuiden! - Wanneer je het online invult, krijgen we deze informatie automatisch en kondigen we jouw activiteit aan op onze website. - Als je geen materiaal online wil bestellen, stuur ons dan een mailtje met info over jouw activiteit, dan zetten we dit ook op onze website. Graag horen we Maar misschien verkoop je ook van jou wie, wanneer, waar en drank en versnaperingen? Vraag welke activiteit precies organidan een klein bedrag extra en seert. laat de aanwezigen weten dat Al deze info stuur je naar: deze extra bijdrage financiële martine.stroobants@wsm.be. - Stuur ons zeker ook een foto steun is voor de derde wereld. van jouw activiteit en maak kans Jouw activiteit ten voordele van op een leuke prijs. de partners van Wereldsolida- - Je kan ook een “fruitshake” orriteit krijgt dan het “Hart voor ganiseren ten voordele van Wehet Zuiden”-label. Zo’n activiteit reldsolidariteit. heeft meerwaarde: voor jouw leden en voor dappere mensen in het Zuiden. Hoe ga je aan de slag? Kies één of meerdere activiteiten uit je programma die veel mensen op de been brengen en waarvoor je een bijdrage aan de aanwezigen kan vragen. Die bijdrage kan het inkomgeld of de deelnameprijs zijn.

Wat met de opbrengst? Stort de opbrengst van jouw activiteit op de rekening van Wereldsolidariteit, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel. DEXIA BE96-7995-5000-0005 VDK BE41-8900-1404-3510 Met mededeling: “Hart voor het Zuiden - naam en adres van jouw organisatie”

Je kan ook gratis materiaal bestellen via de website www.wereldsolidariteit.be - affiches voor de aankleding van de ruimte - stickers om uitnodigingen, placemats of glazen van het label te voorzien. De stickers kunnen ook perfect op de kleding van de deelnemers worden gekleefd. Laat ons iets weten! Laat ons weten welke activiteit met een Hart voor het Zuiden jouw lokale organisatie organiseert, dan geven we dit een plekje op onze website.

Voor meer info, inspiratie of materiaal: WS-animator van ACW Antwerpen: Zofia Mezeyova, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen, tel. 03 220 12 14, zofia.mezeyova@acw.be

7

de stroming


e j n o To t Har r o o v n e d i u Z t e h

wensn e e t e m ereld in! w e d n t e aritei wens Stuur je n Wereldsolid aal jf speci pi v n a kaart va v lo et e een s in huis, enve j l a a h ten euro Voor 5 pen wenskaar ontwor egrepen. pen inb

bij: rijgen k r 1, e v e aat 11 nt r j i t s z e l n a e tion aart Wensk twerpen, Na n ing. ACW-A twerpen, erdiep v e d n r e 2000 A iaat op de d ar secret 20 12 22 2 .be tel. 03 erpen@acw dariteit.be li tw reldso acwan e w . w ww of via

8

de stroming

Gedrukt op 100% gerecycleerd papier.

de Stroming (december 2011)  

Driemaandelijks tijdschrift van ACW-Antwerpen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you