Page 25

25

Ons mandaat omvatte de herbevestiging van de geïntegreerde structuur, het behoud en de inhoud van ons statuut, de versterking van de positie van HR-RAIL en het verkrijgen van een maximum aan informatie over de globale visie van de nieuwe structuur.

Geen compromis We benadrukken dat wat vandaag op tafel ligt in geen geval als een compromis tussen regering en vakbonden kan worden gelezen. We hebben in het door de regering vastgelegde kader wijzigingen kunnen aanbrengen, scheve situaties rechtgetrokken, construc-

tieve aanbevelingen gedaan tijdens informele contacten, maar telkens weer werd de uiteindelijke beslissing om een voorstel al of niet te weerhouden op de interkabinettenwerkgroep tussen kabinetsmedewerkers van de ministers genomen. Van echte onderhandelingen was dus geen sprake. Met de volmachtenwet van 31 augustus 2013 gaf het parlement groen licht aan De bevoegde minister Labille om de hervorming in sneltempo voor 31 december 2013 te realiseren. In plaats van besprekingen in de commissie Infrastructuur en een maatschappelijk debat in de plenaire vergadering van de Kamer, kreeg de voogdijminis-

Wat zijn onze voornaamste opmerkingen op de hervorming? Ons pleidooi voor een eenheidsstructuur werd niet gehoord. In het door de Minister opgestelde schema hebben we zoveel mogelijk trachten bij te sturen, maar we hebben het niet altijd gehaald. Een greep uit de grabbelton van de zaken waar we minder of niet tevreden mee zijn: • Financiering : De financiering van het sociaal overleg ( opdracht van openbare dienst) wordt jaarlijks voorzien in de begroting. Dit is geen garantie voor een structurele financiering. • Het is jammer dat enkel het organiseren en het beheren van de sociale dialoog op het niveau van de Belgische Spoorwegen” als opdracht van openbare dienst wordt beschouwd. • Wat betreft de dienstenovereenkomsten tussen HR-Rail enerzijds en Infrabel / NMBS anderzijds, geldt enkel een voorafgaand niet bindend advies van de NPC. • Aan de eenheid van sociale dialoog op collectief niveau wordt afbreuk gedaan door voor elke vennootschap afzonderlijk te voorzien in andere strategische bedrijfscomités, gewestelijke paritaire commissies en voorzieningen voor welzijn • Er zijn drie werkgevers voor wat betreft de individuele beslissingen ten aanzien van het personeel. Dit hoeft op zich geen probleem te zijn indien er een garantie/procedure zou zijn voor een gelijke toepassing van gelijke regels, ongeacht voor welke van de drie vennootschappen een personeelslid werkt. Dit ontbreekt echter enigszins in het huidige ontwerp van KB Rail.

ter Labille, gesuperviseerd door een kransje regeringsleiders, de opdracht om Koninklijke Besluiten op te stellen, die pas later door het Parlement moeten worden bevestigd zodat ze kracht van wet krijgen. Boven onze hoofden werden beslissingen genomen over het schuldbeheer, over fusies en afsplitsing,…. ACVTranscom werd enkel bij de uitwerking van het KB over HR RAIL informeel betrokken.

Administratieve toestand personeel De administratieve toestand van het personeel blijft op 1 januari 2014 dezelfde als op 31 december 2013. Indien er een transfer van de activiteit is naar een andere vennootschap, volgt de werknemer de activiteit. Andere basisprincipes zijn: • Geen verandering van graad • Geen afschaffing van kaderposten • Geen verlies van arbeidsplaatsen  • Geen dubbele kaderposten maar fusie • Respect voor de statutaire regels Omdat er voor sommige personeelsleden onduidelijkheid heerst (verkeersinfobedienden, NIT-ploegen,...), heeft ACV-Transcom paritair overleg geëist. Op het sturingscomité van 25 november heeft Jo Cornu ons beloofd dat dit in alle transparantie zou gebeuren.

Transcom-Info december 2013