Page 1

A C V

t r a n s p o r t

e n

c o m m u n i c a t i e

TRANSCOM

November 2012

09 / 2012

INFO

Brussel X

Afgiftekantoor :

Postabonnement


Inhoud Intersectoraal Mars voor de toekomst Belastingen en sociale bijdragen Nieuwe reglementering uitzendarbeid privĂŠ-sectoren

p. 4

Vervoer over de weg Actie tegen sociale dumping Overzicht syndicale premies 2012 Lonen en vergoedingen

p. 8

Te l e c o m Aandacht voor de call centers Computerprogramma’s functioneren onvoldoende... en nog veel meer

p. 11

Cultuur Interview met Philippe De Coene

p. 14

Water Gentse havenarbeiders steunen Ford Genk

p. 18

Mobiliteit Europa en de grondafhandelingsdiensten

p. 19

Post Bpost erkent schoorvoetend de problemen

p. 20

Diamant Rechtszekerheid sociaal plan Uitbetaling wintervakantiegeld

p. 22

Spoorwegen Voorstelling studie CER Buurlanden geven op waar Magnette aan vasthoudt. Internationaal reizigersvervoer Uitbetaling syndicale premie 2012

p. 26

Intersectoraal Anders-actieven In memoriam Ben je verhuisd... Wereldsolidariteit, actie nieuwjaarskaarten

p. 30


Edito Katrien Verwimp, Voorzitter

Solidariteit is krachtig wapen

Leven we in een individuele samenleving? Denkt iedereen enkel aan zichzelf? Je zou denken van wel, maar de mars voor Ford Genk geeft hoop. Meer dan 20 000 mensen reisden af naar Genk om

door de sluiting van Ford Genk hun job verliezen. Voor de duidelijkheid: dit gaat niet enkel over het getroffen personeel van de Fordfabriek, maar ook van alle per-

November 2012

Didier Smeyers, Ondervoorzitter

hun solidariteit te betuigen met de werknemers die

soneelsleden van toeleveringsbedrijven. Een opvallend beeld tijdens de optocht: er stapten niet enkel vakbondsmensen mee, maar veel gezinnen en sympathisanten. Hoe dat komt? Omdat alle aanwezigen tot één groep behoren. Ze behoren tot een groep met dezelfde vragen, met dezelfde verontwaardiging. Deze groepsidentiteit brengt mensen samen, zoals die zondag in Genk. Bovendien groeit bij steeds meer mensen het besef dat er moet worden nagedacht over de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. “Zal ik nog verder kunnen

Eindredactie :

studeren? Zal ik nog een job vinden?” Dat vraagt Britt,

Piet Catry Jef Kerremans

het tienjarige dochtertje van een Ford-werknemer zich

Opmaak:

ten nadenken over de arbeidsmarkt van de toekomst.

Doneux - Mettet

af. Als we niet snel ingrijpen, is het te laat. We moe-

Als we een toekomst willen voor de volgende genera-

Druk:

ties, moeten we duurzame jobs creëren. Ik trek er mij

Corelio Printing

aan op dat solidariteit een enorm krachtig wapen kan

Foto’s :

zijn. In dat geval is het antwoord op de eerste vragen:

Redactie ACV-Transcom

“neen”.


Intersectoraal

Mars voor de toekomst: groot succes! De vakbonden organiseerden op zondag 11 november in Genk een ‘Mars voor de toekomst’. De opkomst was groot: er daagden 20 000 mensen op. Ook ACV-Transcom was massaal aanwezig. De mars werd een moment om solidariteit te tonen met de duizenden werknemers die door de sluiting van Ford Genk hun job verloren. Er waren niet enkel vakbondsmensen aanwezig, maar ook heel wat sympathisanten die met de hele familie naar Genk waren afgereisd.

Maar de optocht was ook een signaal en een oproep aan de overheden. “We zullen vechten voor alle jobs, en het maximum uit de onderhandelingen halen”, luidde het bij de bonden. “We vragen om samen werk te maken van een industrieel beleid gebaseerd op technologische innovatie en vergroening van de economie. Want wij willen: werk, kwaliteitsvol werk en duurzaam werk.”


5

Belastingen en sociale bijdragen Belastingen en sociale bijdragen zijn de prijs die we betalen voor onze beschaving Werkgeversorganisaties, de meeste economen en neo-liberaal denkende politici herhalen het als een mantra: België heeft een loonkostenhandicap! Het liefst zou men willen komaf maken met het indexmechanisme, maar er is meer! Zij die vinden dat de loonkosten in België te hoog zijn, hebben het voornamelijk over het deel van de totale loonkost dat naar de sociale zekerheid gaat. Werkgeversorganisaties vinden dit een zware last en volgens hen bemoeilijkt dit constant de concurrentiepositie. Maar een verlaging van de bijdrage aan de sociale zekerheid via het loon heeft gevolgen voor de betaalbaarheid van de sociale zekerheid! Om dit te compenseren worden er voorstellen gelanceerd om de bijdrage aan de sociale zekerheid via arbeid te verschuiven naar milieubelastingen of btw-verhogingen. Dat deze belastingen nog meer mensen in de armoede zal duwen, zal hun worst wezen!

Hoe wordt onze sociale zekerheid gefinancierd? De basis van de financiering van de Sociale zekerheid komt voor het grootste deel via het loon: de werkgever stort een deel van de totale wedde door naar de sociale zekerheid. Ook wordt een deel van de bruto wedde van de werknemer doorgestort naar de sociale zekerheid. Door het onderscheid tussen het begrip werkgeversbijdrage en werknemersbijdrage, geeft men het gevoel dat de werkgever hier een extra inspanning levert! Het geeft de indruk dat deze bijdrage wordt betaald door de winsten die het bedrijf maakt. Wat natuurlijk niet waar is, want de werkgever rekent het volledige loon bij de kosten. Om de winstmarge te berekenen, wordt dus de ‘totale loonkost’ in rekening genomen. De winst is dan het verschil tussen de omzet en de kosten, en de volledige loonkost wordt bij de kosten gerekend. Het deel van je loon dat de werkgever doorstort naar de sociale zekerheid is een uitgestelde wedde die terecht komt in een sociale zekerheidskas. Bij ziekte, werkloosheid of bij pensionering wordt het vervangingsinkomen vanuit die sociale zekerheidskas betaald. Dus… een daling van de bijdrage via het loon aan de sociale zekerheid, brengt de sociale zekerheid in gevaar!

Paul De Grauwe, Fons Verplaetse en Chris Serroyen nuanceren het debat over de hoge loonkost in België. Is er een probleem met de hoge loonkosten? Ja, zegt topeconoom Paul De Grauwe, als de loonkosten sneller stijgen dan de productiviteit. Maar dat is in het Noorden van Europa nauwelijks het geval geweest in de laatste twee decennia, ook niet in België! In het weekblad Knack van 22 juni 2011 zegt Eregouverneur Fons Verplaetse het volgende:” Als een Belgisch product of een Belgische dienst 100 euro kost, dan is daarvan gemiddeld maar 30 euro afkomstig van de loonkosten. Voor onze drie buurlanden is dat 42 euro, dus de loonkosten zijn daar belangrijker (…) Maar veel belangrijker zijn voor België de invoerkosten, dus alles wat we moeten betalen aan invoer om onze producten en diensten te kunnen vervaardigen. Onze invoerkosten zijn goed voor 42 euro als een product of dienst 100 euro kost, bij onze drie buurlanden is dat maar 16 euro. Slotsom: als het over kostprijs – competitiviteit gaat, ligt het probleem voor België vooral bij de invoerprijzen en bij onze drie buurlanden vooral bij de loonkosten.” Chris Serroyen, hoofd van de ACV-studiedienst, pleit voor het aanpakken van de prijsstijgingen in de distributie en de


Intersectoraal

energiesector. De loonkloof met de ons omringende landen is volgens Chris Serroyen niet zo groot als wordt gesuggereerd. «Er is een loonkostenhandicap, maar die blijft sinds 1996 binnen de marge van 1 procent (…) We moeten ons ook durven afvragen of onze lonen het probleem zijn, of de voortdurende Duitse dumping. Door onze oosterburen worden de verhoudingen in heel Europa scheefgetrokken.”

Is er dan helemaal geen probleem?

Ja zeker, maar de hoge loonkost mag niet veralgemeend worden naar ‘alle’ sectoren. Kijk naar Ford! Volgens het Flemish centre for automotive research van Vic Heylen en ex-Ford Genk-ceo Peter Heller zijn de loonkosten in Ford Genk goed voor 5,5 procent van de totale kosten. De loonkosten kunnen dus moeilijk een rol gespeeld hebben in de beslissing om Ford Genk te sluiten. Ze zijn zelfs een bijna verwaarloosbaar onderdeel van de totale kosten! Volgens Paul De Grauwe weerspiegelen de hoge loonkosten ook een hoog niveau van welvaart. En inderdaad: hij heeft gelijk, want die maken het mogelijk om collectieve diensten, gezondheidszorg, kwalitatief onderwijs, orde en veiligheid en een sociaal vangnet te financieren. Het is dus de prijs die we betalen voor onze beschaving! Werkgevers moeten maar eens stoppen met te zeggen dat de loonkost in België een zwaar probleem is. Ten eerste geldt dit niet voor alle sectoren en ten tweede mogen ze niet vergeten dat de bedrijven vele subsidies krijgen om de loonkost te verlichten. Dat tellen ze er meestal niet bij als ze de loonkost vergelijken met andere landen. Wist je dat vandaag de werkgevers evenveel subsidies krijgen dan dat ze belastingen betalen? De totale loonsubsidie vanuit de overheid aan bedrijven steeg van 1,3 miljard euro in 1996 naar bijna 9 miljard euro vandaag. Om aan diegenen te geven die het nodig hebben moet de rijkdom herverdeeld worden! Dit zorgt voor alternatieve middelen om onze beschaving te financieren. Dit is werkelijk een noodzaak als je weet dat alleen al de 20 rijkste families van België een vermogen bezitten van 49,2 miljard euro. Alleen al een vermogensbelasting invoeren op het vermogen van de 2 procent rijkste Belgen, kan bijna 8 miljard euro opbrengen. Omdat een rechtvaardige fiscaliteit miljarden kan opbrengen. (Guido Deckers, Nationaal ACV-propagandist voor het thema rechtvaardige fiscaliteit)


7

Nieuwe reglementering uitzendarbeid privé-sectoren Het federaal parlement heeft een nieuwe wettekst goedgekeurd. De nieuwe wet (Wet van 09/07/2012) amendeert de wet tot regeling van uitzendarbeid (Wet van 24/07/1987 betreffende tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers). Het gaat om de omzetting van een Europese richtlijn over uitzendarbeid in Belgische wetgeving. De richtlijn bevat een aantal bepalingen rond de bescherming van uitzendkrachten. Het merendeel van die bepalingen was reeds in de Belgische wetgeving van kracht. Toch moesten een beperkt aantal bepalingen in nationale wetgeving worden omgezet, met name : • een bepaling die waarborgt dat de regels die bij de gebruiker gelden op het vlak van de bestrijding van discriminatie, de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, de moederschapsbescherming en de bescherming van borstvoeding gevende moeders voortaan ook van toepassing zijn op uitzendkrachten die de gebruiker tewerkstelt; • een bepaling die ertoe verplicht de uitzendkrachten in te lichten over interne vacatures bij de gebruiker; • een bepaling die waarborgt dat uitzendkrachten toegang hebben tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten onder dezelfde voorwaarden als de vaste werknemers van de gebruiker. Deze 3 wetsartikelen werden toegevoegd aan de wet uitzendarbeid. België is nu in staat de Europese verplichtingen na te komen. Bovendien genieten uitzendkrachten van extra bescherming op het vlak van arbeidsrecht en van nieuwe voordelen: • Op basis van het eerste wetsartikel kan de gelijke behandeling van uitzendkrachten en vaste werknemers in het bedrijf worden bevorderd. De gebruiker zal voortaan op de uitzendkrachten dezelfde bepalingen voor de bestrijding van discriminatie en bevordering van gelijke behandeling van mannen en vrouwen moeten toepassen als op de vaste werknemers van het bedrijf (zie het arbeidsreglement van de betrokken ondernemingen, beschikbaar bij de ACV-afgevaardigden) . Dezelfde regels zullen gelden voor zwangere vrouwen en borstvoeding gevende moeders. De uitzendkrachten kunnen vragen om de maatregelen mbt nachtwerk, prenataal onderzoek, borstvoedingspauzes op de werkplek, enz. ook voor hen te laten gelden.

• Het tweede artikel verplicht de ondernemingen ertoe uitzendkrachten in te lichten over interne vacatures. Op die manier kunnen uitzendkrachten makkelijker solliciteren voor die jobs en krijgen ze meer kansen om bij de onderneming in dienst te treden. • Het derde artikel tot slot bepaalt dat uitzendkrachten onder dezelfde voorwaarden als de vaste werknemers van de gebruiker toegang krijgen tot de kantines, kinderopvang en vervoerdiensten georganiseerd door de werkgever. De toegang kan echter worden ingeperkt: de parlementsleden hebben toegevoegd dat « objectieve redenen een verschil in behandeling kunnen rechtvaardigen.” Maakt de onderneming waar je werkt problemen rond de nieuwe rechten? Neem dan gerust contact op met ACVTranscom. Neem een kijkje op onze website (http://www. acv-transcom.be) bij onze contacten. Er is een gids voor uitzendkrachten verschenen met 20 vragen en 20 antwoorden. Deze is beschikbaar op dehoofdzetel, doch ook in onze gewestelijke secretariaten.


Vervoer over de weg

Actie tegen sociale dumping o p 9 o k to b er 2 012 Op 9 oktober 2012 organiseerde de Europese Transportarbeiders Federatie (het ETF) een demonstratie en een vrachtwagenconvooi in het hart van de Europese wijk in Brussel. Meer dan 700 vakbondsleden uit 9 Europese landen stapten samen van het Luxemburgplein naar het Schumanplein. Daarmee wilden ze een stem geven aan de toenemende bezorgdheid en onrust bij de beroepschauffeurs en vakbondsorganisaties over de neerwaardes trend in de lonen en de verslechterde werkomstandigheden van beroepschauffeurs in Europa. Een studie wijst uit dat 95% van de internationale chauffeurs in Europa lijdt onder loondiscriminatie omwille van hun nationaliteit. Buitenlandse chauffeurs die door malafide werkgevers – via alle mogelijke constructies (zoals verboden postbusfirma’s) - worden ingezet op de Belgische markt, moeten dikwijls werken in omstandigheden die binnen elke andere sector als onaanvaardbaar worden beschouwd. Ze leven in containers en verdienen nog niet de helft van het loon dat Belgische chauffeurs mee naar huis nemen. Het dramatisch ongeval dat begin dit jaar te Wingene plaats vond en waarbij twee doden en ook zwaar gewonden vielen, toont de ernst van de zaken duidelijk aan. Deze praktijken leiden tot sociale dumping en creëren een concurrentievervalsing ten opzichte van de bedrijven die wel alle regels naleven. Nochtans werden op Europees Vlak al een aantal maatregelen genomen. Een belangrijk arrest van het Europees Hof van Justitie bepaalde bovendien dat elke werknemer zou moeten onderworpen worden aan de sociale zekerheidswetgeving van het land waar hij gewoonlijk werkt (en dus niet van het land waarin zijn contract werd ondertekend), wat een einde zou moeten maken aan de illegale postbusbedrijven. In België heeft ACV-Transcom altijd het voortouw genomen in de strijd tegen de sociale dumping in het wegvervoer.

Wij stellen echter vast dat er vanuit de Belgische overheid weinig reactie komt tegen de wanpraktijken in het wegvervoer. Hoewel al een aantal grootse verklaringen werden afgelegd inzake het fenomeen van de schijnzelfstandigheid, werd de Europese Richtlijn die de schijnzelfstandigheid in de sectoren van het wegtransport moest beteugelen door onze regering verkeerdelijk omgezet. Bovendien is er een schrijnend gebrek aan samenwerking tussen de verschillende controlediensten die de mistoestanden die we al dikwijls aanklaagden, zouden moeten aanpakken. Meer en meer gerichte controles zijn onontbeerlijk. Als ACV-Transcom blijven wij echter met de hamer op de zere vinger kloppen en doen we nog een laatste oproep aan de politieke machthebbers en alle administraties om deze praktijken een halt toe te roepen. Indien in de nabije toekomst zal blijken dat er nog steeds geen concrete maatregelen worden genomen, zien we geen andere oplossing dan tot meer acties op te roepen.


9

Overzicht syndicale premies vervoer en lo gis tiek 2 012 SECTOR

BEDRAG

HOE ONTVANGEN

BETAALPERIODE

VOORWAARDEN

Referteperiode : van 01.07.2011 tot 30.06.2012 * lid zijn van ACV-Transcom op het ogenblik van de betaling GoederenverVia een betalingsdocument * gedurende de hele referteperiode gesyndiceerd zijn voer en goedeVanaf einde dat door het Sociaal Fonds * hetzij : in elk kwartaal van de referteperiode voorkonovember renbehandeling Vervoer naar het rechthebmen na ontvangst voor rekening € 130 bende lid wordt opgestuurd op de RSZ-aangifte (sector) voor minstens 42 arbeidsvan derden betalingsdoDit is het enige geldende en of gelijkgestelde dagen in de 5-dagen week of 50 cument (RSZ 083) document in de 6-dagenweek PC 140.03 * hetzij : in de referteperiode een brutoloon hebben van minimum € 3.718,40 in de sector * lid zijn van ACV-Transcom op het ogenblik van de Via een betalingsdocument Handel in Vanaf +/betaling dat door het Sociaal Fonds brandstoffen 01.02.2013 naar elke rechthebbende * sedert minstens 12 maanden gesyndiceerd zijn na ontvangst (RSZ 091) € 130 * tijdens het 2e kwartaal 2012 voorkomen op de RSZwordt opgestuurd betalingsdo(RSZ 081) lijsten Dit is het enige geldende PC 127 cument document van een firma uit de sector * lid zijn van ACV-Transcom op het ogenblik van de betaling Via een betalingsdocument te Verhuis verkrijgen en in te vullen op vanaf decem- * sedert minstens 12 maanden gesyndiceerd zijn (RSZ 084) € 130 uw ACV- of ACV-Transcom ber 2012 * in het bezit zijn van een verhuizerskaart P PC 140.05 secretariaat * op 30.09.2012 tewerkgesteld zijn bij een verhuisonderneming Via een betalingsdocument te * lid zijn van ACV-Transcom op het ogenblik van de verkrijgen en in te vullen op Taxi’s betaling uw ACV- of ACV-Transcom vanaf decem(RSZ 068) € 125 * sedert minstens 12 maanden gesyndiceerd zijn secretariaat ber 2012 PC 140.02 * op 30.09.2012 tewerkgesteld zijn bij een taxibedrijf Dit is het enige geldende * getrouwheidspremie inbegrepen document * lid zijn van ACV-Transcom op het ogenblik van de FT : € 135 Via een betalingsdocument betaling Autocars PT : € 67,5 Vanaf +/dat door het Sociaal Fonds * sedert minstens 12 maanden gesyndiceerd zijn Speciale Deze bedragen 01.04.2013 naar elke rechthebbende * tijdens de referteperiode van 01.04.2012 tot diensten kunnen na ontvangst wordt opgestuurd 30.06.2012 voorkomen op de RSZ-lijsten van een (RSZ 085) mogelijk nog betalingsdoDit is het enige geldende firma uit de ector PC 140.01 aangepast cument document * werknemers die gedurende meer dan een jaar met worden ziekteverlof zijn ontvangen geen premie Nog enkele praktische schikkingen voor de uitbetaling van de syndicale premie 2012 --> betaalbaar 2013 : Om uw syndicale premie te ontvangen, biedt u zich aan op uw plaatselijk ACV-dienstencentrum of op uw regionaal ACV-Transcomsecretariaat waar u uw betalingsdocument NAUWKEURIG INGEVULD en ONDERTEKEND binnenbrengt (u kan dit ook - eveneens goed ingevuld en ondertekend - opsturen). Let wel: indien u uw betalingsdocument op uw plaatselijk ACV-dienstencentrum binnenlevert, zal dit van daaruit eerst nog doorgestuurd worden naar uw regionaal ACV-transcom-secretariaat. De syndicale premies worden via uw regionaal ACV-Transcom secretariaat in de nationale computer van het ACV ingebracht. De betaling zal dan wekelijks gebeuren en dit via een storting op uw rekeningnummer. Opgepast : alleen de officiële legitimatiekaarten en betalingsdocumenten zijn geldig !


Vervoer over de weg

Lonen en vergoedingen Uurlonen garagepersoneel taxi en locatievervoer

Verhuis, meubelbewaring en aanverwante aktiviteiten PC 140.05 - Rsz 084 Ingevolge de overschrijding van de spilindex op 01.11.2012

worden de lonen van het garagepersoneel in de taxi/loca- Aanpassing verblijfs -en verwijderingsvergoeding op tiebedrijven aangepast. 01.11.2012 : De nieuwe lonen zien er als volgt uit : Ingevolge de CAO van 2 december 1996 (KB van 7 januari 1998), moeten de verblijfs- en verwijderingsvergoeding in Handarbeider € 1 0 ,1 5 3 4 de sector van de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten (PC 140.05 - RSZ 084), Geschoolde arbeider 3e klasse € 10 ,7 8 0 7 jaarlijks op 1 november aangepast worden. Deze vergoedingen zijn gekoppeld aan de evolutie van de Geschoolde arbeider 2e klasse € 11 , 8 5 3 1 gezondheidsindex en werden als volgt aangepast : Geschoolde arbeider 1e klasse € 12 , 4 8 3 8 Verwijderingsvergoeding : € 3,00 Buiten categorie € 1 3 , 3 2 3 7 Verblijfsvergoeding : • Overnachting en ontbijt : € 15,79 • Middagmaal : € 12,65 • Avondmaal : € 11,00 Totaal € 39,44


Te l e c o m

Aandacht werkomstandigheden call centers In de week van 22 oktober werd wereldwijd aandacht besteed aan de werkomstandigheden in de call centers. Maar wat is er aan de hand in die call centers? En wat kunnen we hier aan veranderen? Bij Belgacom kennen we al zeer lang de problematiek van de werkomstandigheden in call centers. We denken in eerste instantie aan de inlichtingendiensten 1207 en de storingsdiensten. Die werden ondertussen aangevuld met de zogenaamde telefonische klantendiensten en de interne telefonisch ondersteunende diensten voor de Belgacom-medewerkers op buitendienst.

Outsourcing We weten dat de werkomstandigheden bij Belgacom nog altijd beter zijn dan in de call centers die aan Belgacom outsourcing (of onderaanneming) leveren. Maar toch moeten we – nog meer dan voor de intrede van de outsourcing –waken over de werkomstandigheden in de call centers van Belgacom.

Pamflet In de week van 22 oktober deelden we aan de deuren van Belgacom een pamflet uit (zie hiernaast/hieronder?). Dit pamflet wees niet enkel op de werkomstandigheden in de externe call centers, maar ook in de call centers van Belgacom. ACV-Transcom zal zich blijven verzetten tegen outsourcing van werk naar call centers waar mensonwaardige werkomstandigheden heersen. Deze actieweek gebeurde onder begeleiding van UNI en werd gevoerd in samenwerking met LBC en CNE.

11


Te l e c o m

Computerprogramma’s f unc tioner en onvoldoende Zowel externe als interne klanten van Belgacom aanvaarden niet langer dat de ondersteunende computerprogramma’s niet naar behoren functioneren. Het is ondertussen een publiek geheim dat de ondersteunende computerprogramma’s van Belgacom niet altijd functioneren. Deze programma’s zouden de verkoops- en technische diensten moeten helpen, maar de systemen vallen vaak uit en de ingevoerde gegevens worden vaak niet verwerkt zoals zou moeten. Sinds eind vorig jaar, meer uitgesproken sinds maart dit jaar, klaagt ACV-Transcom deze mankementen aan en vraagt een dringende oplossing.

Extra stress Al deze computerproblemen leiden tot extra stress op het werk. Optimale werkomstandigheden bezorgen genoeg stress, dus werknemers kunnen extra stress missen als kiespijn.

Verwachting klant stijgt Maar daar blijft het niet bij, ook de klanten aanvaarden steeds minder dat de Belgacom-medewerkers niet kunnen presteren wat zij als klant van hen verwachten. Vooral in de telefoonwinkels, waar de klant oog in oog met de werknemer staat, wordt dit onhoudbaar. In deze situatie is het een kwestie van tijd voor een woedende klant een Belgacom-medewerker lichamelijk zal aanvallen. Voorlopig is het gelukkig gebleven bij woede-uitbarstingen en getier. Toch hebben we Belgacom al op deze situatie gewezen. Spontane acties bij werknemers bij Belgacom hebben ons hierbij doen stilstaan.

Interne scheldpartijen Niet enkel externe, maar ook ‘interne klanten’ aanvaarden niet langer dat de computersystemen niet naar behoren functioneren. Het is al gebeurd dat de ene collega de andere collega uitscheldt omdat die zich moet verschuilen achter het niet functioneren van een programma om uit te leggen waarom niet direct de informatie kan geleverd worden die de collega vraagt.

Functioneren lukt niet Ondertussen is het voor ons duidelijk dat niemand weet hoe deze computersystemen opgebouwd zijn: het terug optimaal laten functioneren van deze computerprogramma’s schijnt maar niet te lukken. Heeft dit te maken met de outsourcing van de aanmaak van deze programma’s? Is er bij Belgacom niemand meer beschikbaar die deze problemen in eigen beheer kan oplossen? Is Belgacom zo in de klauwen van externe informatici terechtgekomen? Belgacom heeft ons nog maar eens uitdrukkelijk beloofd om er alles aan te doen om de mankementen aan de ondersteunende computerprogramma’s snel op te lossen.

ACV-Transcom zal alleszins deze problematiek blijven opvolgen en blijven aanklagen zo lang dit zal nodig zijn. Ondertussen vragen wij aan onze Belgacom-collega’s om elkaar niet de schuld te geven als de computerprogramma’s het weer maar eens niet doen.


13

Wist je dat ? ACV–Transcom deelt graag haar analyse en visie … BONUS-MERIT Herinner je het nog, dit jaar hebben jullie een zeer interessante collectieve bonus ontvangen. (ter herinnering: de collectieve bonus komt overeen met 5 % van de winst voor belastingen, zoals voorzien in het artikel 62 van de Wet van 21 maart 1991 en zoals eveneens was herhaald in het statuten van de aandeelhouders onder artikel 43). Hierbij een kort overzicht in reële cijfers, van wat die 5 % voor belastingen de voorbije jaren vertegenwoordigde: 2008: collectieve bonus van 10 miljoen uitbetaald in 2009 2009: collectieve bonus van 14 miljoen uitbetaald in 2010 2010: collectieve bonus van 23 miljoen uitbetaald in 2011 2011: collectieve bonus van 42 miljoen uitbetaald in 2012

Van waar komt dit uitzonderlijke bedrag in 2011, rekening houdend met de moeilijke concurrentiele situatie waarin Belgacom zich volgens het management bevindt? Uit analyse blijkt dat die 42 miljoen een bedrag is komende uit enerzijds de operationele winst van Belgacom NV, (~316 miljoen) en anderzijds een som van ~530 miljoen vanuit het filiaal Tango. De transfert van deze laatste som naar Belgacom NV zorgde voor de uitbetaling van een extra dividend aan de aandeelhouders. Let wel op, in april werd er op een buitengewone aandeelhoudersvergadering beslist om in het artikel 43 van de statuten van Belgacom de verwijzing naar de winstdeelname voor het personeel te schrappen, terwijl die aandeelhouders 702 miljoen dividend genoten. Zonder de koppige weigering van ACV-Transcom om eveneens het artikel 62 van de wet van 21 maart 1991 te laten wijzigen, hadden de werknemers van Belgacom niet langer van dit vandaag mooie bedrag aan collectieve bonus genoten. En wij zullen onze strijd hiertegen gedurende de volgende jaren moeten verder zetten! Onze Voogdijminister kent ons standpunt. Mocht dit idee ooit tot bij de Raad van State gebracht moeten worden,

dan zal elkeen voor zijn verantwoordelijkheid geplaatst worden. En wat met de Merit, het enige systeem om een loonsverhoging te bekomen voor de verkoopsmedewerkers en de medewerkers van het niveau 1? Als de intentie om de aandeelhouders goed te verzorgen overduidelijk is, kunnen we dan het hetzelfde vaststellen voor de werknemers? NEE, dat kunnen wij NIET besluiten. Enkel ~3.4 miljoen euro (of 0.55% van de totale loonmassa) bleek beschikbaar om meer dan 5.400 medewerkers van het niveau 1 en sales met een merit te belonen. Dit volgens een verdeelsleutel aansluitende aan de hay-band (die het niveau bepaalt) en de verworven evaluatiescore (die de prestaties meet). Dit kleine percentage vroeg wel voorafgaande zeer moeilijke discussies die er kwamen dank zij de halsstarrige houding van ACV-Transcom. Wanneer we dan spreken over het salaris en de Merit van de Belgacom-medewerkers, mogen we de persartikelen van vorig jaar niet vergeten waarin toen de vakpers veel aandacht besteedde aan de loonsverhoging van 36% die de 7 topmanagers van Belgacom bleken te genieten. De enige conclusie die hieruit kan volgen is dat men in tijde van crisis beter af is al aandeelhouder dan als werknemer…

ACV-Transcom : Ons werk, jouw belangen verdedigen !


Cultuur Philippe De Coene (Voorzitter Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media) © Foto : Jimmy Kets

“Synergie is mogelijk, maar met de nodige reser ves” Als we het hebben over de politieke besluitvorming in de culturele sector, klinkt de naam Philippe De Coene niet meteen bekend in de oren. En toch is deze politicus al jaren actief bezig met deze materie op verschillende beleidsniveaus. Momenteel is hij op Vlaams niveau aan de slag als parlementslid. Vanuit zijn functie als voorzitter van de commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media speelt hij een niet te onderschatten rol in diverse actuele dossiers uit de culturele sector.

Voor een democratisch gevormd onderdeel van het Vlaams Parlement geniet deze commissie maar weinig bekendheid. Wat is haar rol? Philippe De Coene: “Je kunt ze het best vergelijken met een miniversie van het Vlaamse Parlement, waarin een beperkt aantal volksvertegenwoordigers vergaderen over een aantal specifieke materies. De belangrijkste taak van een commissie bestaat erin het decreetgevende of wetgevende werk van het Vlaams Parlement voor te bereiden. De commissie bespreekt eerst grondig eigen voorstellen en ontwerpen van een decreet van de regering.Eigen voorstellen en ontwerpen van decreet van de regering worden eerst grondig in de commissie besproken. Als een meerderheid van de leden ermee instemt, is een wijziging in deze teksten mogelijk. We bepalen in grote mate ook zelf welke dossiers we behandelen. Deze commissie organiseert ook hoorzittingen of bezoeken om een beter inzicht te krijgen in een bepaald dossier. Dit is mogelijk bij een culturele instelling of in een mediabedrijf. Ook beleidsnota’s, beleidsbrieven, samenwerkings-akkoorden en voorstellen van resolutie worden eerst grondig in de commissie besproken. Elke commissie controleert voor haar werkterrein ook het beleid van de Vlaamse Regering.” In Vlaanderen bestaan er reeds fondsen zoals Het Vlaams Fonds voor de Letteren en het Vlaams Audiovisueel Fonds die elk autonoom hun sector ondersteunen met middelen van de overheid. De minister heeft de ambitie om deze vorm van subsidiëring te introduceren in de podiumkunsten, theater- en muzieksector. Deze beleidskeuze kan serieuze gevolgen hebben voor de concrete uitwerking

van de langetermijnvisies van grote organisaties als deSingel of het Brussels Philharmonic. “De vraag is ook of je het beleid voor het éne domein van het kunstenbeleid zomaar kunt kopiëren naar alle andere kunstdisciplines. Ik ben niet tegen verfondsing op zich, maar ik deel de pragmatische visie van Stefaan De Ruyck (Algemeen directeur van het Kunstencentrum Vooruit in Gent). Hij onderscheidt drie soorten niveaus: een uitbreiding van de categorie ‘Grote Instelling van de Vlaamse Gemeenschap’ tot 15-20 cultuurhuizen, gesubsidieerd via beheersovereenkomsten, en dus rechtstreeks aangestuurd door de Vlaamse overheid, een ‘structureel middenveld’ waarbij het Kunstendecreet nog steeds een valabele constructie is en individuele projecten waarvoor een fonds soelaas zou kunnen brengen.”

“Het hele kunstenlandschap kost net iets meer dan de gewone begroting van de stad Kortrijk” Is het huidige kunstendecreet, dat loopt tot 2016, niet te bureaucratisch als werkinstrument voor de podiumkunsten, theater- en muzieksector? “We hebben nu het systeem waarbij je een dossier ter subsidiëring indient. Hetzij voor één welbepaald project hetzij voor een structurele erkenning van korte of lange termijn.


15

Dan volgt er een zakelijke en artistieke evaluatie door de leden van de beoordeling- en adviescommissie. Er komt evenwel vaak kritiek op deze commissies: hun beoordelingen zouden niet gebeuren op basis van nuchtere analyses. Dit is niet altijd terecht. Zo is het onmogelijk om zonder de nodige culturele expertise een juist oordeel te vellen over een specifiek dossier. Iederéén heeft een professioneel verleden. Hoe zou je anders een dossier van een orkest of theaterhuis juist kunnen evalueren zonder enige eigen ervaring in de werking van dergelijke organisaties, hetzij via een beleidsfunctie hetzij als actieve artistieke uitvoerder? Misschien moet de uitvoering van het Kunstendecreet dan toch een aantal wijzingen ondergaan.” Een woord dat steeds vaker opduikt in de cultuursector is synergie. Is dit mogelijk tussen de verschillende spelers in onze regio? “Ik denk het wel, maar wel met de nodige reserves. Je hoort steeds de oproep naar meer synergie in periodes van budgettaire schaarste. Men wil spaarzaam omgaan met het geld van de belastingbetalers en toch een aantal dingen laten bestaan. Vanuit die visie vraagt de overheid op dit moment aan de sector van de muziek of podiumkunsten dat er meer samenwerking komt. Dit is mogelijk op verschillende manieren, zoals het samensmelten van bijvoorbeeld omkaderende diensten. Of het kan ook in zijn meest radicale vorm: door een fusie, zoals tussen de Vlaamse Opera en het Koninklijk Ballet van Vlaanderen.

Wie denkt dat dit laatste snel realiseerbaar is, vergist zich. Als je bovendien een hoog artistiek niveau blijft nastreven voor het Ballet én de Vlaamse Opera zal dit na een fusieoperatie niet mogelijk zijn met minder middelen. Je zal misschien ‘minder meer’ uitgeven dan wanneer de twee instellingen nog volledig autonoom waren maar je zal wellicht wel meer uitgeven. Er zullen ongetwijfeld een aantal besparingsmogelijkheden opduiken bij een dergelijke operatie maar er hangt altijd een prijskaartje aan een zeker artistiek niveau.”

“Is het te overwegen om het orkestlandschap te hertekenen met één barokorkest en één orkest dat ten dienste staat van het Ballet of de Opera?” De politieke overheid ziet deze synergie wel als een vorm van besparen. Hoe komt het trouwens dat het Ballet en de Opera in het verleden nooit op vrijwillige basis hebben samengewerkt? “De ontstaansgeschiedenis van deze twee instellingen zijn zo verschillend en dat vergemakkelijkt een eventuele samenwerking zeker niet. Bij beide instellingen is in het verleden ook vaak sprake geweest van een cultuur om alleen verder te werken op zijn eigen

eiland zonder enige interesse te tonen in een andere culturele speler.” Wat is de stand van zaken in dit complexe dossier? “Dominique Savelkoul, de transitiemanager van de Vlaamse Opera en het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, heeft in juni van dit jaar een rapport geschreven met haar bevindingen. In dit werk stonden er echter geen cijfers en ze kon nog niet aantonen waar en hoeveel winst men zou realiseren bij een fusie tussen de twee organisaties. Het was dus nergens duidelijk welke besparing dit zou opleveren voor de subsidiërende overheid, terwijl dit hele project is opgezet om precies de uitgaven in de culturele sector wat te temperen. Het is dus wachten op het definitieve rapport van de transitiemanager.” Toch blijft de vraag naar meer middelen ook in economisch moeilijke tijden aanhouden. Zo verklaart Avil Cahn, de intendant van de Vlaamse Opera, in een interview aan de krant De Tijd’ van negentien oktober dat het budget van 25 miljoen euro niet volstaat om de huidige werking van het operahuis met zijn twee speelplaatsen in Gent en Antwerpen te garanderen. Hij hoopt op een subsidieverhoging van 1,3 miljoen euro per jaar. Echt goedkoop lijkt die synergie dus niet te worden. “Dat klopt. Je kunt besparen op bijvoorbeeld de administratie van je personeel of op communicatie zowel op extern als op intern niveau. Zo groot is


Cultuur

© Foto : Jimmy Kets

het verschil ook niet. Of je nu de personeelsadministratie doet voor 100 of 200 mensen. Dat is een voorbeeld hoe een samenwerking tussen het Ballet en de Opera misschien een besparing kan opleveren. Alleen mag je nooit uit het oog verliezen dat het twee totaal verschillende disciplines zijn. De werking en de taak van het orkest van de Opera valt ook zomaar niet te vergelijkingen met dat van deFilharmonie. Ik pleit dus voor enige voorzichtigheid in de verwachtingen bij dergelijke besparingsoperaties, maar ik denk dat de minister dat zelf ook wel beseft.” Is het ook niet de taak van de zakelijke leiders van beide instellingen om te werken met de middelen die ze krijgen in de plaats van bij elke subsidieronde meer te vragen?

“In vergelijking met Vlaanderen besteedt Nederland (Volgens de gegevens van de Nederlandse Overheidsinstelling Raad van cultuur in de publicatie Slagen in Cultuur 2013-2016 bedroeg het geadviseerd subsidiebedrag voor de Nederlandse Opera en Ballet Amsterdam 24.040.000 euro. In dit bedrag zitten niet de eventuele subsidies van provincies of steden. De Opera en Ballet Amsterdam is de werknaam voor de fusie tussen De Nederlandse Opera, Het Nationaal Ballet en Het Muziektheater Amsterdam.) beduidend meer aan zijn opera en ballet. Maar of je nu in een cultuurgemeenschap werkt van vijf of vijftien miljoen mensen, het is niet het ‘afzetgebied’ dat bepalend is voor het bedrag dat je nodig hebt voor een elementair basisniveau. Eigenlijk vind

ik het verrassend om te zien hoe onze beide instellingen hun huidig artistiek niveau bereiken met eerder bescheiden middelen. Wel ontken ik niet dat er nog efficiënter kan gewerkt worden met de bestaande budgetten.” Stel dat er toch een besparingsronde komt, hoe zou u dit aanpakken? “Je moet heel duidelijk zijn in je doelstellingen van wat je wil bereiken in Vlaanderen. Zo kun je er naar streven om in elke kunstendiscipline zeker één gezelschap te selecteren dat een re-

“Er hangt altijd een prijskaartje aan een zeker artistiek niveau” presentatie vormt voor onze regio en dat streeft naar excellentie. Om dit te bereiken moeten we vanuit de overheid dan ook bereid zijn om hiervoor een prijs te betalen. Door een historische evolutie zijn er nu een achttal instellingen van de Vlaamse Gemeenschap. Waarom zijn dat er niet veel meer? Waarom selecteren we niet een aantal kunstenorganisaties die een internationaal niveau halen waarmee we als Vlaamse overheid een langetermijnvisie willen ontwikkelen via een beheersovereenkomst? In die aanpak zoek je naar een referentie in disciplines: zoals bijvoorbeeld moderne dans, klassiek ballet of een barokensemble om Vlaanderen te vertegenwoordigen op internationale podia. Wat de or-


17

kesten betreft heb je deFilharmonie, het Brussels Philharmonic Orchestra en het orkest van de Vlaamse opera met elk ongeveer 80 muzikanten. Is dit noodzakelijk? Is het te overwegen om het orkestlandschap te hertekenen met één barokorkest en één orkest dat ten dienste staat van het Ballet of de Opera? Dit ligt uitermate gevoelig en ik besef ook wel dat je de artistieke output van deFilharmonie niet zomaar kunt gelijkschakelen met die van het Orkest van de Opera.”

“Je mag nooit uit het oog verliezen dat het Ballet en de Opera twee totaal verschillende disciplines zijn” Zowel de Opera van Rijsel als die van Amsterdam werken zonder eigen orkest. (1) “Dan moet nagegaan worden of dat per saldo goedkoper is. Het hangt af welk type opera je brengt, hoeveel voorstellingen er zijn enzovoort. Je kan ook twee orkesten hebben van elk 120 musici waarbij je ervoor zorgt dat je in elk segment van de kunsten, in dit geval het muzikale, over een referentiespeler beschikt. De kostprijs van dergelijke beleidslijn kan je berekenen in alle objectiviteit via een vergelijkingsoefening met de werkingskosten van andere orkesten op Europees niveau.”

Deze hervorming zal wel meer kosten dan het huidige budget van 145 miljoen euro voor de Kunsten. “Je hebt gelijk, maar het zal veel objectiever verlopen. Nu is er te veel commotie rond de uitvoering van het Kunstendecreet. Jammer genoeg worden diegenen die beoordelen vaak ook nog eens beoordeeld. En wat het bedrag betreft: het hele kunstenlandschap kost net iets meer dan de gewone begroting van de stad Kortrijk. Met dat bedrag heb je het volledige kunstenlandschap gesubsidieerd. En voor alle duidelijkheid, ik richt mij hier tot alle Vlaamse beleidsmakers, inclusief die van mijn partij.”

Tot slot, waar geniet u zelf van? “Eugen Cicero en zijn jazz-interpretaties van Schubert of Liszt. Dit jaar had

ik ook het geluk om een schitterende uitvoering te zien van L’Arpeggiata in het kader van het Festival van Vlaanderen. En vorig jaar zag ik ‘Menu’ van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen. Indrukwekkend en jammer dat ik hiervoor allemaal te weinig tijd heb … of maak.”

(1) Voetnoot van de eindredactie (Servaas Le Compte) : Het blijkt een hardnekkige misvatting dat de Nederlandse Opera zonder eigen orkest zou werken: DNO gebruikt voor de meeste grote producties hetzelfde orkest, namelijk het Nederlands Philharmonisch Orkest. Bijkomend maakt een ‘ander’ ensemble (het Nederlands Kamerorkest) dat voor DNO speelt ook deel uit van de Nederlandse Philharmonisch Orkest stichting. De facto beschikt de Nederlandse Opera dus wel degelijk over een orkest. Maar het klopt dat tot in de Commissie Cultuur de mindere goede vrienden van de instellingen de indruk wensen te wekken dat het er in Nederland helemaal anders aan toe gaat. Quod non.


Water Gentse havenarbeiders steunen werknemers Ford Genk Op dinsdag 6 november stuurde de Transcom-afdeling uit de Haven van Gent een afvaardiging militanten naar Genk. De afvaardiging zakte af naar Genk om de getroffen werknemers een hart onder de riem te steken. De aanwezige metaalarbeiders apprecieerden dit enorm. Verschillende werknemers uit de fabriek vertelden hoe zij omgingen met het nieuws van de sluiting van hun bedrijf. Hoewel velen van vrezen voor de toekomst, was het opvallend hoe ze eveneens bezorgd waren over hun collega’s bij de talrijke getroffen toeleveringsbedrijven. De Gentse havenarbeiders wensten bij het afscheid alle getroffen werknemers veel sterkte voor de toekomst en succes bij het voeren van de onderhandelingen over een gunstig sociaal akkoord.


Mobiliteit

19

Europa en de grondafhandelingsdiensten: deel 359 Net zoals bij de spoorwegen ontsnappen ook de grondafhandelingsdiensten niet aan de liberaliseringsdrang van de Europese Unie. Al enkele jaren dringt de Europese Commissie er op aan om de markt op de Europese luchthavens open te gooien. ACV-Transcom heeft dit dossier van in het begin opgevolgd en aangedrongen op een gecoördineerde Europese campagne tegen de herziening van de richtlijn. Sinds 2010 voerden de Europese vakbonden tal van acties om de druk op de Europese Commissie systematisch op te voeren, zodat onze bekommernissen mee worden opgenomen in een herziene richtlijn voor de grondafhandelingsdiensten.

5 november 2012 De nationale acties vloeiden samen op 5 november 2012 met de organisatie van een Europese actiedag door ETF (European Transport Workers’ Federation). Ruim 2000 mensen zakten af naar Brussel, onder hen delegaties uit Duitsland, Denemarken, Oostenrijk en Italië. Eerst waren er korte toespraken door de vertegenwoordigers van de verschillende vakbonden op het Schumanplein. Daarna was er een tocht door Brussel, richting Luxemburgplein, waar enkele Europarlementariërs het woord kregen. De kleurrijke manifestatie miste haar effect niet.

Europese parlementairen zien het licht ! De dag na onze succesvolle Europese actie tegen de voorstellen van de Europese Commissie om verdere liberalisering van de grondafhandelingsdiensten in de Europese luchthavens door te voeren, nemen de Europese Parlementsleden in de Commissie Transport een duidelijke en goede beslissing. Met 22 tegen 20 stemmen wordt het absurde voorstel voor verdere liberalisering met enorme gevolgen voor Brussels Airport van tafel geveegd. Het vele werk in het bespreken – zowel binnen ACV-Transcom, het ACV, met de andere vakbonden, internationaal , met de politiek – en de duidelijke actie van 5 november hebben hun vruchten afgeworpen. Het voorstel is nu van tafel geveegd. Zelfs de Commissie tewerkstelling  én de Commissie Interne Markt en Concurrentiebescherming van het Europees Parlement vonden de argumenten tot meer liberalisering van de Europese Commissie niet gegrond. Letterlijk stelt zelfs de Commissie Interne Markt en Concurrentiebescherming in haar advies dat liberalisering in de sector leidt tot onstabiliteit omdat meer grondafhandelaars hierdoor de boeken moeten sluiten. Tevens stellen zij dat grondafhandelaars dé ruggegraat zijn van het luchtverkeer en dat een onstabiele ‘markt’ zou leiden tot heel wat verstoringen in het luchtverkeer en heel wat ontslagen!


Post

Bpost erkent schoor voetend de problemen Naar aanleiding van onze nota en verschillende bemerkingen van de vakbonden, vatten op 18 oktober 2012 de besprekingen over de problemen bij bpost aan. Deze vergadering verliep niet zonder slag of stoot. Hierover verscheen meer in een Flash van 19 oktober. Ondanks het feit dat er een breuk is ontstaan in het Gemeenschappelijk Front, zijn we er toch in geslaagd vooruitgang te boeken en oplossingen af te dwingen voor de meest prangende problemen. Deze problemen gaan in de eerste plaats over het schrijnend personeelstekort, de professionele begeleiding van nieuwe collega’s en de uitvoerbaarheid van de diensten bij MSO.

Bijkomende wervingen Het bedrijf engageert zich om bovenop de geplande wervingen 250 bijkomende mensen aan te nemen. Hierbij ligt de focus op die gebieden en platformen die moeilijkheden hebben om dagdagelijks alle brievenbussen te bedienen. Een van de initiatieven waarmee bpost de recruteringscampagne wil ondersteunen, is het aanbrengen van stickers op de postvoertuigen. Het zal niet makkelijk worden om deze bijkomende krachten te vinden, want heel wat platformmanagers ondernamen reeds verschillende pogingen om het personeelstekort aan te vullen.

Professionele begeleiding Het binnenhalen van nieuwe medewerkers is één zaak, het voorkomen dat ze het snel voor bekeken houden is een andere. ACV-Transcom heeft vooral gehamerd op een goede opleiding met professionele begeleiding, zodat de nieuwkomers in dienst blijven en een degelijke toekomst kunnen uitbouwen binnen bpost.

Zware diensten We zijn van mening dat dé meest dringende oplossing toebehoort aan de uitreikingsdiensten die op dagen met normale volumes op structurele basis fundamenteel extra dienen te presteren. Hiertoe kwamen we met bpost overeen om in samenspraak met de gewestelijke syndicale vertegenwoordigers deze zware diensten op te lijsten tijdens een ROC. Het lokaal management zal beschikken over alle nodige middelen om de uitvoerbaarheid van de diensten te garanderen en direct aan te passen. Dit kan de vorm aannemen van een bijkomende dienst, het verschuiven van segmenten, het inzetten van versterkingen enzovoort. De geplande reorganisaties worden hierdoor op een laag pitje gezet.


21

Andere afdelingen dan MSO Ook de reorganisaties in de andere afdelingen van het bedrijf staan op de agenda. Dat dachten we tenminste, want uit een eerste antwoord van bpost kunnen we reeds het volgende samenvatten:

Wat RSS betreft moet onze vakbond vaststellen dat bpost al onze opmerkingen van tafel probeert te vegen. Zo beweren ze onder meer dat het bepalen van normen een statistisch proces is dat objectief gemeten wordt via PostStation. Dat er voldoende tijd voorzien is voor de opening van het

kantoor en voor de voorbereiding. Dat alle medewerkers gelijk behandeld worden waardoor een commerciĂŤle medewerker met de nodige kwalificaties overal inzetbaar is en dat de Klantgerichte Organisatie een meerwaarde biedt. Dat er wat Cleaning betreft onze bemerkingen gestoeld zijn op vergissingen. Dat de kwaliteit van de schoonmaak is verbeterd en dat het aantal gebouwen dat per dag en per medewerker moet worden schoongemaakt niet te hoog ligt. Dat de meerderheid van het personeel in de multisnacks een evenwichtige en volledige snack kan nuttigen. Waarschijnlijk heeft het management een totaal ander idee over een ‘gezonde’ maaltijd !

Wat nu? In de komende weken gaan we de discussies over voorgaande dossiers niet uit de weg. Ook over gestructureerde maatregelen bij MSO (met inbegrip van begeleiding en opleiding, het oprichten van leerplatformen, voorstellen inzake eindeloopbaanmaatregelen, de voorwaarden voor de nietrecurrente bonus 2013, het DA statuut, het PMP proces, de aanpassing van het arbeidsreglement, enzovoort) werd een onderhandelingsagenda vastgelegd. Er is dus nog werk aan de winkel.


Diamant

Rechtszekerheid over Sociaal Plan ! Uitspraak Grondwettelijk Hof geeft rechtszeker- gehouden tot betaling van een bijdrage, bestemd om het Fonds toe te laten de opdracht te vervullen, waarmede het heid over Sociaal Plan Diamantnijverheid ! Op 25 oktober velde het Grondwettelijk Hof het arrest over het juridische geding tussen enerzijds een aantal Diamanthandelaars en anderzijds het Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector (ICD) en de Belgische Staat. Dit arrest betreft de uitspraak over twee prejudiciële vragen over de artikelen 2 en 3 bis van de wet van 12 april 1960 tot oprichting van een ICD zoals gewijzigd bij de wetten van 26 maart 1999, 27 december 2006 en 24 juli 2008, gesteld door het Arbeidshof te Brussel.

door artikel 2, 1°, belast is. Het bedrag van de door deze personen verschuldigde bijdrage is gelijk aan 1/3 pct. van de waarde van de door hen ingevoerde ruwe diamant.

De Koning kan evenwel vrijstelling van deze bijdrage verlenen, wanneer het in vorig lid bedoelde diamant een waarde van 300 frank per karaat niet overschrijdt.

Ter herinnering :

Daarenboven bepaalt de Koning de maatregelen welke noodzakelijk zijn om de verplichting tot betaling van een bijdrage in overeenstemming te brengen met de voor België geldende internationale verplichtingen.

Artikel 2 en 3 bis van de wet van 12 april 1960 luiden als volgt : Art. 2. De opdrachten van het fonds zijn :

De Koning kan het bijhouden opleggen van de boeken, registers en documenten die Hij nodig acht voor de toepassing van deze wet.

1° het financieren, het toekennen en het uitbetalen van bijkomende sociale voordelen aan de diamantarbeiders;

De Koning kan, bij besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad, de in het eerste lid bepaalde bijdrageverplichting opschorten. De opschorting kan slechts worden ingesteld voor een duur van maximum drie jaar en is hernieuwbaar.

2° het financieren en het uitbetalen van interne compensatie-uitkeringen aan werkgevers die werklieden of werksters tewerkstellen aan het eigenlijke bewerken van diamant, zijnde het klieven, het slijpen, het snijden, het verstellen en het zagen van diamant.

Art. 3. Het Fonds heeft rechtspersoonlijkheid. Zijn statuten worden door de Koning vastgesteld.

Art. 2bis. Alle personen, die ruwe diamant invoeren, zijn

Art. 3bis. Alle natuurlijke of rechtspersonen, die als hoofd-


23

zakelijke of bijkomstige bedrijvigheid de diamanthandel of de diamantnijverheid hebben, zijn gehouden tot de betaling van een compensatie-bijdrage, bestemd om het fonds toe te laten de opdracht te vervullen waarmede het door artikel 2, 2° is belast. Het bedrag van de door deze personen verschuldigde bijdrage is maximaal gelijk aan 0,10% van de waarde van elke transactie van diamant. De Koning bepaalt het toepasselijke percentage. Het jaarlijks totaalbedrag aan bijdragen kan evenwel het bedrag van 5.000.000 euro niet overschrijden. De Koning bepaalt eveneens het bedrag van de transacties dat niet aan de bijdrage is onderworpen. Dit bedrag is gelijk voor alle ondernemingen maar kan niet hoger zijn dan 5.000.000 euro per onderneming over een periode van één jaar.

De procederende diamanthandelaars voerden aan dat de bijdrage die betaald moet worden ter financiering van de compensatie-uitkeringen, die uitbetaald worden aan diamantwerkgevers die arbeiders/sters tewerkstellen aan het eigenlijk bewerken van diamant, een “belasting” zijn en als dusdanig in strijd met de artikelen 170, 172 en 173 van de grondwet. Tevens wensten zij de terugbetaling van de betaalde bijdragen en finaal de stopzetting ervan en hierdoor de opheffing van het Sociaal Plan voor de diamantnijverheid. Het ICD en de Belgische Staat voerden aan dat deze bijdragen geen belastingen zijn maar wel compensaties voor Sociale Zekerheidsbijdragen voor werkgevers die arbeiders/sters tewerkstellen en dat er bijgevolg geen sprake is van schending van bepaalde artikelen uit de grondwet.

De Koning bepaalt wat onder transactie moet verstaan worden en kan het bijhouden opleggen van de boeken, registers en documenten die Hij nodig acht voor de toepassing van deze wet.

Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag die luidt als volgt:

Om u, beste lezer(es), een heel juridische discours te besparen, geven we u hierbij in mensentaal de gevoerde procedures, ingesteld tegen het ICD en de Belgische Staat naar aanleiding van de herinvoering van het Sociaal Plan in 2007. Zoals u wellicht nog wel weet is het Sociaal Plan ingevoerd ter bevordering van de tewerkstelling in de diamantnijverheid.

“De eerste prejudiciële vraag strekt ertoe van het Hof te vernemen of de in het geding zijnde compensatiebijdrage artikel 170 van de Grondwet schendt, doordat artikel 3bis van de wet van 12 april 1960 aan de Koning opdraagt de grondslag en het bedrag van de compensatiebijdrage nader te bepalen”. Het Hof zegt hierover : …“De in het geding zijnde maatregel, die geen algemene draagwijdte heeft, is een compensatiemechanisme tussen


Diamant

twee sectoren van de diamantsector, waarvan het onevenwicht de levensvatbaarheid van die sector in gevaar dreigde te brengen. Het gaat in wezen om een maatregel van interne compensatie voor de kosten van de financiering van de sociale zekerheid die op de diamantnijverheid drukt, door de diamanthandelaars te verplichten deel te nemen aan die financiering, om reden van de voordelen die laatstgenoemden van de diamantnijverheid genieten.” Een dergelijke compensatiemaatregel is geen belasting in de zin van artikel 170 van de Grondwet. De in artikel 3bis van de wet van 12 april 1960 bedoelde compensatiebijdragen zijn solidariteitsbijdragen die nauw aanleunen bij de socialezekerheidsbijdragen, vermits zij bij uitsluiting bestemd zijn voor het financieren en uitbetalen van interne compensatie-uitkeringen aan werkgevers die werklieden of werksters tewerkstellen aan het eigenlijk bewerken van diamant. Gelet op de ontstaansgeschiedenis en de doelstelling van de maatregel, is het niet zonder redelijke verantwoording dat de regels voor het berekenen van de compensatiebijdragen niet worden geregeld in de wet, maar jaarlijks in overleg met de sector worden bepaald aan de hand van de behoeften van het Compensatiefonds bij het vervullen van haar taken.”

Uit dit alles volgt dat de eerste prejudiciële vraag ontkennend wordt beantwoord ! De tweede prejudiciële vraag luidt :“De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter voeren aan dat diamanthandelaars en diamantnijveraars onderscheiden worden behandeld, doordat beide categorieën van personen compensatiebijdragen verschuldigd zijn, maar enkel de diamantnijveraars een compensatie-uitkering kunnen verkrijgen”. Het Hof oordeelt daarom dat : “Zoals de Ministerraad evenwel opmerkt, kunnen ook diamanthandelaars een compensatie-uitkering krijgen, indien zij werklieden of werksters tewerkstellen aan het eigenlijk bewerken van diamant….zoals bepaald in de wet van 12 april 1960.” …”Het aangeklaagde verschil in behandeling steunt op een objectief criterium, namelijk het betalen van een bijdrage door alle personen die hoofdzakelijk of bijkomstig de diamantnijverheid en de diamanthandel als bedrijvigheid hebben en houdt redelijk verband met de uiteengezette doelstelling : door zowel de diamanthandelaars als de diamantproducenten te doen bijdragen in de sociale lasten op de lonen van de diamantarbeiders, zullen de arbeidskosten voor de werkgevers worden verlicht, zodat de tewerkstelling in de sector kan toenemen en het zwartwerk kan afnemen.


25

De doelstelling om de levensvatbaarheid van de diamantnijverheid te waarborgen rechtvaardigt dat de compensatiebijdragen zowel door de diamantnijveraars als door de diamanthandelaars worden betaald, …. Rekening houdend met het feit dat de bestreden maatregel gebaseerd is op de solidariteit tussen de diamanthandelaars en de diamantnijveraars, met als doel het behoud van de diamantnijverheid in het belang van de ganse diamantsector, is het bedrag van de heffing, zijnde maximaal 0,10% van de waarde van elke transactie van diamant, niet kennelijk onredelijk.”

Uit dit alles volgt dat ook de tweede prejudiciële vraag ontkennend wordt beantwoord ! Door deze uitspraak mag het duidelijk zijn dat rechtszekerheid wordt gecreëerd voor het verantwoord verder bestaan van het Sociaal Plan. Hiermee is er t.a.v. zowel diegenen die verplicht zijn bijdragen te betalen als diegenen die rechten kunnen doen gelden op compensatie-uitkeringen volledige duidelijkheid geschapen. Dat deze rechtszekerheid van groot belang is hoeft geen betoog. Wat wij als vakbond vooral hopen en verwachten is dat nu deze rechtszekerheid er is, er meer tewerkstelling zal worden gecreëerd en meer garanties op werk zullen worden geboden. Wij danken al diegenen (we noemen ze niet nader bij naam om

vooral niemand te vergeten), die op de een of andere wijze hebben bijgedragen tot dit uitstekend resultaat ! Volledigheidshalve dienen we mee te delen dat het Arbeidshof van Brussel hierover nog een definitieve uitspraak moet doen vermits zij de 2 prejudiciële vragen hebben gesteld aan het Grondwettelijk Hof. Wij hopen dat begin volgend jaar het Arbeidshof hierover dus definitief uitspraak zal doen, rekening houdend met het Arrest van het Grondwettelijk Hof dd 25 oktober 2012.


Spoorwegen

Voorstelling studie CER Voorstelling studie CER over de effecten van een verticale scheiding in de spoorwegsector Op maandagavond 5 november werd in de Europese wijk een studie van CER, de Gemeenschap van Europese Spoorwegen en Infrastructuurbeheerders, voorgesteld. Met enkele vrijgestelden waren we aanwezig in het raam van onze zoektocht naar bijkomende argumenten voor onze onderhandelingen met Minister Magnette. CER gaf de opdracht aan een internationaal consortium van transporteconomen om een studie over de economische gevolgen van verticale scheiding in de spoorwegsector uit te voeren. Het consortium werd geleid door Inno-V (Nederland) en bevatte gerenommeerde onderzoekers van het Instituut voor Transportstudies aan de Universiteit van Leeds (UK), de Vrije Universiteit van Amsterdam (Nederland), Civity Management Consultants (Duitsland) en de universiteiten van Kobe en Fukuyama Heisei (Japan). De studie ‘EVES-Rail’ concludeerde dat met betrekking tot de structuur van de spoorwegsector in een land geen enkel structureel model beter zou zijn dan andere modellen. Er werd geen bewijs gevonden dat een verticale scheiding of een splitsing van de Infrastructuurbeheerder en de Spoorwegoperator tot meer concurrentie binnen de spoorwegsector zou leiden dan met een holdingstructuur. Verder wijst de studie uit dat de EU een beleid zou moeten voeren waarin de lidstaten een vrije keuze hebben in de uittekening van de structuur van de spoorwegsector in hun land. De studie toont immers aan dat het effect van een tweedeling afhangt van structurele kenmerken die van land tot land verschillen. Deze aanzienlijke verschillen binnen de EU pleiten dus voor een gedifferentieerde aanpak, in plaats van een Europees eenheidsmodel dat wordt opgelegd aan alle lidstaten. Bovendien zijn de onderzoekers van oordeel dat kosten binnen de spoorsector zouden stijgen mocht een universele verplichting van verticale scheiding in de Europese Unie gelden. De EU zou dus moeten kiezen voor een beleid

waarin een vrije keuze wordt gelaten inzake het structurele model, met inbegrip van het recht van de lidstaten om, afhankelijk van nationale omstandigheden, vrij om te schakelen tussen het verticale scheidingsmodel en het model van de holdingmaatschappij. «De studie van het consortium is solide en overtuigend», verklaarde CER Voorzitter Mauro Moretti. «Het laat zien hoe het opleggen van één enkel Europees model voor alle nationale spoorwegsystemen zou leiden tot hogere kosten voor alle belanghebbenden. Vandaag kunnen lidstaten, noch de Europese burgers, de stijgende kosten die voortvloeien uit dergelijke hervormingen niet meer slikken. Wij zijn ervan overtuigd dat de Europese Commissie zorgvuldig over de door de studie aangereikte resultaten zal nadenken en dat het hiermee in de uitwerking van het 4e spoorwegpakket rekening zal houden.” CER uitvoerend directeur Libor Lochman verklaarde het volgende:»Beleidsmakers hebben de plicht om ervoor te zorgen dat voor elke hervorming die zij voorstellen de voordelen opwegen tegen de kosten. EVES-Rail biedt hen in elk geval de analyse om de juiste keuze voor de spoorsector te maken.» Belangrijk voor België is dat het bewijsmateriaal duidelijk maakt dat in het geval van een grotere dichtheid van het transport een verticale scheiding zou leiden tot hogere kosten. Een andere parameter is het aandeel van het goederenvervoer, dat naarmate het aandeel stijgt, dit voor meer coördinatieproblemen zou zorgen in een scheidingsmodel en dus ook tot hogere kosten zou leiden. Het is duidelijk dat we deze studie zullen gebruiken om Magnette te trachten te overtuigen dat ons idee van een geïntegreerd bedrijf toch meer aandacht verdient dan dat hij het tot nu toe al heeft geschonken. Wie de studie wil nalezen, kan dat op: http://www.cer.be/ publications/studies


27

Buurlanden geven op waar Magnette aan vasthoudt Eind oktober besliste het Franse Parlement om SNCF (de operator) en RFF (de Infrastructuurbeheerder) opnieuw te verenigen in een maatschappij. Dit gebeurde omdat het functioneren moest worden gerationaliseerd tengevolge van een steeds groter wordende schuldberg. Klinkt bekend in de oren, hoewel het in Frankrijk om het tienvoudige gaat. De vakbonden in Frankrijk reageerden zeer positief op de plannen van de regering. Ook in Frankrijk werd het eenheidstatuut behouden en zal het sociaal overleg zich op één plaats afspelen. Deze twee zaken werden ook door Magnette mondeling gegarandeerd. Jammer genoeg deed hij dat (nog) niet op het vlak van de structuur. In Nederland, waar NS al sinds 1995 werd gesplitst in de operator NS en de infrastructuurbeheerder Prorail, gaan stemmen op om de twee opnieuw bij elkaar te brengen. Dit werd eerst geponeerd door Bert Meerstadt, CEO van de operator, maar zal nu ernstig onderzocht moeten worden door de nieuwe regering. Eind oktober werd in een onderzoekscommissie van de Eerste Kamer een rapport voorgesteld waarin de besluitvorming over privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten werd onder de loupe genomen. Men kwam tot de conclusie dat de scheiding leidde tot de huidige ongelukkige situatie die om ‘een heroverweging van de vroegere besluitvorming’ vraagt. In eigen land reageerde het kabinet dat deze evoluties geen invloed zullen hebben op het standpunt van Magnette ‘omdat men van in het begin al de keuze had gemaakt voor een structuur met twee entiteiten’. We vinden dit een wildvreemde redenering, temeer dat Magnette hiermee België in een geïsoleerde positie manoeuvreert. Als ook Nederland zich nog aansluit bij de grote twee, worden we omsingeld door geïntegreerde bedrijven. Samen met Duitsland geeft Frankrijk nu een duidelijk signaal dat zij, als grootste spelers, de scepter zwaaien in het Europese spoorweglandschap, wat de Europese Commissie ook wil. Het is daarom nog opmerkelijker dat de Euroscepticus Magnette wel mee blijft denken in de richting van de EU.


Spoorwegen

Internationaal reizigersvervoer Benelux-vrijkaart op Fyra Door de komst van de Fyra, die in principe zal rijden vanaf 9/12/2012 (nieuwe beurtregeling), dreigt de Benelux-trein te verdwijnen… Blijft onze vrijkaart Benelux geldig op deze Fyra-trein. We stelden de vraag tijdens de laatste vergadering van de Nationale Paritaire Subcommissie (7/11/2012). Momenteel wordt met NS onderhandeld om de Fyra toch toegankelijk te maken voor het spoorwegpersoneel met vrijkaart mits betaling van een reservatietoeslag aangezien reservatie voor Fyra verplicht is. Over de omvang van deze toeslag bestaat nog geen duidelijkheid. Zodra er een doorbraak is in dit dossier, zullen we meer informatie verstrekken.

Onderhoud Thalys-stellen heeft invloed op de frequentie We werden door de NMBS op de hoogte gebracht van problemen met het Thalysverkeer. Omdat er grote problemen zijn met het onderhoud van het materieel zullen volgende

maatregelen genomen worden; • Vanaf 11/11/2012 tot 31/03/2013 zullen er op de Vlaamse en Waalse as geen thalystreinen rijden • Vanaf 01/04/2013 tot 30/07/2013 zullen er treinen geschrapt worden op de lijnen Brussel/Parijs en Brussel/ Amsterdam   Er wordt momenteel gepraat met de verschillende netten, zodat zowel bij de bestuurders als bij de begeleiders bij schrapping niet altijd dezelfde depots worden getroffen.   Gevolgen voor de reiziger: Reizigers die reeds  geboekt hebben zullen de keuze krijgen tussen drie mogelijkheden. Geld terug voor diegenen die hun reis annuleren, omwisseling voor zij die een latere datum verkiezen of gratis vervoer naar Brussel en vandaar verder met de Thalys naar hun bestemming.


29

( V e r g ) ( w ) e e t j es Uitbetaling Syndicale Premie Onze leden in actieve dienst ontvangen op het einde van dit jaar een syndicale premie van 125 euro voor een volledig jaar aansluiting. Voor een onvolledig jaar wordt een bedrag naar verhouding uitbetaald, op voorwaarde dat men op het ogenblik van de uitbetaling nog lid is van ACV-Transcom. Deze premie wordt gestort op het rekeningnummer dat op het ‘attest voor Syndicaal Fonds’ is vermeld. Het attest wordt voor de statutaire personeelsleden afgeleverd in dezelfde omslag als de bezoldigingsfiche. Het niet-statutaire personeel verkrijgt het attest onder gesloten omslag via de dienst. De inzameling van de attesten door de gewestelijke vrijgestelden wordt u op passende wijze bekend gemaakt. Ook de gepensioneerde leden ontvangen een Syndicale Premie voor het jaar 2012, voor zover ze ononderbroken lid bleven. Het bedrag van 10 euro zal op de rekening worden gestort.

Limburg : Willy Mathijs Mgr. Broeckxplein 6, 3500 Hasselt 011 29 08 45 - diensttelefoon: 931 / 6292 spoorhasselt.transcom@acv-csc.be Zitdag: woensdag Midden-Vlaanderen : Luc De Smet Oude Vest 146, 9200 Dendermonde 052 25 95 58 - diensttelefoon: 991 / 6189 spoordendermonde.transcom@acv-csc.be Zitdag: woensdag Oost-Vlaanderen : Rezi Lambaere Poel 7, 9000 Gent 09 265 44 05 - diensttelefoon: 991 / 2168 spoorgent.transcom@acv-csc.be Zitdag vrijgestelde: maandag

Voor meer inlichtingen kan je terecht in onze gewestelijke secretariaten tijdens de kantooruren:

Vlaams-Brabant : Willy Mathijs Martelarenlaan 8, 3010 Kessel-Lo 016 21 94 10 - diensttelefoon 913 / 2412 spoorleuven.transcom@acv-csc.be Zitdag vrijgestelde: dinsdag

Antwerpen : Eric Van Driessche Entrepotplaats 14, 2000 Antwerpen 02 549 11 28 - diensttelefoon: 921 / 3031 spoorantwerpen.transcom@acv-csc.be Zitdag: woensdag

West-Vlaanderen : Danny Geleyn H. Horriestraat 31, 8800 Roeselare 051 26 55 35 - diensttelefoon: 990 / 3691 spoorroeselare.transcom@acv-csc.be Zitdag vrijgestelde: woensdag en vrijdagvoormiddag

Brussel : Lesly Schelfhout & Roland De Coninck Galerij Agora, Grasmarkt 105 bus 38, 1000 Brussel 02 545 69 70 - diensttelefoon: 911 / 58237 spoorgent.transcom@acv-csc.be Zitdag Lesly Schelfhout: dinsdagnamiddag Zitdag Roland De Coninck: woensdagnamiddag


Intersectoraal

Anders-actieven Gewest Brussel

Brussel Telecom (District 3)

Nieuwjaarsontmoeting – gepensioneerdenwerking Wij willen 2013 op een goede en vriendelijke manier inzetten! Daarom nodigen wij de gepensioneerden en bruggepensioneerden – samen met hun echtgenotes - van alle sectoren graag uit op een “nieuwjaarsontmoeting”. Wanneer: woensdag 30 januari 2013 vanaf 14 uur. Plaats: vergaderzaal “Europa 1&2” van ACV-Transcom – Galerij Agora, Grasmarkt, 105 – 2e verdieping. Graag vooraf inschrijven (schriftelijk) door middel van onderstaande inschrijvingsstrook of gele briefkaart bij: ACV-Transcom Gewest Brussel t.a.v. Gilbert Haeck, Galerij Agora, Grasmarkt, 105 – Bus 38 – 1000 BRUSSEL. Telefonisch inschrijven kan en mag ook – tijdens de kantooruren - op het nummer 02 545 69 70 (Francis Tibau & Gilbert Haeck).

Met genoegen nodigen wij U uit voor onze kerstontmoeting van dinsdag 18 december 2012 om 13 u 30, die plaats vindt in de lokalen van ACV-Transcom, Galerij Agora (2de verdieping), Grasmarkt 105 te 1000 Brussel. Op de dagorde : toelichting bij de syndicale activiteiten in de telecomsector; vragen uwerzijds; bezinning ter gelegenheid van de advents- en kerstperiode (proost ACV Transcom). Gewoontegetrouw willen wij deze bijeenkomst afsluiten met een hapje en een drankje. Iedereen welkom. Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen op het telefoonnr. 02/545 69 83 of per e-mail aan fborgez.transcom@acvcsc.be vóór 10 december 2012.

Antwerpen-Mechelen-Hasselt Telecom (district 2)

Inschrijvingsstrook Brussel (terug te sturen vóór dinsdag 18 januari 2013 aan: ACV-Transcom “Spoorwegen” Gewest BRUSSEL, Grasmarkt 105 B 38, 1000 BRUSSEL

Naam & Voornaam : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zal aanwezig zijn met …………… personen op 30 januari 2013. Datum :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Handtekening :

Door omstandigheden volledig buiten onze wil konden wij onze jaarvergadering in oktober niet laten doorgaan. Wij zien nu de kans u op 17 januari, ter gelegenheid van Nieuwjaar, een receptie aan te bieden te Lier, Eeuwfeestlaan 80 van 14 tot 17 uur. Wij ontvangen u er graag, tegen 8 € per persoon (voorafbetaling verplicht op het nummer BE58 8335 1286 9679 van de Vriendenkring gepensioneerden Telecom).  Warme en koude hapjes en 3 gratis consumpties zijn gepland.  Uw agenda zal er klaar liggen. Uiteraard geven we er informatie over de laatste ontwikkelingen in het ACV en ook specifiek bij Belgacom waar CAO-onderhandelingen zullen afgerond of lopende zijn. Graag tot dan

Gent Alle vrienden senioren (alle belangengroepen) van ACVTranscom en hun eventuele partner, worden vriendelijk uitgenodigd op dinsdag 11 december 2012 te 14 uur in de zaal “Torrepoort”, Poel 7 te 9000 Gent voor ons jaarlijks ledenfeest.


31

Als animatie hebben wij voor jullie “Het poppentheater Pedrolino” uitgenodigd. Zij brengen voor ons een poppenspel voor volwassenen met als titel “Het weeuwke van de muide”, in het echt Gents dialect. Tijdens de pauze, na ongeveer 45 minuten, wordt voor u nog koffie geserveerd met koffiekoeken Daarna start het 2e deel van ongeveer 45 minuten. De kostprijs bedraagt € 5 te betalen aan de ingang. Wegen organisatorische redenen verzoeken wij U vooraf in te schrijven. De inschrijvingen dienen ten laatste op dinsdag 04 december 2012 in ons bezit te zijn. Inschrijvingen bij: W. Geyssens Nachtegaaldreef 29 9820 Merelbeke tel. 09 230 55 21 - GSM 0495 53 51 93 e-mail: wgeyssens@telenet.be

Intersectorale anders-actievenwerking Vliegtuigreis Moskou –St. Petersburg Van woensdag 10 tot donderdag 18 april Inschrijven tot 1 januari 2013 Inlichtingen via Medewerkers gepensioneerden Eric en Freddy Poel 7 9000 Gent Tel 09/265.44.07 E-mail: gepensioneerden.transcom@acv-csc.be

In memoriam Belangengroep Spoorwegen Wij vernamen het overlijden van mevrouw Gabrielle De Bock echtgenote van de heer Leon De Vos en moeder en schoonmoeder van vriend Geert De Vos en Henriette Balcaen. Vriend Geert is militant en plaatsvervangend lid van het Nationaal Vakbondscomité Spoorwegen voor Oost-Vlaanderen. Belangengroep Vervoer over de weg Op 5 november overleed Reinder Steenbeek, schoonvader van Mieke Declercq en Ronald Boerjan. Vriendin Mieke is tewerkgesteld bij ACV-Transcom in het gewest West-Vlaanderen bij de administratie van de belangengroep Vervoer over de weg.

Langs deze weg bieden wij de families De Bock-De Vos en Steenbeek-Boerjan-Declercq onze oprechte deelneming aan, samen met de verzekering dat wij de overledenen zullen gedenken.

Verdwaalde stappen op het pikzwarte bospad de man heeft vrijaf In de ochtendzon zilveren spinnenwebben de herfst is er al Rozen op een graf zo levend in het zonlicht ook zij moeten gaan Jozef Vandromme (postman-dichter op rust)


Intersectoraal

Internationaal Wereldsolidariteit gelooft heel sterk in ‘de kracht van mensen samen’. Het is hun motto, hun reden van bestaan. Menswaardig werk wereldwijd om mensen een beter leven te bezorgen, is het uiteindelijke doel. Hiertoe ondersteunt Wereldsolidariteit meer dan 100 organisaties in 32 landen in het Zuiden. Samen met een heel netwerk van organisaties in België, organiseert Wereldsolidariteit acties in België die de Zuidwerking ondersteunen. Hiervoor hebben we uiteraard financiële middelen nodig. Ook jij kan onze werking ondersteunen. Jouw wensen recht uit het hart en met een hart voor het Zuiden WORLD© • www.wereldsolidariteit.be • www.solmond.be IT’S A COLOURFUL De opbrengst van deze kaart gaat naar de partnerorganisaties van Wereldsolidariteit in het Zuiden Le produit de la vente de cette carte servira à soutenir les partenaires du Sud de Solidarité Mondiale

Het jaar afsluiten in schoonheid?

CONCEPT GEVAERTGRAPHICS.BE

Dit jaar verruimt Wereldsolidariteit haar aanbod • Bestel je kaarten van Wereldsolidariteit en wil je jouw wensen laten drukken op de kaarten zelf, of wil je jouw werk verlichten door je wensen op een inlegblaadje te zetten? Dat kan. • Denk je eraan de wensen digitaal te verzenden ? Ook daarvoor is Wereldsolidariteit de aangewezen partner. Ze stellen de mogelijkheden graag aan u voor. Bezoek de website : www.wereldsolidariteit.be Je kan de wenskaarten meteen bestellen via hun online bestelformulier, maar ook telefonisch, per mail, per post of per fax.

IT’S A COLOURFUL WORLD

PRESS GEVAERTPRINTING.BE

Dat doe je met de wenskaarten van Wereldsolidariteit ! • Voor iedere kaart die je bestelt gaat 70 eurocent naar de partnerorganisaties in het Zuiden.Dankzij jouw bestelling geef jij de partners in het Zuiden een financieel duwtje in de rug. Iedere bestelling telt ! • Voor 5 euro haal je een set van 5 speciaal ontworpen wenskaarten in huis, enveloppen inbegrepen (excl. verzendingskosten) • Bestel je 50 sets of meer, dan worden kortingen aangeboden op de aankoopprijs

IT’S A COLOURFUL WORLD

IT’S A COLOURFUL WORLD© • www.wereldsolidariteit.be • www.solmond.be

De opbrengst van deze kaart gaat naar de partnerorganisaties van Wereldsolidariteit in het Zuiden Le produit de la vente de cette carte servira à soutenir les partenaires du Sud de Solidarité Mondiale CONCEPT GEVAERTGRAPHICS.BE

PRESS GEVAERTPRINTING.BE

Ben je onlangs verhuisd? Laat het ons dan weten! Waarom ? Zo ontvang je ons gratis ledenblad, briefwisseling over syndicale premie en andere voordelen op het juiste adres. Hoe? www.acv-transcom.be onder ‘Dit wil ik nog kwijt’ ACV-Transcom (dienst ledenbeweging), Galerij Agora, Grasmarkt 105 (bus 40), 1000 Brussel 02 549 07 66 of 02 549 07 65

V.U. : Katrien Verwimp - Galerij Agora - Grasmarkt 105 - Bus 40 - 1000 Brussel - www.acv-transcom.be Layout en distributie : sa Doneux, Mettet • Druk : Corelio Printing

Transcom-Info november 2012  
Transcom-Info november 2012  

Transcom-Info november 2012

Advertisement