Page 19

19

binnen 6 maand na het verblijf een ingevuld attest te worden gestuurd naar ACTISOC – Kindervakanties. Een bijkomend voordeel kan worden bekomen bij een aantal partners waarmee Actisoc samenwerkt. Kijk hiervoor in de Voordelengids in de rubriek Kindervakanties. • Sport, ontspanning en cultuur Dankzij Actisoc kan je ook aan een aantal sportmanifestaties deelnemen door middel van een groepsinschrijving (o.a. 20 km door Brussel). Tevens kan je deelnemen aan de jaarlijkse Foto- en Kunstwedstrijd. Ook zijn er kortingen op culturele activiteiten. Ook deze worden aangekondigd in de Voordelengids of in Actisocnews. En ook de jaarlijkse Familiedag en het

Paasevenement worden door Actisoc georganiseerd. • Financiële hulp ACTISOC geeft hulpgeld bij uitzonderlijke situaties zoals tijdelijke financiële problemen, zware geneeskundige uitgaven, scheiding, dringende herstellingen aan het voertuig om zich naar het werk te begeven, natuurrampen, brand, waterschade, een zwaar ongeval, medische kosten, … Een gewoon hulpgeld kan ook worden toegestaan voor personeelsleden van wie de kinderen hogere studies volgen. Het maximumbedrag bedraagt € 2.000 en is terugbetaalbaar op 12 maand.

Je kan voor meer informatie steeds terecht in onze gewestelijke secretariaten, het reglement van de VZW raadplegen op het intranet van bpost of een mail sturen naar infosoc@bpost.be. Telefonisch kan je de VZW ACTISOC bereiken via 02/2768203 (vragen in verband met Medische tussenkomsten, bijstand bij moederschap, hulpgelden) en het nummer 02/2768282 (voor bestellingen van tickets en bonnen, vragen over sport, cultuur en de Voordelengids).

Eindejaarstoelage 2013: rechtzetting In ons vorige artikel over de eindejaarstoelage slopen enkele foutjes. We excuseren ons voor de eventuele verwarring die hierdoor is ontstaan. Om in aanmerking te komen voor de eindejaarstoelage moet de hulppostman in de loop van de referentieperiode van 1 januari tot 30 september gewerkt hebben én een bedrijfsanciënniteit van minstens 24 maanden hebben uiterlijk op 1 december van het lopende kalenderjaar. Het forfaitair gedeelte van de toelage voor een statutair personeelslid en voor een baremiek contractueel personeelslid bedraagt 621,13 euro. Voor een baremiek contractueel personeelslid is de eindejaarstoelage onderworpen aan de sociale bijdragen voor het gedeelte dat wordt uitbetaald onder code 24. Voor de hulppostman bestaat de toelage uit een forfaitair gedeelte van 471,13 euro.

Transcom-Info december 2013  
Transcom-Info december 2013  
Advertisement