Page 1

ACV-TRANSCOM SPOORWEGEN

28 NOVEMBER 2013

Transcom VAZA STA

KB HR RAIL ACV-Transcom heeft steeds gepleit voor een geïntegreerde structuur. We hebben dit vorig jaar in september tijdens een bezoek aan de partijvoorzitters van de regeringspartijen en in een wetenschappelijk onderbouwde analyse, die we overmaakten aan Magnette en de leden van het kernkabinet, duidelijk gemaakt. We kregen van onze instanties wel het mandaat om op de uitnodigingen van het kabinet van Labille, de vervanger van Magnette, in te gaan. Enkel op die manier konden we de stem van het personeel blijven vertolken met het oog op een zo groot mogelijke vrijwaring van onze rechten. Ons mandaat omvatte de herbevestiging van de geïntegreerde structuur, het behoud en de inhoud van ons statuut, de versterking van de positie van HR-RAIL en het verkrijgen van een maximum aan informatie over de globale visie van de nieuwe structuur. We benadrukken dat wat vandaag op tafel ligt in geen geval als een compromis tussen regering en vakbonden kan worden gelezen. We hebben in het door de regering vastgelegde kader wijzigingen kunnen aanbrengen, scheve situaties rechtgetrokken, constructieve aanbevelingen gedaan tijdens informele contacten, maar telkens weer werd de uiteindelijke beslissing om een voorstel al of niet te weerhouden op de interkabinettenwerkgroep tussen kabinetsmedewerkers van de ministers genomen. Van echte onderhandelingen was dus geen sprake. In deze Stavaza leest u wat het resultaat geworden is van onze inspanningen en ook het waarom van ons negatief advies.

Administratieve toestand De administratieve toestand van het personeel blijft op 1 januari 2014 dezelfde als op 31 december 2013. Indien er een transfer van de activiteit is naar een andere vennootschap, volgt de werknemer de activiteit. Andere basisprincipes zijn: - Geen verandering van graad - Geen afschaffing van kaderposten - Geen verlies van arbeidsplaatsen  - Geen dubbele kaderposten maar fusie - Respect voor de statutaire regels Omdat er voor sommige personeelsleden onduidelijkheid heerst (verkeersinfobedienden, NIT-ploegen,...), heeft ACV-Transcom paritair overleg geëist. Op het sturingscomité van 25 november heeft Jo Cornu ons beloofd dat dit in alle transparantie zou gebeuren. Zodra de volledige lijsten beschikbaar zijn, zullen onze gewestelijke vrijgestelden de info verspreiden.


ACV-TRANSCOM SPOORWEGEN

28 NOVEMBER 2013

Wat zijn de belangrijkste elementen van het KB HR Rail? a. Twee belangrijke verworvenheden

nodig is voor de uitvoering van hun opdrachten. Tijdens de periode van hun terbeschikkingstelling staan de personeelsleden evenwel onder het uitsluitende werkgeversgezag van Infrabel of NMBS. HR Rail blijft wel de juridische werkgever.

- HR Rail is de enige werkgever van het statutaire en niet statutaire personeel van de Belgische Spoorwegen, al dan niet ter beschikking gesteld aan Infrabel en NMBS. - Het personeelsstatuut, het syndicaal statuut, alsmede alle personeelsreglementering die bestond op 31 december 2013, gaan van rechtswege over op HR Rail en vormen het eerste personeelsstatuut, het eerste syndicaal statuut en de eerste personeelsreglementering.

d. Bevoegdheidsverdeling met betrekking tot personeelszaken HR Rail bewaakt de coherentie en de consistentie in de toepassing van het personeelsstatuut, met inbegrip van het syndicaal statuut, de personeelsreglementering. De afzonderlijke bedrijven hebben voor hun personeel de bevoegdheden op het vlak van HR-beleid.

Hierdoor worden de principes van eenheid van statuut en van de unieke werkgever gegarandeerd. b. Basistaken HR Rail

Daarnaast wordt een HR-dienstenovereenkomst gesloten tussen Infrabel en HR Rail en tussen NMBS en HR Rail. In deze overeenkomst worden de wederzijdse rechten en verantwoordelijkheden inzake het HR-beheer, HR-beleid, HR-uitvoering en HR-expertise nader gepreciseerd.

1° de selectie, de aanwerving, oriëntatie en het in kaart brengen van de talenten en competenties van het statutaire en niet statutaire personeel; 2° de betaling van de bezoldigingen; 3° de transversale opleiding van het personeel; 4° betaling van gezinsbijslagen; 5° beheer en uitvoering van de activiteiten van de Kas der Geneeskundige verzorging; 6° het beheer en de uitvoering van alle aspecten verbonden met het Fonds van de Sociale Werken en het Fonds van de sociale documentatie; 7° de organisatie van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk en van de bestuursgeneeskunde; 8° het beheer van de statutaire pensioenen; 9° het organiseren en beheren van de sociale dialoog op het niveau van de Belgische Spoorwegen; 10° ondersteuning bij de HR-uitvoering en bij het HR-beleid, en organisatie en behoud van de kennis van het personeelsstatuut.

e. Personeelsbeslissingen met individuele draagwijdte Er wordt een verschil gemaakt tussen gewone en bijzondere beslissingsbevoegdheid. Bij een gewone beslissingsbevoegdheid neemt HR Rail alle personeelsbeslissingen met individuele draagwijdte ten aanzien het eigen personeel. Het neemt, op voorstel van de respectieve bedrijven, formeel alle personeelsbeslissingen met individuele draagwijdte voor een personeelslid dat aan Infrabel of NMBS ter beschikking is gesteld. Bij de bijzondere beslissingsbevoegdheid treden Infrabel, respectievelijk NMBS, in de plaats van HR Rail in hoedanigheid van bevoegde evaluerende overheid en tuchtoverheid voor het personeel dat aan hun is ter beschikking gesteld. Indien Infrabel of NMBS in hun hoedanigheid van tuchtoverheid echter een tuchtsanctie wensen op te leggen waardoor een einde wordt of kan worden gesteld aan de tewerkstelling van het statutair personeelslid dat hun ter beschikking is gesteld, geldt de gewone beslissingsbevoegdheid.

Het punt 9 wordt in het KB beschreven als opdracht van openbare dienst. HR Rail zal hiervoor een dotatie krijgen die jaarlijks door de staatsbegroting wordt bepaald. c. Terbeschikkingstelling HR Rail stelt aan Infrabel en NMBS het statutair en niet statutair personeel ter beschikking dat 2


ACV-TRANSCOM SPOORWEGEN

28 NOVEMBER 2013

doen op sociaal bemiddelaars. Deze worden aangeduid door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Hun opdrachten zijn de volgende: - het voorkomen van sociale geschillen en het opvolgen van het uitbreken, het verloop en de beëindiging ervan; - het vervullen van alle sociale bemiddelingsopdrachten; - het ondersteunen van de verschillende organen van sociale dialoog die zijn opgericht op het niveau van de Belgische Spoorwegen of binnen een vennootschap. De sociaal bemiddelaars kunnen elke vergadering van een orgaan van sociale dialoog bijwonen als waarnemer.

f. Sociale dialoog De Nationale Paritaire Commissie blijft behouden met de huidige bevoegdheden. Het sturingscomité pleegt samenspraak indien nodig voor de punctuele begeleiding van de uitbouw van nieuwe structuren, bij sociale conflicten, bij problemen in verband met operationeel beheer of wanneer de geëigende sociale dialoog geen oplossing biedt. Het sturingscomité kan ook tussenkomen bij betwistingen of nakende betwistingen tussen erkende syndicale organisaties en de vennootschappen. In elke vennootschap wordt een strategisch bedrijfscomité opgericht dat het equivalent is van de ondernemingsraad in de privésector. Het heeft volgende bevoegdheden: - onderzoek van de economische en financiële inlichtingen betreffende de betrokken vennootschap - kennisname van de evolutie en van de aard van de tewerkstelling met inbegrip van het toezicht op de naleving van de afspraken met betrekking tot de terbeschikkingstelling - advies voorafgaand aan het afsluiten en wijzigen van het beheerscontract van Infrabel en van NMBS - advies over maatregelen die de tewerkstelling op middellange en lange termijn kunnen beïnvloeden.

g. Welzijn Wat het welzijn betreft, is elke vennootschap verantwoordelijk voor het eigen welzijnsbeleid. Een bedrijfscomité PBW staat in voor Het orgaan dat zich op het overkoepelende niveau van de Belgische spoorwegen bevindt, erft wel de huidige naam ‘Nationale Commissie voor preventie en bescherming op het werk’ over, maar wel andere bevoegdheden krijgt. De nieuwe NCPBW zal advies kunnen geven dan wel beoogde wijziging van reglementering te adviseren omtrent kwesties met betrekking tot welzijn op het werk die noodzakelijkerwijs meer dan één vennootschap aanbelangen en ze zal de mogelijkheid hebben tot om zo’n kwesties over te maken aan de Nationale Paritaire Commissie. Verder regelt elke vennootschap de structuur, samenstelling en werking van haar comités voor preventie en bescherming op het werk, na akkoord van haar Bedrijfscomité PBW.

Op regionaal niveau zullen er 5 gewestelijke paritaire comités per vennootschap worden opgericht. In HR-Rail zijn dat 5 gewestelijke paritaire commissies, die naast dezelfde bevoegdheden als de gewestelijke paritaire comités, tevens bevoegd zullen zijn om de kwesties met betrekking tot mobiliteit van het personeel tussen Infrabel, NMBS en HR Rail te onderzoeken, alsook de wederbenuttiging van beschikbare personeelsleden. DE GPC’s zullen niet meer bevoegd zijn om eventuele geschillen met betrekking tot PBW te behandelen.Vanaf nu zullen ze moeten worden geregeld in de schoot van de betrokken PBW-structuur.

h. Raad van Beroep De Magistraat maakt een gemotiveerde beslissing over aan respectievelijk de Algemeen Directeur HR of de verantwoordelijke HR van Infrabel of NMBS, naargelang de vennootschap bij wie het betrokken personeelslid is tewerkgesteld. Tot op heden was dit een advies dat door een beslissing van het directiecomité van de Holding kon worden gewijzigd.

Nieuw is dat elke vennootschap in het kader van bemiddelingsprocedures een beroep zal kunnen 3


ACV-TRANSCOM SPOORWEGEN

28 NOVEMBER 2013

i. Sociale werken

j. Arbeidsongevallen

Dit wordt geregeld in het personeelsstatuut of syndicaal statuut, maar: - de activiteiten en taken van het Beheerscomité van het Fonds van de sociale documentatie zullen worden uitgeoefend door het Nationaal Subcomité van de sociale werken; - de gewestelijke Comités van de sociale werken worden geherstructureerd tot 5 gewestelijke Comités van de sociale werken bij de Belgische Spoorwegen.

Met betrekking tot arbeidsongevallen wordt gesteld dat de vennootschap aan wie het personeelslid ter beschikking wordt gesteld in dit kader als werkgever wordt beschouwd. Er kan dus in geen enkel geval een rechtsvordering ingesteld worden tegen HR Rail als het gaat over personeel dat het ter beschikking stelt aan Infrabel of NMBS.

Waarom geven we een negatief advies? Ons pleidooi voor een eenheidsstructuur werd niet gehoord. Wij hebben deze structuur niet gewild. Tijdens de vergaderingen met de minister en binnen de krijtlijnen van zijn opgestelde schema hebben we zoveel mogelijk trachten bij te sturen, maar we hebben het niet altijd gehaald. Een greep uit de grabbelton van de zaken waar we minder of helemaal niet tevreden mee zijn en die we op de Nationale Paritaire Commissie van 27 november ook vermeld hebben: - De financiering van het sociaal overleg ( opdracht van openbare dienst) wordt jaarlijks voorzien in de begroting. Dit is geen garantie voor een structurele financiering. - Het is jammer dat enkel het organiseren en het beheren van de sociale dialoog op het niveau van de Belgische Spoorwegen” als opdracht van openbare dienst wordt beschouwd. - Wat betreft de dienstenovereenkomsten tussen HR-Rail enerzijds en Infrabel / NMBS anderzijds, geldt enkel een voorafgaand niet bindend advies van de NPC. - Aan de eenheid van sociale dialoog op collectief niveau wordt afbreuk gedaan door voor elke vennootschap afzonderlijk te voorzien in andere strategische bedrijfscomités, gewestelijke paritaire commissies en voorzieningen voor welzijn -Er zijn drie werkgevers wat betreft de individuele beslissingen ten aanzien van het personeel. Dit hoeft op zich geen probleem te zijn indien er een garantie/procedure zou zijn voor een gelijke toepassing van gelijke regels, ongeacht voor welke van de drie vennootschappen een personeelslid werkt. Dit ontbreekt echter enigszins in het huidige ontwerp van KB Rail.

Bent u tevreden over deze informatie, maar nog geen lid? Bent u overtuigd van onze aanpak en wil u genieten van een dienstverlening op maat? Bezoek dan vandaag nog de contactpagina van de groep spoorwegen op onze website www.acv-transcom.be en contacteer de gewestelijk vrijgestelde van uw regio.

ACV-TRANSCOM MAAKT WERK VAN UW JOB 4

Stavaza3 20131128 hervorming