Page 17

Post

17

ACTISOC onbekend is onbemind Personeelsleden die al enkele jaren aan de slag zijn bij bpost kennen allicht de voordelen van ACTISOC. De kans is echter groot dat dat voor heel wat nieuwkomers niet het geval is. Wat is ACTISOC? ACTISOC is de sociale dienst voor de actieve personeelsleden bij bpost. Het is een Vereniging Zonder Winstoogmerk die tot doel heeft sociale, morele en materiële hulp te ontwikkelen, te bevorderen en te bieden.

Voor wie? • alle statutaire en baremieke contractuelen personeelsleden van bpost in actieve dienst of daarmee gelijkgesteld of deze in disponibiliteit die genieten van een wedde- of plaatsvervangende vergoeding en op voorwaarde dat zij een ononderbroken bedrijfsanciënniteit hebben van minstens 12 maand; • de hulppostmannen met een bedrijfsanciënniteit van minstens 12 maanden; • de samenwonende partner van het personeelslid, gehuwd of wettelijk geregistreerd, met de begunstigde die fiscaal als ten laste wordt beschouwd volgens de loonberekeningsgegevens beschikbaar bij de werkgever; • elk wettelijk, geadopteerd, gewettigd of natuurlijk kind van het personeelslid dat kinderbijslag geniet; • elk kind van de begunstigde partner (zie hierboven) dat samenwoont met het personeelslid en dat in het genot is van kinderbijslag; de begunstigde partner is dus fiscaal ten laste van het personeelslid; • elk samenwonend kind dat door een gerechtelijke beslissing wordt toegewezen aan het personeelslid en/of de begunstigde partner die fiscaal ten laste is dat in het genot is van kinderbijslag; • elk wettelijk, geadopteerd, gewettigd of natuurlijk kind van het overleden personeelslid dat ingeschreven was als begunstigde en in het genot is van verhoogde wezenbijslag. Vanaf het ogenblik dat er een einde komt aan de arbeidsovereenkomst kunnen de personeelsleden geen aanspraak meer maken op de voordelen van het medisch plan (zie verder) van ACTISOC. De partners en de kinderen verliezen de hoedanigheid van begunstigde uiterlijk vanaf de eerste van de maand volgend op : • het einde van de samenwoonst voor de ingeschreven kin-

deren van de begunstigde partner en de kinderen toegewezen door een gerechtelijke beslissing; • het verlies van het recht op kinderbijslag of verhoogde wezenbijslag; • de 25ste verjaardag voor de studerende kinderen; • de 21ste verjaardag voor de gehandicapte kinderen die vanaf dat ogenblik genieten van een inkomensvervangende tegemoetkoming als gehandicapte; • het verlies van de hoedanigheid van het statuut “fiscaal ten laste”; • het aanvatten van beroepsactiviteiten; • het openen van het recht op werkloosheids- of andere uitkeringen.

Medisch plan Dit plan bestaat uit 2 luiken : de curatieve geneeskunde en de erkende ziekten. Wat betreft de curatieve geneeskunde • ACTISOC betaalt maximum 40% terug van het remgeld (dat is het bedrag dat ten laste is van de patiënt, met name het verschil tussen het wettelijk vastgelegde honorarium en het terugbetalingstarief dat door het RIZIV wordt bepaald) bij medische prestaties (onder meer raadplegingen bij artsen en specialisten, medische beeldvorming, fysiotherapie, kinesitherapie, logopedie, hartrevalidatie) en voor farmaceutische producten die behoren tot de categorie A, B, C, CS en CX. Indien er geen terugbetaling voor deze producten is volgens de RIZIV-criteria, is er geen tegemoetkoming door ACTISOC. • ACTISOC komt bij bijzondere prestaties tegemoet op basis van een medisch voorschrift en als het ziekenfonds een tegemoetkoming doet. Het betreft brillen en lenzen, tandprothesen, orthodontie, logopedie, kinesitherapie, hoorapparaten, inspuitingen, podologie, medische analyses & labo-onderzoeken, ziekenvervoer, allerhande prothesen en rolstoel. • Voor een opname in een ziekenhuis behelst de tegemoetkoming de verblijfkosten en de medische verzorging gedurende een verblijf van minstens 1 nacht of het concept “daghospitalisatie”. Supplementen en erelonen in een 1 of 2 persoonskamer komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming. Bij een opname in een gesloten psychiatrische

Transcom-Info december 2013