Page 1

Gemeentelijke Administratieve Sancties stand van zaken en blik op de toekomst


wat is overlast wel en wat niet?

2 - VVSG - GAS geven voor respectvol samenleven

4-9-2012


wat zijn gemeentelijke overlastboetes? AUTONOOM

DEPENALISATIE

GEMENGD

Wettelijke basis Art.135-119-119bis NGW Regels wet / decreet

Regels wet / decreet

Inbreuk politiereglement

Inbreuk wet / decreet

Inbreuk wet / decreet

- reglement / verordening - als er geen straf (meer) - tenzij straf wet / decreet is (bv. parkeerinbreuken)

- Strafwetboek - DABM (milieudecreet)

Gemeentelijk orgaan

Gemeentelijk orgaan

Ander straforgaan

- politiestraf - GAS-vergunning - GAS-sluiting - GAS-boete

- opnemen in reglement - politiestraf / GAS

- gemeente met GAS - andere overheid met eigen straf (bv. MMC) - parket met eigen straf

Onverminderd tijdelijk verkeersreglement of maatregel burgemeester Andere: overlast VVM-De Lijn, boetes Voetbalwet, reisvoorwaarden B-Holding, ‌ 3 - VVSG - GAS geven voor respectvol samenleven

4-9-2012


2012 - verordening niet in alle gemeenten

Invoering verschilt sterk per regio • • •

Provinciale ondersteuning in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen Intergemeentelijke samenwerking in Antwerpen Binnen politiezones of afspraken parket in West-Vlaanderen en Limburg

4 - VVSG - GAS geven voor respectvol samenleven

4-9-2012


2012 - diverse samenwerkingsvormen

Samenwerking op grote schaal • • •

5 - VVSG - GAS geven voor respectvol samenleven

57 gemeenten Vlaams-Brabant 47 gemeenten Oost-Vlaanderen (< 30.000 inw.) 63 gemeenten Antwerpen (intercommunale)

4-9-2012


2012 - nog vaak puur gemeentelijk

Samenwerken of alleen doen • • •

Gemeentesecretaris of een ambtenaar zelfde niveau (aanwijzing GR) GR kan aan PR vragen om provinciaal ambtenaar te voorzien (aanwijzing GR) Gemeentelijk ambtenaar meerdere gemeenten niet uitgesloten (aanwijzing GR)

6 - VVSG - GAS geven voor respectvol samenleven

4-9-2012


tendensen in Limburg Verschil arro. Tongeren en arro. Hasselt Inhoud vaak afgestemd binnen politiezone • • •

Arro. Hasselt: PZ Lommel, PZ HAZODI en PZ West-Limburg Arro. Tongeren: PZ Tongeren-Herstappe, PZ GAOZ, PZ Maasland, PZ Kanton Borgloon, PZ LAMA (!) en PZ Sint-Tuiden/Gingelom/Nieuwerkerken Lastigvallen spelende kinderen in park (Hasselt), oneigenlijk gebruik speeltuigen (Hasselt), sluikstorten private eigendom (Maasmechelen), verkopen religieuze voorwerpen tijdens Kroningsfeesten (Tongeren), rijden in bossen met motorvoertuigen (As), … 100,00% 90,00% 82,79%

80,00%

80,19%

70,00%

69,16%

72,08%

65,63%

60,00% 50,00%

30,00%

West-Vlaanderen

60,94% 52,92%

Limburg Antwerpen

43,75%

40,00%

Vlaanderen

42,19%

Oost-Vlaanderen

32,81%

Vlaams-Brabant

20,00% 10,00% 0,00% 7/1/2008 7 - VVSG - GAS geven voor respectvol samenleven

1/1/2009

1/1/2010

2/15/2011

8/1/2012 4-9-2012


2012 - een geladen debat Standpunten VVSG • • • • • • •

Intergemeentelijke samenwerking beter verankeren Meer mogelijkheden voor sanctionering van gemeentelijke verordeningen Betere opvolging en afdwingbaarheid, vereenvoudigde werktermijnen Verlagen van minimumleeftijd, mits garanties voor geslaagd bemiddelingstraject Verhogen van maximumsom voor rechtspersonen, middelen tegen hardnekkige overtreders Duidelijke spelregels rond opvragen van identiteitsgegevens Duidelijke omschrijving van de bevoegdheid van de sanctionerend ambtenaar

Standpunten Liga voor de Mensenrechten Standpunten POD Grootstedenbeleid • •

Uitgebreider bemiddelingskader in de nieuwe GAS-wetgeving Betrokkenheid benadeelden verhogen en geen cumul bemiddeling en boete meer

Standpunten jeugdsector inzake kinderrechten • •

Gemeentelijke autonomie is gemeentelijke willekeur Recht op ruimte en spelen in de stad moet gegarandeerd zijn

Standpunten Commissie Persoonlijke Levenssfeer •

Onderzoeksbevoegdheden (bv. Rijksregister en Dienst Inschrijving Voertuigen) verduidelijken

8 - VVSG - GAS geven voor respectvol samenleven

4-9-2012


hoe zit het met de rechtsbescherming?

dossiers minderjarigen (1,75% totaal dossiers)

1.250 overlastdossiers uit 50 gemeenten in 2008 9 - VVSG - GAS geven voor respectvol samenleven

4-9-2012


2012 - wat brengt de nabije toekomst? •

De gemeente staat onder druk • • •

Rechtspraak legt steeds vaker de grenzen vast (Raad van State) Problemen van parketten worden problemen van gemeenten (jeugd en gemengde inbreuken) Vereenvoudig de procedure en bewaak de gemeentelijke diversiteit

Het lik-op-stukbeleid staat onder druk • • • •

Nieuwe gemengde inbreuken op komst (bv. gaybashing, racistische en seksistische uitlatingen) Nieuwe straffen op komst (bv. plaatsverbod beperkte duur en burgerprestaties) Te sterk bemiddelingskader op komst (bv. betrokkenheid benadeelden en cumul met boete) Te lange termijnen en te lange procedure op komst (bv. procedure van 6 naar 3 maanden)

10 - VVSG - GAS geven voor respectvol samenleven

4-9-2012


Dank voor uw aandacht We vinden uw vragen en reacties waardevol: Tom De Schepper tom.deschepper@vvsg.be Tel. 02/211.56.03

Gemeentelijke Administratieve Sancties: Stand van zaken en blik op de toekomst - Tom De Schepper  

Sinds 1999 kunnen de Vlaamse steden en gemeenten zelf de strijd aangaan tegen vaak voorkomende vormen van overlast d.m.v. een specifiek over...

Gemeentelijke Administratieve Sancties: Stand van zaken en blik op de toekomst - Tom De Schepper  

Sinds 1999 kunnen de Vlaamse steden en gemeenten zelf de strijd aangaan tegen vaak voorkomende vormen van overlast d.m.v. een specifiek over...

Advertisement