Page 1

A C V

t r a n s p o r t

e n

c o m m u n i c a t i e

TRANSCOM

November 2011

09 / 2011

INFO

jaar

1 Brussel X

Afgiftekantoor :

Postabonnement


Inhoud Mobiliteit Belgocontrol Jetairfly

p. 4

Diamant Korte berichten

p. 7

Te l e c o m Remuneratiepolitiek Bevorderingsexamen bij BIPT

p. 8

Post Mobiliteit bij MSO Sociaal plan cleaning Gezinsvriendelijke thermometer

p. 9

Cultuur Stand van zaken

p. 12

Spoorwegen Waarvan akte Uitbetaling syndicale premie Jaarpremie 2012 en nog veel meer...

p. 16

Vervoer over de weg Nieuwe cao’s Sociale verkiezingen komen eraan Goed afgestelde spiegels en nog veel meer...

p. 24

Intersectoraal Anders-actieven In memoriam Graag gedaan-campagne Algemeen Statutair Congres

p. 30


Edito Marc Van Laethem, Voorzitter

Nood aan een massale opkomst “We stonden aan de rand van de afgrond maar sindsdien hebben we een grote stap voorwaarts gezet”. Opdat we deze zin in de toekomst in figuurlijke zin zouden kunnen interpreteren, moeten we als vakbond nu een vuist maken. We kunnen immers niet lijdzaam aan de kant toezien hoe ons sociaaleconomisch bestel door een groot deel van de politici wordt bekritiseerd om het op termijn te enkel de werkgevers kunnen profiteren en waarbij de werknemers zich moeten tevreden stellen met de borrelnootjes…als die er nog zullen zijn. Het is wraakroepend dat grote winstgevende bedrijven

November 2011

Didier Smeyers, Ondervoorzitter

kunnen omvormen tot een instrument waarvan

bijna geen belastingen betalen en dat wij als werknemers de zware lasten moeten blijven dragen. Ondernemingen zouden ongeveer 33% belastingen moeten betalen, terwijl dit in realiteit slechts 11 % bedraagt. Door de notionele intrestaftrek loopt de staatskas bijna vier miljard aan inkomsten mis. En alsof dat nog niet genoeg is, vinden De Croo en co dat de automatische index moet worden hervormd. Samen met de crisismaatregelen heeft deze index er echter voor gezorgd dat we zonder veel kleerscheuren de economische crisis doorgekomen zijn. De koopkracht bleef op peil, waardoor de consumptie niet te drastisch daalde en onze economie minder werd getroffen dan in andere landen in Europa. Het kan toch niet dat een reddingsmiddel in de ene crisis, plots de doodsteek voor ons concurrentievermogen zou betekenen in de aanloop van een volgende crisis. In de media wordt

Eindredactie : Piet Catry Koen De Mey

Opmaak:

Imprimerie G. Doneux et Fils - Mettet

Druk:

Corelio Printing

Foto’s :

Redactie ACV-Transcom

de discussie op een ongenuanceerde manier gevoerd omdat het neoliberale discours te veel aan bod komt. Elke aanleiding is voldoende om de index in vraag te stellen. We moeten ons wapenen om de strijd aan te gaan en ons indexmechanisme veilig te stellen. Onze welvaart is gebaseerd op een model waarbij het economische en het sociale aspect hand in hand gaan. Laten we het sociale aspect vallen, dan zijn de consequenties niet te overzien. Daarom roepen we op tot massale steun en mobilisatie om op 2 december mee te manifesteren voor het behoud van het sociale huis waar we al decennia aan werken en nu ontmanteld dreigt te worden.


Mobiliteit

Aanval op werknemersver tegenwoordigers door Jetair fly Op 13 oktober werd er een aangetekend schrijven gestuurd naar ACV-vakbondsafgevaardigde Ellen Moonen door de directie van Jetairfly. De directie van Jetairfly wenste onze afgevaardigde te ontslaan wegens dringende redenen. Ze hadden hier volgens ons twee redenen voor. Ten eerste en de belangrijkste de poging om de steeds verdere impact van het ACV om het personeel te verdedigen binnen JAF te breken. Ten tweede aantonen dat zelfs syndicaal afgevaardigden zonder vergoeding bij Jetairfly aan de deur gezet kunnen worden… De aanleiding was een vlucht van 5 oktober jl. De zondag die erop volgde werd Ellen ontboden bij verantwoordelijken voor een vooraf opgemaakt oordeel… Een les voor alle personeelsleden bij Jetairfly die op een vluchtbespreking moeten gaan: Vraag steeds bijstand van je vakbondsafgevaardigde als je op gesprek moet komen! De redenen waarmee men onze afgevaardigde wenste buiten spel te zetten, tart alke verbeelding. Iedereen kan ook voor zichzelf uitmaken of dit echte redenen zijn of niet. We willen deze niet allemaal opsommen gelet de techniciteit en niet te verzanden in een welles nietes spelletje. Er is voor ons 1 ding kristalhelder. Jetairfly heeft lak aan échte sociale dialoog, overleg en rechten van haar werknemers. ACV TRANSCOM staat klaar om daar aan te werken. Constructief indien gewenst, hard als het moet. Jetairfly probeerde op een laffe wijze de ACV werknemersvertegenwoordigers buiten spel te zetten om zo de echte vertegenwoordigers van het personeel en eigenlijk ALLE werknemers MONDDOOD te maken. De timing zo net voor de start van de procedure sociale verkiezingen was en is typerend.

Als ACV konden we dit niet zo maar laten gebeuren. Ellen had onze volledige steun, net zoals al onze syndicaal afgevaardigden. Net voor de derde verschijning voor de arbeidsrechter werd een minnelijke schikking getroffen met Ellen. Wij betreuren dat Jetairfly hiermee slaagde om een afgevaardigde uit het bedrijf te laten verdwijnen, Ellen kreeg hiervoor wel een substantiële financiële regeling. Wij respecteren en begrijpen de keuze die onze afgevaardigde maakte. We stonden Ellen bij met raad en daad. Het ACV nam en neemt haar verantwoordelijkheid. Het is – eens je in het oog van een storm stond- immers niet evident je te blijven handhaven. Geplande acties samen met andere sectoren, ACV-centrales en afgevaardigden vanuit alle onderdelen van de groep Jetair werden stopgezet door de overeenkomst die werd bereikt. Dankzij onze nog aanwezige syndicaal afgevaardigden kunnen en zullen we de rechten van de werknemers blijven verdedigen. Met de volgende sociale verkiezingen zullen we dan ook klaar staan. Samen met onze leden en het personeel bij Jetairfly kunnen en willen we slagen met een grotere delegatie, met meer afgevaardigden en met nieuw en nog meer vertrouwen.


5

Belgocontrol personeel draait niet op voor financiële implosie! Vrijdag 7 oktober was aangekondigd als een rustige oktoberdag. Dit was buiten de waard gerekend. De raad van bestuur en de afgevaardigd-bestuurder kwamen die dag met een zogenaamd “Masterplan” op de proppen. Een slecht gekozen benaming bleek nadien. Dankzij ACV-Transcom en het koelbloedig maar doortastend optreden van onze militanten, leden en het personeel konden we de aangekondigde ongefundeerde herstructurering een halt toeroepen. Maar, laat ons duidelijk zijn: de slag is gewonnen, maar…

Paritair Comité van 7 oktober Normaal moest het een rustige vergadering van het paritair comité worden. Het paritair comité bij het autonoom overheidsbedrijf Belgocontrol is vergelijkbaar met de ondernemingsraad in een gelijkaardige privé onderneming. Er stonden ogenschijnlijk immers geen belangrijke punten op de agenda. Als een donderslag bij heldere hemel vernamen we dan ook bij het puntje rond de opvolging en verdere toelichting van de samenwerking tussen de luchtverkeersleidingscentra van Nederland, Luxemburg, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en België in het kader van een eengemaakt Europees luchtruim dat de leiding en de raad van bestuur een verregaand “Masterplan” had ontwikkeld met zware gevolgen voor het personeel. Als ACV riepen we meteen na deze aankondiging in spoed het vakbondscomité samen om onze strategie te bepalen en verder te informeren. De directie had alles goed voorbereid. Ze hadden ook een strak vergader- en onderhandelingsschema klaargestoomd. ACV-Transcom weigerde hierin mee te stappen, al hebben en blijven we onze verantwoordelijkheid opnemen om de belangen van het personeel te verdedigen.

Masterplan Het Masterplan was een omvangrijk plan dat nagenoeg alle diensten van Belgocontrol aanbelangde. Zo had men alle afdelingen onder de loep genomen en nagegaan of er effectief nog dezelfde bestraffing nodig was als nu het geval. Indien niet, zocht men meteen uitwegen om van het -volgens de directie en directeurs- teveel aan personeel af te raken. Ook stelde men – voor ons onrealistische – vormen van flexibilisering voor. ACV-Transcom staat voor de belangenverdediging van zowel de contractuele als de statutaire personeelsleden. Daartoe konden

wij onmogelijk akkoord gaan met verschillende voorstellen gedaan in het Masterplan. Te meer omdat het personeel in de opmaak van dit ‘plan’ geen inspraak had gekregen. Voor de duidelijkheid hebben wij steeds gesteld dat wij als vakorganisatie niet tegen een betere structuur en betere manieren van werken zijn, doch steeds in samenspraak met het personeel! Met het Masterplan werden we voor voldongen feiten gesteld. Een tweede belangrijk aspect werd al snel en pijnlijk duidelijk. Als ACV stelden we pertinente en gerichte vragen rond de financiële impact van elke maatregel en het effect op de veiligheid. We konden enkel vaststellen dat dit nu zaken waren waarmee men minder was bezig geweest. Zo had Belgocontrol voor geen enkel van de voorgestelde maatregelen duidelijk becijferd hoeveel die maatregel zou ‘opbrengen’ rekening houdend met extra kosten die deze eventueel ook met zich meebrengen. Op onze vraag naar een toekomstvisie voor de luchtverkeersleiding in België en Europa bleef men het antwoord schuldig. Net als het antwoord op de vraag hoeveel men exact in financiële termen zou wensen te besparen. Als ACV wensten en wensen we geen blanco cheque te tekenen. Eerst moest duidelijk zijn hoeveel men precies wenst te besparen en waarom.

Financiële toestand Iedereen weet dat de financiële toestand van Belgocontrol allerminst rooskleurig is. Vorig jaar een tekort van een kleine € 20 000 000. Dit jaar zal dit ongeveer hetzelfde zijn. We moeten echter duidelijk stellen van waar dit verlies komt. Zo moet Belgocontrol voor de regionale luchthavens diensten leveren waarvoor geen Euro wordt betaald. Dit ten gevolge van een politiek akkoord gesloten in 1989. Hier derft Belgocontrol ongeveer een € 20 000 per jaar. Bijkomend werden na het verdwijnen van SABENA trouwens de prijzen op Zaventem bevroren sinds 2003. Hier raamt men een derving van ongeveer € 10 000 000. Als ACV is het duidelijk dat het personeel niet kan opdraaien voor tekorten die niet door het personeel maar door politieke overeenkomsten werden gecreëerd. Dit is niet ernstig. Eerst en vooral moet er voor de structurele financiering van Belgocontrol een oplossing geboden worden. Zonder de correcte vergoeding van de diensten van Belgocontrol kan het bedrijf niet naar behoren functioneren. Het korte termijn redeneren dat snoeien in personeel hier een oplossing zal bieden is dromen voor


Mobiliteit

werkelijkheid nemen. Hoe lang zou het duren voor de volgende herstructurering moest doorgevoerd worden? Mede dank zij de inspanningen van ACVTranscom schaarden het ACOD en het VSOA zich achter een gemeenschappelijk standpunt. Geen onderhandelingen, eerst duidelijkheid rond het financiële. Het financiële aspect ging echter veel verder dan louter de cijfertjes. De cijfertjes tonen immers ook aan in welke mate er voorzieningen zijn genomen om de cruciale en belangrijke (informatica) systemen te laten draaien, up-to-date te houden, bij te sturen en te onderhouden. Nu al merken en merkten we hier problemen rond.

werkt. Hiertoe moesten er in juni performantieplannen ingediend worden bij de Europese Commissie. Reeds in juni waarschuwde ACV-Transcom dat Belgocontrol en de Belgische overheid de beste van de klas wou zijn. Als ACV waarschuwden we al voor het Masterplan scenario. Helaas kregen we gelijk. Argumenten dat Belgocontrol te duur is in vergelijking met andere luchtverkeersleidingen zijn uit de lucht gegrepen. Los van het feit dat je geen

“Als ACV is het duidelijk dat het personeel niet kan opdraaien voor tekorten die niet door het

Europa, regeringsvorming en Belgocontrol

personeel maar door politieke

Beiden staan ze in grote mate in verhouding tot Belgocontrol. Vanaf 1 januari 2012 start immers de samenwerking tussen Nederland, Zwitserland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en België onder de constructie van FABEC (Functional Airspace Block Europe Central) in het kader van een eengemaakt (en goedkoper) Europees luchtruim. Onder zware lobby van de luchtvaartmaatschappijen worden de luchtverkeersleidingscentra gedwongen via Europa om ‘goedkoper’ en meer “performant” te werken. Volgens ons zullen de luchtvaartmaatschappijen slechts tevreden zijn als ze niet meer moeten betalen. Het zal dus nooit genoeg zijn. Het is geen eenvoudige zaak om de specifieke aspecten en de eigenheid van elk van deze luchtverkeersleidingen op elkaar af te stemmen om tot een eenheidsworst te komen die goedkoop

gecreëerd. Dit is niet ernstig.”

overeenkomsten werden

enkel luchtverkeersleidingcentrum met een ander kan vergelijken, is het een feit dat het Belgische luchtruim het meest complexe in Europa is. Iedereen weet dat kostprijs, complexiteit, dienstverlening, opleiding en kennis hand in hand gaan! De directie had trouwens een uitgekiend tijdsschema. Met de regeringsonderhandelingen die bezig zijn rond het socio-economische leek de timing wel net samen te lopen met de aankondiging en de vooropgestelde onderhandelingen over het Masterplan. Het leek wel een goed geënsceneerd script om naar een nieuw mandaat te vissen voor de afgevaardigd-bestuurder, de leden van de raad van bestuur en sommige directeurs-generaal… Al deze mandaten zijn al geruime tijd afgelopen

en omwille van de regering lopende zaken verlengd tot nader order. Trouwens een extra reden om niet te onderhandelen. Wie gaat immers verregaande besparingen en herstructureringen bespreken met personen die eigenlijk ontslagnemend zijn?

Van tafel Door een gemeenschappelijk standpunt van de drie vakbonden werd het lot van het Masterplan definitief bezegeld. De directie verweerde zich nog om te stellen dat ze over alles nog willen spreken, ook het aantal afvloeiingen en besparingen. Het ACV doet niet mee aan een dergelijk gemarchandeer. Mensen zijn immers geen koopwaar en het is niet onze taak om te gaan zeggen of bepalen hoeveel personeel er weg zou moeten of waar en hoe men performanter moet gaan werken. We moeten wel eerlijk blijven. Een belangrijk aantal afvloeiingen zouden in het plan gerealiseerd worden via een uitstapregeling voor oudere personeelsleden. Door het van tafel vegen van het volledige plan, veegden we ook deze voorstellen van tafel. Dit kan en mag niet het breekijzer worden om alsnog het dossier te heropenen. Zeker niet als we niet de impact kennen van het niet vervangen van deze collega’s en het gevolg ervan op de werking van de betrokken diensten. ACV-Transcom heeft zich sterk verweerd en dit dossier nauwgezet gevolgd. Dit samen met onze militanten, leden en het personeel. Zonder hun steun en medewerking hadden we deze aanval op zowel statutairen als contractuele personeelsleden niet kunnen afslaan. Wordt ongetwijfeld vervolgd…


Diamant

7

Enkele korte berichten Aanvullende toelage in geval van tijdelijke werkloosheid.

Verhoging van de sectorale vormingsinspanningen

Binnen de schoot van het Paritair Comité wordt met ingang van 1/1/2012 een cao afgesproken houdende instelling van een aanvullende werkloosheidstoelage aan de werknemers van de diamantnijverheid en –handel. Er wordt aan de diamantarbeiders die ressorteren onder het paritair comité voor de diamantnijverheid en –handel een aanvullende toelage toegekend bij tijdelijke werkloosheid, indien de aanvrager tijdens de 12 maanden voor het te vergoeden kwartaal tenminste twintig dagen als loonarbeider in de diamantnijverheid heeft gewerkt. Het bedrag van de dagelijkse toelage is, per kalenderjaar en in het stelsel van de vijfdagenweek, vastgesteld op 12,50 € per vergoede werkloosheidsdag voor de eerste 30 dagen. Vanaf de 31ste tot en met de 80ste dag wordt per vergoede werkloosheidsdag 4,00 € dagelijkse toelage toegekend in het stelsel van de vijfdagenweek. Nieuw is dat voor de tijdelijke werkloosheid vanaf de 81ste dag in het stelsel van de vijfdagenweek 2 € per vergoede werkloosheidsdag wordt uitbetaald in het lopende kalenderjaar. Het aantal dagen dat aanleiding kan geven tot het uitkeren van de toelage van 12,50 € mag voor volledige werkloosheid, tijdelijke werkloosheid en ziekte samen, nooit meer dan 30 dagen per kalenderjaar belopen in het stelsel van de vijfdagenweek. Het aantal dagen dat de aanleiding kan geven tot het uitkeren van de toelagen van 12,50 € en/of 4,00 € mag, voor volledige werkloosheid, tijdelijke werkloosheid en ziekte samen, nooit meer dan 80 dagen per kalenderjaar belopen in het stelsel van de vijfdagenweek. Voor de aanvraag van de aanvullende toelage wijzigt niets. De kwartaalaangifte wordt doorgestuurd door ACV-Transcom aan het Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector, die voor de uitbetaling zorgt. Deze cao treedt in werking op 1 januari 2012 en is van kracht voor onbepaalde duur. Voor verdere informatie kan je contact opnemen met ACV-Transcom, Gerda Tielemans, 02 549 11 07 of e-mail gtielemans.transcom@acv-csc.be

Ook hierover is op 11 oktober 2011 een cao afgesloten in uitvoering van de wet betreffende het generatiepact. De toename van de participatiegraad aan vorming en opleiding zal gerealiseerd worden door het nemen van volgende maatregelen: - de eventuele aanpassing van de bijdragen voor het sectorale opleidingsfonds - het toekennen van opleidingstijd per werknemer, individueel of collectief - het aanbieden van en het ingaan op een vormingsaanbod buiten de werkuren - stelsels van collectieve opleidingsplannen via ondernemingsraad - opleidingsinitiatieven via het Fonds voor de Diamantnijverheid. Deze cao heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011 en houdt op uitwerking te hebben op 1 januari 2013. De huidige opleidingsinspanningen binnen de sector blijven onverminderd van kracht.


Te l e c o m

Remuneratiepolitiek Remuneratiepolitiek voor kaderleden en verkoopsmedewerkers bij Belgacom, de merit en de bepaling van de ervaring in de functieband De jaarlijkse berekening van het aantal behaalde meritpunten, zal gebaseerd zijn op twee elementen: 1. De algemene performantie of de score in het prestatiesysteem; 2. De ervaring in de functieband of de positie ten opzichte van de referentieschaal. Deze twee elementen geven een aantal merit-punten die uw loonsverhoging zullen uitmaken. Dus, voor elk personeelslid, kaderlid of verkoopsmedewerker bij Belgacom, zal de startsituatie wat betreft het aantal jaren ervaring in de functieband bepaald worden. Dit zal gebeuren op datum van 31/01/2011. Na 31/01/2011 zal worden doorgeteld volgens nader omschreven regels en zo ook rekening houdend met eventuele afwezigheden. Het algemeen principe houdt in dat het aantal volledig afgeronde jaren in functies binnen de functieband van de overeenstemmende basisgraad geteld worden. Deze berekening verschilt volgens je oorsprong. Kom je oorspronkelijk van Belgacom, Proximus, Telindus of Skynet, telkens zijn er specifieke elementen waarmee je dient rekening te houden. Immers, bij de verschillende situaties zijn niet altijd alle elementen direct beschikbaar, ook promoties en demoties geven wijzigingen. Voor het einde van dit jaar zal ieder betrokken personeelslid zijn jaren ervaring in zijn functieband meegedeeld krijgen. Het is belangrijk om dit te verifiëren want dit zal je de rest van je loopbaan binnen je functieband meedragen. De komende maanden zal ACV-Transcom hierover informatievergaderingen organiseren. Hou hiertoe contact met je plaatselijke militanten of zend nu je privé-mailadres naar mreenaers.transcom@acv-csc. be met verwijzing naar dit artikel. Een overzicht van de infovergadering zal je dan ontvangen.

Bevorderingsexamen naar niveau A bij BIPT

Als alles naar plan verloopt, dan zal dit jaar de bevorderingsprocedure naar het niveau A nog gestart worden. Hiermee is dan weer een punt gerealiseerd van onze laatste collectieve conventie die nog met de vorige Raadsleden afgesloten werd. Na de oproep tot kandidaten zal Selor begin 2012 een eerste algemene selectie organiseren waarvoor geen specifieke schoolse kennis vereist wordt. Daarna zal het BIPT een vorming aanbieden ter voorbereiding op de testen over de vakken met schoolse inhoud, de zgn. kennisvakken zoals administratief recht, grondwettelijk recht, economie en Europese Instanties. Deze vorming zou moeten toelaten dat iedereen zonder specifieke voorkennis, dus zonder handicap, ook aan deze selectie kan deelnemen. Ten slotte zal Selor een finale selectie houden onder de vorm van een assessment en beoordeeld door een jury. Wie al deze testen met glans doorloopt en goed gerangschikt wordt, kan dan in aanmerking komen voor een bevordering naar één van de zes vacaties die er vandaag al zijn. Voor deze bevordering kunnen de collega’s van het niveau B en C inschrijven mits zij voldoen aan een aantal voorwaarden zoals voldoende anciënniteit in hun niveau.Meer info zal later volgen. Hou contact met uw militant.

Anders actievenwerking Telecom Brussel Op donderdag 22 december 2011 organiseert de Anders actievenwerking Telecom Brussel hun jaarlijkse Kerstontmoeting. Deze vindt plaats in de lokalen van ACV-Transcom, Galerij Agora (2e verdieping), Grasmarkt 105 te 1000 Brussel. Op het programma staan een bezinning ter gelegenheid van de advent- en kerstperiode samen met de Proost (Ivan Lammens) van ACV-Transcom. De ACV verbondsvoorzitter van Brussel-Halle-Vilvoorde (Hedwig Silon) komt het verslag brengen van zijn inleefreis met Wereldsolidariteit naar Indonesië. Aangevuld met de syndicale actualiteit in de Telecomsector. Had je graag deze infovergadering bijgewoond, dat kan want deze vergadering staat open voor de leden van ACVTranscom. Om praktische redenen vragen we aan de deelnemers zich in te schrijven. Dit kan telefonisch op het nr. 02 545 69 83 (dinsdag) of per email aan fborgez.transcom@acv-csc.be voor 12 december 2011.”


Post

9

Sociaal Plan Cleaning Project Horizon In de vorige editie hebben wij aangekondigd dat in het kader van de door het Cleaning-management vooropgestelde reorganisatie een sociaal plan zou worden uitgewerkt. Deze reorganisatie zou in werking treden met ingang van 1 april 2012. In het Paritair Subcomité Cleaning werden sociale maatregelen voorgesteld voor de personeelsleden die minstens 58 jaar en minder dan de wettelijke pensioenleeftijd oud zijn gedurende het jaar 2012, voor zover ze niet vallen onder de bepalingen inzake de HLBO regeling cao en in 2012 60 jaar worden. Het voorstel is identiek aan de bepalingen van de cao Cleaning 2007 en de latere aanpassingen ervan. Dit houdt in dat voor de betrokken personeelsleden wordt voorzien in een financiële compensatie die erin bestaat dat een forfaitaire aanvulling wordt betaald bovenop de verbrekingsvergoeding en de eventuele werkloosheidsuitkeringen die ze van de RVA zullen ontvangen. De verbrekingsvergoeding stemt overeen met de opzeg waarop de personeelsleden in kwestie aanspraak kunnen maken, met name : a) ingeval van een anciënniteit van minder dan 5 jaar : verbrekingsvergoeding overeenkomstig een opzeg van 35 kalenderdagen; b) ingeval van een anciënniteit tussen 5 en 10 jaar : verbrekingsvergoeding overeenkomstig een opzeg van 42 kalenderdagen; c) ingeval van een anciënniteit tussen 10 en 15 jaar : verbrekingsvergoeding overeenkomstig een opzeg van 56 kalenderdagen; d) ingeval van een anciënniteit tussen 15 en 20 jaar : verbrekingsvergoeding overeenkomstig een opzeg van 84 kalenderdagen; e) ingeval van een anciënniteit van meer dan 20 jaar : verbrekingsvergoeding overeenkomstig een opzeg van 112 kalenderdagen. Een forfaitaire aanvulling wordt bepaald in functie van de anciënniteit en volgens de volgende modaliteiten : • ingeval van een anciënniteit van minder dan 5 jaar : een forfaitaire aanvulling gelijk aan de helft van de verbrekingsvergoeding zoals bepaald in punt a) ingeval van een anciënniteit van minder dan 5 jaar;

• ingeval van een anciënniteit tussen 5 en 10 jaar : een forfaitaire aanvulling gelijk aan de helft van de verbrekingsvergoeding zoals bepaald in punt b) ingeval van een anciënniteit van tussen 5 en 10 jaar; • ingeval van een anciënniteit tussen 10 en 15 jaar : een forfaitaire aanvulling gelijk aan de verbrekingsvergoeding zoals bepaald in punt c) ingeval van een anciënniteit tussen de 10 en 15 jaar; • ingeval van een anciënniteit tussen 15 en 20 jaar : een forfaitaire aanvulling gelijk aan 1,5 keer de verbrekingsvergoeding zoals bepaald in punt d) ingeval van een anciënniteit tussen 15 en 20 jaar; • ingeval van een anciënniteit van meer dan 20 jaar : een forfaitaire aanvulling gelijk aan het dubbel van de verbrekingsvergoeding zoals bepaald in punt e) ingeval van een anciënniteit van meer dan 20 jaar. “Anciënniteit” stemt overeen met de termijn die, zoals bepaald in de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten, geldt voor het bepalen van de duur van de opzeg, d.w.z. vanaf de datum van de laatste aanwerving. Voor de personeelsleden met voltijdse loopbaanonderbreking, met deeltijdse loopbaanonderbreking met ½ of 1/5 of met verlof voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid worden de verbrekingsvergoeding en de forfaitaire aanvulling berekend op basis van de effectieve prestaties voorafgaand aan deze niet volledige tewerkstellingen. Dit sociaal plan treedt op 1 april 2012 in werking en eindigt op 31.12.2012. Dit dossier moet nog door het Paritair Comité worden goedgekeurd.


Post

Gezinsvriendelijke ther mometer: Hoe gezinsvriendelijk is bpost Dit was het thema van de vergadering van de vrouwencommissie op 21 oktober. Je brengt een groot deel van je tijd door op het werk. Maar slaag je er ook in om dit werk te combineren met je gezin? En heb je ook nog tijd en energie over voor een sociaal leven? Hoe werkbaar is jouw werk voor je zelf en je gezin? Gezien bpost steeds meer flexibiliteit verwacht van zijn medewerkers zijn deze vragen actueler dan ooit. Onze vrouwencommissie nam dan ook de temperatuur op bij bpost. Eerst werden de antwoorden van de verschillende leden van de vrouwencommissie besproken. Als snel bleek dat er heel wat verschillen waren afhankelijk van de functie en de plaats van tewerkstelling. Dit leidde tot een pittige interessante discussie. Uiteindelijk werd dan een rekenkundig gemiddelde gemaakt van de verschillende scores en stelden we vast dat de temperatuur bij bpost 24 째 bedraagt. Het is dus koel in bpost. Het mag gerust enkele graadjes warmer worden vinden wij. Er kan soms al gepraat worden over meer gezinsvriendelijkheid , maar we voelen ons vaak als een fietser die tegen een felle wind inbeukt. Het wordt dus heel belangrijk dat we blijven proberen om de temperatuur bij bpost te verhogen. Dat we dus m.a.w. blijven ijveren voor een goed evenwicht tussen werk en gezin.

10


11

Mobiliteit bij MSO Om de titularissen van gemotoriseerde diensten te beschermen tegen het verlies van hun dienst bij wijziging van het vervoermiddel ten gevolge van een reorganisatie werd de reglementering inzake mobiliteit voor de gemotoriseerde diensten gewijzigd. In artikel 24 bis van het uitvoeringsreglement inzake de mobiliteit is derhalve een nieuwe §2 toegevoegd in verband met de diensten waarvan het vervoermiddel wijzigt; die nieuwe paragraaf bepaalt letterlijk het volgende :

“§ 2. Diensten waarvan het vervoermiddel wijzigt (motorisering) Indien de titularissen het wensen en zo ze geschikt zijn om een voertuig te besturen, mogen ze hun dienst behouden. Indien een titularis niet wenst om een gemotoriseerde dienst te verzekeren of niet geschikt is om een voertuig te besturen, wordt zijn dienst aangeboden bij de lokale mobiliteit. Indien de titularis niet over het vereiste rijbewijs beschikt en zo hij dit wenst, wordt hem de mogelijkheid geboden om via de FRAC een rijbewijs te behalen. De dienst wordt dan tijdelijk gelicht uit de volgens art. 24 uit te voeren werken van lokale mobiliteit. Zodra de betrokkene het vereiste rijbewijs heeft behaald, wordt hij titularis van de dienst. Het behalen van het rijbewijs dient te gebeuren binnen een periode van zes maand vanaf de start van de nieuwe organisatie. Indien de betrokkene binnen die termijn het vereiste rijbewijs niet heeft behaald of binnen die termijn een andere dienst verkrijgt, wordt de dienst aangeboden bij de lokale mobiliteit. Huidig § 2 wordt § 3.”


Cultuur

Stand van zaken VIA

SM-art

VIA staat voor Vlaams Intersectoreel Akkoord. Reeds vele jaren probeerden wij samen met de werkgeversorganisatie OKo, ook de kunstensector te laten meegenieten van de maatregelen die in het kader van de VIA werden afgesloten. Wij vonden het onaanvaardbaar dat het ene gesubsidiëerde personeelslid (uit het sociaal cultureel werk) wel onder het VIA valt en het andere gesubsidiëerde personeelslid (uit de podiumkunsten) niet. Daarom hadden wij samen met de Oko een eisenbundel overhandigd aan de Minister. Ondanks de tegenkanting van de werkgeversorganisatie Verso én de vakbonden van de “witte woede” zijn we de Minister dankbaar dat er een parallelle kunsten-VIA gerealiseerd wordt. Op het moment van schrijven van dit artikel zijn we de details aan het invullen. Een punt van aandacht hierin is ook het vinden van een oplossing voor de syndicale premie. Paritair Comité 304 is een van de weinige die géén wettelijke regeling voor een syndicale premie kent. Dit heeft zonder twijfel invloed op de resultaten van ledenwerving en sociale verkiezingen. Als ACV Transcom hebben wij dan ook gepleit om een deeltje van de middelen van deze parallelle VIA te voorzien voor een syndicale premie. Zowel de werkgevers als andere vakbonden hebben zich akkoord verklaard om dit in te schrijven. Niet alleen komt dit ten goede van de leden. Ook het feit dat ACOD een constructie via fondsen had opgezet om een al dan niet wettelijke premie te betalen, deed de werking van onze organisatie geen goed. Met een akkoord over een wettelijk omkaderde syndicale premie komt er dan ook in de nabije toekomst een einde aan die deloyale concurrentie. En zullen de drie vakbonden op gelijke voet kunnen strijden. Gezien de VIA middelen slechts gefaseerd ter beschikking komen (10% in 2011 enz.) halen we de concrete uitwerking niet voor de volgende sociale verkiezingen. We proberen ondertussen andere creatieve paden te vinden om deze reeds jaren zwaarwegende concurrentie te counteren. Andere zaken die we via het VIA zullen realiseren: middelen voor vorming, loonstudie, diversiteit, project veiligheid, structurele verankering aanvullend pensioen kunstenaars, ecocheques,.. Dit alles met een vrij bescheiden enveloppe: Vanaf 2012: € 490.841,95 voor kwaliteitsbevorderende maatregelen. Vanaf 2013: € 1.447.730,79 voor koopkracht. Deze middelen komen slechts gefaseerd ter beschikking. Maar het is een begin van een inhaaloperatie voor onze sector. Wat goed nieuws mag ook.

Er was heel wat heisa omtrent het persartikel ‘Artiestenstatuut wordt misbruikt’ (8 oktober 2011). De generalistische term ‘artiestenstatuut’ is een containerbegrip dat voor een achttal verschillende zaken wordt gebruikt - dan nog over 2 verschillende regelgevingen verspreid (Het feitelijke Sociaal Statuut van de kunstenaar van 2002 en de werkloosheidsregelgeving vervat in de KB’s en MB’s van1991) (zie www.acvcultuur.be/statuut.html) Het feitelijke Sociaal Statuut van de kunstenaar van 2002 en de werkloosheidsregelgeving vervat in de KB’s en MB’s van1991).). Er is veel verwarring hierdoor. Wat wel klopt is dat sommige spelers de misbruiken tot een hogere kunst hebben verhoffen. En met spelers bedoel ik NIET de kunstenaars maar wel bepaalde derde betalers waarvan de bekendste SMart is die het onder andere niet nauw nemen met wie kunstenaar is (en wie dus wel of niet een artistieke C4 krijgt afgeleverd). Tezelfdertijd wordt vastgesteld dat diezelfde spelers vertikken bestaande CAO’s toe te passen via betwistbare achterpoortjes. Dit heeft o.a. tot gevolg dat de kunstenaar op arbeidsrechterlijk vlak een stuk bescherming ontbeert. Geen gewaarborgd loon bij ziekte bv, en kunstenaars die soms tot drie maal minder dan de bestaande barema’s ontvangen! We waarschuwen al een hele poos voor de mogelijke gevolgen. Door dit korte termijn winstbejag van die derde betalers bestaat het gevaar dat men bepaalde regels – die nochtans meer dan noodzakelijk zijn voor de kwetsbare artiesten - danig inperkt. Kunstenaars zullen het gelag betalen. Niet erg ‘SMart’ (pun intended). Maar als het de bedoeling is om bepaalde achterpoortjes te sluiten, net om de misbruiken van bepaalde spelers onmogelijk te maken, kunnen we het initiatief tot wetsvoorstel hierover van kamerlid Liesbeth Van der Auwera (CD&V) alleen maar ondersteunen.

Vlaamse Opera en OVV De vroegere constructie van de Vlaamse Opera in vereffening – OVV, Opera Voor Vlaanderen - is een treurspel dat al aansleept sinds 1988. Voor de statutairen die men toen op straat heeft gezet, hebben wij als ACV Transcom bijzonder veel inspanningen gedaan. Uiteindelijk was ACV Transcom nog de enige vakbond die de processen tot het einde gevoerd heeft. Helaas dienden we vast te stellen dat bepaalde betrokken partijen – de steden en de


13

overheid – buiten geding werden gesteld. Bijzonder teleurstellend en cynisch. Na het vroegtijdige en trieste overlijden van JeanPaul Van der Vurst - bezieler van het eerste uur bij de opvolging van dit dossier - werd deze zaak overgenomen. Wij hebben dit dossier opnieuw op de agenda geplaatst en staan aan de vooravond van een oplossing. Kent dit treurspel dan toch een happy end? Onmiddellijk vertel ik erbij dat men nooit alle leed dat deze betrokkenen is aangedaan kan goedmaken. Maar nu ligt er een concreet voorstel van minnelijke schikking op tafel. De voorziene enveloppe bedraagt om en bij de elf miljoen euro voor 260 betrokkenen. Is dat voldoende? Het is alleszins niet niks. We wachten op de ultieme individuele cijfers. (Dit omdat men een vergeten deelaspect diende mee in te calculeren). De vooropgestelde timing vanuit Kabinet en Administratie is dat nog dit jaar een protocol afgesloten wordt. En dat midden volgend jaar deze zaak zou gefinaliseerd zijn. We hebben al dikwijls gewacht. Wij hopen dat deze vooropgestelde timing aangehouden wordt… Men heeft ook de eis verlaten waarbij de overheid slechts een schikking zou treffen indien élke betrokkene zou tekenen voor akkoord. Op vraag van ACV Transcom bevestigde het Kabinet Schauvliege dat dit geen absolute eis meer is. Het zou inderdaad onrechtvaardig zijn om een dossier te blokkeren indien bij wijze van spreken één betrokkene van de tweehonderdzestig niet zou wensen in te tekenen. De bedoeling van een schikking is om àlle betrokkenen via berekening en becijfering gebaseerd op transparante, objectieve parameters, een vergoeding toe te kennen. Na de zoveelste nieuwe juridische constructie van de Vlaamse Opera, die opnieuw een VZW werd in 2008, kunnen

we reeds terugblikken op enkele jaren artistiek beleid van de nieuwe intendant aldaar, Dhr. Cahn. Zoals elke kunstinstelling in Vlaanderen zien we dat ook de Vlaamse Opera, ondanks de – nationaal of internationaal vergeleken – beperkte middelen meer dan behoorlijk scoort. Sociaal betreuren we de dodelijke gebeurtenis met een podiumtechnieker, slachtoffer van een noodlottige val van een decorstuk. Er staan in het rapport van de sociale inspecteur/attaché een hele resem oorzaken. Alleszins is dit ongeval het bewijs dat steeds hogere ‘optimalisatie’, ‘efficiëntie”, werkdruk, gebrek aan opleiding, het tegenwerken van een preventieadviseur, enz. géén goede recepten zijn voor veiligheid! Ondertussen werkt de Opera aan de vermindering van het aantal overuren in de technische ploeg. Politici dienen te beseffen dat met de bescheiden middelen, er limieten zijn aan de output van onze kunstinstellingen. Het klinkt leuk om internationaal te vergelijken. En by the way ben ik er stellig van overtuigd dat onze instellingen bij een benchmark bijzonder goed uit de verf zouden komen. Tezelfdertijd verwachten dat men met twee, drie-, viermaal minder middelen dan wat men internationaal heeft, de boog even gespannen kan houden, dat is niet ernstig te noemen.

De Munt Wie net bewezen heeft dat men de internationale vergelijking met glans kan doorstaan is de nationale opera, de Munt. In 2011 verkozen tot ‘Operahuis van het jaar’. Het is sinds 16 jaar een traditie dat een jury van vijftig internationale vakjournalisten zijn ‘Oscars’ bekendmaakt. Een palmares waar door de hele operawereld reikhalzend

naar wordt uitgekeken. Voor deze keuze van ‘Operahuis van het Jaar’ is een gezamenlijke beslissing vereist van de voltallige Europese vakpers die voor Opernwelt schrijft. Het is sinds het eerst dat een niet-Duitstalig huis deze erkenning binnenhaalt. De directie stelt dat deze prijs in de eerste plaats een fantastische erkenning is voor de inspanningen die men als team elke dag weer levert. Sociaal waren de afgelopen jaren in de Munt moeilijk in die zin dat de instelling een zware financiële besparing diende te realiseren van 900.000 euro in 2009. Naast vele andere inspanningen die het personeel niet rechtstreeks troffen werd er helaas geopteerd om het aantal koorleden te laten dalen tot 40 zangers. Tezelfdertijd werd net de laatste hand gelegd aan een nieuwe functieclassificatie. Het invoeren van een moderner verloningsbeleid zal de komende tijd het verder het nodige overleg en communicatie vereisen. Er werd reeds een akkoord gemaakt over het optrekken van de laagste lonen die onder de nieuw in te voeren barema’s zitten. Een sociale maatregel die door alle partners voluit onderschreven wordt. Welke ruimte voor onderhandelingen er de komende tijd zal zijn, is afwachten. Ook werd er na constructief overleg een nieuw koorreglement gerealiseerd en kwam er overeenstemming over bepaalde premies.

Vlaanderen, verhaal van synergiedraak en tien kleine … Toen Minister Schauvliege haar synergieplannen ontvouwde speelden verschillende gevoelens op. Het fusie-idee komt als een slingerbeweging elke paar jaar terug. Nu eens naar deze, dan naar gene zijde slaand. Ook niets nieuws onder de zon


Cultuur

dat dit soort plannen zonder voorafgaand overleg, noch met de vakbonden noch met betrokken instellingen, gelanceerd worden! En neen, een plan voorleggen, noemen wij inderdaad geen overleg. Als vakbond waren we verbaasd door het gebrek aan pro-activiteit van de betrokken instellingen, een uitzondering daar gelaten. Reeds maanden waarschuwden we de instellingen dat men beter de pen zelf kon vasthouden. Het water bleek echter voor sommigen te diep om (opr)echte vormen van samenwerking te ontwikkelen. Hier kan men iets leren van vakbonden. Het zou namelijk al te gek zijn als vakbonden iets tegen samenwerking zouden hebben. “Samen sta je sterk” is ons devies. Het synergie idee van de overheid is om een clustering/fusie te creëren tussen Opera en Ballet. En een poolvorming tussen de orkesten en koren in Vlaanderen (Brussels Philharmonic - het vroegere Vlaams Radio Orkest, de Filharmonie van Vlaanderen, het orkest van de Vlaamse Opera, het Vlaams Radio Koor en het koor van de Vlaamse Opera). Dit pool idee is ondertussen beperkt bijgestuurd, maar weg is die denkpiste zeker niet. Na bevraging van de (personeels)leden in de betrokken instellingen konden we eenvoudig en helder het standpunt meedelen: ‘Samenwerking ja, samensmelting nee’. Blijkbaar was dit té simpel voor het Kabinet en Administratie, want zij bleven lange tijd blind voor deze boodschap. Er volgde een hoorzitting op 16 december 2010 in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement. Tot onze spijt zagen we dat solidariteit niet aan iedereen gegeven is. Het is teleurstellend dat sommigen op onhandige wijze schoten op collegaorkesten in Brussel. We kunnen begrip hebben voor een bepaalde visie en frustratie

omdat deze niet gerealiseerd wordt. Of het echter wijs is om anderen te viseren in de hoop zo zelf meer binnen te halen, blijft een goede vraag. De ‘kaasschaaf besparingen’ legden een bijkomende druk op alle instellingen. Reeds in 2010 werd er bespaard omwille van de crisis, er werd een kaasschaaf toegepast in alle instellingen. Ook nog eens in 2011 werd de kaasschaaf bovengehaald. Hierdoor is de situatie zeer precair voor alle instellingen, ook voor de grote. Sommige instellingen hebben wel enige reserve, doch de situatie wordt onhoudbaar. Wanneer we weten dat de grote instellingen 12 miljoen bijkomende middelen vroegen, dat de adviescommissies 5,2 miljoen bijkomende middelen adviseerden maar er uiteindelijk geschaafd werd, dan is het plaatje duidelijk. En er wordt het uiterste gevraagd van het personeel om toch de doelstellingen te halen. Nochtans staan er in de Synergienota van de Minister een aantal interessante zaken: • “doelstelling om tot een sterker profiel te komen van de Vlaamse kunstinstellingen, onderlinge collegialiteit en een verankerde spreiding”. • “ambitie om een uniek eigen profiel te ontwikkelen”. • “afgesproken samenwerking een meerwaarde betekenen voor de eigen werking en voor het kunstenlandschap ver buiten de grenzen van Vlaanderen”. • “specifieke artistieke werking voor zowel opera als ballet” met een “autonome werking voor beide disciplines”. • “Synergie tussen productiehuizen en tussen presentatieplekken” Deze laatste bekommernis werd niet alleen door het Ballet aangekaart. Ook de Filharmonie was vragende partij om meer en makkelijker Brussel te kunnen bespelen. Wij sluiten ons aan bij het idee dat hier

betere afspraken moeten komen, zonder dat de ene instelling de andere daarvoor factureert. En dat er garanties geboden worden aan de eigen productiehuizen om te kunnen spelen op de bestaande presentatieplekken. Helaas lijkt dit niet gerealiseerd te raken. Onwil, gebrek aan daadkracht? Hier is veel werk aan de winkel. Ook voor de nieuw aangestelde transitiemanager die tot einde 2012 de opdracht heeft een en ander in goede banen te sturen. We wensen mevrouw Savelkoul alleszins moed, wijsheid en volharding toe. In de synergienota van de Minister staat ook de op gebakken lucht gebaseerde stelling i.v.m. onderbenutting van musici. Niets is zo ergerlijk dan ongefundeerde statements. Net zoals bij de vorige fusieplannen een zestal jaar geleden, lanceert men opnieuw de mythe van een generalistische onderbenutting. Toentertijd was die gebaseerd op cijfers van een besparingsjaar in de opera én gewoonweg een verkeerde overschatting van het aantal orkestmusici. Nu is ze gebaseerd op ... geen enkel onderbouwd cijfer. Laten we ook eens een blik op de geschiedenis werpen: Het GSO, Groot Symfonisch Orkest, voorloper van het Brussels Philharmonic werd een wereldautoriteit op het vlak van modernistische muziek net OMDAT het groeide van een losse structuur naar een pool van musici NAAR een vast ensemble. Hoe snel vergeet men soms. (Historisch onderzoek naar de grote muziekinstellingen in 1930, voorgesteld op de Staten-Generaal van de Klassieke Muziek op 30/11/2010 door professoren Francis Maes, Kristin Van de Buys, Lien De Cang, Lieselotte Goessens, Erasmus Hogeschool en VUB.) Serge Dorny, intendant van de bejubelde Opera van Lyon, waarschuwde op een lezing naar aanleiding van een nieuw en


15

broodnodig boek over Cultuurmanagement van de Universiteit Antwerpen dat we niet steeds hetzelfde concept kunnen gebruiken; Men kan niet zomaar een ‘cut en paste’ techniek toepassen van de ene instelling op de andere. Men mag niet vergeten, zegt hij, dat ieder land en iedere instelling een eigen cultuur kennen.

Nederlandse en andere vergelijkingen De vergelijking met Nederland, waar de Kunstsector moeilijke besparingen kende, wordt door sommigen graag aangegrepen om te stellen dat we hier in Vlaanderen blij mogen zijn dat het slechts een kaasschaaf besparing was… Dit soort vergelijkingen zijn intellectueel oneerlijk. Na besparingen beschikt het Ballet in Nederland over 11,3 miljoen euro. Het Ballet in Vlaanderen over 5,5 miljoen… En die zelfde budgettaire verhouding gaat ook op voor de opera of de orkesten tussen Nederland en Vlaanderen. Wij willen gerust beginnen werken op het niveau van de Nederlandse financiering, mevrouw de Minister. Doet u het nodige om die binnen te halen a.u.b.? Joop van den Ende, grootste musicalproducent ter wereld, verklaarde in de pers: “elke instelling kan het als het echt moet met 10% minder doen (Voor alle duidelijkheid hebben de Vlaamse Kunstinstellingen reeds jaren beduidend minder dan hun zusterorganisaties in Nederland. En hebben ze de laatste jaren reeds de buikriem moeten aanhalen.) zonder dat dit ten koste gaat van de artistieke kwaliteit. Maar overleg met de sector!. Neem niet zomaar beslissingen zonder dat je de consequenties overziet zoals nu gebeurt.” Zakenman Van den Ende weet als geen ander wat investeren

kan opleveren. Hij stelde als reactie op de kritiek dat kunsten “onrendabele linkse hobby’s zijn” voor aan het Nederlandse kabinet Rutte om 100 miljoen in de sector te pompen. “Die investering zou door toegenomen inkomsten uit toerisme, 650 miljoen opleveren”. Hij waarschuwt “als er in steden als Amsterdam, Brussel of Antwerpen geen goede kunstvoorzieningen zijn, gaan bedrijven zich daar niet vestigen. Dan is de hele infrastructuur van zo een stad – restaurants, hotels, noem maar op – niks meer waard. Een stad zonder cultuur gaat dood”. Ook de Amerikaanse danswereld kijkt met bange ogen naar de Europese subsidiebesparingen. Ze stellen dat “dans zonder Europa is als film zonder Hollywood.” In de Balkan organiseerden orkesten uit Slovenië, Kroatië en Servië gezamenlijke optredens. Het programma heet “Pika, Tocka, Tacka” - het Sloveense, Kroatische en Servische woord voor ‘punt’ - om het eind van de vijandelijkheden te markeren. Maar ze verklaren ook dat “de drie orkesten gemeenschappelijk hebben dat ze het slachtoffer zijn van politiek gemotiveerde subsidies”…

Oplossingen? We lanceerden een aantal ideeën die de instellingen zouden kunnen helpen, zoals het in Wallonië reeds bestaande Fonds des avances des subsides (Een fonds dat het geld voorschiet. Dit jaar kregen zomaar eventjes 219 culturele organisaties al 52 miljoen euro voorgeschoten. Wat een (tijd- en financiële) winst. Wat een blamage voor Vlaanderen dat wij hier niet in slagen dit oude probleem op te lossen.) zodat de instellingen bij te laat betaalde subsidies geen honderdduizenden euro’s bij de banken

moeten lenen. Wat voor soort Vlaanderen zijn we als we niet dat broodnodige extra beetje middelen vinden om te beletten dat een aantal schitterende kunstinstellingen kopje onder gaan? En moeten die middelen enkel komen van een niet bijster rijkelijk bedeeld departement? Out of the box: waarom zou men bij de Kunstinstellingen bepaalde mensen niet op de payroll van de overheid kunnen zetten: personeelsbeleid, HR, financiën…? Niet zo lang geleden verschenen er interessante berichten over Cultuurinvest en het feit dat er betrekkelijk weinig werd gebruikt van de beschikbare fondsen. Zijn daar echt geen mogelijkheden? Hoe zit dat met de samenwerking tussen Cultuur en Onderwijs? Moet educatieve werking in culturele instellingen betaald worden met de eigen middelen van de instellingen of kunnen we zoals in Canada, zo leerden we op de International Orchestra Conference (FIM, maart 2011 Amsterdam), denken aan een Fonds dat ook gesteund wordt door het departement Onderwijs? Hoe zit het met de samenwerking tussen Economie, Handel en Cultuur. Op 9 februari 2011 werd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een resolutie goedgekeurd. Onder meer stelt deze resolutie: “een beleid te voeren dat de kunstinstellingen van de Vlaamse Gemeenschap in staat stelt om hun artistieke werking en uitstraling – in Vlaanderen, maar ook internationaal –  verder te versterken”. We wachten als sector nog steeds op een echte uitwerking van deze waardevolle stelling... En daarvoor blijven we elke dag vechten.


Spoorwegen

Waar van akte Afschaffing van treinen en van de structuur ?? Op 18 oktober werd opnieuw actie gevoerd aan het Atrium, de hoofdzetel van de NMBS. Hiermee wensten we nogmaals gehoord te worden door de Raad van Bestuur inzake het besparingsplan van de NMBS. De voorzitster van de Raad beloofde ons in te lichten. En zie, twee dagen later werden wij geïnformeerd over een besparingsplan dat voorzag in de afschaffing van een 170 treinen vanaf volgend jaar en een pakket besparingen waaronder B-Lean, vervanging van slechts één op drie vertrekkers,… . Maatregelen die het personeel direct treffen. Maar … geen sociaal overleg.

Nationale Paritaire Commissie Op 26 oktober 2011 vergaderde de Nationale Paritaire Subcommissie in aanwezigheid van de nieuwe directeur - generaal H-HR van de NMBS Holding. Na het welkom, hebben we niet nagelaten om “de nieuweling van buiten het ‘huis’ “ onze gehechtheid aan de eenheid van het Statuut van het Personeel en de eenheid van overleg uit te drukken. We verwezen tegelijk ook naar de persartikels van de voorbije dagen waarin wel een naar de holdingstructuur met scherp werd geschoten. Maar, wie met scherp schiet naar de Holding wil ook de eenheid van overleg en het personeelsstatuut raken! Ook de moeilijke sociale verhoudingen bij NMBS Logistics NV werd aangeklaagd. Het niet invullen van de statutaire posten voor de gegarandeerde niet-discriminatoire rangeeractiviteiten en het buiten de werkgroep om organiseren van de informatievergaderingen voor de overgang van treinbestuurders naar NMBS Logistics NV zijn obstructief. Tijdens de infosessies verklaarde de CEO dat hij over de arbeidsvoorwaarden niet wenste te onderhandelen tot eind november, einddatum voor het ondertekenen van het individueel contract met Logistics. Dit zegt genoeg over de erkenning van het personeel bij dit geprivatiseerd bedrijf.

We hebben de leden-vertegenwoordigers van de NMBS Groep in de Nationale Paritaire Commissie erop gewezen dat de overgang naar Logistics nog niet geregeld is en de veiligheidsstructuur onbestaande en nog niet gegarandeerd is. Een vergelijkend voorbeeld is de detachering van het personeel naar Eurostar. Dit veiligheidspersoneel werkt aan 300 km per uur en zonder een veiligheidscomité! Het management neemt hierin geen verantwoordelijkheid en de gedelegeerd bestuurders namen enkel akte van de verklaringen tijdens de vergadering.

Nationale Vakbondsraad Twee dagen later vergaderde de Nationale Vakbondsraad Spoorwegen. Het besluit van de vergadering werd in een persmededeling verwoord. “De instanties van ACV-Transcom hebben zich gebogen over de huidige malaise binnen en rond de NMBSGroep. Eerst en vooral stelt ACV-Transcom de drieledige holdingstructuur niet in vraag.

Dit veiligheidspersoneel werkt aan 300 km per uur en zonder een veiligheidscomité! Het stelt echter vast dat de samenwerking tussen de drie bedrijven niet op ideale wijze gebeurt. Dit weegt op de dienstverlening naar de cliënteel toe en op de dagelijkse werking van het personeel. In deze problematiek stellen wij tevens een gebrek aan bereidheid van sociaal overleg vast, wat weegt op een goede werking van het totale bedrijf. Zo werden de besparingen van de Raad van Bestuur van de NMBS aan de vakbonden bekendgemaakt. ACVTranscom betreurt de vermindering van de openbare dienstverlening. De info die de heer Descheemaecker, gedelegeerd be-


17

stuurder van de NMBS, aan de Erkende Organisaties gegeven heeft, heeft nog niet geleid tot een aanzet van sociale dialoog. De plannen om de tewerkstelling binnen de ateliers fors terug te schroeven, stuiten op verontwaardiging bij het betrokken personeel. Zij voelen zich bijzonder geviseerd door de opgedrongen maatregelen vanuit Europa en vragen om een gerichte actie op 10 november 2011 in de ateliers. Er zijn voor de drie bedrijven van de NMBS-Groep belangrijke afschaffings- en besparingsmaatregelen voorzien. Ook daar ontbreekt elke vorm van sociaal overleg. Wanneer de drie GedelegeerdBestuurders zich enkel en alleen blijven beperken tot het akte nemen van de problemen, sluit ACV-Transcom niet uit dat de sociale spanningen op het terrein zullen leiden tot spontane acties!” Op 10 november legde men in de ateliers het werk neer. Nemen de gedelegeerd bestuurders nog steeds akte ?

Jaarpremie 2012 Voor het jaar 2012 wordt een jaarpremie toegekend aan de statutaire en niet-statutaire bedienden. Deze wordt uitbetaald met de bezoldigingen van februari 2012 (= afrekening). De jaarpremie is samengesteld uit: - een forfaitair gedeelte: wordt als voorschot betaald met de bezoldiging van november 2011 en wordt niet teruggevorderd bij de afrekening in februari 2012. - een variabel gedeelte: wordt betaald met de bezoldigingen van februari 2012 (afrekening). Een gedeelte (20%) wordt eveneens als voorschot betaald met de bezoldigingen van november 2011 en wordt in februari bij de definitieve afrekening teruggevorderd (zie hierna). Wedde november 2011 = forfaitair bedrag + voorschot variabel deel 1) forfaitair gedeelte: 408,21 € 2) 20% op het variabel gedeelte dat gelijk is aan 2,5% van jaarwedde maand oktober 2011 (= bruto maandwedde x 12) met een minimum van 291,79 € 3) minimumbedrag : 700,00 € (voor een voltijdse prestatie) Vermindering van het forfaitair gedeelte pro rata niet-benuttiging wegens deeltijdse arbeid: 32 uren week: bedrag voltijdse prestatie x 0,8421 ½ prestatie: bedrag voltijdse prestatie x 0,50 Wedde februari 2012 = afrekening variabel gedeelte De rest van het variabel gedeelte van de jaarpremie, rekening houdend met: • het aantal gepresteerde uren in 2011 die recht geven op productiviteitspremies (normaal 1496), waarbij uren afwezigheid ingevolge arbeidsongeval, beroepsziekte, zwangerschapsverlof of ziekte ten gevolge van zwangerschap worden gevaloriseerd in het totaal aantal uren recht gevend op de jaarpremie; • vermindering met de dagen ziekte en allerlei niet-gepresteerde dagen (andere dan CV, R , KD en V); • het gemiddelde van het individueel beoordelingscijfer “Ca” van 2011.


Spoorwegen

Uitbetaling Syndicale Premie Onze leden in actieve dienst ontvangen op het einde van dit jaar een syndicale premie van 125 € voor een volledig jaar aansluiting. Voor een onvolledig jaar wordt een bedrag naar verhouding uitbetaald op voorwaarde dat men op het ogenblik van de uitbetaling nog lid is van ACV-Transcom. Deze premie wordt gestort op het rekeningnummer dat op het “attest voor Syndicaal Fonds” is vermeld. Het attest wordt voor de statutaire personeelsleden afgeleverd in dezelfde omslag als de bezoldigingsfiche. Het niet-statutaire personeel verkrijgt het attest onder gesloten omslag via de dienst. De inzameling van de attesten door de gewestelijke vrijgestelden wordt u op passende wijze bekend gemaakt. Ook de gepensioneerde leden ontvangen een “Syndicale Premie” voor het jaar 2011, voor zover ze ononderbroken lid bleven. Het bedrag van 10 € zal op de rekening worden gestort. Voor meer inlichtingen kan je terecht in onze gewestelijke secretariaten tijdens de kantooruren: • Antwerpen: Eric Van Driessche Entrepotplaats 14 2000 Antwerpen 02 549 11 28 diensttelefoon: 921 / 3031 spoorantwerpen.transcom@acv-csc.be Zitdag vrijgestelde: woensdag • Brussel Lesly Schelfhout & Roland De Coninck Galerij Agora, Grasmarkt 105 bus 38 1000 Brussel 02 545 69 70 diensttelefoon: 911 / 58237 spoorbrussel.transcom@acv-csc.be Zitdag vrijgestelde Lesly Schelfhout: dinsdagnamiddag Zitdag vrijgestelde Roland De Coninck: woensdagnamiddag • Limburg Willy Mathijs Mgr. Broeckxplein 6

3500 Hasselt 011 29 08 45 diensttelefoon: 931 / 6292 spoorhasselt.transcom@acv-csc.be Zitdag vrijgestelde: woensdag • Midden-Vlaanderen Luc De Smet Oude Vest 146 9200 Dendermonde 052 25 95 58 diensttelefoon: 991 / 6189 spoordendermonde.transcom@acv-csc.be Zitdag vrijgestelde: woensdag • Oost-Vlaanderen Rezi Lambaere Poel 7 9000 Gent 09 265 44 05 diensttelefoon: 991 / 2168 spoorgent.transcom@acv-csc.be Zitdag vrijgestelde: maandag • Vlaams-Brabant Willy Mathijs Martelarenlaan 8 3010 Kessel-Lo 016 / 21 94 10 diensttelefoon 913 / 2412 spoorleuven.transcom@acv-csc.be Zitdag vrijgestelde: dinsdag • West-Vlaanderen Danny Geleyn H. Horriestraat 31 8800 Roeselare 051 / 26 55 35 diensttelefoon: 990 / 3691 spoorroeselare.transcom@acv-csc.be Zitdag vrijgestelde: woensdag en vrijdag in de voormiddag


19

Sociale Werken: aansluiting en voordelen Kinderen ten laste: aansluiting bij de Kas der Geneeskundige Verzorging “Ten laste” Een kind dat nog niet werkt en geen uitkering voor werkloosheid, ziekte of invaliditeit krijgt, opent zelf geen recht als titularis van een ziekteverzekering. Het kind wordt bij één van de ouders ingeschreven. Het kan nooit als persoon ten laste bij beide ouders ingeschreven worden. Vroeger werd het kind automatisch ingeschreven bij het ziekenfonds van de oudste ouder. Wijziging van inschrijving Sedert medio 2009 is dit automatisme weggevallen. Het kind kan bij de Kas der Geneeskundige Verzorging (KGV) ingeschreven worden op basis van een schriftelijke aanvraag die door de statutaire bediende of pensioengerechtigde bij het beherend Gewestelijk Geneeskundig Centrum (GGC) wordt ingediend. Een wijziging van inschrijving als persoon ten laste bij één van de ouders, kan slechts éénmaal per jaar gebeuren en heeft uitwerking op 1 januari volgend op de aanvraag. Concreet: een aanvraag voor inschrijving van een kind bij de Kas der Geneeskundige Verzorging ingediend in de loop van het kalenderjaar 2011, zal in gaan op 01.01.2012. Opgelet: bij een nieuwe of gewijzigde gezinstoestand (huwelijk, samenwoning, feitelijke scheiding, echtscheiding, enz.) heeft de aanvraag tot wijziging van titularis onmiddellijk uitwerking. In geval van betwisting onder de titularissen over de vraag bij wie het kind moet ingeschreven worden, dient het kind ingeschreven te worden ten laste van de oudste gerechtigde indien de titularissen onder hetzelfde dak wonen. Wonen de gerechtigden niet onder hetzelfde dak, dan wordt het kind ingeschreven bij de ouder bij wie het officieel gedomicilieerd is. Voordelen verbonden aan de geneeskundige verzorging (KGV): • Abonnement bij een sportclub • Alternatieve geneeswijzen • Bijstand in het buitenland • Dagcentra voor bejaarde personen • Dure uitgaven • Farmaceutische producten • Herstelverblijven • Hospitalisatie • Logopedie • Medisch materiaal en incontinentiemateriaal • Optische prothesen en gehoorprothesen • Orthopedische schoenen en zolen • Psychologische begeleiding •

Tandverzorging en tandprothesen • Tele-alarm • Vervoer wegens gezondheidsredenen • Voetverzorging Naast hoger genoemde voordelen is tevens de regeling van de hospitalisatieverzekering van toepassing alsook de hiernavolgende voordelen die verbonden zijn aan de Kas van de Sociale Solidariteit. Eén raad: doen!

Vrijwillige aansluiting bij de Kas van de Sociale Solidariteit Het kind dat geen rechthebbende is van de Kas der Geneeskundige Verzorging maar dat de twee volgende voorwaarden vervult, kan aangesloten worden bij de Kas van de Sociale Solidariteit: • de hoedanigheid bezitten van persoon ten laste in de zin van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging; • kind van gerechtigde zijn. Onder “kind van gerechtigde” dient te worden verstaan het kind waarvan in de geboorteakte de naam vermeld staat van de ouder die ingeschreven is bij de Kas der Geneeskundige Verzorging van de NMBS-Holding als gerechtigde of het kind dat geadopteerd of erkend werd door een dergelijke gerechtigde. Dit is een vrijwillige en kosteloze aansluiting. Het initiatief daartoe moet worden genomen door de gerechtigde ouder (vader of moeder) die op elk ogenblik een einde kan stellen aan deze aansluiting. Diegenen die een kind wensen aan te sluiten, kunnen zich wenden tot het bureau H-HR.361 (sectie 53) – NMBS-Holding - Directie Human Resources, Frankrijkstraat .85, 1060, Brussel - tel: 02/525.35.59 (in dienst: 911/53559). Voordelen verbonden aan Kas van de Sociale Solidariteit: • Bijstand alleenstaande echteling • Extra-murosactiviteiten • Gezinshulp • Giften ter gelegenheid van een bepaalde leeftijd • Geldelijke hulp • Hulp ten behoeve van gehandicapte kinderen • Kinderopvang • Sociale hulp • Speelpleinen en stages • Vakanties voor gepensioneerden • Vakanties voor kinderen • Vergoeding voor overlijden • Vrijetijdsbesteding van het personeel • Wintertoelage


Spoorwegen

Eerste spoor wegpakket : stand van zaken Behandeling van de herziening van het eerste spoorwegpakket door het Europees Parlement: een stand van zaken Even in herinnering brengen waar het bij die herziening van dat eerste spoorwegpakket allemaal om te doen is: Het eerste spoorwegpakket dateert al van 2001 en bevat 3 richtlijnen die de werking van de Europese spoorwegmarkt moesten verbeteren. Aangezien dit niet voldoende gelukt is, kwam de Europese Commissie (EC) vorig jaar met het voorstel voor de herziening van het eerste spoorwegpakket. De EC wou met dit voorstel enerzijds de bestaande wetgeving vereenvoudigen en consolideren, en ze anderzijds moderniseren en de volgende problemen aanpakken: 1. te weinig concurrentie op de markt en dus een te beperkte opening van de markt 2. onvoldoende toezicht op de markt 3. laag niveau van publieke en private investeringen Deze tekortkomingen in het Europese spoorwegbeleid moesten volgens de EC o.a. als volgt worden aangepakt: 1. te weinig concurrentie op de markt en dus een te beperkte opening van de markt De voorgestelde richtlijn heeft tot doel de mededinging op de spoorwegmarkt te versterken door het invoeren van transparantere voorwaarden voor toegang tot de markt en het vergemakkelijken van de toegang, bijvoorbeeld door: • een verbeterde (en in bepaalde gevallen gegarandeerde) toegang te eisen tot spoorgerelateerde diensten zoals onderhouds- en herstellingsfaciliteiten in werkplaatsen, dieselbevoorrading, toegang tot rangeerbundels en terminals, elektriciteitsvoorziening, passagiersinformatie en treinticketdiensten, dewelke vandaag nog steeds gecontroleerd worden door de historische spoorwegondernemingen; • de vaststelling van expliciete regels betreffende belangenconflicten en discriminerende praktijken in de railsector: bijvoorbeeld geweigerde toegang tot stations voor nieuwe operatoren in het internationaal reizigersvervoer, geen informatie over hun treindiensten beschikbaar in stations, geen mogelijkheid om biljetten te kopen voor concurrerende vervoersdiensten, geweigerde

(Verg)(w)eetje Examens – openbaarheid van de administratieve akten Het principe van de openbaarheid van de administratieve akten werd bij de NMBS-Groep beschreven en geregeld via de omzendbrief 7 PS 2001. Het is zo dat een deelnemer aan een proef het recht heeft om inzage te krijgen van zijn verbeterd werk. Samengevat geeft de vermelde omzendbrief volgende richtlijnen: 1. Voor alle examens waarbij het resultaat afgedrukt is door een cijferquotatie, zal de brief waarin het slagen of niet-slagen aan de kandidaat wordt meegedeeld, systematisch het aantal behaalde punten vermelden. 2. Voor de schriftelijke examens zullen de kandidaten die dit aanvragen, het commentaar van de verbeteraars kunnen bekomen voor de vakken waarvoor dit mogelijk is. Deze inlichtingen zullen aan de kandidaat verstrekt worden onder gesloten omslag, via de onmiddellijke chef. 3. Voor de mondelinge examens zal H-HR.141 Logistical recruitment services (de vroegere Centrale Examencommissie) de kandidaat die dit schriftelijk aanvraagt, een motivering aangaande zijn behaalde resultaat verstrekken. Deze inlichtingen zullen aan de kandidaat verstrekt worden onder gesloten omslag, via de onmiddellijke chef. 4. De kandidaten kunnen op aanvraag ook de toelating krijgen om hun examenschrijfboek in te kijken. Deze raadpleging zal plaatsvinden op uitnodiging van Logistical recruitment services, in haar lokalen, zonder toekenning van dienstvrijstelling. 5. Kopie van het examenschrijfboek: kan bekomen worden mits voorafbetaling op rekening 210-0057350-75 van de port- en kopiekosten (0,04 € per blad met een minimumbedrag van 4,96 €). Werkwijze: om ontvankelijk te zijn dienen alle aanvragen te gebeuren met een formulier P103 via de onmiddellijke chef binnen een termijn van twee maanden na het versturen van de resultaten.


21

toegang tot vrachtterminals en dit in het geval geen valabel alternatief bestaat; • het eisen van gedetailleerdere “netwerkverklaringen”, d.w.z. jaarlijks te publiceren documenten waardoor potentiële nieuwkomers op de markt een duidelijk zicht krijgen op de kenmerken van de beschikbare infrastructuur en de voorwaarden voor het gebruik daarvan. 2. onvoldoende toezicht op de markt Het voorstel heeft tot doel de bevoegdheden van de nationale spoorwegregelgevers te versterken en omvat in dat kader voorstellen voor maatregelen zoals: • uitbreiding van de bevoegdheden van de nationale regelgevende instanties tot spoorgerelateerde diensten. Zo zou de toezichthoudende instantie uit eigen beweging of op grond van een klacht de nodige maatregelen kunnen treffen om ervoor te zorgen dat een passend deel van de capaciteit wordt voorbehouden aan andere spoorwegondernemingen of de entiteit waartoe de exploitant van de voorziening ook behoort. Tot nog toe vallen problemen met betrekking tot spoorgerelateerde diensten nog niet altijd onder de bevoegdheid van de nationale regelgevende instanties. • de eis dat nationale spoorwegregulatoren onafhankelijk zijn van andere publieke autoriteiten; • de versterking van de bevoegdheden van de nationale spoorwegregulatoren (met, wat sancties betreft, auditbevoegdheden, beroepsprocedures en onderzoeksbevoegdheden

ambtshalve) en vaststelling van de verplichting voor deze instanties om op het gebied van grensoverschrijdende kwesties samen te werken met hun buitenlandse tegenhangers. 3. laag niveau van publieke en private investeringen De nieuwe regels voor financiering van de infrastructuur en toerekening van de kosten hebben tot doel een geharmoniseerde “financiële architectuur” tot stand te brengen en zo investeringen te bevorderen. Tot de voorgestelde maatregelen behoren: • de eis om nationale strategieën voor de lange termijn op te stellen en contractuele meerjarenovereenkomsten tussen de staat en de infrastructuurbeheerders te sluiten (waarbij de financiering wordt gekoppeld aan prestaties en ondernemingsplannen). Het doel is de marktspelers een grotere voorspelbaarheid bij de infrastructurele ontwikkeling te geven en meer stimulansen te bieden voor het verbeteren van hun prestaties; • de eis om nauwkeurigere en slimmere regels voor de toerekening van kosten voor het gebruik van infrastructuur in te voeren. Een betere tenuitvoerlegging van de toerekeningsbeginselen die in de bestaande wetgeving zijn vervat, zal in vele lidstaten resulteren in lagere tarieven voor toegang tot het spoor voor alle railvervoerexploitanten. De nieuwe toerekeningsregels (die ook de invoering omvatten van een lawaaigerelateerde schommeling van de tarieven, als

het spoorwegequivalent van de toerekening van externe kosten bij het wegvervoer, en kortingen voor interoperabiliteit) moeten ook particuliere investeringen bevorderen in groenere en meer interoperabele technologieën.

De stemming in de Europese Transportcommissie Deze voorstellen van de EC werden, naar aanloop van de stemming in de transportcommissie, bediscussieerd in het EP. Enkele belangrijke beslissingen en resultaten van de stemming in de transportcommissie van 11 oktober 2011 zijn de volgende: • Om de toegang tot de spoorgebonden diensten (oa. stations, vrachtterminals, rangeersstations,...) voor elke spoorwegonderneming mogelijk te maken, moeten de verleners van deze diensten onafhankelijk zijn op organisatorischen besluitvormingsvlak. De Commissie had in zijn voorstel ook voor een juridische scheiding gepleit, dit werd weggestemd. Er wordt een clausule toegevoegd die de dienstverleners verplicht hun dienst te verhuren of te leasen als het gedurende één jaar niet gebruikt wordt. • Het voorstel over de verplichte invoering van een minimale dienstverlening werd geschrapt. • Het voorstel tot volledige en totale scheiding van infrastructuurbeheer en spoorwegonderneming werd uitgesteld. De Commissie Transport krijgt de opdracht om tegen ten laatste 31 december 2012 met nieuwe


Spoorwegen

wetgevende initiatieven te komen. Er valt op te merken dat door sommigen wordt gepleit voor meer geïntegreerde structuren (en dus Holding-structuren) en door anderen dan weer voor een verregaande opsplitsing tussen infrastructuur en vervoersactiviteiten. Wat de uitvoering van de “essentiële functies” ( toekenning van vergunningen, toekenning van rijpaden, gebruiksheffingen) betreft, werd nogmaals beklemtoont dat deze moeten worden toegewezen aan instanties of ondernemingen die geen zelf geen spoorvervoerdiensten verlenen. • Het voorstel tot “open access” van alle reizigersdiensten werd uitgesteld. Ook hier krijgt de Commissie Transport de opdracht om tegen ten laatste 31 december 2012 met nieuwe wetgevende initiatieven te komen. • Het voorstel tot herziening pleitte voor sterke en onafhankelijke regulatoren. Een spoorregulator moet over de nodige bevoegdheden beschikken om te sanctioneren en boetes op te leggen. De commissie transport heeft beslist om een wettelijke procedure op te starten om binnen de twee jaar een Europese spoorregulator in te stellen. Die moet dan functioneren als beroepsinstantie en toezichthouder voor grensoverschrijdende en internationale problemen. • De scheiding tussen de rekeningen van de spoorwegonderneming wordt verduidelijkt om de nodige transparantie te waarborgen, dit om kruissubsidiëring door middel

(Verg)(w)eetje Risicoanalyse binnen de NMBS-Groep

Tijdens de Nationale Commissie PBW van 27 september 2011 werd het volgende voorstel tot beslissing genomen. De NCPBW geeft zijn akkoord om alle risicoanalyses van de verschillende directies en diensten ter beschikking te stellen op het intraweb. Het betreft risicoanalyses die opgemaakt zijn door de hiërarchische lijn, het akkoord van de hiërarchische lijn dragen en besproken zijn in het betrokken comité PBW. Veiligheid en Milieu H-VM zal hierbij als coördinator optreden. ACV-Transcom heeft hierbij gesteld dat alle mandaatdragers PBW toegang moeten krijgen om deze risicoanalyses te consulteren.

van staatsmiddelen tegen te gaan. In het eerste spoorwegpakket is immers de scheiding voorzien van de rekeningen voor het reizigers- en goederenvervoer (en een aparte balans voor het goederenvervoer) én het verbod om openbare dotaties voor reizigersactiviteiten over te dragen naar andere activiteiten. • Het wordt voor een spoorwegonderneming of holdingbedrijf niet meer mogelijk om de inkomsten van de infrastructuurbeheerder te gebruiken. Dit om tegen te gaan dat een spoorwegonderneming deze inkomsten gebruikt om zijn marktpositie te verstevigen, ten nadele van andere spoorwegondernemingen. • De lidstaten worden verplicht om een strategie op middellange en lange termijn voor de ontwikkeling van de spoorwegen te publiceren, dit om investeringen op lange termijn aan te moedigen.

• Om de transparantie van de heffingsbeginselen te verbeteren, moeten die opgenomen worden in de netverklaring, die de infrastructuurbeheerder jaarlijks moet publiceren Voor infrastructuurbeheerders wordt het mogelijk om de infrastructuurheffing te differentiëren op basis van de geluidsemissies van het rollend materieel. Er is ook een voorstel goedgekeurd om infrastructuurheffingen te verlagen voor treinen die met ETCS (European Train Control System) zijn uitgerust.

Er vallen tevens nog enkele positieve elementen te vermelden: • De Commissie Transport heeft de verplichting ingevoerd om een rapport te maken over de gevolgen van de marktwerking op de arbeidsomstandigheden en de werkgelegenheid. Er is tevens de


23

verplichting tot verdere opvolging in deze. • Men heeft ook de verplichting ingevoerd om de vakbonden (en derden…) te raadplegen bij de invoering van een strategie ter ontwikkeling van de vereiste infrastructuur.

Volgende elementen kunnen als negatief/minder gunstig beschouwd worden: • Geautoriseerde aanvragers voor de toegang tot de infrastructuur: Dit betekent dat met de huidige wetgeving enkel de spoorwegondernemingen als geautoriseerde aanvragers worden erkend. Ook kan elke lidstaat daar individueel over beslissen voor zijn eigen territorium. De Commissie Transport heeft nu beslist dat ook “andere” (bijvoorbeeld verladers, logistieke bedrijven…) dan de spoorwegondernemingen toegang tot de infrastructuur kunnen aanvragen. • Onafhankelijkheid van de infrastructuurbeheerder: De infrastructuurbeheerder moet zijn eigen informaticastructuren beheren. Er mag geen synergie zijn met deze van de exploitatie. De infrastructuurbeheerder en de operatoren zijn elk verantwoordelijk voor het beheer van hun personeel. Dit zou kunnen betekenen dat modellen waar bij het mobiele personeel is ondergebracht in één enkele entiteit ‘tractie’ niet meer mogelijk zouden zijn. Ze moeten afzonderlijk worden beheerd door de infrastructuurbeheerder en de exploitant.

Welke zijn de volgende stappen? De standpuntinname van de Commissie Transport van 11 oktober 2011 moet bevestigd worden in de plenaire vergadering van het EP. Niets is dus vandaag reeds definitief. Bij het ter perse gaan van dit artikel vernamen we dat de stemming zou plaatsvinden op 15, 16 of 17 november 2011 in Straatsburg. Om te vermijden dat de voorstellen tot herziening van het eerste spoorwegpakket een stap achteruit betekenen ten aanzien van de huidige regelgeving, werden er op 8 november 2011 in verschillende Europese landen, waar de spoorvakbonden aangesloten zijn bij het ETF (European Transport Workers Federation),

syndicale acties georganiseerd. In België werd er bij de NMBS in het kader van de problematiek “spoorgerelateerde diensten” op 10 november 2011 actie gevoerd in de werkplaatsen en onderhoudsposten B-Technics. Deze actie stond tevens in het licht van de door de Raad van Bestuur van de NMBS goedgekeurde besparingsmaatregelen met betrekking tot het project BeLEAN dat een besparing van 250 werknemers beoogt in de werkplaatsen B-Technics tussen 2013 en 2015.


Vervoer over de weg

Sociale verkiezingen komen eraan Studietweedaagse logistiek Op 24 en 25 oktober kwamen een 80-tal militanten uit de logistiek samen in Spa om, net als hun collega’s van het rijdend personeel de maand voordien, informatie te vergaren over sociale verkiezingen, ervaringen uit te wisselen en bekommernissen te delen met de beroepskrachten van ACV-Transcom.

Om te beginnen: de politiek enzo Marc Van Laethem, Voorzitter van ACV-Transcom, opende de studiedagen door het kader te schetsen. Er is de politieke context. Een land dat na al die tijd toch uit de politieke impasse lijkt te komen. Een land dat mee wordt gesleurd in een financiële en economische evolutie die de landsgrenzen ver overstijgt, maar die wel een direct gevolg zal hebben op elke werknemer, elke Belg, elke belastingbetaler. De plannen die er vandaag, bij het ter perse gaan van dit blad, op de onderhandelingstafel liggen, zijn verre van sociaal. Ze zijn een aanval op het sociale zekerheidsstelsel dat wij in België kennen. Ze willen werkzoekenden met nog minder laten toekomen, brugpensioen afschaffen en tijdkrediet terugschroeven. Het spreekt voor zich dat wij als vakbondsmensen niet zullen aanvaarden dat er ondoordachte asociale maatregelen worden genomen. Dat er bespaard moet worden, weet iedereen, maar wij zijn ervan overtuigd dat het ook anders kan. Dat er een grote ongelijkheid is tussen wat de gewone werknemer bijdraagt aan de staatskas en datgene wat de echte vermogenden en een aantal bedrijven maar doen. De aanval op het brugpensioen, bijvoorbeeld, valt zeer zwaar. Vooral bij diegenen die al zeer jong gaan werken zijn, het beste van zichzelf hebben gegeven, fysiek en mentaal, gedurende vele jaren en dit vaak aan een klein loon, zou een terugschroeven van het brugpensioen slecht aankomen. Op dit moment wordt het Generatiepact, waarmee de regering er enkele jaren terug voor wou zorgen dat oudere werknemers langer aan het werk blijven, geëvalueerd. Vandaag staat al vast dat er effectief langer wordt gewerkt, maar sommigen willen nog verder

gaan. Het ACV zal haar inbreng doen waar en zoveel ze kan. Om op te komen voor goede loopbanen en goede werkomstandigheden voor jong en oud, man en vrouw. Opkomen voor eenieder doen ook onze militanten in de bedrijven. Zij zorgen ervoor dat het ACV in de onderneming kan wegen op wat er daar reilt en zeilt. Door goede resultaten met de sociale verkiezingen, zorgen zij er ook voor dat het ACV ook op niveau van de sectoren en interprofessioneel meetelt, dat men om onze mening, onze samenwerking niet heen kan. Onze Voorzitter bedankte nu reeds de militanten die zich daarvoor willen inzetten.

Sociale verkiezingen: de wet is de wet Sociale verkiezingen verlopen volgens een strikt schema, een timing en procedure die minutieus is vastgelegd in wetgeving en die door zowel werkgevers als werknemers nauwkeurig moet worden nageleefd. Leen Desopper van onze stafdienst, zorgde er op een luchtige manier voor, dat we een zicht kregen op dat schema, op de regeltjes waaraan we ons moeten houden, op de mogelijkheden ook die de wetgeving ons biedt om bijvoorbeeld per brief te laten stemmen in ondernemingen waarin de werknemers nogal veel op de baan zijn.

De praktijk Luc Prenen en Rita Schroyen, secretaris en militante van ACV-Metea vertelden één en ander over hun ervaringen met sociale verkiezingen. Hoe hebben zij het in 2008 aangepakt en welke stappen hebben zij ondernomen om goede resultaten neer te zetten. Maar ook onze eigen deelnemers aan de studiedagen kwamen aan het woord. Ze deelden hun goede en minder goede ervaringen met elkaar, deelden tips en tricks over hoe je mensen warm maakt voor een engagement bij de vakbond. Een zeer leerrijke namiddag werd het daar in Spa!

Gevaarlijke producten, toxische gassen Arbeiders in logistieke en transportbedrijven krijgen meer te maken met gevaarlijke producten dan ze soms denken. Kris Van Eyck van de Dienst Onderneming van


25

het ACV gaf voorbeelden uit de praktijk die nogal wat aanwezigen tot nadenken aanzette. Gassen die bij fruit of textiel worden gedaan die per container naar ons land komen, zijn vaak niet onschadelijk voor diegenen die de vracht moeten lossen en behandelen. Maar ook producten die gebruikt worden op het bedrijf, voor onderhoud, voor verwerking of als lading zelf, moeten gekend zijn door de werknemers en ze moeten informatie krijgen over zowel de producten en hun eigenschappen, als de maatregelen die ze eventueel moeten nemen om te vermijden dat ze er ziek van worden. Specifiek voor

de sector goederenvervoer over de weg en logistiek, sloot ACV-Transcom een CAO af in het paritair comité. Meer informatie vind je op www. gevaarlijkeproducten.acv-online.be en www.toxischegassen.be

We vliegen erin Hoe zou Mega Mindy de sociale verkiezingen in haar bedrijf aanpakken? Of Stalin? Of hoe maak je met het gewei van een rendier en de zoo als verplichte ingrediënten een slogan voor jouw militantenploeg? Het lijken vreemde vragen, maar ze leveren wel interessant materiaal

op. Samen met Tom Van Looy van de ACV-Vormingsdienst beken we campagnevoeren eens vanuit een andere invalshoek. En met een hoofd vol frisse ideeën keerden we huiswaarts! Zin gekregen om ook militant te worden bij ACV-Transcom? Spreek je ACV-afgevaardigde in de onderneming of je gewestelijk secretaris aan of meld je aan op de ACV-kandidatenlijn 078/150.555. Meer informatie op www.wordacvkandidaat.be

De winter staat voor de deur. Wees voorbereid! De winter van vorig jaar was koud, lang en wit en ook dit jaar voorspellen de weerkundigen een strenge winter. Voor beroepschauffeurs is het van belang om één en ander te weten en ook niet te vergeten: • Chauffeurs van vrachtwagens en bestelwagens raden we aan om steeds een voorraadje drank en voeding in de wagen te leggen. Mocht je toch onverwacht aan de kant worden gezet bij sneeuwweer, dan hoef je tenminste geen dorst of honger te lijden. Ook warme kledij en een deken, zeker in voertuigen zonder nachtverwarming of slaapcabines, zou je best altijd bij je hebben. • In Vlaanderen kiest Minister Crevits ervoor om bij sneeuw geen rijverbod op te leggen aan vrachtwagens, net omdat hun brede banden en groot gewicht de wegen berijdbaar maken voor de andere voertuigen. • In Wallonië is het wel mogelijk om een rijverbod af te vaardigen en werd daar verleden jaar ook gebruik van gemaakt. ACV-Transcom dringt er bij de overheden op aan tijdig en duidelijk te communiceren over dergelijke rijverboden, zodat chauffeurs niet onverwacht vast komen te staan. • In heel België kan de politie steeds plaatselijk beslissen om vrachtwagens en andere voertuigen van de weg te halen wanneer zij van oordeel zijn dat de verkeersveiligheid in het gedrang komt. • Een veelgestelde vraag is wat er met je uren en loon gebeurt de tijd dat je aan de kant wordt gezet wegens sneeuw. Voor ons is het duidelijk dat het gaat om beschikbaarheidstijd, die ook als dusdanig moet worden betaald! Omdat we weten dat sommige werkgevers dit anders zien, hebben we dit op de agenda geplaatst van het Paritair Comité om de puntjes op de i te zetten. • Wanneer je door het winterweer toch aan de kant van de weg zou vaststaan en problemen zou hebben qua koude of tekort aan drank en voedsel, dan kan je dat via het nummer 112 melden en bijstand vragen. Indien nodig zal de civiele bescherming dan zo spoedig mogelijk ter plaatse komen en zorgen voor verdeling van dekens, water, voeding,…


Vervoer over de weg Nieuwe cao’s in onze verschillende sectoren van het wegvervoer en de logistiek Tijdens de vergadering van het Paritair Comité Vervoer en Logistiek op datum van 20 oktober 2011, werden in de verschillende subsectoren opnieuw een aantal cao’s ondertekend in uitvoering van de protocolakkoorden voor de jaren 2011 en 2012.

Sector verhuizingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten. (PC 140.05)

Loonindexering In de verhuissector zal in uitvoering van het sectoraal protocolakkoord van 27 juni 2011, de loonindexering vanaf 1 januari 2012 niet enkel meer gebeuren op de minimumuurlonen maar ook op de effectief betaalde uurlonen. Deze laatste moeten natuurlijk minstens gelijk zijn aan de vastgestelde minimumuurlonen. Syndicale premie De syndicale premie wordt voor het refertejaar 2011 (betaalbaar in 2012) verhoogd naar € 125 en voor het refertejaar 2012 (betaalbaar in 2013) naar € 130. Anciënniteitsvergoeding In de verhuissector wordt ook jaarlijks in januari een bruto premie toegekend in functie van het aantal jaren anciënniteit dat je als arbeider in eenzelfde onderneming tewerkgesteld bent. Vanaf het dienstjaar 2011 (betaalbaar in 2012) wordt een bijkomende categorie gecreëerd en zullen de arbeiders die een anciënniteit van drie jaar kunnen voorleggen al in aanmerking komen voor een anciënniteitspremie van € 25. Concreet zullen in januari 2012 de volgende anciënniteitspremies uitbetaald worden: • 25 € voor werknemers met een anciënniteit van 3 jaar • 38 € voor werknemers met een anciënniteit van 5, 6, 7, 8 en 9 jaar • 75 € voor werknemers met een anciënniteit van 10, 11, 12, 13 en 14 jaar • 112 € voor werknemers met een anciënniteit van 15, 16, 17, 18 en 19 jaar • 150 € voor werknemers met een anciënniteit van 20 jaar en meer In januari 2013 worden de meeste bedragen verhoogd en zal je als arbeider de volgende premie ontvangen : • 25 € voor werknemers met een anciënniteit van 3 jaar • 48 € voor werknemers met een anciënniteit van 5, 6, 7, 8 en 9 jaar;

• 85 € voor werknemers met een anciënniteit van 10, 11, 12, 13 en 14 jaar; • 122 € voor werknemers met een anciënniteit van 15, 16, 17, 18 en 19 jaar; • 160 € voor werknemers met een anciënniteit van 20 jaar en meer.

Sector autobus-autocar (140.01)

Syndicale premie In de sector van het geregeld, het bijzonder geregeld en het ongeregeld vervoer zal je als arbeider vanaf het jaar 2012 (voor het refertejaar 2011) een syndicale premie ontvangen van : • € 135 voor de voltijdsen • € 67,50 voor de deeltijdsen Verhoging tussenkomst sectoraal pensioenfonds De tussenkomst die de werkgever per werknemer jaarlijks betaalt aan het pensioenfonds, zal als volgt verhoogd worden : • Voor de jaren 2011 en 2012 : € 210 x het werktijdregime van de rechthebbende • Vanaf 1 januari 2013 : € 144 x het werktijdregime van de rechthebbende Vergoeding tijd permanente vorming De uren permanente vorming (verplicht 35 uur per 5 jaar) voor autobus- en autocarchauffeurs worden betaald met een vergoeding van 100% van het reële uurloon arbeidstijd. Voor het geregeld en bijzonder geregeld vervoer wordt hiervoor het baremaloon overeenstemmend met een anciënniteit van 14 jaar in aanmerking genomen (€ 11,4916 sinds 1 juni 2011). Voor het ongeregeld vervoer geldt het uurloon dat aangegeven wordt in geval van economische werkloosheid (€ 12,7245 sinds 1 oktober 2011). Voor het garagepersoneel wordt het gemiddeld uurloon van de 4 hoogste categorieën van het barema van het garagepersoneel in aanmerking genomen. De bovenvernoemde uurlonen worden bovendien verhoogd met een forfaitair bedrag van 25 euro voor ondernemingen van geregeld, bijzonder geregeld en ongeregeld vervoer die geen deel uitmaken van een bedrijvengroep en met een forfaitair bedrag van 50 euro voor ondernemingen van geregeld, bijzonder geregeld en ongeregeld vervoer die ongeacht hun vestigingsplaats, wel deel uitmaken van een bedrijvengroep. In gevolge de cao die op 20 oktober in het kader van het I.P.A. werd afgesloten, zal het Sociaal Fonds aan de werkgevers 60% (i.p.v. 50%) terugbetalen van de uitgaven die verbonden zijn aan de vergoeding van de tijd van de verplichte permanente


27

bijscholing. Koopkracht garagepersoneel Op 1 februari 2012 worden de minimumen effectieve uurlonen voor het garagepersoneel van de autobus- en autocarsector verhoogd met 0,3%. In 2011 worden bovendien aan elke voltijds tewerkgestelde arbeider ecocheques uitbetaald ter waarde van € 250 en dit ten laatste op 15 december. Vanaf 2012 zullen jaarlijks 2 semestriële schijven van ecocheques worden uitbetaald, telkens ter waarde van € 125 : • Ten laatste op 15 juni voor de referteperiode van 1 december van het voorgaande jaar tot en met 31 mei van het lopende jaar • En ten laatste op 15 december voor

de referteperiode van 1 juni van het voorgaande jaar tot en met 30 november van het lopende jaar Deze cheques worden pro rata uitbetaald aan de arbeiders die in de loop van het betrokken semester in de onderneming in dienst of uit dienst treden en aan de deeltijdse arbeiders.

Sector goederenvervoer en goederenbehandeling voor rekening van derden (PC 140.03)

Momenteel vallen de chauffeurs van de brandstoffenhandel onder een apart Paritair Comité, namelijk het PC 127. Indien het vervoer voor rekening van derden van brandstoffen onder een autonoom paritair subcomité wordt

ondergebracht engageren de sociale partners zich met de cao van 20 oktober 2010 om voor het rijdend personeel : a) tegen 31.12.2012 een volledig uitgewerkt stappenplan te verwezenlijken om de toenadering tussen de loonsvoorwaarden van het Paritair Comité 140 naar het Paritair Comité 127 te realiseren. b) de arbeidsvoorwaarden ter zake te bespreken. In afwachting worden de reële lonen van de betrokken chauffeurs vanaf 1 januari 2012 verhoogd met 0,30 € per uur, zonder evenwel de barema’s van het Paritair Comité 127 te overschrijden

OVERZICHT SYNDICALE PREMIES VERVOER EN LOGISTIEK 2011 SECTOR

BEDRAG

HOE ONTVANGEN ?

Goederenvervoer en goederenbehandeling voor rekening van derden (RSZ 083) PC 140.03

130 euro

Via een betalingsdocument Na ontvangst dat door het Sociaal Fonds betalingsdocument Vervoer einde november/ december 2011 begin december naar het rechthebbende lid wordt opgestuurd Dit is het enige geldende document

BETAALPERIODE

Referteperiode : van 01.07.2010 tot 30.06.2011 * lid zijn van ACV-Transcom op het ogenblik van de betaling * gedurende de hele referteperiode gesyndiceerd zijn * hetzij : in elk kwartaal van de referteperiode voorkomen op de RSZ-aangifte (sector) voor minstens 42 arbeidsen of gelijkgestelde dagen in de 5-dagen week of 50 in de 6-dagenweek hetzij : in de referteperiode een brutoloon hebben van minimum 3.718,40 € in de sector

Handel in brandstoffen (RSZ 091) (RSZ 081) PC 127

130 euro

Via een betalingsdocument Vanaf +/- 01.02.2012 dat door het Sociaal Fonds na ontvangst naar elke rechthebbende betalingsdocument wordt opgestuurd Dit is het enige geldende document

* lid zijn van ACV-Transcom op het ogenblik van de betaling * sedert minstens 12 maanden gesyndiceerd zijn * tijdens het 2e kwartaal 2011 voorkomen op de RSZ-lijsten van een firma uit de sector

Verhuis (RSZ 084) PC 140.05

125 euro

Via een betalingsdocument vanaf december 2011 te verkrijgen en in te vullen op uw ACV- of ACV-Transcom secretariaat

* lid zijn van ACV-Transcom op het ogenblik van de betaling * sedert minstens 12 maanden gesyndiceerd zijn * in het bezit zijn van een verhuizerskaart P * op 30.09.11 tewerkgesteld zijn bij een verhuisonderneming

Taxi's (RSZ 068) PC 140.02

125 euro

Via een betalingsdocument vanaf december 2011 te verkrijgen en in te vullen Op uw ACV- of ACV-Transcom secretariaat Dit is het enige geldende document

* lid zijn van ACV-Transcom op het ogenblik van de betaling * sedert minstens 12 maanden gesyndiceerd zijn * op 30.09.2011 tewerkgesteld zijn bij een taxibedrijf * getrouwheidspremie inbegrepen

Autocars Speciale diensten (RSZ 085) PC 140.01

FT : 135 euro PT : 67,5 euro

Via een betalingsdocument Vanaf +/- 01.04.2012 dat door het Sociaal Fonds na ontvangst naar elke rechthebbende betalingsdocument wordt opgestuurd Dit is het enige geldende document

VOORWAARDEN

* lid zijn van ACV-Transcom op het ogenblik van de betaling * sedert minstens 12 maanden gesyndiceerd zijn * tijdens de referteperiode van 01.04.2011 tot 30.06.2011 voorkomen op de RSZ-lijsten van een firma uit de sector * werknemers die gedurende meer dan een jaar met ziekteverlof zijn ontvangen geen premie

Nog enkele praktische schikkingen voor de uitbetaling van de syndicale premie 2011--> betaalbaar 2012 : Om uw syndicale premie te ontvangen, biedt u zich aan op uw plaatselijk ACV-dienstencentrum of op uw regionaal ACV-Transcom-secretariaat waar u uw betalingsdocument NAUWKEURIG INGEVULD en ONDERTEKEND binnenbrengt (u kan dit ook - eveneens goed ingevuld en ondertekend - opsturen). Let wel: indien u uw betalingsdocument op uw plaatselijk ACV-dienstencentrum binnenlevert, zal dit van daaruit eerst nog doorgestuurd worden naar uw regionaal ACV-transcom-secretariaat. De syndicale premies worden via uw regionaal ACV-Transcom secretariaat in de nationale computer van het ACV ingebracht. De betaling zal dan wekelijks gebeuren en dit via een storting op uw rekeningnummer. Indien u niet over een bankrekeningnummer beschikt kan u thuis een circulaire cheque ontvangen waarvan de portkosten in mindering worden gebracht van de premie. Opgepast : alleen de officiële legitimatiekaarten en betalingsdocumenten zijn geldig !


Vervoer over de weg

A C V-Tr a n s c o m o p de werkvloer Caterpillar Logistics Lummen en Houthalen

Elke dag zetten vrijwilligers, wij noemen hen “militanten”, zich in voor hun collega’s. Zij hebben ervoor gekozen als spreekbuis op te treden voor de werknemers in hun onderneming. Ze zijn met de sociale verkiezingen opgekomen op een ACV-lijst en werden door hun collega’s verkozen om in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk of in de Ondernemingsraad te zetelen. Daar bespreken ze met de werkgevers de veiligheid op het werk, loon- en arbeidsomstandigheden, de evolutie van de onderneming en herstructureringen. De komende maanden zetten we telkens een ploeg militanten van ACV-Transcom in de spotlights.

Paspoort:

Deze maand is het ACV-CAT-team aan het woord. Het gaat om Peter Smeets, Peter Quetin, Geert Landerloos, Dirk Cupers, Carine Segers, Timothy Poelmans en Davy Ceunen.

De onderneming:

Caterpillar Logistics Services International NV, afdelingen Lummen en Houthalen, is een logistiek bedrijf dat zowel voor zichzelf als voor een aantal klanten zorgt voor opslag, behandeling en toelevering. KIA, HYUNDAI en Harley Davidson zijn er vaste klanten.

De ACV-Transcom-lijst bij Caterpilar

Voor 2008 was het al rood wat de klok sloeg in de onderneming. Dankzij een stevige lijst, kwam daar in 2008 verandering in en veroverden onze ACV-militanten in zowel Ondernemingsraad als Comité (voor Preventie en Bescherming op het Werk) en syndicale afvaardiging hun plek.

Militant bij het ACV. Hoe, wat, waarom?

Voor 2008 was alleen Peter Smeets al actief ACV-er in het bedrijf. Het was Peter die de twijfelaars overtuigde om zich ook verkiesbaar te stellen. Wat voor hen de doorslag gaf was de noodzaak aan mensen die het opnemen voor hun collega’s, zorgen voor een luisterend oor, een spreekbuis zijn voor sociaal zwakkeren. Ook diende er meer werk gemaakt te worden van veiligheid op de werkvloer en daar wilden de militanten zich voor inzetten. Sociaal overleg in de onderneming Op de werkvloer heerst er al jaren een gespannen werksfeer, zeker in bepaalde teams. De sociale relaties lopen er ook niet altijd even vlot. Toch is de militantenkern er in geslaagd een aantal dossiers tot een goed einde te brengen.

Zo is er een betere procedure afgesproken voor tijdkrediet, ook al zouden we daar nog een aantal punten aan willen verbeteren, zoals tijdkrediet mogelijk maken op maandag en vrijdag voor iedereen. Als oplossing voor de sterke pieken in het werk op het einde van de maand, is er standaard zaterdagwerk ingevoerd, op vrijwillige basis. Indien het toch niet nodig blijkt, wordt het afgeblazen zodat men niet onnodig naar het bedrijf komt. Ook hebben we voor de afdeling in Houthalen bekomen dat zaterdagwerk tegen 150% wordt betaald, terwijl dat vroeger aan 100 % was. Caterpillar schoenen en kledij zijn populair bij een groot deel van de werknemers in het bedrijf, maar ze zijn duur. We hebben verkregen dat er jaarlijks een “CAT-sale” wordt georganiseerd met zeer voordelige prijzen en daar wordt gretig gebruik van gemaakt. Andere verwezenlijkingen van het ACV-CAT-Team: • Betere verlofregeling • Extra pauzes bij koude/warmte • Anciënniteit voor uitzendkrachten en zelfs voor een aantal overschakeling naar een vast contract • Verhoging maaltijdcheques • Aangepaste vorming per werknemer Het is natuurlijk niet altijd rozengeur en maneschijn als ACVmilitant. Overleggen met de collega’s van de andere vakbond(en) is niet altijd gemakkelijk en vooral, de werkgever overtuigen vergt soms heel wat moeite. Ook de toekomst van het bedrijf is vaak onzeker, zo ook bij Caterpillar. De volledige groep Caterpillar Logistics, externe klanten (SGCS) staat te koop. Ook is er een reorganisatie lopende met gevolgen op de werking in Lummen. Er staat ons dus op korte termijn nog wat te wachten. ACV-lijst 2012 Ons ACV-CAT-Team is en blijft enthousiast en zoekt nog uit te breiden. Er is immers nog veel werk aan de winkel in het bedrijf. De werknemers in elk filiaal hebben een aanspreekpunt van het ACV nodig om vragen en bekommernissen in verband met loonen arbeidsvoorwaarden, veiligheid en gezondheid te kunnen aankaarten. De verkozenen kunnen via het overleg met de werkgever naar oplossingen zoeken, zoals ze de afgelopen jaren reeds succesvol hebben gedaan. Wil je het ook opnemen voor jouw collega’s of wens je het ACV Cat-Team te versterken? Neem een kijkje op www. wordacvkandidaat.be, contacteer één van onze regionale secretariaten of de militanten bij Cat.


29

Goed afgestelde spiegels. Omdat we u graag zien. Trucks. Gewoon groter. Goed uitkijken begint met spiegels die correct hun werk doen. Dankzij de verplichte extra spiegels op vrachtwagens is het aantal ongevallen gevoelig gedaald. Maar elk dodehoekongeval dat nog plaatsvindt, is er een te veel. Vandaag kunt u als vrachtwagenchauffeur al op 12 spiegelafstelplaatsen terecht. U zorgt er eenvoudig en gratis voor een optimaal zicht vanuit uw truck. Een goede zaak voor uw eigen veiligheid en rijcomfort. En voor het beschermen van voetgangers, fietsers, autobestuurders en collega-chauffeurs. Want samen op de goede weg is veiliger voor iedereen. Er is altijd een spiegelafstelplaats in uw buurt. Er zijn op dit moment al 12 spiegelafstelplaatsen, verspreid over heel Vlaanderen. Ze zijn goed gelegen, op grote parkings en bedrijventerreinen dichtbij belangrijke verkeersassen. De spiegelafplaatsen zijn gratis en vlot bereikbaar voor alle vrachtwagens. Zonder grote omwegen, zonder moeilijke manoeuvres en zonder hinder voor andere weggebruikers. Antwerpen BASF, Scheldelaan 600 • Brugge Haven Zeebrugge, hoek Kustlaan-Isabellalaan • Evergem (linkeroever haven Gent) Collitax bvba, Finlandstraat 1 • Genk Op de N702 (Boudewijnlaan): vanuit Genk richting Hasselt, aan de weegbrug, kmpaal 9.1, • Kalmthout DBT Bulkvervoer, Magermanse Heide 11 • Kontich (Waarloos) Vervoer Verbessem, Herman De Nayerstraat 6 • Laakdal Op de Nike-site (distributiecentrum), aan de inlandterminal, te bereiken via de E313 • Lanaken GOBO transport, Europark 26

• Loppem Gheeraert transport, Autobaan 10 • Oostende Luchthaven Oostende, vlak voor het hoofdgebouw aan de rechterkant (loskades) • Overpelt Alders int. Transport, E. Vlieberghlaan 8 • Wilrijk Op het bedrijventerrein van transporteur H. Essers, te bereiken vanaf de A12 (Boomsesteenweg) Meer weten? Surf naar www.gewoongroter.be

Verhuis, meubelbewaring en aanverwante aktiviteiten pc 140.05 - Rsz 084 Aanpassing verblijfs -en verwijderingsvergoeding op 01.11.2011 Ingevolge de CAO van 2 december 1996 (KB van 7 januari 1998), moeten de verblijfs- en verwijderingsvergoeding in de sector van de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten (PC 140.05 - RSZ 084), jaarlijks op 1 november aangepast worden. Deze vergoedingen zijn gekoppeld aan de evolutie van de gezondheidsindex en werden als volgt aangepast : Verwijderingsvergoeding 01.11.2011 2,93 € Verblijfsvergoeding 01.11.2011 Overnachting en ontbijt : 15,40 € Middagmaal : 12,34 € Avondmaal : 10,73 € ------- totaal 38,47 €

Goed afgestelde spiegels. Omdat ik iedereen graag zie.


Intersectoraal

Anders-actieven Gent

Alle vrienden senioren (alle deeltakken) van ACV Transcom en hun eventuele partner, worden vriendelijk uitgenodigd op dinsdag 6 december 2011 te 14 uur in de zaal “Torrepoort”, Poel 7 te 9000 Gent voor ons jaarlijks ledenfeest. Als animatie hebben wij voor jullie een show gereserveerd met muziek, zang en scetches en dit wordt ons gebracht Dhr. Steenbeke Martin, in 2 maal 45 minuten. Tijdens de pauze wordt voor u koffie aangeboden met koffiekoeken . De kostprijs bedraagt 5€ te betalen aan de ingang. Wegen organisatorische redenen verzoeken wij U vooraf in te schrijven. De inschrijvingen dienen ten laatste op maandag 28 november in ons bezit te zijn. Inschrijvingen bij: Werner Geyssens, Nachtegaaldreef 29 te 9820 Merelbeke Tel. 09 230 55 21 - GSM 0495 53 51 93 - e-mail: wgeyssens@telenet.be

Ledenfeest ACV-Transcom Drongen

Het ledenfeest dat voorzien was voor 19 november 2011 kan omwille van dubbele boeking van de zaal niet doorgaan en wordt verplaatst naar 10 maart 2012. Een uitnodiging volgt.

Gewest Brussel

Nieuwjaarsontmoeting – gepensioneerdenwerking Wij willen 2012 op een goede en vriendelijke manier inzetten! Daarom nodigen wij de gepensioneerden en bruggepensioneerden – samen met hun echtgenotes - van alle sectoren graag uit op een “nieuwjaarsontmoeting”. Wanneer: woensdag 18 januari 2012 vanaf 14 uur. Plaats: vergaderzaal “Europa 1&2” van ACVTranscom – Galerij Agora, Grasmarkt, 105 – 2e verdieping. Graag vooraf inschrijven (schriftelijk) door middel van onderstaande inschrijvingsstrook of gele briefkaart bij: ACVTranscom Gewest Brussel t.a.v. Gilbert Haeck, Galerij Agora, Grasmarkt, 105 – Bus 38 – 1000 BRUSSEL. Telefonisch inschrijven kan en mag ook – tijdens de kantooruren - op het nummer 02 545 69 70 (Francis Tibau & Gilbert Haeck).

Inschrijvingsstrook gewest Brussel

(terug te sturen vóór 10 januari 2012 aan ACV-Transcom Gewest Brussel, Grasmarkt 105 bus 38, 1000 BRUSSEL Naam & Voornaam : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zal aanwezig zijn met …………… personen op 18 januari 2012 op de jaarlijkse vergadering gepensioneerden. Datum :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Handtekening :

In memoriam Belangengroep Post Wij vernamen het overlijden: • op 11 oktober 2011 van mevrouw Madeleine VANDERLEENEN, weduwe van de heer Joseph DE GEYTER en moeder van vriend Patrick DE GEYETER. Vriend Patrick is militant in Postkantoor Halle-Mail. • op 14 oktober 2011 van de heer Louis COENEN, echtgenoot van mevrouw Agnes VERLINDEN en vader en schoonvader van vriend Ward COENEN en zijn echtgenote Corinna TROONBEECKX. Vriend Ward is militant Retail voor Scherpenheuvel en omgeving. • op 17 oktober 2011 van vriend Luc VAN DEN EEDE, echtgenoot van mevrouw Janin VAN ASSEL. Vriend Luc was Gewestelijk Directeur van de Post in Vlaams-Brabant en lid van onze organisatie. • op 27 oktober 2011 van mevrouw Roza PUT, weduwe van de heer Louis VANDECRUYS en moeder en schoonmoeder van vriendin Rita VANDECRUYS en haar echtgenoot Roger CAMPS. Vriendin Rita is militante Vlaams-Brabant.. Belangengroep Vervoer over de weg Op 20 oktober 2011 overleed mevrouw Bertha LODEWIJCKX, weduwe van de heer Jan Frans SANNEN en moeder en schoonmoeder van vriend Jan SANNEN en zijn echtgenote Helga D’HANIS. Vriend Jan is gewestelijk vrijgestelde Vervoer over de weg in Antwerpen. Belangengroep Telecom Wij vernamen het overlijden op 4 november 2011 van de heer Roger BLIECK, echtgenoot van mevrouw Marie-Thérèse en vader en schoonvader van vriend Peter BLIECK en zijn echtgenote Patricia VAN NEVEL. Vriend Peter is militant in West-Vlaanderen. Belangengroep Spoorwegen Wij vernamen het overlijden - ingevolge een smartelijk ongeval – van vriendin Agnes VAN DEN BREMT, echtgenote van Ernest GYSELINCK. We hebben vriendin Agnes gekend als een trouwe deelneemster, samen met haar man Ernest, aan de “Ontmoetingsdagen voor Gepensioneerden” zowel in Rendeux-Haut als Herbeumont, Oostende en Houffalize. Langs deze weg bieden wij de families COENEN - TROONBEECKX, VAN DEN EEDE – VAN ASSEL, SANNEN – D’HANIS, DE GEYTER VANDERLEENEN, CAMPS – VANDECRUYS, BLIECK-VAN NEVEL en GYSELINCK - VAN DEN BREMT onze oprechte deelneming aan, samen met de verzekering dat wij de overledenen zullen gedenken. De steen Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen. De stroom van een rivier hou je niet tegen. Het water vindt er steeds een weg omheen. Misschien eens, gevuld door sneeuw en regen, neemt de rivier mijn kiezel met zich mee, om hem dan glad en rond gesleten te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik leverde bewijs van mijn bestaan. Omdat door het verleggen van die ene steen de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. Bram VERMEULEN


werken ?

31

“Gr aag gedaan”campagne ACV-Transcom draagt steentje bij aan “Graag gedaan”-campagne

In de week van 21 november werd het straatbeeld opgefleurd door enkele affiches die het personeel van de openbare diensten in de spotlights wilden zetten. En wie ze niet op straat zag, heeft ze zeker in het dagblad Metro gezien. Waarom was deze campagne nodig? Al te vaak wordt vanuit rechtse hoek geprobeerd het belang van onze overheid te minimaliseren en wordt gepoogd op populistische wijze het gelijk aan hun kant te krijgen Als ACV-Transcom vonden we het een uitgelezen moment door te stellen dat het overheidsapparaat in België te om mee in te stappen in de uitwerking van deze nieuwe duur is. Het werd tijd dat we als vakbond een signaal campagne. Onze overheidsbedrijven krijgen immers veel terug stuurden. Daarom sloegen we met ACV Openbare kritiek. Gebruikers kennen niet altijd de achterliggende Diensten de handen in elkaar en maakten we deze reden waarom problemen opduiken of waarom de campagne. dienstverlening te wensen overlaat. Ze richten zich dan Vorig jaar al werd door ACV Openbare Diensten een ook meestal tot het zichtbare uithangbord van het bedrijf gelijkaardige publiciteitscampagne opgezet, waarbij vooral de gebruikers van openbare diensten op de affiches om hun gal te spuwen, ook al ligt de oorzaak bij foute beslissingen van het managent, slecht advies van een werden getoond. De boodschap was dat we er misschien consultant of een verkeerde politieke keuze, al of niet niet bij stilstaan dat we regelmatig gebruik maken van diensten die door de overheid worden geleverd en dat deze aangestuurd door Europa. En toch zijn het steeds de De openbare diensten vormen een onmisbaar – en vaak onzichtbaar – onderdeel van onze treinbegeleider,… alle onzichtbaar kritiek diensten dus broodnodig zijn. DeOok openbare vormen een onmisbaar en vaak onderdeel alpostbode, zijn diensten ze nietde perfect, er werken een–die heleboel mensen moeten die– een hoop van goedonz w incasseren. ACV-Transcom wou met deze ze nietDiensten perfect,wil ernet werken een heleboel die onder eenook hoop goed ACVal–zijn Openbare die mensen bedankenmensen encampagne een hart de riem stekew Dit jaar werd ervoor gekozen om het personeel aan hetOok wil netin dieonze mensen bedanken en een hart onder deonder riem steken. alle mensen overheidsbedrijven een hart de woord te laten. Elke voorbijganger of lezer moest van ACV – Transcom riem steken omdat ze steeds hun werk met de glimlach het personeel de boodschap krijgen dat ze dag in dag uit Werknemers bij het Spoor, Bpost en Belgacom verzetten tonnen werk, en da’s heel trachten te doen, omdat ze elke dag al fluitend gaan voor hen op de bres staan en dat dit bovendien ook ‘graag werken. Bedankt !! gedaan’ is.

-Transcom

Aankondiging statutair congres ACV-Transcom Het is de derde keer in 10 jaar dat ACV-Transcom een statutair congres houdt. Dit is meer dan wat het statuut eigenlijk voorschrijft. Eigenlijk zouden we om de zes jaar een statutair congres moeten houden. Dat dit nu iets vroeger wordt georganiseerd dan gepland heeft een aantal redenen. De belangrijkste is dat we als jonge organisatie ons groeiproces in 2009 hebben geëvalueerd en dat we het nodig hebben geacht om wijzigingen in onze structuur aan te brengen. Een eenheid creëren in een centrale die zowel arbeiders, bedienden en ambtenaren vertegenwoordigt en dit in de twee landsgedeeltes, was onze grootste uitdaging. Omdat er na twee jaar een nieuw ontwerp van statuut en een gemeenschappelijke toekomstvisie klaar was, vonden we het ook niet nodig om nog eens twee jaar te wachten om dit alles te implementeren. Er werden gedurende enkele maanden twee consultatierondes georganiseerd, waarna op 10 december het ontwerp ter goedkeuring aan het congres zal worden voorgelegd. In de namiddag organiseren we ook het startschot van onze campagne voor de sociale verkiezingen, die in mei volgend jaar zullen plaatsvinden. In het januari-nummer van Transcom Info brengen we uitgebreid verslag over ons statutair congres.


Intersectoraal

Elke dag fluitend gaan werken ?

-Transcom De openbare diensten vormen een onmisbaar – en vaak onzichtbaar – onderdeel van onze samenleving. DeOok openbare vormen een onmisbaar en vaak onzichtbaar onderdeel samenleving. al zijn diensten ze niet perfect, er werken een–heleboel mensen die– een hoop van goedonze werk verzetten. Ook ze nietDiensten perfect,wil ernet werken een heleboel die onder een hoop goed werk verzetten. ACVal–zijn Openbare die mensen bedankenmensen en een hart de riem steken. ACV – Transcom wil net die mensen bedanken en een hart onder de riem steken.

Werknemers bij het Spoor, Bpost en Belgacom verzetten tonnen werk, en da’s heel graag gedaan.

V.U. : Marc Van Laethem - Galerij Agora - Grasmarkt 105 - Bus 40 - 1000 Brussel - www.acv-transcom.be Layout en distributie : sa Doneux, Mettet • Druk : Corelio Printing

Transcom-info 09-11 - november 2011  

Transcom-info 09-11

Advertisement