Page 1

dixit

se

04

Regio Mechelen Vrijdag 22 februari 2013

krant over

samenleving gezondheid werk

Dankjewel, vrijwilliger. Je bent een echte prins(es) en dat verdient een Lees meer op pagina 2, en ook verder in deze Visie bij elke kus.

www.acw.be www.cm.be www.acv-online.be

Kazou staat goed op je cv

de aanklacht.’ or do t ak ra ge ep di jn zi n de le ‘Veel Van Kerckhoven, ACW Kempen Eugeen

‘Momenteel wordt de naam van het ACW al te makkelijk door het slijk gehaald, terwijl no g niets bewezen is.’ Elsie Desmet, ACW Brugge

Drie jongeren getuigen wat ze leerden bij Kazou én van pas komt in hun beroepsloopbaan.

6

Hoe gaat het met u?

l voor zichzelf, ke en et ni er jn zi W AC s al s tie ‘Organisa Ze zijn er eerst en t. id lu nu ie in op te an in m do de s zoal meerwaarde te creëren.’ vooral om een maatschappelijke Kortrijk Bram Verschuere, ACW

‘Ik ben ervan overtuigd dat w e goed Onze spirit, die krijgen ze niet werk doen. kapot.’ Raf Beyns, ACW Brussel

Eddy Claes staat symbool voor de meer dan 4,5 miljoen Belgen voor wie de CM-medewerkers elke dag werken. Hij kreeg een kaart met 3 000 handtekeningen van consulente Jolien Broeckmans.

ACW wil snel controle van financiële gegevens

8

N-VA beschuldigt het ACW, de koepel van de christelijke werknemersorganisaties, van belastingfraude via zijn vennootschap Sociaal Engagement. ‘Wij vragen dat de Bijzondere Belastinginspectie onze financiële gegevens snel controleert’, zegt ACW-voorzitter Patrick Develtere (op dinsdag, red.). ‘Uit een onderzoek door topfiscalist Axel Haelterman blijkt dat wij recht in onze schoenen staan.’

H

et ACW was de voorbije dagen kop van Jut. ‘Wie daar baat bij heeft, kent nu zijn gloriedagen,’ zegt Patrick Develtere. ‘Maar veel sympathisanten, vrijwilligers en beroepskrachten hebben niets anders dan pijn. Want de afdeling, de organisatie en de beweging waarvoor zij zich inzetten, staan onder vuur.’

Winstbewijzen Het dossier draait vooral om de belasting die het ACW moest betalen op de vroegere winstbewijzen. ‘Toen BAC, later BACOB, nog de bank van de beweging was, kreeg het ACW vergoedingen voor het aanbrengen van mensen en verenigingen’, verduidelijkt Patrick Develtere. ‘In 2000 werden de aanbrengvergoedingen vervangen door winstbewijzen. Het ACW bleef zich onverminderd inzetten voor Dexia Bank en Dexia Verzekeringen, omdat zij veel aandacht hadden voor

de kleine spaarder en de sociale organisaties. In 2011 werden bank en verzekeraar overgenomen door de Belgische overheid en op vraag van Belfius werden begin dit jaar de winstbewijzen afgekocht. Het ACW blijft wel een deel van zijn kapitaal investeren in Belfius, zijn belangrijkste bancaire partner. Dat gebeurt via een achtergestelde lening.’

Volledige medewerking Naar aanleiding van de recente beschuldigingen heeft het ACW aan staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (sp.a) gevraagd om de Bijzondere Belastinginspectie zo snel mogelijk in te zetten. ACW zal aan dat onderzoek zijn volledige medewerking verlenen.

gement intussen nakijken door topfiscalist Axel Haelterman van de KU Leuven. ‘De cvba Sociaal Engagement heeft nooit de fiscale aftrek (DBI-aftrek, red.) toegepast op de winstbewijzen uit Dexia Bank, wel op die uit Dexia Verzekeringen, maar daar is niets mis mee’, zegt Haelterman. Patrick Develtere vult aan: ‘Wij vragen ons nu natuurlijk af waarom N-VA zijn pijlen richt op het ACW en zijn sociale organisaties. Die willen immers van hun vereniging en van hun gemeente alleen maar een leefbare plek maken. Zij delen nu allemaal in de klappen. Ik wens hen veel goede moed om verder te gaan met hun engagement.’

Wettelijk correct Omdat zo’n onderzoek enige tijd inneemt, liet het ACW de fiscale aangiften en jaarverslagen van de vennootschap Sociaal Enga-

jaargang 69 ¬ visie nummer 4 ¬ afgiftekantoor brussel x ¬ p806000 ¬ volgend nummer op 8 maart 2013

Griet Verhoeyen

Massale betoging van 21 februari ‘Met de betoging wilden we onze standpunten en positie aan de onderhandelingstafel versterken’, zegt het ACV.

15

‘Verschil arbeiders en bedienden niet meer van deze tijd’ ACV wil discriminatie de wereld uit

Regionieuws

16 20


2 WOORD

ING Week van de Vrijwilliger – 2 tot 10 maart

Welke verwoording moet er deze week in Visie? Een week waarin het ACW zogenaamd ‘in brokjes uit­ eenkruimelt’. Een week ook waarin de onbetaalbare inzet van zoveel ACW-vrijwilligers in de schijnwer­ pers staat. Ik heb zelden zoveel geëngageerde meningen en ideeën aangereikt gekregen als nu. Vrijwilligers die dagelijks in de coulissen van het ACW werken aan solidariteit in onze samenleving, kruipen in de pen. Medewerkers die veront­ waardigd zijn over de forse aan­ klachten in de media laten weten dat ACW in Visie eindelijk eens dui­ delijkheid moet scheppen. Iedereen wil graag weten wat er van aan is. Wat is legaal? Of wat is ethisch verantwoord? Over de grond van de zaak kan ik mij niet uitspreken. Een efficiënt onder­ zoek door bevoegde instanties moet daar snel duidelijkheid in brengen. Dat wil ook het ACW. Ondertussen leeft 1 op 10 gezinnen in Vlaanderen onder de armoede­ grens. Ondertussen kampen onze kinderen in de lagere school met burn-outs. Ondertussen warmt ons klimaat verder op. Ondertussen snakken eenzame, zieke en werk­ loze mensen naar een sprankel hoop.

‘Niet klagen aan de zijlijn, maar doen’ Eén miljoen vrijwilligers maken van Vlaanderen een sociale en betrokken samenleving. Duiveltje-doet-al Ria Sabo uit Maasmechelen is een van hen. ‘Je moet je verantwoordelijkheid als burger durven nemen.’

S

tilzitten staat niet in het woorden­ boek van Ria Sabo. Haar vrije tijd wijdt ze met veel enthousiasme aan het plaatselijke verenigingsleven. ACW, COV (Christelijk Onderwijzersver­ bond), Femma, Gezinsbond, kwb, Markant, speelplein Saenhoeve, Vrouw & Maatschap­ pij… Ria is er kind aan huis. ‘Het engagement is mij met de paplepel in­ gegeven’, vertelt Ria. ‘Mijn vader zei altijd dat het boeiend is om je in te zetten voor anderen. Ik vind een samenleving waarin we niets meer voor elkaar betekenen, een koude samenleving. Daarom mogen al die organi­ saties rekenen op mijn inzet.’

Waar vind je de tijd voor al die inzet? ‘Ik heb veel vrije tijd en televisiekijken is niet aan mij besteed. Dan heb je algauw enkele uren vrij om andere dingen te doen. Onze dochters zijn al wat ouder en kunnen hun plan trekken. Mijn man zet zich in voor de Gezinsbond en vzw Tuinwijk 2020. Wij steunen elkaars engagement. Door thuis goede afspraken te maken, is veel mogelijk.’

Waar streef jij naar? ‘Ik ben een kritisch per­ soon. Ik zie wat er goed loopt in de samenleving en wat niet. Maar ik geloof niet in klagen aan de zij­ lijn. Je moet je verantwoor­ delijkheid durven nemen en constructief zijn. Mee nadenken, maar voor­ al doen!’

Dat de boeken van het ACW open en bloot op tafel moeten, is duide­ lijk. Dat het ACW zuiver op de graat moet werken is vanzelfsprekend, zeker als je als beweging sociale rechtvaardigheid preekt. Maar met de sociale visie van het ACW op de samenleving en met het engagement van zoveel vrijwilli­ gers is niets mis. We leven in een tijd waarin een sociale beweging meer dan ooit nodig is. Wie durft de verantwoordelijkheid te nemen om dat kind met het badwater weg te gooien?

www.facebook.com/acwvisie

Griet Verhoeyen

Rudi Van Beek

Open en bloot

www.twitter.com/ACW_tweet

Visie ¬ vrijdag 22 februari 2013

Bezige bij Ria Sabo verdient voor haar inzet als vrijwilliger een dikke zoen.

Op welke realisaties ben je trots?

Het ACW komt nu negatief in het nieuws. Hoe ga jij daarmee om?

‘Met het oudercomité van de middelbare school hebben we een huursysteem voor schoolboeken op touw gezet. De school is nu toegankelijker voor gezinnen die het niet zo breed hebben. Met ACW Maasmechelen hebben we ervoor gezorgd dat het Mechelse Bos niet verkocht werd aan bedrijven. En via samenaankopen kunnen heel wat inwoners hun huizen beter isoleren of stookolie betaalbaarder aanko­ pen.’

‘Ik geloof nog altijd heel sterk in de idee van bouwen aan een solidaire en rechtvaardige samenleving. Het ACW zet mensen in be­ weging, zodat ze sterk genoeg staan om zelf de problemen in hun buurt aan te pakken. Ik vind dat we verder moeten gaan met ons project. We moeten ons niet laten doen door critici. Integendeel, vaak zijn dat roepers en geen doeners. Ik wil uit die kritiek leren en daar op gepaste wijze iets mee doen.’

Leen Grevendonck

beelding

ver

Mine Dalemans

ver

¬ onze samenleving

Verzorgenden en huishoudhulpen op de fiets Thuiszorgdienst Familiehulp wil vanaf dit jaar zoveel mogelijk van haar werknemers aanzetten om met de fiets te gaan werken. Dat bespaart brandstof en parkeerkosten. Boven­ dien is fietsen goed voor de gezond­ heid. De 12 000 verzorgenden, huishoud­ hulpen en oppassers van Familiehulp krijgen daarom de kans om een elek­ trische fiets, plooifiets of gewone fiets aan te schaffen via een samen­ aankoop. Zo kan de thuiszorgdienst veel fietsen tegelijk aankopen en is de prijs lager. De werknemers krijgen een renteloze lening van Familiehulp om de aankoop te bekostigen. (LVDB)


¬ onze samenleving

Visie ¬ vrijdag 22 februari 2013

7 drempels

Campagne: Op de kop gevallen?

‘Gevaarlijke verkeerssituaties verander je samen’ Verkeersveiligheid is een thema dat leeft bij de mensen. Daarom maakt het ACW er concreet werk van. ‘Samen met Verkeersplatforms en andere verenigingen zetten we het project Op de kop gevallen? op’, vertelt projectleider Tomas Borremans. ‘We roepen iedereen op om mee te doen.’ Waarom ‘Op de kop gevallen?’? ‘Vraag jij je ook wel eens af of de makers van dat ene kruispunt op hun kop gevallen zijn? En zien ze die losliggende tegels op het fietspad niet? Of dat voetpad dat plots stopt midden in de straat? Onze wegeninfrastructuur is nog te sterk afgestemd op de auto. Iedereen heeft de mond vol van het STOP-principe: eerst aandacht voor Stappen, Trappen en Openbaar vervoer, daarna voor Privévervoer. Maar als je je deur uitkomt, zie je vaak het omgekeerde.’

Pasar, jeugdbewegingen… We betrekken er ook de gemeenten bij en sporen iedereen aan om zijn verantwoordelijkheid op te nemen. ’

‘Wolfijzers en schietgeweren’

P

L

· 1

·

2

‘We willen de mensen wakker schudden. Dat doen we door compleet foute verkeerssituaties en plekken waar het net wél gesmeerd loopt opvallend zichtbaar te maken. We maken daarbij niet de rekening van de autogebruiker. De positie van voetgangers en fietsers verdient gewoon onze aandacht.’

·

Hoe kan ik meedoen?

3

‘Gevaarlijke verkeerssituaties pak je best samen aan. Een overleg over verkeersveiligheid tussen burgers en gemeente levert het beste resultaat op. We hebben goede ervaringen met de Verkeersplatforms (zie kader, red.), een model van dialoog. Daarom willen we dit jaar heel wat nieuwe Verkeersplatforms oprichten.’

Wie wil je aanspreken om mee te doen?

‘Een Verkeersplatform brengt scholen en verenigingen, burgers en instanties lokaal samen. Zij werken samen aan een veiliger verkeer’, zegt Willy Price, de motor achter de Koepel van Verkeersplatforms.

‘De wegeninfrastructuur laat te wensen over.’ ‘Verkeer moet mee in het gemeentebeleid opgenomen worden. Gemeenten moeten er ook een budget voor uittrekken. Zij benutten trouwens te weinig de financieringsmogelijkheden bij de provincies en bij de Vlaamse overheid.’

6

Maak een foto en win!

✔✔Post je foto op

www.opdekopgevallen.be

‘Het grootste probleem ligt in onze afkeer van verkeersregels.’ ‘Dat de regels nageleefd worden, is een voorwaarde voor veilig verkeer. Uit enquêtes blijkt dat 90 procent van de mensen voor een grotere pakkans is.

·

·

Fotografeer een compleet foute - of goede - verkeerssituatie. Van de meest originele foto’s wordt in jouw gemeente een STOP-tentoonstelling gemaakt. En misschien ga je aan de haal met een prijs: de hulp van een STOP-team, dat jouw foute verkeerssituatie komt rechtzetten.

‘Door kwetsbare weggebruikers te beschermen worden zij nog geen betere weggebruikers.’ ‘Verkeersleefbaarheid gaat over het delen van de openbare ruimte. De infrastructuur moet duidelijk maken dat het om een gedeelde ruimte gaat. En iedereen moet in die ruimte te gast zijn.’

‘Ik bega geen overtredingen.’ ‘Wie geen overtredingen begaat, verdient een dikke pluim. Maar soms bega je overtredingen omdat de infrastructuur niet duidelijk aangeeft wat je op die plaats moet doen. Dan helpt het als weggebruikers elkaar respecteren.’

5

Wat is een Verkeersplatform?

‘Voetgangers en fietsers moeten ook de verkeersregels respecteren.’ ‘Aan een andere mentaliteit werken begint inderdaad bij jezelf. Je kunt pas van een ander verlangen dat hij zich voorbeeldig gedraagt als je het zelf doet.’

·

4

‘We willen samenwerken met individuele burgers, scholen en verenigingen. Denk aan de Verkeersplatforms, het Netwerk Duurzame Mobiliteit, Mobiel 21, Okra, Femma, kwb,

Visie-lezers reageren

De Visie-lezers hebben in hun lezersbrieven rake bedenkingen bij het verkeer. Projectverantwoordelijke Tomas Borremans, Luk Vanden Poel van ACW en Willy Price van de Koepel van Verkeersplatforms geven antwoord.

Griet Verhoeyen

Wat wil je met dit verkeersproject bereiken?

‘Ouders willen dat hun kinderen veilig op straat kunnen. Burgers zetten zich in voor trager verkeer in hun wijk. Scholen organiseren een verkeersweek. Jeugdbewegingen en senioren wandelen in de buurt. Verenigingen hanteren het STOPprincipe. Politie, politici en ambtenaren van de gemeente willen het verkeer in goede banen leiden. Als al deze partners samenwerken, kun je gevaarlijke verkeerssituaties succesvol aanpakken.’

E

deren en ouderen zich niet veilig in het verkeer kunnen begeven. Zij gebruiken de openbare ruimte om deel te nemen aan tal van activiteiten. Het kan niet dat hun weg vol ligt met wolfijzers en schietgeweren.’

Waarom uitgerekend het ACW meewerkt aan verkeersveiligheid? ‘Het is bij uitstek een thema voor onze sociale beweging’, zegt ACW-voorzitter Patrick Develtere. ‘Het is niet rechtvaardig dat bijvoorbeeld ouders met kin-

3

· 7

‘Alle heil ligt in verkeers­ opvoeding.’ ‘Verkeersopvoeding gebeurt op school best het hele jaar door. Ook ouders spelen een grote rol. Verkeersopvoeding is eigenlijk levenslang nodig.’ ‘Onze liefde voor de auto, mag dat soms niet?’ ‘Met dat comfort is niets mis. Maar wanneer iedereen met de auto rijdt, komt het comfort van voetgangers en fietsers in het gedrang. Collectieve vervoersmiddelen kunnen aantrekkelijker. En verplaatsingen van minder dan 5 kilometer doe je beter te voet of met de fiets.’


4

post

Visie ¬ vrijdag 22 februari 2013

VACATUREm/v CM

• Business specialist – process & development gezondheidszorg • Service desk engineer Onbepaalde duur – voltijds – Brussel

✔✔ Meer vacatures en info: www.cmjobs.be

Familiehulp

• Verzorgenden en huishoudhulpen Solliciteer nu via sms. Stuur het woord TOF naar 3455 en Familiehulp belt je op voor een afspraak. (0,15 euro/verstuurde sms 0,00 euro/ontvangen sms)

✔✔Meer info?

www.familiehulp.be/ vacatures

ACV-Openbare Diensten

• Vakbondsverantwoordelijke Vlaamse Overheidsdiensten Onbepaalde duur - voltijds - Brussel Solliciteer vóór 10 maart via miet.debruycker@acv-csc.be

✔✔ Meer info?

openbarediensten.acv-online.be (klik op vacature) - 02 208 23 15

Vormingsfondsen Scheikundige Nijverheid

• Adviseur Competentiebeleid Solliciteer vóór 28 februari via dboyen@essenscia.be

✔✔Meer info?

SLEUTEL

WOORD

Zoek het sleutelwoord in de balk onderaan.

305

1. kledingstuk, 2. beperkende bepaling, 3. grappenmaker, 4. waarnemen, 5. taalkundige term, 6. muziekinstrument, 7. uitstallen, 8. bevrijden. Oplossing onderaan pag. 20.

6

1 2

4

3

5

2

1

3

1

4

2

6

5

9

3

3

8

Sociale dumping

Begin dit jaar onderging ik een ingreep aan beide ogen. Telkens vroeg de arts een voorschot van 90 euro. Omdat ik contant moest betalen vóór de operatie, vroeg ik een betalingsbewijs. Maar dat weigerde de arts te geven. Hij maakte zich zelfs heel boos en verweet mij dat ik hem beschuldigde van belastingontduiking. Ik heb een hospitalisatieverzekering die volgens mijn verzekeraar alles vergoedt als ik bewijzen kan voorleggen. Onlangs kreeg ik een brief van de verzekeringsmaatschappij waarin stond dat de hospitalisatieverzekering de kosten voor de ingreep maar gedeeltelijk terugbetaalt, omdat ze werd uitgevoerd in een niet-erkende kliniek. Dat is mij vooraf niet gezegd en ook over de gevolgen ervan ben ik niet geïnformeerd. ••• Naam en adres bekend bij de redactie

Fraude en sociale dumping in de bouwsector zijn een publiek geheim. Ik ben van oordeel dat steden en gemeenten hier een rol kunnen vervullen. Bij het uitschrijven van stedelijke openbare werken zouden zij bij de hoofdaannemer gegevens kunnen opvragen over de onderaannemers, bijvoorbeeld over uitbetaalde lonen, toegepaste arbeidsduur en huisvesting. Zo kunnen zij een steuntje in de rug geven van de vakbonden en van werkgevers die met hun personeel eerlijk en correct omgaan. ••• Patric Gorrebeeck, Sint-Niklaas

2

Solidair

De arts is verplicht om een betalingsbewijs af te leveren van het voorschot dat de patiënt heeft betaald. Zo kan de patiënt bij discussie aantonen dat hij het voorschot heeft betaald. Het voorschot moet nadien van de factuur worden afgetrokken. De patiënt heeft recht op informatie over de financiële gevolgen van een ingreep. De arts moet de patiënt hierover duidelijk en correct informeren.

Ben jij net zoals ik ook nog steeds, tegen de stroom in, ouderwets solidair met die andere die pech heeft in het leven? Laat ons dan in elk geval ernaar blijven streven dat de maatschappij weer op zoek gaat naar die individuele verhalen en ermee aan de slag gaat. Misschien op een wat andere manier dan voorheen, ‘conform de noden van de huidige maatschappij’ en inventiever met de middelen, maar vooral op maat van hen die de trein van de vooruitgang missen. ••• Bart Vanwildemeersch, Brugge

Betaalbare zorg

Voorrang aan voetgangers en fietsers

Het artikel ‘Thuis in onze gezondheidszorg’ (Visie nr. 2) gaat over de solidariteit in onze gezondheidszorg en over het belang ervan om de gezondheidszorg betaalbaar te houden voor iedereen. Daar kan ik mij in vinden. Maar ik mis die solidariteit bij de zorg voor de eigen gezondheid. Voor mij moet solidariteit in twee richtingen werken. Kosten ten gevolge van gezondheidsproblemen worden vergoed dankzij de solidariteit. Maar die solidariteit moet ook een rol spelen als het op gezond leven aankomt. Daarvoor is iedereen mee verantwoordelijk. ••• Gery Barbier, Winksele

Visie gebruikt voor voetgangers en fietsers ten onrechte het woord ‘zwakke’ weggebruikers. Het  is moreel correcter om te spreken over ‘zacht’ en ‘hard’, omdat dit overeenkomt met het letselrisico.  Om ervoor te zorgen dat uw en mijn kinderen kunnen openbloeien tot trotse, zachte weggebruikers, zou ik u vriendelijk willen vragen om er samen met mij voor te ijveren dat deze foutieve terminologie niet meer wordt gebruikt. ••• Björn van Staeyen, Wilsele-Putkapel

advertentie

Elektrische fietsen,

kwaliteit tegen een goede prijs Op 2 en 9 maart zijn er opendeurdagen in verschillende Thuiszorgwinkels waarbij KWB- en Okra-leden exclusieve kortingen genieten. Kijk op onze website voor de locaties of bel naar 02 246 49 49

1

2

9

3 10

9

tot

- 265 euro*

voor KWB- en OKRAleden tijdens de opendeurdagen

Winora fietsen zijn kwaliteitsvolle elektrische fietsen met een goede actieradius. De verhouding prijs/kwaliteits is voortreffelijk. Deze 4 modellen hebben: • een lage instap, • een lithium-ionen 396 Wh, 36 volt batterij • ondersteuning: tot 25km/u • reikwijdte: tot 100km (ngl. rijomstandigheden) • geen terugtraprem

6

7

9

6

8

2 10

5

7

3

2

Voorschot

Stuur je lezersbrief naar Redactie Visie, Postbus 20, 1031 Brussel of naar lezers@visieredactie.be. Vermeld je woonplaats. De redactie kan de teksten inkorten of niet opnemen bij plaatsgebrek. Onder elke brief publiceren wij de volledige naam en woonplaats van de auteur. Als je je reactie liever zonder deze gegevens ziet verschijnen, vermeld dit dan uitdrukkelijk.

www.fondschem.be 02 238 98 89 - 0471 097 599

In sommige vakjes staat een getal dat overeenkomt met een getal in de balk onderaan. De1 letters die je in de vakjes met een getal 13 15:40 Pagina invult, kun je ook op de balk invullen. Verticaal vormen de letters in de eerste en derde kolom ook een woord.

d 305

UW

GEDACHT

WINORA C0: het instapmodel,

WINORA C1: met volautomatische

heel eenvoudig in bediening

schakeling, gebruiksvriendelijk en hoog rijcomfort

Prijs: 1.649 euro

-10 %

voor CMleden WINORA F0: de sportievere fiets

Vraag naar onze productfolder elektrische fietsen. De adressen van de Thuiszorgwinkels vind je op onze website of via 02 246 49 49.

Prijs: 2.099 euro

Prijs: 1.899 euro

WINORA C3: C3 hoog rijcomfort en onderhoudsvriendelijk

Prijs: 2.199 euro

*

Kortingen niet cumuleerbaar met CM-ledenkorting.

www.thuiszorgwinkel.be

© Puzzelland

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

13 02 22 Visie el fietsen.indd 1

14/02/2013 16:18:17


¬ hoe gaat het met u?

Visie ¬ vrijdag 22 februari 2013

5

Onze ziekteverzekering in tien verhalen DEEL 2

‘Geneesmiddelen graag op maat van de patiënt’ Geneesmiddelen neem je alleen als het moet. Chronisch zieke mensen kunnen soms niet anders dan er veel van in te nemen. En ondanks de ziekteverzekering kost het hen handenvol geld. Fré Vercauteren (53) uit Lokeren is ervaringsdeskundige. ‘Jammer genoeg’, zegt ze.

I

k ben invalide sinds ’82. Na een ongeval werd het syndroom van Südeck vastgesteld, een ziekte die mijn onderste ledematen aantast. De diagnose kwam te laat, met een amputatie als gevolg. Ik was tweemaal zwanger op krukken. Mijn kinderen, nu 28 en 25, hebben nooit een gezonde moeder gekend. Gelukkig kon ik rekenen op de steun van mijn man en mijn familie. Als je hoge ziektekosten hebt, besef je goed genoeg dat daar gelukkig de sociale zekerheid is. Maar die dekt lang niet alle kosten.’

Pijnstillers ‘Elke dag neem ik tien verschillende geneesmiddelen en krijg ik een inspuiting met een bloedverdunner. Ik neem alleen wat strikt noodzakelijk is om te kunnen functioneren. En toch heb ik voor vier maanden een rekening van 1 392 euro waarvan 642 remgeld. Eén van die geneesmiddelen kost 75 euro voor 28 dagen, zonder terugbetaling. En er zijn mensen die nog hogere kosten hebben. Toch is er de jongste jaren al veel verbeterd voor de patiënt. Er zijn generische geneesmiddelen (uit patent n.v.d.r.) en goedkopere varianten. En pijnstillers zijn een derde goedkoper dan tien jaar geleden. Als lid van de kerngroep belangenbehartiging van Ziekenzorg CM ben ik mee gaan actievoeren aan de Nederlandse grens. We wilden onder de aandacht brengen dat pijnstillers in Nederland veel goedkoper waren dan bij ons. En dat heeft resultaat gehad.’

Bijsluiter ‘Ik was meteen gewonnen voor generische geneesmiddelen. Ik vraag er ook naar. Ik weet dat oudere mensen het moeilijk hebben om van hun vertrouwde product over te stappen naar een pilletje van een andere kleur of vorm. Vroeger kwam je uit het zie-

Wat kan CM voor je doen? • Op www.cm.be/geneesmiddelen vind je veel informatie. Onder meer met tips voor je huis- en reisapotheek, info over de soorten geneesmiddelen, het juist gebruik en het melden van bijwerkingen. Je kunt opzoeken of er voor het geneesmiddel dat jij moet nemen goedkopere varianten beschikbaar zijn. • Sommige geneesmiddelen worden enkel terugbetaald mits goedkeuring van de adviserend geneesheer van je ziekenfonds. Met vragen over de terugbetaling van geneesmid­ delen kun je bij de CM-consu­ lent terecht.

kenhuis gegarandeerd thuis met andere geneesmiddelen dan deze die je gewoon was. Dat is verwarrend. Tegenwoordig doen de ziekenhuizen inspanningen om de geneesmiddelen te geven die de mensen gewoon zijn. Wat ik in het ziekenhuis wel mis, is een bijsluiter. Daar krijg je losse pilletjes. Ik lees altijd de bijsluiter als ik een nieuw geneesmiddel krijg. En bij gebrek aan bijsluiter ga ik op internet op zoek naar informatie. De website van de overheid geeft correcte informatie maar is de rest even betrouwbaar? Een goede raad: je kunt nooit genoeg informatie vragen aan je arts en je apotheker.’

Geen luxe ‘Mensen hebben soms de indruk dat geneesmiddelen goed terugbetaald worden. Maar dat is niet altijd zo. Als een geneesmiddel te duur is, heb je de neiging om het te laten vallen. Of ik er begrip voor heb dat sommige geneesmiddelen niet worden terugbetaald? Ja natuurlijk. Maar het is moeilijk als het over je eigen situatie gaat. Infiltraties met Botox bijvoorbeeld zijn voor mij geen luxebehandeling. Aangezien mijn blaas niet functioneert, heb ik om de zes maanden zo een infiltratie nodig om de blaas te verstevigen. Dat kost telkens 500 euro, niet terugbetaald. Ook sondes zijn voor mij een grote kost. Tot acht keer per dag moet ik sonderen. Een sonde kost drie euro en de ziekteverzekering betaalt er per dag slechts vier terug. Het knaagt dat die problemen het gevolg zijn van een fout bij een epidurale verdoving.’

Op maat ‘Wat er nog zou kunnen verbeteren? Geneesmiddelen zou je op maat moeten krijgen. Dat de apotheker alleen aflevert wat je nodig hebt. En niet een doos van dertig als je maar vijf pilletjes moet nemen. Het moet ook mogelijk zijn om de kosten globaal te bekijken. Neem nu bloedverdunners. Omdat ik de gewone bloedverdunner niet meer mag krijgen, komt de thuisverpleegkundige elke dag langs voor

een spuitje. Wat ik krijg via een spuitje, bestaat ook in pilletjes, maar die worden slechts terugbetaald bij bepaalde aandoeningen. Zou het voor de ziekteverzekering niet goedkoper zijn dat meer mensen de pilvorm kunnen krijgen zodat de verpleegkundige niet moet langskomen? Kosten en baten afwegen, ik ben ervan overtuigd dat daar nog veel mogelijk is.’

Tekst: Chris Van Hauwaert Illustratie: Rutger Van Parys Zie ook Visie 25 januari

Geneesmiddelen in feiten en cijfers • Elk jaar geeft de ziekteverzekering meer dan 4 miljard uit aan de terugbetaling van geneesmiddelen waarvan een derde in het ziekenhuis en twee derden in de gewone apotheek. • In de top tien van de meest afgeleverde geneesmiddelen staan cholesterolverlagers al jarenlang aan de leiding. Andere geneesmiddelen in de top tien zijn antidepressiva en maagzuurremmers. • Sinds 2011 zijn meer dan de helft van de afgeleverde geneesmiddelen goedkopere varianten van het merkproduct. Ook in 2011 was 7 procent van de voorschriften op stofnaam. Indien de patiënt een voorschrift op stofnaam voorlegt, moet de apotheker nu het goedkoopste geneesmiddel meegeven.

Moet je naar de dokter, dan krijg je een flink stuk terugbetaald. Kun je door gezondheidsproblemen langere tijd niet werken, dan krijg je een uitkering. De wet die dit regelt, bestaat 50 jaar. CM wil deze mijlpaal in de geschiedenis niet ongemerkt laten voorbijgaan. In tien bijdragen belichten we evenveel facetten van de gezondheidszorg. Aan de hand van een persoonlijke getuigenis.


6

¬ hoe gaat het met u?

win

Vaardigheden voor het leven

Kazou op je cv

Speur je in Visie mee naar het antwoord?

Het is voor iedereen de start van een mooie carrière als monitor. Voor veel jongeren is het een mijlpaal in hun leven. Met de vaardigheden van de Kazou-basiscursus kun je de rest van je leven aan de slag. Of het nu op vakantie met kinderen is of in je toekomstige job.

Tip: Petieterige pilinstructies Oplossing

J

T

Stuur je antwoord voor 4 maart op een gele briefkaart naar Pers­dienst CM, Postbus 40, 1031 Brussel. Of mail het naar zoekenwin.visie@cm.be. Vermeld welke prijs je wenst: het boek ‘Terug naar de sixties’ (met interviews, leuke weetjes en prachtige foto’s), uitg. Lannoo of de cd van Gorki ‘Anja–Nina’, EMI.

Compagnie Gagarine

zoek en

Visie ¬ vrijdag 22 februari 2013

Michiel De Baets, 24, Maldegem, medewerker Klein Verhaal ‘Als kind ben ik heel wat keren met Kazou (de jeugddienst van CM, n.v.d.r.) op vakantie geweest. Toch was het niet mijn droom om moni te worden. Mijn vrienden hebben mij overtuigd om de basiscursus te volgen. Zeven jaar geleden was dat. Ik pluk er vandaag nog altijd de vruchten van.’ ‘Voor mijn opleiding tot Kazou-moni was ik een speelvogel. Tijdens die cursus is dat veranderd. Ik leerde er omgaan met verantwoordelijkheid. En ik leerde mezelf beter kennen. Na zo’n week weet je veel beter wat je sterktes en je zwaktes zijn.’ Joost De Bock

Uit de juiste inzendingen worden vijf winnaars geloot.

‘Ondertussen heb ik minstens tien Kazouvakanties begeleid. En straks geef ik voor de vierde keer basiscursus. Maar ook in mijn job is mijn opleiding tot Kazou-moni al goed van pas gekomen. Ik werk bij Klein Verhaal in Brugge, een organisatie die sociaal-artistieke projecten opzet. Zo maakte ik al een roadmovie met acteurs uit Straathoekwerk, OCMW en CAW. Ik heb er mijn Kazou-vaardigheden volop kunnen gebruiken. Hoe geef ik op een creatieve manier vorming? Of hoe haal ik het beste uit mensen naar boven?’ ‘Dankzij Kazou heb ik geen zenuwen om voor een groep te staan. En een vergadering leiden of een verslag schrijven is ook geen probleem. In de sector waarin ik actief ben, wordt daar zeker naar gekeken.’

Oplossing Visie nr. 3: Smeren Winnaars Agnes De Greef (Overmere) Jan Pelkmans (Turnhout) Hilde Van Haute (Beveren) Mieke Vlassak (Hasselt) Geert Vermeersch (Poperinge) Neem ook deel aan de CM-webquiz op www.cm.be.

Tini Dours, 23,

Merchtem, vormingswerker ‘Kazou is ter sprake gekomen tijdens mijn sollicitatiegesprek. Ik had op mijn cv vermeld dat ik de basiscursus gevolgd had. Hoe zou jij onze leerlingen aanpakken in vergelijking met wat je doet op een Kazou-vakantie, vroegen ze mij. Ik heb geantwoord dat er heel wat gelijkenissen zijn. Het zal niet de enige reden geweest zijn om mij aan te nemen, maar ik ben zeker dat het meegespeeld heeft.’ ‘Ik ben vormingswerker bij Groep Intro. In een centrum voor deeltijds leren geef ik algemene vakken als taal en wiskunde aan jongeren tussen 15 en 18 jaar. Daarnaast werk ik als educatief medewerker bij Kazou Sint-Michielsbond. Straks zal ik voor de derde keer de basiscursus mee begeleiden.’ ‘Ik gebruik heel wat Kazou-technieken in mijn lessen. Soms heb ik spelletjes nodig om mijn leerlingen mee te krijgen. Onlangs

HUIS dOKTER Koop loten Jaarlijks organiseert Ziekenzorg CM een solidariteitsactie waarvan de opbrengst ten goede komt aan langdurig zieke mensen. Je kunt loten kopen bij de plaatselijke Ziekenzorg CM-kernen of via overschrijving op rekeningnummer BE82 7995 5039 4368 van Ziekenzorg CM, PB 40, 1030 Brussel (met vermelding ‘Tombola’). Noteer op het overschrijvingsformulier je adres. Een tombolaboekje met vijf loten kost 5 euro. Er zijn tientallen aankoopcheques te winnen van 25 tot 1 250 euro. Bij een volledig boekje krijg je een gratis omslaglot waarmee je een Audi A4 kunt winnen. Trekking op 24 mei 2013 te Brussel.

✔✔www.ziekenzorg.be Ziekenzorg CM heeft nog vrije plaatsen voor de vakantie voor kankerpatiënten van 5 tot 12 april in Ter Duinen. Tel. 02 246 47 91 of lieve.verstraeten@cm.be

Rugpijn? Blijf niet bij de pakken zitten. Zorg ervoor dat je genoeg beweegt, anders loopt het helemaal fout.

Wat is er aan de hand? Hoe frustrerend het ook is, vaak is het niet mogelijk om de precieze oorzaak van rugpijn te achterhalen. Dikwijls werken bepaalde spieren, banden en gewrichten in de rug niet zoals het hoort, wat pijn oplevert. Gelukkig verdwijnen de klachten meestal na zes tot twaalf weken, en is er doorgaans geen blijvende schade.

In bed blijven liggen? In bed gaan liggen en wachten tot de pijn overgaat, is in de meeste gevallen niet de beste oplossing. Langdurig liggen kan zelfs schadelijk zijn, omdat je rug er stijf van wordt en de spieren erdoor verslappen. Probeer daarom altijd je dagelijkse activiteiten te behouden, zelfs al heb je pijn. Weet dat bewegen helpt om je rug te verstevigen. Het spreekt voor zich dat je wel moet opletten met activiteiten die je rug zwaar belasten, zoals zwaar huishoudelijk werk of zware voorwerpen tillen. Let er verder op om niet te lang stil te staan of te zitten en neem geen

houdingen aan die pijn veroorzaken. Na een paar dagen kun je de rug geleidelijk wat meer belasten, zonder je te forceren.

Wanneer naar dokter? Meestal gaat rugpijn vanzelf over en hoef je niet naar de dokter te gaan. Doe dat wel als je hevige rugpijn hebt die een week aanhoudt, of als je rugpijn na zes weken niet vermindert. Ook met pijn die snel verergert of voelbaar is tot onder de knie, is het opletten geblazen. Ga verder langs bij de dokter als je naast rugpijn andere symptomen krijgt. Denk aan een tintelend, branderig of dof gevoel in een voet of been, een dof gevoel in de liezen, problemen met plassen of ontlasting, koorts, gewichtsverlies, of niet op hakken of tenen kunnen lopen. Ten slotte moet je altijd opletten met rugpijn die voor het eerst opduikt voor je twintigste of na je vijftigste.

ger dan zes weken rugpijn hebt, maar kan je los daarvan wel stimuleren om bewuster om te gaan met je rug en je lichaam. Weet dat andere middelen zoals een injectie of een korset vaak niet veel opleveren. Om de pijn te verzachten, kun je tijdelijk een pijnstiller op basis van paracetamol innemen. Michiel Callens, preventie-arts CM Tekst: Nele Verheye

Eddy Fliers

knipsels

Moet ik met rugpijn in bed blijven liggen?

Dan maar een spuitje? Je huisarts kan je indien nodig doorverwijzen naar een kinesist, die je zal leren je rug goed te gebruiken en je zal stimuleren om te bewegen. Kinesitherapie is enkel noodzakelijk als je lan-

www.cm.be/ dehuisdokter


¬ hoe gaat het met u?

Visie ¬ vrijdag 22 februari 2013

‘Als veiligheidscoördinator en energieverslaggever ben ik soms met twintig bouwwerven tegelijk bezig. Dan moet je gestructureerd kunnen werken. En er komt veel overleg bij kijken. Met klanten en met architecten. Het lijkt ver van Kazou te staan, maar toch zijn het zaken die ik daar geleerd heb.’ ‘Negen jaar geleden heb ik mijn basiscursus gevolgd. Ondertussen ben ik voorzitter van Kazou Brugge.’ ‘Op mijn cv had ik niet alleen vermeld dat ik een diploma Ingenieur Bouwkunde had, maar ook dat ik actief was bij Kazou. Op die manier kon ik tijdens mijn sollicitatiegesprek de nadruk leggen op troeven die mij ook in mijn job van pas komen. Als moni moet je initiatief durven nemen, je verant-

Dieter Herregodts

✔✔Interesse in vrijwilligerswerk bij Kazou? Neem contact op met je regionale Kazou-secretariaat. Meer info op www.kazou.be.

Al in het Reuzenhuis geweest? In het Reuzenhuis is alles driemaal groter dan in het echt: de tafel en de stoelen, het fornuis en het toilet. De gevaren in huis worden bekeken door de ogen van een kind. Jonge ouders, grootouders en andere ver­ antwoordelijken voor opvoeding kunnen zo de gevaren in en om de woning leren kennen.

teren de ontwikkelde landen gemid­ deld 97 procent van hun gezondheids­ budget aan zorg en medische behan­ deling en 3 procent aan preventie. Het budget dat Vlaanderen aan preventie besteedt, bedraagt slechts 0,15 pro­ cent van het federale budget van de ziekteverzekering. Er is dus nog veel ruimte voor verbetering.

Dat is belangrijk. Want twee op de drie ongevallen met kinderen tot vijf jaar gebeuren niet in het verkeer, maar gewoon thuis. Jaarlijks worden in de brandwondencentra 300 vooral jonge kinderen opgenomen met ern­ stige brandwonden. De meeste kin­ deren verbranden zich aan een hete vloeistof zoals warm water, thee, kof­ fie of soep.

Marc Justaert Voorzitter CM

Een preventieve actie om een veilige en kindvriendelijke omgeving aan te scherpen, is dus wel degelijk op haar plaats. Het Reuzenhuis is een initia­ tief van de Gezinsbond. Dat CM dit initiatief steunt, past volledig in onze aanpak als gezondheidsfonds. Het Reuzenhuis hoort perfect thuis bij andere preventieprojecten zoals Kilootje minder, Twee kwartier beweegplezier, Pluk je geluk, Ben de Bever en de initiatieven rond stoppen met roken, gehoor­ bescherming en valpreventie.

Het Reuzenhuis is te bezoeken tot 24 februari in Leuven (Provincie­ huis). Het gaat nog naar Brugge, Genk en Gent. Toegang 8 euro. Als CM-lid krijg je 2 euro korting als je de bon op de website downloadt. Kinderen kunnen het Reuzenhuis niet bezoeken, maar er is opvang voorzien.

✔✔www.cm.be/reuzenhuis

www.facebook.com/CMziekenfonds

Brugge, veiligheidscoördinator

woordelijk opstellen en de structuur bewaren. Bovendien weet je heel goed hoe je met mensen moet omgaan. Je vertrekt op basiscursus met 130 leeftijdsgenoten. En toch moet je binnen de kortste tijd samen activiteiten in elkaar steken.’ ‘Straks begeleid ik voor de vijfde keer de basiscursus van Kazou Brugge. Ik kijk er opnieuw enorm naar uit. Elke keer sta ik ervan versteld hoe je de jongeren tijdens zo’n cursus op zo’n korte tijd ziet openbloeien.’

VOORZET

www.twitter.com/CMziekenfonds

Teis Devriese, 26,

de

Het is nog altijd beter te voorkomen dan te gene­ zen. Daarom zetten wij in op preventie. Vol­ gens recente cijfers van de Oeso inves­ Eddy Fliers

tatie, echtheid en inleving. Die probeer ik altijd toe te passen in mijn klas. Ik leef mee. Ik luister naar de verhalen van mijn leerlingen, ook als die niets met de lessen te maken hebben. Op die manier kun je als leerkracht een vertrouwenspersoon worden.’

Violet Corbett Brock

moest ik uitleggen hoe je het gemiddelde berekent. Ik heb dat gedaan met een reuzenmikado. Ik liet mijn leerlingen punten optellen en zocht daarna met hen naar het gemiddelde.’ ‘Tijdens mijn Kazou-basiscursus kreeg ik waarden mee als onvoorwaardelijke accep-

7

Ander vrijwilligerswerk bij CM? www.cm.be/vrijwilligers.

Vroegtijdige zorgplanning loont

‘Durf te praten over je levenseinde’ Wat moet er gebeuren als je te horen krijgt dat je maar enkele maanden meer te leven hebt? De kans is groot dat je er nooit bij stilgestaan hebt. ‘Toch denk je er het best op voorhand over na, hoe confronterend het ook is’, zegt maatschappelijk werker Kathleen Cami. Sommige mensen sterven plots. Andere mensen ondergaan een lange lijdensweg. Niemand kan voorspellen wat er hem te wachten staat. ‘Maar wat er ook gebeurt, we willen allemaal een waardig levenseinde’, stelt Kathleen Cami. ‘En dat hebben we voor een stuk zelf in de hand. Het ziekenfonds kan je hierin begeleiden.’ ‘Wij plannen van alles in ons leven. Onze agenda is goed gevuld, wij weten welke richting we uit willen met onze loopbaan, we schrijven op wat we willen doen na ons pensioen en we gaan naar de notaris om een erfenis op te stellen’, somt Kathleen op. ‘Maar over ons levenseinde denken we niet na. Nochtans zijn er een aantal zaken die je op voorhand kunt regelen en die de kwaliteit ervan gevoelig verhogen.’ Je kunt bijvoorbeeld vastleggen welke behandelingen en onderzoeken je nog wil ondergaan als je ongeneeslijk ziek en wilsonbe-

kwaam bent. En of je euthanasie wil als je in een onomkeerbare coma belandt. ‘Het lijkt vreemd om daarover te praten als je gezond bent, maar je doet het beter wel. Misschien kom je later in een situatie terecht waarin communiceren onmogelijk is. Of ben je zo ziek dat je je wil niet meer kunt uitdrukken.

Negatieve wilsverklaring

Welke onderzoeken en behandelin­ gen wil je niet meer ondergaan als je ongeneeslijk ziek bent en daar zelf niet meer kunt over beslissen? Met een negatieve wilsverklaring leg je het op voorhand vast. Het is mogelijk om af te zien van de kunst­ matige toediening van voeding en vocht. Of je mag aangeven dat je geen reanimatie wil. Je duidt zelf een vertegenwoordiger aan die erop toeziet dat de zorgverleners jouw wensen respecteren.

Palliatieve zorg

Ben je ongeneeslijk ziek, dan heb je recht op palliatieve zorg. Die is erop gericht de kwaliteit van het leven zo hoog mogelijk te houden. De maat­ schappelijk werker staat in voor de organisatie van de palliatieve thuis­

Net daarom is het belangrijk om vooraf keuzes te maken.’ Als maatschappelijk werker begeleidt Kathleen mensen die vragen hebben. ‘Wij helpen mensen om de nodige documenten in te vullen. En wij leggen hen uit wat de regels

zorg en schakelt alle diensten in die de patiënt kunnen helpen. De maat­ schappelijk werker gaat regelmatig op huisbezoek om psychosociale ondersteuning te bieden.

Euthanasie

In België is euthanasie toegelaten. Aan een verzoek zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet er sprake zijn van een aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden en mag er geen hoop meer zijn op genezing. Overleg met je behandelende geneesheer is ver­ eist. En er is altijd een advies van een tweede arts nodig, soms zelfs van een derde. Naast het ‘actueel verzoek’ kun je ook op voorhand aangeven dat je euthanasie wil. Dat gebeurt met een ‘voorafgaande’ wilsverklaring’.

en de procedures zijn. Het is heel belangrijk dat ze hun keuzes ook bespreken met familieleden en vrienden.’ Dat is niet altijd evident. ‘Door de aandacht in de media durven mensen sneller vragen stellen over euthanasie of orgaandonatie, maar op de dood rust er soms nog een taboe. Er zijn mensen die woorden als kanker of palliatieve niet durven uit te spreken. Het is nochtans het best om zaken eerlijk te benoemen. Al zullen wij ons nooit opdringen. Wij voelen aan wanneer iemand klaar is om erover te praten.’ Dieter Herregodts

✔✔Heb je vragen over je levenseinde?

Of wil je hulp bij de organisatie van de zorgverlening? Neem contact op met de dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds.

Is het levenseinde in jouw omgeving bespreekbaar? Reageer via lezers@visieredactie.be of Persdienst CM, PB 40, 1031 Brussel.


8

¬ hoe gaat het met u?

Visie ¬ vrijdag 22 februari 2013

Nieuwe slagzin vertelt waar CM voor staat

3 000 keer ‘Hoe gaat het

knipsels

‘Hoe gaat het met u?’ Het was niet zomaar een begroeting van CM-consulent Jolien Broeckmans aan CM-lid Eddy Claes. Zij overhandigde hem ook een reusachtige kaart met de handtekeningen van 3 000 CM-medewerkers.

Beklim de Ventoux Sportievelingen fietsen op 22 juni op en rond de Mont Ventoux. CM-leden krijgen 5 euro korting bij inschrijving.

Vrijdagvoormiddag. Het is bijzonder druk in het CM-kantoor van Sint-Joris-Winge, een deelgemeente van Tielt-Winge. Een jonge mama komt haar baby inschrijven. Een vijftiger wil zijn ziekenhuisfactuur laten controleren. Een ouder koppel wil meer weten over de mogelijkheden van thuiszorg. Met hun verhaal kunnen ze één voor één terecht bij de CM-consulent. Die geeft hen antwoorden op al hun vragen. ‘Het is krokusvakantie, maar de drukte is niet uitzonderlijk’, geeft consulente Jolien Broeckmans ons mee. ‘Wij geven niet alleen info en advies over de ziekteverzekering, wij staan de mensen ook bij wanneer ze hulp nodig hebben. Ik ben ervan overtuigd dat ze dat appreciëren.’

Mon Ventoux, de beweegcampagne van Sporta, richt zich tot beginners en gevorderde fietsers. Kies je voor de Ventourist, dan beklim je de Kale Berg vanuit een van de drie startplaatsen. Ervaren wielertoeristen of cyclosportieven kunnen La Cannibale (173 km over 6 cols) of La Cannibalette (131 km over 4 cols) nemen.

✔✔www.monventoux.be

Cultuur voor je baby of peuter Je bent nooit te jong om van muziek en theater te genieten. Dat bewijst Babelut, een festival met muziek, workshops en theater voor baby’s en peuters. Ontdek het van 27 februari tot 3 maart in het Provinciaal Domein Dommelhof in Neerpelt. Op de site van Skoebidoe, de kinderservice van CM, kun je als CM-lid een bon afdrukken voor een van de honderd gratis knuffels, af te halen op het festival.

Eddy Claes staat symbool voor de meer dan 4,5 miljoen Belgen voor wie de CM-medewerkers elke dag werken. Met hun 3 000 handtekeningen op de kaart beloven die medewerkers dat ze zich ook in de toekomst met hart en ziel zullen blijven inzetten. Een belofte die

Reusachtige kaart Voor één van de CM-leden heeft Jolien vandaag een bijzondere attentie. Aan de ingang van het CM-kantoor staat een reusachtige kaart, ondertekend door 3 000 CM-medewerkers uit heel Vlaanderen. Op de kaart prijkt in grote letters de nieuwe slagzin van CM. ‘Hoe gaat het met u?’, staat er te lezen. Het zegt perfect waar CM voor staat. ‘Wij zijn bekommerd om je gezondheid en dat in elke fase van je leven’, maakt Jolien duidelijk. ‘Ben je net mama of papa geworden? Sukkel je met je gezondheid? Of wil je gezonder gaan leven? Als ziekenfonds willen wij er op al die momenten voor jou staan. Je kunt steeds rekenen op onze dienstverlening en onze nuttige voordelen.’

✔✔www.cm.be/babelut

Vrijwilliger in Hooidonk In Domein Hooidonk verblijven mensen tijdelijk als herstellende of in kortverblijf en er op vakantie gaan. Als vrijwillige medewerker sta je in voor de begeleiding bij de verplaatsingen, de maaltijden en de activiteiten. Op dinsdag 5 maart en donderdag 20 juni kun je kennismaken met de vrijwilligerswerking en Domein Hooidonk.

Mijn ziekenfonds Wie daar als geen ander kan over meespreken, is Eddy Claes (53) uit Binkom. ‘Door een ernstige bloedziekte ben ik al mijn hele leven pijnpatiënt. Sinds eind 2007 ben ik arbeidsongeschikt. Door complicaties was het voor mij niet meer mogelijk om te werken. Ik moet je niet vertellen dat ik heel vaak een

✔✔wim@hooidonk.be

Tel. 03 320 28 20 (Wim Peels)

Eddy Claes staat symbool voor de meer dan 4,5 miljoen Belgen waar de CM-medewerkers elke Hij kreeg van consulente Jolien Broeckmans een kaart met 3 000 handtekeningen.

GEZOND

Chronische pijn

PUUR

De Vlaamse Pijnliga organiseert op zaterdagnamiddag een bijeenkomst voor mensen met chronische pijn. Op 2 maart in Heusden-Zolder, 9 maart in Domein Hooidonk, Zandhoven, 16 maart in Kessel-Lo, 23 maart in Dendermonde en 30 maart in Kortrijk. Vooraf inschrijven.

Quesadillas Ingrediënten voor 4 personen: 1 avocado ¬ 120 g verse kaas ¬ 2 koffielepels chilisaus ¬ 5 takjes koriander ¬ 16 kleine tortilla’s ¬ 130 g geraspte cheddarkaas ¬ 6 lente-uitjes ¬ zure room ¬ peper ¬ zout

✔✔Vlaamsepijnliga@cm.be

Met wie wil jij op de foto?

¬ snijd de avocado open en verwijder de pit ¬ lepel het vruchtvlees uit de schil ¬ mix het vruchtvlees van de avocado samen met de chilisaus en de verse kaas in een keukenrobot ¬ breng op smaak met peper en zout ¬ snijd de koriander fijn en meng onder de avocadosaus ¬ leg 8 tortilla’s open op het werkblad en schep telkens een flinke eetlepel van de avocadosaus op de tortilla’s ¬ verdeel de geraspte cheddarkaas en de fijngesnipperde lente-uitjes in het midden van elke tortilla ¬ leg de overige tortilla’s erbovenop en druk lichtjes aan ¬ grill deze gevulde tortilla’s ongeveer 2 à 3 minuten aan elke zijde op een ingevette grillpan of op de barbecue ¬ snijd de tortilla’s in 4 en serveer met de zure room

Roos Mestdagh

Naar aanleiding van de oproep in het vorig nummer van Visie, lieten al heel wat mensen ons weten met wie ze op de foto willen, en waarom. Is er iemand die altijd voor jou klaarstaat, of die je graag wil bedanken? Laat het ons weten in drie zinnen. Stuur je antwoord voor 1 maart naar fotoactie@cm.be of naar Persdienst CM, PB 40, 1031 Brussel. Misschien winnen jullie dan wel een unieke fotoshoot van jullie beiden.

beroep moet doen op het ziekenfonds. Al mijn hele leven ben ik lid van CM. De consulenten en de maatschappelijk werkers hebben er mij altijd uitstekend geholpen. Het valt mij telkens op hoe goed zij van alles op de hoogte zijn.’

Recept uit het gloednieuwe boekje ‘O Bistro’, een uitgave van De Praktische School – partner van Femma. www.femma.be - tel. 02 246 51 11


9

¬ hoe gaat het met u?

Visie ¬ vrijdag 22 februari 2013

met u?’

je

Compagnie Gagarine

HANDEN

Rita Vanacker (61) zorgt voor gezelschap ‘Ook na mijn pensioen wou ik nog iets betekenen voor andere mensen’, zegt Rita Vanacker uit Diksmuide. Ze werd vrijwilliger bij de dienst thuisoppas van CM.

Kazou

Jolien onderstreept door de kaart aan Eddy te overhandigen. ‘Ik ken Eddy niet alleen omdat hij regelmatig in het CM-kantoor over de vloer komt. Hij is bij ons ook actief als vrijwilliger. Hij staat mee in voor de organisatie van gezondheidsacties en infomomenten.’

HELPENDE

‘CM heeft diensten en voordelen op maat van al haar leden’, vult Eddy aan. ‘Mijn kinderen gaan mee op Kazou-vakantie. Zij kiezen de vakantiebestemming die hen het meest aanspreekt. En elk jaar keren ze ongelooflijk enthousiast terug. Mensen die zorg behoeven kunnen dan weer terecht bij Ziekenzorg CM. Mijn bewondering voor de betrokkenheid van de medewerkers en vrijwilligers is groot.’ De Maretak, een vereniging voor chronische pijnpatiënten, is Eddy’s geesteskind. ‘We hebben de organisatie opgericht in de schoot van de plaatselijke CM-kern. Door mij daarvoor in te zetten, probeer ik - op mijn manier - iets terug te geven aan de gemeenschap. Hopelijk kunnen wij met De Maretak iets betekenen voor mensen die elke dag moeten leven met pijn. Want ik besef maar al te goed hoe belangrijk het is om met je gezondheidsproblemen bij iemand terecht te kunnen.’

Diepere betekenis Jolien wil nog één iets van Eddy weten. ‘Hoe gaat het met u?’ vraagt ze hem. ‘Het is een vraag die ik vaak te horen krijg’, antwoordt Eddy. ‘Ik kom veel mensen tegen. De meeste gebruiken die woorden als een soort begroeting. Voor mensen met gezondheidsproblemen hebben ze een heel andere klank en een diepere betekenis. Ik vind het dan ook een uitstekend signaal dat CM deze vraag als slagzin gekozen heeft.’

‘Als bankbediende kwam ik dagelijks in contact met veel mensen. Toen ik op 60 met pensioen ging, heb ik eerst een sabbatjaar genomen. Maar het is niet omdat je op pensioen bent dat je afgeschreven bent. Ik wou nog iets doen, iets betekenen voor andere mensen. Toen ik in Visie zag dat de oppasdienst van CM vrijwilligers zocht, voelde ik me meteen aangesproken.’

Goed voorbereid ‘Ik kom helemaal niet uit de verzorgingssector. Zou ik het aankunnen, vroeg ik me af. Ik hoorde dat je geen verpleegkundige taken hoeft te doen. En je wordt goed voorbereid. Je krijgt vorming en als je twijfelt, kun je altijd naar de coördinator bellen. Die ondersteuning is belangrijk, want er is altijd wel een moment dat je je afvraagt of je het wel goed doet.’

delen. Telkens twee uur op dinsdagnamiddag en op zaterdagnamiddag.’ ‘Die mevrouw is altijd blij dat ik er ben. Ze kijkt er telkens naar uit. Ze weet dat ik kom, want haar dochter noteert alles in een schrift. We wandelen samen naar een tearoom en we praten. Je zou denken dat het niet belangrijk is wat je doet. Maar blijkbaar betekent het veel voor haar. Ze vertelt graag over vroeger en ik luister. Ik hoef er alleen maar te zijn.’ ‘Ik ben blij dat ik de stap gezet heb. En ik zou het iedereen aanraden. Het vrijwilligerswerk zelf geeft veel voldoening want je weet dat je er iemand mee helpt. Je bent bezig en je leert nieuwe mensen uit je omgeving en andere vrijwilligers kennen. Wij worden ook ouder. Er komt een tijd dat wij ook blij zullen zijn dat er iemand is voor ons.’ Chris Van Hauwaert

Wandelen ‘Sinds oktober ga ik tweemaal per week op bezoek bij een dame met dementie. Het is vlak in de buurt, ik kan er te voet naartoe. De dame gaat drie dagen in de week naar een dagcentrum. De andere dagen komt er gezinshulp. Op die manier kan ze alleen blijven wonen. Naar buiten gaan, is voor haar een probleem. Vandaar dat ik zo veel mogelijk met haar ga wan-

Violet Corbett Brock

Scan de QR -cod en be e kijk het fi lmp

Interesse om thuiszorgvrijwilliger te worden bij CM? Mail je naam en adres naar liesbet.cosyn@cm.be of surf naar www.cm.be/vrijwilligers.

Dieter Herregodts

✔✔Op www.cm.be (Over CM,

Campagnes) vind je een filmpje over de overhandiging van de kaart. Op je smartphone of tablet kun je snel naar de beelden via de QR-code op deze pagina.

dag voor werken.

?!

ZON, ZEE EN CULTUUR Lic. 7013 - A5654

Hoe kunnen we je helpen? CM geeft raad.

Vertrek dit voorjaar nog naar de Turkse zon

Wie ontvangt een vergoeding bij incontinentie? Personen die incontinent zijn, hebben hoge kosten voor hygiënische verzorging. Er zijn verschillende vergoedingen. Zwaar zorgbehoevende personen met recht op forfait B of C voor thuisverpleging, krijgen via het Riziv een jaarlijkse tegemoetkoming van 486,39 euro (bedrag 2013). De aanvraag verloopt meestal via de thuisverpleging. Mensen die lijden aan een onbehandelbare vorm van incontinentie maar die niet zorgafhankelijk zijn, kunnen sinds 2011 een jaarlijkse tegemoetkoming van 158,75 euro (bedrag 2013) aanvragen. De huisarts moet daarvoor een formulier invullen dat te verkrijgen is bij het ziekenfonds.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) geeft een tegemoetkoming die afhangt van de graad van incontinentie. Je moet jonger zijn dan 65 jaar. Heb je al een dossier bij het VAHP, dan vult de arts een formulier in. Heb je geen dossier, ga je het best eens langs bij de dienst Maatschappelijk Werk van CM. Vragen over deze incontinentievergoedingen kun je voorleggen aan het CMInfopunt Chronisch Zieken op via mail op infochronischzieken@cm.be of op tel. 078 05 08 05. Ook CM komt tegemoet in de kosten voor incontinentiemateriaal (www.cm.be, diensten en voordelen).

Turkije - Cappadocië 15-daagse reis met Nederlandstalige gids. Logies tijdens rondreis in volpension in vieren vijfsterrenhotels, tweede week all-in in een vijfsterrenhotel in Side. › Van 30-3 tot 13-4: 756 euro per persoon - 210 euro toeslag single Turkije & Heilig Land 15-daagse vakantie in Israël en Turkije. Verblijf in vier- en vijfsterrenhotels in half- of volpension. De laatste vijf dagen logeer je in een vijfsterrenhotel in Side, all-in. › Van 2-3 tot 16-3 en 9-3 tot 23-3: 1 190 euro per persoon - 252 euro toeslag single De Ottomaanse wereld 15-daagse rondreis met Nederlandstalige gids, van Istanboel naar de Turkse Rivièra. De tweede week logeer je in het vijfsterrenhotel Seher Resort in Side, all-in. › Vertrek 11-3 tot 25-3 en 25-3 tot 8-4: 994 euro per persoon - 210 euro toeslag single

Info, prijzen en reservaties: 070 233 119 of www.intersoc.be.

WERKEN EN TOCH OP VAKANTIE ... Op 16 maart nodigen we je graag uit voor de Intersoc-jobbeurs in de Torrepoort te Gent. Iedereen is welkom tussen 13 en 16 uur. Je kent Intersoc als vakantiegast en je zou graag eens meewerken? Vrijwilligerswerk zit je in het bloed? Of je zoekt nog een leuke uitdaging tijdens je vakantie? Kom dan zeker eens langs en ontdek wat Intersoc je te bieden heeft. Tussen 15 januari en 17 februari kun je je op www.intersocwerkvakanties.be kandidaat stellen voor een animatiefunctie of voor een job in onze hoteldiensten zomer 2013.

Visie_25-01_Turkije.indd 1

17/01/2013 15:19:01


10

gewikt & gewogen

Visie ¬ vrijdag 22 februari 2013

ZEGT

Johan Bruynseraede, gevangenisaalmoezenier

‘Gevangenen blijven mensen’ ‘Je mag een mens niet herleiden tot zijn daden, hoe erg die ook zijn’, vindt Johan Bruynseraede (49), lekenaalmoezenier in de Leuvense hulpgevangenis. ‘De samenleving gaat veel te oppervlakkig om met gedetineerden.’

A

Rob Stevens

l vijftien jaar ben ik gevangenisaalmoezenier in Leuven Hulp. Ik heb criminologie gestudeerd, maar ik vond niet meteen werk in die sector. In dit vrijwilligerswerk doe ik iets met mijn studies, maar ik voeg er ook mijn geloof aan toe. Het is pas door je te engageren, door mensen bij te staan, dat je christen wordt. Anders blijft het maar bij woorden. Daarom heb ik mij ook aangesloten bij de congregatie van de Broeders van Liefde.’

te weinig. We zouden meer met elkaar moeten praten. Maar in de samenleving zijn we arm in de omgang met anderen.’

Geïnterneerden

‘Het geloof is een bron waaruit je kunt putten. Ik geloof dat het je leven kan veranderen. Vanuit die overtuiging ga ik het gesprek aan met gevangenen. Er zitten ieder van ons kleine vuurvonkjes van het geloof, waar je je in tijden van nood aan kunt vasthouden. In nood leert men bidden.’

‘Op dit moment bezoek ik een aantal geïnterneerden die al jaren in de gevangenis zitten. Eigenlijk zouden zij in een psychiatrisch ziekenhuis verzorgd moeten worden. Maar die hebben de capaciteit en de juiste omkadering niet. In België wachten 1 100 geïnterneerden in een cel op de zorg waar ze recht op hebben. Die mensen bevinden zich in een schrijnende situatie. Ons land is hiervoor al meerdere keren veroordeeld, onder meer door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Vorig jaar vroeg een geïnterneerde in de gevangenis om euthanasie en de artsen keurden dit goed. Extreem cynisch vind ik dat. Is dat de weg die we als samenleving opgaan?’

Vrijplaats

Nederig

‘Opgesloten zitten in een cel is keihard. Je eigenwaarde wordt herleid tot nul. Je wordt op jezelf teruggeworpen. Het eerste wat ik een gevangene altijd vraag is: Hoe gaat het met u? Houdt ge het Het geloof kan je vol? Veel gevangenen gaan in op het leven veranderen. aanbod om met een aalmoezenier te praten. Het is een vrijplaats in de Vanuit die overtuigevangenis. Wat ze mij vertellen, ging praat ik met gebeurt in volledig vertrouwen. gevangenen. Ik vraag nooit welk misdrijf een gevangene gepleegd heeft. En ik Johan Bruynseraede, probeer om niet te moraliseren. Het gevangenisaalmoezenier besef van hun fouten is er meestal niet te oordelen. Dat valt me soms zwaar. wel.’ Ik ben vader van drie kinderen. En ik denk altijd aan het slachtoffer. Maar ik moet mezelf op de achterMensen grond zetten.’ ‘Het gaat niet over begrip of medelijden tonen. In een geOppervlakkig vangenis kom je niet zomaar terecht. Maar ik vind dat je een mens niet mag herleiden tot zijn daden, hoe erg die ook zijn. ‘De maatschappij bekijkt de zaken veel te oppervlakkig. Als Als je naar zijn verhaal luistert, kun je volgen hoe dat alles iemand een misdrijf pleegt, vliegt hij in de bak. Probleem opis kunnen gebeuren. En zie je in hoe hij het meestal anders gelost? Ik denk van niet. Ook herstelbemiddeling tussen dahad gewild. Gevangenen blijven mensen. Daarom probeer ik der en slachtoffer is nodig, maar die praktijk gebeurt nog veel

‘Soms ben ik kapot na een gesprek. Het doet vooral pijn om te beseffen hoe mooi het leven kan zijn en om te zien hoe slecht het kan uitdraaien voor iemand. Sommigen hebben zo’n puinhoop gemaakt van hun leven en dat van anderen. De miserie is soms zo allesoverstijgend. Het maakt je nederig in je werk. Eigenlijk kun je als aalmoezenier heel weinig doen. Het is de gevangene zelf die zijn leven weer in handen moet nemen. Maar ik hoop dat zij zich door de gesprekken openstellen voor het geloof, dat hen kan helpen om hun leven te keren.’

Vuurvonkjes

Wat tweet er in het struikgewas? Visie plukt enkele rake commentaren van de sociale netwerksite.

Junus van der Wal Waarom we blij moeten zijn met algeheel rookverbod horeca: in Vlaanderen leidde dit tot minder vroeggeboorte. K. van Coppenolle We gaan nog veel moeten inzetten op geestelijke gezondheid. De Christelijke Mutualiteit heeft dat goed begrepen. Roland van Rijswijk Griep maakt filosofisch: Als de aarde zich net zo beroerd voelt als ik van 2 graden opwarming is het echt hoog tijd voor duurzaamheid.

Leen Grevendonck

De Nederlandstalige Katholieke Gevangenisaalmoezeniers hebben een visietekst over hun werk uitgegeven. Interesse? Stuur dan een e-mail naar johan.bruynseraede@telenet.be.

✔✔Wil je reageren op dit artikel? lezers@visieredactie.be

beelding

UIT


vakantiebijlage

Visie ¬ vrijdag 22 februari 2013

EEN DEUGDDOENDE BELEVENIS VOOR IED

EREEN

Kinderen, dàt is vakantie! Genieten van quality time met het gezin in de kindvriendelijkste clubs van het land. Thuis aan zee in de club De Kinkhoorn en club Ravelingen te Oostende. In de echte Ardennen in club Ol Fosse d’Outh te Houffalize. Kamers en appartementen in clubs met zwembad, sauna, fitness, speeltuin, restaurants en animatie.

Sche fami rpe, vrien liedelijk e prijz en

10 om te zien

DE KINKHOORN Ravelingen

Ol fosse d’outh . 1 Meest familievriendelijke club van de Ardennen met kinderboerderij, binnen – en buitenspeeltuin

1

Appartementen en studio’s met zicht op zee

2 In de echte Ardennen met o.a. Bastogne, Durbuy, Trier, Monschau

2

Lekker uitwaaien aan zee, gezellig winkelen in Oostende NIEUW: Historium in Brugge

3 Geniet van de stilte en de kabbelende Ourthe voor de deur. Gezellige kamers en appartementen

3

Zwembad met sauna en whirlpools, zwemmen inbegrepen

4 All-in in het buffetrestaurant

4

Panoramisch restaurant op de 9de verdieping

5 Bistro restaurant met streekgerechten en sfeercafé met optredens voor iedereen

5

Bewegen in de fitness (gratis) en sporthal (gratis georganiseerde activiteiten)

6 Natuurwandelingen en survival workshops met plaatselijke Rangers

6

Animatie ( sportief en creatief) tijdens de dag en ’s avonds voor jong en oud

7 Zwembad met glijbaan, sauna en whirlpool, zwemmen inbegrepen

7

Weer of geen weer? In de binnenspeeltuin schijnt de zon altijd!

8 Actief genieten van fitness en sportmogelijkheden binnen en buiten

8

Samen tafelen in het kindvriendelijk buffetrestaurant met lekkere keuken

9 Op de piste van de wereldbeker parcours Mountainbike, er is ook een vlakke fietsroute naar Bastogne

9

Gezellig Praatcafé met zicht op zee en WIFI inbegrepen

10 Animatie voor jong en oud, samen sporten en knutselen

Prikkel je zintuigen tijdens 10

de belevenisroute in Oostende

Dit zijn clubs van ACVBIE. Leden ACVBIE: 25 % korting op logement en maaltijden


vakantiebijlage

Visie ¬ vrijdag 22 februari 2013

De Kinkhoorn • zeezicht appartementen Je kan je volledig ontspannen in de ruime appartementen met zicht op de zee, de duinen, de luchthaven of Mariakerke. Zorgeloos genieten dankzij de voorziene maaltijd (verplicht). Je hebt de keuze tussen het middag –of avondbuffet. Het is gezellig toeven in de Wintertuin. Je kan er terecht voor een hapje en een drankje. De kinderen halen hun hart op in de speelruimtes. De animatie biedt een uitgebreid programma voor jong en oud. Dolle pret in het gratis zwembad. Genieten in de sauna ( betalend). Onze animator organiseert sporten in de sporthal en op het strand. In de bruisende stad Oostende en aan de hele kust kan je shoppen, terrasjes doen en een evenement meepikken. Waarom kan het niet het hele jaar vakantie zijn?

Paasarrangement

HUURPRIJZEN APPARTEMENT HOOGSEIZOEN

Inbegrepen:

✔ volpension: ontbijtbuffet, warm middagmaal en avondmaal, incl. 1 drank / pp ✔ halfpension: ontbijtbuffet en middag- of avondmaal, incl. 1 drank / pp ✔ begeleide natuurwandeling ✔ familiale beleveniszoektocht ✔ kids-animatie ✔ lakens inbegrepen ✔ gratis inkom zwembad en fitness

Tarief:

2 nachten in VP 3 nachten in VP 4 nachten in VP 2 nachten in HP 3 nachten in HP 4 nachten in HP

De Kinkhoorn vzw ZEEDIJK 330 8400 OOSTENDE 059 70 16 97 Receptie@dekinkhoorn.be www.dekinkhoorn.be

tarief volwassen min 2 volw.

Tarief kind 6 – 11 jaar

tarief kind 2 – 6 jaar

€ 131 € 194 €  257 € 104 €  154 €  202

€ 44 € 66 € 89 € 25 € 38 € 51

€ 33 € 48 € 65 € 20 € 29 € 39

Type 1

Type2

Type 3

3 nachten

€ 309,00

€ 354,00

€ 378,00

4 nachten

€ 392,00

€ 440,00

€ 472,00

7 nachten

€ 637,00

€ 728,00

€ 756,00

10 nachten

€ 860,00

€ 960,00

€ 1.020,00

11 nachten

€ 946,00

€ 1.056,00

€ 1.122,00

14 nachten

€ 1.204,00

€ 1.344,00

€ 1.428,00

prijs per nacht

€ 75,00

€ 91,00

€ 95,00

Vanaf de zomer lakenpaketten inbegrepen periode: 5/07/13 - 26/08/13 Min bezetting: 4 pers - Zijkant en achter West, voorkant en achterkant Alfa 5 pers - zijkant Alfa, Hoek voor Alfa, Hoek Achter Alfa, hoek voor west Maaltijden: verplicht middag- of avondmaal

Beschikbaar:

2 nachten: vrijdag 12 tot zondag 14 april - 3 nachten: vrijdag 5 tot maandag 8 april - 4 nachten: maandag 1 tot vrijdag 5 april en maandag 8 tot vrijdag 12 april

HUURPRIJZEN APPARTEMENT VOORSEIZOEN + PAASVAKANTIE 3 nachten 4 nachten 7 nachten 10 nachten 11 nachten 14 nachten prijs per nacht

Type 1

Type2

Type 3

€ 219,00 € 272,00 € 420,00 € 540,00 € 594,00 € 756,00 € 47,00

€ 243,00 € 304,00 € 476,00 € 620,00 € 682,00 € 868,00 € 57,00

€ 252,00 € 320,00 € 504,00 € 650,00 € 715,00 € 910,00 € 59,00

Wandelroute “Op zeebenen door Oostende” Doorlopend Voortaan kan je een digitaal gestuurde wandeling maken door het maritieme verleden van de Stad aan Zee. Aan de hand van een audiogids met beeldscherm en GPS wandel je langs het maritieme erfgoed van Oostende.

Marvin Gaye - Midnight Love Tour 1/10/2012 – 31/12/2013 Tijdens deze wandeldocumentaire door de stad kom je alles te weten over zijn comeback en hoe de monsterhit ‘Sexual Healing’ tot stand kwam.

Stadswandeling - Parfum van Oostende 01/10/2012 – 31/12/2013 In deze stadswandeling neemt baron James Ensor je mee door de straten van zijn stad. Wat hij je laat zien, is een ander Oostende, in de voetsporen van kunstenaar Léon Spilliaert en Constant Permeke. Maar vooral: Oostende door de ogen van Ensor zelf.

Middagmaal

Avondmaal

Volpension

€ 8,00

€ 15,00

€ 12,20

€ 32,80

6-11 jaar

€ 5,60

€ 10,50

€ 8,60

€ 23,00

2-5 jaar

€ 4,20

€ 7,20

€ 6,70

€ 16,00

<2jaar

gratis

gratis

gratis

gratis

Middagmaal: Soepbuffet, hoofdgerechtenbuffet: 2 keuzemenu’s, dessertbuffet, één drank inbegrepen: water - frisdrank - glas wijn Avondmaal: Hoofdgerechtenbuffet: broodmaaltijd of warm avondmaal: 2 keuzemenu’s, dessertbuffet én drank inbegrepen: water - frisdrank - glas wijn

Type 1

paasvakantie: 29/03/13 - 14/04/13; voorseizoen: 31/05/13 - 5/07/13; Min bezetting: 2 pers - voorseizoen, 3 pers - paasvakantie; Maaltijden: verplicht middag- of avondmaal

Evenementen Oostende

Maaltijden in buffet ontbijt >12jaar

Appartement 5/6 pers. 1 slaapkamer

Type 2

Appartement 5/6/8 pers. 1 slaapkamer

Type 3

Appartement 6/7/8 pers. 2 slaapkamers

zomer 2013

Kids@Oostende - Kinderboekenfestival

Woosha!

6/4/2013 – 10/4/2013, Kursaal Oostende

20/7/2013, Klein Strand Strand en steengoede muziek met tal van Belgische artiesten

Oostendse Koerse met Vlaamse vedettenparade 24/6/2013 – 2/9/2013, iedere maandag

Kids@Oostende 1/7/2013 – 7/7/2013 Aan het begin van de zomer is Oostende opnieuw dé Kinderstad aan Zee! Op het programma staan opnieuw heel wat speelse en creatieve activiteiten zoals familietheater, straatanimatie, Kids Park, optredens, workshops, sport …

Vurige Maandagen 8, 15, 21, 22 & 29/7/2013 & 5, 12 & 15/8/2013, Groot Strand (15 augustus: Strandplein Mariakerke)

Ostend Beach Dance Festival 12/7/2013 – 13/7/2013, Klein Strand

Theater aan Zee 1/8/2013 – 10/8/2013

Cats 30/7/2013 – 18/8/2013, Kursaal Oostende

Paulusfeesten 12/8/2013 – 18/8/2013 Muzikale acts, straatanimatie en workshops verspreid over drie podia op deze 41ste editie van de Paulusfeesten.


vakantiebijlage

Visie ¬ vrijdag 22 februari 2013

Ravelingen

SAMEN GENIETEN, BINNEN EN BUITEN • Ravelingen vzw ZEEDIJK 290 8400 OOSTENDE 059 55 27 55 Info@ravelingen.be www.ravelingen.be

Relax aan zee

Ravelingen is al meer dan 40 jaar een thuis aan zee voor de vakantieganger. Hier onze troeven: Bijna alle appartementen en studio’s hebben een fantastisch zeezicht. Zes ruime appartementen kijken uit op Mariakerke, de luchthaven en de polders. De hartelijke dienstverlening en de ruime keuze van restaurants: Het buffetrestaurant is kindvriendelijk en je bent snel bediend. Elk lid van het gezin heeft verlof dankzij het verplicht te nemen middagmaal in het buffetrestaurant. Je hoeft niet zelf te koken, enkel te genieten. De waarde van het middagmaal kan in mindering genomen worden in het uniek panoramisch restaurant op de 9de verdieping waar u ’s middags en ’s avonds kan tafelen. Het praat-en eetcafé den Ensor koppelt zeezicht aan een bediening met de glimlach. Het animatieteam en de indoorspeeltuin bieden gans de dag plezier aan de kinderen. Samen met De Kinkhoorn delen wij het zwembad ( gratis) met sauna ( betalend) en whirlpools. Daarnaast komen de sportievelingen aan hun trekken in de sporthal en de fitness. Op het gelijkvloers is er gratis WIFI, en Ravelingen beschikt over een ondergrondse parking, kortom voor ieder wat wils!

Vana f

Gastronomisch arrangement

✔ 3 dagen / 2 nachten op appartement of studio ✔ dansavond op vrijdag ✔ ontbijtbuffet op zaterdag ✔ 3-gangen maaltijd op zaterdagavond (voorgerecht + hoofdschotel + dessert) incl. 2 dranken / pp (waters / rode & witte wijn / frisdrank) – aangepast kindermenu ✔ zaterdagavond: Casino Royal in ware Las Vegas-stijl met diverse casino-spelen ✔ VIP-ontbijt op zondag Tarief: ✔ lakens inbegrepen +12 jaar: € 82,00 2-5 jaar: € 24,00 ✔ gratis inkom zwembad single supplement: € 30,00 0-2 jaar: gratis en fitness 6-11 jaar: € 36,00

jan. t.e.m. juni/sept. t.e.m. dec. juli-augustus € 157,00/pp € 179,00/pp

3de en volgende persoon € 88,00/pp op hetzelfde appartement

€ 179,00/pp

6-11 jaar

€ 69,00/pp

€ 63,50/pp

2-5 jaar

€ 42,50/pp

€ 44,50/pp

0-2 jaar

gratis

gratis

VERWENWEEKEND VIP-arrangement

✔ 3 dagen/2 nachten - aankomst op vrijdag ✔ logement op appartement of studio ✔ koud buffet op vrijdagavond ✔ ontbijtbuffet op zaterdagmorgen ✔ 3-gangenmenu op vrijdagavond: voorgerecht - hoofdschotel - dessert incl. 2 drankjes/pp (waters/rode & witte wijn/frisdrank) ✔ VIP ontbijtbuffet op zondagmorgen ✔ onbeperkt gebruik van het zwembad ✔ onbeperkt gebruik van de fitness

Verhuurprijzen PAASVAKANTIE * middagmaal niet verplicht

Vana f

Studio max. 4 pers.

Appartement met 1 slaapkamer max. 6 pers.

Appartement met 2 slaapkamer max. 8 pers.

vrij 29.03 tem zo 31.03 vrij 05.04 tem zo 07.04 vrij 12.04 tem zo 14.04*

€ 186

€ 196

€ 206

€ 163

€ 176

€ 187

vrij 29.03 tem ma 01.04 vrij 05.04 tem ma 08.04 vrij 12.04 tem ma 15.04*

€ 243

€ 258

€ 267

3 nachten

€ 213

€ 230

€ 240

4 nachten

ma 01.04 tem vrij 05.04 ma 08.04 tem vrij 12.04

€ 300

€ 320

€ 328

7 nachten

vrij 29.03 tem vrij 05.04 zo 31.03 tem zo 07.04 ma 01.04 tem ma 08.04 vrij 05.04 tem vrij 12.04

€ 455

€ 504

€ 511

€109

volw per asse ne

€ 133,00/pp

6-11 jaar

€ 48,50/pp

€ 50,00/pp

2-5 jaar

€ 32,00/pp

€ 35,00/pp

0-2 jaar

gratis

gratis

animatieprogramma

✔ 3 dagen / 2 nachten op appartement of studio ✔ vrijdagavond: 3-gangen seizoens-gebonden menu (excl. dranken) in restaurant De Wandelaar ✔ ontbijtbuffet op zaterdag ✔ 3-gangen maaltijd op zaterdagavond (voorgerecht + hoofdschotel + dessert) incl. 2 dranken / pp (waters / rode & witte wijn / frisdrank) – aangepast kindermenu ✔ zaterdagavond: Casino Royal in ware Las Vegas-stijl met diverse casino-spelen ✔ VIP-ontbijt op zondag Tarief: ✔ lakens inbegrepen +12 jaar: € 111,00 2-5 jaar: € 36,00 ✔ gratis inkom zwembad en fitness single supplement: € 30,00 0-2 jaar: gratis 6-11 jaar: € 56,00 vrijdag 01.03.13 tem zondag 03.03.13

jan. t.e.m. juni/sept. t.e.m. dec. juli-augustus € 109,00/pp € 133,00/pp

3de en volgende persoon € 60,50/pp op hetzelfde appartement

Deluxe pakket - inbegrepen:

Geldig:

Tarief: Per persoon (double)

volw per asse ne

Classic pakket - inbegrepen:

Tarief: Per persoon (double)

€82

Las Vegas Arrangement

✔ 3 dagen/2 nachten - aankomst op vrijdag ✔ logement op appartement of studio ✔ welkomstaperitief ✔ ontbijtbuffet op zaterdag- en zondagmorgen ✔ 3-gangenmenu in de Wandelaar op vrijdagavond of zaterdagmiddag (excl. dranken) en 4-gangenmenu in ons panoramisch restaurant ‘de Wandelaar’ (onder voorbehoud) ✔ 1 gratis saunabeurt ✔ hotelservice ✔ onbeperkt gebruik van het zwembad ✔ onbeperkt gebruik van de fitness

beide clubs kust:

Samen leuke dingen doen aan de kust: • Sport (strandsporten, zaalsporten, muurklimmen, boogschieten, …) • Knutselen (betalend atelier & gratis knutselen) • Bingo • Strandactiviteiten (fortenbouw, strandbloemen maken, …) • Filmvoorstellingen voor jong en oud • Clown Rocky’s Safarishow (02/04, 09/04, 02/07, 16/07, 30/07, 14/08, 27/07) • Papa Chico’s Zomershow (23/07, 06/08, 20/08) • Garnaalkruien • Strandfakkeltocht • Ballonplooien • Kidsday met springkastelen, grime, viskraam, … • Paaseierenraap (31/03 ’s ochtends)

2 nachten

Verhuurprijzen ZOMER

middagmaal verplicht - boekbaar van maandag 08.07.13 tem maandag 19.08.13 Studio max. 4 pers.

Appartement met 1 slaapkamer max. 6 pers.

Appartement met 2 slaapkamer max. 8 pers.

3 nachten

€ 303

€ 345

€ 378

4 nachten

€ 388

€ 432

€ 472

7 nachten

€ 637

€ 679

€ 756

10 nachten

€ 910

€ 970

€ 1080

11nachten

€ 1001 € 971

€ 1067 € 1035

€ 1188 € 1152

14 nachten

€ 1274 € 1236

€ 1358 € 1317

€ 1512 € 1467

vanaf 11 nachten: 3% korting vanaf 21 nachten: 5% korting Maaltijden in buffet

ontbijt

Middagmaal

Avondmaal

>12jaar

€ 9,75

€ 15,25

€ 12,25

Volpension € 35,00

6-11 jaar

€ 6,25

€ 10,50

€ 7,50

€ 22,25

2-5 jaar

€ 4,25

€ 7,25

€ 5,25

€ 15,00

<2jaar

gratis

gratis

gratis

gratis


vakantiebijlage

Visie ¬ vrijdag 22 februari 2013

Ol Fosse d’Outh

• ZWEMBAD MET GLIJBAAN, ALL-IN BUFFET, KINDERBOERDERIJ

In Ol Fosse d’Outh ben je letterlijk en figuurlijk van de wereld. De gezellige kamers en appartementen van deze familieclub liggen in een prachtig dal aan de kronkelende Ourthe. Samen tafelen kan in het all-in buffetrestaurant met kinderbuffet en in het bistrorestaurant met streekgerechten. In het sfeercafé is er altijd ambiance. De kinderen glijden van de glijbaan in het zwembad met sauna en whirlpools. Het zwembad is gratis bij een verblijf vanaf 2 nachten. Nieuw is de Fossie binnenspeeltuin met knutselhoek. Er is ook een speeltuin buiten samen met een sportterrein en een kinderboerderij. Mis de wandelingen met de ezels niet. De plaatselijke Rangers leiden je naar de beverdam en geven survivaltips. Ondek Houffalize en de Ardennen. Genieten van quality time met het hele gezin!

Showtime in Ol Fosse d’Outh

Ol Fosse d’Outh.asbl Ol Fosse d’Outh 1 6660 HOUFFALIZE 061 28 88 01 Reservation@olfossedouth.com www.olfossedouth.com

€199

Inbegrepen

P.P

Kind . ✔ 3 Overnachtingen ✔ 3 x Ontbijt € 59 4-12 <3j G ,50 ✔ 3 x Avondmaal in zelfbediening RATI ✔ Dranken inbegrepen tijdens de maaltijd S ✔ Speciaal kinderbuffet Fossie ✔ Familiaal animatieprogramma ✔ Begeleide natuurwandelingen met verschillende thema’s (met of zonder ezels) ✔ Fossie club met tal van activiteiten voor kinderen (3-10 j) ✔ Onbeperkte toegang tot het waterparadijs Aqua l’O* , het fitnesscenter (*badmuts verplicht) en tot het Fossiebos ✔ Inkom show op donderdag Beschikbaar

Geldig volgens beschikbaarheid, van 2 tot 5 april 2013 en van 9 tot 12 april 2013

Prijs per persoon

Volwassen: €199 • Kind (4-12 jaar) € 59,50 Single supplement: 15 €/nacht • Kind (0-3 jaar) gratis

Donderdag 4 april 2013

14.00 uur Illusieshow met Wally Rocking* 15.30 uur Meet & Greet en optreden van Ian Thomas*

Aktiva midweek of week! Inbegrepen

✔ 5 dagen/ 4 nachten of 8 dagen/7nachten ✔ Ontbijt ✔ Middagmaal in zelfbediening (enkel in volpension): ✔ soep, hoofdgerecht en dessert ✔ Avondmaal in zelfbediening ✔ Dranken inbegrepen tijdens de maaltijd (water, soft, pils, wijn van het vat) ✔ Welkomstdrink op maandag avond ✔ Nieuw: Daguitstap naar Trier op donderdag (busvervoer & lunch *inbegrepen) ✔ Onbeperkte toegang tot het waterparadijs Aqua l’O* en het fitnesscenter (*badmuts verplicht) ✔ Elke dag animatie inbegrepen waaronder Nordic Walking, gezondheidsworkshop , ochtendgym, Line Dance, natuurwandelingen, begeleide fietstocht op de RAVeL Niet inbegr.: bezoek Houtopia, Ham museum Bastogne, huur Citybike *lunch inbegrepen enkel in formule volpension (hoofdgerecht en 1 drankje)

Beschikbaar

Midweek (4 nachten): 25-29 maart*, 15-19 april*, 29 april3 mei*, 13-17 mei*, 20-24 mei*, 27-31 mei*, 3-7 juni*, 10-14 juni*, 17-21 juni*, 24-28 juni*, 2-6 september*, 9-13 september*, 16-20 september*, 23-27 september* en 4-8 november 2013*

Donderdag 11 april 2013

14.00 uur Illusieshow met Wally Rocking* 15.30 uur Meet & Greet en optreden van Laura Omloop* * Inkom betalend €15, inbegrepen in het Showtime arrangement

Week (7 nachten): 3-10 juni, 10-17 juni, 17-24 juni, 24 juni1 juli, 2-9 september, 9-16 september, 16-23 september, 23-30 september en 4-11 november 2013 Midweek Week Half pension € 235 € 355 Vol pension € 285 € 445

Super Family Weekend 2013 Inbegrepen

✔ 3 dagen / 2 nachten aankomst op vrijdag ✔ 2 x ontbijt ✔ 2 x avondmaal in zelfbediening ✔ Dranken inbegrepen tijdens de maaltijd ✔ Speciaal kinderbuffet Fossie ✔ Familiaal animatieprogramma ✔ Begeleide natuurwandelingen met verschillende thema’s (met of zonder ‘ezels’) ✔ Onbeperkte toegang tot het waterparadijs Aqua l’O* en het fitnesscenter (*badmuts verplicht) ✔ Onbeperkte toegang tot het Fossiebos

Prijs per persoon

Volwassen € 130,50 • kind 4 - 12 jaar € 39,50 kind 0 - 3 jaar gratis • Supplement single: 15/nacht

volw per asse ne

met professionele reisbegeleiding

Heen (maandag) en terug (vrijdag) in bepaalde periodes. Zie beschikbaarheid hierboven: periodes met een sterretje:*

HOUFFA EXPRESS 1

✔ Ieper – Kortrijk – Waregem – Gent - Aalst – Brussel –Leuven – Tienen

HOUFFA EXPRESS 2

Beschikbaar

Geldig tijdens alle weekends van het jaar 2013 volgens beschikbaarheid

Busvervoer

Vana f

€235

Prijs per persoon

€130

✔ Oostende – Brugge – Gent – Sint Niklaas - Antwerpen – Geel –Hasselt – Tongeren

,

50 P Kind .P. 4€ 39 12 <3j G RATI S

Supplement busvervoer €50/persoon (heen en terug) Minimum 15 deelnemers per traject. Opstapplaatsen en uren worden tijdig meegedeeld Houffa Express ism Lauwers Reizen (licentie A 1297)

€50

per p

erso

on


¬ uw job, ons werk

Visie ¬ vrijdag 22 februari 2013

15

Waarom de vakbonden op 21 februari betoogden

‘Sociaal overleg kan niet zonder sociale actie’ Op donderdag 21 februari stapten militanten en sympathisanten van het ACV, het ABVV en het ACLVB op in een grote manifestatie in Brussel. Ze uitten hun ongenoegen over het bevriezen van de lonen en de blijvende aanvallen op de koopkracht en de rechten van werknemers. Om de loonhandicap met de buurlanden te dichten, besliste de federale regering eind vorig jaar om de lonen te bevriezen in 2013 en 2014, en misschien zelfs tot in 2018. Daardoor gijzelde de regering Di Rupo de onderhandelingen over een nieuw interprofessioneel akkoord (IPA). In zo’n akkoord maken de sociale partners afspraken over de loon- en arbeidsvoorwaarden in de privésector, voor de volgende twee jaar. Dat akkoord dient dan als basis voor de onderhandelingen in de sectoren. Maar een IPA voor 2013 en 2014 komt er dus niet.

Compromis De regering vroeg wel aan de vakbonden en de werkgevers om zich over enkele dossiers te buigen en samen voorstellen te doen. De sociale partners deden dat. Ze bereikten een akkoord om de minimumlonen, pensioenen en andere sociale uitkeringen te verhogen. Ze zijn het ook eens dat de jeugdlonen (lonen beneden het minimumloon voor werknemers jonger dan 21, red.) afgeschaft moeten worden. De bijzondere eindeloopbaanstelsels voor de bouw, nachtarbeid en werknemers met medische ongeschiktheid moeten verlengd worden. En de non-profitsector moet een lastenver-

de

laging krijgen. Ook bereikten de sociale partners een compromis over een flexibelere indeling van de werktijd.

Kleur bekennen Het gros van die afspraken maakten de sociale partners al midden januari over aan de regering. Op 1 februari bezorgden ze de voorstellen voor flexibilisering en de lastenverlaging voor de non-profit. De bal lag toen in het kamp van de regering, maar die liet weten dat ze pas op 18 februari een antwoord zou geven. Het ACV vindt dat het dringend tijd wordt dat de regering kleur bekent. Ze moet de gemaakte afspraken snel en ongewijzigd in uitvoering brengen. ‘Nu blijft alles in het ijle zweven. De zenuwachtigheid loopt op. De onderhandelingen over een eengemaakt statuut voor arbeiders en bedienden kunnen niet opgestart worden. En de sectorale onderhandelingen lopen vertraging op.’

Doelpunten Om uit deze spiraal te geraken, blijft het ACV maximaal inzetten op het sociaal overleg. ‘Het is aan de onderhandelingstafel dat oplossingen worden gevonden. Wie

aan de zijlijn gaat staan, die maakt zijn truitje niet vuil, maar kan ook geen doelpunten scoren. Dat betekent natuurlijk niet dat we naïef zijn. Het is duidelijk dat we van de werkgevers en van de meeste regeringspartijen weinig moeten verwachten. De rechten van werknemers en de sociale zekerheid liggen constant onder vuur. De lonen worden bevroren en aan de index wordt geprutst. Wanneer gaan de andere inkomensgroepen mee betalen voor de crisis?’

Sociale actie Om een krachtig signaal te geven, organiseerden de drie vakbonden een massale betoging op 21 februari. ‘Zo wilden we onze standpunten en positie aan de onderhandelingstafel versterken’, verduidelijkt het ACV. ‘Want sociaal overleg kan niet zonder sociale actie. En omgekeerd.’ Leen Grevendonck

FOCUS

www.twitter.com/Acvonline

https://www.facebook.com/het.acv

ACV stopt met persberichten. Alleen nog interne mails. Maandag stond in enkele kranten een mail die Claude Rolin, algemeen secretaris van het ACV, en ik vorige week vrijdag verstuurden. Het ging om een interne mail naar de personeelsleden van het ACV over de beschuldigingen door N-VA en Trends aan het adres van het ACW. Blijkbaar zijn dat soort mails tegenwoordig efficiënter dan persberichten om de voorpagina’s te halen. Dat die mail in de media opdook, daar heb ik geen probleem mee. Want er stond niets in dat ik ook niet publiekelijk zou zeggen. Bijzonder ergerlijk was wel dat sommigen zeer zwaar over de schreef gingen bij hun interpretatie van deze mail. Zelfs nadat ik ze lang te woord had gestaan voor een interview. Ik zou het ACW beschuldigen van laakbare praktijken. Er zou ‘openlijke ruzie’, een ‘koude oorlog’ uitgebroken zijn. Sommige journalisten hebben duidelijk een roeping als romanschrijver of filmmaker gemist. Wat schreef ik dan wel? Dat N-VA en Trends zware beschuldigingen deden tegenover het ACW. Ik schreef ook dat als die beschuldigingen zouden kloppen, dit niet kan. Want het ACV strijdt

al jaren voor rechtvaardige fiscaliteit. Maar ik schreef ook dat het ACW de beschuldigingen categoriek ontkent en weerlegt. Want er werden wel degelijk belastingen betaald op de inkomsten van cvba Sociaal Engage­m ent. Er is geen enkele reden om te twijfelen aan de verklaringen van het ACW. Bovendien stel ik samen met u elke dag vast dat de ontvangen middelen besteed worden aan projecten, kleine en grote, waarin mensen die elkaar helpen en ondersteunen centraal staan. Steeds meer mensen hebben het moeilijk in een samenleving die snel verhardt. Gelukkig willen honderdduizenden mensen in allerhande kernen, afdelingen en organisaties hier elke dag antwoorden op bieden. Blijkbaar is dat een probleem voor

N-VA en Trends. Om het even welk bedrijf mag maximale fiscale aftrek toepassen en vervolgens maximaal winst doorsluizen naar de aandeelhouders. Maar het ACW mag blijkbaar geen middelen, waar dus wel degelijk belasting op betaald werd, investeren in solidariteit. Daarom is het ook zo belangrijk dat een onderzoek door de Bijzondere Belastinginspectie zeer snel klaarheid brengt. Want in een tijd waarin insinuaties en partijpolitieke spelletjes volstaan om levensbelangrijk sociaal werk met de grond gelijk te maken, is dit de enige verdediging. Extra wrang is dat N-VA in dit ‘spel’ ook de ARCOcoöperanten probeert op te zetten tegen het ACW. Terwijl het net onze beweging is die blijft hameren op de door het parlement goedgekeurde garantieregeling. Marc Leemans, voorzitter ACV

Er werden wel degelijk belastingen betaald op de inkomsten van cvba Sociaal Engage­ment. Er is geen enkele reden om te twijfelen aan de verklaringen van het ACW.


16

¬ uw job, ons werk

bondig

vak

ACV BIE

Syndicale premie chemische nijverheid Ben je ACV-lid en was je in 2012 tewerkgesteld in een onderneming van het paritair comité 116? Dan heb je recht op een syndicale premie. Als je het volledige jaar gewerkt hebt en aangesloten was bij de vakbond, krijg je 110 euro. Was dat niet het hele jaar het geval, dan krijg je 9,17 euro per maand. De premie wordt uitbetaald vanaf 30 april. Daarbovenop krijg je op 1 oktober een bedrag van 25 euro. Wat moet je doen? Vanaf dit jaar stuurt het Sociaal Fonds de attesten voor de syndicale premie rechtstreeks op naar je thuisadres, tegen eind maart. Vul vak D en F van het attest in (aansluitingsdatum bij de vakbond, rekeningnummer, handtekening). Bezorg het ingevulde attest zo snel mogelijk aan je ACV-afgevaardigde of een ACVdienstencentrum. Zij betalen je premie uit.

ACV BIE

Syndicale premie papierproductie Ben je ACV-lid en was je in 2012 tewerkgesteld in een onderneming van het paritair comité 129? Dan heb je recht op een syndicale premie. Als je het volledige jaar gewerkt hebt en aangesloten was bij de vakbond, krijg je 135 euro. Was dat niet het hele jaar het geval, dan krijg je 11,25 euro per maand. De premie wordt uitbetaald vanaf 2 april. Wat moet je doen? Je werkgever bezorgt jou de premiekaart. Noteer hierop je rekeningnummer en zorg ervoor dat je in orde bent met de betaling van je ACVbijdrage. Heb je geen kaart gekregen, maar denk je dat je er recht op hebt? Neem dan contact op met je vakbondsafgevaardigde, een ACV-dienstencentrum of het beroepsverbond van ACV BIE.

Visie ¬ vrijdag 22 februari 2013

ACV wil discriminatie de wereld uit

‘Verschil arbeiders en bedienden is niet meer van deze tijd’ 150 jaar geleden had je het werkvolk dat zwoegde in de textiel- en staalfabrieken en daarnaast de keurige klerken of dames aan de telegraaf. Maar het onderscheid tussen arbeiders en bedienden is intussen compleet achterhaald, vindt zelfs het Grondwettelijk Hof. Tegen juli moet er een gemeenschappelijk statuut komen voor beide groepen werknemers.

O

f je arbeider of bediende bent, is vastgelegd in je contract. In welk statuut je werkt, heeft grote gevolgen voor jou als werknemer. Als een bediende ziek wordt, betaalt de baas zijn loon door vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid. Als een arbeider ziek moet thuisblijven, dan wordt hij de eerste dag van zijn ziekteverlof meestal niet betaald. Deze carensdag is het duidelijkste voorbeeld van discriminatie tussen arbeiders en bedienden. Maar nog pijnlijker wordt het als een bedrijf mensen gaat ontslaan. Arbeiders en bedienden hebben een sterk verschillende ontslagregeling. Zelfs de Europese Unie, die meestal niet uitblinkt in sociale standpunten, heeft België op de vingers getikt: de opzegtermijn voor arbeiders is veel te kort. Soms krijgen arbeiders amper 28 dagen opzegperiode: bijzonder weinig als je op zoek moet naar een nieuwe job. Ter vergelijking: bedienden die minder dan 32 254 euro per jaar verdienen, krijgen een termijn van drie maanden per begonnen schijf van vijf jaar werken. Bedienden met een hoger loon kunnen een akkoord sluiten met hun werkgever voor een langere opzegperiode. ‘We leven in 2013. Zo’n kunstmatig onderscheid is al lang niet meer van onze tijd’, vindt

Mathieu Verjans, die als nationaal secretaris van het ACV alle dossiers over arbeidsrecht opvolgt. ‘Begin 1900 kwam er een reglementering voor arbeidslieden. De bedienden van die tijd kregen een aparte, meer gunstige regeling van de patroons. Dat verschil werd steeds maar meer uitgebouwd. Maar in andere landen bestaat het onderscheid tussen arbeiders en bedienden vandaag zo goed als niet meer.’

een arbeider zijn situatie aangevochten voor de rechtbank. Hij vond het niet eerlijk dat hij een kortere opzegperiode kreeg dan zijn collega’s, die bedienden waren. Hij eiste ook dat zijn eerste ziektedag, net als bij bedienden, betaald werd. Het Grondwettelijk Hof heeft toen beslist dat de discriminatie door de carensdag en de ontslagregeling tegen juli 2013, dit jaar dus, moet worden weggewerkt.’

Discriminatie

De organisaties die werkgevers en werknemers vertegenwoordigen, onderhandelen al jarenlang over een eengemaakt statuut. Maar door de juridische verplichting moet er nu schot in de zaak komen. ‘Wij vinden een globale aan-

Het verschil tussen de twee statuten moet niet alleen weg omdat het onrechtvaardig is, er is ook een juridische reden. ‘In 2011 heeft

‘Zonder bachelor ben je ook bekwame verpleegkundige’ ‘Gebrevetteerde en HBO5-verpleeg­ kundigen zijn ook bekwaam’, beklemtonen ACV Openbare Diensten, COC en LBC-NVK in een reactie op een brief van de Algemene Unie der Verpleegkundigen van België (AUVB). In deze brief beweert de AUVB dat een bachelordiploma een basisvereiste is om de verpleegkundige praktijk te mogen uitvoeren. Lager geschoolde verpleegkundigen zouden ‘een risico vormen voor de volksgezondheid’. De AUVB vraagt ook om hen een andere benaming dan verpleegkundigen te geven. De drie christelijke vakbonden vinden dat klinkklare onzin. ‘De HBO5opleiding is grondig hervormd, om aan de eisen van Europa te voldoen. De HBO5-verpleegkundigen zijn wél bekwaam. Anders zouden we hen niet terugvinden in alle zorgomgevingen in de non-profitsector.’

De Vlaamse overheid wil meer weten over stress op het werk. Zo kan ze betere maatregelen nemen om stress te voorkomen. Binnenkort ontvangen een op de vijftig werknemers een vragenlijst van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Doe mee aan de stress-test. Het is de eerste stap om ook van uw job de kwaliteit te verbeteren.


¬ uw job, ons werk

Visie ¬ vrijdag 22 februari 2013

pak van dit probleem belangrijk’, verduidelijkt Mathieu Verjans. ‘De discriminatie moet helemaal opgelost worden, niet alleen de allerdringendste pijnpunten. Wij willen dat mensen gewaardeerd worden om wat ze doen, los van of je dat met je handen of je hoofd doet.’

Overall ‘Arbeid is vandaag veel meer dan enkel je handen vuil maken. Om een machine te bedienen, moet je je hoofd gebruiken. Je moet snel probleemoplossend kunnen denken en goed geschoold zijn. Arbeidersjobs vragen om zeer bekwame werknemers. Daarom willen we één statuut. Het is niet omdat je een overall aanhebt, dat je minder betaald moet worden dan iemand met een das.’

Drie jaar zelfde job Een gevoelig punt in de onderhandelingen voor de werkgevers is de opzegperiode. ‘Zij hebben schrik dat een eengemaakte opzegging hen veel geld gaat kosten’, weet Mathieu Verjans. ‘Maar dat moet niet per se. Vandaag kiezen veel werkgevers ervoor om een werknemer uit te betalen bij ontslag. Dat kost hen meer geld. Maar die werknemer kan net zo goed zijn opzegperiode uitdoen, en zo nog wel productief zijn voor het bedrijf.’ De werkgevers hebben ook schrik voor jarenlange opzegperiodes, want hoe langer een bediende nu aan de slag is, hoe langer in theorie de opzegperiode kan zijn. ‘Maar werknemers blijven geen dertig jaar meer bij hetzelfde bedrijf. Onafhankelijke cijfers van Acerta tonen aan dat arbeiders gemiddeld drie jaar op dezelfde plek werken en bedienden vier jaar. En een nog beter argument voor de werkgevers: zorg ervoor dat mensen vorming en opleiding krijgen, zodat ze langer mee kunnen in je bedrijf. Als je een werknemer niet moet ontslaan, heb je geen kost.’

Lieve Van den Bulck

?!

vak

‘Horecafraudeurs zijn geen slachtoffers’

ACV Metea

V

anaf 1 januari 2014 moeten alle horecazaken die meer dan 10 procent van hun omzet uit voeding halen, uitgerust zijn met een geregistreerde kassa. Zo’n kassa legt alle inkomsten en alle handelingen van het personeel vast. Fraude en zwartwerk worden zo onmogelijk gemaakt.

Zwartwerk ‘De tijd is allang voorbij dat de vakbonden als enigen moord en brand schreeuwden over het zwartwerk in de horeca’, zegt Frans Dirix. ‘De sector heeft toegegeven dat zwartwerk bestaat. En iedereen kan in de krant lezen hoe omvangrijk de fraude is in een deel van de sector. Met de komst van staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (sp.a) kwam het dossier weer op tafel. Een kassa met zwarte doos zou ingevoerd worden in 2010. In ruil hiervoor kreeg de sector een btw-verlaging naar 12 procent.’

wervingen. Zelfs het recente voorstel van Crombez om 10 procent van de extra overheidsinkomsten (bij een ver-witting van de sector, red.) naar de sector te laten terugvloeien, valt niet in goede aarde bij een deel van de werkgevers. Wat willen zij eigenlijk? Blijven frauderen? Geen belastingen en RSZ-bijdragen betalen?’

Duurzame tewerkstelling ‘Een deel van de horecasector zorgt voor oneerlijke concurrentie en is niet geïnteresseerd in duurzame tewerkstelling. Mijn oproep is: stop om die fraudeurs op te voeren als slachtoffers. Het ACV blijft de invoer van de geregistreerde kassa verdedigen. Alleen op die manier kan de horeca een volwaardige sector worden, met duurzame ondernemingen en een duurzame tewerkstelling.’

Leen Grevendonck

Arbeidsintensief Vandaag is de geregistreerde kassa nog altijd niet ingevoerd. ‘De komst is meermaals uitgesteld, nu tot 2014. Een deel van de sector kijkt wantrouwend naar dat moment. In de media verklaren sommige werkgevers, maar ook politici, dat voor veel horeca-ondernemingen zwartwerk de enige overlevingskans is. Hun argument is dat het om een arbeidsintensieve sector gaat. Zo’n uitspraak veroorzaakt grote frustraties bij horecazaken die zich wel aan de wet houden. Werkgevers in andere arbeidsintensieve sectoren kunnen wél hun fiscale en sociale verplichtingen nakomen.’ ‘De horeca is de btw-verlaging blijkbaar allang vergeten, en ook de beloofde 6 000 aan-

Wat gebeurt er bij ontslag?

E

De opzegging van je contract is alleen geldig met een aangetekende brief of een deurwaardersexploot. De aangetekende brief heeft uitwerking op de derde werkdag na de verzendingsdatum. Belangrijk: de opzegbrief moet de begindatum en de duur van de opzegtermijn vermelden. De regelgeving hierover is verschillend voor arbeiders en bedienden.

Regels voor arbeiders De opzegtermijn begint de maandag die volgt op de kennisgeving van het ontslag. De duur van de opzegtermijn is grotendeels

afhankelijk van de sector waarin je werkt. Sinds 1 juli 2002 bepaalt een nationale cao dat die termijn minstens 28 dagen moet bedragen (op voorwaarde dat je minstens zes maanden in dienst bent).

arbeidsovereenkomst opzeggen. Dus ook met een gewone brief of een werkloosheidsformulier. Je werkgever bepaalt zelf op welke dag het contract eindigt. Dat kan dus onmiddellijk zijn.

Regels voor bedienden

Tijdens de opzeggingstermijn

De opzegtermijn begint op de eerste dag van de maand die volgt op de kennisgeving van het ontslag. De duur is afhankelijk van je bruto jaarloon. Is dit 32 254 euro of lager? Dan bedraagt de termijn drie maanden per begonnen schijf van vijf jaar anciënniteit. Is je bruto jaarloon hoger dan 32 254 euro? Dan moeten jij en je werkgever de opzegtermijn in een overeenkomst vastleggen.

Alle rechten en plichten die in de arbeidsovereenkomst staan, blijven van kracht. Je moet je werk blijven uitvoeren en je werkgever moet je uiteraard je normale loon uitbetalen. Als je ziek wordt of met vakantie gaat, wordt de opzegtermijn verlengd. Je hebt recht op één dag of twee halve dagen vrij per week om ander werk te zoeken. (LG)

Ontslag met vergoeding Bij een ontslag met een vergoeding kan je werkgever op eender welke manier je

Indexering Op 1 februari zijn de lonen en/of vergoedingen in volgende sectoren geïndexeerd met 2,08 procent. Garages (pc 112): lonen en standbyvergoeding Elektriciens (pc 149.01): mobiliteitsvergoeding Koetswerk (pc 149.02): lonen Edele metalen (psc 149.03): lonen Metaalhandel (pc 149.04): lonen en stand-byvergoeding Ook de vervoerskosten zijn in heel wat sectoren aangepast. Binnenkort kun je een handige brochure hierover opvragen bij de militanten in je bedrijf of downloaden op www.acv-csc-metea.be.

ACV BIE

Nieuwe opzegtermijnen bouwsector Werk je in de bouw en heb je een arbeidscontract dat na 1 januari 2012 startte? Dan gelden er sinds 1 januari 2013 nieuwe opzegtermijnen als je ontslagen wordt. Die nieuwe opzegtermijnen zijn: 4 werkdagen bij anciënniteit minder dan 6 maand, 16 kalenderdagen bij anciënniteit 6 maand tot 3 jaar, 32 kalenderdagen bij anciënniteit 3 jaar tot 20 jaar, 64 kalenderdagen bij anciënniteit 20 jaar en meer. De nieuwe termijnen gaan in op de eerste maandag die volgt op de kennisgeving van het ontslag. Word je ontslagen via een aangetekende brief? Dan is de kennisgeving de derde werkdag die volgt op de verzendingsdatum. Neem je zelf ontslag? Of heb je een arbeidsovereenkomst van voor 1 januari 2012? Dan verandert er niets. Heb je bij dezelfde werkgever een nieuw contract getekend na 1 januari 2012? En zitten er tussen het oude en nieuwe contract maximaal zeven dagen? Dan wordt het nieuwe contract beschouwd als een verlenging van het oude. De oude opzegtermijnen blijven dan van toepassing.

Hoe kunnen we je helpen? ACV geeft raad.

en arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan op elk mo­ment beëindigd worden. Je werkgever moet wel een opzegtermijn respecteren of jou een opzegvergoeding betalen.

bondig

ACV Voeding en Diensten

‘Nooit eerder was de discussie over de strijd tegen zwartwerk in de horeca zo hevig’, vindt Frans Dirix, nationaal secretaris van ACV Voeding en Diensten. ‘De manier waarop sommige politici en werkgevers het zwartwerk in de sector verdedigen, stuit me tegen de borst.’

17

✔✔Lees meer op www.acv-online.be > Sociale wetgeving > Ontslag en faillissement, of vraag raad in je ACV-dienstencentrum.

Uitkering werkloze gezinshoofden en alleenstaanden daalt Vanaf 1 maart dalen de werkloosheidsuitkeringen voor gezinshoofden en alleenstaanden geleidelijk tot een grensbedrag. Sinds november geldt deze ‘degressiviteit’ al voor samenwonenden. Het minimumbedrag voor gezinshoofden is 1 090,70 euro en voor alleenstaanden 916,24 euro. Erg laag, want de Europese armoedegrens is voor een gezin met twee kinderen 2 101 euro en voor een alleenwonende 1 000 euro. Het ACV heeft veel geprotesteerd tegen deze degressiviteit. Door het sociaal overleg en onderhandelingen met de RVA kon het ACV enkele maatregelen verzachten. De degressiviteit geldt bijvoorbeeld niet voor wie 55 jaar is of ouder, voor wie minstens 33 procent arbeidsongeschikt is en voor wie een loopbaan heeft van minstens twintig jaar.


18

¬ uw job, ons werk

Visie ¬ vrijdag 22 februari 2013

VLOER

DE NIEUWE

Groene jobs

‘Wij kietelen de directie met groene voorstellen’ Onze bedrijven moeten milieuvriendelijker produceren. Maar hoe gaat dat concreet? Bij Tessenderlo Chemie in Ham is duurzaamheid geen ver-van-mijn-bed-show. Délégué Kris Engelen (43) laat geen kans liggen om bij de directie te pleiten voor duurzame innovatie en tewerkstelling. En om de werknemers daarbij te betrekken.

T

Mine Dalemans

essenderlo Chemie is een chemiereus, met meer dan 100 vestigingen wereldwijd. In Ham maken ze sulfaten en fosfaten voor in meststoffen en dierenvoeding. In het bedrijf zijn ruim 300 werknemers aan de slag. Kris Engelen is al 25 jaar kwaliteitscontroleur in het labo. Als ACVdélégué in de ondernemingsraad is hij nauw betrokken bij de stappen die het bedrijf zet om op een meer duurzame manier met grondstoffen en afvalproducten om te gaan.

Tessenderlo Chemie probeert materialen duurzaam te beheren. Wat betekent dat precies? ‘Afvalproducten van het ene bedrijf kunnen een grondstof zijn voor een ander bedrijf. Zo is zoutzuur bij ons een restproduct. Wij leveren het Zoutzuur is bij ons aan de staalindustrie, die er staalplaten blinkend mee een restproduct, maakt. Wij nemen dan op maar de staalindusonze beurt het restproduct trie maakt er staalterug en maken er waterplaten blinkend mee. zuiveringsmiddelen van. Die manier van denken Kris Engelen, délégué moet in onze industrie nog Tessenderlo Chemie Ham meer ingang vinden.’

Vergroening van de economie: waarom en hoe?

zaa m heid . De werknemers kunnen die persoon aansprek e n m e t hu n ideeën.’

Worden de werknemers betrokken bij de groene strategie van het bedrijf?

Welke ideeën hebben jullie al aangebracht?

‘Duurzame innovatie komt in de ondernemingsraad op tafel. Wij maken telkens een nieuwsbrief om de collega’s te informeren. Door onze tussenkomst krijgt elke bedrijfseenheid nu een contactpersoon voor duur-

‘Geregeld kietelen wij de directie met onze voorstellen. Nu kost het bijvoorbeeld veel energie om restwarmte uit onze productie weg te werken in een koeltoren. Die warmte zouden we kunnen gebruiken om een nieuw

product te maken in ons gamma. In Rijkevorsel is er een bedrijf dat pekel maakt, een beter product dan zout om wegen sneeuwvrij te maken. Het bedrijf moet daarvoor calciumchloride aankopen. En dat terwijl wij calciumchloride in zee lozen, wat met de strengere milieuwetgeving binnenkort niet meer mag. Als wij kunnen samenwerken, is dat een win-winsituatie voor beide bedrijven.’

Eind dit jaar gaat de fosfaatafdeling in Ham dicht. Wat betekent dit voor de tewerkstelling?

Michael De Lausnay

‘Door de strengere milieuwetgeving heeft de directie beslist om onze fosfaatafdeling eind dit jaar te sluiten. Zestig werknemers dreigen hun baan te verliezen. Maar Tessenderlo Chemie heeft ook plannen om een nieuwe, zoutzuurverwerkende installatie te bouwen. Wij willen dat de jobs van de sluitende fosfaatafdeling overgaan naar die nieuwe afdeling. Maar jammer genoeg kan de milieuvergunning hiervoor nu pas aangevraagd worden. Er gaapt dus een gat van minstens acht maanden tussen het jobverlies en de nieuwe tewerkstelling. We moeten dat gat zo klein mogelijk maken. En als mensen overstappen, moet er aandacht zijn voor opleiding en veiligheid.’

Wat is volgens jou een belangrijke voorwaarde voor duurzame innovatie?

One Billion Rising: dansen tegen geweld Op Valentijn dansten één miljard mensen in heel de wereld tegen geweld op vrouwen. Dat gebeurde in de vooravond van 14 februari ook op het Muntplein in Brussel. De genderwerking van ACV was erbij. Je leest erover in het volgende nummer van G-magazine, dat verschijnt naar aanleiding van de internationale vrouwendag op 8 maart. (GV)

✔✔www.vday.org

‘Je moet geen glazen bol hebben, maar je kunt je wel voorbereiden op de toekomst. Dat kan enkel als directie en vakbond meer met elkaar communiceren en samenwerken. Werknemers kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de verduurzaming van hun bedrijf.’ Griet Verhoeyen

‘De klimaatopwarming, de uitputting van olie en andere grondstoffen, de gestegen energieprijzen... Ons economisch groeimodel botst op zijn maatschappelijke en ecologische grenzen’, meent Fredrik Snoeck, verantwoordelijk voor de ACV-milieuwerking in Vlaamse bedrijven. ‘Als we de bedrijven en dus de werkgelegenheid nu en in de toekomst willen vrijwaren, dan moeten we resoluut kiezen voor een duurzame economie. Het ACV wil als werknemersorganisatie de industrie in Vlaanderen mee helpen omvormen naar een moderne industrie, die groener, socialer, creatiever en innovatiever is.’

Actie délégués ‘Het omvormingsproces in een bedrijf heeft meer kans op slagen als werkgevers en werknemersafgevaardigden daar samen werk van maken. De ACV-brochure ‘Duurzaam beheer van duurzame materialen’ helpt délégués om een werking of actie op te zetten die verspilling van energie, water en andere hulpbronnen aanpakt. De ACV-dienst Onderneming zorgt daarbij voor ondersteuning.’

Fredrik Snoeck

✔✔www.acv-online.be > Publicaties

Dit artikel maakt deel uit van een reeks over het Vlaams ACV-Congres. 500 militanten en medewerkers bespreken er in april de grote uitdagingen voor de Vlaamse arbeidsmarkt.


¬ uw job, ons werk

Visie ¬ vrijdag 22 februari 2013

19

25 februari - 1 maart: PWA-week

‘Ik krijg warmte en genegenheid van de kinderen’ Michael De Lausney

PWA-werknemers leven van een werkloosheidsvergoeding. Ze klussen bij in scholen, gemeentelijke diensten en bij particulieren, in opdracht van een PWA (Plaatse­lijk Werkgelegenheids­agent­schap). ‘De directeur, de leerkrachten, de ouders én de kinderen waarderen mij’, zegt PWA-werkneemster Nancy Van Den Heuvel.

N

ancy verzorgt sinds 2010 de ochtend- en middagopvang in de lagere gemeenteschool van Londerzeel. Wanneer we Nancy ontmoeten, houdt ze met haar collega in de refter toezicht op een groep kleuters. Wat een geduld. Je ziet dat ze hun werk met veel liefde en genegenheid doen. Nancy: ‘Na mijn laatste tewerkstelling als oppas, in 2009, kon ik dankzij het PWA meteen weer aan de slag. Ik ging altijd graag werken. Het contact met de mensen vind ik belangrijk. En als je dan uit de boot valt, ben je blij dat het PWA bestaat. Het geeft mij in elk geval het gevoel dat ik er nog steeds bij hoor. Dat ik nog nuttig kan zijn voor de maatschappij, ondanks mijn medische problemen. Ik hoop dat ik dit nog lang mag doen.’

Waardering Wanneer de boterhammetjes opgegeten zijn, moeten de kinderen van Nancy en haar collega rusten. Hoe krijg je in godsnaam 25 bengels tot rust? Met een simpel verhaaltje, gekozen door de kinderen. Nancy: ‘Voor mij

PWA-werkneemster Nancy tijdens de middagopvang in de school: ‘De kinderen voelen heel goed dat mijn collega’s en ik dit werk heel graag doen.’ is het belangrijk dat de directeur, de leerkrachten en de ouders mij en wat ik doe waarderen. Maar de grootste waardering krijg ik van de kinderen zelf. Zij voelen heel goed dat mijn collega’s en ik dit heel graag doen. Wij krijgen heel veel warmte en genegenheid.’

‘Werkloos worden na een lange periode van tewerkstelling, dat is voor niemand prettig. Mensen blijven op zoek gaan naar een job. Maar na een tijd beginnen ze aan zichzelf te twijfelen en dreigen ze in een sociaal isolement terecht te komen. Via het PWA kunnen de zij weer aan de slag.

Weer aan de slag

Sociaal contact

Dirk Mortier, directeur van de Centrum­ school, is zijn personeel zeer genegen. Dirk:

In onze school komen die mensen in een omgeving waar veel sociaal contact moge-

lijk is, met leerkrachten en ouders en grootouders. Ze hebben een babbel met mensen van hun leeftijd. Ze kunnen werk verrichten waar ze zich goed bij voelen. En voor de kinderen zijn ze als het ware extra oma’s en opa’s. Onze PWA-werknemers leven voor hun job. Een van onze PWA-werkneemsters kon intussen, mee door haar positieve ervaring in de omgang met kinderen, doorstromen naar ander werk.’

Jan Hermans

Welke toekomst hebben PWA-werknemers in Vlaanderen? Tijdens de week van het PWA (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap) zijn er infomomenten in de ACV-dienstencentra over het PWA-statuut. ‘ACV is een voorstander van PWA’s, omdat zij zorgen voor zinvolle tewerkstelling in vele gemeenten’, zegt Karim Dibas, verantwoordelijk voor de ACVwerkzoekendenwerking in Vlaanderen. Het ACV luistert naar wat er leeft bij de PWAwerknemers. ‘Voor sommigen is PWA-werk het hoogst haalbare, voor anderen is het een opstap naar regulier werk, weet Karim. ‘Het ACV ziet een toekomst voor het PWA, omdat het voor zinvolle tewerkstelling zorgt in vele gemeenten.’

len invullen, is nog niet duidelijk. Het ACV heeft bij de Vlaamse invulling van het PWA enkele belangrijke uitgangspunten. PWA’s moeten lokaal verankerd blijven. Ze moeten een motor zijn voor lokale initiatieven voor sociale tewerkstelling. Zo kunnen werkzoekenden zinvolle activiteiten doen, in een aangepast kader en met de nodige begeleiding. PWA-werk moet waar mogelijk ook doorstroming naar volwaardige jobs mogelijk maken.’

Infomomenten

‘De PWA’s vallen vandaag onder de bevoegdheid van de federale minister van Werk. Oorspronkelijk voorzag de regering een uitdoofscenario voor de PWA’s. Onder invloed van onder andere het ACV komt dat scenario er niet.’

‘De nieuwe regelgeving voor degressiviteit of de vermindering van de werkloosheidsuitkeringen heeft een invloed op de uitkering van PWAwerknemers. Jammer genoeg hield de regering bij de hervorming van de werkloosheidsregels geen rekening met PWA-activiteiten. Niet bij de loopbaanberekening, niet bij de terugkeer naar een hogere werkloosheidsuitkering en niet voor het pensioen van PWA-wernemers. Tijdens de week van het PWA zijn er hierover infomomenten in de ACV-dienstencentra.’ (GV)

Motor voor sociale tewerkstelling

Meer info?

‘De PWA’s zullen in de toekomst overgenomen worden door de gewesten. Maar hoe zij dat zul-

www.acv-online.be

Geen uitdoofscenario

✔✔Naar aanleiding van de PWA-week geeft

het ACV een PWA-krant uit met onder andere verhalen van PWA-werknemers. De PWA-krant is beschikbaar vanaf 25 februari bij de verantwoordelijke van de PWA-werking in je ACV-verbond.


20

¬ Limburg

Visie ¬ vrijdag 22 februari 2013

LIMBURG EFFECT

Indra is back Indra Dewitte komt terug. Ze verkast van de Brusselse Reyerslaan naar de Hasseltse Herckenrodesingel. Van de VRT naar Het Belang, van nationaal naar provinciaal. Dat is, in het licht van de belangrijke transitie die onze provincie meemaakt, geen onbeduidend nieuws. Integendeel, het is een voorbeeld van de manier waarop gerijpt Limburgs talent terug naar Demer en Dal wordt gezogen om mee te werken aan de heropleving van de provincie. In het Strategisch Actieplan Limburg en aan verschillende beleidstafels horen we nochtans maar al te vaak dat we de Limburgse braindrain moeten stoppen door ons talent hier te houden, via nòg meer verschillende opleidingen in onze scholen. Andere regio’s doen het omgekeerde: zij stimuleren hun knappe koppen om elders te gaan studeren, op domeinen die zij niet kunnen aanbieden. Wetende dat, ook al keert maar de helft terug, de winst veel groter zal zijn dan de investering. Net als zij moeten we durven toegeven dat niet alle goeie ideeën steeds uit eigen koker komen. Kosmopolitisch wint het altijd van regionalistisch. Bij Het Belang van Limburg -’Limburger wereldburger’- hebben ze dat intussen door. Zij halen Limburgs talent dat elders gerijpt, verdiept en verfijnd is terug naar huis. Om met een frisse en ongeremde blik, los van de gekende cenakels van macht en invloed, nieuws op de Limburgse ochtendtafels en -tablets te serveren. Een professionele, sterke vrouw en mama aan de Limburgse mediatop: ook dat wekt hoop. De media bepalen mee hoe we de wereld bekijken en benaderen. Het is sterk dat ons Belang haar focus verandert.

Carien Neven secretaris ACW Limburg www.neveneffect.eu

Het kraantje van Jos Vangeneugden Vrijwilligers maken onze samenleving warmer, beter en rijker. In sommige gezinnen valt het extra op. Bij hen komt er blijkbaar een bijzonder soort drinkwater uit de kraan. Ouders en kinderen laven zich daar aan het leven met een flinke dosis vrijwillige inzet. In de Klaverstraat in Hechtel vonden we zo’n bijzonder  klavertje vier van vrijwilligers boordevol jarenlang sociaal engagement.

dankjewel vrijwilliger,

je bent een echte prins(es) en dat verdient een

Hallo, Jos Vangeneugden? Hoe zit het daar met dat bijzondere vrijwilligersdrinkwater? Jos: ’Opperbest. Hoe dat komt? Het nest waarin je opgroeit, geeft je wortels en kansen. Appels verschillen weleens van vorm, maar ze vallen meestal niet erg ver van de boom. Mijn pa was een eenvoudige mijnwerker. Van kleinsaf zag ik hem openbloeien als ondervoorzitter van de kwb in Peer. Na mijn opleiding aan de sociale school in Heverlee, werkte ik bij het PMS (nu CLB). Het was een logische stap om bovenop mijn job in het buitengewoon onderwijs, in mijn woondorp Hechtel ook ruimer socio-cultureel bezig te zijn.’

Duizendpoot Jos: ‘Mijn vrijwilligersloopbaan in de werknemersbeweging begon zowat in 1970. Vaak was ik 4 tot 5 avonden per week van huis: kwb, klimaatwijken, schoolraden, overlegstructuren en commissies. Sommige engagementen bouwde ik na een tijd af. Als oprichter van Natuurpunt Hechtel verliet ik na 10 jaar onze afdelingswerking. En ja, hoera, het kan ook goed blijven gaan zonder mij!  We zijn nu 2013 en ik vind vrijwilligerswerk nog altijd de moeite waard. Vrijwilligers zijn duizendpoten die dingen doen die ze graag doen. Ze leren er zelf ook veel uit. Dat het veel moeite kost is ook een feit. Maar door  samen te spannen kan je veel bereiken. Een machine loopt pas gesmeerd als alle radertjes draaien. De groep wordt er beter van, en ook elk individu op zich.  Ik heb veel mensen zien groeien. Mooi toch, als mensen je vertellen: Awel, dit of dat heb ik door de kwb geleerd. Er is al veel overgenomen door de commercie, maar levenslessen kan je niet kopen. Nu niet, en later niet.’

Prikbord Jos: ‘Het prikbord was thuis zeer belangrijk. Ieder gezinslid prikte er zijn datums met activiteiten op. Zo kon je bijvoorbeeld ‘den auto’ reserveren! Die planningswand  was  zowat ons eigen Facebook-zonderinternet. Later zwermden onze twee zonen uit naar aangrenzende provincies. Het verbaast ons  niks dat ze nu elk meer dan een steentje bijdragen als vrijwilliger. Philippe (38, pedagoog)  startte in Kessel-Lo een jong-kwb werking. Zoeken, aftasten  en pionieren. Dat wilde hij per se. Christophe (41, ingenieur) loopt wat minder voorop. Hij doet zijn ding bij de Gezinsbond in Vorselaar. Achter de schermen ontpopt hij zich tot een steunpilaar voor de oudervereni-

Welzijnszorg steunt jaarlijks lokale en regionale projecten die zich inzetten voor armoedebestrijding en die sociale uitsluiting tegengaan. Vanaf 2013 gebeuren de projectoproepen van Welzijnszorg anders dan voorheen. Er zijn nu jaarlijks vier oproepen: 1. De oproep campagneprojecten is gericht naar specifieke organisaties die met ons een bepaald campagnethema willen uitwerken en er campagne rond voeren. 2. De oproep starters en vernieuwers geeft een klein aantal organisaties een beperkte toelage om iets nieuws te starten. 3. De oproep Prijs Armoede Uitsluiten laat alle armoedeorganisaties toe zich kandidaat te stellen voor de jaarlijkse Prijs Armoede Uitsluiten. 4. De oproep samenwerken met Welzijnszorg zoekt organisaties die twee jaar met Welzijnszorg willen scheep gaan. Voor info, flyer en aanvraagformulieren: www.welzijnszorg.be/onze-pijlers/ projecten, hasselt@welzijnszorg.be, Inge Koekelkoren, 011 24 90 20

V.U. Kris Houthuys, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel

NEVEN-

Verantwoordelijke uitgever regio Limburg: Carien Neven Wil je reageren op de regionale bladzijden 20 tot en met 23? Contacteer dan de redactie van ACW Limburg - Mgr. Broekxplein 6 - 3500 Hasselt tel. 011 29 08 70 - acw.limburg@acw.be - www.acwlimburg.be - www.visielimburg.be

ging van de dorpsschool. Dat zie je vaker, dertigers die zich engageren via activiteiten van hun kinderen.’

En Madeleine was de stille rots in de branding? Madeleine: ‘Ook. Maar ik geniet als echtgenote volop mee van het gemoedelijke groepsgebeuren bij kwb. Dat is ongelooflijk knap. Maar mijn zwaartepunt ligt toch vooral bij het ondersteunen van gezinnen die het wat moeilijker hebben. Sinds mijn pensioen in het onderwijs, help ik drie vluchtelingengezinnen inburgeren. Gratis. Want ik krijg al een overheidspensioen. Ik help een alleenstaande Afrikaanse mama die hier belandde na verscheurende gebeurtenissen. Ze is nu acht jaar in België. Door haar kinderen intens te begeleiden met hun huiswerk, doen ze het nu prima op school. Zeker geen evidentie.’ ‘Via de basisschool kwam ik nog een nieuwkomersgezin op het spoor. Kosovaarse Roma zigeuners met zes kleine kinderen. Ik help hen ongeveer twee halve dagen per week, zonder sluitingsuur (lacht). We praten met handen en voeten met elkaar. Voor één van hun kinderen vond ik een BLO-school. Ik help het gezin met allerlei papieren en contracten, zoals energieleveranciers. Kortom, ik  maak  hen wegwijs in onze maatschappij. En ik krijg er veel dankbaarheid voor terug. Zo leer ik ook hun cultuur kennen. Ze geven kinderen van 9 en 11 jaar al serieuze verantwoordelijkheden in het gezin. Ons onderwijssysteem zit vol ongerijmdheden. Dat zeg ik nu zelf als  ex-leerkracht.  Er wordt vlug gezegd: ze moeten zich maar aanpassen. Ik weet nu dat het niet zo eenvoudig is, als je van een ver land komt en nauwelijks begeleid wordt.’

Het grood arremoede dickté - Vreidag 22 feebruarie

Bovenstaande titel trok alvast jouw aandacht! Met het groot armoededictee stelt kwb de rijke woordenschat van mensen in armoede centraal. Mensen samenbrengen en doen stilstaan bij de problematiek, is de eerste stap om armoede uit de wereld te helpen. Doe mee aan het dictee en kom meer te weten over armoede in je buurt én over je eigen schrijftalent. Bij kwb Zwartberg kon je vorige donderdag de pennen al slijpen, maar als je dit nog tijdig leest kan je zelf nog meedoen met

Kwb Godsheide: vr 22 februari om 20 uur in Ontmoetingscentrum Godsheide.

Contact: Jef.schoofs@skynet.be Kwb Neeroeteren: vr 22 februari om 19.30 uur in zaal Oeterveld Neeroeteren. Contact: Martin.bosmans@pandora.be

De besten uit deze voorrondes kruisen hun pennen tijdens de nationale finale op zaterdag 16 maart in Brussel. Frieda Van Wijck leest dan het finaledictee voor. Meer info: koen.vandecruys@kwb.be, 0496 048 848


verdient een Visie ¬ vrijdag 22 februari 2013

¬ Limburg

21

Een hart voor anderen! DANKJEWEL VRIJWILLIGER!

Dankjewel! Dat is wel het minste dat we kunnen zeggen. Dankjewel voor je vrijwillige inzet, je eindeloze geduld, je aanstekelijke enthousiasme. Dankzij jou kunnen wij de “6 jaar geleden ben ik gestart als vrijwilliger voor de thuisoppas en oppas + van dingen doen die Ziekenzorg CM. Eén nacht per week ging ik bij ‘bomma’ slapen. Het was meteen een we doen!

ongelooflijke ervaring. Toen ‘bomma’ verder opgevangen werd door haar dochter en haar gezin, besloot ik mijn activiteit verder te zetten met een wekelijkse overnachting bij een andere fantastische dame “ma”, tot zij op 97 jaar in alle rust en vree is heengegaan. Ik doe nu zowel de thuisoppas als de oppas voor kindjes met een handicap of een chronische ziekte. Het is druk, dat geef ik toe. Ik ben 54 jaar, werk nog als enthousiaste kraamverzorgende, heb een man met een drukke job, drie dochters en een eerste kleinkind. Mijn man en ik moeten vaak de agenda’s naast elkaar leggen, maar ik kan me geen leven voorstellen zonder de oppas. Ik kan het echt aan iedereen aanraden. Je kleine wereldje wordt er beter van. Het is hartverwarmend voor beide partijen. Dit is ook vooral een oproep naar de jonge mensen. Gebruik je levensvreugde en enthousiasme en deel dit met anderen. De belangeloze zorg voor een ander is ook waardevol voor jezelf!.” - Brigitte

Wil je net als Brigitte jouw steentje bijdragen? Neem dan contact op met de dienst Thuisoppas van Ziekenzorg CM via Thuisoppas.ziekenzorg.limburg@cm.be of 011 28 02 63 (8.30 uur – 12.00 uur).

REGIOAGENDA Infosessie

Premies en tegemoetkomingen voor kankerpatiënten Wanneer je de diagnose kanker krijgt staat je wereld even stil. Tegelijkertijd brengt dit heel wat onzekerheden en vragen met zich mee. Tijdens deze infosessie willen we een overzicht geven van bestaande dienstverlening, premies en tegemoetkomingen in de thuiszorg. • Sint-Truiden – 6/03 – 19.30-22.00 uur • Gratis

www.cm.be/agenda thuiszorgpunt.limburg@cm.be 011 28 05 49 V.U. Kris Houthuys, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel

D

e diensten Thuisoppas en Oppas + (oppas voor kinderen met een handicap of chronisch zieke kinderen) van Ziekenzorg CM zijn op zoek naar vrijwilligers. Ben jij diegene die we zoeken? Wie kan ik helpen? Mantelzorgers die thuis voor een ziek familielid zorgen, hebben ook tijd voor zichzelf nodig. Jij kan als vrijwilliger voor even de zorg overnemen en zo een grote steun betekenen!

Gezocht

Gezocht

ENTHOUSIASTE FESTIVALGANGERS DIE DE HANDEN UIT DE MOUWEN WILLEN STEKEN!

GEEF EEN BEETJE GELUK CADEAU. ZIEKENZORG CM ZOEKT VAKANTIEVRIJWILLIGERS (M/V)

CM-infosessies

Ben jij minstens 16 jaar, een echte muziekliefhebber en sociaal ingesteld? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wat moet je doen? Een halve dag (5 uur) als festivalmedewerker CM promoten op o.a. Daydream festival, Genk on Stage, Moulin Rock Festival, … In ruil hiervoor krijg jij gratis toegang tot het festival!

Ziekenzorg CM zoekt vrijwillige medewerkers en verpleegkundigen om mee te gaan op vakantie in binnen- en buitenland. Ziekenzorg organiseert jaarlijks zo’n vijftig vakantieweken voor langdurig zieke mensen. Dit alles is enkel mogelijk dankzij de inzet van vrijwilligers, mensen die met hart en ziel begaan zijn met zieke mensen en graag een handje toesteken.

Waar leggen we grenzen als ouder? In deze infosessie leren we hoe we gewenst gedrag kunnen aanleren en ongewenst gedrag kunnen afleren. • Hasselt – 26/02 – 20.00-22.00 uur • 2 euro voor CM-leden 5 euro voor niet-leden

DOE MEE MET HET CM-PROMOTEAM Ben je jong? Sociaal? En enthousiast? Dan is het CM-promoteam vast iets voor jou! Je vindt ons op verschillende sportieve evenementen in heel de provincie. Wat verwachten we van jou? Als promomedewerker sta je in voor de fitheidstesten, kuitmassages en kinderanimatie. Wij zorgen voor een korte opleiding, een vrijwilligersvergoeding en een kilometervergoeding.

Ben jij diegene die we zoeken? Of wil je gewoon meer info? Stuur een mailtje naar wouter.christiaens@cm.be. Tot snel!

Ben jij de M/V die we zoeken? Bel dan naar 011 28 05 93 of stuur een mailtje naar ziekenzorg.limburg@cm.be

PROEF ZIEKENZORG CM! ZIEKENZORG CM ZOEKT VRIJWILLIGERS (M/V) “’t Is een kleine moeite en je haalt er zelf zoveel uit. Je moet ervan proeven om te weten wat het is. En het maakt jezelf een heel stuk rijker.” Anna Vanbrabant, Ziekenzorg CM Tuilt “Ik heb zelf kunnen ervaren hoe belangrijk een bezoek van Ziekenzorg CM kan zijn. Bij mijn moeder kwam regelmatig iemand op bezoek en dat deed haar zoveel deugd. Het heeft zoveel betekend voor mijn moeder. Zelf vind ik een huisbezoek ook heel belangrijk. Je kunt iets concreet betekenen voor mensen in de buurt.” – Gie Truyen, Ziekenzorg CM Genk

Wil je graag proeven van Ziekenzorg CM of wens je meer info? Dat kan via 011 28 02 96 of ziekenzorg.limburg@cm.be

Betaalkalender ziekte- en invaliditeitsuitkeringen

WIN 5 x 2 duo-tickets voor het Schlagerfestival op vrijdag 29 maart Mail je naam, adres en ‘Schlagerfestival’ naar festival.limburg@cm.be vóór 12/03/2013.

De ziektevergoeding (tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid) wordt tweemaal per maand uitbetaald; de invaliditeitsuitkering (vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid) eenmaal per maand. Zelfstandigen ontvangen hun ziekte- en invaliditeitsvergoeding telkens op het einde van de maand. Wanneer deze betalingen plaatsvinden kan je terugvinden op www.cm.be (zoekterm: betaalkalender).

Grenzen stellen. Moet mijn kind nog luisteren?

Astma en allergie bij kinderen We bespreken in deze infosessie wat astma en allergie juist zijn, welke de symptomen zijn, hoe de diagnose wordt gesteld en we geven praktische tips voor toepassing in het dagelijks leven. • Hasselt – 6/03 – 20.00-22.00 uur • 2 euro voor CM-leden 5 euro voor niet-leden

www.cm.be/agenda gezondheidspromotie.limburg@cm.be 011 28 04 45

Ariadne-contact

Paasdecoratie: beeldige konijnen De konijntjes passen perfect bij de paasperiode die er zit aan te komen. We gaan creatief aan de slag gaan met isomo, Powertex, Stone art, ijzerdraad en schilderstape. • Lanaken – 11/03 – 13.30-16.30 uur • 15 euro voor CM-leden 30 euro voor niet-leden

Ariadne-infosessie

De invloed van medicatie op het geheugen Wat is het geheugen eigenlijk, hoe zit het in elkaar? Hoe komt het dat je je nu eens goed kunt concentreren en dan weer minder? Medicatie is één van de factoren die je geheugen beïnvloeden. We gaan dieper in op de werking van medicatie en belichten mogelijke bijwerkingen. • Hasselt – 12/03 – 18.30-21.30 uur • 2 euro voor CM-leden 5 euro voor niet-leden

ariadne.limburg@cm.be 011 28 02 97


22

job, ons werk ¬ uw ¬ Limburg

ACWKORTWEG CUBA

. vr 1.3: presentatie van dit fascinerende land. In De Burg, Burg 34 in Hamont om 20 u. Gratis toegang. Info: Pasar Hamont-Achel, Pierre Habets, 011 62 10 78

BEZOEK

. zo 10.3: geleid bezoek aan het fort van Eben-Emael. Samenkomst: Rue du fort 40, Eben-Emael om 13.45 u. Inschrijven vóór 3.3 en info: PasarTongeren, Jeannine Jans, 011 37 74 17 . vr 15.3: wat zit er achter onze dagelijkse krant? Bezoek aan drukkerij in werking in Paal-Beringen. Vertrek: Dorpsplein, Opglabbeek om 19 u. Inschrijven vóór 7.3 bij: Pasar Opglabbeek, Theo Geerkens, 0497 33 08 32

HUISHOUDHULP

Zoek je hulp in het huishouden met dienstencheques? Dat kan bij PIT, de afdeling dienstencheques van Familiehulp vzw. Dankzij de jarenlange ervaring van Familiehulp kan je rekenen op een kwaliteitsvolle en betrouwbare dienstverlening. Voor meer informatie surf naar www. familiehulp.be/dienstencheques of bel 078 15 00 45

OKRA-ACADEMIE

. di 5.3: muziekacademie ‘César Franck’. In CCHasselt, Kunstlaan 5 om 14 u. Info: Karel Driessen, tel. 011 22 75 17 . vr 1.3: ‘Hoge bloeddruk’. In De Bammerd, Paardskerkhofstraat 20, Heers om 14 u. Info: José Larminier, 0473 75 39 62 . di 5.3: ‘Zelf bier brouwen’. In Casino, Varenstr. 22a, HouthalenHelchteren om 14 u. Info: Jeanne Moons, 011 60 38 50 . vr 8.3: ‘Facebook en Twitter’. In De Volksmacht, Luikerstwg. 7, SintTruiden om 13.30 u. Meer info: Jos Lacroix, 011 68 85 92

Visie ¬ vrijdag 22 februari 2013

Infomomenten

WEGWIJS IN JOUW EINDELOOPBAAN Ben je aan het overwegen om met SWT (voorheen brugpensioen) te gaan? Of mag je binnenkort genieten van een verdiend pensioen? Kom je informeren over de ‘nieuwe’ algemene regels en principes van het SWT en pensioen! Want ook jij zit ongetwijfeld met vragen. Aan welke voorwaarden

Pensioen privé-sector

SWT (voorheen brugpensioen) datum

uur

zaal

moet je voldoen? Hoe wordt mijn SWT in grote lijnen berekend? Zijn er factoren die alles kunnen beïnvloeden? Mag ik nadien nog activiteiten uitoefenen? Blijf niet met dergelijke vragen zitten. ACV-Limburg maakt je graag wegwijs in jouw eindeloopbaan!

gemeente

datum

uur

zaal

gemeente

wo

27/02

19.30 De Volksmacht

Munsterbilzen

di

05/03

19.30 Parochiezaal Herderen Riemst

19.30 De Volksmacht

Sint-Truiden

di

12/03

19.30 Cultureel Centrum

Zutendaal

13/03

19.30 O.C. Rooierheide

Diepenbeek

ma

18/03

19.30 Jogem

Zolder

do

14/03

20.00 De Volksmacht

Herk-de-Stad

vr

15/03

19.30 ‘t Pelterke

Overpelt

di

19/03

19.30 Jagersborg

Maasmechelen

Pensioen openbare diensten

ma

25/03

19.30 Parochiecentrum

Dilsen-Stokkem

datum

wo

27/03

20.00 Parochiehuis

Bocholt

wo

06/03

19.00 Casa Papa Giovanni

Genk

ma

11/03

19.00 ‘t Kabotske

ma

11/03

wo

wo

13/03

uur

zaal

gemeente

19.30 De Burg

Locaties info’s:

Info? Vragen?

Bocholt | Parochiehuis | Kerkplein 11 Diepenbeek | O.C. Rooierheide | Rooierheidestraat 100 Dilsen-Stokkem | Parochiecentrum | Schoolstraat 25 Genk | Casa Papa Giovanni | Noordlaan 111 A Hamont | De Burg | De Burg 34 Herk-de-Stad | De Volksmacht | Zoutbrugstraat 2-4 Lommel | De Volksmacht | Kerkplein 15 Maasmechelen | zaal Jagersborg | Heirstraat 247 Munterbilzen | ‘t Kabotske | Scapulierstraat 17 Overpelt | ‘t Pelterke | Jeugdlaan 4 Riemst | Parochiezaal Herderen (naast kerk) | Sint-Jansstraat Sint-Truiden | De Volksmacht | Luikersteenweg 7 Zolder | Jogem | Ringlaan 50 Zutendaal | Cultureel Centrum | Oosterzonneplein 1

Voor meer info of vragen kan je terecht bij Jos Geuten op het nummer 011-30.69.06 of Jan Geuskens op het nummer 011-30.69.12.

Lommel

Hamont

SAMENAANKOOP

. do 7.3: info dak- en muurisolatie met mogelijkheid tot samenaankoop en VREG-advies. In De Peel, Norbertinessenlaan 7, Neerpelt om 20 u. Meer info: ACW Neerpelt, Willy Schildermans, 0475 57 21 61

TOERISTISCHE AVOND

ACV-(t)oog.punt

Hoe langer werken?

. vr 1.3: info over de 1-mei busreis naar Valkenburg en over de reis naar Tsjechië. In zaal Burchtheem, Brustem om 19.30 u. Prijs: 12 €, Pasar-leden 10 €. Inschrijven vóór 24.2 bij: Pasar Sint-Truiden, Andrea Nuyts, 011 68 33 03

Omwille van administratieve werkzaamheden is voor de periode januari tem juni 2013 een extra sluitingsmoment voorzien voor de volgende ACVdienstencentra en secretariaten: Beringen & Bilzen elke derde donderdagnamiddag Genk & Hasselt elke derde vrijdagvoormiddag

WANDELEN

. zo 24.2: 5, 8 of 13 km. Vertrek: sportcentrum den Heuvel, Dennenstr. 8 in Eksel tussen 12.30 en 15 u. Meer info: Pasar Neerpelt, Gerda Bancken, 011 64 45 17 . zo 24.2: 11 km. Vertrek: kerkje Lillo, Houthalen om 13 u. Meer info: Pasar Peer, Marleen Martens, tel. 011 63 48 05 . zo 3.3: 5, 8 of 12 km. Vertrek: Parochiecentrum Eksel, Kapelstr. 1 tussen 8 en 15 u. Info: KWB-Falos, Henri Vanherck, 011 73 13 40 . zo 3.3: 7 km. Vertrek: parking pijnven, Kiekhoefstraat z/n in HechtelEksel om 14 u. Info: Pasar Beringen, Lucien Lemmens, 011 42 89 29 . zo 17.3: dagtocht van 15 km in Stavelot. Bij aankomst is er koffie met ontbijtkoeken. ‘s Middags eet je je eigen lunchpakket. Om 17.30 u krijg je soep en kan je kiezen tussen een pasteitje met kipragout of varkensgebraad met mosterd en tijm. De bus vertrekt aan De Burg, Burg 34 in Hamont om 7.30 u. Inschrijven vóór 8.3 en meer info bij: Pasar Hamont-Achel, Piet Claassen, tel. 011 62 25 92

Wijziging openingsuren

Herk-de-Stad & Heusden elke derde donderdagnamiddag en -avond

ACV-ledenenquête Doe mee aan de ACV-ledenenquête! De Belg zal langer moeten werken. De grote vraag die veel werknemers zich stellen, is ‘hoe’ moeten we dat doen? Hoe kunnen we dat doen? Wie nadenkt over de manier waarop mensen langer aan de slag kunnen blijven, moet ervoor zorgen dat werken werkbaar blijft. En dan komen we al snel uit bij het leeftijdsbewust personeelsbeleid. Werkgevers zullen in de toekomst meer rekening moeten houden met de verwachtingen van hun personeel. CAO 104 geeft een aanzet. Aan ons de opdracht om vanuit het overleg in de onderneming, in de sectoren te werken aan werkbaar werk. Samen met Prof. dr. Hilda Martens van de universiteit Hasselt en projectontwikkelaar Liesbeth Schraepen van het ERSV denken we na over de mogelijkheden.

Mee nadenken? Dan ben je op 6 maart van harte welkom op het ACV-(t)oog.punt ‘Hoe langer werken?’ in het ACW-vergadercentrum in Hasselt. We starten om 19u30 (ontvangst vanaf 19u00). Gelieve voor 4 maart in te schrijven via www.acv-limburg.be (icoontje inschrijvingen uiterst rechtse kolom). Voor meer informatie kan je tijdens de kantooruren steeds terecht bij Anne Schroyen van de ACV-Vormingsdienst op het nummer 011-30.61.05. Je kan ook mailen naar anne.schroyen@acv-csc.be.

Het ACV probeert zich continu te verbeteren. Surf daarom naar www.acv-limburg.be & vul de enquête in want jouw mening over ons dienstenaanbod is belangrijk. Je vindt de bevraging terug bovenaan op de homepage van de site van ACVLimburg. Een papieren exemplaar kan je in de ACV-kantoren bekomen. De enquête loopt tot midden februari. De enquête is natuurlijk anoniem en neemt slechts enkele minuten in beslag. Alvast bedankt voor jouw medewerking!


¬ uw job, ons werk

Visie ¬ vrijdag 22 februari 2013

23

Nieuwe werking voor IBO’ers

ACV-Limburg start IBO-werking ACV-Limburg start binnenkort met een speciale werking rond de Individuele Beroepsopleidingen op de Werkvloer (IBO). “Naast een specifieke dienstverlening willen we structureel het effect van deze over-

Onderzoek

Verplichting

Aanleiding voor de IBO-werking is een onderzoek van de ACV-Studiedienst in juni vorig jaar. Daaruit bleek dat de maatregel nog te vaak aan haar doel voorbij schiet. Het systeem werd destijds door de Vlaamse regering in het leven geroepen om tegemoet te komen aan de vraag van werkgevers naar geschikte arbeidskrachten. Een IBO laat werkgevers toe om zelf werkzoekenden zonder een (gepast) diploma op te leiden op maat van het bedrijf en dit op een goedkope manier. “Het ACV-onderzoek bevestigde een eerdere studie dat IBO’s nog te vaak als een goedkope proefperiode worden gezien. Bovendien bleek dat er te weinig op laaggeschoolde mensen wordt ingezet,” legt Luk uit.

Sommige werkgeversorganisaties zijn bijvoorbeeld vragende partij om de aanwervingsverplichting af te schaffen. Nu moet een IBO’er na het beëindigen van de opleiding een vast contract aangeboden krijgen dat minstens even lang loopt als de IBO. “Sommigen pleiten ervoor om die verplichting af te schaffen en dat kan voor ons niet,” zegt Luk. “De IBO is bedoeld als opleidingsmaatregel om mensen die het moeilijk hebben op de arbeids-

Correct Deze resultaten en enkele recente ontwikkelingen deden ACV-Limburg beslissen om de IBO korter op te volgen. “Werkgevers willen het systeem maximaliseren. Als ACV zijn wij daar niet op tegen. Voor heel wat werkzoekenden zonder een diploma of met een ‘verkeerd’ diploma is een IBO een uitgelezen kans om een beroep te leren. Ook verhoogt het de kansen op een duurzame job,” aldus ACVvoorzitter Jean Vranken. “Maar het systeem moet correct worden toegepast en opleiding moet hiervan een groot deel uitmaken.”

heidsmaatregel opvolgen,” zegt verantwoordelijke Luk Alders. IBO’ers die lid zijn bij het ACV zullen voortaan enkele weken na de start van hun opleiding een brief met een informatiepakket ontvangen.

Opvolging IBO moet duurzaamheid meten. Luk Alders markt kansen te geven en mag dus niet ontaarden in een systeem dat goedkope arbeidskrachten levert. IBO’ers hebben plichten maar zij hebben ook rechten.”

Contact Op de vrijwaring van deze rechten gaat ACV-Limburg in de toekomst nauwer toekijken. ACV-leden die aan een IBO beginnen, zullen kortelings na aanvang een pakket met algemene werknemersinformatie ontvangen. “Gedurende de opleiding zullen we regelmatig contact opne-

Luk Alders, verantwoordelijke IBO-werking en ACV-voorzitter Jean Vranken.

men met de IBO’er en desgevallend problemen melden waar nodig,” legt Luk uit. Ook na het beëindigen van de IBO zal het ACV nagaan of er effectief een contract met de juiste looptijd werd aangeboden alsook of de inhoud overeenkomt met de werkzaamheden die werden uitgevoerd tijdens de opleiding.

Evalueren Bedoeling van deze IBO-werking is syste-

matisch cijfers te verzamelen “zodat we het systeem op termijn kunnen evalueren op zijn duurzaamheid inzake tewerkstelling,” zegt Luk. “Daarnaast zorgt onze dienstverlening ervoor dat opleidingen die mis dreigen te lopen tijdig bijgestuurd kunnen worden.” Binnenkort mogen de eerste IBO’ers zich verwachten aan post van het ACV “maar wie nu al met vragen zit, kan ook reeds bij ons terecht op het nummer 011-30 6 7 8 9 of via een mail naar ibolimburg@acv-csc.be!”

Nederlandse belastingaangifte inkomsten 2012 De Nederlandse belastingdienst is recent begonnen met het versturen van de Nederlandse aangiftebrieven voor de inkomsten 2012. Je kan als grensarbeider ofwel een papieren C-biljet ontvangen, ofwel een verzoek om elektronisch aangifte te doen. Als je een dergelijk verzoek van de Nederlandse belastingdienst ontving, ben je altijd verplicht er gevolg aan te geven, zelfs wanneer je niet langer in Nederland aan het werk bent. In beide gevallen kan je een beroep doen op de ondersteuning van de ACV-dienst Grensarbeiders! De aangiftes moeten uiterlijk 30 juni 2013 ingeleverd zijn. Op tijd indienen is -net zoals bij je Belgische aangifte- verplicht. Indien je recht hebt op een teruggaaf, is tijdig indienen overigens altijd in jouw voordeel. In principe heb je dan binnen de 3 maanden een voorlopige aanslag in de bus. Wie geen verzoek tot het doen van een aangifte ontving, is verplicht spontaan aangifte te doen wanneer er minstens € 45 bijbetaald moet worden. Door op tijd aangifte te doen, vermijd je dat de belastingrente die de Nederlandse fiscus aanrekent, oploopt. Als je in de loop van 2012 in Nederland begon te werken of er juist stopte en dus géén volledig jaar in Nederland sociaal verzekerd was, is de kans groot dat je geen aangifteverzoek krijgt toegezonden. Best doe je wel aangifte omdat je op basis van die onvolledige tewerkstelling een herberekening van de verschuldigde premie volksverzekeringen bekomt en op die manier geld kan terugkrijgen. Dergelijke aangiftes hoeven niet voor 30 juni binnen te zijn, maar verjaren pas na 5 jaar. Er kan dus nog worden teruggegaan tot en met het jaar 2008. Grensarbeiders, lid van het ACV, kunnen in Limburg terecht op volgende plaatsen en data om hun aangifte te laten invullen. De extra invuldagen zijn specifiek bedoeld voor volgende aangiftes: elektronische buitenlandaangifte en papieren C-aangifte 2012. Voor een M-biljet maar ook voor aangiftes waarbij de bijleenregeling van toepassing is, wordt gevraagd een afspraak te maken. Dit kan telefonisch op het nummer 011-30.60.00 of via een mail naar grensarbeiders@acv-csc.be.

datum

ACV-dienstencentrum

uur

wo 06 ma

Tongeren, Elisabethwal 6

16.00-18.00

wo 13 ma

Maasmechelen, Heirstraat 249

14.00-17.00

do 21 ma

Neerpelt, Norbertinessenlaan 1

14.00-17.00

wo 27 ma

Maaseik, Maastrichtersteenweg 17

14.00-17.00

wo 10 apr

Genk , Dieplaan 19

16.00-18.00

wo 24 apr

Bree, Grauwe Torenwal 13

14.00-18.00

wo 22 mei

Maaseik, Maastrichtersteenweg 17

14.00-18.00

wo 29 mei

Bilzen, Stationlaan 44

13.30-19.00

do 6 jun

Neerpelt, Norbertinessenlaan 1

13.30-19.00

wo 12 jun

Maasmechelen, Heirstraat 249

14.00-18.00

wo 19 jun

Hasselt, Mgr Broekxplein 1 (gelijkvloers)

14.00-18.00

Wat meebrengen? Vergeet niet de jaaropgaaf 2012 -of bij gebrek daaraan het laatste loonbriefje van 2012- mee te brengen. Ook het inkomen van je partner is soms van belang (Nederlandse jaaropgaaf, Belgische fiscale fiche(s), individuele rekening). Voor de aftrek eigen woning telt de waarde van je woning op 01.01.2011. Hiermee wordt niet het kadastraal inkomen bedoeld, wel de waarde van de woning indien deze voor vrije verkoop zou zijn aangeboden. Breng een opgaaf van de in 2012 betaalde interesten mee. Vergeet niet het laatste aanslagbiljet van de onroerende voorheffing. Indien het ACV vorig jaar jouw aangifte invulde, breng de berekening mee. Lening pas afgesloten in 2012? Kosten ivm het afsluiten ervan kunnen worden ingebracht.

Let op! Op de wekelijkse zitdagen van de ACV-Dienst Grensarbeiders (www.acvgrensarbeiders.be) worden géén Nederlandse belastingaangiftes ingevuld.


24

uw vrije tijd

Visie ¬ vrijdag 22 februari 2013

BOEK

België, een geschiedenis van onderuit

Een geschiedenis van Jan en Jeanne met de pet Vier weverkens zag men ter botermarkt gaan, en de boter die was er zo diere. Kun je dit volksliedje nog meezingen? Over dure boter en volkse beroepen lees je meer in België, een geschiedenis van onderuit. Een boek ter ere van de kleine man en vrouw, die bij het schrijven van de geschiedenis zo vaak vergeten is.

I

n ‘België, een geschiedenis van onderuit’ is het woord niet aan Napoleon of de Gravin van Vlaanderen, maar aan Jan en Jeanne met de pet. En dat levert enkele verrassende weetjes op.

Tot de Tweede Wereldoorlog ging het grootste deel van ons inkomen naar voedsel, nu niet meer. Hoe komt dat?

Jan Dumolyn, mede-auteur en historicus: ‘Voordien ging 80 tot 85 procent van het inkomen naar voedsel. Maar door het gebruik van onder andere tractoren Sinds de jaren tachtig en kunstmest werd de voedselgaat onze welvaart productie groter. En de strijd van voor het eerst weer de arbeidersbewegingen zorgde voor een stijgende welvaart. Maar achteruit. sinds de jaren ‘80 gaat onze welJan Dumolyn, vaart voor het eerst weer achtermede-auteur en historicus uit. Er gaat een steeds groter deel van het inkomen naar een huis en naar energie.’

‘De geschiedenis van de kleine man is in de eerste plaats een economische geschiedenis. In de 19de eeuw begonnen de gewone mensen in fabrieken te werken. Door de nieuwe technologieën brachten ze meer winst op, maar hun inkomen steeg niet mee. De arbeiders verarmden massaal. De gewone mensen konden toen zelfs minder vlees eten dan in de late middeleeuwen.’

Konden de - toen nieuwe - vakbewegingen daar iets aan doen? ‘Er is een rechtstreeks verband tussen de opkomst van de vakbewegingen en de gestegen welvaart van een groot deel van de bevolking. Vakbonden zijn noodzakelijk om die welvaart te garanderen. Op het moment dat vakbewegingen sterk staan, gaat het goed met de gewone mensen. Als de vakbonden aangevallen worden, verliezen de arbeiders. Niet toevallig sinds de jaren ‘80, het tijdperk van Margaret Thatcher, zijn onze productiviteit en dus de winsten gestegen, maar blijven de inkomens gelijk. De winsten gaan naar banken en naar de rijken.’

Men zegt vaak: ‘Armoede is van alle tijden.’ Waar of niet waar? ‘In de 14de eeuw is armoede: sterven van de honger. Elke tijd en maatschappij heeft verwachtingen. Maar mensen die zeggen dat armoede van alle tijden is, zijn dwazen. Armoede is van alle maatschappijen waar verschillende klassen zijn en waar de ene zijn macht gebruikt om de andere uit te buiten. Vandaag de dag is armoede helemaal niet noodzakelijk. We produceren genoeg om de hele wereldbevolking te voeden.’

Dat was vroeger toch ook zo? ‘Nee, helemaal niet. In de middeleeuwen, bij hongersnood of ziekte, was er gewoon niet genoeg voedsel voor iedereen. Vandaag is niet onderproductie, maar een foute herverdeling het probleem. Supermarkten gooien elke dag tonnen voedsel weg, terwijl andere mensen honger lijden.’

Waarom hielden boeren er soms twee of drie verschillende jobs op na? ‘Vanaf de 18de eeuw zag je bij boeren ook thuisnijverheid. Ze hadden een boerenbedrijfje, maar kwamen niet rond van wat het land opbracht. Dus gingen ze in de winter thuis spinnen. Als je nu kijkt naar Amerika of Duitsland met zijn mini-jobs, zie je ook mensen die meerdere jobs moeten combineren. Miljoenen mensen moeten meer en langer werken om te overleven. Dat noemen ze dan flexibiliteit. Maar het is geen toeval dat de vakbonden daar tegen strijden.’

Ook voor de gewone mens was bezit vroeger al belangrijk. Materialisme in de middeleeuwen?

Lieve Van den Bulck

‘De gewone mensen hadden niets, maar wilden hun prestige

WIN een boek Visie mag 7 exemplaren weggeven van het boek ‘België. Een geschiedenis van onderuit’. Antwoord op deze vraag: Welk beroep hebben de vier mannen uit het bekende volksliedje? a. spinner b. wever c. zakkendrager Doe mee op www.acw.be (klik op de bewegende banner met Visie-wedstrijd). Of stuur een kaartje met het juiste antwoord naar: ACW Visie, wedstrijd Geschiedenis van onderuit, postbus 20, 1031 Brussel. En dit vóór 3 maart.

colofon

tonen. In de 16de eeuw kon je uitpakken met kledij, schoenen en hoeden. Uiterlijk vertoon is altijd belangrijk geweest. Op de eerste foto’s van de vakbonden zie je al die arbeiders staan in het enige zondagse kostuum dat ze bezitten. Gewone mensen hadden ook tafelzilver, dat ze twee keer per jaar bovenhaalden.’

TODO

Nieuwe tv-reeks ‘1 op 10’ Eén op tien gezinnen in Vlaanderen leeft onder de armoedegrens. ‘1 op 10’ is een nieuwe tv-reeks, vanaf 28 februari, waarin mensen in armoede het woord nemen. Tanja is een alleenstaande moeder en werkt zich uit de naad voor haar twee kleuters. De gepensioneerde Gilbert had zijn schulden bijna afbetaald, toen zijn vrouw zwaar ziek werd. Michael vindt na een moeilijk schoolparcours een baantje, maar is dat genoeg om een toekomst op te bouwen? Zij zijn mensen zoals jij en ik. Met dezelfde dromen en zorgen. Alleen met minder rechten en kansen. Die schrijnende kloof legt ‘1 op 10’ zonder omwegen bloot.

✔✔Vanaf 28 februari op één, zes keer op donderdag om 22.30 uur. www.1op10.be

Oplossing Sleutelwoord: prachtvink

Hoe hangt het lot van de werkmens samen met de economie?

Visie is een uitgave van de Koepel van Christelijke Werknemersorganisaties • Verantw. Uitg. nat. pag.: Kris Houthuys • Hoofdredacteur: Griet Verhoeyen • Redactie ACW en ACV: Leen Grevendonck, Lieve Van den Bulck, Patrick Wirix, David Vanbellinghen • redactie CM: Bram Swaerts (coördinatie), Martine Creve, Eric De Maegd, Dieter Herregodts, Chris Van Hauwaert, Nele Verheye • Vormgeving: Bart Gevaert • Redactie Visie: PB 20, 1031 Brussel, tel. 02 246 31 11 • www.acwvisie.be • lezers@visieredactie.be • Druk: Corelio Printing, Keerstraat 10, 9420 Erpe-Mere • Artikels op de regionale bladzijden (16-19) vallen onder de resp. verantw. uitgevers • Visie is ondertekenaar van de Milieu­beleids­over­een­­komst Papier Vlaanderen en steunt de inspanningen van de Vlaam­se re­­ge­ring i.v.m. papierrecuperatie.

Visie 22 februari 2013 - editie Limburg  

Visie is het weekblad uitgegeven door ACW, de koepel van de christelijke werknemersorganisaties. Het valt op vrijdag gratis in de bus bij de...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you