Page 1

December 2013

Wij wensen iedereen een MAXI 2014 ! 10 / 2013

INFO

Brussel X

Afgiftekantoor :

Postabonnement


Inhoud Vervoer over de weg Eindejaars- en syndicale premies 2013 Actieplan sociale dumping Protocolakkoord brandstoffenhandel en nog veel meer...

p. 4

Te l e c o m Besparen op opleiding Boodschap aan nieuwe CEO

p. 14

Diamant Protocolakkoord 2013-2014 Uitbetaling wintervakantiegeld

p. 15

Water Solidair met de Noorse Risavika Dockers

p. 16

Post Actisoc: onbekend is onbemind Verlofplanning 2014

p. 17

Cultuur Duiding bij ontwikkelingen ÂŤkunstenaarsstatuutÂť

p. 21

Spoorwegen NPsC geeft advies Historiek hervorming in vogelvlucht KB-HR rail !

p. 23

Intersectoraal Sinterklaasfeest ACV-Transcom Anders-actieven In memoriam Solidair de kerstperiode in !

p. 28


Eindredactie : Jef Kerremans

Opmaak: Piet Catry Doneux - Mettet

Druk: Corelio Printing

Foto’s : Redactie ACV-Transcom

December 2013

Didier Smeyers, Ondervoorzitter

Katrien Verwimp, Voorzitter

Edito België staat gekend om zijn sociaal overleg. De sociale partners (werkgever en werknemer) onderhandelen op verschillende niveaus en sluiten zo verschillende akkoorden. Dat is tenminste de bedoeling. We zien de laatste weken vaker dat het sociaal overleg moeizaam verloopt, en in bepaalde gevallen zelfs afspringt. Neem nu de situatie bij Katoen Natie in de haven, waar de vakbonden eind juni het werk neerlegden. Dit gebeurde uit protest tegen het gebruik van logistiek bedienden bij Logisport, een dochteronderneming van Katoen Natie. In de zone waarbinnen Logisport werkt mogen enkel erkende havenarbeiders aan de slag zijn. Er zou gezocht worden naar een oplossing, dus hervatte iedereen het werk. Fernand Huts, de baas van Katoen Natie, had sindsdien slechts één gesprek met de bonden en daar was de kous mee af. Ondertussen geeft hij media-optredens bij de vleet, maar voor zijn eigen personeel heeft hij geen tijd. Een soortgelijke situatie bij Swissport op de luchthaven. De bagage-afhandelaar sanctioneerde een afgevaardigde van ACV-Transcom omdat die het werk onderbrak om de onderbemanning aan te klagen. Op verschillende diensten bij Swissport is er al lange tijd sprake van personeelstekort. Swissport intimideert het personeel, zodat afgevaardigden monddood worden gemaakt en ze iedereen onder de knoet kunnen houden. Ook in de transportsector begeven vakbonden zich op dun ijs. De onderhandelingen in de sector transport en logistiek sleept al enkele maanden aan, want werkgevers staan weigerachtig tegenover sociale vooruitgang voor arbeiders. De werkgevers houden er een vreemde denkwijze op na, want wat zouden ze zijn zonder hun personeel? Een beetje wederzijds respect is toch niet zo veel gevraagd? Dat gelukkige werknemers productiever zijn, is al langer bewezen. En is dit niet voor iedereen een win-winsituatie? Waarom luisteren veel bedrijven niet vaker naar de expertise van hun werknemers? Zij zien als eerste waar het foutloopt en waar iets kan verbeteren. Zo valt de roep van de vakbond over de toekomst van de NMBS in dovemansoren. De geïntegreerde structuur blijft de beste oplossing, zowel naar personeel als naar de reizigers toe, dat concludeerde ook een extern consultancybureau. Maar de overheid wil er niet van weten, de tweesplitsing staat op ons te wachten. Dus werkgevers, een gouden tip voor 2014: af en toe luisteren naar jullie werknemers doet heus geen pijn.


Vervoer over de weg

Eindejaarspremie 2013 Goederenvervoer en goederenbehandeling voor rekening van derden (RSZ 083) Bedrag en toekenningsvoorwaarden : Om recht te hebben op de eindejaarspremie 2013, moet je tijdens de referteperiode, die loopt 1 juli 2012 tot 30 juni 2013, als arbeider ingeschreven zijn in het personeelsregister van een onderneming voor goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of goederenbehandeling voor rekening van derden, behorende tot de RSZ-categorie 083. Het bedrag van de bruto eindejaarspremie is gelijk aan 5% van de brutolonen die 100% onderworpen zijn aan de RSZ en die je tijdens de referteperiode verdiend hebt bij één of meerdere werkgevers van de sector. Gelet op het groot aantal werknemers tewerkgesteld in de sector en op de toekenningscriteria, bepaalt het Sociaal Fonds, met behulp van een computer, welke werknemers recht hebben op de eindejaarspremie. Om recht te hebben op de eindejaarspremie, moet voor je prestaties tijdens de referteperiode minstens 3718,40 euro zijn aangegeven. Voor wie dit bedrag niet bereikt ingevolge arbeidsongeschiktheid, wordt evenwel rekening gehouden met een fictief loon voor gelijkgestelde dagen om het minimumloon te berekenen en wel als volgt : • het loon van de referteperiode wordt gedeeld door het aantal dagen waarop het betrekking heeft • dit gemiddeld dagloon wordt vermenigvuldigd met het aantal gelijkgestelde dagen; • het resultaat hiervan wordt bijgeteld bij het effectief verdiend loon Indien deze som hoger of gelijk is aan 3718,40 euro wordt de eindejaarspremie wel toegekend! Uitbetaling: In de loop van de maand november zal je als rechthebbende van het sociaal fonds een brief ontvangen met vermelding van het nettobedrag van je eindejaarspremie en van je gekende bankrekeningnummer. Indien je een nieuw bankrekeningnummer hebt, wordt je verzocht via het invulstrookje onderaan de brief, de BIC- en IBAN-codes van je nieuwe bankrekeningnummer zo vlug mogelijk (voor 30.11.2013) door te geven aan de Smals (maatschappij voor mecanografie

ter toepassing van de sociale wetten) waarvan het adres eveneens wordt vermeld op het strookje. De premie wordt – indien voorgaande correct is gebeurd vanaf 20 december via overschrijving uitbetaald door het Sociaal Fonds Transport en Logistiek en dit uitsluitend via overschrijving.

Handel in brandstoffen (RSZ 091) Voorwaarden: • Tijdens de referteperiode, die loopt van 1 juli 2012 tot 30 juni 2013, ten minste 50 effectieve of gelijkgestelde dagen totaliseren in de vijfdaagse werkweek of 60 dagen in de zesdaagse werkweek. Worden beschouwd als gelijkgestelde dagen: de dagen zoals zij zijn vastgesteld in de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie van de loonarbeiders. • Tijdens dezelfde referteperiode de sector niet vrijwillig verlaten hebben of niet ontslagen zijn om dringen­de redenen. De premie wordt vanaf dit jaar wel toegekend indien je ontslag voortvloeit uit overmacht ! • Werknemers die ontslagen zijn buiten de referteperiode (niet om dringende redenen) behouden het recht op uitbetaling van de eindejaarspremie indien de laatste werkdag nog valt binnen de referteperiode. • Ook de werknemers die de onderneming verlaten tijdens de referteperiode en wiens laatste werkdag buiten deze periode valt, maar bij een andere werkgever van de sector aan de slag zijn gegaan, behouden het recht op de eindejaarspremie. • Werknemers die in de loop van de referteperiode met (brug) pensioen zijn gegaan en de rechthebbende van de werknemers die in de loop van het refertejaar overleden zijn, behouden eveneens het recht op de eindejaarspremie Bedrag: • de bruto eindejaarspremie is gelijk aan 6,35 % van de brutolonen die 100 % onderworpen zijn aan de RSZ, die de werknemer verdiend heeft tijdens de hier bovengenoemde referteperiode bij één of meerdere werkgevers uit de sector • De berekening van dit bedrag geschiedt enkel op basis van de effectief aangegeven RSZ-lonen. Uitbetaling: De uitbetaling van de eindejaarspremie gebeurt eind de-


5

cember 2013 door het Sociaal Fonds van de ondernemingen van brandstoffenhandel.

Verhuisondernemingen (RSZ 084) Bedrag : 170 maal het werke­lijk betaalde uurloon van de maand december 2013, gedeeld door 12 en vermenigvuldigd met het aantal maanden arbeidsprestatie tijdens het jaar 2013. Dit werkelijk betaalde uurloon moet minstens gelijk zijn aan het conventioneel basisuurloon. Elke maand met minimum 14 kalenderdagen arbeidsprestaties (of gelijkgestelde dagen: verlof - gedeeltelijke werkloosheid - arbeidsongeval) wordt beschouwd als een volledige maand. De dagen verlof, economische werkloosheid en de dagen afwezigheid ten gevolge van een arbeidsongeval worden met dagen arbeidsprestaties gelijkgesteld Het totale bedrag kan met 1,24 euro worden verminderd per dag ongerechtvaardigde afwezigheid. Voorwaarden: Op de datum van uitbetaling werkzaam zijn in een onderneming van verhuis en aanverwante activiteiten en er minimum 6 maanden anciënniteit hebben. Hebben eveneens recht op de premie (mits aan de basisvoorwaarde is voldaan) : • De werknemers die in de loop van de referteperiode (kalenderjaar 2013) op pensioen of brugpensioen zijn gegaan • De rechthebbenden van de werknemers overleden in het betrokken ka-

lenderjaar • De werknemers die werden ontslagen om andere dan dringende redenen Hebben geen recht op de premie: • De arbeiders die de onderneming vrijwillig hebben verlaten of zonder opzegging werden ontslagen om dringende redenen • De arbeiders die in de referteperiode langer dan 6 maanden ziek zijn geweest en de totaliteit van de bijkomende vergoedingen die door het sociaal fonds wegens ziekte worden uitbetaald, hebben ontvangen. Uitbetaling: Deze premie wordt uitbetaald door de werkgever. De betaling dient verricht te worden op de laatste werkdag van de maand december 2013.

Taxi’s en Locatievervoer (RSZ 068) De werknemers die 200 voltijdse arbeidsdagen in de taxisector kunnen bewijzen tussen 1 juli 2012 en 30 juni 2013 hebben recht op een forfaitaire uniformvergoeding van 150 Euro per jaar. De werknemers die gedurende diezelfde referteperiode deeltijds tewerkgesteld werden, ontvangen het bedrag van de forfaitaire uniformvergoeding pro rata hun arbeidsregime. De eis om minimum 200 arbeidsdagen te kunnen bewijzen om recht te hebben op de uniformvergoeding, wordt eveneens verminderd naar evenredigheid met hun arbeidsregime. Deze premie wordt in de loop van het voorjaar 2014 uitbetaald door het So-

ciaal Fonds van de sector. Vanaf einde februari / begin maart ontvangt u een brief van dit Sociaal Fonds ter kennisname en ter controle van uw bankrekeningnummer.

Rijdend personeel autocars – speciale autobusdiensten (RSZ 085) Bedrag: Het maximumbedrag is vastgesteld op 1949,85 euro bruto voor voltijdse werknemers, proportioneel bedrag voor deeltijdse werknemers. In geval van vermindering van de arbeidsduur is deze premie gelijk aan een dertiende maand Voorwaarden: Chauffeurs die in de loop van het jaar 2013: • Op pensioen of brugpensioen zijn gegaan • In dienst zijn getreden • Ziek zijn geweest voor een totale periode van meer dan 6 maanden • Arbeidsongeschikt zijn geweest wegens een arbeidsongeval • Zijn ontslagen om andere dan dringende redenen Bekomen deze premie naar rata van het aantal maanden arbeidsprestaties. Elke effectieve arbeidsprestatie van minstens 10 dagen geldt voor een volledige maand. Worden gelijkgesteld met effectieve arbeidsprestaties: de wettelijke vakantiedagen en de dagen afwezigheid wegens ziekte/arbeidsongeval (met een maximum van 6 maanden). Chauffeurs die in de loop van het jaar 2013 zelf hun opzegging hebben be-


Vervoer over de weg

tekend en niet meer in dienst zijn op 31.12.2013, of werden ontslagen om dringende redenen, verliezen het recht op de eindejaarspremie. Uitbetaling: Voor de sector autocars: de betaling dient verricht te worden vóór de laatste werkdag van de maand december 2013. Voor de sector speciale diensten: de betaling mag in 2 schijven gebeuren: 50% vóór 31.12.2013 en 50% vóór 10.01.2014. Het totale bedrag waarop u recht heeft wordt in minde­ring gebracht met een voorschot van 74,39 euro bruto (56,86 euro netto) dat u zal uitbetaald worden door het Sociaal Fonds (zie punt 7).

Garagepersoneel autocar- en speciale autobusdiensten Bedrag: Op basis van het uurloon dat van kracht is op 01.12.2013 (of op datum van uitdiensttreding in bepaalde gevallen) volgens volgende formule : Uurloon 01.12.2013 x 38 u x 52 (weken) 12 maximum bedrag voor voltijdse werknemers. proportioneel bedrag voor deeltijdse werknemers (pro rata van de door hen gepresteerde arbeidsduur) De referteperiode : van 01.12.2012 au 30.11.2013. Voorwaarden Hebben recht op de volledige premie: alle leden van het garagepersoneel die op 30.11.2013 minstens 3 maanden anciënniteit hebben in de onderneming. Hebben geen recht op de premie :

• De arbeiders wiens contract beëindigd wordt in onderlinge toestemming, indien het schriftelijk akkoord geen clausule omtrent de eindejaarspremie bevat; • De arbeiders die de onderneming vrijwillig verlaten, indien de opzegging verstrijkt voor 30.11.2013 (behalve in de hierna genoemde gevallen). Hebben recht op een gedeelte van de premie gelijk aan 1/12de per maand tewerkstelling in de referteperiode (waarbij elke begonnen maand telt als een volledig gepresteerde maand): • De garagearbeiders die sedert tenminste 3 maanden al in de onderneming tewerkgesteld zijn, maar die nog geen jaar anciënniteit tellen op 30.11.2013; • De gepensioneerde en bruggepensioneerde leden van het garagepersoneel en de arbeiders die in de referteperiode ontslagen zijn om een andere dan dringende redenen; • De rechthebbenden van de in de referteperiode overleden arbeiders; • De deeltijdse arbeiders die zelf hun arbeidsovereenkomst beëindigen om een job met meer uren te krijgen; • De arbeiders die de onderneming vrijwillig verlaten in een periode van economische werkloosheid; • De arbeiders die de onderneming vrijwillig verlaten en op het moment van

hun vertrek 10 jaar of meer anciënniteit tellen; • De arbeiders wiens contract beëindigd werd wegens overmacht; • De arbeiders met een contract van bepaalde duur van minstens 3 maanden. Worden gelijkgesteld met effectieve arbeidsprestaties: • De dagen arbeidsongeschiktheid wegens ongeval of gewone ziekte met een maximum van 30 kalenderdagen per refertejaar • De dagen arbeidsongeschiktheid omwille van een beroepsziekte of arbeidsongeval beperkt tot maximum 12 maanden • De dagen arbeidsongeschiktheid wegens economische werkloosheid met een maximum van 150 dagen Voor elke dag van schorsing van de arbeidsovereenkomst die niet is gelijkgesteld, wordt het bedrag met 1/260ste verminderd Uitbetaling: De premie dient door de werkgever op 20 december 2013 ten laatste worden uitbetaald. Het totale bedrag waarop je recht hebt wordt in minde­ring gebracht met 74,39 euro bruto dat je zal uitbetaald worden door het Sociaal Fonds - zie punt 7)

Klachten omtrent het niet ontvangen van uw betalingsdocument of gelijk welke onregelmatigheid dienen het liefst na 20 januari en voor einde maart 2014 overgemaakt te worden aan uw regionaal ACV-Transcom secretariaat


7

Voorschot op de eindejaarspremie voor het rijdend personeel en het garagepersoneel van de autocar- en speciale autobusdiensten Het Sociaal Fonds neemt de uitbetaling op zich van een voorschot op de ein-

dejaarspremie. Dit voorschot bedraagt 74,39 euro bruto (56,86 euro netto) en wordt rechtstreeks op uw bankrekening gestort. De betaling van het voorschot door het Sociaal Fonds gebeurt op basis van de gegevens die de werkgever verschaft en is voorzien op 15.12.2013. Mocht u nog twijfels hebben of wenst u

meer inlichtingen, kan u steeds terecht op het nummer van onze Infolijn 078/15 15 16 (zonaal tarief).

Transportbedrijf Veurink plaatst werknemers centraal Tijdens de week van de KMO (25 tot 29 november) voerden we in West-Vlaanderen actie bij transport- en logistiek bedrijf A.J. Veurink. Die week ging onze aandacht immers uit naar onthaal en opleiding van werknemers in kleine en middelgrote ondernemingen. Onthaal en opleiding voor werknemers, dat is iets waar A.J. Veurink sterk op inzet! Bij Veurink werken een veertigtal chauffeurs en een tiental bedienden. De visie van het bedrijf volgens HR-verantwoordelijke Sandro Paravizzini: “Geen enkele vrachtwagen zal één kilometer rijden zonder een bekwame chauffeur die met passie zijn beroep uitoefent, zonder magazijniers die de goederen perfect laden en lossen, zonder dispatchers die de meest economische route en optimale beladingsgraad berekenen, zonder boekhoudafdeling die de administratie tot in de puntjes verzorgt, zonder leidinggevenden die hun passie overbrengen op hun medewerkers.” Een open communicatie, motivatie en degelijke opleiding (zoals een opleiding brandstofverbruik) zijn de basis om deze doestellingen te bereiken. Het personeelsverloop bij Veurink is nagenoeg nihil en het ziekteverzuim daalde op 3 jaar tijd van 8,16 naar 2,80 procent. Het bedrijf staat achter het principe: “Onze werknemers zijn onze ambassadeurs”. Zij hebben dagelijks contact met de klanten en stralen de bedrijfsvisie uit. Onze chauffeurs zijn het visiekaartje van ons bedrijf! Wij blijven dan ook inzetten op een goed personeelsbeleid. Chauffeur en syndicaal afgevaardigde Marnick Desal bevestigt het verhaal: “Een paar dagen met een peter rijden is heel positief. Via een nieuwsbrief worden we permanent op de hoogte gehouden van het reilen en het zeilen in het bedrijf en dat is heel motiverend.” Na de persconferentie werden alle werknemers uit de omliggende kleine en middelgrote ondernemingen uitgenodigd om kennis te maken met het ACV en onder het motto ‘Onthaal en opleiding in een KMO pas’ta?’ een lekkere pasta te verorberen. Een gesmaakt initiatief!


Vervoer over de weg

Syndicale premies 2013 Goederenvervoer en goederenbehandeling voor rekening van derden (RSZ 083) PC 140.03 Bedrag: 130 euro Hoe ontvangen? Via een betalingsdocument dat door het Sociaal Fonds Vervoer naar het rechthebbende lid wordt opgestuurd. Dit is het enige geldende document Betaalperiode: Vanaf begin december na ontvangst betalingsdocument Referteperiode: van 01.07.2012 tot 30.06.2013 Voorwaarden: • lid zijn van ACV-Transcom op het ogenblik van de betaling; • gedurende de hele referteperiode gesyndiceerd zijn; • hetzij : in elk kwartaal van de referteperiode voorkomen op de RSZ-aangifte (sector) voor minstens 42 arbeids- en of gelijkgestelde dagen in de 5-dagen week of 50 in de 6-dagenweek; • hetzij : in de referteperiode een brutoloon hebben van minimum 3.718,40 euro in de sector

Handel in brandstoffen (RSZ 091) (RSZ 081) PC 127 Bedrag: 130 euro Hoe ontvangen? Via een betalingsdocument dat door het Sociaal Fonds naar elke rechthebbende wordt opgestuurd. Dit is het enige geldende document Betaalperiode: Vanaf +/- 01.02.2014 na ontvangst betalingsdocument Voorwaarden: • lid zijn van ACV-Transcom op het ogenblik van de betaling; • minstens 12 maanden gesyndiceerd zijn; • tijdens het tweede kwartaal van 2013 voorkomen op de RSZlijsten van een firma uit de sector.

Verhuis (RSZ 084) PC 140.05 Bedrag: 130 euro Hoe ontvangen? Via een betalingsdocument te verkrijgen en in te vullen op uw ACV- of ACV-Transcom secretariaat Betaalperiode: vanaf december 2013 Voorwaarden: • lid zijn van ACV-Transcom op het ogenblik van de betaling; • minstens 12 maanden gesyndiceerd zijn; • in het bezit zijn van een verhuizerskaart P; • op 30.09.2013 tewerkgesteld zijn bij een verhuisonderneming.

Taxi’s (RSZ 068) PC 140.02 Bedrag: 125 euro Hoe ontvangen? Via een betalingsdocument te verkrijgen en in te vullen op uw ACV- of ACV-Transcom secretariaat. Dit is het enige geldende document Betaalperiode: vanaf december 2013 Voorwaarden: • lid zijn van ACV-Transcom op het ogenblik van de betaling; • minstens 12 maanden gesyndiceerd zijn; • op 30.09.2013 tewerkgesteld zijn bij een taxibedrijf; • getrouwheidspremie inbegrepen.

Autocars Speciale diensten (RSZ 085) PC 140.01 Bedrag: fulltime: 135 euro / parttime: 67,5 euro (deze bedragen kunnen mogelijk nog wijzigen) Hoe ontvangen? Via een betalingsdocument dat door het Sociaal Fonds naar elke rechthebbende wordt opgestuurd. Dit is het enige geldende document Betaalperiode: Vanaf 01.04.2014 na ontvangst betalingsdocument Voorwaarden: • lid zijn van ACV-Transcom op het ogenblik van de betaling; • minstens 12 maanden gesyndiceerd zijn; • tijdens de referteperiode van 01.04.2013 tot 30.06.2013 voorkomen op de RSZ-lijsten van een firma uit de sector; • werknemers die gedurende meer dan een jaar met ziekteverlof zijn ontvangen geen premie.

Wat moet jij doen om je syndicale premie te ontvangen? • Vul je betalingsdocument nauwkeurig . • Zet je handtekening onder het document. • Breng het binnen in een ACV-dienstencentrum of ACVTranscom secretariaat. Het is ook mogelijk het document op te sturen. • Je gegevens gaan in de computer en dan krijg je in de betaalperiode het geld op je rekeningnummer. Opgepast: alleen de officiële legitimatiekaarten en betalingsdocumenten zijn geldig !


9

Actieplan tegen Sociale Dumping De Ministerraad lanceert een actieplan in de strijd tegen de frauduleuze detachering van EU-werknemers in ons land, de zogenaamde sociale dumping.

Dit operationeel actieplan omvat een reeks maatregelen om efficiënter en strenger op te treden tegen deze belangrijke inbreuken op onze sociale en arbeidswetgeving en tegen de frauduleuze structuren erachter.

Context

Binnen de Europese Unie is er vrij verkeer van diensten, goederen, kapitaal en personen. Bedrijven, ook uit andere EU-lidstaten kunnen in België vrij diensten verrichten en hierbij een beroep doen op werknemers of zelfstandigen uit een ander land (‘detachering’). Het vrij verkeer heeft tal van voordelen en wordt niet ter discussie gesteld. Ons land wordt binnen bepaalde sectoren echter geconfronteerd met tal van misbruiken die ervoor zorgen dat Belgische werknemers, kleine zelfstandigen en correct werkende werkgevers, vaak familiebedrijven, uit de markt worden geprijsd. Bovendien worden de gedetacheerde werknemers in kwestie zwaar onderbetaald en worden ze tewerkgesteld in soms mensonterende omstandigheden. De strijd tegen deze praktijk van sociale dumping is dan ook een prioriteit voor de regering. Deze legislatuur werden er daarom, in het bijzonder in overleg met de transport-, bouw-, vlees-, en schoonmaaksector, al een heel aantal wettelijke of reglementaire maatregelen genomen (hoofdelijke aansprakelijkheid, schijnzelfstandigen, ter beschikking stelling, detachering, antimisbruikbepaling A1…). De zwaarste misbruiken moeten echter ook operationeel worden aangepakt en dit op verschillende fronten tegelijk. Het actieplan voorziet daarom in: • Doelgerichte controles door gespecialiseerde en gecoördineerde   teams • Een duidelijke strafvervolging en een geïntegreerde fenomeenbestrijding • Zwaardere straffen

Doelgerichte inspectie & controles a) Controles sociale dumping door de arrondissementele cellen Arbeidsauditeurs en inspectiediensten werken samen in de zogeheten arrondissementele cellen. Deze cellen worden voorgezeten door de arbeidsauditeur van het overeenstemmende arrondissement. In de arrondissementele cellen zullen minstens 1.500 van de 12.000 geplande controles gericht zijn op het vaststellen van grensoverschrijdende sociale dumping. Doelstelling is zorgvuldig gestructureerd controleren met de bedoeling om de zwaarste misbruiken vast te stellen. Daarbij zal o.a. datamining worden ingezet. b) Controles door de cel ‘sociale dumping’ De betrokken inspectiediensten zullen een operationele cel ‹sociale dumping› oprichten, bestaande uit de cellen COVRON van Toezicht Sociale Wetten (20 personen), GOT van Sociale Inspectie (20 personen versterkt met 6 bijkomende personen door verschuivingen binnen de Sociale Inspectie), 6 vertegenwoordigers van de inspectie RSZ, 5 vertegenwoordigers van de Inspectie van het RSVZ en vertegenwoordigers van de inspectie RVA. Deze cel voert de controles naar de meest complexe buitenlandse dossiers en geeft ook ondersteuning aan de controles van de arrondissementele cellen. Er wordt ook een strategisch comité opgericht. Dit zal met inachtneming van het principe van de scheiding der machten toezien op de werking van de cellen die de strijd tegen de grensoverschrijdende sociale dumping zullen aanpakken (arrondissementele cellen en de cel sociale dumping). Het comité volgt ook de werkzaamheden op, stelt zijn knowhow ter beschikking en koppelt terug naar de federale regering.   Strafvervolging en geïntegreerde fenomeenbestrijding In elk rechtsgebied wordt minstens één magistraat voltijds belast met sociaal strafrecht die voor zijn ressort tevens als referentiemagistraat wordt aangeduid voor sociale dumping. De Minister van Justitie neemt het initiatief om sociale dumping aan te duiden als effectieve vervolgingsprioriteit van de arbeidsauditoraten. De regering heeft eveneens beslist om tegen 1 februari 2014 gezamenlijke richtsnoeren uit te werken die een geïn-


Vervoer over de weg

tegreerde bestrijding van concentraties van kwalijke fenomenen in onze steden op punt zullen stellen. Daarbij gaat het hoofdzakelijk om wijken die geteisterd worden door een brede illegale economie waarin fenomenen als voertuigenzwendel, fiscale fraude en sociale dumping, oplichting, drugshandel en -productie, witwaspraktijken, prostitutie, wapentrafiek en mensenhandel legio zijn. De ministers van Justitie, Binnenlandse Zaken, Financiën, Sociale Zaken en Werk, en de staatssecretaris voor Fraudebestrijding zullen daarvoor voorstellen uitwerken.  

Strafverzwaring

In het kader van de strijd tegen sociale dumping zullen ook de straffen verzwaard worden. Op arbeidsrechtelijk vlak houdt sociale dumping een inbreuk op de loonbetalingsplicht in. De ernst van de inbreuk op de loonbetalingsplicht, en  de samenloop met andere vastgestelde manifeste inbreuken inzake arbeidsduur, premies, toeslagen, onwettelijke inhoudingen op het loon, zondagswerk en werk op feestdagen worden in rekening gebracht.

Europa   Door de Minister van Werk, de Minister van Sociale Zaken, de Minister bevoegd voor Zelfstandigen en de Staatssecretaris voor Fraudebestrijding wordt nagegaan of op Europees vlak een initiatief kan genomen worden om de informatie-uitwisseling tussen de nationale inspectiediensten te verbeteren. De uitstekende samenwerking tussen de Belgische en Franse inspectiediensten bij de controle op de toepassing van de detacheringsregels en de strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude is daarbij een schoolvoorbeeld. En dat al tien jaar. Op Europees niveau zullen de Belgische Ministers er onder meer voor blijven pleiten om de keuze van de controlemiddelen aan de lidstaten over te laten. De invoering van de solidaire aansprakelijkheid tussen hoofdaannemer en onderaannemer is een ander belangrijk aandachtspunt. De Eerste Minister is bereid om samen met Commissievoorzitter Barroso te bekijken hoe Europa de strijd tegen sociale dumping zo effectief mogelijk kan aanpakken.

Opnieuw geschenkencheques in de sector van de taxi’s en van het locatievervoer (PC 140.02) ! Net zoals de voorgaande jaren ontvang je in december als werknemer in de sector taxi’s en locatievervoer ook dit jaar een geschenkencheque ter waarde van 35 euro. Je zal wel moeten voldoen aan de volgende voorwaarden : • 3 jaar anciënniteit in je firma op 01.12.2013; • Minstens werken aan 50% ten opzichte van een voltijdse werknemer; • In 2013 minstens 1 dag effectief gepresteerd hebben. Je werkgever zal het bedrag van 35 euro trouwens kunnen terugvorderen bij het sociaal fonds van de sector.


11

Protocolakkoord brandstoffenhandel De onderhandelingen in de sector van de handel in brandstoffen zijn uitgemond in een protocolakkoord dat de sociale partners op 20 november ondertekenden. We wisten allemaal dat er geen grote koopkrachtverhogingen mogelijk waren, aangezien onze regering beslist had dat bij de sectorale onderhandelingen geen loonsverhogingen mochten worden afgesproken. Een aantal mogelijkheden voor een beperkte koopkrachtverhoging en voor een aantal kwalitatieve verbeteringen werden wel nog open gelaten. Zo vroegen we voornamelijk te onderhandelen over bonusplannen (cao 90), tijdskrediet (cao 103) en werkgelegenheidsplannen voor oudere werknemers (cao 104). Verder vroegen we de hospitalisatieverzekering toegankelijker te maken voor de gezinsleden, een verhoging van de bijdragen aan de 2de pensioenpijler, en een financiële tussenkomst van de werkgevers voor de verplichtte permanente vorming van hun chauffeurs. De onderhandelingen liepen desondanks niet van een leien dakje. Uiteindelijk strandden we op de volgende afspraken :

Hospitalisatieverzekering Alle arbeiders die in de sector van de brandstoffen werken hebben recht op een gratis hospitalisatieverzekering ten laste van hun werkgever. Ook gezinsleden kunnen zich bij deze hospitalisatieverzekering aansluiten mits een bijkomede premie, al dan niet betaald door de werkgever. Wij vroegen om paritair te onderhandelen met de verzekeraar om een aantal voorwaarden te verbeteren en om een verplichte tussenkomst te voorzien indien de gezinsleden van de werknemer zich mee willen aansluiten. Zo werden een aantal afspraken gemaakt die nog verder zullen uitgewerkt en gefinaliseerd worden in een paritaire werkgroep. • De franchise (per jaar) van 100 euro bij een tweepersoonskamer wordt afgeschaft, de franchise voor een eenpersoonskamer van 300 euro zal verminderd worden. • De pre- en posthospitalisatieperiodes zullen uitgebreid worden. • Er wordt een tussenkomst voorzien van het sociaal fonds van 10% bij aansluiting van gezinsleden.

Permanente vorming Al jaren vroegen we dat de uren van de permanente vorming als arbeidstijd zouden vergoed worden. Op dit punt hebben we nu dan toch resultaat geboekt. De uren van de nascholing in het kader van de vakbekwaamheid zullen voortaan als 100% arbeidstijd door de werkgever moeten betaald worden ! Ook de inschrijvingskost zal ten laste genomen worden door de werkgever. De sociale partners engageren zich tevens om er voor te ijveren dat de ADRbijscholingscursussen zouden meetellen in de permanente vorming en dit a rato van 14u per schijf van 35u (verplicht te volgen om de 5 jaar).

Eindejaarspremie Tot voor kort verloor je het recht op je eindejaarspremie indien je om gelijk welke reden tijdens de referteperiode de sector vrijwillig verliet. Vanaf dit jaar behoud je je recht indien je ontslag het gevolg was van een situatie van overmacht.

Einde loopbaan Werknemers zullen vanaf 52 jaar (en tot aan hun pensioenleeftijd) hun prestaties kunnen verminderen met 1/5de en dit ten belope van 1 volledige dag of 2 halve dagen per week. Dit onder de voorwaarde dat ze een beroepsloopbaan kunnen bewijzen van minstens 28 jaar. Deze vrije dagen moeten om organisatorische redenen echter, in principe worden opgenomen in het 2de of in het 3de trimester van het jaar, tenzij in overleg met de werkgever een andere regeling wordt getroffen. Een sectorale cao zal hiervoor worden afgesloten.

Overurenkrediet In de sector van de brandstoffen werd de interne grens (het aantal uren dat binnen de referteperiode van 1 jaar boven de gemiddelde arbeidsduur mag gepresteerd worden zonder dat er onmiddellijk inhaalrust moet genomen worden of zonder dat overuren moeten betaald worden) in 2009 reeds verhoogd van 65 tot 130 uren per jaar. Ingevolge de wet van


Vervoer over de weg

17 augustus 2013 betreffende de harmonisering van het arbeidsrecht en het KB van 11.09.2013 dat hiervoor de onderhandelingsprocedure vastlegt, zal deze grens van 130 uren verhoogd worden naar 143 uren. Opgelet echter, dit geldt nog steeds enkel en alleen voor het presteren van overuren naar aanleiding van onvoorziene omstandigheden of door

een buitengewone vermeerdering van werk. Ook het aantal uren waarvoor je als werknemer kan kiezen om af te zien van inhaalrust en om deze onmiddellijk als overuren uitbetaald te krijgen, zal verhoogd worden van 130 naar 143 uren !

Les Routiers Européens: voordelen van een lidmaatschap via ACV-Transcom Als je chauffeur bent, dan kan je Routiersdeelnemer worden. In dat geval, geniet je van heel wat voordelen: • Routiers gids: 6 maal per jaar ontvang je het Routiers Magazine met trucktests, chauffeursverhalen en informatie die voor jou als chauffeur interessant kan zijn • Routiers pas: je krijgt 5 procent korting in aangesloten Routiers restaurants in België en Nederland. Dat is dus 5 euro op elke 100 euro die je uitgeeft aan eten en drinken. De meeste deelnemers sparen op deze manier ruim 200 euro uit, voor dit bedrag kun je dan weer gratis eten en drinken in een van de aangesloten restaurants. • Routiers verzekeringen: je kunt gebruik maken van de goedkope Routiers verzekeringen. Onze organisatie heeft afspraken met grote verzekeraars, waardoor je als Routiersdeelnemer een flinke korting kunt krijgen. • Routiers+Bellen: Speciaal ontwikkelde telefoonabonnementen voor Routiers leden. Door gebruik te maken van een van deze abonnementen kan men veel geld besparen op de telefoonkosten, zowel voor de nationalen als de internationale chauffeur. • Polaroid: Ontvang een Polaroid zonnebril (t.w.v. 49,95 euro) bij een nieuw af te sluiten abonnement volledig gratis. Bestaande leden kunnen de bril bestellen voor de speciale prijs van 24,95 euro (inclusief verzendkosten). Meer info vind je op www.routiers.nl.

Al vele jaren is er een samenwerking tussen ACV-Transcom en de Stichting Les Routiers Européens. Het normale lidmaatschap vanuit België bedraagt 54 euro voor het volledige jaar 2014. Als lid van ACV-Transcom, geniet je echter een korting van 35%, zodat u slechts 35,10 euro hoeft te betalen. Je kan je aansluiten door 35,10 euro te storten op het rekeningnummer 789-5502924-35. Vergeet echter niet je volledige naam en adres duidelijk te vermelden. Je pasje en de Routiersgids worden u dan zo snel mogelijk toegestuurd.


13

GPS Haven Gent wijst (vrachtwagen) chauffeurs de weg Je weg niet terugvinden in het Gentse havengebied is verleden tijd. De nieuwe ‘GPS Haven Gent’ zal voortaan (vrachtwagen)chauffeurs de weg wijzen. Het Havenbedrijf Gent, de POM Oost-Vlaanderen en de gemeente Evergem sloegen hiervoor de handen in elkaar.

keer uit de dorpskernen gehouden. De Gentse haven ligt als multimodale haven in het logistieke hart van Europa. De haven sluit niet enkel aan op het Europese kruispunt van binnenwateren en het spoor maar ook op het kruispunt E40/ E17 en N49/R4 ringweg rond de haven.

Naast een klassiek adres hebben alle bedrijven in het havengebied en heel wat bedrijven errond een havennummer. Deze nummers staan in het havengebied op borden langs de weg aangeduid. Op basis hiervan vinden vrachtwagenchauffeurs, leveranciers en bezoekers vlot de juiste weg naar een bedrijf. Voortaan kan men deze havennummers in een gps opladen om zo nog vlotter en via een optimale route op de juiste bestemming toe te komen. De ‘GPS Haven Gent’ leidt het verkeer in goede banen: de bedrijven rond de dokken, in de logistieke parken of nabij de R4 zijn makkelijk vindbaar. De GPS brengt het verkeer tot aan de voordeur van de bedrijven waardoor de goederen in het havengebied veel vlotter aanen afgevoerd kunnen worden. Tegelijkertijd wordt zwaar ver-

Je kan de gps gratis downloaden op www.portofghent.be/gps De bestanden van de ‘GPS Haven Gent’ kan men op www.portofghent.be/gps gratis downloaden om ze vervolgens in een gpstoestel op te laden. Ze worden aangereikt voor diverse merken (zoals Garmin, Mio, Tom Tom). Trimble en Transics nemen de gegevens op in hun professionele, ingebouwde boordsystemen voor trucks. Kaartenmakers Tom Tom Maps (het voormalige Tele Atlas) en Here (vroeger Navteq) zullen deze info in de toekomst standaard integreren in hun gpskaartsystemen. Alle bedrijven met een havennummer ontvangen onder meer een display met een scheurblokje. Chauffeurs kunnen een blaadje van het scheurblokje meenemen. Daarop staat alle praktische informatie, om vervolgens hun gps te actualiseren.

Voordeel ACV-Transcom lid: Orditach USB-stick met kaartlezer Als lid van ACV-Transcom geniet je een korting van 30% op het programma Orditach Print. Voor 48,30 euro krijg je het programma op een USB-stick met ingebouwde kaartlezer. Deze kaartlezer kan buiten het programma ook gebruikt worden voor andere doeleinden. Waarvoor dient het? Dankzij het programma Orditach Print weten chauffeurs welke gegevens er op hun chauffeurskaart staan, zoals die geregistreerd worden door de digitale tachograaf: 1. Een compleet overzicht van de geleverde prestaties. 2. De rit van elke dag tot in het kleinste detail. 3. Een lijst met overtredingen op de

wetgeving van rij- en rusttijden. 4. De resterende rijtijd per dag. Er worden uiteraard geen gegevens gewist van uw chauffeurskaart. Alle overzichten of selecties zijn vlot af te drukken. De USB-stick werkt op Microsoft Windows XP of hoger (Vista en Windows 7). Het is wel mogelijk slechts één digitale bestuurderskaart in te voeren. Hoe kan je bestellen? • Stort 48,30 euro op het rekeningnummer 789-5502924-35. Vermeld je naam, lidnummer én het Transcomsecretariaat waar je de bestelling wenst af te halen. • Je bestelling kan ten vroegste één week na de effectieve betaling afgehaald worden op uw regionaal ACV-

Transcom secretariaat vervoer. • Neem voor de afhaling eerst contact op met het regionaal ACV-Transcom secretariaat Vervoer, zodat je niet voor een gesloten deur komt te staan. Meer informatie vind je op www. orditachprint.com, of via info@orditachprint.com Al onze secretariaten zijn uitgerust met een uitgebreide versie van Orditach Print. Hiermee kunnen we de beschikbare gegevens van jouw bestuurderskaart rechtstreeks integreren in ons loonprogramma, waardoor we nog gerichter kunnen helpen met problemen rond uitbetaling van het loon.


Te l e c o m

Wil Belgacom besparen op opleiding medewer ker s? In Europa moeten bedrijven 1,9 procent van de loonmassa besteden aan opleiding. Belgacom benadrukt dat zij met meer dan 3% ver boven de Europese norm zitten. Toch twijfelen we aan de juiste intenties van Belgacom in het dossier rond de actualisering van de opleiderspremie voor BCUmedewerkers. Daarom heeft ACV-Transcom op het paritair comité van september bij de voorlegging van het dossier gebruik gemaakt van het ‘Protocol van niet akkoord’. Het was twee jaar geleden dat we deze ultieme poging bovenhaalden om een dossier bij te sturen. Dit was onze verklaring: “ACV-Transcom stelt dat de recente aanpassingen aan het dossier geen antwoord geven op al hun bezorgdheden. Voor ACV-Transcom is opleiding een belangrijk gegeven omdat een goede opleiding een garantie is dat men als werknemer over de nodige competenties en ervaring kan beschikken om met het bedrijf mee te kunnen. Omdat binnen Belgacom de opleiding vooral binnenshuis wordt verstrekt is interne opleiding een belangrijke punt. Daarbij moeten de interne opleiders worden aangespoord om op een kwaliteitsvolle wijze opleiding te geven en dit te blijven doen. Besparen op deze post

is voor ACV-Transcom besparen op de kwaliteit van het personeel. Als er bespaard moet worden op externe opleidingen moet er intern voldoende aanbod zijn. ACV-Transcom concludeert dat Belgacom het vormingsaanbod wil beperken en wil besparen op interne vormingspakketten. Om die reden zal ACV-Transcom een Protocol van niet akkoord indienen. Het dossier wordt goedgekeurd met 15 stemmen voor en drie stemmen tegen. De vertegenwoordigers van ACV-Transcom stemmen tegen.” Ondertussen is het dossier op zich al grotendeels bijgestuurd bij het uitschrijven van de reglementering die de nieuwe premieregeling moet regelen. Daarnaast wordt het ‘Protocol van niet akkoord’ afgerond door een verzoeningsprocedure te doorlopen die alle discussiepunten overloopt. Bij het schrijven van dit artikel zal deze procedure waarschijnlijk een afronding vinden via de escalatieprocedure tot bij de waarnemende CEO(’s). De gelijke behandeling van de vormers van de BCU- en JCA-opleidingscentra is een zeer moeilijke discussie, wij die dachten dat na de integratie van de filialen in Belgacom er geen onderscheid meer zou zijn tussen de medewerkers, of zij nu van een filiaal komen of ooit rechtstreeks bij Belgacom beginnen werken zijn. Wij houden je op de hoogte over de afloop.

Boodschap aan de nieuwe CEO bij Belgacom Wat de toekomstige CEO van Belgacom zeker moet weten, is dat het bedrijf schitterende werknemers heeft die al je vertrouwen verdienen. Ze bewijzen zich al 20 jaar lang door de verandering van hun bedrijf op een bezielende manier te realiseren.Daarom rekenen zij op een bezielende leider met de juiste ideeën die hun levenswerk mee wil verder zetten, zonder hierbij schrik te hebben voor de uitdagingen die hiermee samengaan. Maar wat zien je werknemers als de ‘juiste ideeën’? Zonder hierbij oubollig te willen overkomen, rekenen zij op een CEO die charisma uitstraalt. Ook rekenen zij op iemand die vertrouwen kan losweken en hiermee bij de werknemers de creativiteit kan zijn gang laten gaan. Een die zeker geen angst op de werkvloer zoekt, menende dat angst (of negatieve stress) het meeste rendement en creativiteit zou opleveren. Nee, angst doodt juist de creativiteit! Ja, beste CEO, zorg voor vertrouwen bij je naaste medewerkers zodat zij dit vertrouwen kunnen laten doorstralen naar

hun naaste medewerkers en zo verder tot op de werkvloer en biedt hierbij de creativiteit alle kansen. Aanvaardt dat een project al eens kan fout lopen. Laat hen dan hieruit hun lessen leren maar moedig hen dan tegelijkertijd aan om verder te gaan met wat wél lukt. Je mag zelfs een beetje naïef zijn, maar niet te veel. Belgacom is geen speeltuin. Belgacommedewerkers rekenen op ‘respect’. De andere twee Belgacom-waarden ‘can do’ en ‘passion’ zullen dan automatisch ingevuld worden. Je mag gerust deze Belgacom-waarden in je vaandel overnemen, maar doe er dan ook iets mee en aanvaardt niet dat sommige van je managers deze waarden niet respecteren. Natuurlijk zijn je medewerkers er zich van bewust dat zij zich aan jou zullen moeten aanpassen en dat het voor jou ook een aanpassing zal zijn, maar daarvoor nemen jullie gewoonlijk 100 dagen. Wij wensen je als nieuwe CEO bij Belgacom dan ook zeer leerrijke eerste 100 werkdagen en wensen je alle succes toe.


Diamant

15

Protocol van akkoord voor 2 013 en 2 014 Na intensief overleg bereikten werkgevers- en werknemersorganisaties op 26 november een protocol van akkoord in het Paritair Comité voor de Diamantnijverheid en –handel. Dit is het resultaat: 1. Koopkracht: Verhoging van het percentage voor het Sectoraal Pensioenfonds met 1 procent voor iedereen (vanaf 1 januari 2014). Gezien de beperkingen rond loonsonderhandelingen, opgelegd door de Regering aan de sociale partners, hadden we geen enkele ruimte om loonsverhogingen te bespreken, laat staan te bekomen. Maar toch hebben we in het luik koopkracht toch een ernstige inspanning kunnen leveren door het percentage van het sectoraal pensioenfonds te verhogen. Het huidige percentage bedraagt 2 procent en vanaf 1 januari 2014 wordt dit verhoogd met 1 procent. 2. Verlenging van cao’s: Tot eind 2015 : aanvullende scholingsovereenkomsten; vervoerskosten; anciënniteitspremies; aanvullende werkloosheidsuitkeringen + 50 jarigen; maaltijdcheques; cadeaucheques; Tot eind 2014 : SWT 58 jaar; Vormingsinspanningen. 3. Een cao ‘vastkliksysteem’ zal afgesloten worden voor het jaar 2014 (cao 107) De cao’s van bepaalde duur hebben we met 2 jaar verlengd (tot eind 2015), behalve enkele uitzonderingen. De cao Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) op 58 jaar hebben we voor 1 jaar verlengd en dit ten gevolge van de maatregelen die ons door de Regering zijn opgelegd. Daardoor zal ook de cao ‘vastkliksysteem’, wat betekent dat je jouw recht op SWT (brugpensioen) kan vastklikken ook al blijft u aan het werk, slechts afgesloten worden voor 1 jaar. 4. Vorming en Opleiding: Versterking opleidingsbeleid zal verder binnen het Fonds worden uitgewerkt. Voor het Vormings- en opleidingsbeleid wordt er verwezen naar verdere versterking ervan binnen het Fonds voor de Diamantnijverheid waar projecten zoals de basiscursus diamantslijpen een succes zijn. 5. Concrete gevolgen inzake eenheidsstatuut zal verder worden besproken in een paritaire werkgroep, evenals een eventuele verbetering van de tewerkstellingspremie. Inzake de concrete gevolgen van het toekomstige eenheidsstatuut is verwezen naar een paritaire werkgroep, waarin

deze besprekingen verder zullen gezet worden. Ook zal in deze werkgroep onderzocht worden op welke wijze we de tewerkstellingspremie kunnen verbeteren naar de toekomst toe. Tevens wordt het bedrag van de aanvullende vergoeding voor + 50 jarigen bij werkloosheid afgerond van 4,96 euro naar 5 euro en worden de bedragen van de anciënniteitspremies eveneens naar de hogere euro afgerond. Ter vervollediging willen we nog even herhalen dat eerder dit jaar de cao SWT voor 56-jarigen met een loopbaan van minstens 40 jaar werd verlengd tot eind 2015 en dat de cao risicogroepen werd verlengd. Dat er cao’s werden ondertekend met betrekking tot bijkomende vakantiedagen voor arbeiders/sters van + 56 jaar en dat in de cao sectoraal pensioenstelsel een wijziging van de overeenkomst werd getekend voor arbeiders/sters van + 56 jarigen omtrent de verhoging van het percentage. 6. Sociale vrede wordt gewaarborgd voor de duurtijd van bovenvermeld protocol Uw vakbond heeft tijdens de onderhandelingen het uiterste uit de kan gehaald om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. We zullen ook in de toekomst dit engagement niet uit de weg gaan, want we staan nog voor grote uitdagingen voor wat betreft het statuut Arbeiders/Bedienden.

Uitbetaling wintervakantiegeld 2013 Voor wie? Alle diamantarbeiders die in 2012 in de diamantsector werkten, hebben recht op vakantiegeld voor de vierde vakantieweek in 2013 (van dinsdag 24 tot en met dinsdag 31 december 2013). Wanneer uitbetaling? Je krijgt het wintervakantiegeld de tweede week van december. De berekening kan u terugvinden op het rekeninguittreksel dat de Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid begin juni 2013 opstuurde. Nog geen vergoeding ontvangen? Kreeg je op 16 december 2013 nog geen vergoeding? Neem dan contact op met het secretariaat van ACV-Transcom/ Diamant (Lange Herentalsestraat 78, 2018 Antwerpen, 02/549.11.07) of rechtstreeks met de Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid (Hoveniersstraat 22, 2018 Antwerpen).


Water

Solidair met de Noorse Risavika Dockers In Noorwegen weigert Risavika terminal om een cao te tekenen met onze collega’s van de Norwegian Transport Worker›s Union (NTF). Ze laten niet toe dat havenarbeiders werken in overeenstemming met de nationale cao en volgens ILO (International Labour Organization) 137. Risavika Terminal erkent de ITF cargo handling clausule niet, bemanningsleden behandelen er de lading. Sinds 1 november is er een staking bezig op de terminal. Deze staking is erkend en wordt ondersteund door de Norwegian Confederation of Trade Unions, UNIO, Parat, ITF en vele andere internationale vakbonden. Op 27 November werden er acties gevoerd ter ondersteuning van het sociaal conflict. Niet enkel op de terminal zelf, maar over de hele wereld bezochten vertegenwoordigers van transportvakbonden Noorse ambassades om de problematiek aan te kaarten. ACV-Transcom koos ervoor om ook op deze manier solidariteit te tonen en stuurde een delegatie naar het Norway House in Brussel. Onze delegatie werd ontvangen door vertegenwoordigers van de ambas-

sade. De problematiek in Risavika was hen niet onbekend. Michel Claes, Algemeen Sector verantwoordelijke, schreef een brief die door Michael Voet aan ambassadeur Niels Engelschiøn werd overhandigd. “An Injury to One is an Injury to All !”

Dear Mr Ambassador Niels Engelschiøn, We are writing to you regarding the situation in Risavika Terminal. For your easy reference, please find attached leaflet explaining that situation.   ACV Transcom is a member of the International Transportworkers’ Federation (ITF), which represents more than 325,000 dockers around the world. We are concerned over the treatment of workers belonging to our fellow affiliate, the NTF.   We understand that the Risavika Management Board has refused to sign up to the national agreement covering dockworkers. We fully support the boycott action our colleagues in the NTF have taken in response to this. Further, we are outraged to learn that the Risavika Management Board is, or is intending to, use seafarers to carry out dockers’ cargo handling tasks in order to cut costs. This is in direct contravention of the ITF dockers’ clause and will not be tolerated by the ITF dockers’ community.   We herewith would urge you to request the Risavika Management Board to reconsider their position regarding both the national agreement and cargo handling arrangements as a matter of urgency.   We, along with our many colleagues around the globe, will be watching this dispute with interest and will not hesitate to take lawful action in support of workers at Risavika terminal should it not be resolved in the near future.   Yours truly,   Michel Claes General Secretary ACV Transcom


Post

17

ACTISOC onbekend is onbemind Personeelsleden die al enkele jaren aan de slag zijn bij bpost kennen allicht de voordelen van ACTISOC. De kans is echter groot dat dat voor heel wat nieuwkomers niet het geval is. Wat is ACTISOC? ACTISOC is de sociale dienst voor de actieve personeelsleden bij bpost. Het is een Vereniging Zonder Winstoogmerk die tot doel heeft sociale, morele en materiële hulp te ontwikkelen, te bevorderen en te bieden.

Voor wie? • alle statutaire en baremieke contractuelen personeelsleden van bpost in actieve dienst of daarmee gelijkgesteld of deze in disponibiliteit die genieten van een wedde- of plaatsvervangende vergoeding en op voorwaarde dat zij een ononderbroken bedrijfsanciënniteit hebben van minstens 12 maand; • de hulppostmannen met een bedrijfsanciënniteit van minstens 12 maanden; • de samenwonende partner van het personeelslid, gehuwd of wettelijk geregistreerd, met de begunstigde die fiscaal als ten laste wordt beschouwd volgens de loonberekeningsgegevens beschikbaar bij de werkgever; • elk wettelijk, geadopteerd, gewettigd of natuurlijk kind van het personeelslid dat kinderbijslag geniet; • elk kind van de begunstigde partner (zie hierboven) dat samenwoont met het personeelslid en dat in het genot is van kinderbijslag; de begunstigde partner is dus fiscaal ten laste van het personeelslid; • elk samenwonend kind dat door een gerechtelijke beslissing wordt toegewezen aan het personeelslid en/of de begunstigde partner die fiscaal ten laste is dat in het genot is van kinderbijslag; • elk wettelijk, geadopteerd, gewettigd of natuurlijk kind van het overleden personeelslid dat ingeschreven was als begunstigde en in het genot is van verhoogde wezenbijslag. Vanaf het ogenblik dat er een einde komt aan de arbeidsovereenkomst kunnen de personeelsleden geen aanspraak meer maken op de voordelen van het medisch plan (zie verder) van ACTISOC. De partners en de kinderen verliezen de hoedanigheid van begunstigde uiterlijk vanaf de eerste van de maand volgend op : • het einde van de samenwoonst voor de ingeschreven kin-

deren van de begunstigde partner en de kinderen toegewezen door een gerechtelijke beslissing; • het verlies van het recht op kinderbijslag of verhoogde wezenbijslag; • de 25ste verjaardag voor de studerende kinderen; • de 21ste verjaardag voor de gehandicapte kinderen die vanaf dat ogenblik genieten van een inkomensvervangende tegemoetkoming als gehandicapte; • het verlies van de hoedanigheid van het statuut “fiscaal ten laste”; • het aanvatten van beroepsactiviteiten; • het openen van het recht op werkloosheids- of andere uitkeringen.

Medisch plan Dit plan bestaat uit 2 luiken : de curatieve geneeskunde en de erkende ziekten. Wat betreft de curatieve geneeskunde • ACTISOC betaalt maximum 40% terug van het remgeld (dat is het bedrag dat ten laste is van de patiënt, met name het verschil tussen het wettelijk vastgelegde honorarium en het terugbetalingstarief dat door het RIZIV wordt bepaald) bij medische prestaties (onder meer raadplegingen bij artsen en specialisten, medische beeldvorming, fysiotherapie, kinesitherapie, logopedie, hartrevalidatie) en voor farmaceutische producten die behoren tot de categorie A, B, C, CS en CX. Indien er geen terugbetaling voor deze producten is volgens de RIZIV-criteria, is er geen tegemoetkoming door ACTISOC. • ACTISOC komt bij bijzondere prestaties tegemoet op basis van een medisch voorschrift en als het ziekenfonds een tegemoetkoming doet. Het betreft brillen en lenzen, tandprothesen, orthodontie, logopedie, kinesitherapie, hoorapparaten, inspuitingen, podologie, medische analyses & labo-onderzoeken, ziekenvervoer, allerhande prothesen en rolstoel. • Voor een opname in een ziekenhuis behelst de tegemoetkoming de verblijfkosten en de medische verzorging gedurende een verblijf van minstens 1 nacht of het concept “daghospitalisatie”. Supplementen en erelonen in een 1 of 2 persoonskamer komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming. Bij een opname in een gesloten psychiatrische


Post

instelling beperkt de tegemoetkoming zich tot de medische verzorging. • Een aanvraagformulier 510 moet hiervoor worden gebruikt.

Wat betreft de erkende ziekten • Het gaat om tuberculose, diabetes, kanker, multiple-sclerose kinderverlamming, hersenverlamming, aandoeningen van de hersenen (neurologie, epilepsie, psychiatrische aandoeningen), aandoeningen van het hart en de bloedvaten, reumatologische aandoeningen (reuma en orthopedie), gastro-intestinale en uro-genitale aandoeningen (maag- en darmstelsel, lever, gal, pancreas, schildklier, nieren), genetische aandoeningen, HIVvirus, aandoeningen van de luchtwegen, neurologische aandoeningen. De raadgevende geneesheer kan beslissen een ziekte te erkennen die niet in deze lijst is opgenomen. • De aanvraag om erkenning van een erkende ziekte gebeurt met het daartoe bestemde formulier vergezeld van een medisch dossier opgemaakt door de behandelende geneesheer van de begunstigde. Deze documenten moeten worden gestuurd naar de zetel van ACTISOC – 1105 Brussel. De raadgever geneesheer kan steeds bijkomende informatie of een nieuw medisch verslag opvragen. • De tegemoetkoming is vastgesteld op maximum 90% voor de medische kosten ten laste van de begunstigde (remgeld). • Een aanvraagformulier 510bis moet hiervoor worden gebruikt.

Medische bewijsstukken Bij de aanvraagformulieren dienen medische bewijsstukken gevoegd : • een gedetailleerd overzicht dat wordt afgeleverd door het ziekenfonds of de verzekeringsmaatschappij met vermelding van de verstrekte tegemoetkomingen. In geval van hospitalisatie moet de desbetreffende rubriek correct worden ingevuld; • een originele factuur afgeleverd door het ziekenhuis met de bedragen ten laste van de begunstigde na het toepassen van het derdebetalerssysteem door het ziekenfonds; een kopie van de facturen vergezeld van een staat van de terugbetaalde bedragen wordt aanvaard indien de begunstigde een ander medisch kostenplan heeft; • een overzicht afgeleverd door de apotheker met vermelding van de betaalde farmaceutische producten (het gaat om het “Attest van vergoedbare farmaceutische verstrekkingen in het kader van een bijkomende verzekering = BVAC-attest); • alle andere gedetailleerde bewijsstukken inzake geneeskundige verstrekkingen.

Termijn van aanvraag De indieningstermijn voor een tegemoetkoming door ACTISOC is vastgesteld op maximum 12 maand, te rekenen vanaf de datum van de eerste medische prestatie van het dossier of facturatiedatum. Na die termijn kunnen de medische kosten niet meer worden terugbetaald. Jaarlijks kunnen meerdere formulieren worden ingediend.

ACTISOC heeft nog andere actieterreinen. • ACTISOC biedt kortingen aan die worden bedongen bij bepaalde bedrijven, zoals voor reizen, pretparken, tijdschriften, vakantiehuizen, enz… Deze worden gebundeld in de Voordelengids, die je in het begin van het jaar in je brievenbus kan vinden. • Bijstand bij moederschap Een vast bedrag van € 150 wordt toegekend bij de geboorte van een kind en bij elke adoptie van een kind ten laste van de rechthebbende of van het rechthebbend paar. De aanvragen moeten door de rechthebbende of het rechthebbend paar worden ingediend door middel van een formulier 531 respectievelijk een formulier “Aanvraag toelage voor bijstand bij adoptie”, binnen een maximumtermijn van 12 maanden en op basis van een uittreksel uit de geboorteakte respectievelijk op basis van een officiële adoptieakte. Weeskinderen kunnen een beroep doen op Child Future. Zij ontvangen jaarlijks een tegemoetkoming op een geblokkeerde rekening. Op de leeftijd van 18 jaar krijgen zij hierover de beschikking. • Kindervakanties De kinderen vanaf 3 jaar tot 18 jaar van alle rechthebbende personeelsleden die deelnemen aan een kindervakantie met minstens 5 overnachtingen georganiseerd door een erkende organisatie tijdens een wettelijke schoolvakantie krijgen een tegemoetkoming van € 75. Per jaar en per kind wordt één tegemoetkoming verstrekt. Hiervoor dient


19

binnen 6 maand na het verblijf een ingevuld attest te worden gestuurd naar ACTISOC – Kindervakanties. Een bijkomend voordeel kan worden bekomen bij een aantal partners waarmee Actisoc samenwerkt. Kijk hiervoor in de Voordelengids in de rubriek Kindervakanties. • Sport, ontspanning en cultuur Dankzij Actisoc kan je ook aan een aantal sportmanifestaties deelnemen door middel van een groepsinschrijving (o.a. 20 km door Brussel). Tevens kan je deelnemen aan de jaarlijkse Foto- en Kunstwedstrijd. Ook zijn er kortingen op culturele activiteiten. Ook deze worden aangekondigd in de Voordelengids of in Actisocnews. En ook de jaarlijkse Familiedag en het

Paasevenement worden door Actisoc georganiseerd. • Financiële hulp ACTISOC geeft hulpgeld bij uitzonderlijke situaties zoals tijdelijke financiële problemen, zware geneeskundige uitgaven, scheiding, dringende herstellingen aan het voertuig om zich naar het werk te begeven, natuurrampen, brand, waterschade, een zwaar ongeval, medische kosten, … Een gewoon hulpgeld kan ook worden toegestaan voor personeelsleden van wie de kinderen hogere studies volgen. Het maximumbedrag bedraagt € 2.000 en is terugbetaalbaar op 12 maand.

Je kan voor meer informatie steeds terecht in onze gewestelijke secretariaten, het reglement van de VZW raadplegen op het intranet van bpost of een mail sturen naar infosoc@bpost.be. Telefonisch kan je de VZW ACTISOC bereiken via 02/2768203 (vragen in verband met Medische tussenkomsten, bijstand bij moederschap, hulpgelden) en het nummer 02/2768282 (voor bestellingen van tickets en bonnen, vragen over sport, cultuur en de Voordelengids).

Eindejaarstoelage 2013: rechtzetting In ons vorige artikel over de eindejaarstoelage slopen enkele foutjes. We excuseren ons voor de eventuele verwarring die hierdoor is ontstaan. Om in aanmerking te komen voor de eindejaarstoelage moet de hulppostman in de loop van de referentieperiode van 1 januari tot 30 september gewerkt hebben én een bedrijfsanciënniteit van minstens 24 maanden hebben uiterlijk op 1 december van het lopende kalenderjaar. Het forfaitair gedeelte van de toelage voor een statutair personeelslid en voor een baremiek contractueel personeelslid bedraagt 621,13 euro. Voor een baremiek contractueel personeelslid is de eindejaarstoelage onderworpen aan de sociale bijdragen voor het gedeelte dat wordt uitbetaald onder code 24. Voor de hulppostman bestaat de toelage uit een forfaitair gedeelte van 471,13 euro.


Post

Ver lofpl anning 2 014 De volgende dienstorganisatie is goedgekeurd op het Paritair Comité van 28 november 2013. De reglementering bepaalt dat indien de verlofaanvraag wordt geweigerd door de verlofverantwoordelijke, hij steeds de reden van de weigering moet vermelden. Let er dus steeds op dat dit gebeurt om latere betwistingen te vermijden. Bij je verlofplanning kan onderstaande informatie goed van pas komen.

De 10 wettelijke feestdagen in 2014 Nieuwjaar Paasmaandag Feest van de Arbeid Hemelvaartsdag Pinkstermaandag Nationale Feestdag O.L.V.-Hemelvaart Allerheiligen Wapenstilstand Kerstmis

woensdag 1 januari maandag 21 april donderdag 1 mei donderdag 29 mei maandag 9 juni maandag 21 juli vrijdag 15 augustus zaterdag 1 november dinsdag 11 november donderdag 25 december

Er is geen enkele opnieuw vastgelegde wettelijke feestdag voor het jaar 2014.

Wettelijke feestdagen die in 2014 samenvallen met de normale dag van inactiviteit Het in de onderstaande tabel vermeld aantal dagen is enkel van toepassing op de personeelsleden die gedurende het volledige jaar dezelfde dienst verzekeren, namelijk een LM of LS 12/12e dienst. Het personeelslid dat vrij is op ... maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

Vrij te nemen wettelijke feestdagen 3 1 1 3 1 1

Het personeelslid dat van arbeidsregime verandert, heeft recht op vrij te nemen wettelijke feestdagen voor de wettelijke feestdagen die vallen op de inactiviteitsdagen van het op dat ogenblik effectief uitgevoerd arbeidsregime.

Extra wettelijk verlof Er is voor het RSS Fysiek Netwerk, de RSS Contact Centers en de betrokken schoonmaakdiensten een dag extrawettelijk verlof vastgelegd, namelijk vrijdag 26 december. De personeelsleden van wie de inactiviteitsdag op deze vastgelegde dag valt en zij die prestaties leveren op deze dag, behouden een dag vrij te nemen extrawettelijk verlof.

De organisatiespecifieke regeling voor 2014 Op de wettelijke feestdagen en de vastgelegde extrawettelijke verlofdagen worden in de verschillende entiteiten specifieke organisaties toegepast. Centrale en regionale diensten: Normale uitvoering van de activiteiten op donderdag 2 januari, vrijdag 2 mei, vrijdag 30 mei, maandag 10 november en vrijdag 26 december RSS Fysiek Netwerk en RSS Contact Centers: Volledige sluiting op vrijdag 26 december. Open op zaterdag 27 december Plaatselijke feestdag: De Clustermanagers zullen, in overleg met de sociale partners, een lijst opstellen van de kantoren die zich bevinden op locaties waar: • de plaatselijke feestdag een reële weerslag heeft op de economische bedrijvigheid (kantoor onbereikbaar, alle winkels gesloten, …) • de veiligheid van het kantoor of van de personeelsleden die dag in het gedrang kan komen. Op deze locaties zullen de loketten naar keuze volledig of gedeeltelijk (een halve dag of iets vroeger dan het normale uur) zijn gesloten. MSO kantoren Sorting en Masspost Centra: Normale werking van alle diensten op donderdag 2 januari, vrijdag 2 mei, vrijdag 30 mei, maandag 10 november en vrijdag 26 december in : • de uitreikingskantoren en Logistieke Platformen (met inbegrip van financiële verrichtingen, buslichtingen, afhalingen ten huize en afhalingen in de PostPunten); • de Masspostcentra; de Masspost Hypercentra. Schoonmaakpersoneel in de netwerken: De dienst wordt niet verzekerd in de kantoren waar de activiteit wordt opgeschort, namelijk in de kantoren in het RSS Fysiek Netwerk en de RSS Contact Centers die gesloten zijn op vrijdag 26 december. Een specifieke organisatie geldt in de gemengde entiteiten waar de activiteit niet volledig wordt opgeschort.


Cultuur

21

Duiding bij de ontwikkelingen in het ‘kunstenaarsstatuut’ Op 6 november berichtten de media dat de bevoegde ministers Onkelinx en De Coninck aan de slag zijn gegaan met het advies van de Nationale Arbeidsraad van vorig jaar (advies 1810 van 17 juli 2012). Ze wouden nog voor het einde van het jaar het een en ander regelen via de programmawet. Dit is een gunstige ontwikkeling. In het licht van deze ontwikkelingen willen we graag één en ander uitklaren. Het kunstenaarsstatuut omvat twee luiken: een luik werkloosheid, dat valt onder de bevoegdheid van Minister De Coninck, en een luik sociale zekerheid, waarvoor Minister Onkelinx bevoegd is. Beide luiken staan los van elkaar en missen tot op heden afstemming. Hierna schetsen we heel kort het wettelijk kader en de belangrijkste knelpunten. Daarna gaan we dieper in op enkele voorstellen die de Nationale Arbeidsraad formuleerde en die de basis vormen van het werk dat nu door de bevoegde kabinetten wordt gedaan.

A. Wettelijk kader Kunstenaars kunnen aan de slag als zelfstandige, als werknemer of als ambtenaar. Voor de kunstenaar die als zelfstandige aan de slag gaat, bestaan er nog geen specifieke maatregelen. Hier is nog werk aan de winkel. De kunstenaar die als werknemer werkt, kan zijn professionele artistieke activiteit op drie manieren organiseren: 1. met een arbeidsovereenkomst; 2. via een SBK (een daartoe erkend interimkantoor); 3. op basis van het vermoeden van werknemerschap, de zogenaamde 1bis. Dit gebeurt wanneer er in opdracht artistieke prestaties worden geleverd, zonder dat er een arbeidsovereenkomst is (het zogenaamde ‘sociaal statuut van de kunstenaar’).

B. Knelpunten 1. Het vermoeden van werknemerschap (artikel 1bis): een artiest die artistieke prestaties levert in opdracht ontvangt hiervoor een vergoeding - ook al is er geen arbeidsovereenkomst. Zonder duidelijke opdrachtgever kunnen artiesten zich echter niet op dit vermoeden beroepen om in aanmerking te komen voor een werknemersstatuut. Het probleem is dat heel wat artiesten er desondanks van uitgaan dat artikel 1bis speelt, ook wanneer er geen opdrachtgever is. Hierdoor ontstond onder andere het oneigenlijk gebruik van deze bepaling en kwam het systeem onder druk te staan. 2. De werkloosheidsreglementering: kunstenaars die als werknemer aan de slag zijn, kunnen genieten van bepaalde voordeelregels in de werkloosheidsregeling. Deze specifieke voordeelregels werden ontwikkeld omwille van de atypische manier van werken: wisselende werkgevers en vaak zeer kortlopende en/of tijdelijke opdrachten. De RVA beperkte deze voordeelregels tot artiesten die werken in het spektakelbedrijf (podiumkunsten, audiovisuele sector en filmsector). Daarnaast wordt tot nog toe een aantal bepalingen enkel toegepast op de uitvoerende kunstenaars of schouwspelartiesten. Er zijn evenwel heel wat kunstenaars aan de slag in andere sectoren of scheppende kunstenaars, die door deze beper-


Cultuur

kende interpretatie niet in aanmerking komen voor de gunstige regels i.v.m. de werkloosheidsreglementering. 3. Het sociaal statuut beperkt zich tot kunstenaars-werknemers. Voor de zelfstandige artiesten dringen zich ook een aantal aangepaste maatregelen op, maar deze maken geen deel uit van de voorstellen die nu op tafel liggen.

C. Oplossingen Het advies van de NAR focust op de kunstenaars-werknemer, dus op de eerste twee knelpunten. Om het gebruik van artikel 1bis beter af te lijnen, wordt een visum voor kunstenaars ingevoerd. Het is correcter om te spreken over een visum artikel 1bis: enkel diegenen die zich op dit vermoeden willen beroepen, zullen dergelijk visum moeten aanvragen. Kunstenaars die dus werken met een arbeidsovereenkomst of via een SBK, zullen dat kunnen blijven doen en hebben geen visum nodig om bijvoorbeeld in de werkloosheid als kunstenaar erkend te worden. Dit visum onderscheidt zich ook van de zogenaamde kunstenaarskaart, die al ingeschreven was in de bestaande reglementering, maar nog niet werd ontwikkeld. De kaart is bedoeld om het systeem van de kleine vergoeding uit te voeren. Dit systeem geldt voor kleinschalige artistieke prestaties waarbij geen onderwerping aan de sociale zekerheid voorzien is, omwille van de beperkte omvang ervan. De NAR vraagt dat deze kaart wordt ingevoerd, omdat ze een specifieke garantie biedt aan zowel de opdrachtge-

ver als de kunstenaar dat er geen onderwerping aan de sociale zekerheid is en dat het vermoeden van 1bis niet speelt. Zowel het visum als de kaart zouden worden uitgereikt door de commissie kunstenaars. De werking van deze commissie moet daartoe worden aangepast: zij moet meer aansluiting vinden bij de praktijk en een ruime vertegenwoordiging van het veld omvatten. M.b.t. de werkloosheidsreglementering suggereert de NAR om het onderscheid tussen scheppende en uitvoerende kunstenaars op te heffen en ze op een gelijke manier te behandelen. Het advies van de Nationale Arbeidsraad vormt een doordachte en goede basis voor een goede afstemming tussen het sociaal zekerheidsstatuut en het werkloosheidsstatuut. De implementatie ervan zou garanderen dat de huidige ongelijkheden worden weggewerkt (tussen scheppende en uitvoerende kunstenaars in de werkloosheidsreglementering). En dat het regime (het ‘kunstenaarsstatuut’) dat werd ontwikkeld om tegemoet te komen aan de noden van de artiesten, beperkt wordt tot deze groep artiesten. Met andere woorden dat de kwetsbare kunstenaars kunnen blijven gebruik maken van deze voor hen zo noodzakelijke regels.


S Mpooboi lriwt ee igt e n

23

De Nationale Paritaire Commissie geeft advies Het vierde bijvoegsel aan het beheerscontract In het vierde bijvoegsel aan het beheerscontract tussen de Staat en de NMBS, dat voor advies aan de Nationale Paritaire Commissie werd voorgelegd, viel ons de Diaboloproblematiek op. Op 24 oktober 2013 besliste de regering dat er meer treinen door de luchthavenverbinding (Diabolo) moeten rijden. Deze verplichting wordt in dit vierde bijvoegsel van het lopende beheerscontract vastgelegd. Wanneer de NMBS een bijkomende opdracht wordt opgelegd, zou je ook veronderstellen dat daartegenover ook een compensatie zou staan. Dit is echter niet het geval. Er wordt voor bijna 9 miljoen euro aan de investeringsdotatie onttrokken om door te schuiven naar de exploitatiedotatie. Voor de Staat een nuloperatie.

Waarom moeten er meer treinen worden ingezet ? Het Diaboloproject was één van de eerste projecten in het kader van PPS (publiek-private samenwerking). Deze projecten worden opgestart om bepaalde werken te laten uitvoeren in opdracht van de openbare overheid, die op het ogenlik niet over de nodige financiële middelen beschikt. Ze zoekt daarom privé-investeerders. Voor de Diabolo gaat het over Diabolo Northern. Dit bedrijf werd in 2007 gesticht door het Duitse HSH Nordbank en het Australische Babcock & Brown. De aandelen zijn intussen doorverkocht aan International Public Partnerships, een Britse investeerdersgroep.

In het contract met Diabolo Northern werden garanties gegeven inzake de inkomsten. Eén van de meest bekende is de Diobolotaks die elke reiziger moet betalen wanneer hij in Brussel Nationale Luchthaven gebruik maakt van de trein. Er werden nog enkele andere clausules voorzien, waarop we geen zicht krijgen. Maar het aantal ingelegde treinen in de toltunnel zal hieraan niet vreemd zijn. Tijdens de Nationaal Paritaire Commissie lieten we opmerken dat de regering de NMBS de opdracht gaf om meer treinen door de Diabolo te sturen zonder hierbij voor de nodige middelen te zorgen. Op onze vraag wie het contract afsloot werd geen antwoord gegeven. We konden niet nalaten om ook te vermelden dat publiekprivate samenwerking een winstgarantie geeft aan de private partner en de lasten doorschuift naar de gemeenschap. Kan het nog neoliberaler ?

Het voorontwerp van KB voor de oprichting van HR Rail De minister had de NMBS Holding gevraagd om het voorontwerp van Koninklijk Besluit over de oprichting van HR Rail voor advies aan de Nationale Paritaire Commissie voor te leggen. Ter voorbereiding van het advies heeft de belangengroep Spoorwegen op 18 november 2013 haar Nationale Vakbondsraad samengeroepen. Het wantrouwen naar de nieuwe structuur was totaal. De vergadering bevestigde zijn vroeger standpunt: de geïntegreerde structuur is beter dan de opsplitsing die vandaag wordt gepresenteerd. De vergadering maakte zich zorgen over de leefbaarheid van HR Rail en over verspreiding van de sociale dialoog over de drie bedrijven (NMBS, Infrabel en HR Rail). De beperkte inbreng van de sociale partners in de dienstenovereenkomsten en de toegenomen individuele beslissingsbevoegdheid van zowel NMBS als Infrabel verontrustten de deelnemers. ACV-Transcom heeft de aangebrachte argumenten van haar instantie in haar motivatie opgenomen en een negatief advies gegeven.


Spoorwegen

De historiek van de her vorming in vogelvlucht Op 1 december was het twee jaar geleden dat de regering Di Rupo het regeerakkoord voorstelde. De regering stuurde hierin aan op een organisationele vereenvoudiging van de NMBS-Groep door de vermindering van het aantal entiteiten. De voornaamste bedoeling hiervan was om beter te beantwoorden aan de noden van de reizigers. Na zijn ontmoeting met Siim Kallas , Europees Commissaris voor Transport, werd vlug duidelijk dat de toenmalige voogdijminister Magnette zich wou profileren tot de beste leerling in de klas. Het tweeledige model, de favoriet van Europa, werd naar voren geschoven. In dit model was er een scheiding tussen de spoorwegoperator en een onafhankelijke infrastructuurbeheerder.

Geïntegreerde structuur ACV-Transcom was ook voorstander van een vermindering van entiteiten, maar interpreteerde de regeringsverklaring op een drastischere manier. Een terugkeer naar een geïntegreerde structuur bood voor ons meer waarborgen op een kwaliteitsvolle dienstverlening, stiptere treinen en meer veiligheid. De door de regering gewenste schaalvoordelen zouden trouwens nog groter zijn dan in de tweeledige structuur. We hebben dit vorig jaar in september duidelijk gemaakt tijdens een bezoek aan de partijvoorzitters van de regeringspartijen en in een wetenschappelijk onderbouwde analyse, die we overmaakten aan Magnette en de leden van het kernkabinet.

Stiptheid daalt De grafiek vat onze analyse perfect samen: de stiptheid begon te dalen vanaf het moment dat de geïntegreerde NMBS werd gesplitst in drie bedrijven (2005). Terwijl de NMBSHolding slechts marginaal tussenkomt in het productieproces zelf, situeren de oorzaken van de slechtere stiptheid zich op het vlak van de samenwerking tussen Infrabel en NMBS. En het zijn juist deze twee entiteiten die men wil bewaren. De publieke opinie slikte de hervormingsplannen omdat de reiziger zogezegd centraal werd gesteld. Het is echter niet door enkel de communicatie met de reiziger vol-

ledig in handen te leggen van de NMBS, dat die samenwerking wordt opgekrikt en dat de stiptheid zal verbeteren. En wie zal het NMBS-bashen alweer mogen opvangen, net zoals ze het de voorbije jaren hebben gedaan? Juist… het personeel dat zich elke dag wel inzet om die reiziger centraal te plaatsen. Bedankt, beste politici, dat u de verantwoordelijkheid heeft genomen om niets essentieel te veranderen.

Hervorming Op een moment dat we nog in hoopvolle verwachting waren van een antwoord op onze visie, keurde de Ministerraad begin januari 2013 de krijtlijnen goed van de nieuwe structuur. De politici namen, tegen het advies van vakbonden en andere stakeholders in, de beslissing om de NMBS-Groep te hervormen naar twee bedrijven. Er zou bovendien een dochteronderneming komen (HR Rail), dat het personeel ter beschikking zou stellen van de NMBS en Infrabel. De teerling was geworpen.

Blijven strijden ACV-Transcom bleef en blijft de geïntegreerde structuur verdedigen. Het kreeg van zijn instanties wel het mandaat om op de uitnodigingen van het kabinet van Labille, de vervanger van Magnette, in te gaan. Enkel op die manier konden we de stem van het personeel blijven vertolken met het oog op een zo groot mogelijke vrijwaring van onze rechten.


25

Ons mandaat omvatte de herbevestiging van de geïntegreerde structuur, het behoud en de inhoud van ons statuut, de versterking van de positie van HR-RAIL en het verkrijgen van een maximum aan informatie over de globale visie van de nieuwe structuur.

Geen compromis We benadrukken dat wat vandaag op tafel ligt in geen geval als een compromis tussen regering en vakbonden kan worden gelezen. We hebben in het door de regering vastgelegde kader wijzigingen kunnen aanbrengen, scheve situaties rechtgetrokken, construc-

tieve aanbevelingen gedaan tijdens informele contacten, maar telkens weer werd de uiteindelijke beslissing om een voorstel al of niet te weerhouden op de interkabinettenwerkgroep tussen kabinetsmedewerkers van de ministers genomen. Van echte onderhandelingen was dus geen sprake. Met de volmachtenwet van 31 augustus 2013 gaf het parlement groen licht aan De bevoegde minister Labille om de hervorming in sneltempo voor 31 december 2013 te realiseren. In plaats van besprekingen in de commissie Infrastructuur en een maatschappelijk debat in de plenaire vergadering van de Kamer, kreeg de voogdijminis-

Wat zijn onze voornaamste opmerkingen op de hervorming? Ons pleidooi voor een eenheidsstructuur werd niet gehoord. In het door de Minister opgestelde schema hebben we zoveel mogelijk trachten bij te sturen, maar we hebben het niet altijd gehaald. Een greep uit de grabbelton van de zaken waar we minder of niet tevreden mee zijn: • Financiering : De financiering van het sociaal overleg ( opdracht van openbare dienst) wordt jaarlijks voorzien in de begroting. Dit is geen garantie voor een structurele financiering. • Het is jammer dat enkel het organiseren en het beheren van de sociale dialoog op het niveau van de Belgische Spoorwegen” als opdracht van openbare dienst wordt beschouwd. • Wat betreft de dienstenovereenkomsten tussen HR-Rail enerzijds en Infrabel / NMBS anderzijds, geldt enkel een voorafgaand niet bindend advies van de NPC. • Aan de eenheid van sociale dialoog op collectief niveau wordt afbreuk gedaan door voor elke vennootschap afzonderlijk te voorzien in andere strategische bedrijfscomités, gewestelijke paritaire commissies en voorzieningen voor welzijn • Er zijn drie werkgevers voor wat betreft de individuele beslissingen ten aanzien van het personeel. Dit hoeft op zich geen probleem te zijn indien er een garantie/procedure zou zijn voor een gelijke toepassing van gelijke regels, ongeacht voor welke van de drie vennootschappen een personeelslid werkt. Dit ontbreekt echter enigszins in het huidige ontwerp van KB Rail.

ter Labille, gesuperviseerd door een kransje regeringsleiders, de opdracht om Koninklijke Besluiten op te stellen, die pas later door het Parlement moeten worden bevestigd zodat ze kracht van wet krijgen. Boven onze hoofden werden beslissingen genomen over het schuldbeheer, over fusies en afsplitsing,…. ACVTranscom werd enkel bij de uitwerking van het KB over HR RAIL informeel betrokken.

Administratieve toestand personeel De administratieve toestand van het personeel blijft op 1 januari 2014 dezelfde als op 31 december 2013. Indien er een transfer van de activiteit is naar een andere vennootschap, volgt de werknemer de activiteit. Andere basisprincipes zijn: • Geen verandering van graad • Geen afschaffing van kaderposten • Geen verlies van arbeidsplaatsen  • Geen dubbele kaderposten maar fusie • Respect voor de statutaire regels Omdat er voor sommige personeelsleden onduidelijkheid heerst (verkeersinfobedienden, NIT-ploegen,...), heeft ACV-Transcom paritair overleg geëist. Op het sturingscomité van 25 november heeft Jo Cornu ons beloofd dat dit in alle transparantie zou gebeuren.


Spoorwegen Wat zijn de belangrijkste elementen van het KB HR Rail? A. Twee belangrijke verworvenheden • HR Rail is de enige werkgever van het statutaire en niet statutaire personeel van de Belgische Spoorwegen, al dan niet ter beschikking gesteld aan Infrabel en NMBS. • Het personeelsstatuut, het syndicaal statuut, alsmede alle personeelsreglementering die bestond op 31 december 2013, gaan van rechtswege over op HR Rail en vormen het eerste personeelsstatuut, het eerste syndicaal statuut en de eerste personeelsreglementering. Hierdoor worden de principes van eenheid van statuut en van de unieke werkgever gegarandeerd. B. Basistaken HR Rail 1° de selectie, de aanwerving, oriëntatie en het in kaart brengen van de talenten en competenties van het statutaire en niet statutaire personeel dat nodig is voor de uitoefening van de opdrachten van HR Rail, Infrabel en NMBS; 2° de betaling van de bezoldigingen; 3° de transversale opleiding van het statutair en niet statutair personeel; 4° betaling van gezinsbijslagen; 5° beheer en uitvoering van de activiteiten van de Kas der Geneeskundige verzorging; 6° het beheer en de uitvoering van alle aspecten verbonden met het Fonds van de Sociale Werken, het Fonds van de sociale documentatie; 7° de organisatie van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk en van de bestuursgeneeskunde; 8° alle aspecten verbonden met het beheer van de statutaire pensioenen; 9° het organiseren en beheren van de sociale dialoog op het niveau van de Belgische Spoorwegen; 10° ondersteuning bij de HR-uitvoering en bij het HR-beleid, en organisatie en behoud van de kennis van het personeelsstatuut. Het voorlaatste punt wordt in het KB beschreven als opdracht van openbare dienst. HR Rail zal hiervoor een dotatie krijgen die jaarlijks door de staatsbegroting wordt bepaald. C. Terbeschikkingstelling HR Rail stelt aan Infrabel en NMBS het statutair en niet statutair personeel ter beschikking dat nodig is voor de uitvoering van hun opdrachten. Tijdens de periode van hun terbeschikkingstelling staan de personeelsleden evenwel on-

der het uitsluitende werkgeversgezag van Infrabel of NMBS. HR Rail treedt dus op juridische feitelijke werkgever van het eigen personeel en als juridisch werkgever van het aan Infrabel en NMBS ter beschikking gesteld personeel. Infrabel en NMBS zijn de feitelijke werkgevers. D. Bevoegdheidsverdeling met betrekking tot personeelszaken HR Rail bewaakt de coherentie en de consistentie in de toepassing van het personeelsstatuut, met inbegrip van het syndicaal statuut, de personeelsreglementering. De afzonderlijke bedrijven hebben voor hun personeel de bevoegdheden op het vlak van HR-beleid. Daarnaast wordt een HR-dienstenovereenkomst gesloten tussen Infrabel en HR Rail en tussen NMBS en HR Rail. In de HR-dienstenovereenkomst worden de wederzijdse rechten en verantwoordelijkheden inzake het HR-beheer, HR-beleid, HRuitvoering en HR-expertise nader gepreciseerd. E. Personeelsbeslissingen met individuele draagwijdte Er wordt een verschil gemaakt tussen gewone en bijzondere beslissingsbevoegdheid. Bij een gewone beslissingsbevoegdheid neemt HR Rail alle personeelsbeslissingen met individuele draagwijdte ten aanzien het eigen statutair en niet statutair personeel. Het neemt formeel alle personeelsbeslissingen met individuele draagwijdte voor een personeelslid dat aan Infrabel of NMBS ter beschikking is. Dit gebeurt op voorstel van de respectieve bedrijven. Bij de bijzondere beslissingsbevoegdheid treden Infrabel respectievelijk NMBS in de plaats van HR Rail in hoedanigheid van bevoegde evaluerende overheid en bevoegde tuchtoverheid voor het personeel dat aan hun is ter beschikking gesteld. Indien Infrabel of NMBS in hun hoedanigheid van tuchtoverheid echter een tuchtsanctie wensen op te leggen waardoor een einde wordt of kan worden gesteld aan de tewerkstelling van het statutair personeelslid dat hun ter beschikking is gesteld, geldt de gewone beslissingsbevoegdheid. F. Sociale dialoog De Nationale Paritaire Commissie blijft de huidige bevoegdheden behouden. Het sturingscomité pleegt samenspraak indien nodig • voor de punctuele begeleiding van de uitbouw van nieuwe


27

structuren • bij sociale conflicten • bij problemen in verband met operationeel beheer of • wanneer de geëigende sociale dialoog geen oplossing biedt. Het sturingscomité kan ook tussenkomen bij betwistingen of nakende betwistingen tussen erkende syndicale organisaties en de vennootschappen. In elke vennootschap wordt een strategisch bedrijfscomité opgericht dat het equivalent is van de ondernemingsraad in de privésector. Het heeft volgende bevoegdheden: • Onderzoek van de economische en financiële inlichtingen betreffende de betrokken vennootschap • Kennisname van de evolutie en van de aard van de tewerkstelling binnen de betrokken vennootschap, met inbegrip van het toezicht op de naleving van de afspraken met betrekking tot de terbeschikkingstelling • Het uitbrengen van een advies voorafgaand aan het afsluiten en wijzigen van het beheerscontract van Infrabel en van NMBS • Het kennisnemen van en het uitbrengen van een voorafgaand advies over maatregelen die de tewerkstelling op middellange en lange termijn kunnen beïnvloeden. Op regionaal niveau zullen er 5 gewestelijke paritaire comités per vennootschap worden opgericht. In HR-Rail zijn dat 5 gewestelijke paritaire commissies, die naast dezelfde bevoegdheden als de gewestelijke paritaire comités, tevens bevoegd zullen zijn om de kwesties met betrekking tot mobiliteit van het personeel tussen Infrabel, NMBS en HR Rail te onderzoeken, alsook de wederbenuttiging van beschikbare personeelsleden.

DE GPC’s zullen niet meer bevoegd zijn om eventuele geschillen met betrekking tot PBW te behandelen. Vanaf nu zullen ze moeten worden geregeld in de schoot van de betrokken PBW-structuur. Nieuw is dat elke vennootschap in het kader van bemiddelingsprocedures een beroep zal kunnen doen op sociaal bemiddelaars. Deze worden aangeduid door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Hun opdrachten zijn de volgende: • het voorkomen van sociale geschillen en het opvolgen van het uitbreken, het verloop en de beëindiging ervan; • het vervullen van alle sociale bemiddelingsopdrachten; • het ondersteunen van de verschillende organen van sociale dialoog die zijn opgericht op het niveau van de Belgische Spoorwegen of binnen een vennootschap. De sociaal bemiddelaars kunnen elke vergadering van een orgaan van sociale dialoog bijwonen als waarnemer. G. Welzijn Wat het welzijn betreft, is elke vennootschap verantwoordelijk voor het eigen welzijnsbeleid. Een bedrijfscomité PBW staat in voor Het orgaan dat zich op het overkoepelende niveau van de Belgische spoorwegen bevindt, erft wel de huidige naam ‘Nationale Commissie voor preventie en bescherming op het werk’ over, maar wel andere bevoegdheden krijgt. De nieuwe NCPBW zal advies kunnen geven dan wel beoogde wijziging van reglementering te adviseren omtrent kwesties met betrekking tot welzijn op het werk die noodzakelijkerwijs meer dan één vennootschap aanbelangen en ze zal de mogelijkheid hebben tot om zo’n kwesties over te maken aan

de Nationale Paritaire Commissie. Verder regelt elke vennootschap de structuur, samenstelling en werking van haar comités voor preventie en bescherming op het werk, na akkoord van haar Bedrijfscomité PBW. H. Raad van Beroep De Magistraat maakt een gemotiveerde beslissing over aan respectievelijk de Algemeen Directeur HR of de verantwoordelijke HR van Infrabel of NMBS, naargelang de vennootschap bij wie het betrokken personeelslid is tewerkgesteld. Tot op heden was dit een advies dat door een beslissing van het directiecomité van de Holding kon worden gewijzigd. I. Sociale werken Dit wordt geregeld in het personeelsstatuut of syndicaal statuut, maar: • de activiteiten en taken van het Beheerscomité van het Fonds van de sociale documentatie zullen worden uitgeoefend door het Nationaal Subcomité van de sociale werken; • de gewestelijke Comités van de sociale werken worden geherstructureerd tot 5 gewestelijke Comités van de sociale werken bij de Belgische Spoorwegen. J. Arbeidsongevallen Met betrekking tot arbeidsongevallen wordt gesteld dat de vennootschap aan wie het personeelslid ter beschikking wordt gesteld in dit kader als werkgever wordt beschouwd. Er kan dus in geen enkel geval een rechtsvordering ingesteld worden tegen HR Rail als het gaat over personeel dat het ter beschikking stelt aan Infrabel of NMBS.


Intersectoraal

Sinterklaas op bezoek bij A C V-Tr a n s c o m Op één dag drie keer de Arenbergschouwburg vullen is geen sinecure. Maar voor één man is dat geen probleem. Sinterklaas brengt met sprekend gemak kinderen, ouders en grootouders samen in een volle zaal. Na een inleidende ontvangst van voorzitter Katrien Verwimp, schotelde een toneelgezelschap de kinderen een aangenaam schouwspel voor. ‘Het geheim van de marsepein’ werd op adembenemende wijze ontrafeld. Na deze opwarming was het tijd voor de Grote Sinterklaasshow. Van alle commotie over de Zwarte Pieten trok geen kind zich iets van aan. Ze kregen een reuzenzak snoep en een leuk stuk speelgoed. Er bleken dit jaar geen stoute kindjes te zijn. Dank zij de Transcom-vrijwilligers toverden we een glimlach op maar liefst 2200 jonge en iets oudere gezichten. De Sint en zijn Pieten beloofden er volgend jaar opnieuw bij te zijn, maar dan moet iedereen wel braaf zijn.

Bedankt Dirk ! Via deze weg willen we Dirk Tricot van harte danken voor zijn jarenlange inzet. Dirk was jarenlang het uithangbord en de stuwende kracht achter het gewestbestuur van Antwerpen. Hij was lid van het nationaal bestuur, waar hij zich in de dossiers van ACV Transcom vastbeet. Hij vertegenwoordigde ACV-Transcom ook in de algemene raad van het ACV. Hij was en is een bewegingsstormram die met een zware linker heel sterk kon uithalen naar alles wat rook naar onrecht of onrechtvaardigheid. Samen sterk met de velen kleinen tegen de weinigen groten was zijn handelmerk. Samen met de afgevaardigden van de verschillende belangengroepen, Katrien Verwimp (voorzitter ACV-Transcom), Ilse Dielen (verbondssecretaris ACV Antwerpen) vierden we Dirk op z’n Antwerps. Dirk verduidelijkte: “Ik heb altijd met een groot hart in het syndicale werk gestaan en ik ben er van overtuigd dat de syndicale beweging op zich noodzakelijk is.” Dirk zal in de nabije toekomst de werking van de anders- actieven van het gewest Antwerpen op gang trekken en in beweging houden. Dirk, hartelijk bedankt voor alles wat was en zeker nog komt. Wij verheugen ons nu al op je tussenkomsten ten gunste van de anders actieven.


29

Anders-actieven Gewest Brussel

Brugge-Oostende-Westkust

Nieuwjaarsontmoeting – gepensioneerdenwerking

Nieuwjaarsviering op 27 januari 2014

Wij willen 2014 op een goede en vriendelijke manier inzetten! Daarom nodigen wij de gepensioneerden en bruggepensioneerden – samen met hun echtgenotes - van alle sectoren graag uit op een “nieuwjaarsontmoeting”. Wanneer: woensdag 29 januari 2014 vanaf 14 uur. Plaats: vergaderzaal “Europa 1&2” van ACV-Transcom – Galerij Agora, Grasmarkt, 105 – 2e verdieping. Graag vooraf inschrijven (schriftelijk) door middel van onderstaande inschrijvingsstrook of gele briefkaart bij: ACV-Transcom Gewest Brussel t.a.v. Gilbert Haeck, Galerij Agora, Grasmarkt, 105 – Bus 38 – 1000 BRUSSEL. Telefonisch inschrijven kan en mag ook – tijdens de kantooruren - op het nummer 02 545 69 70.

Op maandag 27 januari 2014 verwachten wij massaal al onze ACV-Transcom leden in de badstad Oostende en dit voor onze jaarlijkse nieuwjaarsviering. Voor deze editie hebben we niemand minder dan Vlaams Minister van Verkeer Hilde Crevits uitgenodigd. Programma: • Om 12u.: verwelkoming door de voorzitter Roger, gevolgd door een receptie in het ACV-Centrum, Dr. Kan. L. Colenstraat 7 te Oostende, 5e verdieping. Het centrum is gelegen nabij het station, dichtbij de “Mercator”, in de straat voorbij het stadhuis. • Om 13u.: warme maaltijd die zal bestaan uit: warme beenhesp met gegratineerde aardappelen, witloof, boontjes in spek en gegratineerde tomaten. Een glas wijn en water is inbegrepen in de prijs. • Om 15u. : koffie met gebak en een muzikaal optreden • Om 16u.: toespraak door Vlaams Minister Hilde Crevits. Er is mogelijkheid tot vragenstelling achteraf. • Vanaf 17u.: gezellig samenzijn met drankjes aan sociale prijzen. Inschrijven kan tot en met 17 januari 2014 en dit voor de speciale prijs van 20 € per persoon. Hoe inschrijven? Tot en met 17 januari door 20 € over te schrijven op rekeningnummer BE98-7995-0631-0393 van Hubert Synaeve, Klimoplaan, 8 te 8400 Oostende met vermelding : Oostende + aantal personen. Indien, na inschrijving, iemand vaststelt dat hij toch niet kan aanwezig zijn, neemt hij best contact op met de voorzitter, De Cooman Roger, gsm: 0478 34 58 88 of via mail: rogerdecooman@me.com.

Inschrijvingsstrook Anders-actieven Brussel (terug te sturen vóór maandag 6 januari 2014 aan: ACV-Transcom “Spoorwegen” Gewest BRUSSEL, Grasmarkt 105 B 38, 1000 BRUSSEL Naam & Voornaam : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zal aanwezig zijn met …………… personen op 29 januari 2014. Datum :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Handtekening :

Vriendenkring ‘Recht Lijntje’ Deinze Het ledenfeest van de vriendenkring ‘Recht Lijntje’ gaat door op ZONDAG 16 MAART 2014 in de zaal “Guldepoort” te Machelen aan de Leie. Dit feest begint om 12u en de deelnameprijs is bepaald op 18 €.


Intersectoraal

Brussel-Telecom Met genoegen nodigen wij U uit op de infovergadering van dinsdag 17 december 2013 om 13 u 30, die plaatsvindt in de lokalen van ACV-Transcom, Galerij Agora (2de verdieping), Grasmarkt 105 te 1000 Brussel. Op de dagorde : • toelichting bij de syndicale activiteiten in de telecomsector; • activiteiten 2014 • vragen uwerzijds; • bezinning ter gelegenheid van de advents- en kerstperiode (proost ACV Transcom). Gewoontegetrouw willen wij deze bijeenkomst afsluiten met een hapje en een drankje. Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen op het telefoonnr. 02 545 69 83 of per e-mail aan fborgez.transcom@acv-csc.be

Intersectorale planning 2014 : reizen Malta Mellieha Bay Hotel Seabank **** Vliegtuigreis Van maandag 21 april tot woensdag 30 april Inschrijven tot 21/02/2014 Oostende DE KINKHOORN Midweek Van maandag 5 mei tot vrijdag 9 mei Inschrijven tot 5 maart 2014 Bordeaux Hotel MERCURE Busreis PBM Van vrijdag 13 juni tot woensdag 18 juni Inschrijven tot 01 juni 2014 De Rijn in Vlammen Busreis PBM Van vrijdag 08 tot zondag 10 augustus Inschrijven tot 31 juli of bij volzet Houffalize Ol Fosse d’Outh Midweek Van maandag 8 tot vrijdag 12 september Inschrijven tot 8 juli 2014 Napels Hotel Delfino Alfa –Augusto Vliegtuigreis PBM 25 september tot 03 oktober Inschrijven tot 19 juli 2014

Voor meer info : intersectorale gepensioneerdenwerkingen op tel. 09 265 44 07.


31

In memoriam Post Hilde Vermeulen (°13/09/1968) Op 13 november 2013 overleed Hilde Vermeulen ten gevolge van een verkeersongeval. Hilde is de dochter van Armand Vermeulen, gepensioneerd adviseur bij bpost en als militant namens ACV-Transcom, zetelend in verschillende regionale en nationale comités.

Spoorwegen Margareta “Margriet” Mares (° 29/10/1918) Op 19 november overleed Margareta “Margriet” Mares, echtgenote van André Lestaeghe. Margareta was de moeder van onze vriend Michel Lestaeghe, effectief lid van het Nationaal Bestuur van ACV-Transcom

December houdt de nachten in zijn greep terwijl men in hel verlichte straten de rilling van ijzige koude trotseert. Binnen in de huizen bij de gloed van hete kachels worden oude verhalen opgefrist. Midden de betovering van een wit sneeuwtapijt bedelen hongerige vogels om wat voedsel De winter mag nu komen. Jozef Vandromme (postman-dichter op rust)

Telecom Frans Van Acker (°15/11/1929) Op 24 november overleed Frans Van Acker, vader van onze militant, Leo Van Acker. Wij bieden alle families onze innige deelneming aan.

Op 7 november zag Jozefien Van de Vel het levenslicht. Jozefien is de dochter van Sven Van de Vel. Jozefien kwam ter wereld en mat 48,5 cm en woog 2,990 kg. Sven is delegatieleider van het lokaal Paritair Comité voor het district 2 van onze belangengroep Telecom. Hij is tevens voorzitter van het Gewestelijk vakbondscomité Telecom Antwerpen. Wij wensen de gelukkige ouders van harte proficiat.


Intersectoraal

Solidair de kerstperiode in De kerstperiode is traditioneel de tijd om samen met vrienden en familie te genieten van feest, lekker eten en cadeautjes. In deze periode zoeken we licht in donkere dagen, maar is het ook het moment om stil te staan bij het leed van mensen overal ter wereld.

geplaatst om efficiënte hulpverlening te organiseren. Na de eerste noodhulp zullen onze partners in de Filipijnen – de AHW, maar ook de Filipijnse KAJ (Young Christian Workers) – ook een belangrijke rol spelen in de heropbouw van de getroffen regio.

ACV is via het ACW partner in Wereldsolidariteit (WS), een derdewereldorganisatie met een groot netwerk van sociale bewegingen in het Zuiden. Wereldsolidariteit bekommert zich onder andere over de arbeidsomstandigheden van werknemers in het Zuiden. Recent brachten ze de mensonterende omstandigheden van migrantenarbeiders bij de bouw van voetbalstadia voor het WK 2022 in Qatar onder de aandacht.

Telefoonkaarten en collectebussen

Wereldsolidariteit Wereldsolidariteit ondersteunt arbeiders die zich verenigen en het lef hebben om in moeilijke omstandigheden leefbare werkvoorwaarden af te dingen. Andere partners die op steun kunnen rekenen zijn bijvoorbeeld kleine mutualiteiten die zorgen voor een toegankelijke gezondheidzorg, jongerenorganisaties, sociale economie-projecten enzovoort. Bovendien heeft Wereldsolidariteit noodhulpprogramma’s in regio’s die door een ramp getroffen zijn.

Filipijnen De Filipijnen werd in november getroffen door de verwoestende typhoon Haiyan, waardoor meer dan 11 miljoen mensen nood hebben aan hulp. Alliance of Health Workers (AHW) is een plaatselijke partner van WS en bestaat uit verplegend personeel en dokters, die een medische missie naar de getroffen regio op poten zetten. Als lokale organisatie, ervaren in noodhulp na natuurrampen, zijn zij goed

ACV-Transcom bleef zelf ook niet blind voor het leed op de Filipijnen. In de maritieme sectoren zijn immers veel Filipijnse zeelui tewerkgesteld. Vele van deze opvarenden hebben familie in het getroffen orkaangebied en bleven lange tijd in het ongewisse over het lot van hun familieleden. Daarom deed Transcom een schriftelijke oproep aan de Belgische redersvereniging om daar waar nodig de Filipijnse bemanningsleden bij te staan en ze in contact te brengen met familieleden. Zelf stelden we zelf telefoonkaarten ter beschikking. Daarnaast zamelde de sector geld in via collectebussen in de secretariaten, dat geld zal via Wereldsolidariteit ingezet worden in de Filipijnen. We danken iedereen die reeds bijdroeg aan deze solidariteitsactie. Leden die nog een bijdrage willen leveren kunnen dit via het rekeningnummer van Wereldsolidariteit BE96-79955000-0005 met vermelding «Heropbouw Filipijnen» of via de actie 2121. In deze periode van bezinning moeten we tevreden zijn met wat we al bereikten, strijdvaardig over wat we nog willen bereiken en solidariteit tonen met mensen overal ter wereld die keihard werken voor een beter leven voor zichzelf en hun gezin.

V.U. : Katrien Verwimp - Galerij Agora - Grasmarkt 105 - Bus 40 - 1000 Brussel - www.acv-transcom.be Layout en distributie : sa Doneux, Mettet • Druk : Corelio Printing

Transcom-Info december 2013  
Transcom-Info december 2013  
Advertisement