Page 1

ACV-TRANSCOM SPOORWEGEN

23 MEI 2014

Transcom VAZA STA

Speciaal nummer: Gemengde loopbanen

ACV-Transcom krijgt van Grondwettelijk Hof gelijk in het dossier omtrent de gemengde loopbanen van het rijdend personeel

!

We hebben het steeds herhaald: de nieuwe pensioenwetgeving (2011-2012) wijzigt niets aan de preferentiële pensioenberekening van het rijdend personeel. Er staat immers in de wet van 13 december 2012: Het eerste lid (algemene regel die voorzag in een verhoging van de pensioenleeftijd tot 62 jaar, nvdr) doet geen afbreuk aan de voorwaarden inzake duur van de diensten en aan de preferentiële leeftijdsgrenzen van de oppensioenstelling bepaald voor het rijdend personeel van de NMBS-Holding.

!

Minister van Pensioenen Alexander De Croo meende echter in een voorbeeld in de memorie van toelichting bij de wet van 13 december 2012 te kunnen lezen dat iemand zijn loopbaan als rijdend personeelslid moest beëindigen om te kunnen genieten van de preferentiële berekening. We hebben nooit een antwoord gekregen op onze brief (zie blz. 6-7) waarin we hem in het ongelijk stelden.

!

Zijn interpretatie had als pervers gevolg dat iemand van 55 jaar met 29 jaar rijdende diensten en overstapt naar een sedentaire loopbaan, plots tot minstens 60 jaar moet verder werken, terwijl hij tot nu wel op 55 jaar en twee maanden zou

kunnen op pensioen gaan, mits aan de voorwaarde van de gemengde loopbaan van 30 jaar sedentaire en rijdende diensten wordt voldaan. De Croo besliste dus dat iemand zijn recht op een loopbaanverkorting van 4 jaar en 10 maanden van de ene dag op de andere dag verloor. Het is jammer vast te moeten stellen hoe ver de Open-Vld Minister wou gaan om zo veel mogelijk mensen aan het werk te houden. Het is eveneens betreurenswaardig om te moeten concluderen dat het de andere meerderheidspartijen aan politieke moed ontbrak om hem hierop te wijzen.

!

Maar ook de toenmalige Holding-directie H-HR gaat niet vrijuit. Na een poging om de medisch ongeschikten te vrijwaren in een brief aan PDOS, ging H-HR zich immers verschuilen achter het antwoord dat ze kreeg van de Minister van Pensioenen. Door de slaafse navolging van zijn redenering bleef een deel van het rijdend personeel gedurende maanden in de kou staan. Gezien het recente arrest, was dit een pijnlijke uitschuiver. We hadden meer overtuigings- en daadkracht van de directie verwacht.


!

ACV-TRANSCOM SPOORWEGEN

23 MEI 2014

In deze Stavaza kan u lezen hoe hard we gepoogd hebben om de Maatschappij en de politiek te overtuigen. Niemand had echter oor naar onze argumenten.

Eind juni 2013 hebben we dat, samen met een lid van ons, als enige vakbond gedaan.

!

Na 11 maanden van onzekerheid lezen we in het arrest dat de wet niet in die zin kan worden geïnterpreteerd dat zij de verplichting oplegt dat iemand tot de categorie van het rijdend personeel van de NMBS dient te behoren op het ogenblik van de opening van het recht op een vervroegd pensioen.

!

De enige oplossing die ons nog restte, was om een procedure bij het Grondwettelijk Hof te starten. Tot 6 maanden na de publicatie van de wet, kan immers een beroep tot nietigverklaring worden ingediend. 
 


ACV-Transcom op de bres voor dreigende discriminatie Tijdens het opstellen van het regeerakkoord werd beslist dat de pensioenleeftijd voor alle werknemers en ambtenaren moest worden verhoogd.

gewijzigd. Andere vragen botsten steeds op een “njet” van het Kabinet De Croo.

!

Toch werden heel veel van onze strijdpunten binnengehaald. Niet in het minst over de berekening van het pensioen. We hernemen een passage van het debat in de Kamercommissie Sociale Zaken van 20/11/2012:

!

Een eerste wettelijk initiatief daartoe werd genomen eind 2011. Door de snelheid waarmee de wet werd voorbereid, had men tal van zaken vergeten, werden bepalingen slecht opgesteld, werden dingen die men wou garanderen onvolledig geregeld en werden sociale situaties vergeten, …

!

Een Volksvertegenwoordiger vraagt waarom men weerom een afwijkende regeling voor het personeel van de NMBS-Holding toevoegt. Hij vindt ook hier dat die uitzondering te ver gaat.

!

Door de syndicale druk die ontstond met de staking van 22 december 2011 moest zelfs de Eerste Minister in het Parlement toegeven dat het overleg over de openbare sector de mist was ingegaan.

!

!

In het Comité A, dat bevoegd is voor de ganse openbare sector, werden daarna onderhandelingen opgestart om correcties te bekomen op de regeringsbeslissingen rond de pensioenen. In plaats van KB’s werd een nieuwe wet voorbereid die eind 2012 werd gestemd.

!

Onze tussenkomsten voor de wet werd gestemd

!

De vergaderingen in het Comité A verliepen erg stroef. De overheid had enorme moeite om op een consistente manier een antwoord te geven op de vragen die door de vakbonden werden gesteld. Schoorvoetend werden bepaalde zaken

De minister merkt op dat elders in de overheidssector is overgegaan van een berekeningsperiode van 5 naar 10 jaar, maar voor de NMBS als weddebasis is overgestapt van de laatste maand naar het gemiddelde van de laatste vier jaar (dit is evenwel niet van toepassing op de personen die, op 1 januari 2012, de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt, nvdr) . Men moet zoiets dus op een relatieve basis zien. Die bepaling is ook een compromis als gevolg van de sociale dialoog.

Overgangsmaatregelen, aanpassingen, verbeteringen,… passeerden de revue. En niemand dacht eraan dat de bewuste passage tot een andere interpretatie zou kunnen leiden. 2


ACV-TRANSCOM SPOORWEGEN

23 MEI 2014

In de voorliggende ontwerptekst werd immers geen gewag gemaakt over een afschaffing van het gunstregime omtrent de gemengde loopbanen, voorzien in de eenheidswet van 1961 en wettelijk verankerd door een Koninklijk Besluit van 18/10/2004, en dus was het volgens onze interpretatie duidelijk dat dit regime bleef gelden.

interpreteerde Minister De Croo de tekst anders. 


Op een infosessie van PDOS begin november 2012, waar ACV-Transcom aanwezig was, werd onze interpretatie echter tegengesproken. We hebben daarom onmiddellijk via de Voorzitter van FCSOD (waarin ACV-centrales van openbare diensten zijn verenigd) een interventie bij politici gedaan om dit recht te zetten tijdens de stemming in de Kamercommissie. Op onze vraag tot expliciete verduidelijking werd echter niet ingegaan.

1. Tijdens het Sturingscomité van 7/1/2013 werd op onze vraag geantwoord dat er een vraag ter verduidelijking over de gemengde loopbanen aan de PDOS werd gericht op 21/12/2012.

!

Tussenkomsten nadat de wet was gestemd Vanaf de publicatie van de wet heeft ACVTranscom geen kans onbenut gelaten om op alle mogelijke niveaus tussen te komen om het dossier in ons voordeel om te buigen:

!

!

2. Tijdens de Nationale Paritaire Subcommissie van 9/1/2013 vroegen we om een kopie te ontvangen van de naar PDOS gestuurde brief. Daarnaast werd gevraagd een bijkomende infovergadering te organiseren voor onze vrijgestelden.

!

3. In de Nationale Paritaire Subcommissie van 6/2/2013 werd door de Maatschappij een toelichting gegeven over de pensioenproblematiek. De vraag naar een infovergadering werd herhaald.

Door de drang van politici en de PDOS om zo weinig mogelijk uitzonderingen toe te laten, verschool men zich achter een interpretatie van een voorbeeld in de memorie van toelichting om het gunstregime van de gemengde loopbanen af te schaffen.

!

4. Op 8/3/2013 stuurden we een mail naar de PDOS waarin hun interpretatie van enkele voorbeelden werd gevraagd.

!

Voor ons was de wettekst echter nog steeds duidelijk. Jammer genoeg

3


ACV-TRANSCOM SPOORWEGEN

23 MEI 2014

5. Na onze tussenkomst bij Minister Labille konden we gedurende de Nationale Paritaire Subcommissie van 27/03/2013 vragen naar het antwoord dat de Maatschappij kreeg op haar brief van 21/12/2012. We eisten kennis te krijgen van deze brief. De Maatschappij stelde voor om aan de PDOS te vragen een werkgroep AD HOC op te richten.

10. De juridische haalbaarheid van een indiening van een dossier bij het Grondwettelijk hof werd op 14/6/2013 besproken met een advocaat.

!

!

11. Op 19/6/2013 werd het dossier bij het grondwettelijk hof ingediend. Als enige vakbond hebben we zelf een beroep tot vernietiging ingediend. (zie blz. 2 in het arrest)

!

12. Gedurende het sturingscomitĂŠ van 1/7/2013 werd inzage gevraagd in de briefwisseling over de pensioenproblematiek.

!

6. Een Bijzondere Nationale Paritaire Subcommissie 17/4/2013 werd volledig gewijd aan de pensioenproblematiek.

!

7. Tijdens de Nationale Paritaire Subcommissie van 8/5/2013 werd gevraagd naar de stand van zaken en naar de oprichting van de werkgroep.

13. Tijdens de Nationale Paritaire Subcommissie van 3/7/2013 werd gevraagd naar de stand van zaken en naar de oprichting van de werkgroep. Er werd toegezegd dat we inzage zouden krijgen in de brief van de Minister van Pensioenen (van 31/1/2013 !!!!) als antwoord op de brief van de Maatschappij van 21/12/2012 aan de PDOS.

!

8. In de Nationale Paritaire Commissie 14/5/2013 heeft ACV-Transcom geĂŤist dat de hoogste leiding van de NMBS-Groep dit dossier bij de politieke overheid zou verdedigen.

!

Rechters van het Grondwettelijk Hof

9. Op 23/5/2013 vroegen we onze vrijgestelden om concrete individuele dossiers te bezorgen om juridische stappen te kunnen zetten.

4


!

ACV-TRANSCOM SPOORWEGEN

!

14. Naar aanleiding van de expliciete interpretatie van Minister De Croo (die we voor het eerst zwart op wit zagen) hebben we op 5/7/2013 een brief naar Minister De Croo gestuurd met een kopie aan Minister Labille omtrent onze zienswijze en interpretatie van de wet van 13/12/2012. Deze brief werd ook ter kennisgeving gestuurd aan de directeur-generaal HR van de NMBS-Holding. (Zie blz. 6-7)

23 MEI 2014

het rijdend personeel die ongeschikt zijn omwille van gezondheidsredenen. Tijdens de Nationale Paritaire Commissie van 12 november 2013 werd, om de rechtszekerheid van het rijdend personeel dat medisch ongeschikt werd verklaard te waarborgen, een bijzondere maatregel ingevoerd.

!

18. Op 8 mei 2014 heeft het Grondwettelijk Hof zich uitgesproken over het beroep dat we indienden.

!

15. Op 5/7/2013 werd ook een brief aan de Directeur-Generaal HR gestuurd met de herinnering aan de opstart van de werkgroep AD HOC. In het antwoord van 10/7/2013 wordt gemeld dat de Holding op 11/4/2013 een brief had gestuurd en dat de PDOS op 29/5/2013 had geantwoord. Ondanks de herhaalde vragen in de Nationale Paritaire Subcommissie, kregen we de brief pas te zien na deze formele vraag. Hierin wordt vermeld dat de PDOS geen noodzaak ziet om de werkgroep op te richten.

!

19. Op 19 mei 2014 kwam ACV-Transcom tussen in de Nationale Paritaire Commissie om de interpretatie van het Grondwettelijk Hof te respecteren. Daarnaast schreven onze advocaten een brief naar HR Rail om te wijzen op het arrest van het Hof.

!

16. Op 29 augustus kregen we een antwoord van de PDOS op onze mail van 8/3/2013, waarin PDOS zich (uiteraard) schaarde achter de interpretatie van de Minister.

!

17. Omdat de Minister van Pensioenen niet antwoordde op onze brief, hebben we bij Minister Labille opnieuw aangedrongen om de problematiek op te lossen. Door zijn tussenkomst konden we een tussentijdse oplossing bedingen voor de personeelsleden van

!

ACV-Transcom zet de puntjes op de i tijdens NPC van 19 mei 2014

Tijdens de Nationale Paritaire Commissie van 19 mei 2014 heeft ACV-Transcom erop gewezen dat een arrest van het Grondwettelijk Hof waarbij het beroep tot vernietiging verworpen wordt, bindend is voor alle rechtscolleges. Ook al wordt het beroep verworpen, zoals hier het geval is, dan nog is de interpretatie van het Hof bindend. We voegden eraan toe dat de geruchten dat HR Rail het arrest zou afdoen als een louter advies, niet stroken met de waarde van dit arrest. Bij monde van Michel Bovy, bevestigde HR Rail het bindend karakter van het arrest. Hij voegde eraan toe dat HR Rail eerst nog een advies wou inwinnen van de PDOS, de pensioendienst voor de overheidssector. We begrijpen de afwachtende houding van HR Rail niet en zien hoegenaamd niet in hoe een advies van PDOS een ander licht op de zaak zou kunnen laten schijnen. Onze advocaten hebben HR Rail en NMBS trouwens ook aangeschreven dat ze gebonden zijn aan de interpretatie van het Grondwettelijk Hof. We houden jullie op de hoogte van de bevestiging van HR Rail, die hopelijk niet lang op zich zal laten wachten. 5


ACV-TRANSCOM SPOORWEGEN

A C V

T

23 MEI 2014

Onze brief aan Alexander De Croo R A N S Minister P O R T E N van C O MPensioenen M U N I C A T I E

Luc Piens Algemeen Sectorverantwoordelijke Belangengroep Spoorwegen Galerij Agora Grasmarkt 105 bus 40 1000 Brussel Tel : 003225490771 Fax : 003225128591 lpiens.transcom@acv-csc.be

Kabinet van Minister Alexander De Croo Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen Kruidtuinlaan 50 bus 61 1000 Brussel cc: Kabinet van Minister Jean-Pascal Labille Minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden Karmelietenstraat 151000 Brussel

Uw bericht van

uw kenmerk

ons kenmerk LP/KDM/Pens/GL

datum 5 juli 2013

Gemengde loopbaan rijdend personeel NMBS-Holding Meneer de Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen, Geachte Heer De Croo Op 30 januari 2013 richtte u een schrijven aan de NMBS-Holding met referentie 130129/BG1, als antwoord op hun brief van 21 december 2012. Naar deze brief werd verschillende malen gerefereerd tijdens officiële vergaderingen, zoals onder meer de vergadering van de Commissie Infrastructuur van 23 april 2013 door Minister Labille. Ook de NMBSHolding verwees  ernaar  in  verschillende  nota’s.     Pas op woensdag 3 juli 2013, na herhaalde vragen om inzage te krijgen, kregen wij in de Paritaire Subcommissie van de NMBS-Holding de toezegging dat de brief zou worden overgemaakt. In deze brief wordt een antwoord geboden op de verschillende vragen die de NMBS-Holding had over de wet van 13 december 2013 en dan meer bepaald over het toepassingsbereik voor het rijdend personeel met een gemengde loopbaan, al of niet ten gevolge van een herklassering. Gelet op de onrechtvaardige behandeling van een cruciale categorie van het personeelsbestand van de NMBS-Groep en de volgens ons onjuiste interpretatie waarop u zich stoelt, voelen wij ons als vertegenwoordigers van deze personeelscategorie genoodzaakt om te reageren.

ACV-Transport en Communicatie omvat: Cultuur-Diamant -Post-Spoorwegen-Telecom-Verkeer-Vervoer over de weg-Water

6


A C V

T R A N S P O R T

E N

C O M M U N I C A T I E

ACV-TRANSCOM SPOORWEGEN

23 MEI 2014

Argumentatie 1. Artikel 88 van de wet van 28 december, gewijzigd door artikel 3 van de wet van 13 december 2012 stipuleert dat het rijdend personeel zijn preferentiële leeftijds- en loopbaanvoorwaarde behoudt om vervroegd op pensioen te kunnen gaan. 2. Artikel 90 van de wet van 28 december, gewijzigd door artikel 5 van de wet van 13 december 2012, stelt dat elke persoon die op een bepaald ogenblik de voorwaarden inzake leeftijd en duur van de diensten vervult die, voor de personeelscategorie waartoe hij op dat ogenblik behoort, gelden om voor de leeftijd van 62 jaar een rustpensioen te bekomen, het genot van dit voordeel behoudt, ongeacht de latere werkelijke ingangsdatum van zijn pensioen of de personeelscategorie waartoe hij op die datum behoort. 3. In uw brief bouwt u een redenering op door een juxtapositie van deze twee artikels. Er wordt immers een verband gesuggereerd terwijl dat er niet is. U schrijft dat uit de combinatie van beide wettelijke bepalingen dat de rechthebbende op het preferentiële  ‘rijdend’  systeem  slechts  kan   worden behouden voor diegenen die op het moment van hun oppensioenstelling nog steeds tot het  ‘rijdend’  personeel  behoren.   4. De in punt 1 vermelde positieve intentie houdt geen afschaffing, noch expliciet noch impliciet, van artikel 115 van de eenheidswet van 14 februari 1961 in. Dit artikel staat het rijdend personeel van de NMBS-Holding toe om op 55 jaar vervroegd te vertrekken op voorwaarde van 30 dienstjaren in de hoedanigheid van rijdend personeel. Er kon eveneens een pensioen bekomen worden tussen 55 en 60 jaar in het geval van een gemengde loopbaan, mits ten minste 30 jaren dienst. In dit geval wordt de leeftijdsvoorwaarde van 60 jaar verminderd met één maand per 6 maanden rijdende diensten die werden verstrekt. 5. Het  lijkt  ons  vanzelfsprekend  dat  met  ‘het  behoud  van  de  preferentiële  leeftijds- en loopbaanvoorwaarden’  zowel  de  reguliere  loopbaan  van  30  jaar  en  de  leeftijdsgrens  van  55  jaar   als de gemengde loopbaan wordt bedoeld. 6. Voormeld artikel 90 werd in de werkgroep van het Comité A besproken en had als enige bedoeling  om  te  vermijden  dat  personeelsleden  ‘gestraft’  zouden  worden  omdat  ze  langer  aan  het   werk wilden blijven in een andere functie dan die waarin ze al aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldeden om op pensioen te kunnen gaan. Mocht dit artikel niet in de wet zijn opgenomen, zou dit tegen de geest van de pensioenhervorming ingegaan zijn. 7. Uw conclusie dat de combinatie van artikel 88 en 90 van de wet van 28 december 2011, en aangepast door de wet van 13 december 2012, stipuleert dat aan beide voorwaarden moet voldaan zijn terwijl men deel uitmaakt van het rijdend personeel, vinden we te voortvarend. Dit strookt niet met de inhoud van het artikel 115 van de eenheidswet, dat door artikel 88 behouden blijft. Bovendien heeft het ook niets van doen met de geest van het artikel zoals uitgewerkt in punt 6 van deze argumentatie. 8. Ook in de memorie van toelichting kunnen we geen expliciete aanwijzing vinden die uw interpretatie bijtreedt. Er worden in de memorie van toelichting bij artikel 5 van de wet van 13 december 2013 wel twee voorbeelden van het rijdend personeel gegeven. a. In het ene voldoet het rijdend personeelslid aan de leeftijds- en de loopbaanvoorwaarde en stapt het op 56 jaar over naar een administratieve functie. Het kan op elk moment op vervroegd pensioen omdat het op een bepaald moment in het verleden al aan de voorwaarden voldeed.

A C V

T R A N S P O R T

E N

C O M M U N I C A T I E

ACV-Transport en Communicatie omvat: Cultuur-Diamant -Post-Spoorwegen-Telecom-Verkeer-Vervoer over de weg-Water

b. In het andere is het lid van het rijdend personeel 54 jaar en heeft het genoeg rijdende diensten (32 jaar), waardoor geen vervroegd pensioen kan aanvragen. 9. Deze twee voorbeelden willen enkel staven wat in punt 6 wordt beschreven. Ook volgens artikel 115 van de Eenheidswet zou het personeelslid in voorbeeld in punt 8.a. op vervroegd pensioen kunnen gaan, terwijl dit in punt 8.b niet het geval is, omdat de vervroegde leeftijd pas een jaar later op 55 jaar wordt bereikt. Het voorbeeld illustreert dus wat de wetgever bedoelt in voormeld artikel 90, maar het kan niet ingeroepen worden voor uw argumentatie. 10. Omdat het  preferentieel  systeem  van  het  rijdend  personeel  inhoudt  dat  ze  ‘het  pensioen   kunnen aanvragen zoveel maanden voor de eerste dag van de maand die volgt op die waarin zij de leeftijd van 60 jaar bereiken, als ze semesters tellen doorgebracht in de hoedanigheid van leden van het rijdend personeel, op voorwaarde dat de duur van de werkelijke diensten 30 jaar bereikt. Hierin wordt niet als extra voorwaarde opgelegd dat de loopbaan moet beëindigd worden als lid van het rijdend  personeel.’  (zie  KB  van  18  oktober  2004). 11. Gelet op onze voorgaande argumentatie, vervalt het tweede luik van uw antwoord van 30 januari op de brief van de NMBS-Holding over het rijdend personeel dat medisch ongeschikt verklaard werd en herbenuttigd  werd  in  een  andere  ‘filière’.  U  gebruikt  immers  dezelfde   argumentatie als voor de gemengde loopbanen. 12. Tijdens de besprekingen in de werkgroep van het Comité A werd als principe aangenomen dat overgangsbepalingen moesten vermijden dat een te groot verschil zou ontstaan tussen de verwachte datum van pensionnering voor de wet van kracht was en de nieuwe wettelijke datum. Dit principe wordt duidelijk geschaad in uw interpretatie aangezien sommige personeelsleden hun loopbaan met maximum bijna zeven jaar verlengd kunnen zien. We hopen u met onze argumentatie overtuigd te hebben en hopen dat u uw interpretatie en zienswijze in het licht hiervan wil bijstellen. Met de meeste hoogachting,

Luc Piens Algemeen Sectorverantwoordelijke Belangengroep Spoorwegen ACV-Transcom

7


ACV-TRANSCOM SPOORWEGEN

23 MEI 2013

! ! ! ! ! ACV-Transcom . ! Antwerpen !Eric Van Driessche

! Midden-Vlaanderen !Wendy Franรงois

Wil je dat wij je een stem geven? Contacteer dan de vrijgestelde uit je regio om je aan te sluiten bij

Oude Vest 144 bus 2, 9200 Dendermonde 03 / 765 24 21 (diensttelefoon: 991/6189) spoordendermonde.transcom@acv-csc.be Zitdag vrijgestelde: woensdag

!Oost-Vlaanderen !Koen Machiels

Entrepotplaats 14, 2000 Antwerpen 02 / 549 11 28 (diensttelefoon: 921/3031) spoorantwerpen.transcom@acv-csc.be Zitdag vrijgestelde: woensdag

Poel 7, 9000 Gent 09 265 44 05 (diensttelefoon: 991/2168) spoorgent.transcom@acv-csc.be Zitdag vrijgestelde: maandag

!Brussel !Lesly Schelfhout & Roland De Coninck

!Vlaams-Brabant

Galerij Agora Grasmarkt 105 bus 38, 1000 Brussel 02 / 545 69 70 (diensttelefoon: 911/58237) spoorbrussel.transcom@acv-csc.be Zitdag vrijgestelde Lesly Schelfhout: elke dag na afspraak Zitdag vrijgestelde Roland De Coninck: woensdagnamiddag

Willy Mathijs Martelarenlaan 8, 3010 Kessel-Lo 016 / 21 94 10 (diensttelefoon 913/2412) spoorleuven.transcom@acv-csc.be Zitdag vrijgestelde: dinsdag

!West-Vlaanderen !Danny Geleyn

!Limburg !Willy Mathijs

H. Horriestraat 31, 8800 Roeselare 051 / 26 55 35 (diensttelefoon: 990 / 3691) spoorroeselare.transcom@acv-csc.be Zitdag vrijgestelde: woensdag en vrijdag in de voormiddag

Mgr. Broeckxplein 6, 3500 Hasselt 011 / 29 08 45 (diensttelefoon: 931/6292) spoorhasselt.transcom@acv-csc.be Zitdag vrijgestelde: woensdag

V.U. : Luc Piens, Galerij Agora, Grasmarkt 105 - bus 40, 1000 Brussel

Bent u tevreden over deze informatie, maar nog geen lid?

!

Bent u overtuigd van onze aanpak en wil u genieten van een dienstverlening op maat? Contacteer de gewestelijk vrijgestelde van uw regio. Trouwens: lid worden loont !!! Bent u wel al lid, maar ontvangt u deze nieuwsbrief niet?

!

Dan kan u zich abonneren door een mailtje te sturen naar u42trn@acv-csc.be

Alle Stavazapublicaties zijn beschikbaar op www.issuu.com/acvtranscomspoorwegen 8

Stavaza6 20140523 gemengde loopbanen  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you