Page 1

dixit

se

26

krant over

samenleving gezondheid werk

Als we onderzoek doen naar de supplementen in of buiten de ziekenhuizen, dan doen we dat niet om de dokters te pesten, maar om het belang van de betaalbaarheid van de zorg te benadrukken. Marc Justaert, voorzitter CM

Regio Mechelen Vrijdag 6 december 2013

Lees meer op pag. 7

ACV pleit voor belastinghervorming

Rechtvaardiger belasten Helaba, ok wel Ik heb daar o r heel de zome hé voor gewerk t

www.acw.be www.cm.be www.acv-online.be

Femma-vrouwen strijden tegen borstkanker Van 9 tot 15 december betuigen Femma-leden hun steun aan wie vecht tegen borstkanker. Zij dragen dan een zelfgemaakt roze accessoire.

2 Zwanger worden met ivf? Ook voor ivf is er een tegemoetkoming. Peter en Cindy getuigen in de slotbijdrage van de serie naar aanleiding van 50 jaar wet op de ziekteverzekering.

In een democratische en solidaire samenleving moet iedereen volgens draagkracht een bijdrage leveren voor alle collectieve diensten (scholen, kinderopvang, openbaar vervoer, ziekenhuizen, …). Belastingen zijn daarvoor broodnodig. ‘Maar ze moeten rechtvaardig zijn’, vindt ACV-voorzitter Marc Leemans. ‘Een fiscale hervorming is nodig: niet om wie vandaag correct zijn deel doet méér te belasten. Wel om béter te belasten.’

H

et ACV wil een actieve rol in het debat spelen dat ook in België gevoerd wordt. Daarom organiseerde een studiedag over fiscaliteit. Het ACV verkondigt al jaren dat ‘de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen’. Vandaag is haast iedereen het erover eens dat de lasten te zwaar wegen op arbeid. ‘Dat is niet enkel onrechtvaardig. Het is ook slecht voor de werkgelegenheid’, weet Leemans. Mogelijke lagere bijdragen op arbeid leveren voor de sociale zekerheid minder op en dat verschil moet wel gecompenseerd worden. ‘Dit door andere inkomens meer te laten bijdragen. Dat is cruciaal voor ACV. Het is geen goed idee om in moeilijke economische omstandigheden en met de vergrij-

zing op komst een gat te slaan in het budget van overheid en sociale zekerheid.’

Tax shift Op de studiedag nam Christian Valenduc van de FOD Financiën het woord. Hij stelde drie pistes voor om de minderinkomsten te compenseren, als de lasten op arbeid zouden

De lasten op arbeid zijn te zwaar. Dat is onrechtvaardig en slecht voor de werkgelegenheid. Marc Leemans, ACV-voorzitter

dalen: een belasting op consumptie, vermogen of milieubelastende producten. ACV volgt zijn pleidooi voor deze verschuiving, of ‘tax shift’. ‘Zo vang je drie vliegen in één klap’, besluit Leemans. ‘Je geeft de bedrijven de nodige zuurstof om jobs te creëren. Je maakt het fiscaal systeem rechtvaardiger en eerlijker. En je ontraadt bovendien milieuonvriendelijk gedrag.’ (JDO)

✔✔Meer over rechtvaardig belasten op pagina 11: ‘Vijf voorstellen van ACV om rechtvaardiger te belasten’ ‘Focus: De regering weet nog wat te doen’

jaargang 69 ¬ visie nummer 26 ¬ afgiftekantoor brussel x ¬ p806000 ¬ volgend nummer op 20 december 2013

5 ACV-Jongeren houden huiskamerdebatten over Europa

13

Duurzaam bouwen Vanaf 2021 moeten we energieneutraal bouwen. Voor het milieu of voor onze portefeuille?

Regionieuws

15 20


2

¬ onze samenleving

Visie ¬ vrijdag 6 december 2013

Vergeet-je-tietje-nietje

Femma-vrouwen strijden tegen borstkanker Eén op negen vrouwen in België krijgt in de loop van haar leven te maken met borstkanker. Hoe sneller de ziekte opgespoord wordt, hoe groter de kans op genezing. Femma houdt van 9 tot 15 december een ‘week van de borstkanker’ om alle getroffen vrouwen te steunen. Tegelijk roept de vrouwenbeweging op om preventief te laten screenen.

Winterperiode energie Op 1 december is de zogenaamde ‘win­ terperiode’ van start gegaan. Dat bete­ kent dat geen enkel gezin nog zonder elektriciteit of aardgas gezet mag wor­ den. In deze periode kunnen OCMW’s gra­ tis gas toekennen aan mensen met een budgetmeter. De kosten kunnen zij voor een groot deel recupereren bij de netbe­ heerders. De regeling werd drie jaar ge­ leden ingevoerd. Eén gemeente op drie maakt er nog geen gebruik van.

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen. In België worden jaarlijks 9 400 nieuwe gevallen vastgesteld. Elke dag sterven zeven vrouwen aan de ziekte. Vier op de vijf borstkankerpatiënten geneest. Van 9 tot 15 december betuigen Femmavrouwen hun steun aan wie vecht tegen borstkanker. Femma-vrijwilligers en -leden dragen die week een zelfgemaakt roze accessoire. Ze hebben het accessoire gemaakt tijdens een workshop, waar ook ruimte was voor een gesprek over borstkanker.

Vergeet-je-tietje-nietje Hoe sneller borstkanker wordt opgespoord, hoe groter de kans op genezing. Alle vrouwen tussen 50 en 70 jaar worden

ver

knipsels

Soep op de stoep

Van 9 tot 15 december betuigen Femma-leden hun steun aan alle vrouwen die getroffen zijn door borstkanker. Zij dragen dan een zelfgemaakt roze accessoire. daarom automatisch uitgenodigd voor een gratis tweejaarlijkse screening. Uit cijfers blijkt dat maar één vrouw op de twee hierop ingaat. De eerste preventieve screening is een drempel voor velen. Angst voor de test zelf, maar ook angst voor het resultaat spelen een belangrijke rol. Femma slaat de handen in elkaar met

Think-Pink, de nationale borstkankercampagne. Onder de slogan Vergeet-jetietje-nietje willen zij zoveel mogelijk vrouwen aanmoedigen om hun borsten te laten onderzoeken. (LG)

✔✔www.femmategenborstkanker. blogspot.be ✔✔www.think-pink.be

15,3 procent van de Belgen leeft in ar­ moede. Zonder sociale transfers zou het armoedecijfer maar liefst 42 procent be­ dragen. Dat staat in het Jaarboek Armoe­ de en Sociale Uitsluiting 2013. Met de jaarlijkse Soep op de stoep-actie vraagt Welzijnszorg aandacht voor de ar­ moedeproblematiek. Deze maand kun je op 700 plaatsen terecht voor een kom warme soep. Zo steun je lokale armoe­ deprojecten.

✔✔Alle info:

www.soepopdestoep.be of 02 502 55 75

WOORDing samen De voorbije weken merkte ik meer dan eens dat velen worstelen met de problemen van vandaag. Wij met de christelijke werknemers­ organisaties denken na over hoe we als sterke beweging een antwoord bieden aan de uitda­ gingen van vandaag. Facturen worden haast onbetaalbaar. We com­ bineren ons te pletter met werk, gezin en vrije tijd. Stress op het werk slorpt ons op. We wor­ den uitgedaagd om na te denken over onze leefomgeving. Hoe zorgen we voor een verkeersveilige schoolomgeving voor onze kinderen? Hoe krijgt duurzame mobiliteit vorm? Hoe pakken we gezondheidszorg en ouderenzorg aan? De vrije markt en de overheid formuleren niet voor alle pro­ blemen pasklare antwoorden. Onze beweging weet alvast wel hoe we de uitdagingen kun­ nen aanpakken: samen. Samen bereiken we meer dan alleen. Dat zeggen de 11 organisaties die in de toekomst meer dan ooit hun krachten willen bundelen: ACV, CM, Familiehulp, Femma, kwb, KAJ, Okra, Ziekenzorg CM, Pasar,

het Internationaal Comité en Wereldsolida­ riteit. Zij zullen zich als netwerk ook verbinden met vier geassocieerde partners: Arktos, Groep Intro, Pax Christi en Welzijnszorg.

We willen samen harder dan ooit op tafel kloppen voor een sociaal rechtvaardige samenleving. Wie overtuigd is van zijn gelijk, moet op dezelf­ de nagel blijven kloppen. Bovendien klop je samen harder. Samen kan je elkaar bemoedi­ gen. We willen samen harder dan ooit op tafel kloppen voor een sociaal rechtvaardige samen­ leving. De elf organisaties willen met hun ACW ook samen wegen op het beleid: lokaal, Vlaams, federaal en zelfs internationaal. De kracht van het ACW en de 11 organisaties zit bovendien ook in de breedte van het netwerk. We kunnen rekenen op nu al meer dan 220 000 vrijwilligers en een veelvoud aan leden. Ons netwerk is vertakt tot vele duizenden lokale afdelingen van het ACW en de 11 organisaties. We brengen niet alleen veel ideeën en initiatie­

ven samen, we kunnen met de 11 organisaties ook rekenen op een grote verscheidenheid aan expertise en vaardigheden. Voor een verkeersonveilige situatie aan een school kan actie worden ondernomen. Voor expertise, inspiratie en ook medestanders kan je beroep doen op het netwerk. Naast organi­ sator van het netwerk, zal het ACW ook een luidspreker zijn, om initiatieven van de 11 orga­ nisaties breder weerklank te geven. Ook voor vraagstukken rond bijvoorbeeld gezondheidszorg en de combinatie arbeidgezin brengen we expertise en mensen samen. In ons netwerk worden de organisaties, hun leden en al onze vrijwilligers door elkaar aan­ gemoedigd. We delen een onuitputtelijk enthousiasme om samen verder te bouwen aan een rechtvaardige, sociale, duurzame en kwa­ liteitsvolle samenleving. We stippelen volop de weg uit naar het netwerk van de 11 organisaties. De weg leidt naar ons ACW-congres op 14 juni 2014. De weg zal boei­ end zijn. En vooral, samen. Samen met 11 organisaties, hun leden, al onze vrijwilligers. En ook samen met u? Ik hoop het van harte. Patrick Develtere, voorzitter ACW


¬ onze samenleving

Visie ¬ vrijdag 6 december 2013

3

Hoe luid is de stem van de verenigingen vandaag?

‘Het middenveld zal meer dan gezellig zijn’

A

ls ik spreek over het middenveld, dan bedoel ik alle vereni­ gingen die groepen, meningen en belangen vertegenwoordi­ gen’, vertelt Anton Schuurmans. ‘Enkele voorbeelden: ACV verdedigt de belangen van werknemers, Natuurpunt verenigt mensen die zich inzetten voor natuurbe­ houd, Voedselteams brengt consumenten en producenten van streekproducten bij elkaar, enzovoort. Deze verenigingen vormen een brug tus­ sen de burgers enerzijds, en de overheid anderzijds. Middenveldorganisaties ge­­ ven een stem aan hun achterban én wer­ ken actief mee aan de totstandkoming van het beleid. Zo is ACV medebeheerder van de RVA (Rijksdienst voor Arbeids­ voorziening) en zetelt Natuur­punt in de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen.’ Maar de verenigingen in Vlaanderen staan meer en meer onder druk. ‘Ik merk enkele tendensen op die de bewe­ gingsvrijheid van verenigingen beknot­ ten. Ik geef er twee mee. Ten eerste neemt de regelgeving voor verenigingen explo­ sief toe. Veel verenigingen werken met overheidsmiddelen en moeten zich nu tot in de kleinste details verantwoorden voor wat zij met elke eurocent doen. Dat ver­ hoogt de administratieve werkdruk. Het lijkt haast alsof de overheid het midden­ veld niet vertrouwt.

Ten tweede staat het actievoeren onder druk. In mei vond een vreedzame beto­ ging plaats in Antwerpen voor voedsel­ veiligheid en tegen het biotechnologiebe­ drijf Monsanto. Tachtig actievoerders kre­ gen een GAS-boete onder hun neus geschoven (intussen zijn de boetes geseponeerd, red.). Ook Greenpeace heeft al meer­ dere rechtszaken aan zijn been gehad voor bendevorming. Het beperken en zelfs criminaliseren van sociale actie ondermijnt het recht op vrije meningsui­ ting en betogen.’

Sommige organisaties hebben een sterke maatschappelijk dienstverlening uitge­ bouwd. En ook hier loert kritiek om de hoek. Waarom moet het ziekenfonds de ziekteverzekering organiseren, en de vakbond de werkloosheidsverzekering, hoor je dan. Nochtans bevestigen ledenpeilingen en internationale onderzoeken keer op keer dat noch de private markt, noch de over­ heid deze diensten aan een lagere kost­ prijs kunnen aan­ bieden. Bovendien worden Het middenveld rond de dienstverle­ moet opnieuw op de ning heel wat acti­ voorgrond treden in viteiten op touw het maatschappelijke gezet. Zo voert CM de ziekteverzeke­ debat. ring uit, maar orga­ Het middenveld mag niseert het ook heel Anton Schuurmans, dus wel gezellig zijn, wat sociaal-culture­ De Verenigde Verenigingen maar niet kritisch? le en zorgende acti­ viteiten. Vrijwil­l i­ ‘Verenigingen zorgen voor ontmoeting, gezelligheid en verbon­ gers spelen hier de eerste viool. Dat is denheid. Dat vindt de politiek allemaal onbetaalbaar.’ prima. Maar over de kritische stem van Wat zal de toekomst brengen? het middenveld is er meer discussie. Sommige maatregelen grijpen hier zelfs ‘De afgelopen tien jaar heeft het midden­ op in. Zo snoeit de overheid nogal gretig veld het moeilijk gehad om zijn verhaal in overlegstructuren waar verenigingen aan de man te brengen. Het middenveld wordt immers gedreven door waarden, in zetelen, omwille van efficiëntie.

zoals solidariteit, vrijheid en gelijkheid. En waarden zijn lang niet sexy geweest. Maar ik zie verandering in de lucht han­ gen. De financiële crisis heeft de buiten­ sporigheden van de marktwerking aange­ toond. Waarden vinden opnieuw ingang in de economie. Coöperaties en sociale innovatie boomen. Ook politieke partijen buigen zich opnieuw over hun waarden en ideologie tijdens recente partij- en toe­ komstcongressen. Waarden zijn weer in. Het is tijd voor verenigingen om hun eigen waarden, al dan niet afgestoft en aangescherpt, mee in de strijd te gooien. Het middenveld moet opnieuw op de voorgrond treden in het maatschappelij­ ke debat. En mee vormgeven aan de samenleving.’ Leen Grevendonck

✔✔‘De verenigde verenigingen’ is de

spreekbuis van het middenveld in Vlaanderen. Enkele honderden verenigingen zijn er lid van, waaronder ACW, ACV en CM. Meer info en standpunten: www.deverenigdeverenigingen.be.

beelding

ver

Joost De Bock

Het verenigingsleven speelt een belangrijke rol in het leven van heel wat Vlamingen. Maar heeft het middenveld nog iets te zeggen over de samenleving waarin wij leven? Anton Schuurmans van ‘de verenigde verenigingen’ maakt de balans op.

Kind geeft aan Sint Vannacht heeft de Sint speelgoed en lekkers gebracht bij alle brave kinderen. En voor het tweede jaar op rij heeft kwb de goedheiligman een handje geholpen met de actie ‘Ieder kind een sint’. Afdelingen van kwb hebben speelgoed ingezameld voor kinderen in armoede. Ook kwb Groot-Zottegem deed mee. Kindjes konden vorige zaterdag hun speelgoedje aan de Sint afgeven (foto). ‘Wij hebben een oproep gedaan om solidair te zijn met gezinnen in de stad die het minder goed hebben’, vertelt Ria Vandenhaute. ‘We hebben heel wat speelgoed verzameld dat zowel educatief als in goede staat is. Als beloning kregen de kindjes een mijter, een pannenkoek en chocolademelk.’ Voor kwb blijft het niet bij herverdelen van speelgoed. De gezinsbeweging moedigt ouders aan om met hun kinderen te praten over armoede en ongelijkheid. (LG)


4

post

Visie ¬ vrijdag 6 december 2013

VACATURE m/v Wereldsolidariteit • Coöperant Azië De coöperant volgt de partnerorganisaties in Azië op. Hij of zij werkt vanuit een vaste standplaats op het continent, met accent op India, Bangladesh en Nepal. 18 maanden, mogelijkheid tot verlenging – voltijds – vaste standplaats in Azië Solliciteer vóór 20 december.

✔✔www.wereldsolidariteit.be –

328

Chronisch vermoeidheidssyndroom (1)

Orthodontie

Bedankt om in Visie nr. 24 een artikel te wijden aan het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). Ik ben het eens met dokter Vandenbergen dat er nog vele vragen onbeantwoord blijven over de ziekte. Maar het verwonderde mij dat hij CVS omschrijft als een ‘functioneel-somatische stoornis zonder aanwijsbare oorzaak’. Want er zijn intussen al duizenden onderzoeken gepubliceerd die lichamelijke afwijkingen aantonen bij CVS-patiënten. ••• Ilse Calcoen, Gent

Ik heb als 12-jarige lang een beugel gedragen. Die heeft veel geld gekost. Wel is een (klein) deel terugbetaald. Nu heb ik opnieuw de stap richting orthodontie moeten zetten. Maar als bijna 37-jarige draai ik voor alle kosten zelf op. Niet alleen de beugel maar ook alle consultaties moet ik volledig zelf betalen. Mijn huidige orthodontist belooft me dat mijn tanden met een draadje aan de binnenkant mooi op een boog blijven. Jammer dat de orthodontist dat jaren geleden niet gedaan heeft. Het had me veel tijd én veel centen bespaard. ••• Tina Bauwens, Oudenaarde

Chronisch vermoeidheidssyndroom (2)

02 246 36 71

CVS overviel mij ook plots op 18-jarige leeftijd. Daarvoor dacht ik alles aan te kunnen. Ik was nooit ziek. En dan plots, na een schoolreis naar Parijs, was ik regelmatig moe. Dat verslechterde met de jaren en ik had ook lichamelijke en geestelijke klachten. Artsen trachtten oorzaken te achterhalen en probeerden mogelijke oplossingen uit. Een bedrijfsarts stelde de diagnose CVS. Ik moest er maar mee leren leven. Uiteindelijk kwam ik terecht bij een diëtiste die onderlegd is in voedselintoleranties. Via haar ontdekte ik dat mijn lichaam bepaalde voeding niet kan verwerken. Als ik deze vermijd of verstandig combineer, dan heb ik de klachten onder controle. ••• Wim Houthoofdt, Izegem

CM • Business analist voor infocel uitkeringen • Jurist Onbepaalde duur – voltijds – Brussel

✔✔Meer vacatures en info op de jobsite van CM: www.cmjobs.be

Chronisch vermoeidheidssyndroom (3) In het interview met Stefan Pasture komt vooral de vermoeidheid bij CVS ter sprake. Ik mis in het artikel dat CVS ook gepaard gaat met afschuwelijke pijn elke dag, met hyperventilatie en met het vreselijke besef dat er nog geen hulpmiddel ter beschikking is. In mijn omgeving ken ik drie mensen, jong en oud, die al jaren kampen met de ziekte. Ik merk dat zij voortdurend proberen om beter te worden. Toch gaan zij meestal met kleine stapjes achteruit. Soms is er een kleine verbetering als alles meezit en dan gaan ze weer ineens fel achteruit. Mijn dochter vecht al tien jaar tegen CVS. Dat is geen ingebeelde ziekte. Toch krijgt mijn dochter geen uitkering. ••• Betsy Neckers

Iedereen hetzelfde pensioen Dagelijks worden we geconfronteerd met het gezegde ikke ikke ikke en de rest kan stikken. Luc Coene stelt voor om de opbouw van pensioenrechten voor werklozen in te perken. Nog meer ellende voor een groot aantal mensen. Waarom altijd de minst bedeelden aanvallen? Is het hun keuze om geboren te worden met minder talenten dan topambtenaren, professoren, universitairen? Kortom, mensen met hoge diploma’s en goede connecties. Ik ben een 61-jarige werkloze moeder en echtgenote, met een blijvende ongeschiktheid van minder dan 33 procent. Ik heb daar beslist niet om gevraagd. Wat als ik zou voorstellen om alle pensioenen voor iedereen vanaf een bepaalde leeftijd gelijk te maken? Dat zou pas geld in het laatje brengen en bovendien solidair zijn. Elke Belg heeft recht op een leefbaar pensioen ongeacht zijn herkomst, talenten en zijn deel geluk of tegenspoed in het leven. Wie het geluk had om een goed betaalde job te verwerven, heeft veel kunnen sparen voor later en die heeft geen groot pensioen nodig. Daarom, mijnheer Coene, steek uw hand in eigen boezem in plaats van direct naar mensen met tegenslag te wijzen. Iedereen hetzelfde pensioen: dat zou pas evenwicht brengen in ons land. Maar dan moeten de rijken stoppen met alleen maar te streven naar nog rijker te worden. ••• Linda Viaene - Coopman

Stuur je lezersbrief naar Redactie Visie, Postbus 20, 1031 Brussel of naar lezers@visieredactie.be. Vermeld je woonplaats. De redactie kan de teksten inkorten of niet opnemen bij plaatsgebrek. Onder elke brief publiceren wij de volledige naam en woonplaats van de auteur. Als je je reactie liever zonder deze gegevens ziet verschijnen, vermeld dit dan uitdrukkelijk.

SLEUTEL

WOORD

Zoek het sleutelwoord in de balk onderaan.

advertentie

EINDEJAAR GEEF EEN PORTIE GEZONDHEID CADEAU

In sommige vakjes staat een getal dat overeenkomt met een getal in de balk onderaan. De letters die je in de vakjes met een getal -13 13:29 Pagina 1 invult, kun je ook op de balk invullen. Verticaal vormen de letters in de eerste en derde kolom ook een woord.

d 328

UW

GEDACHT

1. Rad met inkepingen; 2. vogel; 3. hoes; 4. zacht spreken; 5. springstof; 6. aanhangwagen; 7. anoniem; 8. aanstoot.

DIABETESSOKKEN

PULMAN SCHOENEN

Comfortkousen ontwikkeld voor gevoelige voeten. Snoeren niet af! Ideaal voor onder andere diabetespatiënten.

Het is een comfortabele pantoffel, die de arts vaak aanbeveelt aan mensen met bv. diabetes.

Oplossing onderaan pag. 20.

1 7

2

2

2

8

4

6

7

9 4

-15 %

6

WARMTEKUSSEN

6

4

3

7

6

5

3 10

7

3

9

1

1

6

2

2 10

8

9 10

6

2

7

8

8

6 1

2

7

7

6

7

1

3

4

6 5

6

6 6

7 7

LICHAAMSCOMPOSITIEMETER BF214 Een handige en snelle hulp bij het monitoren van gewicht, BMI en lichaamssamenstelling. 89 euro

2

5

3

-12 %

8

8

SISSEL® Vinotherm, kussen met druivenzaadvulling, ideaal voor de behandeling van nek-, schouder- en rugklachten. 24,95 euro

7

-12 %

NU 21,96 euro

Acties in de Thuiszorgwinkel van 6/12/2013 tot 4/1/2014. Vraag naar onze actiefolder en actievoorwaarden in de winkel! De adressen van de Thuiszorgwinkels vind je op onze website of via 02 246 49 49.

NU 78,44 euro

BLOEDDRUKMETER Omron M6 Comfort Automatische bovenarm bloeddrukmeter. 119 euro

NU 104,84 euro

www.thuiszorgwinkel.be

9 10

13 11 22 eindejaar.indd 1

29/11/2013 10:57:55


¬ hoe gaat het met u?

Visie ¬ vrijdag 6 december 2013

5

DEEL 10

Onze ziekteverzekering in tien verhalen ‘We droomden van twee meisjes’

Twee dochtertjes, daar droomden Peter en Cindy van op de dag van hun huwelijk. Ze hadden zelfs al een paar namen in gedachten. Maar de droom spatte uit elkaar toen Cindy maar niet zwanger werd. Vijf jaar later lukte het dankzij ivf alsnog. Peter doet het verhaal van een bewogen periode uit hun leven.

D

ie twee meisjes, dat zat al lang in ons hoofd. Al van voor onze trouwdag, nu goed vijfenhalf jaar geleden. We waren al lang samen, hadden allebei vast werk en waren midden de twintig. Dan begin je aan kinderen te denken, natuurlijk. We zeggen nu twee meisjes, maar met twee jongens waren we minstens even gelukkig geweest. Het geslacht doet er niet zoveel toe, we wilden gewoon twee kinderen. Omdat Cindy altijd gedroomd had van een dochter, zaten er al wat meisjesnamen in ons hoofd. Ook een peter en meter hadden we al in gedachten. Maar onze droom viel aan diggelen toen Cindy maar niet zwanger werd.’

Van de ene teleurstelling naar de andere ‘Na drie jaar proberen zochten we hulp bij een gynaecoloog. We hadden allebei geen duidelijk medisch probleem, maar zwanger worden lukte niet. Op aanraden van de gynaecoloog zijn we uiteindelijk overgeschakeld op kunstmatige inseminatie. Dat houdt in dat je via een hormonenbehandeling de vruchtbaarheid stimuleert en dat het sperma op het juiste moment kunstmatig wordt ingebracht. Een pretje is het allemaal niet, de hormonenbehandelingen waren erg belastend voor Cindy. Rustig aan, hormoontje, zei ik als ze om onverklaarbare reden plots erg kwaad werd of begon te huilen.’ ‘Vooral psychologisch was de kunstmatige inseminatie zwaar om dragen. Per inseminatie moet je toch een drietal keer naar het ziekenhuis, en vaak weet je pas op het laatste moment wanneer de tijd er rijp voor is. Maar Cindy werkt als kapster, ze kan haar afspraken niet zomaar afzeggen. Gelukkig had haar werkgever wel begrip voor de situatie, al was het vaak vloeken om alles geregeld te krijgen. De teleurstelling die volgde toen we telkens weer toch niet zwanger bleken, kwam des te harder aan.’ ‘Omdat de pogingen met kunstmatige inseminatie niets opleverden, schakelden we over naar een behandeling via in-

vitrofertilisatie, ook bekend als ivf. Met nog eens een hormonenkuur werden er twaalf eitjes uit Cindy’s eierstokken gehaald, die in het labo kunstmatig bevrucht werden met mijn sperma. Bij sommige mensen zijn daarvan maar twee embryo’s levensvatbaar, bij ons waren het er negen. Dat gaf ons nog negen kansen om zwanger te worden, want een nieuwe hormonenkuur zag Cindy echt niet meer zitten.’

Praten helpt ‘Ook de eerste twee ivf-pogingen mislukten. En ondertussen kregen bijna al onze vrienden wel kinderen. We gunden hen het geluk, maar vroegen ons steeds vaker af wanneer het eens onze beurt zou zijn. Gelukkig hielden onze nabije vrienden zoveel mogelijk rekening met onze gevoelens. We hebben nooit geheimzinnig gedaan over onze pogingen om zwanger te worden. Erover praten helpt, daar ben ik van overtuigd. Vandaag de dag zou zoiets geen taboe meer mogen zijn. Toen wij met ons verhaal naar buiten kwamen, vertelden veel mensen ons in discretie dat ze er ook mee te maken hadden. Het komt dus veel meer voor dan je denkt.’ ‘Bij onze derde ivf-poging waren we veel meer ontspannen dan in het begin. We zouden op vakantie vertrekken omdat het fertiliteitscentrum van het ziekenhuis toch even sloot en de zaak niet verder kon opvolgen. Geen nood, dachten we, als deze poging mislukt, dan zetten we in september alles op alles. Wonder boven wonder was die derde poging toch de goede. Toen Cindy de positieve zwangerschapstest zag, kon ze het aanvankelijk niet geloven. Ze was zich al aan het wapenen voor weer een nieuwe teleurstelling.’

Als bij wonder ‘Groot was onze verbazing toen er een paar weken later op de echo twee kindjes te zien waren. Twee meisjes, als bij wonder. Een eeneiige tweeling, ontstaan uit die ene ingeplante eicel. Ons geluk kon niet op. Sindsdien leven we op een wolk. Cindy is nu vijf maanden zwanger, en we zijn volop bezig met het kopen van baby­

spullen en kleertjes. We proberen verder nog zoveel mogelijk te genieten van elkaar: binnen een paar maanden zit uitslapen er niet meer in. Maar we zijn er helemaal klaar voor, we hebben er niet voor niets meer dan vijf jaar op gewacht.’ ‘Aan al die behandelingen hangt natuurlijk een stevig kostenplaatje vast. Ik denk dat wij in de loop van die vijf jaar alles samen minstens 2 000 euro uit eigen zak hebben betaald. En dat is nog maar een fractie van het totale bedrag, de ziekteverzekering betaalt een groot deel van de kostprijs terug. Gelukkig maar, alles zelf betalen zou waarschijnlijk niet eens haal-

Wat kan CM voor je doen?

Minder meerlingen, beter terugbetaald

• De ziekteverzekering betaalt een groot deel van de kosten voor ivf terug. Voor meer informatie kun je terecht bij je CM-consulent. • Op de site van Skoebidoe, de CM-service voor jonge ouders, vind je een schat aan informatie over zwangerschap en geboorte en een overzicht van CM-voordelen en -diensten voor jonge ouders. Zo kun je als CM-lid bijvoorbeeld gratis babymateriaal ontlenen in de CM-Thuiszorgwinkel. Meer info op www.cm.be/skoebidoe.

‘Peter en Cindy betaalden ongeveer 2 000 euro uit eigen zak, maar je mag ervan uitgaan dat zo’n behandeling de samenleving makkelijk tien keer zoveel kost’, zegt professor Thomas D’Hooghe, coördinator van het Leuvens Universitair Fertiliteitscentrum in UZ Gasthuisberg, waar Peter en Cindy succesvol behandeld werden. ‘Voor 2003 was de terugbetaling een pak lager, waardoor heel wat mensen uit de boot vielen. In die tijd werden er ook vaker meerdere embryo’s in de baarmoeder teruggeplaatst, waardoor er veel meer tweelingen en drielingen geboren werden. Maar omdat die een pak meer medische zorg vragen, kosten die ook meer aan de samenleving. Toen hebben we besloten om vaker te kiezen voor het plaatsen van slechts één embryo. Daardoor dalen de kosten van de meerlingenzwangerschappen. Het geld dat we daarmee besparen, gebruiken we nu om ivf beter terug te betalen. Op die manier houden we de ziekteverzekering sociaal én betaalbaar.’

baar zijn geweest. Het is goed dat de ziekteverzekering ook bij behandelingen zoals ivf haar rol opneemt: het saldo op je bankrekening mag niet bepalen of je al dan niet kinderen kunt krijgen.’ Tekst: Nele Verheye Illustratie: Rutger Van Parys

De wet op de ziekteverzekering bestaat dit jaar 50 jaar. CM wil deze mijlpaal in de geschiedenis niet ongemerkt laten voorbijgaan. In tien bijdragen belichten we evenveel facetten van de gezondheidszorg aan de hand van een persoonlijke getuigenis. Dit tiende deel sluit de reeks af. De volledige reeks kun je herlezen op de CM-website.

✔✔www.cm.be/tien-verhalen


6

¬ hoe gaat het met u?

zoek en

win

Speur je in Visie mee naar het antwoord? Tip Opnieuw een houding van verzet Oplossing

T Stuur je antwoord voor 15 december op een gele briefkaart naar Persdienst CM, Postbus 40, 1031 Brussel. Of mail naar zoekenwin.visie@cm.be. Vermeld welke prijs je wenst: een familieticket (4 personen) voor de musical ‘Assepoester’ op 26 december om 15 uur in de Stadsschouwburg in Antwerpen of het boek ‘Hier vloekt men niet, Facebook ziet alles’ (onthult wat overheid, politie, pestkoppen en bedrijven kunnen doen met info die je online zet), uitg. Davidsfonds. Uit de juiste inzendingen worden vijf winnaars geloot.

Visie ¬ vrijdag 6 december 2013

De grote winterweerstand-quiz

Word je verkouden van nat Snif, snotter, snuit. De winter is bijna in het land en dat zullen we geweten hebben. Hoe wapenen we ons het best tegen de koude en donkere maanden die ons te wachten staan? Speel de quiz en verhoog je weerstand. 1. In de zomer drink ik 1,5 liter water per dag. Hoeveel moet dat in de winter zijn? a. Minder, want ik zweet minder. b. Evenveel. c. Meer, want mijn huid droogt sneller uit als het koud is. Antwoord b: Of het nu zomer of winter is, je drinkt het best minimaal 1,5 liter water per dag. Dat komt overeen met 6 tot 8 glazen. Bij zware lichamelijke inspanningen, tijdens het sporten, wanneer je veel zweet, als je koorts of diarree hebt of moet braken, heeft je lichaam meer vocht nodig. 2. Wat laad ik in mijn winkelkarretje?

Oplossing Visie nr. 24 Beugel Winnaars Roos Blomme (Oostende) Leon Crommelinck (Schelderode) Eddy Liekens (Heist-op-den-Berg) Millie Marquet (Neerpelt) René Van Gysel (Leest) Neem ook deel aan de CM-webquiz op www.cm.be.

a. Boter, salami en chips. In de winter eet ik het best meer vet. Met een vetlaagje ben ik beter bestand tegen de kou. b. Chocolade, cola en koekjes. In de winter eet ik het best meer suiker. Dat krikt mijn energiepeil op. c. Appels, prei en bruin brood. In de winter eet ik het best net als anders: zo gezond mogelijk. Antwoord c: Ook al is de verleiding groot, in de winter is het zo mogelijk nog belangrijker om gezond te eten. Groenten en fruit zitten boordevol vitaminen en mineralen. Die zijn uitstekend voor je weerstand.

3. De zon schijnt, maar het is vijf graden onder nul. Mag ik gaan joggen? a. Neen, als het zo koud is, loop ik gegarandeerd een verkoudheid op. b. Ja, want als ik loop, krijg ik het snel warm. Ik mag gerust in korte broek en T-shirt naar buiten. c. Ja, maar ik kleed mij tegen de kou. Boven mijn onderlijfje en T-shirt trek ik nog een pull en een winddicht jasje aan. Antwoord c: Blijf vooral sporten. Wie twee keer per week sport, is beter bestand tegen

ziektes. Als de zon schijnt, krijg je bovendien een gezonde dosis vitamine D. Zonlicht is de beste remedie tegen voorjaarsmoeheid of een winterdepressie. Kleed je wel goed aan tegen de kou. Als het weer te slecht is, kun je voor het sporten uitwijken naar het zwembad, de sportzaal of het fitnesscentrum. 4. Neem ik bij de apotheker of in de supermarkt wat extra vitamine C mee? a. Ja, want in de winter is het aanbod groenten

HUIS dOKTER Goedkoper naar musical Assepoester Geef je kind een voorstelling van de musical Assepoester cadeau. Als CM-lid kun je tickets kopen met 15 procent korting. Stany Crets maakte van het sprookje een eigenzinnige versie. Hij brengt het verhaal zoals we het kennen, maar wel door de ogen van een reporter. Dat maakt het verhaal soms grappig, soms hard, soms triest, soms verwarrend. De musical Assepoester loopt van 14 tot 29 december in de Stadsschouwburg in Antwerpen en van 2 tot 5 januari in de Capitole in Gent. Als CM-lid kun je kaarten bestellen met 15 procent korting via de CM-website. Dat kan ook telefonisch op het nummer 0900 69 900 (50 cent per min.) als je het codewoord CM geeft. Wil je kans maken op gratis familietickets (4 personen), speel dan mee met Zoek en Win hierboven.

✔✔www.cm.be/assepoester

Hoe vermijd je spataders? Hoewel spataders niet echt kwaad kunnen, ben je ze waarschijnlijk liever kwijt dan rijk. Daarom een paar tips om ze te voorkomen.

De oorzaak? In de benen moet het bloed tegen de zwaartekracht in naar boven vloeien. Terugslagklepjes in de aders zorgen ervoor dat het bloed niet weer naar beneden stroomt. Als deze klepjes niet goed functioneren, raakt het bloed moeilijk naar boven. Daardoor ontstaat er extra spanning in de aders en zetten ze uit. Met de alom gevreesde spataders tot gevolg. Erfelijkheid speelt een rol, maar ook mensen met een staand beroep lopen een groter risico.

Hoe ernstig is het? Liefhebbers van mooie benen zullen daar waarschijnlijk anders over denken, maar spataders zijn op zich niet echt ernstig. Ze kunnen in bepaalde gevallen wel een moe of loom gevoel geven in de benen of pijn, krampen of zwellingen veroorzaken. Raadpleeg bij zware klachten altijd een dokter. Zeker wanneer je een zwelling of warmte

voelt in één been, als de benen roodblauw verkleuren, als je pijn krijgt in de kuit of als je een pijnlijke, warme, rode strengvormige zwelling voelt ter hoogte van een oppervlakkige spatader.

Voorkomen Om de aders te onderhouden, is het belangrijk om voldoende te bewegen. Streven naar olympische limieten is niet nodig, elke dag een halfuurtje wandelen, fietsen of tuinieren volstaat. Wil je je toch graag in het zweet werken, kies dan voor een sport die de kuitspieren stimuleert. Denk daarbij aan wielrennen, joggen, zwemmen of dansen.

hoger leggen. Weet ook dat overgewicht de aders extra belast. Een gevarieerde vezelrijke voeding houdt de bloedvaten elastisch. Gezond eten en voldoende bewegen: dat doet altijd deugd. Michiel Callens, preventie-arts CM Tekst: Nele Verheye

Langdurig staan? Moet je bijvoorbeeld voor het werk langdurig staan? Maak er een gewoonte van om regelmatig rond te lopen, de tenen te krullen of wat te trappelen met de voeten. Moedig desnoods je collega’s aan om mee te doen. Probeer verder niet op één been te staan, draag loszittende kleding, vermijd hoge hakken en gun je benen ’s avonds de nodige rust. In bed kun je de voeten iets

www.cm.be/ dehuisdokter Eddy Fliers

knipsels


de

haar?

6. Ik ben net gaan zwemmen. Mag ik met mijn nat haar naar huis fietsen? a. Neen, dan loop ik gegarandeerd een verkoudheid op. b. Ja, dat kan niet zoveel kwaad. Ik zet wel een muts op. c. Ja, de overgang van het warme zwembad

naar de koude buitenlucht is goed voor mijn bloedsomloop. Antwoord b: Je krijgt geen virussen of bacteriën door in de kou met nat haar buiten te lopen. Je lichaam heeft wel meer energie nodig om je lichaamstemperatuur op peil te houden. Daardoor kan het sneller vermoeid geraken en kan je weerstand verminderen. Eventueel aanwezige kiemen krijgen zo een grotere kans om je ziek te maken. Zet daarom zeker een muts op om het warmteverlies via je hoofd te beperken. 7. Heb ik in de winter meer slaap nodig? a. Neen, ik breng het best evenveel uur in bed door als anders. b. Ja, omdat de nachten langer zijn is het beter om langer te slapen. c. Neen, ik ga het best wat later slapen. In de winter is er minder zonlicht. Dat kun je compenseren door wat langer te profiteren van de verlichting in je huis. Antwoord a: Ook al voel je je in de winter soms meer vermoeid, toch is het belangrijk om een vast slaappatroon aan te houden. Ben je gewoon om in de zomer acht uur per nacht te slapen, probeer dat dan ook in de winter te doen. Dieter Herregodts

In het vooruitzicht van de verkiezingen van volgend jaar heeft CM haar bekommernissen op papier gezet. Ons memorandum wil geen verzameling zijn van kritieken op anderen, of op het gevoerde beleid. We willen vooral formuleren wat we belangrijk vinden, op een positieve manier. In de eerste plaats willen we dat de gezondheidszorg voor iedereen kwaliteit biedt. Dat is de reden waarom we samen met de Vlaamse overheid kwaliteitsindicatoren voor de ziekenhuizen opstellen. Het is ook de reden waarom we vinden dat heel complexe zorg die weinig voorkomt, zoals moeilijke operaties bij long-, maag- en slokdarmkanker, enkel kan uitgevoerd worden in ziekenhuizen die voor zulke ingrepen voldoende ervaring hebben en beschikken over een sterke omkadering. Ook dat de gezondheidszorg voor iedereen betaalbaar moet zijn, blijft een belangrijke bekommernis van je ziekenfonds. Als we onderzoek doen naar de supplementen in of buiten de ziekenhuizen, dan doen we dat niet om de dokters te pesten, maar om het belang van de betaalbaarheid te benadrukken.

samen met de hulp van de VDAB, in om hen zoveel mogelijk weer aan het werk te zetten. Daarnaast blijven we pleiten voor een verhoging van de minimumuitkeringen en voor de verhoging van het vakantiegeld. Tenslotte is het onze rol als ziekenfonds om de ziekteverzekering en de gezondheidszorg goed te beheren. Als we een beroep doen op de solidariteit van de burger om onze goede gezondheidszorg betaalbaar te houden, en om in te spelen op nieuwe uitdagingen, zoals de terugbetaling van dure geneesmiddelen en belangrijke technische uitrustingen, dan moeten we kunnen aantonen dat elke euro goed besteed is. Wij willen als CM hier onze verantwoordelijkheid in blijven nemen. Marc Justaert Voorzitter CM

www.facebook.com/CMziekenfonds

a. Neen, antibiotica helpen niet tegen griep. b. Ja, ik zal veel sneller van mijn griep af zijn. c. Ja, na een antibioticakuur ben ik voor de rest van de winter beschermd tegen de griep. Antwoord a: Omdat griep een virusinfectie is, hebben antibiotica geen zin. Griep moet je uitzieken. Je geneest meestal spontaan. Antibiotica beschermen jou zeker niet tegen griepaanvallen later in de winter. Daartegen is alleen het griepvaccin effectief.

Klaar voor de verkiezingen

www.cm.be/actueel

Een volgende bekommernis gaat over mensen die arbeidsongeschikt zijn. Als ziekenfonds zetten we ons,

✔✔Voor veel meer informatie over beweging, voeding en mentale weerbaarheid, surf naar www.cm.be (Gezond leven).

www.twitter.com/CMziekenfonds

5. Ik heb griep. Grijp ik meteen naar de antibiotica?

VOORZET

Eddy Fliers

en fruit zeer beperkt. Dan kan ik best wat extra vitamine C gebruiken. b. Neen, als ik gezond eet, krijg ik meer dan voldoende vitamine C binnen. c. Ja, want zelfs als het niet helpt, dan is zo’n bruistablet nog altijd lekker. Antwoord b: Wie gezond en gevarieerd eet, heeft geen extra vitamines nodig. Ook in de winter is het aanbod aan groenten en fruit groot genoeg om lekkere, verse maaltijden op tafel te toveren. In de winkel vind je nu heerlijke wintergroenten als kool, pastinaak, schorseneren, spruiten of witloof.

7

¬ hoe gaat het met u?

Visie ¬ vrijdag 6 december 2013

Nieuwe Europese richtlijn van kracht

Gezondheidszorg over de grens toegankelijker Deze nieuwe EU-wet zegt ook dat de lidstaten beperkende maatregelen mogen treffen als de instroom van buitenlandse patiënten de zorg voor de eigen patiënten verdringt.

Sinds 25 oktober is een nieuwe Europese richtlijn van kracht over grensoverschrijdende gezondheidszorg. Zorg wordt nog toegankelijker en je kunt terecht bij meer buitenlandse zorgverleners. Vandaag kennen we al de Europese Ziekte– verzekeringskaart (EZVK). Met de EZVK bewijs je dat je in orde bent met de ziekteverzekering in je land en word je in een ander EU-land beschouwd als een inwoner. Je kunt de EZVK gebruiken tijdens een tijdelijk verblijf: voor je studie, zakenreis of op vakantie. Ga je voor korte tijd naar een land en heb je medisch noodzakelijke zorg nodig, dan kun je terecht bij de zorgverleners die het sociale zekerheidsstelsel van dat land erkent. Moet je bijvoorbeeld naar het ziekenhuis, dan zal je de factuur niet zelf moeten betalen. De ziekteverzekering van dat land zal rechtstreeks afrekenen met het ziekenfonds in België. De tarieven zijn die van het land van verzorging. Voor een geplande behandeling is er een andere regeling dan voor medisch noodzakelijke verzorging. Voor geplande zorg in het buitenland heb je meestal toelating nodig van de adviserend geneesheer van je ziekenfonds in België.

Waar vind ik informatie? De nieuwe EU-richtlijn voorziet dat er in elk land een contactpunt is waar je informatie vindt over de vergoedingen voor gezondheidszorg in de EU-landen. De website www.crossborderhealthcare.be is nog in opbouw.

Wat te doen?

De nieuwe Europese richtlijn heeft de bedoeling om de toegang tot de zorg over de grens nog te vergemakkelijken. Er zijn wel beperkingen. De lidstaten kunnen zelf bepalen hoe ze de nationale wetgeving in overeenstemming brengen met de doelstelling van de nieuwe richtlijn.

Wat is nieuw? De nieuwe Europese richtlijn laat toe dat je je zonder toelating in het buitenland kunt laten verzorgen, ook door een zorgverlener die niet erkend is door de sociale zekerheid

van dat land. Bijvoorbeeld: je zal bij een tijdelijk verblijf in Spanje ook in een privékliniek terechtkunnen die niet erkend is door de Spaanse sociale zekerheid. Maar je zal wel de hele factuur zelf moeten voorschieten. Je kunt later in België terugbetaling krijgen tegen de tarieven die in België gelden en op voorwaarde dat de prestatie in België wordt vergoed door de ziekteverzekering. Gaat het om een geplande opname en/of is er zware apparatuur nodig, dan heb je de toestemming nodig van de adviserend geneesheer van je ziekenfonds.

Ga je voor studie, zaken of vakantie naar het buitenland en heb je daar medisch noodzakelijke zorg nodig, kun je met je EZVK terecht bij de zorgverleners die het sociale zekerheidsstelsel van dat land erkent. Aanvullend heb je als CM-lid nog je Mutas-voordeel dat verder gaat dan de zorg die via de EZVK wordt vergoed. Neem bij ziekenhuisopname altijd contact op met Mutas. Voor een geplande ingreep in het buitenland is het best om altijd contact op te nemen met je ziekenfonds. (CVH)


8

¬ hoe gaat het met u?

Visie ¬ vrijdag 6 december 2013

CM helpt mensen met een handicap

knipsels

‘Zoveel zorg als nodig’ De klok rond thuis zorg organiseren. Het is makkelijker gezegd dan gedaan, weet Marie Vanschooren (60). Maar dat ze voor haar broer Clem (67) zou zorgen, had ze beloofd. Samen met Heidi Deprez van de dienst Maatschappelijk Werk van CM Limburg heeft ze gezocht, tot er een oplossing kwam waarbij Clem zich goed voelt.

Europese domiciliëring Na het Europees overschrijvingsformulier met de IBAN-nummers wordt nu ook de Europese domiciliëring ingevoerd. Ten laatste op 1 februari 2014 zal alleen nog de Europese domiciliëring in elk land van toepassing zijn. De overstap van de Belgische domiciliëring naar de nieuwe Europese domiciliëring verloopt heel eenvoudig. Alle lopende domiciliëringen blijven geldig. CM laat jouw domiciliëring overdragen naar het nieuwe Europese systeem. Jij hoeft daarvoor zelf niets te doen. De inningen via domiciliëring blijven gewoon verder lopen.

Koersel, vrijdagmorgen 11 uur. Clem zit in zijn rolstoel op de plaats waar hij het liefste zit: aan de tafel in de keuken waar Ingrid van Familiehulp druk bezig is. Hondje Russel snuffelt rond. Als Ingrid rond de middag weggaat, heeft Clem gegeten. Om 13 uur komt de oppas van het Wit-Gele Kruis. Tussen 18 en 20 uur is Clem alleen, maar intussen zijn zonen Tom en Wim - die vlakbij wonen - thuis van hun werk en lopen eens binnen. Om 20 uur komt Magda, de nachtoppas van CM. Zij helpt Clem in bed en blijft tot ’s morgens 8 uur. Rond die tijd komt de verpleegkundige van het WitGele Kruis en tegen 8.30 uur is Ingrid of collega Liesbeth er, vier voormiddagen in de week. Tijdens het weekend nemen Tom en Wim om beurt de zorg over samen met CM-nachtoppas Brigitte en namiddagoppas Mariet. Zus Marie is altijd bereikbaar met één druk op de telefoonknop. Zij zorgt ervoor dat de puzzel in elkaar past en dat noodsituaties worden opgelost. Marie krijgt ondersteuning van de dienst Open Thuis in het kader van netwerkzorg. ‘Met negen mensen lukt het ons’, zegt Marie. ‘Voor de hele week heb ik een schema.’

Prijs voor Poolse mutualiteit De Poolse mutualiteit SWP Flandria, partner van CM in Polen sinds 1997, en de hiermee verbonden Europese Coöperatieve van Thuiszorgwinkels SCE kregen in Warschau de prijs als beste sociale onderneming van het land. De mutualiteit bouwde een medische en sociale dienstverlening, een vrijwilligerswerking en een netwerk van medische winkels en sociale apotheken uit om de gezondheidszorg toegankelijker te maken voor de sociaal zwakkere bevolkingsgroepen.

Opnieuw griepvaccins Heeft je apotheker geen griepvaccin meer in voorraad, ga dan langs bij andere apothekers in de omgeving. Soms is alleen nog het vaccin Intanza beschikbaar. Dat wordt pas terugbetaald vanaf 60 jaar. Voor andere griepvaccins heb je recht op terugbetaling vanaf 50 jaar.

Belofte Clem werd ziek toen hij halfweg de vijftig was. Een voortschrijdende aandoening maakt hem steeds meer hulpbehoevend. ‘Hij was nochtans gewoon om goed zijn

plan te trekken’ weet Marie. ‘Hij poetste zelf en kookte lekker eten. Dat leerde ik hem nadat zijn vrouw twintig jaar geleden overleed. Op haar sterfbed beloofde ik om voor mijn broer en voor de jongens te zorgen. Wim en Tom waren toen 12 en 14 jaar.’

Wat is jouw ervaring met de organisatie van thuiszorg? Reageer via lezers@visieredactie.be of Persdienst CM, PB 40, 1031 Brussel.

Er kwam een periode dat Clem veel viel in huis, niet alleen overdag maar ook ’s nachts. De jongens hadden hun werk en hun gezin. Marie was niet meer gerust en Clem kreeg een personenalarm. Marie zocht poetshulp met dienstencheques. Ze hoorde van de vergoeding van de zorgverzekering en kwam zo bij de dienst Maatschappelijk Werk van CM terecht. De dienst Woningaanpassing ging langs en zo kwamen er overal in huis handgrepen zodat Clem zich kon vasthouden. Alles is beneden, dat is meegenomen. Er kwam een tijd dat de zorg thuis niet meer mogelijk leek. Marie dacht aan een voorziening via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (Clem

SMAKELIJK

Het ministerie van Volksgezondheid heeft de firma Abott de toestemming gegeven om 20000 extra griep­ vaccins in te voeren vanuit Duitsland. Die firma zorgt voor de verdeling naar de apothekers. De prijs en de terugbetaling zijn dezelfde als van het griepvaccin Influvac. Je kunt ook een griepvaccin in het buitenland kopen. Vraag dan een betalingsbewijs en bezorg het voor terugbetaling aan je ziekenfonds.

Boerentortilla Ingrediënten voor 4 personen: 500 g aardappelen ¬ 6 eieren ¬ 100 g sperziebonen ¬ 100 g erwten ¬ 50 g ham ¬ 50 g chorizo ¬ 2 uien¬ olijfolie ¬ zout ¬ peper

schil en was de aardappelen ¬ kook ze beetgaar en snijd ze vervolgens in partjes ¬ kook ook de sperziebonen en erwten gaar in kokend water ¬ pel en snipper de uien fijn en fruit ze in olijfolie ¬ voeg er de fijngesneden ham en chorizo bij, samen met de bonen en de erwten, en als laatste ook de aardappelpartjes ¬ klop de eieren los en voeg ze bij het groentemengsel ¬ kruid met peper en zout ¬ plaats een deksel op de pan ¬ laat zachtjes stollen en lichtjes kleuren ¬ snijd vóór het opdienen in punten

Motilium op voorschrift Geneesmiddelen die domperidon bevatten, zoals het maagmedicijn Motilium en het middel tegen reisziekte Touristil, zijn voortaan alleen nog op medisch voorschrift te verkrijgen. De reden is dat het geneesmiddel zelfs bij correct gebruik risico’s inhoudt, zoals kans op plots hartfalen.

Recept uit het boekje ‘Koken voor starters’, een uitgave van De Praktische School – partner van Femma, www.femma.be - 02 246 51 11 Frank Croes

✔✔www.fagg.be

Clem en Marie, samen met maatschappelijk werkster Heidi Deprez. Ingrid van Familiehulp kijkt toe van in de deuropening.


huis kost ook veel. Dat geld gebruiken we om oppas te betalen. We hebben heel veel hulp nodig en het is niet altijd gemakke­ lijk. Ik weet wel dat ik altijd naar Heidi kan bellen. Clem is hier gelukkig, dat is het belangrijkste.’ Chris Van Hauwaert

✔✔www.cm.be/thuiszorg

‘Nachtopvang is knelpunt’ ‘Wij hebben geen pasklare antwoorden voorhanden maar we zoeken samen naar een oplossing’, zegt maatschappelijk werkster Heidi Deprez van CM Limburg. ‘Als mensen bij ons aankloppen met een vraag om hulp gaan we eerst na hoe hun woonomgeving en sociaal netwerk eruit ziet. Dat doen we zowel bij personen met een handicap als bij zieke of oudere men­ sen. ‘De zorgbehoevende persoon is voor ons het midden van de cirkel. We begin­ nen met het gezin en gaan na of er fami­ lieleden, buren en vrienden zijn die een deel van de zorg op zich kunnen nemen. Daarna kijken we of we vrijwilligers kunnen inschakelen bijvoorbeeld voor oppas. Nog een stap verder is de professi­ onele hulp van de georganiseerde dien­ sten. En de buitenste rand van de cirkel is de specifieke voorziening voor men­ sen met een handicap of in andere situa­ ties het rusthuis.’ ‘Wie thuiszorg zegt, zegt mantelzorger. Zonder mantelzorgers is thuiszorg niet mogelijk. Professionele diensten kun­ nen bijspringen, maar iemand moet de touwtjes in handen houden en dat ook kunnen volhouden. Wat Marie doet voor Clem is niet evident. Je kunt niet geloven hoeveel energie sommige men­ sen hebben om iemand thuis op te van­ gen. Vanuit de dienst Maatschappelijk Werk ondersteunen we de mantelzor­ gers. Daarnaast zorgt de dienst ook voor indicatiestelling voor de zorgverzeke­

?!

ring en aanvragen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.’ ‘Een cruciaal maar moeilijk punt in de thuiszorg is nachtopvang. CM biedt nachtopvang aan via vrijwilligers, maar je moet die mensen nog altijd vinden. Marie is mee op zoek gegaan en heeft zelf een van de vrijwilligers aange­ bracht. Zelfs met een bescheiden tarief van 2,60 euro per uur blijft nachtopvang duur. 12 uur per nacht, 30 dagen in de maand. Zo kom je al aan meer dan 900 euro voor nachtopvang alleen. Als een vrijwilliger ziek wordt, is die niet zomaar te vervangen. Met iemand die inslaapt, moet je ook een vertrouwens­ band kunnen opbouwen. Nog een pro­ bleem is dat vrijwilligers in een heel jaar maar een beperkt bedrag mogen verdie­ nen.’ ‘Ondanks de vele inspanningen die mantelzorgers, vrijwilligers en professi­ onele diensten, samen met CM leveren, is thuiszorg soms niet mogelijk. Daarom moeten er voldoende opvangplaatsen zijn in voorzieningen voor mensen met een handicap en ouderen.’ ‘Als je samen een oplossing zoekt, leg je een hele weg af. Het is niet omdat ik voorstel om een dienst in te schakelen dat de mensen dat meteen zien zitten. De situatie onder ogen zien, hulp aanvaar­ den, eens proberen. Dat gaat stap voor stap, ook al zijn de stapjes soms klein.’

Hoe kunnen we je helpen? CM geeft raad.

HELPENDE

HANDEN

Eveline Boogaerts (53) begeleidt stagiairs geneeskunde ‘Het enthousiasme waarmee de studenten geneeskunde onze praktijk binnenkomen, dat vind ik prachtig’, zegt huisarts Eveline Boogaerts uit Booischot. Ze neemt elk jaar een pak stagiairs onder haar vleugels, van groentjes in het vak tot bijna afgestudeerden. ‘Ik wil mijn liefde voor het vak graag doorgeven. Niet alleen aan mensen die zelf huisarts willen worden, maar ook aan specialisten in spe. Ook zij moeten weten wat de rol van een huisarts is, ze zullen er tenslotte dagelijks mee moeten samenwerken. Ik ben blij dat ik mijn steentje kan bijdragen aan die opleiding.’

Tien op tien ‘Ik begeleid zowel studenten van het tweede en derde jaar, als van het laatste jaar. Aan die eerste groep moet je nog heel veel uitleggen. Toch laat ik hen zoveel mogelijk zelf doen, het is maar zo dat je ervaring kunt opdoen. De patiënten van onze groepspraktijk zijn het gewoon. Tien op tien, hoor, lachen ze als een student een bloedafname goed uitvoert.’

paalde consultatie: ook daar hebben de meeste patiënten geen problemen mee.’

Kritische vragen ‘Ik leer zelf nog elk jaar bij door de studenten die hier over de vloer komen. Ze zijn nieuwsgierig en stellen kritische vragen, dat houdt mij scherp. En ze leren ook heel wat zaken die in mijn opleiding zoveel jaar geleden niet aan bod kwamen. Dat gaat van wetenschappelijk onderzoek en dossierbeheer tot de opbouw van een consultatie en het belang van communicatie. Huisarts zijn gaat veel verder dan de medische kennis. Op een goeie manier omgaan met je patiënten is minstens even belangrijk. Ik ben blij dat al die zaken nu ook in de opleiding vervat zitten, zowel in de lessen als in de stages. Een arts of specialist die kan praten met zijn patiënten, dat komt iedereen ten goede.’ Nele Verheye

‘Niet alles is even evident. De patiënten mogen de stagiair altijd vragen even de ruimte te verlaten. Maar dat gebeurt niet zo vaak, enkel bij gevoelige consultaties, zoals bijvoorbeeld een anaal onderzoek of een psychologisch probleem. De studenten filmen af en toe een be-

WEER ZIN IN

Lieven Van Assche

heeft een erkenning) of een rusthuis. Clem ging op kortverblijf, om te proberen. ‘Toen ik op bezoek ging en hem daar zag zitten in de leefruimte, wist ik het: dat is niets voor hem’, zegt Marie. ‘Hij kon nog praten toen, maar hij had niemand om mee te babbelen. We hebben dan met de jongens afgesproken om Clem thuis te verzorgen. Een maand verblijf in het rust­

9

¬ hoe gaat het met u?

Visie ¬ vrijdag 6 december 2013

?

Wat als ik de bijdrage voor de zorgverzekering niet betaal? Als je de bijdrage voor de zorgverzekering drie jaar niet of maar gedeeltelijk betaalt, geeft het Vlaams Zorgfonds je een boete. Ben je ouder dan 25 en woon je in Vlaan­ deren, dan moet je verplicht aansluiten bij de zorgverzekering. De jaarbijdrage bedraagt 25 euro voor gewoon verzeker­ den en 10 euro voor wie op 1 januari van het jaar ervoor recht had op de verhoogde tegemoetkoming of het Omnio-statuut. De bijdrage moet tegen 30 april op de reke­ ning van de zorgkas staan. Geldboete Heb je drie jaar niet of maar een deel van de bijdrage betaald, legt het Vlaams Zorgfonds je een boete op. Die bedraagt

250 euro. Als je op 1 januari van het jaar voor de boete de verhoogde tegemoetko­ ming of het Omnio-statuut had, is dat 100 euro. Elk jaar dat je niet of maar gedeelte­ lijk betaalt, telt mee ook al volgen deze jaren elkaar niet op. Naast de geldboete vordert het Vlaams Zorgfonds alle achter­ stallige bedragen.

VRAAG DAN DE GRATIS ZOMERBROCHURE VAN INTERSOC AAN!

Voor elk jaar dat je de bijdrage niet betaal­ de, wordt je zorgvergoeding vier maanden geschorst op het moment dat je er recht op krijgt. Heb je voor 2013 je bijdrage nog niet betaald, kun je deze sanctie voor dit jaar vermijden als je ervoor zorgt dat het geld voor 31 december 2013 op de reke­ ning van de zorgkas staat.

VIA WWW.INTERSOC.BE KLANTENDIENST INTERSOC: 070 233 119

✔✔www.zorgverzekering.be

Lic. 7013 - A5654

Visie 6-12_Intersoc zomerbrochure 2014.indd 1

29/11/2013 12:45:06


10

¬ uw job, ons werk

DE

Visie ¬ vrijdag 6 december 2013

VLOER

Houtbedrijf Dekaply (Erembodegem)

‘Als ik een job vind, vraag ik of mijn collega’s van Dekaply ook kunnen komen’ De meningen waren verdeeld, een jaar geleden bij Dekaply in Erembodegem. Het nieuws raakte bekend dat de internationale houtgroep Unilin de noodlijdende fabriek zou overnemen. ‘Nieuw geld voor investeringen’, hoopte de een, ‘een overname puur voor de klantenportefeuille’, vond de andere. Op 28 augustus werd de sluiting van de fabriek aangekondigd. Een gesprek met Danny Walgraef en Wesley De Backer, beiden délégués voor ACV BIE.

O

Frank Bahnmüller

p 28 augustus werden eerst de Ondernemingsraad op de hoogte gebracht. Meteen daarna deed het management een mededeling aan de rest van het personeel. Wesley: ‘Wij stonden daarop. Het is hun fout, dus is het ook aan hen om het personeel in de ogen te kijken en het uit te leggen. We wisten al langer dat er ‘Je voelt de spanning. geen winst meer werd geEr is minder werk, maakt en dat we met een verouderd machinepark we beginnen met de werkten. Toch kwam de aanopkuis. Ik denk soms kondiging als een klap. Iedat qua gevoel het dereen was terneergeslagen. ergste nog moet Nadien is het personeel twee komen.’ dagen thuis gebleven, met instemming van de werkgeWesley De Backer, délégué bij ver. De volgende uren en daDekaply Erembodegem gen zou er sowieso maar weinig gewerkt worden, dus leek het ons beter om die twee dagen vrij te vragen.’

Onderhandelingen Danny: ‘Vanaf de bekendmaking van de intentie tot sluiting op de Bijzondere Ondernemingsraad, startte een periode van dertig dagen waarin we vragen mochten stellen. Hierbij konden we rekenen op de ervaring en kennis van Sofie Meersman, onze secretaris van ACV BIE. De Europese Commissie moest de intentie tot sluiting

‘Sommige mensen kwamen ons bedanken. Ondanks het slechte nieuws, hebben jullie onderhandeld voor iedereen en goed werk geleverd. Zulke complimenten doen echt deugd’, zeggen Danny (links) en Wesley (rechts).

ook goedkeuren. Nu ja, intentie tot sluiting: we wisten allemaal dat het definitief was.‘ Wesley: ‘In een tweede fase zijn we rond de tafel gaan zitten en hebben we onderhandeld over brugpensioen en extralegale

voordelen. Drie vierde van onze collega’s werkt hier al langer dan 15 jaar. Het Sociaal Plan is daarom vooral gericht op anciënniteit. Voor en tijdens de onderhandelingen hebben we samen met Sofie infovergaderingen georganiseerd: over de wettelijke bepalingen, maar ook over het verloop van de onderhandelingen. Uiteindelijk keurden 70 procent van de collega’s het Sociaal Plan goed.’

Vragen Danny: ‘We kregen ook veel vragen van collega’s. Soms zelfs berichtjes tijdens de besprekingen: En, weet je al iets? Veel vragen gingen over de afgesproken regelingen. Meestal konden we hen de juiste info geven. Soms maakten we een individuele berekening, om aan een collega uit te leggen wat het Sociaal Plan nu precies inhoudt. En als we het antwoord zelf niet wisten, dan konden we Sofie bellen.’

Compliment

Graag gedaan! ACV Openbare Diensten stuurde onlangs komiek Raf Coppens op pad om enkele personeelsleden in de openbare sector te verrassen met een bloemetje. Al voor de vierde keer organiseert de ACV-centrale de campagne ‘Graag gedaan’ om te benadrukken dat het overheidspersoneel nuttig en nodig werk levert.

Wesley: ‘Sommige mensen kwamen ons na de onderhandelingen opzoeken om ons te bedanken. Ze weten dat ook wij onze job kwijt zijn. Ondanks het slechte nieuws, hebben jullie onderhandeld voor iedereen en goed werk geleverd. Zulke complimenten doen echt deugd.’

Kameraden Over twee weken gaan de poorten bij Dekaply definitief dicht. ‘Je voelt de spanning’, zegt Wesley. ‘Er is minder werk, we begin-

nen met de opkuis. Ik denk soms dat qua gevoel het ergste nog moet komen. De laatste dag krijgen we nog uitleg van werkgever, VDAB en vakbondssecretarissen, zodat alle papieren meteen voor iedereen in orde zijn.’ Wat daarna komt, is voor de meesten nog een vraagteken. Wesley: ‘Ik weet niet of ik nog werk zal vinden in dezelfde sector, ik hoop het. Als ik iets anders vind en er kunnen nog mensen aan de slag, dan vraag ik direct of er collega’s van Dekaply kunnen komen. Misschien kunnen we zelfs carpoolen, zodat het voor iedereen haalbaar is. Misschien word ik wel opnieuw délégué. Twaalf jaar geleden kreeg ik de kans om délégué te worden en ik zou het meteen opnieuw doen, ook op een andere plaats.’ Danny: ‘Een maand nadat ik hier begon te werken, sprak een collega mij aan. Jij moet mee op de lijst voor de sociale verkiezingen, jij hebt hier toch over alles iets te zeggen. Ik heb het mij niet beklaagd. We hebben veel kunnen doen en ik heb toffe cursussen gevolgd. Tegenstanders en ontevreden mensen zal je altijd tegenkomen, maar we hebben ook appreciatie gekregen voor ons werk. En daarbij, we zijn niet alleen collega’s, we zijn ook kameraden.’ Wesley: ‘Het was hier tof werken, ik besef nu eens te meer hoeveel kameraden ik hier heb. We gaan elkaar missen. Misschien dat we met de vakbond iets organiseren om mekaar na de sluiting nog eens terug te zien. Dat zou tof zijn.’ Jurgen D’Ours


¬ uw job, ons werk

Visie ¬ vrijdag 6 december 2013

11

‘Tax shift’: wat zeggen de cijfers?

Belastingdruk ongelijk verdeeld over arbeid en kapitaal ‘De loonkost in België is te hoog.’ Dat vinden niet alleen de werkgevers. Ook het ACV treedt die stelling bij. Niet de lonen zelf zijn te hoog, maar de lasten op arbeid zijn te hoog, vergeleken met de ons omringende landen. Een blik op enkele cijfers.

E

urostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, rekende uit dat arbeid in België in 2011 40,6 procent zwaarder belast werd dan kapitaal. In 2005 was dat nog 33,7 procent. ‘Voor inkomsten uit vermogens is België stilaan een belastingparadijs’, zegt Chris Serroyen van de ACV-studiedienst. ‘De gemiddelde belasting op ondernemingswinsten in België bedraagt 31 procent, tegenover het Europese gemiddelde van 41,8 procent. Frankrijk staat op de eerste plaats met bijna het dubbele: 61procent. Nederland laat 55 procent optekenen en Duitsland 49 procent. De belasting op ondernemingswinsten in de VS bedraagt 52 procent. Tegenover 31 procent in België.’

de

In de media lezen we berichten over bedrijven die zo goed als geen belastingen betalen. Chris Serroyen: ‘Het officiële tarief voor vennootschapsbelasting is 33,99 procent. Eenvoudig gesteld, zijn bedrijven op hun winsten 33,99 procent belasting verschuldigd. Door aftrekposten zoals notionele intrestaftrek en andere wettelijke maatregelen, is het werkelijk betaalde percentage vennootschapsbelasting in België gemiddeld 8,5 procent.’ Jurgen D’Ours

5 voorstellen van ACV

om rechtvaardiger te belasten ‘Zowel in België als elders is de weerstand tegen verandering groot. Grote ondernemingen, grote zelfstandigen en rijke burgers hebben er geen belang bij dat het systeem wordt hervormd. ACV wil daar nu definitief een eind aan maken’, zegt nationaal secretaris Marie-Hélène Ska. Zij vat de voorstellen van ACV samen: 1. De globalisering van de inkomsten. Alle inkomsten moeten gelijk zijn voor de belastingen. Inkomsten uit roerende (aandelen, fondsen, ...) en onroerende goederen (huizen, appartementen, ...) moeten op dezelfde manier als inkomsten uit arbeid aangegeven worden op de belastingbrief. 2. Milieuvervuilende activiteiten moeten zwaarder belast worden. 3. De bijdragen op arbeid moeten dalen. De daaruit volgende daling van inkomsten voor onze sociale zekerheid, moet wel volledig gecompenseerd worden. Alle aftrekposten moeten daarom tegen het licht gehouden worden met als criteria meer rechtvaardigheid, meer doelmatigheid en ook meer eenvoud. 4. De strijd tegen de fiscale fraude. Ondernemingen die frauderen kunnen nu een ‘schikking’ treffen met justitie. Sommigen ontsnappen aan elke sanctie door de procedures eindeloos te rekken tot de feiten verjaard zijn. Er moeten duidelijke en rechtvaardige regels komen voor iedereen. 5. Met de zesde staatshervorming krijgen de Gewesten extra fiscale bevoegdheden. De principes van rechtvaardige fiscaliteit moeten ook voor de Gewesten gelden.

FOCUS

www.twitter.com/Acvonline

https://www.facebook.com/het.acv

De regering weet nog wat doen De regering nam vorige week een nieuw pakket relancemaatregelen. Wie regelmatig mijn bijdragen in Visie leest, weet dat het ACV het probleem van de loonkost voor bepaalde sectoren nooit onder de mat heeft geveegd. En ook over onze oplossingen heb ik het vaak in deze rubriek. Het ACV wil minder bijdragen op arbeid, gecompenseerd door alternatieve financiering voor de sociale zekerheid vanuit inkomens uit vermogen. Vermogens dragen nu zeer weinig bij waardoor de lasten teveel op arbeid komen te liggen. Deze lastenverschuiving mag trouwens niet breedover alle sectoren uitgesmeerd worden. Men moet de schaarse middelen doelgericht inzetten op maximale jobcreatie, op verhoging van de lage lonen en op versteviging van de industrie. En met een evenredig deel voor de non-profit want daar zullen de noden de komende jaren alleen maar groeien. Het ACV herkent deze benadering in het competitiviteitspact van de federale regering. Zo koos de regering voor een vermindering van bijdragen op arbeid mét volledig compenseren-

de financiering voor de sociale zekerheid. 74 procent van deze bijdrageverschuiving gaat naar de ondersteuning van lageloonsectoren, industrie en non-profit. Bovendien wil de regering de lage lonen voor 150 miljoen minder belasten (de fiscale werkbonus). Ook wordt het budget voor het welvaartsvast maken van sociale uitkeringen en pensioenen hersteld, nadat daar twee jaar geleden 40 procent op werd bespaard. In de strijd tegen oprukkende armoede zijn dit belangrijke beslissingen. Is dat competitiviteitspact dan rozengeur en maneschijn? Nee. Want er is nog zeer veel onduidelijk. De regering weet zeker nog wat doen de

komende maanden. De lastenverlaging moet nog concreet uitgewerkt worden. Net zoals de verhoging van werkbonus en welvaartsvastheid. En de alternatieve financiering, in het bijzonder vanuit inkomens uit vermogen, moet nog in wetten gegoten worden. Die alternatieve financiering moet er snel komen als men geen gat in de sociale zekerheid wil. Want dat is het laatste wat we ons met de stijgende armoede- en werkloosheidcijfers en de aantrekkende vergrijzing kunnen permitteren. Marc Leemans, voorzitter ACV

Een gat in de sociale zekerheid is het laatste wat we ons met de stijgende armoedeen werkloosheidcijfers en de aantrekkende vergrijzing kunnen permitteren


bondig

vak

Rustdagen bouw 2013 De twaalf data van de rustdagen zijn: 2 en 3 april, 10 mei, 16 augustus, 23, 24, 26, 27, 30 en 31 december én 2 en 3 januari 2014. Het FBZ verstuurt je formulier naar je werkgever. Ten laatste vandaag (6 december) krijg je het formulier van je werkgever. De vergoeding is in functie van het uurloon van het vierde kwartaal 2013, volgens het barema afgedrukt op het formulier. Als het FBZ je uurloon niet kent, dan verstuurt het pas vanaf 6 december het formulier. Was je tussen 1 oktober 2012 en 30 september 2013 minstens 75 dagen economisch werkloos? Dan wordt het dagbedrag proportioneel berekend. Controleer de gegevens, noteer je rekeningnummer en bezorg het formulier aan het ACV-dienstencentrum of beroepsverbond van ACV BIE. Kreeg je geen formulier? Contacteer dan eerst je werkgever. Indien nodig, kun je contact opnemen met het ACVdienstencentrum of beroepsverbond van ACV BIE.

Erika Van Tielen over burn-out, kiezen en tijdkrediet

‘Tijdkrediet is nodig om even uit de ratrace te stappen’ ‘Beste baas, doe iets aan de heersende burn-outboom.’ Zo begon de open brief van tv-presentatrice Erika Van Tielen, die in oktober in De Morgen verscheen. ‘Als je niet af en toe wat waardering krijgt van je baas, ligt een burn-out op de loer.’

V

oor alle duidelijkheid: Erika Van Tielen (30) wil zich niet opwerpen als een boegbeeld voor mensen met een burn-out. ‘Met mijn brief wilde ik aankaarten dat een aantal dingen in onze maatschappij foutlopen. In het ergste geval houd je daar een burn-out aan over.’

Kmo-vorming bouw en hout

Vanwaar komt de heersende burnoutboom volgens jou?

Werk je in een kmo als bouwvakker of houtarbeider en ben je ACV-lid? Schrijf je dan in voor de kmo-vorming van ACV BIE. Die vindt plaats op 26 en 27 december in De Kinkhoorn in Oostende. Schaaf je kennis bij over persoonlijke beschermingsmiddelen, privacy, arbeidsongevallen, EHBO … De tweedaagse is gratis voor ACV-leden. Partners mogen mee aan aangepaste prijzen.

‘Die houdt verband met de hele economie, de manier waarop men bedrijven leidt en hoe mensen in die bedrijven functioneren. Mensen durven niet altijd zeggen wat ze denken. Uit schrik om hun job te verliezen, omdat het niet zo vanzelfsprekend is om werk te vinden, omdat ze een vast contract willen bemachtigen ...

✔✔Meer info: www.acvbie.be. Sociaal voordeel zagerijen en houthandel Ben je arbeider in een onderneming die valt onder PSC 125.02 (zagerijen) of PSC 125.03 (houthandel) en was je in dienst op 30 juni 2013? Dan heb je in december recht op een sociaal voordeel. Dat voordeel wordt samen met de syndicale premie (van 135 euro) uitbetaald. Noteer je rekeningnummer op de premiekaart en bezorg die aan het ACV-dienstencentrum of beroepsverbond van ACV BIE. Zorg ervoor dat je in orde bent met je bijdrage. Ben je ontslagen of een nieuwe arbeider? Dan geldt een specifieke regeling. Contacteer het beroepsverbond van ACV BIE.

Syndicale premie grafische sector Was je van 1 oktober 2012 tot 30 september 2013 ACV-lid en in dienst van een onderneming die valt onder PC 130 (grafische sector)? Dan heb je recht op een syndicale premie. Als je de volledige periode gewerkt heb, krijg je 132 euro. Ben je met SWT of werkloos en minstens 50 jaar? Dan krijg je 85,20 euro. Ben je werkloos en jonger dan 50? Dan krijg je 66 euro tijdens de twee dienstjaren volgend op je ontslag. Onderteken de premiekaart en noteer je rekeningnummer. Zorg ervoor dat je in orde bent met je bijdrage. De eerste betaling gebeurt op 21 januari. Kreeg je geen kaart? Contacteer je syndicaal afgevaardigde, het ACVdienstencentrum of beroepsverbond van ACV BIE.

Visie ¬ vrijdag 6 december 2013

Michael De Lausnay

12

¬ uw job, ons werk

Daarnaast moeten we veel meer. Er is meer stress dan vroeger. Werk met een gezin combineren is moeilijk. Als je dan niet af en toe wat waardering krijgt van je baas en voelt waarom je het doet, ligt een burnout op de loer.’

heb duidelijk een gevoelige snaar geraakt.’

Heb je veel reacties gekregen op je brief?

Denk je dat er iets zal veranderen aan de bedrijfscultuur?

‘Verrassend veel. Ik heb de brief geschreven vanuit mijn leefwereld, de media. Maar dezelfde verzuchtingen hoor je ook in andere sectoren. Bij momenten had ik het gevoel dat ik een nieuw boegbeeld was. Dat heb ik nooit willen zijn. Maar ik

‘De vraag is of de mensen aan wie ik mijn brief richtte, er iets mee gaan doen. Maar hier is ook een taak weggelegd voor ieder van ons. Verandering gebeurt niet van vandaag op morgen, maar misschien wel op termijn.

Erika Van Tielen: ‘Vandaag moeten we veel meer en er is meer stress. Werk met een gezin combineren is moeilijk.’

Ik merk bijvoorbeeld wel dat flexibel werken opkomt. Je krijgt dan het vertrouwen van je werkgever om zelf je werk in te delen. Het resultaat van je werk staat voorop. Of je dan werkt van 9 tot 5, ’s avonds of in het weekend, doet er niet toe.’

In februari word je voor de tweede keer mama. Hoe zal het je leven veranderen?

Filipino’s helpen elkaar De Alliance of Health Workers (AHW), een Filipijnse vakbond van gezondheidswerkers, heeft net een eerste medische missie achter de rug naar het rampgebied waar de tyfoon Haiyan heeft toegeslagen. Jossel van AHW vertelt aan Jeroen Roskams van Wereldsolidariteit: ‘Het was een gigantische logistieke operatie om medicijnen, voedsel, vrijwilligers en hulpverleners ter plaatse te krijgen. Nog vijf nieuwe missies zijn gepland. Op termijn gaan we meewerken aan het heropstarten van de lokale gezondheidszorg en gezondheidscentra. Want nu is letterlijk alles weg. We zijn hier wel wat gewoon. Er passeren jaarlijks meerdere tyfoons over de Filipijnen. Maar een storm van deze kracht hadden we nog niet meegemaakt.’


¬ uw job, ons werk

Visie ¬ vrijdag 6 december 2013

13

ACV-Jongeren houden debatten in de huiskamer over Europa

‘Crisis is moment van de waarheid’

Wat vind je van verlofstelsels zoals tijdkrediet? ‘Ik vind het fantastisch dat tijdkrediet bestaat. Sommige landen regelen de combinatie werk en gezin nog beter. Maar in België mogen we zeker niet klagen. Ik vind dat tijdkrediet niet afgebouwd mag worden. Vandaag hebben mensen het nodig om even uit de ratrace te stappen. Maar als flexibel werken meer ingang vindt, gaat de nood aan tijdkrediet verminderen.’ Filip Bellemans

Vorige week organiseerde ACVJongeren debatten over Europa bij jonge werknemers en studenten thuis. Enkele jonge Europeanen kwamen getuigen over de crisis. Uit hun verhalen bleek dat in elk land besparingsmaatregelen worden doorgevoerd met hetzelfde argument: werknemers zijn te duur.

H

et woord crisis heeft een negatieve lading. Maar van oorsprong is het neutraal. In het Grieks betekent het een moment van de waarheid, waarop een beslissing moet genomen worden die van grote invloed is op de toekomst.’ Aan het woord is Vassilios Bassios, een jonge Italiaan met Griekse roots. Samen met landgenoot Matteo Salvetti, de Spanjaard Ignacio Doreste en de Brit Ben Egan nam hij deel aan de huiskamerdebatten van ACV-Jongeren. Jonge militanten en studenten uit Vlaanderen vernamen zo uit eerste hand welke impact de Europese crisis heeft op jongeren in andere landen.

Recepten

• Lees het volledige interview in g-magazine, het ACV-magazine over gender. Lees online of bestel een gratis nummer op www.g-magazine.be. • Lees meer over psychosociale risico’s zoals stress, burn-out, pesterijen … op www.voeljegoedophetwerk.be.

?!

Pamela Van Gorp

‘Ik heb al een zoontje van twee. Mijn man is cameraman en werkt in de film- en reclamesector. Ik vind het belangrijk dat ik er voor hen ben. Dat wil niet zeggen dat ik niet meer ambitieus ben. Maar je moet keuzes maken. You can’t have it all. Je moet zoeken naar een evenwicht. Toch is kiezen niet altijd verliezen. Je wordt veel gelukkiger als je bewust voor een aantal dingen kiest.’

‘We leerden dat overal in Europa bespaard wordt met dezelfde argumenten’, vertelt Tom Vrijens van ACV-Jongeren. ‘Werknemers zijn te duur en dus moeten de (minimum)lonen verlaagd worden voor een betere concurrentiepositie, de publieke sector moet inkrimpen, tijdelijke arbeidscontracten moeten toenemen ... Elk land past dezelfde recepten toe, al dan niet onder druk van de Europese Commissie.’

Europese solidariteit ‘Maar die ketting van eenzijdige besparingen zorgt voor een recessie, een groei-

ende ongelijkheid en een toenemend gevoel van onrechtvaardigheid. Het voedt ook het anti-Europa-klimaat. Zo is het vertrouwen van de burgers in Europa ineengestort: van 57 procent in 2007 naar 33 procent in 2012.’ Tijdens de huiskamerdebatten kwam het onrechtvaardigheidsgevoel naar boven. ‘Sommige mensen blijven buiten schot en dragen niet bij tot een sterk sociaal systeem. Daarom lanceerde ACV-Jongeren het Voice of Europeproject. Wij willen de neerwaartse spiraal zichtbaar maken en alternatieven naar voren schuiven. Wij pleiten voor een Europese - en internationale - solidariteit, die een perspectief geeft aan jonge werknemers en studenten in Europa.’

Alternatieven De jongeren stipten ook de noodzaak aan om op zoek te gaan naar een ander economisch model. ‘Dat moet een model zijn dat de brug maakt tussen de lokale realiteit en de globalisering. Een model dat, naast economische, ook rekening houdt met sociale en ecologische elementen. ACV-Jongeren zet nu een traject op om te komen tot deze alternatieven. In april moet dat afgerond zijn. Een crisis is een moment van de waarheid. Europa kan hier een rol spelen.’ (LG)

✔✔Meer info en contact:

voiceofeurope@acv-csc.be

Hoe kunnen we je helpen? ACV geeft raad.

Wat is inflatie? En hoe werkt de index? Inflatie betekent dat de prijzen stijgen en dat de waarde van geld vermindert. Een inflatie van 2 tot 3 procent per jaar noemt men normaal of laag. Een product dat dit jaar 100 euro kost, zal dan volgend jaar 102 tot 103 euro kosten. Als de lonen niet in gelijke mate met de inflatie stijgen, dan daalt de koopkracht. Met dezelfde som geld kun je dan minder kopen. De index meet de prijsverschillen doorheen de tijd en wordt als maatstaf gebruikt om de lonen aan te passen.

Twee indexen Om de evolutie van de inflatie en de kosten van levensonderhoud te meten, berekent de overheid maandelijks de ‘index der consumptieprijzen’. Deze index is gebaseerd op een uitgebreide lijst van goe-

deren en diensten die het koopgedrag van de Belgische consument weerspiegelen. Enkele voorbeelden zijn brood, T-shirts, strijkijzers, geneeskundige verzorging, treintickets, een internetabonnement en een brandverzekering. Uit de consumptieprijsindex wordt de gezondheidsindex afgeleid. Die houdt geen rekening met de prijzen van alcohol, tabak, benzine en diesel.

Berekeningswijze bepalend De samenstelling van de lijst met goederen en diensten leidt soms tot discussie. Omdat afhankelijk van de samenstelling en het gewicht van elk goed of dienst, het indexcijfer verschilt. Sinds januari worden bijvoorbeeld de prijzen van de solden opgenomen. Dat beïn-

vloedt de evolutie van het indexcijfer. Een ander voorbeeld: de regering besliste onlangs dat men voor stookolie voortaan de gemiddelde prijs van de afgelopen twaalf maanden zal nemen. Op die manier schommelt de prijs minder sterk. De werkgevers vragen nu een herziening van de manier waarop telecommunicatie opgenomen wordt in de index. Momenteel houdt de index geen rekening met zogenaamde ‘triopacks’: digitale televisie, internet en telefoon in een voordelig(er) pack. Dit terwijl de packs ondertussen meer verkocht worden dan afzonderlijke producten.

Lonen indexeren In België worden de lonen en de sociale uitkeringen aangepast aan de gezond-

heidsindex. Zo blijft het inkomen van de Belgen min of meer welvaartsvast. De indexaanpassing van de ambtenarenlonen en de sociale uitkeringen gebeurt wanneer de gezondheidsindex een vooraf bepaalde waarde overschrijdt, de spilindex genaamd. Ook in de privésector worden de lonen geïndexeerd, ofwel volgens het systeem van de spilindex, ofwel op een vast ogenblik: eenmaal per jaar, zesmaandelijks of driemaandelijks. Per sector nemen de werkgevers en de vakbonden de indexering op in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). (LG)


14

¬ uw job, ons werk

Visie ¬ vrijdag 6 december 2013

Europese Commissie nekt sociale dialoog

‘Wil de Commissie een mini sociaal Europa?’ De Europese Commissie wil minder regelgeving of ‘administratieve hinder’, zodat werkgevers meer jobs zouden kunnen creëren. De Commissie verwerpt daardoor het recht van de sociale partners om bindende regels op te stellen, zoals voor arbeidsveiligheid. ‘Dit brengt veel schade toe aan de sociale vooruitgang in de EU’, zegt François Laurent van ACV BIE.

H

et overleg tussen vakbonden en werkgeversorganisaties kan zich afspelen op vele niveaus: in een bedrijf, in een sector of op nationaal vlak. Maar ook op Europees niveau sluiten de sociale partners soms akkoorden. ‘De Europese regelgeving voorziet dat zulke akkoorden algemeen bindend verklaard kunnen worden’, weet François Laurent, nationaal secretaris van ACV Bouw - Industrie & Energie (BIE). ‘Als het gaat over veiligheid op de werkvloer, volstaat een meerderheid van stemmen (en is unanimiteit niet nodig, red.) in de Raad van Ministers. De grote EU-lidstaten kunnen dan niet blokkeren. En eenmaal zo’n Europese cao bindend is, moeten alle lidstaten die omzetten in nationale wetgeving.’ Welke ‘Europese cao’s’ zijn er zoal? ‘Er bestaan een aantal interprofessionele akkoorden, zoals over ouderschapsverlof en deeltijds werken. Daarnaast zijn er ook akkoorden per sector, bijvoorbeeld rond werktijden in de transportsector en in de luchtvaart. Vorig jaar in april bereikten de sociale partners een gedetailleerd akkoord over veiligheid en gezondheid in kapsalons (zie kaderstuk ‘Het kappersakkoord uitgelicht’, red.). ACV BIE heeft daar actief voor onderhandeld. Maar het akkoord werd in de Britse populaire kranten zwaar onder vuur genomen.’ Wat was de kritiek juist? ‘Er is onder meer een bepaling dat kappers schoenen moeten dragen met een antislipzool. Europa die hoge hakken verbiedt voor kappers: dat vonden de Britse media regelneverij en kleuterreglementering. The Sun kopte: Hair Hitlers. Ergernis en spot alom. László Andor, Europees Commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken, die eerst het kappersakkoord publiek verwelkomde, werd langzaam maar zeker buitenspel gezet. Negen lidstaten, waaronder Groot-Brittannië, Nederland en Duitsland, schreven een brief naar de Europese Commissie. Zo wilden zij een bekrachtiging van het akkoord voorkomen. Het leidde alvast tot maandenlang uitstel.’ Hoe staat het kappersakkoord er vandaag voor? ‘Alles veranderde op 2 oktober: Commis­

#RethinkRefit De Commissie voert geen nieuwe regels meer in, ook niet voor arbeidsveiligheid. Het akkoord van de sociale partners in de kappersector wordt zo van tafel geveegd.

sie­voorzitter Barroso deed een officiële mededeling, bekend onder de naam REFIT. Men wil de Europese wetgeving opnieuw aanpassen om de economie slagkrachtiger te maken. Men spreekt van administratieve hinder, die werkgevers belet om jobs te creëren. Over veiligheidswetgeving was het hoge woord er dus uit. De Commissie voert geen nieuwe regels meer in, ook niet om

Het ACV onderstreept het belang van een Europese sociale dialoog, zowel sectoraal als interprofessioneel. Dat is de enige garantie voor de verdediging van werknemersrechten. de veiligheid op de werkvloer te verbeteren. Weg met het kappersakkoord, weg ook met een voorstel om de regeling rond kankerverwekkende stoffen te verbeteren … De Europese Commissie heeft alle inspanningen van de Europese sociale partners van tafel geveegd, en verwerpt hun recht om wetten te maken. Dat is een inbreuk op de rechten van werknemers, met veel schade voor de sociale dialoog en de sociale vooruitgang in de EU.’ Hoe heeft ACV hierop gereageerd? ‘ACV, en in het bijzonder ACV BIE, is ver-

ontwaardigd over de houding van Europa in dit dossier. We eisen met spoed een nieuwe strategie rond gezondheid en veiligheid voor 2013-2020. Daarnaast onderstreept ACV het belang van een Europese sociale dialoog, zowel sectoraal als interprofessioneel. Dat is de enige garantie voor de verdediging van werknemersrechten. Samen met ABVV en ACLVB hebben we een brief gestuurd naar alle Europese parlementsleden. We hebben veel vragen waarop we van hen een antwoord willen.’ Leen Grevendonck

Kappers hebben recht op bescherming tegen huidziekten mijnheer Barroso ! www.etuc.org

Het kappersakkoord uitgelicht Is werken in een kapsalon niet veilig? François Laurent: ‘Werken in een kapsalon lijkt bijzonder veilig en aangenaam, maar dat is het niet. Kappers staan een hele dag recht, vaak in een gebogen houding. Zij komen in aanraking met allerlei soorten zeep, shampoos en verven. Huidziekten en allergieën komen in dit beroep tien keer meer voor dan gemiddeld. Zo krijgt 30 procent van de kappers daar vroeg of laat mee te maken. Rugen spierletsels komen vijf keer meer voor. Niet zelden leiden zulke letsels tot een uitsluiting van het beroep om medische redenen.’ Wat spraken de sociale partners af? ‘Het kappersakkoord regelde enkele principes rond preventie. Sommige met naam genoemde producten moeten vervangen worden, waar mogelijk. Als het meubilair vernieuwd wordt, beval het akkoord aan om rekening te houden met ergonomie. Werknemers mogen geen juwelen dragen, omdat hier vocht en resten van producten zich verzamelen. Zo kun je allergische reacties en eczeem voorkomen. En om niet uit te glijden op natte vloeren, dragen kappers beter schoenen met een antislipzool.’


gewikt & gewogen

Visie ¬ vrijdag 6 december 2013

ZEGT

15

Luc Defrijn, Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid

‘Vanaf 2021 moeten we energieneutraal bouwen’

Een Belg heeft een baksteen in zijn maag. Maar het huis dat hij wil bouwen, zal en moet duurzaam zijn. Luc Defrijn, directeur Vlaanderen van het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid, legt uit wat duurzaam bouwen is en hoe de bouwsector zich voorbereidt op de nieuwe normen. Cia Jansen

Wat is ‘duurzaam bouwen’? ‘Het gaat om een gezonde, sociaal aanvaardbare, economische en milieuvriendelijke manier van bouwen of verbouwen. Het bouwwerk moet bruikbaar zijn voor de huidige, maar ook voor de toekomstige generatie. Concreet gaat het over welke grondstoffen je gebruikt, maar ook over hoe je materialen en afvalstoffen recupereert of terugwint. Vandaag wordt in de bouwsector al 92 procent van de materialen gerecupereerd. Duurzaam bouwen doe je ook als je efficiënt energie gebruikt, voor hernieuwbare, CO2-arme energiebronnen kiest en zuinig omspringt met water en lucht.’

‘We doen hiervoor grote inspanningen op vlak van vorming. Samen met de Vlaamse Oriëntatiegroep, de taskforce Duurzaam Bouwen, de vakbonden, de werkgeversfederaties VCB en Bouwunie, VDAB, Syntra en andere vormingsinstellingen bieden we een groot pakket aan opleidingen aan. We doen dit ook op vraag van alle werkgevers en werknemers die in de bouwsector (PC 124) actief zijn. Een groot aantal van de opleidingen voor de werknemers vinden plaats tijdens de winterperiode. Op fvb.constructiv.be vind je alle opleidingsmogelijkheden in de bouwsector.

Krijgt het meer aandacht, omdat mensen meer milieubewust zijn? Of is het uit economische noodzaak? ‘Beide motieven zijn belangrijk. Bouwen is een grote investering. Energie is duur, dus moeten we anders en compacter gaan bouwen. We moeten beter isoleren en zuinigere systemen met hernieuwbare energie installeren. Ik denk aan zonnepanelen en -boilers, condensatieen biomassaketels, warmtepompen, ventilatiesystemen met warmteterugwinning … Ook kleine waterzuiveringsinstallaties, regenwaterrecuperatie en groendaken zijn voorbeelden van duurzame bouwtechElke woning, kantoor of nieken. school moet een Maar Vlaanderen moet ook minimumhoeveelheid Europese regelgeving naleven, energie halen uit zoals de 20-20-20-doelstelling. hernieuwbare bronnen. Tegen 2020 moeten we 20 procent minder CO2 uitstoten, 20 procent zich in energieprestatie-certificaLuc Defrijn, Fonds voor Vakopleiding minder energie verbruiken en 20 ten, E-peil enzovoort. in de Bouwnijverheid procent meer energie uit hernieuwbare bronnen gebruiken. Voor een En de energie-eisen worden almaar stedenbouwkundige vergunning betekent het dat elke strenger. Het streefdoel is om vanaf 2021 alle gebouwen woning, kantoor of school een minimumhoeveelheid bijna energieneutraal te bouwen. Op de website energie moet halen uit hernieuwbare bronnen. Dat uit www.energiesparen.be vind je hierover alle info.’

Wat tweet er in het struikgewas? Visie plukt enkele rake commentaren van de sociale netwerksite.

Nina Verhaeghe Dat we hier trots op en dankbaar voor onze ziekteverzekering mogen zijn #Obamacare

Jan Hautekiet ‘Kraantjeswater voldoet aan heel strenge kwaliteitscriteria. Je kan er zoveel van drinken als je wilt’ Kathleen De Schepper

Yvo Nuyens ‘Een paar kilootjes minder maken groot verschil’ Standaard.be Preventie beter richten op noden meest kwetsbare groepen prioriteit

Hoe worden werkgevers en werknemers in de bouwsector wegwijs gemaakt in die nieuwe normen?

Daarnaast mogen we de studenten niet vergeten. Ook voor hen is er een uitgebreid aanbod aan opleidingen, stages, werkplekleren, deeltijds werken en leren, leercontract ... Ook leerkrachten en studenten kunnen veel opsteken in onze goed uitgeruste technische centra. De ervaring leert dat je bepaalde competenties enkel op de werkvloer kunt verwerven. Wij hechten daar veel belang aan, het mogen geen vrijblijvende stages zijn. Wij volgen de jongeren op, zorgen voor een mentor en verwachten van de bedrijven een kwaliteitsgarantie. We zijn ook volop bezig met de uitbouw van een technische bibliotheek, zodat alle partners in de sector met e-books en op een interactieve manier aan de slag kunnen gaan. Want ook hier staat de tijd niet stil.’ Patrick Wirix

✔✔Meer info op www.energiesparen.be (Vlaams Energieagentschap) en fvb.constructiv.be (Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid).

beelding

UIT


16

¬ Limburg

Visie ¬ vrijdag 6 december 2013

LIMBURG NEVEN-

EFFECT

Een ander kerstgeschenk De sinterklaasgeschenkjes rusten al bijna in de kast. Tijd voor de jaarlijkse speurtocht naar het ideale kerstgeschenk voor familie en vrienden. Je weet wel: de mensen wier huis bulkt van spullen die maar een paar keer in een mensenleven worden gebruikt. Hoe kunnen we in plaats van de zoveelste cadeaubon - “ze hebben toch al alles” - het dit jaar eens over een andere boeg gooien? Misschien met een bijzondere ervaring. Leen een mooi boek, schilderij, dvd, cd, of aparte jas aan familie of vriend rond de kerstboom. Laat die er enkele maanden van genieten en nadien bij een gezellig glas terugblikken op de leenervaring. Een heel waardevol cadeau zonder kosten.

Verantwoordelijke uitgever regio Limburg: Carien Neven Wil je reageren op de regionale bladzijden? Contacteer dan de redactie van ACW Limburg - Mgr. Broekxplein 6 - 3500 Hasselt tel. 011 29 08 70 - acw.limburg@acw.be - www.acwlimburg.be - www.visielimburg.be

Vereniging kàn steun zijn voor borstkankerpatiënte

FEMMA STRIJDT TEGEN BORSTKANKER

Femma telt bijna 70 000 leden en dus 140 000 borsten. “Samen met Think-Pink (de nationale borstkankercampagne) willen we zoveel mogelijk van die borsten preventief laten screenen. En roepen we de week van 9 tot 15 december 2013 uit tot week van de borstkanker”, vertellen Marie-José Vandyck van Femma Sint-Maternus in Tongeren en Rita Claes van Femma Berkenbos.

En waarom geen geit als cadeau? Of een varkentje, schooluniform, studiebeurs of landrechten voor een vrouw. Levensreddende geschenken voor mensen in nood, via actieplannen voor goede doelen waar bv. Oxfam mee werkt. Jouw goede vriend of familie ontvangt een prachtige cadeaukaart waarop staat wat je voor hem of haar kocht en iemand in een ontwikkelingsland krijgt het échte cadeau. Zo’n geschenk verdrievoudigt de vreugde van het geven. Het schenkt vreugde aan degene die de schenking doet, maar ook aan diegene in wiens naam het cadeau wordt gestuurd . En natuurlijk ook aan het kind in het ontwikkelingsland dat het cadeau krijgt. Voor ons zijn het kleine giften, maar giften die iemands leven ingrijpend kunnen veranderen. Een jongeman uit de krotwijken van Nairobi, die zo een ethische gift voor een beroepsopleiding ter waarde van 150 euro ontving, is nu de eigenaar van een reparatiezaak van gsm’s en computers. Hij doet nu zijn duit in het zakje door locale jongeren op te leiden. Geloof me, zo’n gift schenkt een pak meer voldoening dan een snuisterij die enkel stof vangt in een tjokvolle kast. Succes verzekerd!

Carien Neven secretaris ACW Limburg www.neveneffect.eu

ALTERNATIEVE KERSTGESCHENKEN Help de slachtoffers van de tyfoon Haiyan door een bijdrage over te schrijven op BE967995-5000-0005 van Wereldsolidariteit met vermelding van ‘Heropbouw Filipijnen’. Met een eindejaarsgeschenk van Oxfam maak je iedereen blij: je familie, collega’s of vrienden, maar ook de kleine producenten in het Zuiden. Tijdens de eindejaarsperiode organiseren vele Oxfam-Wereldwinkels Oxfam Cadeaudagen. Je vindt er een uitgebreid assortiment geschenkideeën. Alle plaatsen, data en openingsuren vind je op www.oxfamwereldwinkels.be/cadeaudagen Meer dan 1.600.000 Belgen leven in armoede. Ze hebben geen toegang tot kansen en mogelijkheden die anderen wel krijgen. Draag mee bij in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting en doe een gift aan Welzijnszorg op BE21 0000 0000 0303.

Solidair Marie-José: “Zoals zovele vrouwen, kennen ook wij in onze Femma-afdeling vrouwen die de strijd tegen borstkanker moeten of moesten voeren. Woorden zijn dan vaak moeilijk te vinden, troost is vaak ijl; onze verslagenheid remt ons al te vaak af om iemand zijn verhaal te laten vertellen. Deze actie gaf ons het gevoel, dat we – terwijl we samen creatief bezig waren - onze solidariteit een expressie konden geven, zonder somberheid”.

‘het’ niet bij naam durfde te noemen. Men was niet op de hoogte van de symptomen. Als er iets vreemds in het lichaam ontdekt werd, durfde men vaak niet naar de dokter gaan. Campagnes zijn dus echt nodig, en ze hebben een positief effect. De angst verdwijnt hier mee niet, maar het taboe rond kanker is minder. De strijdvaardigheid is aangescherpt en men gaat bewuster om met eigen lichaam en gezondheid”.

Rita: “Onze kernleden hebben geknutseld op de kernvergadering van 12 november. Suzanne, onze voorzitster, heeft een mooie tekst voorgelezen uit een dagboek van iemand die geconfronteerd werd met borstkanker. Ze deed ook een warme oproep naar de kernleden om zeker de borsten te (laten) onderzoeken”. 

“Er is nog veel werk aan de winkel. Het zou zeker heilzaam zijn als nog meer kankerverwekkende stoffen uit voedingswaren geweerd zouden worden. Stel je een leven voor met zuivere lucht, zonder auto’s en allerhande stralingen, normale werksituaties zonder negatieve stress. Als we konden leven in een positieve wereld, waar gelachen wordt en gehouden van… Maar dat is een utopie, dat hebben we zelf niet altijd in de hand”.

Hartverwarmend

Vriendinnen

Marie-José: “Onze afdeling kwam samen op 13 en 20 november om Think-Pink-broches te maken. Thuis wordt er nog verder gewerkt zodat we voldoende exemplaren hebben. Alle  werkjes worden ingezameld om te verwerken in één grote roos, als zinnebeeld van de solidariteit van onze vereniging in de strijd tegen borstkanker”. Rita: “Op onze winterontmoeting voor al de leden heeft Suzanne  opnieuw de hele uitleg gedaan. De kernleden hadden hun zelfgemaakt sieraad aan. Ik kan je verzekeren dat het schitterend was”. Marie-José: “Tijdens ons Kerstfeest van 11 december 2013 zullen we de broches opspelden. Wie niet aanwezig kan zijn, kan zelf een roosje maken of gaan afhalen bij haar kernlid. De bedoeling is even stilstaan, onze solidariteit met borstkankerpatiënten uiten, vrouwen attent maken op preventief onderzoek. Deze Femma-actie spreekt vele leden aan. Zelfs dames, die nooit een haakpen in de hand namen, waren enthousiast. Hartverwarmend! Rita: “Het was een heel serene vergadering waar ieder kernlid aandachtig en muisstil was. En je weet, vrouwen onder elkaar en muisstil zijn: da’s moeilijk, zeer moeilijk. Daarna werd er hard gewerkt om ons Femma-logo te knutselen. Het resultaat mocht er wezen!”

Bewust Marie-José: “Wij herinneren ons nog de tijd dat men

Marie-José: “Borstkankerpatiënten zijn vaak tevreden over de verkregen zorg, nazorg en begeleiding. Patiënten (en hun naasten) worden goed geïnformeerd, zowel over de operatie, het verloop van de ziekte, als over nazorg, protheses, … Wat volgens ons wel mankeert, is vorming voor mensen die niet rechtstreeks betrokken zijn, waar zij kunnen leren hoe ze moeten omgaan met vragen als: Hoe moet je reageren tijdens een gesprek met een kankerpatiënt? Wat is de juiste houding? Hoe doorbreek je de angst om over kanker te spreken? Hoe kan je iemand steunen, moed geven? Hoe kan je als gezelschap een meerwaarde betekenen voor hen? Een vrouwenvereniging is goed geplaatst om dit thema een plaats te geven, omdat de leden, vriendinnen eigenlijk, elkaar goed kennen. Hierdoor is er minder schroom om erover te spreken, want vriendinnen voelen mee met de zieke. Zulke gesprekken verbinden vrouwen met elkaar. Een vrouwenvereniging moet een plaats zijn waar iedere vrouw zichzelf kan terugvinden, begrip en ondersteuning mag verwachten, maar vooral vriendschap moet voelen en de vrijheid krijgen om zichzelf te zijn. Het kan een plaats zijn waarvan positieve energie uitgaat. Een vereniging kàn een steun zijn voor een borstkankerpatiënte, als zij haar de ruimte geeft om erover te praten als zij hieraan behoefte heeft. En zo niet: om even over andere dingen te spreken, en samen leuke dingen te doen.”

✔✔Meer info: www.femma.be


Visie ¬ vrijdag 6 december 2013

CM-INFOSESSIES

Veilig online

¬ Limburg

17

VOOR AF IN S C HRI J V EN V ERP LICH T!

Het internet biedt heel wat mogelijkheden, maar het is niet altijd een veilige plaats voor kinderen. We laten je zien hoe je een goed e-mailadres kan aanmaken en een chat of profiel (eigen pagina op internet) veilig kan instellen. Er zijn ook filmpjes over situaties thuis, bijv. over het bezoek aan ongeschikte sites en over het doorgeven van persoonlijke informatie. Telkens worden twee verschillende reacties van ouders getoond, de ene al wat genuanceerder dan de andere. Door Barbara Creemers (freelance vormingsmedewerkster). • Hasselt – 11/12 – 20.00-22.00 uur

Time management Tijdens deze sessie maak je kennis met 10 gewoontes om je tijd optimaal te besteden en worden handvaten aangereikt om terug dat overzicht over je leven te krijgen. Het is de oplossing voor iedereen die een gelukkig, gezond en zinvol leven wil leiden. Vind terug de balans en leer je prioriteiten stellen. Door Wouter Goris (Ready2improve). • Hasselt – 19/12 – 20.00-22.00 uur

Eet je fit In deze lezing leer je dat een gezond eetpatroon je verder helpt dan eender welk dieet. Je leert waarom sommige voedingsmiddelen beter zijn dan andere. Bepaalde voedingsmiddelen geven je meer energie, andere zijn goed voor je cholesterol, weer andere versnellen de stofwisseling,… Kortom je leert hoe je lichaam reageert op bepaalde voedingsmiddelen waardoor je fitter en energieker wordt. Door Hilde Vreys (personal trainer/coach). • Hasselt – 9/01/2014 – 20.00-22.00 uur

Grenzen stellen. Moet mijn kind nog luisteren? Opvoeden… We willen het zo graag goed doen en we willen onze kinderen alles geven. Maar waar leggen wij onze grenzen als ouder? De perfecte opvoeding en de perfecte opvoeder bestaan niet. We hebben allemaal onze vragen en twijfels! Maar er bestaan wel technieken om gewenst gedrag aan te leren en ongewenst gedrag af te leren. Door Maurits Wysmans (docent aan de KHLeuven en deskundige in opvoedings-, gedrags en communicatieproblemen). • Hasselt - 15/01/2014 – 20.00-22.00 uur

✔ 2 euro voor CM-leden

5 euro voor niet-leden

✔ www.cm.be/agenda

gezondheidspromotie.limburg@cm.be 011 28 04 45

ARIADNE *-CURSUS

OPGELET! Beperkte openingsuren tijdens de kerstperiode Tijdens de kerstvakantie (maandag 23 december 2013 t.e.m. vrijdag 3 januari 2014) kunnen de openingsuren van je CM-kantoor afwijken. Je kan de juiste openingsuren vinden op www.cm.be, in je kantoor of telefonisch op 011 280 211. Alle kantoren zijn gesloten van 24 december 2013 tot en met 1 januari 2014. We zijn wel telefonisch bereikbaar op 24 december (8.30-12.00 uur), 30 december (8.30-17.00 uur) en 31 december (8.30-12.00 uur) 2013. Heb je een vraag? Misschien vind je het antwoord wel op onze nieuwe en gebruiksvriendelijke website www.cm.be. Of je kan gebruik maken van het contactformulier in de rubriek ‘Contact’. Onze consulenten bezorgen je zo snel mogelijk een antwoord. Stel je je vraag liever telefonisch? Dan kan je terecht bij ons contactcenter op het nummer 011 280 211. Via de CM-brievenbus kan je snel allerlei documenten aan je ziekenfonds bezorgen zonder rekening te moeten houden met openingsuren. De brievenbussen worden regelmatig gelicht. Bijna elk document dat je aan CM moet bezorgen mag in de brievenbus. 1 uitzondering: de aangifte arbeidsongeschiktheid. TIP In je elektronisch dossier krijg je onder meer informatie over je terugbetalingen en uitkeringen, kan je attesten afdrukken en elektronische overzichten aanvragen. Dit kan je raadplegen via ‘Mijn Dossier’ op www. cm.be.

Tai chi Tai chi heeft zich ontwikkeld tot een zeer toegankelijke, niet-inspannende gezondheidstraining voor lichaam en geest. De trage, vloeiende bewegingen ontspannen de spieren en gewrichten met als resultaat een soepelere lichaamscoördinatie en een meer gestroomlijnde lichaamshouding? Tai chi zorgt ook voor een betere bloedcirculatie, meer efficiënte stofwisseling en een grotere mentale kracht. • Gruitrode – 23 en 30/01 en 6 en 13/02 - 9.30-12.30 uur • 28 euro voor CM-leden 84 euro voor niet-leden 14 euro voor CM-leden met verhoogde tegemoetkoming

✔ ariadne.limburg@cm.be 011 28 02 97

* voor chronisch zieken -65

CONTACT CM Limburg CONTACT

Een vraag voor CM? Op www.cm.be vind je heel wat info. Je kunt ook terecht bij het contactcenter: stuur een mail naar limburg@cm.be of bel naar 011 280 211 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

8.30 - 17 uur 8.30 - 17 uur 8.30 - 17 uur 8.30 - 17 uur 8.30 - 12 uur

De dienst Maatschappelijk Werk kan je contacteren op het nummer 011 280 241 (ma-do: 8.30-12 u en 13-17 u, vrij: 8.30-12 u) of via mail naar dmw.limburg@cm.be


18 14

job, ons werk ¬ uw ¬ Limburg

AGENDA CONCERTAVOND

. za 14.12: met het Hasselts Symfonieorkest, het Blue-Marbleensemble uit Diest, het Kristoffelkoor uit Ham en het jongerenorkest Neaniasclub Beverlo. In de SintLambertuskerk in Beverlo om 19.30 u. Kaarten: VVK (8 €, kassa 10 €) op 0477 76 19 08

GESCHENKENMARKT

. za 7.12: eindejaarsfeest 2013 met geschenkenmarkt. In de Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-LambrechtsHerk Hasselt vanaf 17 u. De toegang bedraagt 5 €, buffet en show inbegrepen. Info: Latino’s Hasselt, 0478 55 17 41, vzw Perspectief, Jo Schreurs, 0474 40 50 27

OKRA ACADEMIE

. zo 15.12: Gospelgroep ‘Akkoord’ treedt op in de kerk van Helchteren Centrum, Sint-Trudoplein om 15 u. Prijs: 12 €, Okra-leden 8 €, receptie achteraf inbegrepen. Info: Jeanne Moons, 0499 31 48 61 . ma 16.12: ‘Communicatie in de thuiszorg’ door Erna Claes, doctor in de psychologie, in samenwerking met CM Limburg. In de Mozaïek, Kortessem om 13 u. Meer info: Jaak Simons, 0474 72 11 40

OKRA REIZEN

. za 14.12: Vakantiebeleving 55+ in de Limburghal, Jaarbeurslaan 6, Genk van 10 tot 17 u. Inkom: 2 €. Info: OKRA Limburg, 011 26 59 30

SANTIAGO DE COMPOSTELA

. do 19.12: Luc Knapen vertelt over de oude pelgrimsweg naar Santiago de Compostela. ACW-gebouw, Mgr. Broekxplein 6, Hasselt om 19.30 u. Meer info: Annemie Stassen, 0498 53 60 20

WANDELEN MET PASAR

. za 14.12: 5 km in een donker en misschien wel modderig bos. Breng zaklamp, papier en pen mee en doe een fluovest aan. Vertrek: zaal Holheide, Bremstraat 25, Overpelt tussen 18.30 en 19.30 u. Meer info: Guy Vreys, 011 66 46 20 . zo 15.12: 7 km. Vertrek: parking radio Benelux, Galgestraat 8, Paal om 14 u. Info bij: Mariette Vanderheiden, 011 42 65 96

Bewegingsforum ACW Limburg

De Stad Limburg | Droom of Uitdaging? Betaalbaar en duurzaam wonen in de 'Stad Limburg'

ma 9 december | 19.30 u ACW-gebouw Mgr. Broekxplein 6 Hasselt

Met:

• •

De Stad Limburg, toelichting van een droom door gedeputeerde Frank Smeets Wonen nu en in de nabije de toekomst, de uitdagingen door Jos Gorssen van Wonen Vlaanderen Workshops

Info & inschrijvingen: www.acwlimburg.be 011 29 08 70 miet.roosen@acw.be

Visie ¬ vrijdag 6 december 2013

ACV-werkzoekendenwerking

Zwarte Piet passeert bij duizendtal Limburgse werklozen OOK GEZINSHOOFDEN EN ALLEENSTAANDEN ZIEN UITKERING DALEN De degressiviteit -de versnelde afname van de werkloosheidsuitkeringen- komt één jaar na de invoering op kruissnelheid. Een duizendtal Limburgse gezins-

Minimumuitkering Sinds eind vorig jaar is de nieuwe werkloosheidswetgeving van toepassing. Nieuw was dat gezinshoofden en alleenstaanden voortaan ook gevat worden door de degressiviteit. Voor meer dan duizend Limburgse gezinshoofden en alleenstaanden wordt het deze maand dan ook schrikken. Begin december ontvangen de werklozen immers hun uitkering van november en voor de eerste maal wordt de daling tot aan een minimumuitkering voor hen ingezet. Deze minimumuitkering bedraagt 953 euro voor alleenstaanden en 1.134 euro voor gezinshoofden. Het betreft absolute minimumuitkeringen, amper hoger dan het leefloon. Ter vergelijking: een leefloner ontvangt 1.089 euro van het OCMW.

Armoede ACV-Limburg is van mening dat de Belgische uitkeringen veel te laag zijn. “Uitkeringen verlagen staat veelal gelijk aan het organiseren van armoede. Een

hoofden en alleenstaanden zien deze maand dan ook hun uitkering voor een eerste maal dalen. Zwarte piet is in het land van de werklozen!

gezin onderhouden met 1.134 euro ... het is amper voldoende om vaste kosten te dekken. Leven wordt zo al snel overleven,” zegt Roland Valkeneers (foto) van de ACVwerkzoekendenwerking. De Belgische werkloosheidsuitkeringen bevinden zich overigens ver onder de Europese armoedenormen. Het ACV vreest voor een collectieve verarming van werklozen. “Nu al is meer dan een derde van de werklozen arm, maar deze situatie zal nog verslechteren.”

Kerkhof Het ACV blijft zich dan ook verzetten tegen deze eenzijdige zware ingrepen bij werklozen. De inlevering door werklozen wordt bestempeld als ongezien en massaal. Het zit het ACV overigens hoog dat

andere (kapitaals)inkomens en vermogens nauwelijks worden aangesproken. Het ACV verwacht van de regering een saneringsbeleid dat armoede en uitsluiting tegengaat, in plaats van bevordert. “België mag geen sociaal kerkhof worden,” aldus Roland.

MEER WETEN? KOM NAAR ONZE INFO’S WERKLOOSHEIDSWETGEVING! Dinsdag 10 december om 13.30 u ACW-Vergadercentrum Hasselt (Mgr. Broekxplein 6 (tegenover station) - zaal 6) Dinsdag 17 december om 10.00 u Stadhuis Genk (Stadsplein 1 - vergaderzaal 2 –I1.54)

ACV-bestelkaart

LBC-NVK CENTRUM VOOR LOOPBAANONTWIKKELING Geen plezier in je werk? Op een dood spoor? Zoek je meer evenwicht tussen werk en privéleven? Wil je je loopbaan bijsturen of zelfs het roer omgooien? Toe aan een nieuwe uitdaging? Een nieuwe start als 50-plusser? Het gevoel te verdrinken in het werk? Herken je deze vragen? Dan is loopbaanbegeleiding wellicht iets voor jou. Op ons infomoment leggen we uit wat loopbaanbegeleiding precies is, en hoe je de individuele gesprekken voorbereidt.

Hasselt, 11 december 13u30–16u30

Inschrijven: www.loopbaanontwikkeling.be

Je moet groene klevers hebben? Of dopkaarten? Wist je dat je hiervoor niet meer moet aanschuiven in jouw ACV-dienstverleningspunt? Je kan deze en andere documenten (witte kaarten, oranje kaarten C3D mini/maxi, C3-deeltijds) bestellen via een handige bestelkaart. Je duidt op de kaart aan welke documenten je van doen hebt en je deponeert deze kaart in een ACV-brievenbus in onze provincie. ACV-Limburg bezorgt je zo spoedig mogelijk jouw documenten.

Vraag de volgende keer in jouw ACV-dienstverleningspunt naar deze handige bestelkaart! Kan je niet zo lang wachten? Geen probleem. Je kan deze documenten ook eenvoudig online bestellen? Surf naar www.acv-limburg.be en klik in de linkerkolom op ‘E-services’. Klik in de rubriek ‘Contact’ op ‘Documenten bestellen ivm werkloosheid’.


¬ uw job, ons werk

Visie ¬ vrijdag 6 december 2013

19

Dag van het Personeel

Minister Vandeurzen stak zijn bewondering voor de inzet van de militanten van ACV-Openbare diensten niet onder stoelen of banken.

Openbare zorgsector is noodzakelijk

ACV-Openbare diensten maakte er ondertussen een traditie van. Eind november worden de personeelsleden in de openbare sector bedankt voor hun dagelijkse inzet en dat tijdens de ‘Dag van het Personeel’. In heel Vlaanderen trekken militanten eropuit om hun collega’s in de bloemetjes te zetten. Van de gelegenheid wordt steevast gebruik gemaakt om speci-

fiek de aandacht te vragen voor een bepaald aspect uit die openbare dienstverlening. Dit jaar lag in Limburg de focus op de openbare zorgsector. In het kader daarvan bezocht ACV-Openbare diensten vorige week donderdag het nieuwe woon- en zorgcentrum Toermalien van het OCMW in Genk. Eveneens op appèl was minister van Welzijn Jo Vandeurzen.

Zorglandschap

taak van de lokale besturen. “Dat in tijden van crisis op de financiële middelen gelet moet worden, is niet meer dan normaal. Misschien moet er eens nagedacht worden over een schaalvergroting, een samenwerking op intergemeentelijk vlak. Hiervan bestaan reeds een aantal goede voorbeelden, waaruit blijkt dat openbare initiatieven zeker de concurrentie aankunnen met private initiatieven,” zegt Jean-Pierre. Ook verzelfstandiging is volgens ACV-Openbare diensten een optie. In Genk werd destijds die keuze gemaakt met betrekking tot het woon- en zorgcentrum Toermalien.

Na een woordje uitleg over de ‘Dag van het Personeel’ drukte ACV-Openbare diensten haar bezorgdheid uit over de besparingen waarmee de lokale en regionale besturen geconfronteerd worden. “Met betrekking tot de zorgsector stellen we vast dat omwille van die besparingen de tendens is ingezet om binnen de OCMW’s diensten af te stoten, zoals poetsdiensten, thuiszorgdiensten, klusjesdiensten, warme maaltijdbedeling, enz. De privésector ligt op vinkenslag om deze taken over te nemen,” stelt secretaris Jean-Pierre Tommissen van ACV-Openbare diensten. “We vernemen her en der zelfs dat sommige lokale beleidsmensen ook de openbare woon- en zorgcentra wil-

len overlaten aan de privé.”

Toegankelijk Een ongelukkige evolutie, vindt ACVOpenbare diensten. “Wij vinden dat openbare woon- en zorgcentra noodzakelijk zijn in het zorglandschap van morgen. Niet in de laatste plaats om de toenemende zorgvraag te kunnen opvangen. Naast de privésector is de openbare zorgsector nodig voor het bieden van een toegankelijke, betaalbare en kwalitatieve zorg,” aldus Jean-Pierre.

Kerntaak Voor ACV-Openbare diensten is de zorg voor onze ouderen wel degelijk een kern-

WEDSTRIJD In 2014 gaat het ACV van start met haar MAILSERVICE. Beschikt het ACV over je e-mailadres, dan krijg je automatisch een mail als je werkloosheidsuitkering gestort is of wanneer je belastingfiche ter beschikking is.

Noodzakelijk Het pleidooi van ACV-Openbare diensten

viel niet in dovemansoren bij minister Vandeurzen. In zijn repliek verwees de minister naar het ontstaan van het openbaar Ziekenhuis Oost Limburg (ZOL), hetgeen een fusie was van het Genkse SintJansziekenhuis met twee privé-ziekenhuizen. De minister stelde verder dat openbare woon- en zorgcentra wel degelijk noodzakelijk zijn om een antwoord te kunnen bieden op de toenemende vergrijzing en de stijgende vraag naar zorg “maar ze moeten betaalbaar blijven voor de lokale overheid alsook moet een kwaliteitsvolle zorg gegarandeerd kunnen worden,” aldus de minister. Na het officiële gedeelte werden alle personeelsleden van Toermalien in ‘the spotlights’ gezet. “Onze rondgang kon op bijzonder veel bijval rekenen,” besluit Jean-Pierre.

Mailservice van ACV-Limburg

Win mij!

Willen we je deze service aanbieden, dan hebben we natuurlijk jouw e-mailadres nodig. Speciaal voor onze Visie-lezers lanceren we hiervoor een leuke WEDSTRIJD. Vul het strookje hiernaast volledig in en bezorg het ons via onze brievenbussen voor 1 januari 2014. Uit alle inzendingen loten we na nieuwjaar een winnaar die een TABLET-PC ontvangt! Liever ONLINE? Surf naar www.acv-limburg.be en klik op de tablet om je gegevens online door te spelen.

Voornaam & naam:

...........................................

Rijksregisternummer: ........................................... E-mail:

...........................................

Deponeer deze strook in een ACV-brievenbus! De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd!


20

uw vrije tijd

Visie ¬ vrijdag 6 december 2013

BOEK

Chavs (Owen Jones)

‘Klassenoorlog bestaat, en de rijke elite is aan het winnen’ Beweren dat er geen sociale klassen meer bestaan, vindt hij even absurd als zeggen dat de aarde plat is. En snijden in openbare diensten bestempelt hij als een vorm van oorlog tegen de werkende bevolking. Met het boek Chavs deelt Owen Jones een stevige uppercut uit. Naar boven.

O

wen wié? Veel kans dat je Owen Jones niet kent, maar evenzoveel kans dat dat nog komt. Zijn vlijmscherpe opiniestukken en zijn bestseller Chavs maakten hem een ster aan het Britse firmament. Op kousenvoeten verovert hij nu ook het continent. Chavs verwijst naar de modeterm waarmee de Britse elite de arbeiders aanduidt. De arbeidersklasse, ooit het zout der aarde, is nu het schuim der natie. Over Het Kanaal word je liever niet meer uit een werkmansbroek geschud. ‘Ik ben aan dit boek begonnen uit frustratie’, vertelt Owen Jones. ‘Terwijl de gemiddelde Brit moet krabben om rond te komen, beleeft een kleine elite gouden tijden: in 2011 verdienden de directieleden van de top 100 van Britse bedrijven 49 procent meer dan in 2010. En Geloven dat dat jaar wás hun loon al met 55 procent gestegen. werklozen lui zijn,

maakt het makke­

Toch durfde de Britse De demonisering van de Britse arbei­ lijker te zeggen: minister verantwoordedersklasse, die je in je boek beschrijft, eigen schuld, lijk voor bezuinigingen zie je als een van de gevolgen. Wat zeggen dat alle Britten in dikke bult. schuilt er achter? hetzelfde schuitje zitten. ‘Demoniseren is proberen recht praten wat Ik wilde het woord klasse Owen Jones, auteur Chavs krom is. Door te demoniseren hoef je niet terug in het debat brenmeer over sociale en economische achterstelgen. Beweren dat klassen niet meer bestaan, is even absurd als verkondigen dat de ling en groeiende ongelijkheid te discussiëren. Geloven dat werklozen lui zijn, maakt het makkelijker te zeggen: aarde plat is.’ eigen schuld, dikke bult. Het bestaat overal waar ongeJe spreekt zelfs van ‘klassenoorlog’. Is dat niet lijkheid bestaat en vaak wordt het gekruid met een snuifoverdreven? je racisme.’ ‘Helemaal niet. In Groot-Brittannië is Thatcher ermee In het voorwoord noemt komiek Nigel Williams begonnen. Maar ook in de rest van Europa zie je hoe er Chavs in één adem met de roman Brave New ingebeukt wordt op moeizaam afgedwongen sociale World. Kun je die vergelijking volgen? rechten. Regeringen snijden in openbare diensten en vertellen werkende mensen dat de economie van hun land ‘Brave New World gaat over een samenleving waarin je competitiever moet worden en zij goedkoper en flexibe- niet wil terechtkomen. Ook Chavs gaat daarover. Maar ler. Miljardair Warren Buffet zei ooit: Klassenoorlog Brave New World is fictie, de Britse maatschappij die ik bestáát. En hij voegde daar aan toe: Maar mijn klasse, de in mijn boek schilder bestáát. En de blauwdruk ervan spruit niet voort uit het brein van een schrijver met veel rijke elite, voert de oorlog en is aan het winnen.’

WIN

het boek ‘Chavs’ van Owen Jones

Visie mag 5 exemplaren weggeven van het boek ‘Chavs’ van Owen Jones. Antwoord voor 12 december op deze vraag: Nigel Williams, die het voorwoord voor ‘Chavs’ schreef, is ooit vakbondsafgevaardigde geweest. Waar precies? a. Bij Opel in Antwerpen b. Bij Volvo in Gent c. Bij Audi in Brussel Doe mee op www.acw.be (klik op de banner ‘Visie-wedstrijd’). Of stuur een kaartje met het juiste antwoord naar: ACW Visie, wedstrijd ‘Chavs’, Postbus 20, 1031 Brussel.

TIP

inspiratie, maar uit een ideologisch project.’ De demonisering van de arbeidersklasse lijkt hand in hand te gaan met de demonisering van de vak­ bonden. In België hoor je soms dat ze ‘conserva­ tief’ en ‘niet meer van deze tijd’ zijn. Je bent zelf syndicalist. Voel je je aangesproken? ‘Neen hoor. Het is een slimme techniek van het neoliberalisme: de retoriek van de moderniteit aannemen terwijl net zij de klok willen terugdraaien. Vakbonden blijven de grootste democratische organisaties: ze verenigen miljoenen mensen en zijn hét instrument om ervoor te zorgen dat wie de rijkdom produceert er ook de vruchten van plukt. Weet je dat er in Groot-Brittannië meer dan 1 miljoen werknemers een nulurencontract hebben? Ze hebben een job waarvan het aantal uren niet op voorhand bepaald is. Dát is het gevolg van zwakke syndicaten. Zeg dat maar tegen de tegenstanders van vakbonden in België.’ Thomas Blommaert

✔✔Chavs, Owen Jones, uitgeverij EPO, 336 p.

Een solidaire wenskaart voor 2014 Gebruik de kleurrijke wenskaarten van Wereldsolidariteit om je dierbaren alle goeds te wensen voor 2014. De kaarten kun je ook het hele jaar door gebruiken. Voor elke kaart die je bestelt, gaat 70 eurocent naar de partnerorganisaties van Wereldsolidariteit in het Zuiden. Je steunt vele sterke en veerkrachtige mensen, die hun leven en dat van hun kinderen willen verbeteren.

✔✔Bestellen kan via www.wereldsolidariteit.be.

Of via Martine Stroobants (02 246 36 72 of martine.stroobants@wsm.be).

Bestel je liever geen wenskaarten, maar wil je toch het Zuiden steunen? Jouw gift is welkom op BE96-7995-5000-0005. Vanaf 40 euro op jaarbasis krijg je een fiscaal attest. Oplossing Sleutelwoord: goudvernis

colofon

Visie is een uitgave van de Koepel van Christelijke Werknemersorganisaties • Verantw. Uitg. nat. pag.: Kris Houthuys • Hoofredacteur: Jurgen D’Ours • Redactie ACW en ACV: Leen Grevendonck, Lieve Van den Bulck, Patrick Wirix, David Vanbellinghen • redactie CM: Bram Swaerts (coördinatie), Martine Creve, Eric De Maegd, Dieter Herregodts, Chris Van Hauwaert, Nele Verheye • Vormgeving: Bart Gevaert • Redactie Visie: PB 20, 1031 Brussel, tel. 02 246 31 11 • www.acwvisie.be • lezers@visieredactie.be • Druk: Corelio Printing, Keerstraat 10, 9420 Erpe-Mere • Artikels op de regionale bladzijden (16-19) vallen onder de resp. verantw. uitgevers • Visie is ondertekenaar van de Milieu­beleids­over­een­­komst Papier Vlaanderen en steunt de inspanningen van de Vlaam­se re­­ge­ring i.v.m. papierrecuperatie.

Visie 6 december 2013 - editie Limburg  

Visie is het tijdschrift uitgegeven door ACW, de koepel van de christelijke werknemersorganisaties. Het valt op vrijdag gratis in de bus bij...