Page 1

A C V

t r a n s p o r t

e n

c o m m u n i c a t i e

TRANSCOM

Mei 2011

05 / 2011

INFO

jaar

1 Brussel X

Afgiftekantoor :

Postabonnement


Inhoud Mobiliteit 28 april: werelddag voor veilig en gezond werk

p. 4

Te l e c o m Een geslaagde nationale actiedag en de vier thema’s Bezoek Verviers

p. 6

Diamant Vakantie 2011

p. 8

Post Lopende dossiers bij Mail. Dageljkse kost bij bpost

p. 10

Water Port package terug op de rails Geslaagde info-avond pensioenen Mexico City Policy in de haven...

p. 12

Cultuur Interview met Etienne Davignon

p. 16

Spoorwegen Ijsheiligen met bits en bytes Rechtzetting Nieuws uit de NPsc en nog veel meer...

p. 19

Vervoer over de weg ACV-Campagne gevaarlijke producten Truckers voor kinderen Europees seminarie Lonen en indexeringen

p. 24

Intersectoraal Internationaal Een fietsbetoging In memoriam Anders-actieven 10 jaar ACV-Transcom

p. 28


Edito

Mei 2011

Didier Smeyers, Ondervoorzitter

Marc Van Laethem, Voorzitter

De waarde van democratie…

Eindredactie : Piet Catry Koen De Mey Leen Desopper

Opmaak: Imprimerie G. Doneux et Fils - Mettet

Druk: Corelio Printing

Foto’s : Redactie ACV-Transcom

Ten opzichte van vorige eeuw is de maatschappij veranderd, zijn mensen meer individualistisch geworden, is de rol van de media gewijzigd. Ons vakbondswerk moet met deze factoren rekening houden, wil het op dezelfde manier als vroeger kunnen wegen op de politiek. Dat het nog kan, bewijzen ons de verhalen over de Arabische lente. Het slagen van de revolutie hing in sommige landen in sterke mate af van de keuze van de vakbonden voor of tegen het regime. In landen als Egypte zien we dat de keuze van de vakbond als hefboom voor de revolutie heeft gewerkt. Daar zien we dat het democratiseringsproces stilaan zijn intrede doet en pril vakbondswerk al resulteert in akkoorden met werkgevers. Jammer genoeg stellen we ook vast dat in het land dat het Voorzitterschap waarneemt van de EU, Hongarije, een nieuwe grondwet werd goedgekeurd op een ondemocratische manier. Niet na lange consultaties, debatten of brede maatschappelijke discussie met het middenveld, maar na een korte stemming in het parlement waar het conservatieve FIDESZ een twee derde meerderheid heeft en er dus moeiteloos zijn programma kon in integreren. De andere politieke partijen, de vakbonden, het volk,…konden er niets tegen inbrengen. Het toont aan in wat voor een onevenwichtige samenleving we leven. Terwijl democratie wordt geboren in landen waar het nooit het licht heeft gezien, moet Europa lijdzaam toezien hoe een land op ondemocratische wijze zijn grondwet aanpast. Europa kan enkel wikken en wegen of een land al dan niet lid kan worden van de EU, maar eens een land lid is, staat de EU machteloos. Het is hallucinant dat wij als vakbond al ons gewicht in de schaal moeten leggen in onze pogingen om het competitiviteitspact van Europa te trachten af te zwakken en onze sociaal-economische autonomie te behouden, terwijl enige controle op het democratisch karakter van een land in datzelfde Europa onmogelijk blijkt. Als vakbond moeten we aan de alarmbel kunnen trekken wanneer het duchtig fout begint te lopen. In Egypte kregen ze de kans, in Hongarije kon dit blijkbaar niet. Wij moeten er hier echter blijven voor zorgen dat we genoeg strijdkracht in huis hebben om niet te misverstane signalen te kunnen blijven geven aan werkgevers en politici. Dan pas kunnen we onze rol blijven spelen.


Mobiliteit

28 april: werelddag voor veilig en gezond werk Op 28 april, de jaarlijkse werelddag voor veilig en gezond werk, voerde ACV-Transcom sensibiliseringsacties in de cargo- en afhandelingsbedrijven op de luchthaven van Zaventem, bij Jetairfly, DHL Aviation en Airport Caddy. In de loop van de dag bezochten onze délégués alle diensten in de diverse bedrijven en hingen ze aan elke deurklink een handige ACV-deurhanger vol nuttige informatie. Sensibiliseren en registreren De grondafhandelingsdiensten, de bagage-afhandelaars en de maatschappijen die cargo opbouwen en afbreken voor cargovluchten (zowel aan de landzijde als aan de luchtzijde) hebben een kwalijke reputatie inzake veilig werk. ACV-Transcom merkt dat er in onze sectoren heel wat arbeidsongevallen gebeuren, waaronder ook heel wat kleinere ongevallen die omwille van een of andere reden niet worden aangegeven. ACV-Transcom wil dan ook de werknemers verder sensibiliseren om alle ongevallen aan te geven, en om zo erger te voorkomen. Preventie en sensibilisering zijn dan ook de sleutelwoorden. Daartoe roepen wij de werknemers op om gevaarlijke situaties, kapot materiaal, en bij uitbreiding alle onveilige situaties te signaleren aan onze afgevaardigden. Onze vertegenwoordigers in de CPBW’s zullen de meldingen dan nagaan en ter sprake brengen op het Comité, zodat er oplossingen kunnen gevonden worden. Te weinig controle Kunnen werken in een veilige omgeving is voor ACV-Transcom een absolute must. Wij betreuren dan ook dat het aantal inspecteurs op de afdeling “toezicht op het welzijn op het werk” ontoereikend is. Wij zien dikwijls schrijnende toestanden waaraan pas na duidelijke syndicale stellingname iets verandert. In het beste geval kunnen we op de luchthaven of op Brucargo om de zeven jaar een inspectie verwachten die niet op voorhand werd aangevraagd. ACVTranscom wacht niet, en wil vanaf nu stelselmatig krachtdadig optreden. Elk arbeidsongeval is er een teveel!

Flightcare onder de loep op 28 april Ook op 28 april nam ACV-Transcom Flightcare onder de loep. Aanleiding vormden enkele schriftelijke blamen die onze leden kregen omdat ze door gebruik te maken van beschadigd materiaal schade hadden toegebracht aan vliegtuigen. Voor ACV-Transcom is dit een brug te ver. Vanaf het moment dat onze afgevaardigden deze manier van werken te weten kwamen, kwamen wij in actie. Wij begrijpen dat er meteen gereageerd wordt wanneer er opzettelijk materiaal beschadigd wordt of wanneer er materiaal effectief verkeerd wordt gebruikt. Maar wij weigeren te aanvaarden dat arbeiders moeten werken met materiaal in slechte staat, waarmee ze dan alsnog proberen om hun werk snel en efficiënt uit te voeren. We hebben dan nog eens gemerkt dat verschillende van de Flightcarecollega’s een blaam krijgen als hierdoor beschadigingen aan het vliegtuig worden toegebracht. Daarom lieten we op 19 april de directie formeel weten dat we op 28 april Flightcare extra onder de loep wilden nemen. We vernamen dat de werkgever plots alles op alles zette om op loading alle materiaal in orde te krijgen. Echter, onze afgevaardigden gingen die dag van start op de bagage control. In alle diensten moet er immers gewerkt worden met veilig materiaal dat in orde is. In totaal werden er ongeveer 15 charlattes uit dienst genomen omwille van diverse redenen (kapotte achteruitkijkspiegels, versleten banden, geblokkeerde deuren, geen brandblusser, …). We verspreidden die dag ook een pamflet in de hele onderneming, waarmee we alle werknemers wilden aanraden om niet te werken met materiaal waar iets aan scheelt en waarmee je risico loopt om collega’s en jezelf in gevaar te brengen, of vliegtuigen te beschadigen.


5

UWS E I N L A A SYNDIC TCAR H G I L F April 2011

t Laat je nie

E

verleiden…

k van het gebrui estand en to e d V C nd A directie ro rom roept t en met de kenen. Daa ten met he ge gesprekk vliegtuigen kan bete ti id – te star ns he er lig er ei rd sv of ee id ’s d be ga ha ar lle M je co SCO voor de ACV TRAN ar voor jou, ionale dag t een geva de internat materiaal da om vanaf 28 april – et : richtlijnen op igde van h TRANSCOM epassen van volgende afgevaard is. t n o e p e a n k e t a e to rdelijk teriaal d consequent verantwoo NOOIT ma

de Gebruik kelijk aan it ogenblik Signaleer d estel te ! kapotte to ACV. el om het UIT DIENST st L e E to ST r E e O d T n a STEL HET tempo een n normaal delays te Zoek op ee geven voor V worden ge . AC en n n e g am ee n bl a et verv n schriftelijke k contact m

blikkelij eden tege t er GEEN neem ogen gesteld da dellijk optr het geval, dan onmid rhaaldelijk l ch he za to t M ef en O di he SC In er . ACV TRAN De werkgev ht of kapot materiaal cretariaat. slec ANSCOM se TR wijten aan V C A het t gde of he iegtuig door afgevaardi aan een vl lf, dit niet ze en ng er gi . em di er or bescha el de werkn vo de werkgev w ijd ft oe ra rm H st ve n. , ge le arbeiders mingswie er. Daarom t niet in en werden e belt load tte bescher da tt ed po rl al po ka ia ve ka t er et ze at m he er Let op, in materiaal ssen met de den te werken met m n belt load aal tempo uig wou lo van b.v. ee niet verlei n het vliegt p een norm rgen dat je gebruiken o oo zo at w ek La te ge Zo r. . r om ee ST e, maa werkgever N UIT DIEN ader niet m lo de EE lt n stuk maakt ET va be M id IS de rdelijkhe gebruik T IN ORDE verantwoo sancties en AL DAT NIE n. Het is de ge EL MATERIA an ST . rv is ve de or al te tte materia orde is. om het kapo met materiaal dat in n ke er A’S. je kunt w UW COLLEG VAN U EN JN ZI EL W UIT IN HET RGVULDIG TLIJNEN ZO H IC R E EZ VOER D

EID VEILIGH

=

EEN

ORITEIT

TOPPRI

U T N U E T S ANSCOM

ACV TR

REN! CONTACTE DIGDEN TE R A A EV FG ANSCOM A ELFORGE T DE ACV TR Jean-Pol D AARZEL NIE

JN, BLEMEN ZI BBELEER ALS ER PRO Eric DEDO AIL.com GM JAFO007@ .61 0494/30.70

.19

0474/46.75

Jan VIDAL et.be vidal@skyn

OUAKILI Lahbib EL tmail.com lahbiib@ho .33 83 4. 0485/8

bus smarkt 105 SCOM, Gra ACV TRAN

40 – 1000

Jan. .81 0496/42.18

54 Brussel – 02

c.be

acv-cs .transcom@

allaerts 9 07 93 – kc


Te l e c o m

Een geslaagde nationale actiedag Op vrijdag 29 april heeft ACV-Transcom weken van bevraging onder de Belgacom-medewerkers afgesloten met een nationale actiedag voor de personeelsingang van de Belgacom-Towers. Het waren de collega’s van de kabeldiensten die ons hierbij hebben op gang gebracht. Al snel moesten wij vaststellen dat hun zorgen ieders zorgen waren. Deze weken van bevraging en verdeling van pamfletten hebben een aantal knelpunten blootgelegd waarover het Belgacom-personeel zich vooral zorgen maakt: het evenwicht werk – gezin, het gebrek aan respect op de werkvloer, de toenemende stress en de alsmaar stijgende werkdruk. De werkomstandigheden worden altijd maar zwaarder en wegen alsmaar meer op het familiaal leven. Het is niet met outsourcing en vermindering van het aantal werknemers dat men dit gaat oplossen, evenmin met alsmaar meer inzet te eisen van de werknemers. ACV-Transcom vindt hier de bevestiging dat tussen het werk en het gezinsleven een gezond evenwicht moet gezocht worden. Een goed sociaal overleg mag niet uitsluitend leiden tot een verstoring van dit evenwicht, het overleg moet er juist toe kunnen bijdragen. Het alsmaar beroep doen op outsourcing en de alsmaar meer opgelegde werkdruk verergeren maar de situatie en bieden geen oplossing, wel in tegendeel. Na deze nationale actiedag rekent ACV-Transcom erop dat Belgacom aan de onderhandelingstafel weerom meer interesse zal tonen voor deze zorgpunten.

De vier thema’s 1. Respect voor de werknemer De bedrijfswaarden, respect – can do – passion, die nu reeds 3 jaren bestaan, zijn zeer goed gekend in alle divisies. In de antwoorden op onze enquête stelt meer dan de helft van de medewerkers echter dat deze waarden niet nageleefd worden. Wat ons echter choqueert is dat de waarde respect zo slecht scoort. Het lijkt voor ons misschien een evidentie om elkaar te respecteren in het dagelijks leven, en dit in de ruime zin van het woord. ACVTranscom staat er op dat iedere medewerker ongeacht graad, geslacht, leeftijd, geaardheid, religie,… recht heeft op respect. We zijn er ons van bewust dat dit een gedeelde verantwoordelijkheid is. Respect hoort er te zijn in de twee richtingen, niet alleen vanwege de werknemer voor de werkgever, maar ook in de omgekeerde richting dient respect getoond. Dit laatste is duidelijk nog altijd een probleem, ook al is dit zeer spijtig voor de managers die er vandaag wél al in slagen om respect voor hun medewerkers te tonen. Tonen van respect voor de medewerkers is niet altijd de gemakkelijkste weg volgen, maar maakt het werk toch zo draaglijker en mooier om te beleven. 2. Flex versus welzijn ACV-Transcom ijvert voor een juist evenwicht tussen werk en gezin. Jij, en je collega’s vertelden ons over volgende situaties: - Uit de enquête is gebleken dat 60% van de bevraagde collega’s overuren doet, die ze niet recupereren. Is de werkverdeling goed binnen de verschillende teams? Moeten we voortaan niet kritischer de werklast analyseren wanneer een collega vertrekt? Zijn de opgelegde objectieven haalbaar? - Situatie bij onze verkopers: Elke keer opnieuw wacht je vol stress af op de volgende planning. Welke zal mijn uurrooster zijn voor die dag? Kan ik mijn kind tijdig afhalen aan de opvang? Moet ik een regeling treffen met een andere mama opdat zij mijn kind mee kan nemen naar het verjaardagsfeestje op zaterdag? - Nog van dat voor de kabeldiensten: • “Crisisplannen die worden verlengd omwille van wateroverlast, dus verplicht overwerk…


7

• Invoering van zaterdagwerk • Uitbreiding piekplan provisioning • Flexibiliteit voor het afwerken van aangevat werk Weg shopplannen met partner! Weg voetbalmatch zoon! Weg dansvoorstelling van dochterlief! - “Nieuwe openingsuren voor sommige departementen, dus…”. Weg gebruikelijk wekelijks bezoek bij je ouders, voortaan kan, zal wellicht je werkgever bepalen wanneer je je gewaarborgde rust zal krijgen. - Engere interpretatie van arbeidstijden, dus… weg trein van 16.31u, en wachten op die van 17.31u. Voortaan dagelijks later thuis, geen fitnessafspraak in de week gezien verlies van Quality Time… ACV-Transcom heeft al die getuigenissen gebundeld en komt tot één conclusie: het evenwicht tussen werk en privé moet dringend hersteld worden. 3. Ons werk versus outsourcing. Buitensporige outsourcing en sociale afbouw die hiermee samengaat Reeds jarenlang waarschuwt ACVTranscom de directie van Belgacom voor de risico’s van een ongebreideld beroep doen op outsourcing. ACVTranscom kan niet blijven toekijken op de inkrimping van het aantal werknemers bij Belgacom en de stijging van outsourcing waardoor het onbehagen in de onderneming er alleen maar erger op wordt. ACV-Transcom stelt vast: - dat het aantal werknemers die het bedrijf verlaten nog altijd veel hoger ligt dan het aantal nieuwe werkkrachten; - dat de arbeidsvoorwaarden en de werkdruk steeds zwaarder worden;

- dat door alsmaar meer werkplaatsen aan de outsourcing te schenken, vermindert de mogelijkheid tot overplaatsing naar een werkpost dichter bij huis en dit betekent zelfs dat een kans op promotie wordt afgenomen; - hoe meer het volume aan outsourcing toeneemt, hoe meer ook de onderlinge concurrentie tussen de werknemers van Belgacom en die van de aannemers toeneemt, waardoor de werkvoorwaarden onder druk komen te staan en hierdoor de werkvoorwaarden alsmaar slechter worden; - dat de kwaliteit van het gezinsleven hier sterk onder te lijden heeft; - dat de sociale afbouw echt onaanvaardbaarder wordt; -… 4. Overwerk en crisisplannen brengt stress Tijdens de bevraging heeft u ons massaal meegedeeld dat er grote nood is aan een stressbeleid. Verder heb je ons met regelmaat geïnformeerd over de toenemende stress. Stress die je dagelijks werk als maar meer gaat overheersen. Oorzaken zijn gevarieerd en talrijk: • Stress omwille van beperkte regionale vormingen. Het pendelen naar Brussel geeft je heel wat zorgen. • Stress omwille van beperkte kwalitatieve klassikale vormingen met een erkende lesgever. Lunchmeetings met powerpoint presentaties stresseren je, gezien de tijdsdruk en de beperkte kwaliteit. • Stress omwille van het gebrek aan respect voor je persoon met je sterktes en zwaktes. • Stress omwille van het gebrek aan erkenning voor je prestaties en flexi-

biliteit. • Stress omwille van continue crisisplannen, en grote werkdruk. • Stress omwille van het fout evenwicht tussen werk en gezin. • Stress omwille van de continue onzekerheid qua uurrooster. •… ACV-Transcom staat er op dat de rechten waarvoor onze ouders hebben gevochten, beschermd blijven. Recht op gewaarborgde weekendrust, recht op sociaal leven, recht op een familiaal leven.

Het gewest Luik-Verviers Telecom organiseert een bezoek aan de stad Verviers Wanneer : 15 september 2011 Timing : • bijeenkomst aan het station van Verviers om 9u30 • geleid bezoek rond het thema « wol » (met NL gids) • ’s Middags : 3-gangen menu (aperitief aangeboden) • Namiddag : bezoek aan het wolmuseum en degustatie van onze rijsttaart en het traditionele gebak van Verviers Deelneming : 30 € te storten op rekeningnummer : BE 07 0012 8735 1866 De inschrijving is pas definitief na storting van het bedrag met de vermelding ‘bezoek aan Verviers’. Aantal personen : max. 50 (partners zijn welkom). Inschrijving verplicht tegen 15 augustus 2011.


Diamant

V a k a n t i e 2 0 11 Rekeninguittreksel Alle diamantarbeiders worden verzocht de hiernavolgende richtlijnen stipt te willen navolgen. De uittreksels met de berekening van het vakantiegeld moeten ten laatste op 16 juni 2011 bij de rechthebbenden toekomen. Deze uittreksels vermelden naam, adres, rijksregisternummer en eventueel bankrekeningnummer van de rechthebbenden, evenals de werkgever(s) waarvoor zij tijdens het dienstjaar arbeid hebben verricht, het arbeidsregime, de bezoldigde dagen, het ingeschreven loon aan 110 %, de dagen gelijkstelling, het fictief loon dat met deze gelijkstellingsdagen overeenstemt en een gedetailleerde berekening van het zomer- en wintervakantiegeld waarop zij recht hebben. In principe geldt dat elke werknemer slechts ĂŠĂŠn uittreksel mag ontvangen.

Geschillen De belanghebbenden worden verzocht onmiddellijk de Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid, Hoveniersstraat 22 te 2018 Antwerpen 1 te verwittigen in de volgende gevallen : 1. de arbeiders, die op 20 juni 2011 geen uittreksel hebben ontvangen;

2. de arbeiders die wel een uittreksel hebben ontvangen, maar met een verkeerde naam, voornaam, adres, rijksregisternummer of bankrekeningnummer; 3. de arbeiders die een uittreksel hebben ontvangen met een foutieve detail van de arbeidsprestaties (werkgevers, bezoldigde dagen, loon 110 %, dagen gelijkstelling, fictief loon, arbeidsregime). Volgende gegevens dienen vermeld te worden indien fouten worden vastgesteld : naam en voornaam, volledig adres, rijksregisternummer en de vergissing(en) die zij hebben vastgesteld. De aandacht van de arbeiders, van wie het vakantiegeld NIET via overschrijving gebeurt, wordt er uitdrukkelijk op gevestigd dat zij in eerste instantie de Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid dienen te verwittigen in geval van woonstverandering, daar, in geval van verzuim, het vakantiegeld wordt toegezonden op het oude adres, met al de daaruit voortvloeiende onaangename gevolgen zoals vertraging in de bestelling, niet bestelling, of zelfs verlies van de circulaire cheque.

Uitbetaling van het zomervakantiegeld 2011 De rechthebbende arbeiders, die op 12 juli 2011 hun vakantiegeld niet zouden ontvangen hebben, dienen de Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid, hiervan onmiddellijk in kennis te stellen met opgave van naam


9

en voornaam, juist en volledig adres (huisnummer niet vergeten en gebeurlijk het oude adres vermelden) en Rijksregisternummer. Gelijkgestelde dagen De juistheid van het aantal gelijkgestelde dagen arbeidsonderbreking wordt bevestigd : 1. voor arbeidsongevallen, beroepsziekte, ziekte, rust bij bevalling, vaderschapsverlof, gewoon ongeval, stopzetting van de arbeid ingevolge het opleggen van profylactisch verlof en stopzetting van de arbeid door een zwangere werkneemster aan wie het verboden is arbeid te verrichten die niet met haar toestand verenigbaar is, door het verzekeringsorganisme; 2. voor burgerplichten, syndicale verplichtingen, cursussen, studiedagen, werkstaking, uitoefening van een openbaar mandaat en kredieturen, door het secretariaat of de griffie van het organisme, de

instelling, het rechtscollege of de betrokken vakvereniging; 3. voor uitsluiting, door de werkgever; 4. voor werkloosheid wegens staking, door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening; 5. voor de schorsing van de arbeidsovereenkomst krachtens artikel 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (economische werkloosheid), door de werkgever. Om van deze voordelen te kunnen genieten, dienen de arbeiders aan de wettelijke bepalingen te voldoen. Arbeiders in 2010 voor de eerste maal verbonden door een arbeidsovereenkomst De arbeiders die in 2010 voor de eerste maal een arbeidsovereenkomst aangingen en geen recht hebben op 4 weken betaalde vakantie, kunnen van een bijkomende vakantie genieten op

voorwaarde dat : • zij nog geen 25 jaar oud zijn op het einde van het vakantiedienstjaar; • zij in de loop van het vakantiedienstjaar hun studies of leertijd (industriële leerovereenkomst) hebben beëindigd; • zij na het beëindigen van hun studies of leertijd, in de loop van het vakantiedienstjaar, minimum één maand als loontrekkende door één of meerdere arbeidsovereenkomsten verbonden zijn. De arbeiders en arbeidsters die menen recht te hebben op die vergoeding, moeten daarvoor een bijzonder formulier (C103 jeugdvakantie) aanvragen, hetzij bij het ACV-secretariaat in de buurt, hetzij bij het Secretariaat Diamant van ACV-Transcom, Lange Herentalsestraat 78, 2018 Antwerpen, tel. 02 549 11 07.


Post

Lopende dossiers bij Mail Sequencing (Volgordesortering)

Sequencing is de automatische volgordesortering van het normaal product tot op huisnummer. Zo zullen de posttassen geleidelijk aan in de vijf sorteercentra of industriële mailcentra voorbereid worden. Hierdoor zal het werk van de postbode uitreiker zich nog meer toespitsen op het ophalen en uitreiken van briefwisseling en minder op het voorbereidend werk van zijn ronde. Deze sorteermethode werd eind 2008 al getest in het sorteercentrum Antwerpen X met product Normaal Formaat bestemd voor het kantoor Merksem. Om de uitrol van de ‘Volgordesortering’ op nationaal niveau voor te bereiden en om een idee te hebben van de kostprijs inzake extra investeringen werden er vorig jaar in het ISC Luik X en in het kantoor Tielt eveneens testmachines geïnstalleerd. Deze testen hebben tot op heden geen gevolgen op het tijdpotentieel bepaald in de organisatie omdat de voorbereidingstijd voor het manueel sorteren van het product Normaal Formaat in de organisatie behouden blijft. Dit jaar is er een pilootproject “automatische sequencing” opgestart waarbij 32 kantoren betrokken zijn. Verschil met voorheen is dat er bij de berekening van de nieuwe organisatie nu wel rekening zal worden gehouden met het wegvallen van het voorbereidend werk in de uitreiking. Om deze nieuwe werkmethode te begeleiden worden bij de opstart van de organisatie met automatische sequencing de volgende acties ondernomen: • Het uitrollen van het MOC (Management of Change) programma. Met dit programma wil bpost de nieuwe werkwijze voorafgaandelijk aan de postmannen uitleggen en zo nodig de doenbaarheid ervan aantonen. • Invoeren van de ‘no merge’ werkmethode (zie uitleg hieronder). Aangezien de introductie van “no merge” een aanpassing van de werkmethode vraagt zal aan alle betrokken personeelsleden een geïndividualiseerde opleiding worden gegeven. • Uitrollen van de nodige arbeidsmiddelen (nieuwe fietsen bromfietstassen, nieuwe bakken voor autodiensten, speciale uitreikingsvesten,…) Deze acties worden van nabij opgevolgd door 5 Werkgroepen, met de volgende opdrachten : 1. Werkgroep 1: technische voorbereiding en opstart van de sequencing op de LSM (grote sorteermachines) of SSM (kleine sorteermachines);

2. Werkgroep 2: effectiviteit van het MOC programma; 3. Werkgroep 3: introductie van de “no merge” werkmethode; 4. Werkgroep 4: uitrol van de arbeidsmiddelen; 5. Werkgroep 5: kwaliteit van de automatische sequencing. Deze Werkgroepen rapporteren maandelijks over de status en voortgang van hun activiteiten en brengen hierover tussentijds verslag uit in het Paritair Subcomité Mail . De eindevaluatie is gepland in november 2011.

‘No Merge’ – werkmethode

Deze werkmethode wordt ingevoerd in de voorbereiding van de uitreiking en bij de Zendingen zonder adres (ZZA) : • in de voorbereiding van de uitreiking: het product dat in de sorteercentra automatisch op huisnummer is gesorteerd en aangeleverd in de kantoren mag niet meer worden vermengd met andere zendingen. Dit product mag dus niet meer worden verwerkt in de verticale werkposten maar moet afzonderlijk worden meegenomen op ronde. • voor de uitreiking van de ZZA’s betekent de “no merge” methode dat ze niet meer mogen worden in elkaar gevoegd. Ze moeten dus elk in een apart vak in de ‘refill Bags’ (uitreikingstassen) worden gestoken.

Weightslotting (verdeling van de ZZA’s over de werkdagen)

Zendingen zonder adres (ZZA) vertegenwoordigen een belangrijke bron van inkomsten voor bpost maar vormen op sommige dagen een aanzienlijk uitreikingsvolume. Omwille van hun aantal en de huidige gewichtsregels veroorzaken de ZZA’s reële operationele problemen. bpost stelt daarom een nieuw concept ‘Weightslotting’ voor dat onder meer bestaat uit: • maximum 100 gram/bus : distributie van 2 of 3 ZZA’s; maximum 130 gram/bus : distributie van slechts 1 ZZA; maximum 250 gram/bus: dit geldt enkel voor informatieve ZZA’s afkomstig van overheden en uit te reiken volgens de mogelijkheden van het kantoor • niet meer in elkaar steken • aan de planning van het aantal ZZA’s per dag kan niet meer worden geraakt; • het verschil tussen “standaard”en “niet-standaard” wordt afgeschaft. bpost wil dit nieuwe concept nationaal uitrollen vanaf 1 juni 2011.


11

Uitreiking van pakjes in de distributie

Op het terrein wordt de laatste maanden een evolutie vastgesteld in de toestroom en de verwerking van de pakjes. Deze evolutie heeft onder meer betrekking op: • de verwerking van de Europese nummerplaten (= toename van de COD-zendingen); • de dagelijkse en wekelijkse variatie in het pakjesvolume; • de voorziene groei van het pakjesvolume in 2011, vooral ten gevolge van de verkoop via internet. Momenteel wordt er met deze 3 punten geen rekening gehouden in de huidige organisatieprincipes. Om deze veranderingen te integreren in het tijdpotentieel van de toekomstige organisaties worden er een aantal voorstellen onderzocht en besproken met de vakbonden.

Packstation

Om het imago van het bedrijf te versterken wil bpost als eerste op de Belgische postmarkt uitpakken met het

plaatsen van kiosken met pakjesautomaten, ‘Packstations’ genoemd. Via zelfbediening zullen klanten, 24u op 24u en 7 dagen op 7, pakjes kunnen afhalen of afgeven. De klant registreert zich vooraf op een speciale website en krijgt dan een klantenkaart toegestuurd. Na aankoop van een product via een website (ebay, Fnac, Eci, ….) wordt de klant verwittigd via een sms’je. De klant kan dan aan de hand van zijn klantenkaart het pakje ophalen. Vooraleer dit project op nationaal niveau uit te rollen, worden er vooraf in een aantal Brusselse kantoren testen uitgevoerd vanaf juni tot december 2O11. Alle bovenvermelde projecten worden door onze vakbond met de nodige aandacht opgevolgd. ACV-Transcom staat open voor vernieuwing en verbeteringen maar blijft hierbij waken over de uitvoerbaarheid van de uitreikingsdiensten.

Dagelijkse kost bij bpost niet meer zo vanzelfsprekend Al enige tijd werkt het bedrijf aan een reorganisatie van de restaurants en multisnacks. Enkele multisnacks werden recent gesloten en andere sluitingen staan geprogrammeerd. Voor het betrokken personeel werden voor sommigen oplossingen via een sociaal plan uitgewerkt, voor anderen betekent deze hervorming een tewerkstelling in een andere multisnack. Voor het al dan niet behouden van een multisnack heeft bpost zich gebaseerd op de gegevens inzake de maandelijkse inkomsten per multisnack. Men kan hier bezwaarlijk spreken van een objectieve benadering, temeer daar in een aantal multisnacks het vastgelegde plafond hoofdzakelijk gehaald worden uit maaltijden van gepensioneerden. In andere restaurants worden de gepensioneerden dan weer niet toegelaten. De al dan niet sluiting van een multisnack wordt hierdoor afhankelijk gemaakt van de toegang en het verbruik van gepensioneerden, terwijl wij de mening zijn toegedaan dat in eerste plaats de bezoeken van het actief personeel als norm dienen gebruikt te worden. Naast de sluiting van een aantal multisnacks hervormt het bedrijf de mogelijkheden voor de personeelsleden om de inwendige mens te versterken. Daarvoor lanceert het een nieuw concept waarin meeneemmaaltijden (warm en koud) deel van uitmaken. Voor het personeel dat nog ter plaatse zijn maaltijd wil of kan nuttigen, blijft het aanbod nagenoeg onveranderd, de kostprijs niet in aanmerking genomen. Het bedrijf wil dit jaar de uitrol van dergelijke formules in drie sites verwezenlijken. Sinds 17 maart 2011 loopt in 2 Waalse platformen een ander pilootproject waarbij de maaltijden uit automaten kunnen gehaald worden. In die kantoren zal dus geen personeel meer ingezet moeten worden om de maaltijden klaar te maken en/of te verkopen. Het bedrijf verdedigt dit project door te stellen dat door de plaatsing van dergelijke automaten in de platformen meer personeelsleden de mogelijkheid krijgen om iets te nuttigen. Of het personeel echt zit te wachten op de mogelijkheid om een hap uit de muur te halen, dat zal de toekomst moeten uitwijzen ! ACV-Transcom heeft aangeklaagd dat de inkrimping van het aanbod en de gevoerde prijzenpolitiek ertoe zullen leiden dat het personeel geleidelijk aan zal afhaken en zijn maaltijden bij de concurrenten zal gaan halen. De hamvraag is of het de bedoeling is om de restauratie bij bpost een stille dood te doen sterven. Nu reeds komen de eerste klachten over dit concept door het personeel binnen, hetgeen onze vrees helaas bevestigt.


Water

12

Port Package terug op de rails Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken organiseert op 25 juni een Vlaamse havendag. Het is de bedoeling de Vlamingen warm te maken voor alles wat reilt en zeilt in de haven. Als campagnebeeld wordt een dokwerker geprojecteerd op 10000 affiches. Het is een ruige figuur die je best niet alleen tegenkomt. Tijdens de vergadering van de Vlaamse havencommissie in de SERV toonden alle partijen een dosis afkeer van dit beeld. Het reclamebureau wou er echter niet van weten en zoals altijd is een commissie maar een adviserend orgaan. Toch in Vlaanderen waar alles wordt beslist in kabinetten en via telefoons met partijhoofdkwartieren. De stem van de sociale partners, en zeker van de vakbonden, dringt nog met moeite door. We vragen ons af of dit niet allemaal kadert in een nieuwe ronde die de havenarbeiders moet isoleren van de andere activiteiten in de haven. We hangen er een beeld van op dat de perceptie versterkt dat er met deze lieden niets valt aan te vangen. Het is tijd voor een grondige gedaanteverwisseling. Gelijktijdig met een opdracht van de Europese commissie om de havenarbeid in europa door te lichten, met de klemtoon de Antwerpse havenarbeiders die op geen enkele wijze wil wijken voor de moderne tijd. Tijdens de viering van 25 jaar CEWEZ te Brugge waren er ook klanken te horen die wijzen op de verschillen tussen de havens. Evenwel zonder namen te noemen maar een goed verstaander heeft niet veel nodig. CEWEZ verenigt de werkgevers in de haven van Zeebrugge. 25 jaar terug waren dit inderdaad andere werkgevers dan in respectievelijk Gent (CEPG) en Antwerpen (CEPA), doch in 2011 zijn de gezichten in de Raad van Beheer terug te vinden in het organigram van belangrijke Internationale havenbedrijven. Door het opbod tussen havenbesturen onderling over de “sociale” mogelijkheden begint het fundament rond het sociaal overleg in de havens af te brokkelen. Het mag daar in de andere havens, dus het kan hier ook is een veel gehoord argument in het paritair overleg. Opvallend is dat deze argument enkel gebruikt worden om de “downturn” te motiveren, maar er geen is om de zaken in de havens te harmoniseren. Dan is er wel altijd een reden om te verwijzen naar de” karikatuur” die wordt opgevoerd op de Vlaamse havendag . De Standaard kopte op 5 mei dat Professor Van Hooydonck de arbeidsorganisatie, de opleiding en de veiligheidsregels in de Europese havens mag doorlichten. Een titanenwerk waarvan hij beweert dat tegen 2012 de resultaten reeds kunnen voorgelegd worden aan de Europese commissie. Het is een zeer vreemde procedure dat zonder ook maar de sociale

partners hierbij te betrekken de krijtlijnen van een Europese studie worden bepaald. Of is het ESPO (European Sea Ports Organisation), de Europese vereniging van havenbesturen, die de krijtlijnen heeft uitgetekend. Het lijkt erop want de inhoud lijkt verdacht veel op de commentaren die de vakbonden de laatste jaren in de haven van Antwerpen te horen kregen. Professor Van Hooydonck beloofd dat hij met de vakbonden in Antwerpen gaat spreken. Zijn er dan alleen vakbonden in Antwerpen? Van Hooydonck moet met alle havenvakbonden in Europa gaan praten, Van de Noordzee tot aan de Zwarte zee en noteren hoe de arbeidsorganisatie er georganiseerd is, of er sociale dialoog is of niet en de afspraken in CAO worden gegoten. Hij moet in kaart brengen in welke mate de (haven)arbeid herleid is tot interimarbeid. Hij dient ook in kaart te brengen wie de terminals uitbaat. Of wil de Europese commissie de Europese havens uitverkopen aan buitenlandse groepen die vanuit verre hoofdkwartieren de handel van en naar Europa beheersen via een geplande liberalisering van de markt ? Het zal enkel leiden tot een verschraling van het werkgeverslandschap en het lokale beleid verder isoleren. Daaraan doet de vakgroep havens van ACV transcom niet mee. Wij rekenen erop dat alle mensen die de haven een warm hart toedragen deze mening delen!

Advertentie / affich


13

Geslaagde info-avond pensioenen Haven van Antwerpen Op 5 mei organiseerde ACV-Transcom afdeling Haven een informatieavond rond het pensioenplan van de haven. In 2004 werd de tweede pensioenpijler voor de Antwerpse haven een feit. In kader van de toenmalige CAO onderhandelingen werd een bijkomend pensioen gegarandeerd voor de Antwerpse dokwerker. Ondertussen zijn we al een heel aantal jaren verder en groeide de vraag onder de militanten om opnieuw wat informatie te krijgen. Vandaar dat ACV-Transcom deze infoavond hield. Ook de nieuwe onderhandelingen komen eraan en omdat een verbetering van het pensioenplan onderdeel van deze gesprekken kan uitmaken is het zeker niet slecht om alles nog eens op te frissen voor onze militanten. In een goed gevulde zaal verwelkomde Joris Kerkhofs, Secretaris van de haven, alle aanwezigen en introduceerde de gastspreker van deze avond, Mevrouw Nicole Regemortels. Nicole, werkzaam bij VanBreda Risk and Benefits, is actuaris van dit pensioenplan en betrokken bij dit plan vanaf de oprichting ervan. Kortom, in dit geval de juiste vrouw op de juiste plaats. Nicole Regemortels gaf een zeer duidelijke en fel gewaardeerde uitleg aan de militanten. Inhoudelijk ingaan op het

he (1e versie)

pensioenplan is in dit magazine onmogelijk maar havenarbeiders welke bijkomende informatie willen hebben kunnen steeds op het ACV-Transcom secretariaat terecht in de Entrepotplaats 12 te Antwerpen op het eerste verdiep. Deze infoavond werd afgesloten door een welgemeend dankwoord aan Nicole en een geanimeerde nabespreking onder de militanten. Kortom voor herhaling vatbaar!


Water

Mexico City Policy in de haven Havenarbeid is door dit akkoord beschermd tegen het inzetten van bemanningsleden. Hoe meer schepen gevat worden door de bepalingen van de Athens policy, hoe beter de havenarbeid aan boord van schepen opgeëist kan worden door de havenarbeiders. Tijdens het 41e congres in Augustus 2006 van het ITF te Durban werd besloten de FOC campagne grondig te bekijken. Dit was al sinds de 50ste verjaardag, in 1998, niet meer gebeurd. Sinds de laatste doorlichting heeft de FOC (Flag of Convenience) campagne veel veranderingen meegemaakt. De geboorte van de IBF (International Bargaining Forum), het ITF inspectoraat werd bijna verdubbeld en is beter uitgerust dan ooit. Ook de geboorte van de POC (Ports of Convenience) campagne. Ook de scheepvaart sector heeft tijdens die periode niet stilgezeten. De technologisch opmars, een vluggere behandeling van goederen, grotere schepen, complexe structuren m.b.t. rederijen, wisselende tewerkstelling (nationaliteiten), legale ontwikkelingen. Daarom was deze review heel delicaat. Verschillende partijen werden hierbij betrokken. Het resultaat werd gepresenteerd tijdens het 42e congres te Mexico City in Augustus 2010. Alle aanbevelingen en beslissingen werden aanvaard, met inbegrip van een nieuwe FOC policy. Die policy is de ruggengraat van de FOC campagne. Ze bepaalt de doelstellingen, de core principes, de politiek en procedures die de campagne besturen. De veranderingen brengen de campagne in de 21e eeuw zonder afstand te doen van de originele waarden. De FOC campagne steunt op de solidariteit tussen dokwerkers en zeevarenden en hun respectievelijke vakbonden. Het succes van de campagne hangt o.a. af van de betrokkenheid en sterkte van de dokwerkers, wereldwijd. Daarom is de steun aan de dokwerkers en hun vakbonden opgenomen in de FOC campagne met inbegrip van steun aan de POC campagne, waarbij ook zeevarenden worden betrokken. De Mexico Policy vervangt volledig the Delhi Policy. Belangrijk is, en zeker voor de dokwerker, dat ze moet worden gelezen samen met de ITF Special Agreement (de overeenkomst/het contract die bepaalt welke CAO van toepassing is en waarin ook “Cargo Handling Clausule” / ITF Policy on Dockwork is opgenomen) en de CAO die van toepassing is. In iedere ITF CAO staat een “ Cargo Handling Clausule”. De Mexico Policy heeft in annex meerdere policies.

Hieronder kort samengevat wat voor havenarbeiders belangrijk kan zijn:

ATHENS POLICY (ITF Policy m.b.t. ferry services)

• om te verzekeren dat het werk dat traditioneel door dokwerkers wordt uitgevoerd niet wordt uitgevoerd door zeevarenden is het in het belang van de dokwerkers dat alle bepalingen in deze policy worden opgevolgd. Hoe meer schepen onder de Athens Policy werken, hoe betere bescherming voor het havenwerk – laden/lossen + lashing & securing; • het syndicaal uitwisselen van informatie waaronder de namen van de ferries waar zeevarenden dokwerk verrichten; • het onderhouden van het momentum door op regelmatige basis European ferry conferences te houden, in samenwerking met ETF MTS en Dockers sectie.

NATIONAL FLAG POLICY

Het opnemen van de ITF-Cargo Handling Clause in nationale CAO’s. Letterlijk: «in line with the principles fo mutual solidarity between seafarers and dockers, as expressed in ITF policy, the cargo handling clause should be incorporated into all national agreements.» Dit is nieuw en goedgekeurd door alle vakbonden lid van ITF. Tot op heden zijn er nog vakbonden die dit nog niet in hun CAO hebben.

RIDING SQUADS POLICY

De tewerkstelling van derden aan boord van een zeeschip. Deze zeevarenden die als interimair werken worden meestal gebruikt voor het onderhoud, kuisen en schilderen. Maar het systeem breidt zich uit. Verantwoordelijkheid, welke werkgever moet er aangesproken worden, is hier moeilijk te identificeren. De riding squads kunnen perfect worden ingezet om cargo handling te doen. Daarom is er in de Mexico Policy de «ITF position on the use of riding squads» opgenomen: “ actively opposes the use of seafarers to carry out cargo work traditionally and historically carried out by dockers” Andere policies hebben weinig of geen betrekking op de havenarbeiders. Meer info op: http://www.itfglobal.org/flags-convenience/mexico-citypolicy.cfm


15

Vind werk in de binnenvaart

Van werkzoekende… tot matroos. Ben je op zoek naar werk, hou je van aanpakken en wil je vaart in je leven? Dan is een job in de binnenvaart een uitstekend toekomstperspectief. Een diploma heb je niet nodig.  Je opleiding tot matroos binnenvaart duurt +/-16 weken, inclusief een stage op een binnenschip.  Jouw taak is assisteren bij laden en lossen, kleine werkzaamheden aan motoren, aan- en afmeren, schilderen en onderhoud van het schip… Na de opleiding kan je deelnemen aan het examen waardoor je matroos wordt en ook internationaal kan varen op de binnenwateren.

Wie kan deelnemen:

• Je hebt goede kennis van het Nederlands, • Je bent niet kleurenblind, • Je bent bereid om langere tijd van huis te zijn, • Je bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB, • Je schrijft je in voor de infosessie van 29 juni 2011

Op vrijdag 6 mei jl. overleed Martin Somers, havenarbeider aan de haven van Antwerpen. Martin vertegenwoordigde de haven van Antwerpen in het Nationaal Vakbondscomité. Als ondervoorzitter van de kern container in ACV-Transcom, haven van Antwerpen zetelde hij eveneens in de regionale kern voor Antwerpen en de nationale sectorale kern Haven. Hij was aanspreekpunt voor vele havenarbeiders bij DP World en van vele vrienden die met hun dagelijkse problemen bij Martin terecht konden. Aansluitend vragen Monique, Wendy en Jessy (echtgenote en kinderen van Martin) een dotatie te schenken aan de Vlaamse Liga tegen kanker op rekening BE03 4886 6666 6684. ACV-Transcom, zijn leden en militanten, betuigen langs deze weg hun diep medeleven aan de familie en vrienden van Martin.

De opleiding:

• start eind augustus 2011 • vindt plaats KTA Zwijndrecht Cenflumarin (bereikbaar met het openbaar Vervoer), voor wie van ver moet komen kan voor een overnachtingsplaats gezorgd worden. Interesse in de opleiding?  Inschrijven voor de infosessie? (inschrijven verplicht!) Schrijf je in via de site van VDAB : www.vdab.be of stuur een e-mail aan: Jelle.beersmans@vdab.be

Vragen over het beroep van matroos?

Bel: • Dhr. Joris Kerkhofs Secretaris Binnenvaart acv-Transcom Tel. 02 549.11.17 of jkerkhofs@acv-csc.be • Dhr. Jelle Beersmans – klantenconsulent VDAB Tel. 03.202.14 15 Op woensdag 29 juni 2011 gaat een infosessie door en start de selectie. We starten om 09.30u STIPT. Locatie: Schipperswelzijn Straatsburgdok Noordkaai 2 2030 Antwerpen.

ACV-Transcom, militanten, leden en vrijgestelden namen afscheid van werkmakker Urbain Vanderstylen. Hij was slachtoffer van een arbeidsongeval in de Antwerpse haven op 27 april 2011. We blijven verweesd achter. De vierde makker dit jaar, naast vele anderen die hem voorgingen. We zijn gehuld in stilte en vragen onze Vader om sterkte voor zijn familie, vrienden en kennissen.


Cultuur Inter view Burggraaf en Minister van Staat Etienne Davignon Voorzitter van de Raad van Bestuur Paleis voor Schone Kunsten - Bozar ‘Het Paleis is altijd een avontuur’ zegt Étienne Davignon (°1932) net voor we zijn bureau verlaten na een lang gesprek, en dat zegt deze prominente persoonlijkheid uit de Europese politieke- en zakenwereld niet zomaar. Zo zorgde hij eind jaren negentig voor een revolutie in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten via een reeks van belangrijke hervormingen op organisatorisch en financieel niveau. Zo veel jaren later lijkt deze operatie geslaagd te zijn. Tijd voor een terugblik met deze immer actieve zoon van een diplomaat. Het Paleis voor Schone Kunsten is gebouwd door de architect Victor Horta in de zelfde tijdsperiode van uw geboorte. Is dit de verklaring van uw jarenlange loyaliteit tegenover deze instelling? Étienne Davignon: “Ik wist het niet (lacht). Pas na enige twijfel heb ik in 1998 een bestuursfunctie aanvaard op vraag van een aantal bestuursleden van de raad van bestuur van deze instelling. Ik kende het Paleis wel als bezoeker van muziekvoorstellingen of tentoonstellingen maar ik had geen flauw idee hoe het werd gemanaged. Zo dacht ik dat het Paleis een belangrijke culturele speler was. Helaas bleek dit niet het geval te zijn. In eerste instantie heb ik ‘nee’ gezegd maar dan werd de vraag opnieuw gesteld met de belofte dat het voorzitterschap niet veel tijd zou vragen. Ik was totaal verrast van wat ik aantrof. Allerlei culturele evenementen zoals tentoonstellingen, muziekconcerten en filmvoorstellingen werden volledig onafhankelijk van de parastatale het Paleis georganiseerd. De organisatoren huurden slechts de infrastructuur wat leidde tot een grote onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid voor de gebouwen waarvan zowel de Stad Brussel als de Regie der Gebouwen eigenaar waren. Bovendien dienden de subsidies er alleen voor opdat er geen tekorten zouden ontstaan in de begroting van de instelling.” De realiteit van vandaag is een situatie die vergelijkbaar is met het initiële project van Henry Le Boeuf samen met Victor Horta met het belangrijke verschil dat we geen eigenaar zijn van de gebouwen. Dat blijft van de Belgische staat. Indien het Paleis opnieuw eigenaar was geworden van de gebouwen bij de overgang van een parastatale structuur naar de nieuwe structuur van een NV met sociaal oogmerk in 2002, zou dit negatief zijn geweest voor de subsidies die we kregen. Bij het volgen van deze piste werden we verplicht om te betalen voor de diensten van De Regie der Gebouwen als de vastgoedspecialist van

de federale staat. Om dit te vermijden blijft de Belgische staat de naakte eigenaar van al onze gebouwen waarvan wij het vruchtgebruik hebben. Op die manier blijven er genoeg middelen over om onze eigen cultuurpolitiek te voeren.” Ondanks die nieuwe structuur kleurde de rekening in het artistieke werkjaar 2004-2005 toch diep rood, wat voor een groot gedeelte te maken had met een problematisch budgettair verleden. Bent u niet bang dat die situatie zal terugkeren nu de federale overheid, uw belangrijkste subsidiepartner, geconfronteerd wordt met grote tekorten op zijn begroting en er misschien zal voor kiezen om te besparen op zijn subsidies aan Belgische culturele instellingen zoals deze instelling? Étienne Davignon: “Indien we in financiële problemen komen op basis van onze artistieke projecten, is dat onze verantwoordelijkheid en niet die van de staat. De subsidies van de staat werden de afgelopen negen jaar ook maar telkens aangepast aan de inflatie en niet structureel verhoogd, maar de staat heeft belangrijke financiële beslissingen genomen om het gebouw terug op niveau te zetten. In de afgelopen periode is de culturele uitstraling van onze instelling naar de buitenwereld toe enorm gegroeid, wat zeker de verdienste is van Paul Dujardin en zijn ploeg. Hiervan was negen jaar geleden geen sprake. De federale staat heeft voor die positieve evolutie geen extra centen moeten investeren in deze instelling. Integendeel, ze kregen meer voor hun geld dan in de periode van de parastatale. In theorie dienden de


17

subsidies voor de dekking van onze vaste kosten maar in de realiteit gebeurde dit steeds met onze eigen middelen. Hiervan was geen sprake bij een andere federale cultuurinstelling zoals De Munt in de periode van Gerard Mortier. We hebben bewust de keuze gemaakt om meer middelen te investeren in een beter management zonder meer geld te krijgen van de federale overheid. Die extra middelen voor een eigen cultureel project komen onder meer van ons mecenaat. Dit betekent concreet dat wat we krijgen van de overheid (twaalf miljoen euro per jaar) geen directe invloed heeft op ons algemeen werkingsbudget voor onze culturele evenementen.” U was kabinetschef van Paul-Henri Spaak als minister van buitenlandse zaken tijdens de regering van Theo Lefèvre (1961-1965) waar u kennismaakte met een opstoot van communautaire spanningen in ons land. Die zijn nu volledig terug. Zijn die spanningen niet nefast voor een federale instelling zoals het Paleis voor Schone Kunsten, De Munt of Het Nationaal Orkest? Étienne Davignon: “Toen ik hier aankwam verliepen de verschillende culturele evenementen zonder enige coördinatie door het toenmalige management. Ik wist ook dat de bestaande communautaire spanningen een bedreiging konden vormen voor het Paleis om uit te groeien tot een belangrijke culturele speler. Op het niveau van de politiek hebben we bij het heropstarten van deze instelling onmiddellijk beslist dat de kosten voor de werking van het Paleis gedekt dienden te worden door de subsidies van de federale overheid. In die optiek zouden culturele

activiteiten alleen maar tot stand komen bij de beschikbaarheid van genoeg eigen middelen. Zo betaalt de Staat voor de exploitatiekosten maar ontwikkelen wij onze eigen artistieke werking volledig in eigen beheer waarbij we soms ook werken met coproducties. Als de Waalse of Vlaamse gemeenschap iets in het Paleis wil organiseren, betaalt deze participant niks voor de exploitatie van het gebouw maar alleen voor de activiteit zelf. Op die manier ontstaan er geen politieke problemen met die gemeenschappen. Trouwens, in één van de laatste regeringsverklaringen van de Vlaamse gemeenschap stond dat het organiseren van culturele activiteiten hier één van de doelen was van Vlaanderen. We kunnen onze neutrale houding alleen aanhouden als we een infrastructuur zijn voor hun activiteiten en niks anders. Op het zuiver culturele niveau zijn er geen problemen. Cultuur is cultuur. Er is geen druk of stress inzake de culturele samenwerking tussen de mensen van de verschillende gemeenschappen want ze spreken dezelfde taal namelijk die van cultuur.” Cultuur wordt gemaakt door mensen die op basis van hun creativiteit en ervaring het Paleis de nodige uitstraling naar de buitenwereld geven. Toch lijkt de achillespees van deze instelling nu net het grote personeelsverloop te zijn. Zo blijkt uit het jaarverslag van 2009 dat een personeelslid hier maar gemiddeld vier jaar werkt. Zou een dynamischer loonpolitiek geen oplossing bieden? Étienne Davignon: “ Ten eerste staan we onder grote druk volgens de middelen die we ontvangen uit de verhuur van onze zalen. We kunnen

zeggen dat we de beste zalen hebben in Brussel maar er zijn veel zalen in Brussel, dus de flexibiliteit inzake huuropbrengsten is beperkt. Zo zijn de zalen van het Koninklijk Circus beduidend minder van kwaliteit dan de onze maar indien we onze huurprijzen zeven tot vijftien procent hoger zouden plaatsen dan hen, komen we in de problemen. Vervolgens zijn er ook een aantal redenen voor arbeidsmobiliteit. Als je aan de slag gaat als directeur van de dienst communicatie of als marketingverantwoordelijke, dan weet je dat de kansen om promotie te maken klein zijn. De ervaring die je dan opbouwt in de loop der jaren kan wel interessant zijn voor een andere functie in de culturele sector. Daarom is de mobiliteit in dit soort van functies het logische gevolg van de aard van deze jobs. Voor de artistieke managementfuncties hebben we ook bepaald dat bijvoorbeeld een directeur-generaal maar tweemaal voor zes jaar benoemd kan worden waardoor het Paleis steeds een vernieuwende artistieke koers blijft hebben. Dat hebben we gemerkt op basis van een studie die we hebben gedaan samen met andere grote gelijkaardige culturele instellingen in Europa waar dezelfde regels gelden. Iemand mag het nog zo goed doen op artistiek vlak, soms heb je een frisse invalshoek nodig om juist te definiëren wat het project is van je organisatie. Voor een aantal technische activiteiten kloppen voorgaande redeneringen niet omdat mensen ofwel hier in dit huis of bij een andere culturele instelling een gelijkaardige job zullen blijven uitoefenen. In vergelijking met


Cultuur

andere instellingen zoals bij De Singel is onze verloning voor dit soort van personeel lager. Ik begrijp volledig dat deze beroepscategorie sneller wenst te veranderen van job precies omwille van financiële redenen. Momenteel zijn we aan het nagaan hoe we gespreid over een aantal jaren tot een situatie kunnen komen dat we de juiste marktprijs betalen voor een personeelslid voor een technische functie zoals een elektricien. Het probleem is echter dat - zo lang onze subsidies op hetzelfde niveau als vandaag blijven, wij de overheid dienen te overtuigen dat een gevraagde verhoging van die middelen niet voortvloeit uit een slecht beheer of megalomane plannen maar aangewend wordt voor een betere verloning voor onze technici. We hebben al een kleine verbetering aangebracht in het budget van dit jaar maar we zijn er lang nog niet. De technische ploeg bij ons is niet ontevreden over de inhoud van het beroep en zijn trots dat het goed gaat met het Paleis maar ze zijn wel ontevreden over hun loon. Ik begrijp dat en heb de wil om hierin verbetering te brengen.” Bepalend voor de aantrekkingskracht van een bedrijf is niet alleen de financiële verloning voor een functie maar ook de werkomstandigheden waarvan de gevraagde flexibiliteit van een werknemer een belangrijke factor is. Hoe ver kun je daar trouwens in gaan? Volgens een verhaal van één uw werknemers had de man in kwestie in het recente verleden trouwens nog werkdagen van ’s morgens vroeg tot ’s avond laat. Étienne Davignon: “We hebben met de vakbonden een akkoord betreffende

het arbeidsreglement waarin ook de duur van de werkweek van onze werknemers omschreven staat. Deze telt zes werkdagen omdat logischerwijs voor cultuurinstellingen ook de zaterdag een gewone werkdag is. Zondag zit daar niet bij. Dit is een probleem omdat ook de zondag een gewone werkdag is voor ons om duidelijke redenen want dan heeft ons publiek de tijd om langs te komen. We hebben een systeem betreffende de vergoeding van overuren dat stamt uit de periode toen het Paleis nog een parastatale instelling was. Dit bestond uit een compensatie voor overuren in uren en de betaling van de gepresteerde uren. Dat was gebaseerd op een hoofdzakelijk statutair personeelsbestand. De realiteit is nu dat het grootste gedeelte van onze huidige werknemers contractueel zijn met nog maar een achttiental statutairen.” Objectief gezien is het dossier van de correcte compensatie van de overuren moeilijk en zeker vatbaar voor verwerking. Praten over de graad van flexibiliteit dient te gebeuren in dialoog. De mensen weten heel goed wat de inhoud van hun werk is. In deze materie dienen we meer pogingen te doen om de efficiëntie van onze werking te verbeteren. Bijvoorbeeld, een orkest komt hier spelen en plant een repetitie ’s morgens als voorbereiding op haar concert. Geen probleem maar dit maakt de aanwezigheid van onze technici wel noodzakelijk. Of nog : de orkestleiding beslist na een goed concert in Amsterdam dat er geen repetitie meer nodig is. Als we die verandering als management niet eenvoudiger kunnen omzetten in een andere

werkplanning voor ons personeel dan vandaag, leidt dit tot een slecht beheer van ons menselijk kapitaal. We moeten absoluut streven naar een betere planning in zake wie er nu moet werken en wie niet. Dat kan een verbetering teweegbrengen inzake de werklast voor ons personeel.” Eén van uw lievelingsgedichten is ‘De Ploeger’ van de dichter A. Roland Holst met als twee eerste zinnen: “Ik vraag geen oogst, ik heb geen schuren, ik sta in uwen dienst zonder bezit.” Geld dit niet voor u tegenover het Paleis samen met uw legendarisch adressenboekje? Étienne Davignon: “Ik ben altijd van mening geweest dat als je in je leven zo veel kansen gekregen hebt als ik en je op een bepaald moment de kans ziet om iets terug te doen voor de andere, dat je dat dan moet doen. Op het ogenblik dat mijn professioneel leven naar zijn einde liep met minder bestuursfuncties in bedrijven, had ik de mogelijkheid om iets anders te doen, iets waardevol. De kans om de kennis die je gekregen hebt in je actief beroepsleven te delen. Daarom heb ik ook beslist om het voorzitterschap van de raad van bestuur van de instelling uit te oefenen zonder bezoldiging zodat er geen discussie is over de vrijwilligheid van mijn inzet.”


Spoorwegen

19

IJsheiligen met bits en bytes Bits en Bytes Via de media kon ACV-Transcom vernemen dat de NMBS bij de softwareontwerper Giro een computerprogramma heeft aangekocht dat de kwaliteit en efficiĂŤntie van de diensten van de treinbegeleiders moet verbeteren. Blijkbaar draait naast het oude programma het nieuwe reeds proef. Hiervan waren wij niet op de hoogte en we vroegen prompt een paritair overleg. Er heerste immers ongerustheid omdat de softwareontwerper de georoutes bij bpost had ontwikkeld. Dit zorgde voor heel wat grote sociale onrust bij de postbodes. Op dit ogenblik heerst er een tekort aan treinbegeleiders. Wij vrezen dat het programma wordt gebruikt om het tekort aan treinbegeleiders op te vangen. Op een inderhaast bijeengeroepen vergadering beweerden de betrokken verantwoordelijken dat dit niet de bedoeling is. De waarheid zal zich achteraf wel onthullen. ACV-Transcom gaat voor een goed uitgebalanceerde personeelsbezetting en reeksen waar aandacht is voor humanisering van de prestaties. Een computersysteem betreft bits en bytes, maar personeel zit nog steeds anders in elkaar !

Stiptheid Dat het nog steeds niet goed gaat met de stiptheid van de treinen wordt dagelijks bewezen. De aanwijsborden kleuren nog steeds rood. Infrabel krijgt hiervoor een sanctie van 3,5 miljoen euro opgelegd. Dit bedrag wordt afgetrokken van de exploitatietoelage die de infrastructuurbeheerder van de Staat krijgt. Infrabel zegt dat intern de broeksriem wat zal moeten worden aangehaald !

IJsheiligen Onlangs konden we in de pers lezen dat het zeer slecht gaat met NMBS Logistics N.V.. Dat zou Melchior Wathelet (senior), voorzitter van NMBS Logistics, tijdens een raad van bestuur van de onderneming gezegd hebben. Bovendien is er nog een dreiging van een staking van betaling voor de NMBS Logistics N.V. tegen het einde van het

jaar. Men moet daarom bijkomende maatregelen treffen en men heeft een actieplan ontwikkeld dat op 13 mei 2011 in de Raad van Bestuur werd besproken. Wij vragen hierover meer duidelijkheid. Begin mei namen de gedelegeerd bestuurder van NMBS en van de NMBS Logistics N.V. het initiatief om de Erkende Organisaties te spreken over het nodige sociaal overleg bij Logistics N.V.. Er werd reeds gewag gemaakt van een aanpassing van het transportplan maar ook van een tekort aan personeel in sommige platformen. Maar geen nood, alles zou gebeuren in respect van het industrieel plan dat werd overgemaakt aan Europa en ook het protocol zou worden gerespecteerd. Maar op onze opmerkingen inzake de onwillige houding bij overgang van het contractueel personeel en het niet respecteren van de vooropgestelde werkzetels van de 531 gegarandeerde statutaire posten voor de niet discriminerende rangeeractiviteiten werd koud gereageerd. Na mei zijn de ijsheiligen nog niet weg. Van heiligen is zeker geen sprake, alleen de koude blijft over !

Rechtzetting! Er is een fout geslopen op blz. 22 van de vorige uitgave van Transcom-info (nr. 04/2011) onder de rubriek Nieuws uit de Nationale Paritaire Subcommissie: Toegangsvoorwaarden tot de graad van treinbegeleider wijzigingen aan de vakken van de proef en slaagcriteria. Laatste zin: Er staat: Om laureaat te worden verklaard zullen de kandidaten tenminste de 12/20 van de punten moeten behalen op elk vak van het mondeling gedeelte en de 12/20 voor het geheel van deze twee vakken. Het bericht volgt binnenkort. Moet zijn: Om laureaat te worden verklaard zullen de kandidaten tenminste de 10/20 van de punten moeten behalen op elk vak van het mondeling gedeelte en de 12/20 voor het geheel van deze twee vakken. Deze aanpassingen werden inmiddels gepubliceerd met bericht 81 H-HR 2011.


Spoorwegen

Nieuws uit de Nationale Paritaire Subcommissie Toestand ICTRA In ons vorig vakblad hebt u kunnen lezen dat ACV-Transcom zich fel heeft verzet tegen de aanstelling van werknemers van Syntigo binnen de directie ICTRA van de NMBSHolding. Ons ongenoegen is geuit op alle echelons van het paritair overleg en heeft geleid tot een nieuwe zienswijze van de leiding van de directie. Zo gaat men geen Line-Managers aanstellen maar Bureauverantwoordelijken. Dit is geen functie op zich, maar een rol die toegevoegd wordt aan het takenpakket van een (ind) ingenieur, een adviseur, een informaticus enz. In essentie gaat het over alle taken die verbonden zijn aan de hiĂŤrarchische en administratieve gezagsrelatie en de HR reglementering (zeg maar een onmiddellijke chef). Deze blijven dus binnen ICTRA zelf, en staan op de payroll van de NMBS-Holding, statutair of niet-statutair. Een aantal leerplannen is in de maak : o.a. (e) technicus. Dit leerplan zal binnenkort worden voorgelegd aan de Nationale Raad voor de Opleiding. Voor alle jobs binnen ICTRA worden momenteel jobbeschrijvingen opgemaakt met daaraan gekoppeld een transparant leerplan. Dit is voorzien tegen het einde van 2011.

Aanwerving gepensioneerde personeelsleden Onze verwondering was groot toen wij de informatie toegemeten kregen dat binnen Infrabel gepensioneerden opnieuw zullen worden aangeworven ! De bedrijfsleiding verklaart dit als volgt: Een zeer groot aantal personeelsleden zullen de NMBS-Groep verlaten de komende jaren. In deze context is het behoud en de overdracht van de technische kennis binnen onze Groep dan ook een permanente uitdaging. De directie van Infrabel wenst beroep te doen op zijn oppensioengestelde experten om deel te nemen aan de beroepsopleiding van de nieuwe medewerkers. Die gepensioneerde zal de mogelijkheid krijgen om mee te werken hetzij in de hoedanigheid van opleider, hetzij in de hoedanigheid van expert bij het opmaken van syllabussen, of een combinatie van beide. Het gaat hier over een bezoldigde activiteit. Onder bepaalde voorwaarden en mits het respecteren van bepaalde limieten, mag de gepensioneerde wettelijk zijn pensioen cumuleren met een profes-

sionele activiteit. Deze voorwaarden en limieten worden bepaald aan de hand van de persoonlijke situatie van de gepensioneerde. Hieronder de tabel in Euro op jaarbasis Rustpensioen voor de leeftijd van 65 jaar Zonder kind ten laste 7.421,57

Rustpensioen na de leeftijd van 65 jaar

Met kind ten Zonder kind laste ten laste 11.132,37

21.436,50

Met kind ten laste 26.075,00

Op het eerste zicht lijkt dit een plausibele maatregel, ware het niet dat deze pijnlijk getuigt van een bijzonder falend personeelsbeleid. Het is toch niet van gisteren dat men weet dat zoveel medewerkers in de eerstkomende jaren ons bedrijf gaan verlaten en moeten vervangen worden door nieuwe arbeidskrachten. Het falend HR-beleid is er dus niet in geslaagd om intern oplossingen te vinden voor deze uitdaging die, we herhalen het, al jaren bekend is.

Gesloten proef voor de overgang van de statutaire treinbestuurders naar de graad van eerste treinbestuurder Het reglement programma van deze proef werd wat duidelijker uitgewerkt dan wat vermeld stond in het ARPS Bundel 501. Zo wordt telkens bijgevoegd waar men de materie precies kan terugvinden. Voor de deelnemers aan de proef: aarzel niet om uw gewestelijk vrijgestelde om hulp te vragen indien u bepaalde documentatie niet zou kunnen op de kop tikken. Ze zullen je zeker op weg helpen.

Toegangsvoorwaarden tot de graad van (eerste) onderstationschef - wederinschrijving op de kandidatenlijst. Voor de invoering van de specialiteiten verbonden aan de graden van het personeel van de beweging (83H-HR/2007) was voorzien dat de adjunct-onderstationschefs, onderstationschefs en eerste onderstationschefs die ingevolge het mislukken voor de beroepsopleiding, in hun vroegere graad werden teruggeplaatst of die werden aangesteld als seingever 1e klasse in stage zonder dat er een dienst-


21

onderbreking was geweest, hun wederinschrijving konden vragen op de kandidatenlijst voor de overeenstemmende graad van onderstationschef indien zij vooraf slaagden in een ondervraging handelend over de volledige opleiding ter zake. Er wordt onderzocht om een gelijkaardige maatregel opnieuw in te voeren voor de (eerste) onderstationschefs. Wanneer de beslissing getroffen wordt zullen de toegangsvoorwaarden tot de graden van (eerste) onderstationschef in die zin worden aangepast en ter kennis van het personeel worden gebracht door middel van een bericht.

Mag het wat meer zijn? Daar komt de index ! Omdat het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindexcijfers van de maanden januari, februari, maart en april 2011 de spilindex 114.97 hebben overschreden, zal de vereffeningscoëfficiënt van 1.5460 toegepast worden op bepaalde bezoldigingselementen waaronder de schaalbedragen en weddetoeslagen vanaf juni 2011. Dit geldt evenzeer voor de pensioenen ! De pensioenen betaald na vervallen termijn worden aan het nieuwe indexcijfer aangepast vanaf mei 2011. De vooraf betaalde pensioenen vanaf juni 2011, een maand vroeger dan de actieven dus. Maar voor iedereen komt er 2 % bij.

Toegangsvoorwaarden tot de graad van industrieel lasser Tot nader order wordt voor de toegang tot de graad van industrieel

lasser afgeweken van de vereiste diplomavoorwaarden. Hierdoor krijgen de kandidaten vreemd aan de NMBS-Groep die houder zijn van een attest dat getuigt van competenties die buiten diploma zijn verworven toegang tot het niveau waarin zich de betrekking bevindt waartoe de graad waarvoor de proef wordt georganiseerd behoort, worden toegelaten. De kandidaat, vreemd aan de NMBSgroep, die van deze bepaling wenst te genieten moet ter gelegenheid van zijn kandidaatstelling al zijn stukken ter rechtvaardiging van de verworven technische kennis of competenties voorleggen (studiegetuigschrift van een lager niveau georiënteerd naar het laswerken, een studiegetuigschrift van een al dan niet lager niveau met een andere oriëntatie dan voorzien in het organiek stelsel dat wordt aangevuld met een attest

afgeleverd door een centrum voor beroepsopleiding die het slagen voor opleiding inzake laswerken attesteert, getuigschrift van opleiding in laswerken, attest van nuttige beroepservaring enz….) Wanneer, ter ondersteuning van deze documenten, het team dat voor deze gelegenheid wordt opgericht en dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de betrokken directie en H-HR, oordeelt dat de kennis of competenties van de kandidaat inderdaad nuttig zijn voor de uitoefening van de gesolliciteerde betrekking, zal hij vervolgens aan een voorafgaande evaluatie (pre-screening) onderworpen worden. Indien hij eraan voldoet zal hem een getuigschrift van competenties verworven buiten diploma worden afgeleverd dat hem zal toelaten toegang te hebben tot een organieke openbare proef.

Voorbereiding op de proef voor eerste veiligheidsbediende Met bericht 72 H-HR/2011 werd een gesloten proef aangekondigd voor de toegang tot de graad van eerste veiligheidsbediende. Wil je je grondig voorbereiden op dit examen? ACV-Transcom wil je hierbij helpen en organiseert een studiedag met sociale promotie. Waar ? ACV – Poel 7 - 9000 GENT Wanneer ? Woensdag 1 juni 2011 – aanvang 09u15 stipt Inschrijven ? ACV-Transcom, Poel 7 – 9000 GENT Tel: 09/265 44 05 of NMBS: 991/2168 E-mail: spoorgent.transcom@acv-csc.be Vermeld duidelijk je naam, betiteling, identificatienummer, werkzetel, privéadres en telefoonnummer. Wij bezorgen je dan de nodige documenten om deel te nemen.


Spoorwegen

Uitbetaling van het kindergeld ? Reactie op de overheveling van de uitbetaling van het kindergeld naar de Rijksdienst voor Kinderwelzijn Eind vorig jaar heeft de gedelegeerd bestuurder van de NMBS Holding op eigen initiatief gepolst bij de Rijksdienst voor Kinderwelzijn of zij vanaf 2012 de uitbetaling van het kindergeld voor de spoorwegbedienden op zich konden nemen. Aangezien dit gebeurde zonder enig paritair overleg, kunnen we stellen dat de erkende organisaties alweer werden miskend. Het standpunt van ACV-Transcom is duidelijk: wij willen dat de dienst kinderbijslagen in eigen beheer blijft! Enkel zo kan er een kwalitatieve dienstverlening gegarandeerd worden. Dit dossier werd onlangs terug opgerakeld, alsof wij zullen meestappen in de neerwaartse spiraal van afbouw van een sociale dienstverlening die door 40.000 werknemers wordt geapprecieerd! Blinde besparingswoede kan er niet toe leiden dat de administratie rond de kinderbijslagen, die reeds 80 jaar efficiënt werk levert, geen onderdeel meer zou uitmaken

van de stevige sociale omkadering die zo benijd wordt. Dit getuigt van weinig respect voor de statutaire spoorwegbedienden, én maakt het knelpuntberoep van spoorman of –vrouw heel wat minder aanlokkelijk. Vandaag slagen de mensen van de dienst kinderbijslag erin om tal van complexe dossiers feilloos in orde te brengen voor hun collega’s. En complex zijn ze zeker: gewone bijslagen, wezenbijslag, kraamgeld, adoptiepremie, geplaatste kinderen, verhoging invaliditeit, kind met een handicap, leeftijdstoeslagen, schoolpremies en tal van uitzonderingen… Dit alles verloopt nu uitstekend, tot ieders tevredenheid. ACV-Transcom wil niet dat je morgen aan een vreemd loket moet aanschuiven met al je vragen rond kinderbijslag, of dat je te horen krijgt: ‘voor kraamgeld, druk op 6 gevolgd door het hekje’… Eerst onze pensioenkas, nu de omkadering van de kinderbijslagen, straks onze Kas der Geneeskundige verzorging, om te eindigen met onze Kas der Sociale Solidariteit? Daarom zeggen we neen tegen dergelijke praktijken!


23

Aan het personeel van de beweging GBI-N & B-MOB

Er zouden berichten de ronde doen dat ACV-Transcom niet of afwijzend zou reageren op de communicatie van de directie I-Netwerk, die stelt dat zij welwillend staat tegenover de vraag naar een betere verloning van het beheerspersoneel van het verkeer in het kader van de concentratie van de seinhuizen. Niets is echter minder waar! ACV-Transcom volgt de ontwikkelingen in dit dossier nauwgezet op, en is van oordeel dat ieder personeelslid dat zijn werkzaamheden en verantwoordelijkheden ziet toenemen, daarvoor op gepaste wijze moet gehonoreerd worden. Uiteraard is het pecuniaire aspect daarbij één van de elementen waarover de directie I-Netwerk meer duidelijkheid moet scheppen. Daarnaast denkt ACV-Transcom ook aan de omschrijving van de werkzaamheden, de voorwaarden inzake arbeidsduur, de wijze van aanvullen van de kaderposten in de geconcentreerde seinhuizen, de begeleidende maatregelen voor zij die verder van huis zullen tewerkgesteld worden, de invulling van de job van de personeelsleden die niet langer kunnen of mogen instaan voor het beheer van verkeer, … Verder willen we aanstippen dat de mogelijkheid tot verandering van specialiteit voor het personeel van de beweging zowel op vraag van de directie I-Netwerk als op vraag van de directie B-Mobility werd verlengd tot 31 december 2013 (berichten 29 en 30 H-HR van 2011). Anderzijds vernemen wij dat wordt overwogen om het personeel van de beweging dat afhangt van B-Mobility bijkomende bevoegdheden te geven teneinde de stiptheid van de treinen te verbeteren. In afwachting van het moment waarop de directie een concreet document op tafel van de paritaire onderhandelingen legt, wil ACV-Transcom graag luisteren naar jullie suggesties, voorstellen en opmerkingen. Door het samenstellen van een onderbouwd dossier zal ACV-Transcom het document immers met kennis van zaken kunnen evalueren en waar nodig bijsturen. ACV-Transcom District Noordoost & Brussel organiseren in die optiek dan ook een studiedag voor het bewegingspersoneel. Datum: 25 mei 2011 Plaats: ACV-Transcom – Zaal Europa 1 – Grasmarkt 105 te 1000 Brussel Inschrijvingen: telefonisch op 02.545 69 70 of 911.58237 Mail: spoorbrussel.transcom@acv-csc.be

Geslaagde vormingsdagen voor onze militanten Vorming voor militanten: de vertrekprocedure Op initiatief van de gewesten Vlaams-Brabant en Limburg kwamen op 26 april een twintigtal militanten bijeen in Hasselt voor een studiedag rond de vertrekprocedure. Hans Van Belleghem, preventieadviseur bij B-Mobility, gaf er een duidelijke en interessante uiteenzetting waarbij ook de gunstige invloed van dit vertreksysteem op de grijze zones waarin onze mensen moeten werken, niet werd vergeten. Vorming voor jonge- en kernmilitanten: reglementering Een dag later, op 27 april, organiseerden de gewesten Vlaams-Brabant en Limburg opnieuw een studiedag in Hasselt, deze keer over de reglementering ‘dienst- en rusttijden’. Remi D’Hoker van H-HR 121 wist er een boeiende en interactieve dag van te maken: de vragen van een twintigtal deelnemers lieten namelijk niet lang op zich wachten. Door de grote belangstelling voor deze materie zal er een tweede studiedag georganiseerd worden in Leuven. Komende studiedagen • Wat? Dienst- en rusttijden Gastspreker? Remi D’Hoker Wanneer? 24 mei 2011 Waar? Leuven • Wat? De toekomstvisie van TW Hasselt Gastspreker? Gaeto Van Lokeren Wanneer? 22 juni 2011 Waar? Hasselt Inschrijven kan via onze gewestelijke secretariaten in Leuven en Hasselt: • L.Vanderkelenstraat 32 3000 Leuven 016/219410 – 913/2412 • Mgr.Broeckxplein 6 3500 Hasselt 011/290845 – 931/6292


Vervoer over weg Jaar lijk s s ter ven in Belgïe 6 5 0 wer knemer s aan een ber oeps ziek te die te w ijten is aan een gev aar lijke s tof. V indt u dat nor maal ? ACV-campagne gevaarlijke producten Het ACV voert dit jaar een campagne om werknemers beter te beschermen tegen de risico’s van gevaarlijke producten. Nog te veel werknemers hebben een ongeval of worden ziek ten gevolge van het werken met gevaarlijke producten. Een gevaarlijk product kan ontploffen, brand veroorzaken, giftig zijn of bijtend. Bij een herhaalde of langdurige blootstelling kunnen het zenuwstelsel, de longen of nog andere organen aangetast worden. Het ACV wil de campagne stap voor stap aanpakken. We willen niet alleen een inventaris maken van alle aanwezige producten in ondernemingen; maar ook de werknemers beter informeren en de lijst van werknemers onderworpen aan een gezondheidstoezicht controleren. Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die een mogelijk risico opleveren voor de veiligheid en gezondheid. Sommige producten hebben een onmiddellijk effect; bijvoorbeeld een sterk zuur dat de huid ernstig beschadigt of een damp waardoor men het bewustzijn verliest. Andere stoffen daarentegen hebben pas effect op lange termijn. Sommige producten zijn gevaarlijk als je ze inademt, terwijl andere alleen schade veroorzaken als je ze inslikt. Al deze kenmerken zijn bepalend voor het gevaar van de stof. Het gezondheidsrisico dat je loopt wordt ook bepaald door de hoeveelheid stof waarmee je in contact komt, de manier waarop en de gevoeligheid van jouw lichaam voor dit product. Naast de gezondheidsrisico’s gaan er ook heel wat veiligheids- en milieurisico’s gepaard met het gebruik van deze stoffen. Het grootste probleem echter van werken met gevaarlijke stoffen is dat de blootstelling vaak niet direct merkbaar is of als verwaarloosbaar klein wordt beschouwd. De gevolgen echter zijn niet minder belangrijk en klachten komen vaak pas na jaren tevoorschijn (denk maar aan kanker). Het bewustzijn van de risico’s en een correct gebruik van deze stoffen zijn dus zeker noodzakelijk om onze gezondheid te beschermen. Binnen de Europese Unie bestaan reeds lang wetten die de indeling, verpakking en etikettering van gevaarlijke stoffen regelen. Om tot één systeem van etikettering te komen over heel de wereld heeft Europa nu de regels voor de indeling en etikettering van de Verenigde Naties overgenomen. Die regels impliceren onder andere een nieuwe

indeling van gevarencategorieën en een nieuw etiket. De nieuwe wet is reeds van kracht, maar er is een lange overgangsperiode voorzien. In de praktijk wil dat zeggen dat we de komende jaren gevaarlijke stoffen en mengsels met zowel een oud als een nieuw etiket zullen tegenkomen. Het doel van deze reglementering is de gebruiker en zijn omgeving te informeren over de gevaren en risico’s van het werken met gevaarlijke producten. Aandachtige werknemers zullen zich snel vragen stellen over de wijzigingen. Dit is een goede reden om in het Comité Preventie en Bescherming gevaarlijke producten opnieuw op de agenda te zetten. De werkgever heeft namelijk belangrijke verplichtingen rond etikettering, veiligheidsfiches, correcte instructies, beschermingsmiddelen, eventueel een onderzoek door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, … Voor de sector vervoer en logistiek (paritair comité 140.03) is in 2010 een CAO afgesloten over toxische gassen. Op basis daarvan werken we momenteel, samen met de werkgevers, een campagne uit die zowel bedrijven als arbeiders die mogelijk in contact komen met toxische gassen in containers, bewust te maken van de gevaren en aan te zetten tot voorzichtigheid. In één van de volgende uitgaven van Transcom-Info vertellen we je er meer over. Meer informatie over de ACV-campagne rond gevaarlijke producten en alles wat je moet weten over deze producten vind je op http://gevaarlijke-producten.acv-online.be Er werd ook een nieuwe actiebrochure over gevaarlijke producten uitgewerkt, met o.a. info over hoe je een actie kan opzetten in je onderneming. Je krijgt bovendien in detail uitleg bij alle wetgeving in verband met gevaarlijke producten: risicoanalyse, preventiemaatregelen, de nieuwe etikettering, gezondheidstoezicht, … Neem contact op met je secretaris of je plaatselijk ACV-secretariaat voor een exemplaar van deze brochure.


25

Tr u c ke r s v o o r k i n d e r e n 2 0 11 Een evenement dat in 1998 door enkele moedige initiatiefnemers vanuit de militantengroep van ACVTranscom op gang getrokken werd, is ondertussen reeds een verankerde traditie geworden. Zoals elk jaar net voor de vakantie, wordt dus alles weer in gereedheid gebracht om de dertiende editie van de Truckrun in Turnhout op gang te trekken. De belangstelling voor dit evenement wordt elk jaar groter en zal, zoals in het verleden, zeker een stevige positieve impuls geven aan het imago van de vrachtwagenchauffeurs. De kinderen die meerijden, de ouders en de duizenden sympathisanten maken er elk jaar weer een geweldig feest van. De waardering die de organisatoren van de truckers en de deelnemers krijgen geeft hen de moed om elk jaar opnieuw te starten. Ook de bedrijven die het initiatief welgezind zijn doen hun best om er elk jaar weer bij te zijn, zij het met materiële hulp, zij het met sponsoring. Natuurlijk zou dit alles niet bestaan als Herman Swaanen - bruggepensioneerde militant van ACV-Transcom en vaste chauffeur van onze ACV-Transcom vrachtwagen - en zijn ploeg dit niet mogelijk zouden maken. Bijna 250 vrijwilligers staan elk jaar opnieuw klaar

om er het beste van te maken. Het feestgedruis is één, maar zeker niet het belangrijkste aspect van de Truckrun. Elk jaar worden er drie instellingen of organisaties geselecteerd die een project willen indienen dat gesteund kan worden met de opbrengst van de Truckrun. Zo wordt het geld dat de Truckrun opbrengt dan in gelijke delen verdeeld onder de drie projecten. Vorig jaar kon zo maar eventjes 30.000 euro uitgedeeld worden, een bedrag dat dit jaar weerom zal getracht worden te evenaren. Ten slotte nog enkel praktische gegevens: De dertiende Truckrun gaat door op 17 en 18 juni in Turnhout, op de weide voor de autokeuring. Op vrijdag 17 juni is er een grote showavond met Laura Lynn, Kids on the Dancefloor en plaatselijke vedette den Thorsten. Op zaterdag 18 juni is er dan de eigenlijke Run met de truckers. Het zal dus zeker weer de moeite zijn om die dagen massaal af te zakken naar Turnhout. Hou dus zeker deze data vrij, want komen is steunen en dat is de boodschap! We duimen alvast voor schitterend zomerweer.

Voor meer informatie en inschrijvingen, maar ook voor kaarten voor de showavond kan je terecht op

www.truckersvoorkinderen.be Handel in brandstoffen – PC 127 – RSZ 091 - Indexaanpassing van de lonen Ingevolge de overschrijding van de spilindex worden de minimum uurlonen in de subsector van de handel in brandstoffen vanaf 1 mei 2011 verhoogd met 2 %. De nieuwe minimum uurlonen worden als volgt aangepast: werklieden/ werksters 10,2387 € Autovoerder 10,7129 € Tankwagen-bestuurder 11,2087 €

> 3 jaar in dienst 10,5109 € 10,9850 € 11,4808 €

>10 jaar in dienst 10,6102 € 11,0843 € 11,5801 €

>15 jaar in dienst 10,7713 € 11,2452 € 11,7410 €


Vervoer over de weg

Europees seminarie Europees seminarie over de sociale dialoog – uitwisseling van ervaringen Op 31 maart en 1 april 2011 kwamen 72 deelnemers uit vier verschillende landen (België, Frankrijk, Spanje en Bulgarije) samen op een seminarie in Sofia. De organisatie lag in handen van ACV-Transcom en werd gesteund en meegefinancierd door de Europese Commissie. Het hoofddoel van het seminarie was om de verschillende spelers uit de sector van het wegtransport en de logistiek te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen over het sociale overleg. De opzet van het project was reeds geslaagd doordat er door verschillende partijen op een constructieve manier werd overlegd. Niet alleen werkgevers uit verschillende landen, maar ook experts, specialisten van verscheidene vakbonden, en afgevaardigden van de Europese organisaties ETF en IRU (die de arbeiders en de werkgevers uit de sector van transport en logistiek vertegenwoordigen), waren aanwezig, plus enkele vertegenwoordigers van de Europese Commissie. De bedoeling van het seminarie was om de verschillende mechanismen te bespreken die de sociale dialoog beïnvloeden vanuit het oogpunt van het bedrijf, om daarna over te schakelen op regionaal, nationaal en Europees niveau. Per land werden er twee bedrijven uitgekozen om hun sector te vertegenwoordigen. Tijdens deze twee dagen hebben de getuigenissen van de ervaringsdeskundigen ons geholpen om beter de dynamiek van het sociaal overleg te begrijpen, en van daaruit ook de Europese aanpak beter te verstaan. Dit seminarie is een sterk moment geweest van uitwisselen van ervaringen en standpunten. In de loop van de maand september 2010 had een Bulgaarse delegatie van 2 bedrijven uit de sector reeds twee bedrijven in België, Frankrijk en Spanje bezocht. In de volgende weken zal een definitief rapport worden opgesteld en de samenvatting hiervan zal gepubliceerd worden in één van de volgende uitgaven van Transcom Info. Het is door seminaries te organiseren en door verschillende buitenlandse vakbonden te ontmoeten dat wij er in kunnen slagen om een socialer Europa te creëren in wederzijds respect.


27

Ta x i Indexering van het gewaarborgd minimum maandloon voor taxichauffeurs vanaf 1 mei 2011

Ingevolge de overschrijding van de sociale spilindex wordt het gewaarborgd minimum maandloon van de taxichauffeurs vanaf 1 mei 2011 verhoogd met 2%. Het nieuwe gewaarborgd minimum inkomen bedraagt derhalve : leeftijd + 22 j, anciënniteit > 12 mnd Per maand 1.498,87 € Omrekening per uur: 40 uur/week 8,6473 € 39 uur/week 8,8691 € 38 uur/week 9,1024 € Gebrek aan voertuig : 6,92 €/u.

Uurlonen garagepersoneel Taxi vanaf 1 mei 2011

Ingevolge de overschrijding van de spilindex op 1 mei 2011 worden de lonen van het garagepersoneel in de taxibedrijven aangepast. De nieuwe lonen zien er als volgt uit : Handarbeider 9,7299 € Geschoolde arbeider 3e klasse 10,3310 € Geschoolde arbeider 2e klasse 11,3587 € Geschoolde arbeider 1e klasse 11,9631 € Buiten categorie 12,7679 €

Uw voordelen in de kijker Geschenkencheque taxichauffeurs Het protocolakkoord van 25 september 2009 voorzag in december 2010 een geschenkencheque voor de taxichauffeurs. De voorwaarden waren als volgt: Geschenkencheque van 35 euro voor: - de arbeiders met 3 jaar anciënniteit in de firma op 1 december 2010 - werkzaam in een arbeidsregime van meer dan 50 % (volgens arbeidscontract) ten opzichte van een voltijdse werknemer - u dient als werknemer ministens 1 effectief gepresteerde arbeidsdag kunnen voorleggen in 2010 Geschenkencheque van 17,50 euro voor: - de arbeiders met 3 jaar anciënniteit in de firma op 1 december 2010 - werkzaam in een arbeidsregime van 50 % of minder (volgens arbeidscontract) ten opzichte van een voltijdse werknemer - u dient als werknemer minstens 1 effectief gepresteerde arbeidsdag kunnen voorleggen in 2010. Uw werkgever diende de geschenkencheque zelf te betalen en u te overhandigen in december 2010. Indien u uw cheque nog niet ontving, vraag er dan naar! De werkgever kan het bedrag terugvorderen van het Sociaal Fonds Taxi, dus het kost hem niks.


Intersectoraal Secretaris-generaal ITF David Cockoft, Sharan Burrow, Fátima Aguado Queipo, voorzitster ITF youth, Voorzitter ITF Paddy Crumlin

Internationaal Uitvoerend Bestuur ITF ontvangt Sharan Burrow, algemeen secretaris IVV Vakbonden moeten zich concentreren op werkgelegenheid, waardig werk, mobilisatie en sterk militantisme indien ze het hoofd willen bieden aan de verwoestende gevolgen van de wereldwijde economische crisis, zei de algemeen secretaris van het International Vakverbond (IVV) Sharan Burrow. Burrow was op 14 april uitgenodigd op een vergadering van het Uitvoerend Bestuur van ITF in Londen, het op een na hoogste orgaan van deze wereldvakbond die de werknemers in de transportsector op mondiaal vlak vertegenwoordigt. Koen De Mey, onze Executief secretaris, en Jan Coolbrandt, secretaris bij ACV-Openbare diensten, maken deel uit van dit Uitvoerend Bestuur. Ze benadrukte hoe deze “crisis van werkloosheid en ongelijkheid” tot gevolg had dat miljoenen arbeiders, vooral vrouwen, wanhopig op zoek zijn naar werk en almaar meer hun toevlucht zoeken tot precaire arbeid of werk in de informele sector. Er is dan ook nood aan de creatie van stabiele jobs. “Werkgelegenheid is het hart van de groei,” zei ze. Het IVV zou volgens haar intensiever gaan samenwerken met de G20 omdat de situatie van de werkende bevolking steeds erger wordt. “Het is hun laatste kans,” waarschuwde ze. Daarom is het van vitaal belang dat de vakbonden een culturele switch moeten maken naar een nieuw groeimodel, waarbij de sociale bescherming van cruciaal belang is. “We willen werkgelegenheid en sociale bescherming de fundamentele eisen van de vakbeweging maken,” zei ze. Het recht om collectief te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden wordt over de hele wereld uitgehold, zei Burrow. Ook in de VS, één van de rijkste economieën in de wereld. “We werden aangevallen en de enige manier om terug te vechten is door ons te organiseren,” zei ze. De jeugdwerkloosheid is een bijzonder probleem. “Intergenerationele rechtvaardigheid betekent dat jonge mensen een job hebben,” zei ze. Vakbonden moeten lobbyen voor leercontracten, stages en loonkostensubsidies voor werkgevers, om deze situatie te veranderen.

© Mac Urata

Ze veroordeelde ook de financiële sector, die verantwoordelijk is voor de crisis. Er werd immers “veel te weinig aandacht besteed aan de financiële regelgeving”. Het IVV is dan ook vragende partij voor een financiële transactietaks om ervoor te zorgen dat de “hebzuchtige individuen in de financiële sector op hun beurt betalen voor hun rol in de crisis”. Ten slotte erkende Sharan Burrow dat ITF een organisatie is met een grote actiebereidheid en met strategische invloed in de wereldwijde toeleveringsketen. Ze vroeg dan ook dat ITF samen met UNI Global Union, die al samenwerken in een campagne om de werknemers van DHL wereldwijd te organiseren, ook de andere wereldvakbonden zouden betrekken bij de uitdaging om grote wereldspelers in het vizier te nemen. © Mac Urata

© Mac Urata


29

Een fietsbetoging! E n A C V-Tr a n s c o m was erbij! Op 28 april - de internationale dag ter herdenking van de slachtoffers van een arbeidsongeval – trokken een vijftigtal actievoerders, waaronder vier Transcommers onder leiding van Nationaal ACV-Secretaris Marc Leemans met de fiets door Brussel. De fietstocht ging van start vanuit de nationale zetel. Iedereen was in een witte overal en in het groen uitgedost. In een lange sliert door de straten van Brussel werd halt gehouden aan het kabinet van Minister Milquet, het Fonds der Arbeidsongevallen en de overkoepelende verzekeringsmaatschappij Assuralia. Bij elk van de drie instanties werd extra aandacht gevraagd voor een aantal belangrijke ACV-bekommernissen inzake arbeidsongevallen en arbeidsveiligheid, waaronder: • De vraag om een versterking van de inspectiediensten in mankracht en inzake sanctiemogelijkheden tot op Europees niveau, zoals mede gevraagd in het NAR-advies 1683. • Het gebrek aan verbetering in de kansen op een zwaar arbeidsongeval zoals blijkt uit de data van het Fonds Arbeidsongevallen. • De problemen met onderaangifte van arbeidsongevallen zoals blijkt uit de gegevens van het Fonds arbeidsongevallen. • De problemen rond het toenemend aantal weigeringen van arbeidsongevallen door verzekeraars. Een spandoek werd opgesteld op de binnenkoer van het kabinet Milquet. In het Fonds Arbeidsongevallen werd druivensuiker uitgedeeld aan het personeel om hen aan te moedigen de dossiers arbeidsongevallen nauwgezet op te volgen. Bij verzekeringsmakelaar Assuralia gingen actievoerders rond met een collectebus ten voordele van slachtoffers van geweigerde arbeidsongevallen. Het blijft merkwaardig dat je met zo’n fietsbetoging en contact met de minister plots veel meer beloften gedaan krijgt dan wat in de jaren vooraf met geduldig advieswerk en vragen vergeefs gepoogd werd te bekomen. Niet zo lang geleden vroeg een kabinetsmedewerker nogal geirriteerd aan de telefoon of het ACV wel door had dat het crisis was, en er dus geen geld was voor extra inspecteurs. Vandaag zegt de minister, in het gezelschap van diezelfde kabinetsmedewerker dat we groot gelijk hebben, dat ze nog tijdens de lopende zaken wil proberen middelen te vinden om de inspectie met 30 mensen te versterken en

15 inspecteurs meer voor het Fonds Arbeidsongevallen. Ze wil beide administraties, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Fonds voor Arbeidsongevallen, opdracht geven om het juridisch kader voor sancties te verbeteren. Het parlement zou ook besprekingen willen beginnen over een verbetering van de wetgeving.   Voor zover de geschiedenisboeken van ACV werden raadgepleegd was dit de eerste fietsenbetoging en ACVTranscom was er wel degelijk bij ! Je wordt voor minder beroemd…


Intersectoraal

Anders-actieven Midden-West-Vlaanderen

Hierna herhalen wij nogmaals de rest van het jaarprogramma: • Maand september - dinsdag 20/09/2011: Voordracht over Afghanistan door Jenny Vanlerberghe. Auteur van het boek: “ Lach niet, Khanoem Vrouwenhuis in Afghanistan”. • Maand november - dinsdag 22/11/2011: Voordracht: “Kleinkinderen genieten van je aandacht” door BOL Rosa.

Gent

Uitstap naar Lessen. Alle vrienden gepensioneerden en bruggepensioneerden van alle belangengroepen van ACV-Transcom en hun eventuele partner, worden vriendelijk uitgenodigd op een bezoek aan de stad Lessen op dinsdag 7 juni 2011. Wij verzamelen in de hal van het station Gent Sint Pieters om 9u00 en nemen de trein van 9u11 met overstap te Geraardsbergen om 10.16. We hebben 13 min om over te stappen. Om 10.45 uur bezoeken we het “Hôpital de la Rose”, ongetwijfeld één van de meest verbazingwekkende oorden die in Belgïe kunnen bezocht worden. Het bezoek duurt ongeveer 1.45 uur. Daarna nemen we het middagmaal in het restaurant “Le Tramasure”. Op het menu: Terrine de maison Garni, Blanc de volaille met Waterzooi légumes chaudes en pommes sautées, Damme Blanche. Drank zelf te betalen Om 14u30 maken we

Inschrijvingsstrook gewest Brussel (terug te sturen vóór dinsdag 14 september 2011 aan ACV-Transcom Gewest Brussel, Grasmarkt 105 bus 38, 1000 BRUSSEL Naam & Voornaam : … ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zal aanwezig zijn met …………… personen op 21 september 2011 op de jaarlijkse vergadering gepensioneerden. Datum :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Handtekening :

kleine rondwandeling in het stadje. We nemen ten vroegste de trein van 15u37 terug naar Gent, waar we aankomen rond 16u47. De prijs bedraagt 25,00 € per persoon, inbegrepen het middagmaal, gids en ingang in het Hôpital de la Rose Uw inschrijving is pas geldig mits betaling van 25,00 € op rekening nr. BE67 8902 4402 8587 van ACV-Transcom Gepensioneerden, met de vermelding “Lessen 07/06/2011” Dit bedrag dient op onze rekening te staan ten laatste op 30 mei 2011. Eeklo – 2011 Onze vrienden gepensioneerden van alle sectoren met partner worden uitgenodigd in lokaal Christelijke Mutualiteit, Garenstraat 46, Eeklo op volgende maandagen, telkens om 14:00 uur : 27 juni, 26 september, 28 november. Er is koffietafel, spreker en animatie voorzien. Inschrijvingen aan 3 € per persoon bij de bestuursleden of bellen naar 09 377 43 86. Op donderdagen 19 mei en 11 augustus is er een fietstocht. Op donderdag 25 augustus is de dagreis. Noteer alvast deze data in uw agenda. Iedereen welkom!

Gewest Brussel

Tijdens het evaluatiecongres van ACV-Transcom werd de wens uitgedrukt om een werking voor “Anders-actieven” op te starten over de sectoren heen, dus voor alle gepensioneerden van het gewest Brussel. Daartoe nodige we alle vrienden gepensioneerden uit: - wanneer: woensdag 21 september 2011 om 14u. - waar: vergaderzaal Europa 1 van ACV-Transcom (2e verdiep) Galerij Agora. Omdat we steeds zorgen voor een informatief gedeelte, zal ditmaal gastspreker dokter Luc VANTRAPPEN, Hoofdgeneesheer-dienstchef CPS er zijn en zal hij het hebben over: “ De medische actualiteit: waar of niet?”. Deelname in de kosten: 3 € per persoon voor koffie en koeken. Om praktische redenen vragen wij in te schrijven met onderstaand strookje of telefonisch op nummer 02 545 69 70 (Gilbert Haeck of Francis Tibau). Echtgenotes zijn natuurlijk eveneens welkom, alsook vrienden en kennissen. Einde voorzien omstreeks 17u.

Antwerpen

Bezoek treinsimulator Onze vrienden gepensioneerden van alle sectoren worden uitgenodigd om op 1 juni een bezoek te brengen aan de treinsimulator (type 27) te Mechelen. Wij komen samen om 13u.30 aan de trap van perron 10 te Mechelen. Dit bezoek is gratis


31 Gewestelijke dienst verhuist binnenkort !

© van CIP+ Ar-Te + SeARCH

doch beperkt tot 20 personen en aldus is je inschrijving verplicht om veiligheidsredenen. Indien je wenst deel te nemen aan dit bezoek aarzel dan niet om contact op te nemen met ACV-gewest Antwerpen via mail op evandriessche.transcom@acvcsc.be en/of via telefoon op nr. 02 549 11 27. Let wel : er mogen maar 20 personen binnen per bezoek. De namen van de deelnemers moeten worden doorgegeven aan de diensten security van Mechelen. Bezoek aan het MAS – Museum Aan de Stroom Het MAS is een indrukwekkend gebouw met een museum. Onder meer. Want het

ACV-Transcom, gewest Vlaams-Brabant is vanaf 21 juni te bereiken aan de Martelarenlaan, 8 te 3010 Kessel-Lo. Dit is aan de achterkant van het station (Leuven). Telefoonnummers: Post : François De Winter : 016 21 94 13 en Freddy Wille : 016 21 94 12 Spoor: Willy Mathijs: 016 21 94 10 en Luc Barette: 016 21 94 10 of via Spoorwegtelefoon 913-2412. Deze lijn is ook via 016-219412 bereikbaar Vervoer: Simon De Gelder : 016 21 94 14, Kristin Cornelis : 016 21 94 15 en Nele Vencken : 016 21 94 15 De fax voor Transcom (gezamenlijke fax) is (en blijft) 016 21 95 91 Email-adressen blijven uiteraard dezelfde als voorheen.

is ook het kijkdepot, het museumplein met de mozaïek van Luc Tuymans, de wandelboulevard, het dakpanorama... Het MAS is een totaalbelevenis. De kern van het verhaal is de lange geschiedenis van uitwisseling tussen de stad en de wereld. Met de sporen van die uitwisseling vertelt het MAS nieuwe verhalen. Over de stad, de stroom en de haven. Over de wereld in al zijn verscheidenheid. Over de eeuwenlange verbondenheid van Antwerpen met de wereld. Dat is de unieke combinatie van het MAS: het is Antwerps én het is mondiaal. De anders-actieven van het gewest Antwerpen krijgende kans om een bezoek te brengen aan dit museum. Het

In memoriam Belangengroep Spoorwegen

Wij vernamen het overlijden – op 20 april 2010 – van mevrouw Jeannine VAN DER STICHELEN,weduwe van de heer Roger VANDEVELDE en moeder en schoonmoeder van vriend Mario VANDEVELDE en zijn echtgenote Nathalie LEJOUR. Vriend Mario is lid van het Nationaal Bestuur “Cheminots” . Op 9 april 2011 overleed ten gevolge een tragisch ongeval de heer Jonathan QUIPOR, zoon van vriend Luc QUIPOR en zijn echtgenote Rita SCHIETTECATTE. Vriend Luc is militant van ACV-Transcom Midden-Vlaanderen. Wij vernamen het overlijden van de heer Louis BERGHMAN, echtgenoot van mevrouw Sylvie HEYVAERT en schoonvader en vader van vriend Marc DE SCHUTTER en zijn echtgenote Agnes BERGHMAN. Vriend Marc is kernmilitant, lid van de Gewestelijke Vakbondsraad Spoor Brussel en plaatsvervanger in het Nationaal Vakbondscomité.

Belangengroep Post

Wij vernamen het overlijden – op 18 april 2011 - van de heer Florent VERSTRAELEN, echtgenoot van mevrouw José JACOBS en schoonvader en vader van Johnny VAN UYTVEN en zijn echtgenote Sonia VERSTRAELEN. Vriendin Sonia is tewerkgesteld bij Retail in de Cluster Aarschot.

bezoek gaat door op 29 juni e.k. en wij komen samen in het secretariaat van ACV-Transcom te Antwerpen, Entrepotplaats, 12 te 2000 Antwerpen om 14u. Ook dit bezoek is beperkt tot maximaal 20 personen. Inschrijven is dus verplicht via mail op evandriessche.transcom@acv-csc.be en/of via telefoon op 02 549 11 27. Je persoonlijke bedrage voor dit bezoek bedraagt 2,5 € en kan ofwel ter plaatse betaald worden of overgeschreven op rekeningnummer 068-2433536-27. Graag je inschrijving voor 5 juni. Mochten er meer geïnteresseerden zijn dan de 20 maximum toelaatbare, zal nog een andere datum gezocht worden voor dergelijk bezoek.

Centrale

Wij vernamen het overlijden van de heer Jean WICHELER, schoonvader en vader van vriend Marc MODDE en zijn echtgenote Nancy WICHELER. Vriend Marc is administratief medewerker BELANGENGROEP Post. Langs deze weg bieden wij de families VANDEVELDE – LEJOUR, QUIPOR – SCHIETTECATTE, DE SCHUTTER – BERGHMAN, MODDE – WICHELER en VAN UYTVEN – VERSTRAELEN onze oprechte deelneming aan, samen met de verzekering dat wij de overledenen zullen gedenken. De dood en het leven Je zou graag het geheim van de dood willen weten. Maar hoe zul je dat vinden als je er niet naar zoekt in het hart van het leven? De uil, die met zijn nachtogen blind is voor de dag, kan het mysterie van het licht niet ontsluieren. Als je werkelijk de geest van de dood wilt aanschouwen, Open dan je hart wijd voor het lichaam van het leven. Want leven en dood zijn één, Net zoals de rivier en de zee één zijn. Kahlil Gibran


1

jaar

Intersectoraal

10 jaar A C V-Tr a n s c o m !

Deze maand: Jan De Vrieze (boekhouder ACV-Transcom) over de Transcom-familiehappening

In 2011 kan ACV-Transcom terugblikken op reeds 10 jaar enthousiast en constructief syndicalisme. Tijdens dit jubileumjaar duikt Transcom-Info de rijkgevulde foto-archieven van onze centrale in, en tonen wij u maandelijks een uniek beeld uit de jonge geschiedenis van ACV-Transcom. ‘Deze foto werd gemaakt op de familiehappening van ACV-Transcom, mij zie je helemaal rechts. Ook de datum zit nog vers in mijn geheugen: 5 mei 2007. Rond deze periode vierde ACV-Transcom haar eeuwfeest, en we vonden dat dit ook een feest moest zijn voor onze leden. Het moest en zou een evenement worden waar men jaren later nog met de glimlach op zou terugblikken. De voorbereidingen gingen al van start in het najaar van 2006. Al gauw werd er een datum bepaald en een locatie: de zoo van Antwerpen. Op 5 mei 2007 zou de dierentuin ons logo dragen, en enkel voor ons toegankelijk zijn. Eind november liepen de eerste inschrijvingen binnen. Een paar weken later hadden er zich al 2000 mensen ingeschreven, begin januari al 6000. Midden januari heerste er lichte paniek op de centrale, want met meer dan 10.000 inschrijvingen werd de maximumcapaciteit van de zoo ver overschreden. We beseften dan ook dat al onze personeelsleden moesten worden ingeschakeld om het hele evenement vlot te laten verlopen. Er werd een breed gamma aan activiteiten uitgewerkt, gaande van schminkstandjes voor de allerkleinsten, clowns die je in het hele park kon ontmoeten, tot een standje van onze anders-actieven en een fotozoektocht. Alle aanwezigen zouden ook bonnetjes krijgen die ze aan diverse kraampjes konden inwisselen voor een versnapering of een drankje. Op de ochtend van de grote dag waren alle collega’s al vroeg van de partij, net als de stralende zon. Dit was onze dag, de Transcom-dag. De zoo werd overspoeld door onze leden en hun gezin, de catering kon zelfs bijna niet meer volgen. Het personeel was overal zichtbaar aanwezig dankzij ons uniform dat speciaal voor deze gelegenheid werd ontworpen, overal zag je onze groene t-shirts. Kinderen sleepten hun ouders en grootouders van de ene kant van de dierentuin naar de andere kant, overal zag je lachende gezichten. Zoals je ook kan zien op de foto, kreeg ieder kind nog een zakje snoep mee naar huis. Met deze familiehappening zijn we er in geslaagd om onze grote Transcom-familie te laten meegenieten van de festiviteiten rond ons eeuwfeest. ’s Avonds waren we allemaal pompaf, maar zeer gelukkig dat de dag volledig volgens plan was verlopen. Als dank aan de zoo voor de prachtige locatie hebben we dat jaar nog een van hun inwoners gesponsord, de aalscholver.’

V.U. : Marc Van Laethem - Galerij Agora - Grasmarkt 105 - Bus 40 - 1000 Brussel - www.acv-transcom.be Layout en distributie : sa Doneux, Mettet • Druk : Corelio Printing

Transcom 05-2011  

Maandelijks magazine van ACV-Transcom

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you