Page 4

Vervoer over de weg

Eindejaarspremie 2013 Goederenvervoer en goederenbehandeling voor rekening van derden (RSZ 083) Bedrag en toekenningsvoorwaarden : Om recht te hebben op de eindejaarspremie 2013, moet je tijdens de referteperiode, die loopt 1 juli 2012 tot 30 juni 2013, als arbeider ingeschreven zijn in het personeelsregister van een onderneming voor goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of goederenbehandeling voor rekening van derden, behorende tot de RSZ-categorie 083. Het bedrag van de bruto eindejaarspremie is gelijk aan 5% van de brutolonen die 100% onderworpen zijn aan de RSZ en die je tijdens de referteperiode verdiend hebt bij één of meerdere werkgevers van de sector. Gelet op het groot aantal werknemers tewerkgesteld in de sector en op de toekenningscriteria, bepaalt het Sociaal Fonds, met behulp van een computer, welke werknemers recht hebben op de eindejaarspremie. Om recht te hebben op de eindejaarspremie, moet voor je prestaties tijdens de referteperiode minstens 3718,40 euro zijn aangegeven. Voor wie dit bedrag niet bereikt ingevolge arbeidsongeschiktheid, wordt evenwel rekening gehouden met een fictief loon voor gelijkgestelde dagen om het minimumloon te berekenen en wel als volgt : • het loon van de referteperiode wordt gedeeld door het aantal dagen waarop het betrekking heeft • dit gemiddeld dagloon wordt vermenigvuldigd met het aantal gelijkgestelde dagen; • het resultaat hiervan wordt bijgeteld bij het effectief verdiend loon Indien deze som hoger of gelijk is aan 3718,40 euro wordt de eindejaarspremie wel toegekend! Uitbetaling: In de loop van de maand november zal je als rechthebbende van het sociaal fonds een brief ontvangen met vermelding van het nettobedrag van je eindejaarspremie en van je gekende bankrekeningnummer. Indien je een nieuw bankrekeningnummer hebt, wordt je verzocht via het invulstrookje onderaan de brief, de BIC- en IBAN-codes van je nieuwe bankrekeningnummer zo vlug mogelijk (voor 30.11.2013) door te geven aan de Smals (maatschappij voor mecanografie

ter toepassing van de sociale wetten) waarvan het adres eveneens wordt vermeld op het strookje. De premie wordt – indien voorgaande correct is gebeurd vanaf 20 december via overschrijving uitbetaald door het Sociaal Fonds Transport en Logistiek en dit uitsluitend via overschrijving.

Handel in brandstoffen (RSZ 091) Voorwaarden: • Tijdens de referteperiode, die loopt van 1 juli 2012 tot 30 juni 2013, ten minste 50 effectieve of gelijkgestelde dagen totaliseren in de vijfdaagse werkweek of 60 dagen in de zesdaagse werkweek. Worden beschouwd als gelijkgestelde dagen: de dagen zoals zij zijn vastgesteld in de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie van de loonarbeiders. • Tijdens dezelfde referteperiode de sector niet vrijwillig verlaten hebben of niet ontslagen zijn om dringen­de redenen. De premie wordt vanaf dit jaar wel toegekend indien je ontslag voortvloeit uit overmacht ! • Werknemers die ontslagen zijn buiten de referteperiode (niet om dringende redenen) behouden het recht op uitbetaling van de eindejaarspremie indien de laatste werkdag nog valt binnen de referteperiode. • Ook de werknemers die de onderneming verlaten tijdens de referteperiode en wiens laatste werkdag buiten deze periode valt, maar bij een andere werkgever van de sector aan de slag zijn gegaan, behouden het recht op de eindejaarspremie. • Werknemers die in de loop van de referteperiode met (brug) pensioen zijn gegaan en de rechthebbende van de werknemers die in de loop van het refertejaar overleden zijn, behouden eveneens het recht op de eindejaarspremie Bedrag: • de bruto eindejaarspremie is gelijk aan 6,35 % van de brutolonen die 100 % onderworpen zijn aan de RSZ, die de werknemer verdiend heeft tijdens de hier bovengenoemde referteperiode bij één of meerdere werkgevers uit de sector • De berekening van dit bedrag geschiedt enkel op basis van de effectief aangegeven RSZ-lonen. Uitbetaling: De uitbetaling van de eindejaarspremie gebeurt eind de-

Transcom-Info december 2013  
Advertisement