Page 1

Maart 2013

03 / 2013

INFO

Brussel X

Afgiftekantoor :

Postabonnement


Inhoud Cultuur Sociale bemiddeling in de culturele sector: middel of mythe ?

p. 4

Te l e c o m Hoe verliep je evaluatie? Heb je Belgacom-aandelen? BIPT moderniseert telefooncellen...

p. 10

Diamant Verlenging cao brugpensioen Rustdagen Trouwe leden in de bloemetjes Voordelen en premies

p. 12

Vervoer over de weg Gebruik dagelijks prestatieblad Truckveilig label 2012 Truckrun Turnhout: 15e editie

p. 14

Post BeĂŤindiging arbeidsovereenkomst Nieuw arbeidsreglement Sollicitatieverlof

p. 21

Mobiliteit Cao 104: werkgelegenheidsplannen 45 +

p. 27

Intersectoraal Manifestatie 21 februari: groot succes! Anders-actieven In memoriam en nog veel meer...

p. 28


Edito

Maart 2013

Didier Smeyers, Ondervoorzitter

Katrien Verwimp, Voorzitter

Samen staan we sterk

Eindredactie : Jef Kerremans

Opmaak: Piet Catry Doneux - Mettet

Druk: Corelio Printing

Foto’s : Redactie ACV-Transcom

Op donderdag 21 februari trotseerden meer dan 40Â 000 manifestanten koude voeten en luide bommetjes. We zagen heel veel enthousiaste vakbondsmensen die onze boodschap luid lieten klinken. Met succes, want de manifestatie bleef niet zonder gevolg. Werkgevers en de regering konden dit sterke signaal niet langer negeren. Onder druk van de manifestatie sprak de Kern zich uit over de deelakkoorden van de Groep van 10. Het komt er op neer dat de deelakkoorden van de G10 worden gerespecteerd, zij het met enkele preciseringen/aanvullingen. De verhoging van het vakantiegeld voor gepensioneerden wordt, binnen het budget, uitgebreid tot lagere pensioenen vanaf 2014. De opleidingsverplichting bij tijdelijke werkloosheid gaat door, maar in sterk afgeslankte vorm en buiten de welvaartsvastheid. De reparatie aan de besparingen in de werkloosheid voor ontslagen deeltijdsen met een inkomensgarantie-uitkering (IGU) wordt uitgevoerd, zij het beperkt tot deeltijdsen vanaf een 1/3e-tewerkstelling voor minstens 6 maanden. Bij de verhoging met 2% van de plafonds/ maxima moet voor de eerste drie maanden werkloosheid (aan 65% van het begrensde loon) vermeden worden dat dit hoger kan uitkomen dan het laatste nettoloon. Na lang in het rond kijken maakt de regering eindelijk werk van de werkgroep rond arbeiders en bedienden. Tegen 31 maart 2013 moet een voorstel (in hoofdlijnen) uitgewerkt zijn voor de regering. De Kern heeft bovendien beslist eindelijk een formele procedure op te starten voor het KB dat de loonnorm moet vastleggen bij ontstentenis van akkoord onder sociale partners. Er werd een bemiddelingsvoorstel gepresenteerd aan de sociale partners, uiteraard met de zeronorm: geen verhoging van de loonkost per uur boven index en baremieke verhogingen. We willen benadrukken dat deze loonnorm van belang is voor sectorale onderhandelingen. Positief signaal dat er toch bepaalde marge zou zijn, bijvoorbeeld voor de tweede pensioenpijler. Maar toch: graag wat meer marge, minstens om de levensduurte te kunnen volgen. Over de zevende werf: relance en competitiviteit, is nog geen woord gerept. Nochtans moest die werf tegen 31 maart voorstellen opleveren vanuit de sociale partners zelf. Waaronder ook voorstellen inzake alternatieve financiering van de sociale zekerheid. Als we samen roepen, hebben we een luide stem. Een stem die werkgevers en de regering niet kunnen blijven negeren. De manifestatie van 21 februari is het bewijs dat het ACV druk kan zetten met een positieve uitkomst tot gevolg.


Cultuur Sociale bemiddeling in de cultur ele sec tor: m i d d e l o f m y t h e? In het kader van een opleiding ‘Sociale bemiddeling in organisaties’ van de associatie Sociale Hogeschool Heverlee en de KULeuven1, kreeg ik de vraag een artikel te schrijven over sociale bemiddeling in onze mooie kunstensector. Welk beter verhaal dan het erg bewogen verhaal over een getalenteerde artistieke balletdirecteur en de krachten die spelen in dit soort dossiers. Gezien de huidige fusieperikelen (Ballet-Opera) is het altijd nuttig even achterom te kijken. Een sprookje van ‘de stukgedanste schoentjes’ en ‘de prinses op de erwt’?

Individuele dossiers Net zoals in veel sectoren is sociale bemiddeling nog steeds een nobele onbekende. In de kunstensector is dat niet anders. En onbekend is uiteraard onbemind. Natuurlijk gebeurt er bemiddeling, bijvoorbeeld op het niveau van individuele dossiers. Die ‘bemiddeling’ kadert echter eerder op het niveau van personeelsverantwoordelijken, HR, vakbondsverantwoordelijken en vertrouwenspersonen. Het heeft strikt genomen weinig te maken met – nochtans enkele jaren wettelijk ingeschreven mogelijkheden – een sociale bemiddelaar in te zetten.

Vertrouwenspersoon In het beste geval zijn er vertrouwenspersonen in het bedrijf (lees: culturele instelling) en krijgen dezen een opleiding die aandacht geeft aan de principes van bemiddeling. Ik stel echter vast dat ‘elk voordeel ook zijn nadeel heb’: vertrouwenspersonen kennen uiteraard het bedrijf en de werknemers ter plaatse, omdat ze er dagdagelijks rondlopen. In een aantal gevallen is net dat voordeel ook een nadeel omdat er toch een aarzeling of schroom bestaat om een collega in te schakelen. Zelfs als die een opleiding tot vertrouwenspersoon heeft genoten. Daarom richten mensen zich regelmatig tot de vakbond. En dan soms ook naar een nationaal secretaris: iemand die verder van de culturele instelling staat. Ook dit heeft zijn beperkingen, moet ik ootmoedig erkennen: niet iedereen is gesyndiceerd en niet iedereen wil geloven dat een vak_____

bond zich onafhankelijk, neutraal of ‘meerzijdig partijdig’ kan opstellen. Tot spijt van wie het benijdt gebeurt dat wel degelijk hoor.

Op het niveau van instellingen? Wat als het conflict zich situeert op een niveau tussen instellingen of tussen overheid en instellingen? Een van de aspecten hierbij is de vraag of een culturele instelling in Vlaanderen onafhankelijk is? Als we de politieke beïnvloeding zien in het fusiedossier Ballet en Opera, is het antwoord kortweg neen. Laten we dit dossier ‘Balopera’ van naderbij bekijken. Iedereen in Vlaanderen herinnert zich de beklijvende beelden uit het journaal van 22 oktober 2010. Du jamais vu: een erg geagiteerde, strijdvaardige en geëmotioneerde artistiek leider van het KBvV, (Koninklijk Ballet van Vlaanderen) deelde mee dat ze ontslag nam. Eerst verweet mevrouw Kathryn Bennetts nog cultuurminister Schauvliege eigenlijk niets van kunst te kennen. De beelden gingen de wereld rond en zijn nog steeds te vinden op Youtube (http://bit.ly/9JopFE).

1. http://www.khleuven.be/Studeren-aan-de-KHLeuven/Verder-studeren/Permanente-vorming/Sociaal-agogisch-werk/Sociale-bemiddeling


5

Verwarrende overheid Maar wat verwacht de overheid eigenlijk van de culturele instellingen? Is dat duidelijk en voldoende transparant verwoord? Er bestaan daartoe contracten tussen overheid en gesubsidieerde instellingen, de zogenaamde Beheersovereenkomsten, die uitgebreid beschrijven aan wat de instellingen moeten voldoen. Het is dan ook bijzonder verwarrend om de ene dag de adviseur van de minister, Jan Vermassen, te horen verklaren “Mochten we willen concurreren met de grote Amerikaanse of Russische balletensembles, heb je inderdaad geen zes, maar zeker twaalf miljoen (euro subsidies) nodig”. “Maar dat hoeft niet”, voegt hij er aan toe (Het duet tussen opera en ballet, Caroline van der Veer, RektoVerso nr 49). En een andere dag in het rapport van Transitiemanager Mevr. Savelkoul (aangesteld door de minister) lezen we dat “zonder een fusie de instellingen verder wegglijden naar een provinciaal gebeuren”. En ook staat er nog: “de directie waarborgt de status van de organisatie als een moderne, goed uitgeruste culturele instelling waar toonaangevende producties van wereldklasse worden gerealiseerd en gepresenteerd (Rapport II transitiemanager
Vlaamse Opera – Koninklijk Ballet van Vlaanderen pg 10, 20 Februari 2013)”. Zit (de raadgever van) de minister hier wel op dezelfde golflengte als het Vlaams Parlement? Dat parlement vraagt uitdrukkelijk in een resolutie van 9 februari 2011 “een beleid te voeren dat de kunstinstellingen van de Vlaamse Gemeenschap in staat stelt om hun artistieke werking en uitstraling – in

Vlaanderen, maar ook internationaal – verder te versterken”. Wereldnieuws Mevr. Bennetts’ kritiek was eigenlijk gericht tegen de minister, maar ook tegen haar beleidsnota Cultuur (2009-2014). De nota en bijkomende persmededeling van 22 oktober 2010 gingen uit van grote hervormingen voor een aantal grote Vlaamse instellingen. Zo worden in de visie van de minister het Ballet en de Vlaamse Opera tegen januari 2013 op organisatorisch vlak ondergebracht “onder één management (intendant) en bestuur”. Reacties bleven niet uit. De verontwaardiging was groot. Het bewuste filmpje waarop Mevr. Bennetts te zien is, onder de titel ‘The minister Knows Nothing About Arts’ is duizenden keren aangeklikt op YouTube. Mevr. Bennetts verklaarde: “I am absolutely

outraged at the Minister of Culture, making such ignorant and arrogant decisions. Doing something that she knows nothing about the arts and to think that as an easy fix to put the ballet and the opera (together) to save some money and get away with it”. Het nieuws verscheen zelfs tot in The New York Times. Want als de beleidsvoerders één ding onderschat hadden, was het de internationale erkenning en bekendheid van mevr. Bennetts in de internationale balletwereld. Er volgden heel wat acties: petities, een brief van de dansers aan de minister, een steunbetuiging van choreograaf William Forsythe, een flashmob in de Antwerpse Stadsfeestzaal, enz.


Cultuur

Dovemansoren Helaas waren deze synergie- ofte ondertussen fusieplannen niét op voorhand besproken met de hoofdrolspelers. Dat is uiteraard vragen om conflicten. Wel had ik als vakbondsverantwoordelijke een aantal maanden op voorhand de instellingen gewaarschuwd dat er iets op hen afkwam. Ik had toen ook gepleit dat de instellingen zelf de pen zouden vasthouden om samenwerkingen uit te schrijven, want dat anders anderen (met alle respect voor hun competenties – maar onvermijdelijk minder kennis van zaken gezien niet met beide voeten in het veld) in hun plaats dat zouden doen. Dat bleek een dovemansoproep. Behalve een nota van OIV (Overleg Kunstinstellingen van de Vlaamse Gemeenschap) met de catchy ondertitel ‘Verheven en verweven (De instellingen van de vlaamse gemeenschap, verheven en verweven, Juni 2010), waarin werd voorgesteld om de instellingen onder te brengen bij een comité van de ministers van Cultuur, Toerisme, Onderwijs, Minister-President en een eigen decreet te voorzien voor de instellingen, kwam er geen enkel concreet voorstel op papier van de instellingen om anders en beter met elkaar samen te werken. Na de kritiek van mevr. Bennetts verharde het debat behoorlijk. De finaliteit was voor (het hoofd van) de Administratie (Kunsten en Erfgoed) en voor het Kabinet niet enkel meer een synergieoperatie in de sector, maar ook dat mevrouw Bennetts er uit moest. De toon was gezet en de stellingen ingenomen.

Juridische spelregels Er speelde ook een hele discussie over de term ‘ontslag’. Had mevrouw Bennetts zelf ontslag genomen? Of was ze ontslagen? Het bleek niet evident de juridische wettelijke spelregels zoals ze bestaan in België duidelijk te maken. Een ontslag is de duidelijke wilsuiting van een van beide partijen aan de andere partij om een einde te maken aan een arbeidsovereenkomst. De uitspraak van mevr. Bennetts aan het adres van de minister kan in deze m.i. niet juridisch gecatalogeerd worden als een ontslag, gezien er geen arbeidsovereenkomst bestaat tussen beide partijen. Anderzijds kan de wilsuiting van de minister om een of andere vorm van samenwerking/synergie/fusie te verplichten ook niet gezien worden als een ontslag aan

het adres van mevrouw Bennetts. Men kan het beschouwen als een directe inmenging in het bestuur van het Ballet en Opera, wat beiden zogenaamd onafhankelijke juridische entiteiten zijn (namelijk vzw’s). Maar het komt uiteraard niet een Kabinet of minister toe om de artistieke leider van een vzw te ontslaan. Dat is de bevoegdheid van de Raad van Bestuur. Uiteindelijk werd het contract van 1 finaal bijkomend seizoen aangeboden maar dat weigerde mevr. Bennetts. Dat de beleidsnota en synergie- ofte fusieplannen echter beschouwd werden als een aanval of inmenging in het bestuur van de instelling(en), dat staat buiten kijf.


7

Raden van Bestuur Ondertussen kennen beide instellingen Opera en Ballet sinds een aantal maanden een zogenaamde personele unie Raad van Bestuur. Beide raden hebben dezelfde bestuurders, maar worden elk geleid door een afzonderlijke, eigen voorzitter. We dienen ook te beseffen dat de Raden van Bestuur politiek zijn samengesteld. Inderdaad zijn de leden van de raden volgens de geldende politieke krachtverhoudingen aangeduid. Het is natuurlijk een beetje vreemd op een moment dat ook de minister actief de ideeën propageerde voor ‘Corporate governance voor de cultuursector (goed Bestuur voor Cultuur, Corporate Governance voor de cultuursector, Annick Schramme, Joke Schrauwen, Charlotte

Rommes), vast te stellen dat men aan deze ideeën voorbijgaat bij het samenstellen van de Raden van Bestuur van de grootste culturele instellingen van Vlaanderen. Nochtans is het idee van deze corporate governance wel degelijk een aandachtspunt in de beleidsnota van de minister.

Kritiek op minister Een minister is ook maar een mens natuurlijk. Mevrouw Schauvliege kon niet altijd lachen met de kritiek op haar beleid. Kritiek die zeker in haar beginfase veelvuldig geuit werd. De laatste tijd merkten we een kentering op het veld. Zo slaagde de minister er in om een cultureel samenwerkingsakkoord met Wallonië te sluiten. Er kwam bovendien een Vlaams Intersectoraal akkoord (VIA : http://www.acvcultuur.be/nl/in-

formatie/via-23.html) tussen de sociale partners en de Vlaamse regering. De Vlaamse regering maakte voor de sector van het vermakelijkheidsbedrijf middelen vrij voor kwaliteitsmaatregelen en ook tot verbetering van de koopkracht. Het is jammer dat deze positieve vibe dreigt te verdrinken gezien de manier waarop de fusie Ballet-Opera door de strot van de instellingen geramd wordt. De kritiek zal ongetwijfeld weer aanzwengelen.

Onhandige communicatie Heel dit traject over synergie of fusie wordt gekenmerkt door een hoogst onhandige communicatie. Als we al over communicatie kunnen spreken. Zoals eerder gezegd waren de fusieplannen duidelijk niet op voorhand afgetoetst met de hoofdrolspelers. En tot op de dag van vandaag stellen we vast dat er van beloofde transparantie en nochtans wettelijk voorzien overleg weinig te merken is. De afgelopen weken kregen we weer een mooi staaltje te zien. Ondanks herhaalde vragen van de Ondernemingsraden aan directie, Raden van Bestuur en Kabinet om nu eindelijk de (al dan niet finale) rapporten in verband met de fusie, de uitgangspunten, benchmarks en alle berekeningen te mogen ontvangen gebeurde dat pas – en dan nog slechts gedeeltelijk - na de feiten. De minister vond er namelijk niet beter op dan het tweede (finale) rapport van de Transitiemanager aan de pers te bezorgen, nog voor dit aan de Raad van Bestuur, instellingen zelf of Ondernemingsraden werd bezorgd. Het ontlokte een journalist de uitspraak dat hij dergelijke boertigheid in 15 jaar


Cultuur

niet had mogen meemaken. Het is tezelfdertijd ook een overtreding van de in België bestaande cao’s (collectieve arbeidsovereenkomsten) hierover en de dwingende bepalingen hierrond. Voor een minister die een juridische opleiding genoot en tien jaar aan de Gentse balie werkte, kan dat tellen. Wat zegt de wet? Volgens de ondernemingsradenwet van 20 september 1948, die ook van toepassing is op de vzw’s, en de uitvoeringsbesluiten en in het bijzonder de cao nr. 9 van maart 1972 (artikel 9) moet «in geval van fusie, concentratie, overname, sluiting of andere belangrijke structuurwijzigingen waaromtrent de onderneming onderhandelingen voert, de ondernemingsraad daaromtrent te gelegener tijd en vóór enige bekendmaking ingelicht zal worden; hij zal vooraf daadwerkelijk geraadpleegd worden, onder meer over de weerslag op de vooruitzichten inzake de tewerkstelling van het personeel, de organisatie van het werk en het tewerkstellingsbeleid in het algemeen.” Dit is niet gebeurd. Men kan zich de vraag stellen of het net de bedoeling is om kwaad bloed te blijven zetten bij het betrokken personeel en de instellingen?

Bemiddeling? Op het moment van het conflict waren er nog twee afzonderlijke raden. De raad van het Ballet heeft verschillende malen geprobeerd om olie op de golven te gieten in het conflict met mevrouw Bennetts. Verschillende leden van de Raad van Bestuur organiseerden overleg met de artistieke directeur. Wat voor zover geweten niet is gebeurd, is het organiseren van een echte bemid-

deling. De vraag blijft of partijen daartoe ook bereid waren. Vrij intensieve pendeldiplomatiepogingen werden opgezet. Ik merkte bij deze waardevolle pogingen ook een groot stuk emotionaliteit. Zowel bij de betrokkene zelf, als bij de leden van de Raad van Bestuur die pogingen ondernamen, als bij de betrokken personeelsleden. Mij lijkt dat een onafhankelijke derde hier een rol had kunnen spelen. Ik vraag me af of deze sector gekenmerkt wordt door grotere ego’s en grotere emotionaliteit. Een voorstelling bedenken, creëren, op de planken zetten is uiteraard emotie tot leven wekken. Is de sector in dat opzicht anders omdat wat kunstenaars doen, ze doen – dikwijls letterlijk – met bloed, zweet en tranen? Maakt dat bemiddelen in deze sector des te moeilijker? Of zou dat net makkelijker moeten zijn omdat men ook het hart sneller op de tong heeft? En wie zouden de betrokken ego’s aanvaarden als mediator? Er bestaan nochtans sociale bemiddelaars in de Vlaamse Overheid (http://www.jobpunt. be/cx/att_538468/Fube_soc_bemiddelaar_pub0710.pdf). Hun rol wordt omschreven: “Als facilitator optreden tussen de ministers en het management enerzijds en de syndicale afgevaardigden anderzijds en op vraag van de beleidsdomeinen of de entiteiten, of van de vakorganisaties optreden als sociaal bemiddelaar om een beter begrip voor elkaars standpunten te bevorderen, een betere verstandhouding te creëren.” Natuurlijk, het Ballet en Opera zijn zogezegd geen overheidsinstellingen maar onafhankelijke vzw’s. In de praktijk, zoals eerder uiteengezet, zijn

de instellingen allesbehalve autonoom. De pendeldiplomatie faalde, de vele koffies op verschillende locaties met wisselende gesprekspartners, de diners met minister en cabinettards, de gesprekken en vergaderingen, company meetings, ellenlange telefoons en avondlijk gsmverkeer, het mocht allemaal niet baten. Zolang aan de basisvoorwaarden voor een bemiddeling niet voldaan is, kan een oplossing niet tot stand komen: respect, bereidheid, gelijkwaardigheid van partijen, oplossing die vanuit de betrokkenen zelf dient te komen, noem maar op. Het was er onvoldoende of niet.

Sociale bemiddeling werkt Een externe sociale bemiddelaar is een erkende mediator die werkt volgens de principes van de wet van 21 februari 2005. Bemiddeling wordt omschreven als “een proces van vrijwillig overleg tussen conflicterende partijen, dat wordt geleid door een onafhankelijke derde, die de communicatie vergemakkelijkt en poogt de partijen ertoe te brengen tot een oplossing te komen”. Is men ooit tot de kern van de zaak doorgedrongen in dit conflict? Heeft men ooit de emoties laten benoemen en begrip voor elkaar gefaciliteerd? Ik blijf ervan overtuigd dat wanneer men bemiddeling een kans geeft, dit werkt. Daar waar begrip voor elkaar groeit, groeit verzoening…


9

De nieuwe website v a n A C V -Tr a n s c o m Cultuur staat online

S u r f n a a r w w w . a c v c u l t u u r. b e


Te l e c o m

Hoe verliep jouw e v a l u a t i e? Laat het ons weten! Bij Belgacom verloopt de evaluatie van kaders en verkoopmedewerkers (sales) niet altijd zoals afgesproken. We stellen vaak een totaal gebrek aan respect vast en bovendien hebben sommige evaluatoren lak aan de afgesproken evaluatieprocedure. Voor een kaderlid en verkoopmedewerker is de jaarlijkse evaluatie van nóg groter belang dan voor andere Belgacom-medewerkers. Het resultaat van de evaluatie bepaalt hoeveel hun loonsverhoging zal bedragen. De meeste van deze werknemersgroepen genieten immers geen baremaverhoging. Zij moeten via hun evaluatiescore zo veel mogelijk meritpunten trachten te verwerven. Doordat evaluatieprocedures vaak mislopen, kan dit belangrijke moment in de loopbaan uitdraaien op een menselijk drama.

lijke en daadwerkelijke coaching en begeleiding van alle evaluatoren.

Gouden raad: bereid je voor! We geven ook een gouden raad aan iedereen die geëvalueerd wordt: bereid je grondig voor! Weet je niet hoe dat moet? Dan kan een militant van de vakbond je helpen. Heb je een probleem en/of vragen bij het verloop van je evaluatie? Of zit je met vragen over de aanpak van je evaluator? Laat het ons tijdig weten. Wij helpen je! Hierbij garanderen we alle vertrouwelijkheid. Ook als je geen kader of verkoopmedewerker bent, kan je terecht voor vragen en advies.

Natte vinger Spijtig genoeg stellen we regelmatig vast dat de evaluator onvoldoende aandacht heeft voor de evaluatieprocedure. Hij doet de evaluatie dus op het gevoel, met de zogenaamde ‘natte vinger’. Dat deze evaluatoren veel beroepen uitlokken, zal dan ook niemand verwonderen.

Coaching evaluatoren ACV-Transcom stelt zich daar heel wat vragen bij: zijn deze evaluatoren incompetent? Zijn ze onbekwaam? Hebben ze geen respect voor hun medewerkers? Of zijn ze onvoldoende opgeleid om een correcte evaluatie uit te voeren? Hebben ze misschien te weinig tijd? Staan ze onvoldoende stil bij de gevolgen van de evaluatie voor hun medewerkers? ACV-Transcom pleit daarom eens te meer voor een dege-

Contact opnemen kan altijd via 02/549 07 95 (secretariaat van ACV-Transcom Belangengroep Telecom). Je kan ook onze gewestelijke vrijgestelden contacteren: District 1 (Oost- en West-Vlaanderen): Bernadette Guillemyn (09/265 44 04 of 0479/97 09 95) District 2 (Antwerpen en Limburg): Dirk Callaert (016/29 08 28 of 0478/39 14 44) District 3 (Brussel): Nancy Fonteyn (02 /202 58 47 of 0475/70 63 03) of Fernand Borgez (02/545 69 73 of 0472/90 12 50).


11

BIPT moderniseert BIPT moderniseert telefooncellen, inlichtingendienst en telefoongidsen BIPT gaat de telefooncellen, de inlichtingendienst en de telefoongidsen moderniseren conform de nieuwe bevoegdheden toegewezen met de nieuwe telecomwet van 10 juli 2012. Deze beslissing werd genomen na een analyse van de aspecten van de universele dienst. BIPT benadrukt in een persbericht dat het onderzoek gebeurde in het kader van een analyse die rekening houdt met de huidige marktsituatie, het standpunt van de spelers op de telecommarkt en een internationale vergelijking. Uit deze analyse concludeert BIPT dat de betrokken diensten ruimschoots toegankelijk zijn tegen betaalbare tarieven. Daarom kunnen de universele dienstverplichtingen ter zake worden afgeschaft. Omdat de wet van 10 juli 2012 het BIPT machtigt om voor de openbare betaaltelefoons de universele dienstverplichting op te heffen, heeft het BIPT haar conclusies al geconcretiseerd in een ontwerpbesluit. Voor de inlichtingendienst en de telefoongids schrijft de wet voor dat het opheffen van de universele dienstverplichtingen aan de Koning toekomt na advies van het BIPT. De conclusies van de analyse werden voorgesteld in een ontwerp van advies. Zoals wettelijk bepaald worden het ontwerpbesluit en het ontwerpadvies voor raadpleging voorgelegd aan de sector. De antwoordtermijn is telkens tot en met 29 maart 2013. Meer informatie vind je op de website van het BIPT: www. bipt.be . Bij de belangengroep Telecom van ACV-Transcom zal de werkgroep DIS zich over deze teksten buigen. Heb je suggesties of wil je hieraan meewerken, dan kan je altijd terecht bij je Gewestelijk Vrijgestelde.

Heb je Belgacom-aandelen? Kom dan naar de algemene vergadering. Vorig jaar herkenden we opnieuw verschillende gezichten op de algemene vergadering van aandeelhouders van Belgacom. Aandeelhouders? Klopt, veel leden hebben ooit gebruik gemaakt van de kans om als Belgacom-werknemer aandelen te verkrijgen van hun bedrijf. Waarom zou je niet naar de algemene vergadering van aandeelhouders gaan om daar uit de eerste hand te vernemen hoe de Raad van Bestuur van Belgacom de toekomst van het bedrijf ziet? Uiteindelijk beslist deze groep over uw toekomst, uw werkgelegenheid en uw werkzekerheid!

Wanneer? Woensdag 17 april om 10u Waar? Brussels44Center, Pachecolaan 44, 1000 Brussel. Hoe deelnemen?

Om aan de volgende algemene vergadering te kunnen deelnemen, moet je je wel vooraf inschrijven. In artikel 34 van de statuten vind je hoe je dit doet: “De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de vergadering, met inachtneming van de formaliteiten vermeld in de oproeping en met voorlegging van het bewijs van registratie dat hem door de financiële tussenpersoon, de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling werd overhandigd, aan de Vennootschap dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering.” In de praktijk vraag je aan je financiële instelling om Belgacom binnen de opgegeven termijn op de hoogte te stellen van je voornemen om de algemene vergaderingen bij te wonen. Je vermeldt ook het aantal aandelen waarvoor je aan de stemming wenst deel te nemen. Op 17 april moet je 45 minuten voor de aanvang van de vergadering aanwezig zijn om de inschrijvingsformaliteiten af te handelen. Tijdens deze algemene vergadering heb je zoals iedere andere aandeelhouder de kans om vragen te stellen. Tot dan.


Diamant

Verlenging cao brugpensioen en werkbaar werk 56-plussers Op het Paritair Comité Diamant van 28 februari werden twee belangrijke zaken geregeld. De cao brugpensioen werd verlengd tot eind 2015 en er kwam een principeakkoord rond financiële stimuli en werkbaar werk voor 56-plussers. Om zekerheid te geven rond de eindeloopbaan van werknemers moesten we in de onderhandelingen oog hebben voor twee dingen. Langs de ene kant mensen aan te sporen om langer aan het werk te blijven en langs de andere kant maatregelen nemen om bij ontslag de brugpensioenregeling na een lange loopbaan te verlengen binnen de wettelijke voorwaarden. In die optiek werd de cao brugpensioen op 56 jaar na een loopbaan van 40 jaar verlengd tot 31 december 2015. Er kwam ook een principeakkoord tot strand rond punt 3 van het protocol van akkoord 2011-2012. Dit gaat over de financiële stimuli en werkbaar werk voor werknemers ouder dan 56 jaar. Een cao zal hierover gesloten worden voor de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2015. In de cao staan volgende punten:

a. Bijkomende verlofdagen worden toegekend op basis van effectief gewerkte dagen. Vanaf 100 tot en met 150 effectief gewerkte dagen: + 2 verlofdagen Vanaf 151 tot en met 200 effectief gewerkte dagen: + 3 verlofdagen Meer dan 200 effectief gewerkte dagen: + 4 verlofdagen. Deze dagen worden toegekend op basis van de effectief gewerkte dagen van het voorgaande jaar. b. Het percentage het pensioenfonds voor 56-plussers, die momenteel 2% bedraagt, wordt verhoogd met 6 %. Dit brengt het totaal op 8%. De komende weken wordt de laatste hand gelegd aan deze cao zodat hij midden april kan ondertekend worden op het volgende Paritair Comité. In een volgende editie van Transcom-Info zullen we uitgebreider informeren over dit akkoord. Belangrijk is dat na lange en moeizame onderhandelingen de kogel uiteindelijk door de kerk is!

Rustdagen Diamantnijverheid Werk je in de diamantnijverheid? Dan wordt de arbeidsduurverkorting verleend in de vorm van bijkomende rustdagen. Het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en –handel bepaalt wanneer de rustdagen genomen moeten worden. Dit jaar is dat in de periode van vrijdag 29 maart tot en met vrijdag 5 april. De diamantarbeiders hebben per jaar maximaal recht op 5 collectieve rustdagen + 1 vrij te nemen snipperdag. Op hoeveel rustdagen heb je recht? Maak de som van alle bezoldigde dagen tijdens het vakantiedienstjaar (het vorige kalenderjaar). In onderstaande tabel vind je op hoeveel rustdagen je recht hebt. Van 1 tot 47 bezoldigde dagen

1 rustdag

Van 48 tot 94 bezoldigde dagen

2 rustdagen

Van 95 tot 142 bezoldigde dagen

3 rustdagen

Van 143 tot 189 bezoldigde dagen

4 rustdagen

Meer dan 190 bezoldigde dagen

5 rustdagen


13

Voordelen en premies De arbeiders in de diamantsector kregen de voorbije jaren heel wat nieuwe voordelen: de eenmalige pensioenpremie, de jaarlijkse premie en de anciënniteitpremie. De premies worden hieronder toegelicht.

Eenmalige pensioenpremie Voorwaarden: • Laatste tewerkstelling: arbeider in de diamantsector. • Na je 50ste verjaardag nog effectief 60 dagen in de sector gewerkt hebben. • Bewijs (*) kunnen voorleggen van recht op rustpensioen (*) Dit bewijs is een fotokopie van de brief van RVP blz. 1 (toekenning) en pagina’s waarop de volledige loopbaan vermeld staat. Indien u op pensioen gaat vóór 65 jaar: ook een kopie van het ingevuld document C74 waarin u verzaakt aan uw sociale uitkeringen. Bedrag: 2478,94 euro bruto. Na afhouding van 3,55% voor het RIZIV en 16,66% (KB 25/10/‘02) voor de bedrijfsvoorheffing wordt dit 1993,80 euro netto. De premie wordt uitbetaald door het Intern Compensatiefonds in de loop van de maand januari die volgt op het jaar dat men op rustpensioen gaat. Hoe aanvragen? De aanvraag kan gebeuren door bovenvermelde fotokopies van RVP te bezorgen aan ACV-Transcom Diamant, Lange Herentalsestraat 78, 2018 Antwerpen.

Jaarlijkse premie Heb je recht op de pensioenpremie? Dan ontvang je jaarlijks 74,37 euro. De betaling gebeurt door de Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid rond november/december.

Anciënniteitpremie Wil je een anciënniteitspremie krijgen, dan moet je een minimum aantal jaren in dienst zijn bij dezelfde werkgever. In de cao is dit verwoord als ‘dezelfde technische bedrijfseenheid’. De werkgever moet de premie betalen in de maand die volgt op het bereiken van de voorziene anciënniteit. Perioden en bedragen:

10 jaar 123,95 euro 20 jaar 247,89 euro 30 jaar 495,79 euro 40 jaar 743,68 euro Van deze bedragen wordt 13,07 % RSZ en bedrijfsvoorheffing afgehouden.

Trouwe leden in de bloemetjes Om onze trouwe leden te feliciteren en te bedanken voor hun 35 jaar lidmaatschap, reikte de belangengroep Diamant ook in 2012 een vakbondsgeschenk uit. Als blijk van dank voor het vertrouwen dat zij nog steeds stellen in onze vakbond en zijn werking, ontvingen ze in de loop van het voorbije jaar een mooi geschenk. Wij hopen dat zij nog vele jaren in goede gezondheid van dit geschenk kunnen genieten. Badts Leon, Beerzel - Bogaerts Anita, Herenthout Cannaaerts Magda, Itegem - Cavens Benny, Herenthout - Claes Jozef, Vorselaar - Echelpoels Ludo, Oelegem - Goetstouwers Constant, Deurne -Goossens Cecilia, Lier - Grijp Etienne, Herenthout - Henderickx Liliane, Herenthout - Heylen André, Vorselaar - Heylen Jozef, Vorselaar - Heylen Marleen, Herenthout - Janssens Roger, Wommelgem - Jonckheere Robert, Klerken - Maris Walter, Herenthout - Nuyts Henri, Rijkevorsel - Ordiales Alfonso Romero, Itegem - Peeters Marcel, Hulshout - Schuermans Roger, Kessel - Simons Julien, Grobbendonk - Snyer René, Herenthout - Steemans Henri, Berchem - Van Der Eycken Eduard, Blankenberge - Van Der Keelen Rita, Nijlen - Van Gorp Roger, Kessel - Van Loock Michel, Itegem - Van Uffelen Urbain, Nijlen - Verlinden Marie-Louise, Vorselaar - Verlooy Ludo, Vorselaar - Vermeiren Roger, Nijlen - Verrels Luc, Nijlen - Vets Jozef, Grobbendonk Sta je niet in deze lijst en denk je toch in aanmerking te komen voor dit geschenk? Bezoek dan ons secretariaat (Lange Herentalsestraat 78, 2018 Antwerpen) of contacteer ons via 02/549 11 07 of gtielemans.transcom@acvcsc.be.


Vervoer over de weg Gebruik dagelijks prestatieblad rijdend personeel P C 14 0.0 3 Kijk je prestatiebladen goed na voor je tekent! Het gebeurt soms dat werkgevers hun chauffeurs een rittenblad laten ondertekenen, waarin achteraf fouten blijken te staan. Hou dus zelf nauwkeurig je uren en prestaties bij, zodat je effectief loon naar werken krijgt! Elke werkgever mag zijn eigen rittenblad gebruiken, op voorwaarde dat er een aantal minimumgegevens vermeld zijn. Is dat niet het geval, zijn ze niet geldig. De verplichte vermeldingen zijn onder andere: arbeidstijd, beschikbaarheidstijd, afwezigheidscode, nachturen, verblijfvergoeding,‌ Normaal is je vrachtwagen voorzien van een systeem dat alle gegevens verzamelt (arbeidstijd, beschikbaarheidstijd, rust, aantal kilometers..). Deze gegevens kunnen geprint worden door je werkgever en soms ook door jou. Kijk goed de prestatiebladen na die aangeleverd worden door je werkgever.

Digitale tachograaf Indien je vrachtwagen uitgerust is met een digitale tachograaf, bevinden alle gegevens zich op je bestuurderskaart. De werkgever beschikt dan over een programma om je correcte loon te kunnen uitbetalen. Maar je kan ook zelf, aan de hand van de USB-stick Orditool, al je prestaties en andere informatie lezen en printen (zelfs de overtredingen die je begaan hebt in het kader van de arbeidstijd en de rust). Het enige wat je behalve de stick dan nog nodig hebt, is een kaartlezer.

Belang prestatieblad Het is belangrijk te weten dat deze Orditach-stick het dagelijks prestatieblad niet overbodig maakt. Op je bestuurderskaart staan immers enkel je effectieve prestaties, maar bijvoorbeeld niet de vakantiedagen, recuperatietijd en economische werkloosheid. Zonder deze bijkomende informatie zou de loonberekening met je stick alleen dus foutief zijn. Onze secretariaten zijn uitgerust met een systeem dat exacte loonberekeningen kan maken, op voorwaarde dat onze medewerkers over alle nodige gegevens beschik-

ken, dus zowel over je bestuurderskaart, als over het juist ingevulde prestatieblad. Tip: Teken dus nooit een prestatieblad dat niet correct is ingevuld of dat niet overeenkomt met wat je zelf hebt genoteerd. Wat doe ik als mijn prestatieblad niet klopt? Schrijf op je prestatieblad wat er volgens jou niet juist is en waarom je het niet tekent. Het is dan de werkgever op wie de bewijslast rust, bij betwistingen over het prestatieblad en het loon dat hieruit voortvloeit. Indien je toch hebt ondertekend, is een betwisting quasi onmogelijk !


15

Hierna de verschillende rubrieken die het prestatieblad moet bevatten: Periode: De maand waarop de ingevulde prestaties betrekking hebben De werknemer: Naam en voornaam van de chauffeur Arbeidsstelsel: Dit zal meestal de vijfdagenweek zijn, maar het komt voor dat chauffeurs nog in de zesdagenweek zijn ingeschreven. Dit vind je terug in je arbeidsovereenkomst, arbeidsreglement of op je loonbrief. Is er nergens iets over vermeld, dan gaan we uit van een 5-dagenweek. Functie: De looncategorie waartoe je behoort; dit zijn 1. handarbeider-begeleider bestuurder in opleiding (vergezeld van een ervaren werknemer) 2. bestuurder wagen -7 ton bestuurder besteldiensten (-6 maanden anciënniteit) 3. bestuurder besteldiensten (+6 maanden anciënniteit) bestuurder 7 – 15 ton 4. bestuurder +15 ton, geleed-, ADR- of koelvoertuig koerierdienst/taxibestelwagen Arbeidsregeling: Flexibel of klassiek: dit bepaalt hoe je overuren worden berekend. Je vindt dit terug in je arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement van de onderneming. Als er geen vermelding is over het gebruikte systeem, dan is het klassieke systeem van toepassing.

Firma: Vermeld de correcte gegevens van de firma, zoals vermeld in arbeidsovereenkomst of loonbrief. Als je geen ondernemingsnummer hebt, kan je het RSZ-nummer ook vermelden. Basisrooster: De normaal te presteren uren per dag zoals vermeld in je arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement. Per week is dit voor een voltijdse werknemer 38 of 39 of 40 u. Als het 39 of 40 u per week zijn, dan heb je recht op compensatiedagen. Datum: Iedere dag van de maand vermelden Afwezigheidcode: De reden van je afwezigheid met de juiste code vermelden. Dit kunnen soms meer redenen zijn dan degene die in de laatste kolom staan vermeld. Arbeidtijd: Rijden, laden en lossen, onderhoud aan het voertuig, werkzaamheden betreffende veiligheid van het voertuig en de lading, werkzaamheden rond bestuursrechterlijke verplichtingen (toezicht bij laden en lossen, administratieve formaliteiten bij politie/douane, …) De wachttijden bij laden en/of lossen waarvan de vermoede/verwachte duur overschreden wordt (zie punt 11), tellen ook mee als arbeidstijd. Alle overige tijden van fysieke arbeid in het raam van de arbeidsopdracht worden ook als arbeidtijd beschouwd. Beschikbaarheidtijd: • Andere periodes dan de pauzes, waarbij de chauffeur niet ter plaatse moet blijven maar wel beschikbaar moet zijn voor de werkgever om de rit

of andere werkzaamheden te hervatten. • De tijd die men doorbrengt op trein of boot om het voertuig te begeleiden • Wachttijden aan de grenzen of bij laden/lossen worden vermoed vooraf gekend te zijn als volgt: - 2 uur per laad- en/of losoperatie in het nationaal vervoer - 4 uur per laad- en/of losoperatie in het internationaal vervoer - 2 uur voor de wachttijden aan de grenzen Indien de werkgever voor het vertrek of net voor het begin van een periode een andere verwachte duur meedeelt aan zijn chauffeur (liefst schriftelijk), worden alleen de aangepaste uren beschouwd als beschikbaarheiduren. • De wachttijden ten gevolge van rijverboden • De tijd doorgebracht in de slaapcabine of naast de bestuurder gedurende de rit • De meertijd die een chauffeur nodig heeft van en naar de plaats om zijn voertuig af te halen indien dit niet op de gebruikelijke plaats gestald is • Wachttijden met betrekking tot tolquarantaine of medische aangelegenheden • De tijd aan boord of in de nabijheid van het voertuig om de veiligheid van het voertuig en de goederen te verzekeren maar geen arbeid verricht. • De tijd gedurende welke geen arbeid verricht wordt maar waarin men verreist dat de chauffeur in zijn voertuig of in de nabijheid blijft om de verkeersreglementen na te komen of de verkeersveiligheid te verzekeren.


Vervoer over de weg

De beschikbaarheidtijden (met uitzondering van de treinen booturen) worden betaald aan 99 % van het arbeiduurloon. ! Zijn geen beschikbaarheiduren en worden niet betaald: eetmalen, wettelijke rusttijden, de tijd waarover de chauffeur vrij kan beschikken, en de tijd die de chauffeur zichzelf toe-eigent. Trein- en booturen < 4 uren: De eerste 4 uren per traject bij het vergezellen van het voertuig via trein of boot. Trein- en booturen > 4 uren: De resterende uren per traject aan boord van trein of boot voor trajecten langer dan 4 uur. Alle trein- en booturen worden betaald aan 90 % van het arbeiduurloon. De diensttijd: Voor de berekening van de vergoeding voor overschrijding van de gemiddelde diensttijd is de diensttijd de som van de arbeidstijd + beschikbaarheidtijd, met inbegrip van trein- en boot uren voor trajecten van minder van 4 uren, en met uitzondering van de 8 forfaitaire uren vast verblijf. Verblijfvergoeding A of B: Je duidt dit in de kolom aan met een kruisje • Verblijfvergoeding A: Per begonnen schijf van 24 uren wordt een forfaitaire verblijfsvergoeding toegekend wanneer de chauffeurs uit noodzaak van de dienst verplicht zijn om hun dagelijkse en/of wekelijkse rust te nemen buiten hun woonplaats of buiten de in hun arbeidsovereenkomst voorziene arbeidsplaats. • Verblijfvergoeding B: Het bedrag van de forfaitaire verblijfvergoeding wordt beperkt in de volgende twee gevallen: - voor de eerste dagelijkse rust wanneer de samengestelde diensttijd (arbeid- en beschikbaarheiduren), voorafgaand aan de bedoelde rust, minder bedraagt dan 8 uren en voor zover ze geen deel uitmaakt van een meerdaagse reis. - of wanneer de uithuizigheid minder bedraagt dan 24 u en het slechts 1 dagelijkse rust betreft.

Vast verblijf: Men spreekt van vast verblijf, indien de chauffeur, uit noodzaak van de dienst geen prestaties levert tussen twee dagelijkse rusttijden of tussen een dagelijkse en wekelijkse rusttijd, opgenomen buiten de woonplaats of de voorziene werkplek. De bezoldiging voor zo’n dag van vast verblijf bestaat uit een forfaitair loon van 8 arbeiduren, een complementaire forfaitaire vergoeding voor vast verblijf en een verblijfsvergoeding A. Nachturen: Je hebt recht op een toeslag nachtarbeid als je minimum 5 uren presteert tussen 20 uur en 6 uur en dit enkel in volgende gevallen: • als je minimum 5 opeenvolgende nachten gewerkt hebt • of minstens de helft van de gewerkte dagen in de maand ’s nachts werkt • of als je in een gestructureerd ploegenstelsel werkt. Ploeguren: Alleen van toepassing in bedrijven waar dit is voorzien. Tekst prestatieblad: Lees deze tekst goed alvorens te ondertekenen. Opmerkingen: Hier kunnen zowel de chauffeur als de werkgever opmerkingen noteren met betrekking tot de ingevulde prestaties. Eventueel kan men de reden invullen waarom men weigert het prestatieblad te ondertekenen. Handtekening werknemer: De chauffeur tekent hier als hij akkoord is met de genoteerde prestaties. Uiteraard is deze handtekening bindend en kan er later niet zomaar op terug gekomen worden. Het maakt je mee verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Handtekening werkgever: De werkgever of zijn afgevaardigde tekent hier voor akkoord.

Het is raadzaam om naast je eigen exemplaar van het prestatieblad ook een kopie van je tachograafschijven of prints van je digitale tachograaf te bewaren. Ze zijn ondersteunend aan de prestatiebladen bij eventuele betwistingen. Indien je werkgever toch geen prestatiebladen ter beschikking stelt kan je eventueel bijgevoegd voorbeeld kopiëren of onze nationale infolijn bellen op het nummer (078) 15 15 16.


17

DAGELIJKS PRESTATIEBLAD PC.140.04 - 140.09 Periode van ../../….tot ../../…. Werknemer - naam en nummer : Arbeidsstelsel: 5 dagen/ ander stelsel* Functie :

Datum

Firma: Adres: Plaats:

basis

Afw.

Arbeids-

beschikb

trein-en

totale

trein- en

Verblijfs-

vast verblijf

Nacht-

ploeg-

rooster

code

tijd

tijd

booturen

diensttijd

booturen

vergoeding

buitenland

uren

uren

traject < 4 uren

traject ≥ 4 uren

A

B

C

Afwezigheidscodes

V = jaarlijkse vakantie Z = ziekte AO = arbeidsongeval F = betaalde feestdag KV = klein verlet C = compensatie overuren

Totaal

ADV = arbeidsduurvermindering AT = toegestaan agwezigheid OA = onwettig afwezigheid AV = anciënniteitsverlof EW = economische werkloosheid WO = werkloosheid door overmacht SV = syndicale verplichtingen VaV = vaderschapsverlof - max 7 dagen

Totaal

Totaal

Totaal

Totaal Het gebruik van het dagelijks prestatieblad is verplichtend. De werkgever heeft de verplichting aan zijn werknemer een dagelijks prestatieblad ter beschikking te stellen in tweevoud waarvan één exemplaar voor de werkgever en één exemplaar voor de werknemer bestemd is Voor de berekening van de bezoldiging, evenals voor de vaststelling van de vergoedingen van de werknemers, zijn de contracterende partijen van de arbeidsovereenkomst ertoe gehouden het dagelijks prestatieblad te gebruiken. Dit document wordt door de partijen erkend als het enige instrument naar hetwelk mag teruggegrepen worden in geval van betwisting van de bezoldiging. Indien het exemplaar getekend is door beide contracterende partijen van de overeenkomst, is iedere betwisting ervan onontvankelijk. Betwistingen zijn slechts toegelaten in geval één van de partijen weigert het prestatieblad te ondertekenen. De werkgevers en de werknemers mogen zonder wettige en nauwkeurige reden niet weigeren het voorgelegde prestatieblad te ondertekenen. * schrappen wat niet van toepassing is

Opmerkingen :

Handtekening werknemer

Handtekening werkgever


Vervoer over de weg

“TRUCK VEILIG” l ab el 2 012 tekkeenn,, rste renn oovveers ere d in e k d r a in a k W r “ a a W “ ik zzeekkeerr weeeett ik n a w D n r. a e D g n r. e la g t n a wat la ik w topp ik ssto .” ig oovveerr zzijijnn.” ddaatt zzee vveeililig uytt - co lruy

37 transportbedrijven en 621 vrachtwagenbestuurders behalen “TRUCKVEILIG” label 2012

elss - co lr el

Het gaat om bedrijven en chauffeurs die vorig jaar het “TRUCKVEILIG” charter hebben ondertekend, een initiatief van Vlaams minister Crevits in samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) met de steun van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen. Met dit charter kunnen zowel transportbedrijven als vrachtwagenbestuurders zich aan de hand van een aantal zelfgekozen concrete actiepunten engageren voor een veiliger wegtransport. Na evaluatie van de engagementen bleek dat alle ondertekenaars die een evaluatieformulier invulden, aan de criteria voldeden om als eersten bekroond te worden met het bijzondere “TRUCKVEILIG” label. De uitreiking gebeurde in het kader van de Transport & Logistics Awards 2013 en vond plaats in het Brusselse Tour & Taxis. De allereerste “TRUCKVEILIG” labels werden in ontvangst genomen door Els Neckelbroeck, vrachtwagenbestuurder bij Colruyt Group, Marcel Smets, vrachtwagenbestuurder bij DSS Trans en Gert Snel, algemeen directeur van Snel Logistic Solutions. Zij worden meteen ook de gezichten van de nieuwe campagne rond het “TRUCKVEILIG” charter die dit voorjaar van start gaat. ‘Het wegtransport veilig en vlot laten verlopen blijft een belangrijke uitdaging voor de Vlaamse overheid’, benadrukt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. ‘Wekelijks gebeuren er in Vlaanderen verschillende letselongevallen waarbij vrachtwagens betrokken zijn. Op jaarbasis vallen daarbij een 60-tal doden en meer dan 300 zwaargewonden. Om die cijfers te doen dalen is niet alleen voor de overheid, maar ook voor de transportbedrijven en de individuele vrachtwagenbestuurders een belangrijke rol weggelegd’, vervolgt de minister. ‘Door het “TRUCKVEILIG” charter te ondertekenen, tonen zowel bedrijven en individuele werknemers aan dat ze echt wel werk wil-

V.U. Jan Peumans, Louizastraat 40, 2800 Mechelen

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft op 21 februari de allereerste “TRUCKVEILIG” labels uitgereikt. In totaal behaalden 37 transportbedrijven en 621 vrachtwagenbestuurders het label.

Ik teken voor het leven, u tekent toch ook? Bent u als vrachtwagenchauffeur of bedrijfsleider begaan met verkeersveiligheid? Engageer u dan voor 7 maatregelen uit het TRUCKVEILIG charter en verdien het TRUCKVEILIG label 2013! VooR mEER Info: www.TRUCKVEILIG.BE

For other languages sign on www.truckveilig.be

len maken van een verkeersveiligheidscultuur binnen hun sector. De ondertekenaars gaan concrete engagementen aan én maken zich sterk dat ze die ook effectief naleven. De “TRUCKVEILIG” labels zijn daarvan de bevestiging naar de buitenwereld’, aldus minister Hilde Crevits. Els Neckelbroeck, vrachtwagenbestuurder bij Colruyt Group: ’Veiligheid op de weg is het allerbelangrijkste en daar moeten we allemaal samen aan werken. Er kan nooit genoeg op het belang van verkeersveiligheid gehamerd worden.’ Zelf is Els extra bezorgd om kinderen, die minder zichtbaar zijn vanuit haar vrachtwagen: ’Waar kinderen oversteken, stop ik liever wat langer. Dan ben ik zeker dat ze veilig over zijn.’ Marcel Smets, vrachtwagenbestuurder bij DSS Trans, vult aan: ‘Een dosis geluk heb je altijd nodig. Maar eigenlijk heb je het zelf voor 90% in de hand.’ Marcel onderstreept ook het belang van het materiaal: ’Telkens ik mijn vrachtwagen heb geparkeerd, kijk ik hem kort maar grondig na.’ Gert Snel, algemeen directeur van Snel Logistic Solutions, bevestigt: ’Tijdens de opleiding drukken we onze chauffeurs op het hart dat veiligheid altijd loont. Iedereen moet even stilstaan bij wat er in het “TRUCKVEILIG” charter staat. Het is zo vanzelfsprekend dat het helaas snel vergeten wordt.’ De ondertekenaars werden geëvalueerd door middel van een digitale bevraging, waarbij ze zelf moesten aanduiden


19

en motiveren in welke mate ze zich hebben ingezet om hun engagementen na te komen. De resultaten werden beoordeeld door een onafhankelijke jury onder leiding van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. VSV-woordvoerder Werner De Dobbeleer: ‘Voor alle duidelijkheid, we zijn dus niet op het terrein gaan controleren of de ondertekenaars zich aan de afspraken hebben gehouden. Dat zou in de praktijk ook moeilijk uitvoerbaar zijn gezien het grote aantal deelnemers. We rekenen vooral op het sensibiliserende effect dat van de zelfevaluatie uitgaat. Alle ondertekenaars die de bevraging invulden, blijken concrete stappen te hebben gezet om hun engagementen na te komen, en voldeden dus aan de voorwaarden om het “TRUCKVEILIG” label toegekend te krijgen. Dat is in de eerste plaats een opsteker voor hun imago als vrachtwagenbestuurder of transportbedrijf, maar uiteraard hopen we dat het “TRUCKVEILIG” label op die manier op termijn ook uitgroeit tot een echt kwaliteitskeurmerk voor de transportsector.’ De meerderheid van de werkgevers die het label toegekend kregen, zijn kleine of middelgrote bedrijven. Zij engageren zich bijvoorbeeld concreet om erop toe te zien dat vrachtwagens steeds technisch in orde zijn, dat snelheidsbegrenzers en tachografen correct werken en correct worden gebruikt, en toe te staan dat een chauffeur een rit weigert als de vrachtwagen niet in orde is. De chauffeurs van hun kant hebben het charter meestal collectief ondertekend, via het bedrijf waar ze in dienst zijn. De chauffeurs engageren zich het vaakst om de ver-

keersregels goed te kennen en toe te passen, rustig, anticiperend en zuinig te rijden met aandacht voor kwetsbare weggebruikers, en deel te nemen aan veiligheidsopleidingen. Met de toekenning van de eerste “TRUCKVEILIG” labels is dit verkeersveiligheidsproject nog niet aan zijn einde, integendeel. Dit voorjaar start een nieuwe campagne om vrachtwagenbestuurders en transportbedrijven aan te moedigen om het “TRUCKVEILIG” charter te ondertekenen, of hun engagement van vorig jaar te hernieuwen en concreet verder te zetten. De VSV krijgt daarvoor de medewerking van de Vlaamse overheid, Febetra,

Transport en Logistiek Vlaanderen, UPTR, de Belgische Transportarbeidersbond, ACV-Transcom, TVM en Colruyt. Het “TRUCKVEILIG” charter ondertekenen kan online op www.”truckveilig”.be, maar om nog meer vrachtwagenbestuurders te bereiken komt er ook een gedrukte versie. In het najaar start dan een nieuwe evaluatieronde, de toekenning van de tweede reeks “TRUCKVEILIG” labels is voorzien voor begin 2014. De volledige lijst met laureaten is beschikbaar op http://www.”truckveilig”. be/laureaten-2012-2


V oe C eurl vt u ur over de weg

Tr u c k r u n i n Tu r n h o u t : 15 e e di tie Op 24 en 25 mei 2013 gaat de Truckrun voor de 15e keer door in Turnhout. Meer dan 14 jaar geleden kreeg het idee vorm om voor de anders-validen uit de regio iets speciaals te doen. Gedurende de voorbije jaren groeide het aantal sponsors, chauffeurs en andere vrijwilligers. De opbrengst gaat ook in stijgende lijn. Wij geven een greep uit het programma: • Vrijdagavond 24 mei: muzikale showvond met optreden van Kids on the dancefloor, Swoop, Christoff, Lindsay, Marianne Berger en de Romeo’s. • Zaterdag 25 mei: stoet met vrachtwagens op de Kempense wegen. Vlaamse kermis op het feestterrein, weide autokeuring (veedijk Turnhout). De opbrengst van deze truckrun zal dit jaar geschonken worden aan Muylenberg in Turnhout, MPI De Mast in Kasterlee en GIBLO Scholengemeenschap in Beerse. Wil je nog meer info : www.truckrunvoorkinderen.be. Ga eens een kijkje nemen en steun dit prachtige initiatief.

Uurlonen garagepersoneel verhuis, speciale diensten en autocar Ingevolge een indexatieaanpassing in de sector metaal zijn de lonen van het garagepersoneel in de sectoren verhuis, speciale autobusdiensten en autocar gestegen met 2.08% vanaf 1 februari 2013 (bedragen in euro) CATEGORIEEN 38 u/week 39u/week A.1 11,85 11,64 A.1.1 - A.1. met 10 jaar anciënniteit in de onderneming 12,39 12,08 A.1.2 - A.1. met 20 jaar anciënniteit in de onderneming 13,01 12,68 A.2 12,39 12,08 A.2.1 - A.2. met 10 jaar anciënniteit in de onderneming 13,01 12,68 A.2.2 - A.2. met 20 jaar anciënniteit in de onderneming 13,63 13,29 B.1 13,63 13,29 B.2. 14,37 14,01 C.1 15,12 14,74 C.2 15,86 15,96 D.1 16,60 16,19 D.2 17,35 16,98


P oo sbti l i t e i t M

21

Beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur door opzegging Eén van de vormen van ontslag is de opzegging waarbij een partij eenzijdig haar wil te kennen geeft aan de andere partij dat zij zich na verloop van een bepaalde termijn niet meer gehouden acht door de bestaande arbeidsovereenkomst. De opzegging is gebonden aan strikte vormelijke en inhoudelijke voorwaarden. Ze is een eenzijdige rechtshandeling die definitief en onherroepelijk is. De opzeggingstermijn is de termijn die verloopt tussen de aanvang van de opzeggingsperiode en het einde van de arbeidsovereenkomst. Gedurende de opzeggingstermijn blijft die overeenkomst bestaan. Alle rechten en verplichtingen van de partijen blijven tijdens die termijn onverminderd van kracht. De werkgever is derhalve verplicht zijn werknemer te laten werken in dezelfde functie tegen dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden gedurende de volledige duur van de opzegging. De eenzijdige wijziging van essentiële arbeidsvoorwaarden kan tijdens de opzeggingstermijn worden ingeroepen als contractbreuk. Dit geldt ook voor de eenzijdige vrijstelling van prestaties. De partijen kunnen echter onderling overeenkomen dat tijdens de opzeggingstermijn geen prestaties moeten worden geleverd terwijl het loon op de gewone vervaldagen wordt doorbetaald. Een ondubbelzinnige afspraak over de financiële kant van de vrijstelling van prestaties is in zo’n geval niet onbelangrijk. De opzeggingstermijn loopt dan gewoon verder omdat het geen verbreking betreft. Een akkoord over de vrijstelling van prestaties houdt niet noodzakelijk een akkoord over de opzeggingstermijn in. Op straffe van nietigheid moet de opzegging individueel en schriftelijk worden gegeven. Dit individueel geschrift kan slechts geldig aan de tegenpartij worden bezorgd op één van manieren die de Arbeidsovereenkomstenwet uitdrukkelijk bepaalt. Een opzegging die uitgaat van de werkgever kan slechts rechtsgeldig geschieden via een aangetekende brief of een gerechtsdeurwaardersexploot. Indien de opzegging geschiedt door de werknemer, dan kan dit ook rechtsgeldig gebeuren via de afgifte van een opzeggingsbrief. Er zijn drie manieren van kennisgeving van de opzegging

1. Afgifte van een opzeggingsbrief De kennisgeving van de opzegging kan door de werknemer gebeuren door de afgifte van een geschrift aan de werkgever. Een dubbel hiervan wordt door de werkgever getekend voor ontvangst. De handtekening op het duplicaat is niet alleen een bewijs dat de brief ontvangen werd maar is ook een formaliteit die op straffe van nietigheid is voorgeschreven. Indien de werkgever het duplicaat niet voor ontvangst ondertekent, is de opzegging dus nietig en dient naar een van de andere wijzen van kennisgeving te worden gegrepen (zie hieronder). De kennisgeving via de afgifte van een opzegbrief heeft onmiddellijk uitwerking, dit wil zeggen dat de betekening wordt geacht plaats te hebben op de dag van de afgifte.

2. Exploot van een gerechtsdeurwaarder Deze vorm van kennisgeving heeft uitwerking de dag dat het exploot wordt afgegeven. Het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder kan aangewezen zijn indien de geadresseerde weigert het duplicaat van de afgegeven opzeggingsbrief voor ontvangst te ondertekenen of wanneer men de termijn van drie werkdagen die geldt bij kennisgeving door een aangetekende brief wil vermijden.

3. Aangetekende brief Wanneer de opzegging op deze manier wordt betekend, heeft deze uitwerking de 3e werkdag na de datum van de verzending (de postdatum is bepalend), ook al was de geadresseerde afwezig of haalde hij de aangetekende brief niet af. De opzeggingstermijn zelf kan bijgevolg ten vroegste ingaan de dag na de derde werkdag na de verzending. De aangetekende brief moet (uiteraard) naar het juiste adres worden verzonden. Dat is het adres dat de werknemer aan de werkgever als zijn verblijfplaats heeft opgegeven. Werkdagen zijn alle dagen behalve de zon- en feestdagen, dus ook gewone inactiviteitsdagen of vakantiedagen.

Inhoud van de opzeggingsbrief De kennisgeving van de opzegging dient het begin en de


Post

duur van de opzeggingstermijn te vermelden. Aangezien die termijn kan worden geschorst (bv in geval van arbeidsongeval, zwangerschap en bevalling, jaarlijkse vakantie, enz …) kan de arbeidsovereenkomst nog langer in stand worden gehouden en hoeft dus geen einddatum van de opzeggingstermijn te worden vermeld. De duur van de opzeggingstermijn die in de opzeggingsbrief is vermeld is onherroepelijk. Enkel in onderling akkoord kan de betekende opzeggingstermijn worden verlengd. De opzeggingsbrief moet ondertekend zijn door wie de opzegging geeft en moet ook worden gedateerd.

Nietigheid van een opzegging De nietigheid van de opzegging tast de geldigheid van het ontslag niet aan (die immers niet van bepaalde vormen afhangt). Wanneer de opzegging nietig is, is de arbeidsovereenkomst onmiddellijk beëindigd. Geeft de werkgever een ongeldige opzegging, dan kan de werknemer de nietigheid niet dekken en blijft de opzegging dus geldig. Door de onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal een opzeggingsvergoeding verschuldigd zijn. Gaat de ongeldige opzegging uit van de werknemer dan kan de werkgever de nietigheid dekken en kan hij de opzegging uitdrukkelijk of impliciet aanvaarden als zijnde geldig. Dit is dus geen verplichting. Aanvaardt hij de opzegging niet, dan is het een onregelmatige beëindiging door de werknemer die recht geeft op een opzeggingsvergoeding voor de werkgever.

Ingangsdatum van de opzeg- • de anciënniteitstermijn niet wordt onderbroken wanneer de werknemer de gingstermijnen De opzeggingstermijn voor arbeiders gaat in de maandag die volgt op de week waarin de opzegging werd betekend. Voor bedienden begint de opzeggingstermijn te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op die waarin de opzeggingstermijn werd betekend.

Anciënniteit De omvang van opzeggingstermijnen of –vergoedingen hangt onder meer af van de anciënniteit die de werknemer verworven heeft op het ogenblik dat de opzegging ingaat. Anciënniteit heeft betrekking op de periode dat de werknemer in dienst was bij dezelfde onderneming en moet ononderbroken zijn. Concreet betekent dit dat de anciënniteit loopt zolang de werknemer verbonden is met de onderneming in het kader van een op een gezagsrelatie gebaseerde arbeidsverhouding. Daaruit volgt dat : • achtereenvolgende arbeidsovereenkomsten zonder onderbreking met dezelfde werkgever moeten worden samengeteld; • het geen belang heeft dat de voorgaande overeenkomst met een opzeggingstermijn werd beëindigd door de werkgever; • de vroegere statutaire tewerkstelling als statutaire ambtenaar in aanmerking komt voor de bepaling van de anciënniteit; • deze opzeggingstermijn zelfs mee moet worden ingerekend in de anciënniteit;

arbeidsovereenkomst door opzegging beëindigt maar in de loop van die opzeggingstermijn een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt gesloten; • de anciënniteit doorloopt ongeacht het feit dat het statuut van de werknemer wijzigt van arbeider in bediende of van voltijds werknemer naar deeltijds werknemer; • ook de schorsingen in de uitvoering van de arbeidsovereenkomst de anciënniteit niet onderbreken en zelfs moeten meegerekend worden, ongeacht het feit of het om wettelijke dan wel conventionele schorsingsoorzaken gaat; • het voltijds of deeltijds karakter van een tewerkstelling irrelevant is voor de opbouw van de anciënniteit. Voor contracten van vóór 1 januari 2012 telt bij indiensttreding bij bpost (= de gebruiker) de periode van tewerkstelling als uitzendkracht bij bpost niet mee voor het bepalen van de anciënniteit. Voor de contracten vanaf 1 januari 2012 kan onder bepaalde voorwaarden een vroegere tewerkstelling als uitzendkracht voor maximum 1 jaar meetellen als anciënniteit voor de berekening van de door bpost in acht te nemen opzeggingstermijn : • een ononderbroken tewerkstelling als uitzendkracht bij bpost (als gebruiker); • de indiensttreding bij bpost moet plaatsvinden uiterlijk de 7e kalenderdag na het einde van het laatste uitzendcontract; • de functie uitgeoefend bij bpost is identiek als deze die als uitzendkracht werd uitgeoefend.


23

Duur van de opzeggingstermijn : nieuwe wettelijke bepalingen Het interprofessioneel akkoord 2011-2012 verlengt niet enkel de opzeggingstermijnen voor arbeiders maar voorziet ook in een inkorting van die termijnen voor bepaalde bedienden. Een nieuwe ontslagregeling werd bij wet van 12 april 2011 in de arbeidsovereenkomstenwet ingevoerd. Deze geldt echter enkel voor de werknemers van wie de uitvoering van het arbeidscontract een aanvang neemt ten vroegste op 1.1.2012. Voor de werknemer die al vóór die datum in dienst was bij dezelfde werkgever blijven de oude ontslagregels van toepassing op voorwaarde dat tussen de eerste en de tweede arbeidsovereenkomst geen onderbreking is van meer dan 7 kalenderdagen. Indien die onderbreking korter is dan 7 kalenderdagen zijn de nieuwe regels niet van toepassing. Door het arrest van het Grondwettelijk Hof van 7 juli 2011 moet het eenheidsstatuut arbeiders-bedienden tegen 8 juli 2013 een feit zijn. Deze ophefmakende beslissing maakt dat er zich op korte termijn nog wijzigingen op dat vlak zullen voordoen. Er dient dus een duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen de duur van de arbeidsovereenkomst waarvan de uitvoering begonnen is vóór 1.1.1012 en deze begonnen vanaf 1.1.2012.

Arbeiders bij bpost

De duur van de opzeggingstermijn is afhankelijk van wie de opzegging geeft en van de anciënniteit van de arbeider, verworven op het ogenblik waarop de opzegging ingaat. Bij bpost gelden de volgende opzeggingstermijnen : • uitvoering van de arbeidsovereenkomst begonnen vóór 1.1.2012 Anciënniteit arbeider

Opzegging door

Opzegging door

bpost

arbeider

< 6 maanden

28 kalenderdagen

14 kalenderdagen

≥ 6 maanden en < 5 jaar

35 kalenderdagen

14 kalenderdagen

≥ 5 jaar en < 10 jaar

42 kalenderdagen

14 kalenderdagen

≥ 10 jaar en <15 jaar

56 kalenderdagen

14 kalenderdagen

≥ 15 jaar en 20 jaar

84 kalenderdagen

14 kalenderdagen

vanaf 20 jaar

112 kalenderdagen

28 kalenderdagen

• uitvoering van de arbeidsovereenkomst begonnen vanaf 1.1.2012 Anciënniteit arbeider

Opzegging door

Opzegging door

bpost

arbeider

< 6 maanden

28 kalenderdagen

14 kalenderdagen

≥ 6 maanden en < 5 jaar

40 kalenderdagen

14 kalenderdagen

≥ 5 jaar en < 10 jaar

48 kalenderdagen

14 kalenderdagen

≥ 10 jaar en < 15 jaar

64 kalenderdagen

14 kalenderdagen

≥ 15 jaar en < 20 jaar

97 kalenderdagen

14 kalenderdagen

vanaf 20 jaar

129 kalenderdagen

28 kalenderdagen

Bij arbeiders die minder dan 6 maanden ononderbroken in dienst zijn, kan de arbeidsovereenkomst afwijken van de duur en de ingangsdatum van de opzeggingstermijnen. Evenwel mag de door de werkgever in acht te nemen opzeggingstermijn niet korter zijn dan 7 dagen en de termijn die de arbeider moet naleven, mag niet langer zijn dan de helft van de termijn die is overeengekomen ingeval de werkgever opzegt.


Post

Bedienden bij bpost De duur van de opzeggingstermijn verschilt voornamelijk naargelang van de opzegging uitgaat van bpost of de bediende, het loon en de anciënniteit van de bediende. Wat de duur van de opzeggingstermijnen betreft maakt de arbeidsovereenkomstenwet een onderscheid tussen lagere en hogere bedienden. • begin van uitvoering van de arbeidsovereenkomst vóór 1.1.2012 Lagere bedienden (bruto jaarloon lager dan 32 254 euro) De opzeggingstermijn die bpost moet respecteren bedraagt ten minste 3 maanden per begonnen anciënniteitsperiode van 5 dienstjaren. De opzeggingstermijn die de lagere bediende moet respecteren, bedraagt in principe de helft van wat bpost zou moeten naleven. Het absolute maximum is echter vastgesteld op 3 maanden. Anciënniteit

Opzegging door bpost

Opzegging door bediende

< 5 jaar

3 maanden

1,5 maand

≥ 5 jaar en < 10 jaar

6 maanden

3 maanden

≥ 10 jaar en < 15 jaar

9 maanden

3 maanden

≥ 15 jaar en < 20 jaar

12 maanden

3 maanden

≥ 20 jaar en < 25 jaar

15 maanden

3 maanden

≥ 25 jaar en < 30 jaar

18 maanden

3 maanden

≥ 30 jaar en < 35 jaar

21 maanden

3 maanden

≥ 35 jaar en < 40 jaar

24 maanden

3 maanden

≥ 40 jaar tot 45 jaar

27 maanden

3 maanden

Hogere bedienden (bruto jaarloon hoger dan 32 254 euro) De opzeggingstermijn moet worden vastgelegd hetzij bij overeenkomst tussen bpost en de bediende, ten vroegste op het ogenblik dat de opzegging wordt gegeven, hetzij door de rechter. Deze regel is enkel dwingend recht ter bescherming van de bediende. Concreet houdt dit in dat bpost er zich vóór de opzegging geldig toe kan verbinden een lan-

gere opzeggingstermijn na te leven. Gaat de opzegging uit van bpost, dan mag de overeengekomen opzeggingstermijn niet lager zijn dan die geldt voor lagere bedienden Vanaf het ogenblik dat de bediende kennis neemt van de opzegging door bpost kan hij evenwel een lagere termijn dan de wettelijke minimumtermijn overeenkomen. Wanneer geen overeenkomst over de opzeggingstermijn kan worden bereikt, moet de rechter de termijn vastleggen indien de bediende niet akkoord gaat met de eenzijdig door de werkgever bepaalde opzeggingstermijn. De rechter zal de opzeggingstermijn vaststellen op basis van de theoretische kans die de bediende op het moment van het ontslag heeft om spoedig een aangepaste en gelijkwaardige betrekking te vinden rekening houdend met zijn anciënniteit, leeftijd, functie en loon. In de praktijk wordt de formule Claeys (voorlopig nog) door de meeste rechtbanken als richtlijn gebruikt voor de vaststelling van de opzeggingstermijnen voor hogere bedienden. Wanneer de opzegging uitgaat van de hogere bediende zal de rechter eveneens de knoop doorhakken wanneer geen akkoord tussen bpost en de bediende kan worden bereikt over de duur van de opzeggingstermijn. De maximumtermijn die de rechter kan vastleggen bedraagt 4,5 maanden. Hoogste bedienden (bruto jaarloon boven 64 508 euro) De bepalingen voor de bedienden vermeld onder punt b) hierboven zijn van toepassing, m.a.w een overeenkomst over de opzeggingstermijn kan in principe ten vroegste op het ogenblik van de opzegging worden gesloten. Maar de opzeggingstermijn die bpost als werkgever in acht moet nemen tegenover deze categorie bedienden kan reeds bij de aanwerving worden overeengekomen. Vereisten zijn wel dat : • de uitvoering van de arbeidsovereenkomst een aanvang heeft genomen na 1 april 1994; • de bediende reeds bij zijn indiensttreding een jaarloon had van € 64.508; • de overeenkomst wordt gesloten ten laatste op het ogenblik van de indiensttreding; • de overeengekomen termijn niet korter is dan 3 maanden per begonnen anciënniteitsschijf van 5 jaar.


25

Wanneer de opzegging uitgaat van de hoogste bediende bedraagt de maximumtermijn die door de rechter kan worden vastgelegd, 6 maanden. • begin van uitvoering van de arbeidsovereenkomst vanaf 1.1.2012 Lagere bedienden Er wijzigt niets ten opzichte van vroeger (zie punt a hierboven). Hogere bedienden (bruto jaarloon hoger dan € 32.254) De opzeggingstermijnen werden als volgt aangepast : Anciënniteit

Opzegging door bpost

Opzegging door bediende

< 3 jaar

91 kalenderdagen

45 kalenderdagen

≥ 3 tot < 4 jaar

120 kalenderdagen

45 kalenderdagen

≥ 4 jaar en < 5 jaar

150 kalenderdagen

45 kalenderdagen

≥ 5 jaar en < 6 jaar

182 kalenderdagen

90 kalenderdagen

≥ 6 jaar tot < 10 jaar

30 dagen per begon-

90 kalenderdagen

nen jaar anciënniteit (bv 6 jaar = 210 kalenderdagen) ≥ 10 jaar tot < 15 jaar

135 kalenderdagen

Vanaf 15 jaar

135 kalenderdagen maar 180 kalenderdagen voor de hoogste bedienden (bruto jaarloon meer dan € 64.508)

Er kan niet (meer) worden afgeweken van deze opzeggingstermijnen die door de werkgever bpost in acht moeten worden genomen.

Nieuw arbeidsreglement bpost, ACV-Transcom keurt aanpassingen niet goed Bpost stuurde op 7 februari 2013 een brief naar elk personeelslid om de aanpassing van het arbeidsreglement mee te delen. Het dossier werd ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van het Paritair Comité van 31 januari 2013 en haalde er de vereiste 2/3de meerderheid van de stemmen. ACV-Transcom stemde evenwel NEEN ACV-Transcom keurde de aanpassingen aan het arbeidsreglement af. Maar waarom juist? • Via dit arbeidsreglement geeft bpost zichzelf de mogelijkheid om een zo ruim mogelijke flexibiliteit in te voeren. • De 30 procent dynamische diensten bij Transport worden in functie van de behoeften georganiseerd: er kan dus ongetwijfeld een ongelijkheid tussen de verschillende transportentiteiten over het hele land worden gecreëerd. • Het evenwicht tussen het privéleven en het werk zal voor de vervangers op de dynamische diensten moeilijk te verzoenen vallen. • RSS kan het tijdsbestek van 10u30 overschrijden indien “dit absoluut vereist is voor de dienst”. Voor de andere units geldt die mogelijkheid bij overschrijding van het tijdsbestek van 12 uur; deze bepalingen in het arbeidsreglement zetten de deur wagenwijd open op dat vlak. • In de artikels rond het welzijn op het werk wordt geen woord gerept over de sociale voorzieningen in de Transitpunten. • Bpost heeft beslist om geen afschrift van het herziene arbeidsreglement aan de werknemers te overhandigen. Werknemers moeten een afschrift aanvragen bij het HRCC of hun hiërarchische verantwoordelijke. Het is ook beschikbaar op het HR&O-intranet. Nochtans bepaalt artikel 15 van de arbeidsreglementenwet van 8 april 1965 dat de werkgever een afschrift van het arbeidsreglement aan elke werknemer moet geven. Is dit arbeidsreglement dan wel bindend?


Post Sollicitatieverlof bpost: loonbehoud tijdens zoektocht ander werk Een contractuele werknemer die tijdens zijn opzeggingstermijn afwezig is om te zoeken naar een andere job, behoudt zijn loon. Dit is ook van toepassing op de deeltijds tewerkgestelde werknemers, maar dit in verhouding tot de duur van hun arbeidsprestaties. Dit recht op afwezigheid geldt voor de baremiek contractuelen, de niet-baremiek contractuelen en de hulppostmannen. Arbeiders: Arbeiders mogen tijdens de opzeggingstermijn één- of tweemaal per week afwezig zijn op voorwaarde dat de totale duur van die afwezigheden niet meer bedraagt dan één arbeidsdag per week. Indien de opzeggingstermijn korter is dan zeven dagen (bij toepassing van een overeenkomst bedoeld in artikel 60 van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 - “Voor werklieden die minder dan zes maand ononderbroken in dienst van dezelfde onderneming zijn, kan de overeenkomst van artikel 59 afwijken doch de door de werkgever in acht te nemen termijn mag niet korter zijn dan zeven dagen. De opzeggingstermijn die de werkman moet in acht nemen, mag de helft niet overschrijden van de termijn die is overeengekomen ingeval de werkgever opzegt.” ) mag slechts een halve arbeidsdag per week worden verlet. Lagere bedienden: Lagere bedienden mogen gedurende de opzeggingstermijn eveneens één- of tweemaal per week afwezig zijn en de totale afwezigheid per week mag niet meer dan een volledige arbeidsdag bedragen.

Hogere bedienden: Hogere bedienden genieten dezelfde regeling tijdens de laatste zes maanden van de opzeggingstermijn. Voordien mogen zij slechts één halve dag per week afwezig zijn. Het spreekt voor zich dat de werknemer alleen maar gebruik mag maken van dit recht om ander werk te zoeken. Dit verlof kan je niet enkel gebruiken om in te gaan op een werkaanbod, maar ook om te solliciteren, te telefoneren, advertenties in kranten of op intranet door te nemen, brieven te schrijven enzovoort. De werknemer moet niet aantonen dat hij die afwezigheden gebruikt waarvoor ze bestemd zijn. Als de werkgever vermoedt dat de werknemer geen correct gebruik maakt van het sollicitatieverlof, moet hij zelf bewijzen dat de werknemer die afwezigheid niet gebruikte om ander werk te zoeken. Bestaat er tussen de werkgever en werkgever geen akkoord over het vastleggen van de dagen die voor de werknemer een bevredigende oplossing oplevert, mag de werknemer het tijdstip van die afwezigheden zelf kiezen. Die keuze mag geschieden in het zuivere belang van de werknemer.


Mobiliteit

Cao 10 4: werkgelegenheidsplannen 45+ Op maandag 25 februari vond er in de Pletinckxstraat in Brussel een studiedag plaats over cao 104. ACV-Transcom was aanwezig, samen met vierhonderd andere militanten. Je kan het niet ontkennen: het leeft op de werkvloer! Wat is nu die Collectieve Arbeidsovereenkomst 104? Op 27 juni 2012 keurde de Nationale Arbeidsraad de cao 104 goed in verband met de werkgelegenheidsplannen, die bedrijven in de privésector met meer dan twintig werknemers verplicht om een werkgelegenheidsplan 45+ op te maken. De aanzet hiertoe werd gegeven door het regeerakkoord van 1 december 2011, waarin is bepaald dat de ondernemingen via het sociaal overleg een concreet plan moeten maken om het aantal werknemers van 45 jaar en ouder te behouden of te verhogen. De sociale partners achten het noodzakelijk dat in de ondernemingen een dynamiek op gang wordt gebracht om het aantal oudere werknemers te behouden. De cao verplicht de instellingen en bedrijven het plan ter bespreking voor te leggen aan de Ondernemingsraad, het CPBW of de Syndicale Delegatie. Dit plan wordt opgesteld voor één of meerdere jaren, maar dient wel jaarlijks geëvalueerd te worden in de OR, CPBW of SD. Wat is hier nu voor ons positief aan? De inspanning om langer te werken komt hierdoor niet alleen maar van de werknemerszijde. Ook de werkgevers moeten inspanningen leveren om mensen langer in dienst te houden. Dit betekent in de praktijk dat er eindelijk ook aandacht moet komen voor de kwaliteit van de arbeid. Tot nu toe, als er gesproken werd over positieve acties ten voordele van de vijfenveertig plussers en het toekennen van eventuele voordelen, blokte de werkgever dit steeds af met het argument dat dit onmogelijk was wegens discriminatie van de niet-45-plussers. Dit argument wordt door deze cao ontnomen: er wordt nu juist gevraagd om ‘positief te discrimineren’. Hans Vanden Berghe, militant bij Thomas Cook Airlines, was aanwezig op de studiedag. We vroegen hem naar zijn gedachten over cao 104. “Deze cao is een lichtpunt in de duisternis na de strenge pensioenhervorming in de luchtvaart en creëert zeker een aantal mogelijkheden. Nu is het aan ons, de syndicale delegatie, om in

27

Hans Vanden Berghe

dit kader dat door de wetgever geschapen werd de mogelijkheden minutieus te onderzoeken en ze te grijpen waar mogelijk.” Zullen de maatregelen voor 45 plussers niet nadelig zijn voor de jongere collega’s? “Alhoewel we, zeker in de beginfase, ernaar zullen streven om positieve acties ten voordele van de vijfenveertig plussers in dit werkgelegenheidsplan te krijgen, hoeven de jongere collega’s niet te vrezen dat deze cao voor hen alleen maar een verzwaring van hun arbeidsomstandigheden zal betekenen. Het is zeker niet ten koste van de jongere collega’s dat de 45-plussers deze cao zullen invullen. Integendeel: de geest van deze cao situeert zich in de regeringsmaatregelen van Di Rupo (11 december 2011) en de programmawet van 29 maart 2012, waarbij er van iedere werknemer in België gevraagd wordt om langer te werken. Voor het vliegend personeel betekent dit concreet 10 jaar langer vliegen (tot de leeftijd van 65 jaar in plaats van 55 jaar zoals voorheen). De politici beseffen natuurlijk ook wel dat deze tien jaar langer vliegen niet haalbaar zijn, indien de arbeidsomstandigheden niet aangepast worden. Daarom deze cao 104 die een aanzet moet geven om ‘werkbaar werk’ te creëren, dat mensen inderdaad in staat stelt om deze job tien jaar langer uit te voeren.” Welke mogelijkheden zie jij in de cao voor 45plussers in de luchtvaart? “In de tekst van de cao zelf worden er een aantal actiegebieden opgesomd, waarvan de werkgever er een of meerdere kan overnemen. Punt 5 in deze lijst betreft de mogelijkheid voor een aanpassing van de arbeidstijd en arbeidsomstandigheden. Voor wat betreft het vliegend personeel, denk ik wel dat we ons op langere termijn hier dienen op toe te spitsen. Zoals er nu gevlogen wordt, vooral in het zomerseizoen, kan niemand een dergelijke carrière gedurende 45 jaar volhouden. En aangezien het nu net de bedoeling is van de cao om de Belgische doelstelling, in het kader van de Europa-2020-strategie, een arbeidsparticipatiegraad van 50% voor oudere werknemers van 55 tot 65 jaar te bereiken, en de lasten hiervoor niet alleen bij de werknemers, maar hoofdzakelijk bij de werknemers wordt gelegd, zullen er nog zware discussies volgen op syndicaal vlak. Maar deze cao 104 geeft ons, de SD, een serieuze troef in handen. Een troef die we niet zo maar kunnen laten liggen, maar ten volle moeten uitbuiten.”


Intersectoraal

Manifestatie van 21 februari: een groot succes! De regering bevriest de lonen en wijzigt de loonnormwet. Zo ondermijnt ze het sociaal overleg en vrije onderhandelingen voor minstens zes jaar. Telkens worden de werknemers geviseerd. Ook aan de index wordt geprutst. Wanneer gaan de andere groepen hun deel bijdragen aan een meer rechtvaardige samenleving? Het ACV wil ook dat de discriminatie tussen arbeiders en bedienden stopt. Het ACV riep daarom zijn militanten en sympathisanten op om uiting te geven aan hun ongenoegen. De manifestatie trok naar de Pensioentoren en naar het kabinet van minister van Arbeid Monica De Coninck (sp.a). Ook dank zij de inzet en aanwezigheid van vele leden en militanten van ACV-Transcom is de manifestatie van donderdag 21 februari een succes geweest. Méér dan 40.000 manifestanten hebben ondanks de koude temperaturen de boodschap en het waarom van de actie luid laten klinken. Hierna herhalen wij de boodschap en de eisen van het ACV en het gemeenschappelijk vakbondsfront.

De werknemers blijven niet het gelag betalen! 2012: lagere werkloosheidsuitkeringen die sneller dalen in de tijd, strengere regels voor wie op ’t einde van zijn loopbaan minder wil werken, verhoging van de (brug)pensioenleeftijd. Plus ingrijpende voorstellen vanuit regering en werkgevers voor meer flexibiliteit en verlenging van de arbeidsduur. Meer en langer werken. 2013: twee jaar geen loonsverhoging boven index en baremieke verhogingen, loonbevriezing tot 2019, platte manipulatie van de index waardoor we nu allemaal aan koopkracht verliezen, lagere uitkeringen voor tijdelijk werklozen, 40% minder geld om de sociale uitkeringen aan te passen aan de levensduurte. En dat bovenop de zware schade die de financieel-economische crisis, de golf van herstructureringen en de budgettaire sanering blijven aanrichten. Meer ongelijkheid, meer armoede. Het zijn nochtans niet de werknemers, noch de mensen die van een uitkering moeten leven die ons in deze crisis hebben gestort. Genoeg is genoeg. De uitzichtloze aanvallen op de rechten en de koopkracht van werknemers moeten stoppen. De werknemers moeten eindelijk een toekomstperspectief krijgen.

ACV eist samen met ABVV en ACLVB: 1. De volledige uitvoering van de eerder gemaakte afspraken: aanpassen van uitkeringen aan de levensduurte, optrekken van lage lonen, afschaffen van de discriminerende jeugdlonen en verlengen van de tijdelijke maatregelen zoals de speciale brugpensioenen (nachtwerk, bouw, …); 2. De onmiddellijke stopzetting van alle pogingen om de indexkorf te manipuleren en zo de koopkracht van de gewone man/vrouw te verlagen; 3. Ruimte voor vrije onderhandelingen, en in elk geval: • respect voor eerder afgesproken loonsverhogingen • ruimte om het sectorale minimumloon op te trekken en de verlaagde jeugdbarema‘s weg te werken • ruimte om andere discriminaties (arbeiders-bedienden, mannen-vrouwen, jongeren-ouderen,…) weg te werken • respect voor het sociaal overleg bij invoering van flexibiliteit 4. Dat de andere inkomensgroepen ook de crisis mee betalen (toepassing art. 14 van de loonwet van 96); 5. Een rechtvaardiger fiscaliteit, waar iedereen eerlijk aan bijdraagt. In het bijzonder eisen we een zwaardere inspanning van grote vermogens en iedereen die inkomsten haalt uit vermogen; 6. Een algemene oplossing voor het wegwerken van de discriminaties tussen arbeiders en bedienden; 7. Dat er een einde komt aan de voortdurende aanvallen op de openbare diensten; 8. Eindelijk een geloofwaardig relancebeleid om jobs te creëren en de economie terug op gang te trekken.


29

A C V-Tr a n s c o m op Facebook

De vakbond is ouderwets en gaat niet mee met zijn tijd. Ze zijn afwezig op sociale media. Maar is dat wel zo? Wil je onmiddellijk op de hoogte zijn van het nieuws binnen je vakbond? Wil je reageren en discussiëren? Like onze Facebook-pagina! Op deze pagina verschijnen foto’s, nieuws en evenementen van ACV-Transcom heet van de naald. Hoe doe je dat? Je vindt de pagina door in de zoekbalk ACVCSC-Transcom te typen. Klik dan op ‘Vind ik leuk’ Momenteel hebben we 583 leden, maar dat moeten er veel meer worden. Word jij de volgende? Hiernaast zie je een QR-code. Dit is een soort streepjescode die je kan scannen met je smartphone/tablet. Hiervoor heb je enkel een applicatie nodig die je gratis kan downloaden. Probeer het zeker eens uit. Heb je vragen over Facebook of Twitter, neem dan contact op met j.kerremans@acv-csc.be (02 549 07 88)

Tr a n s c o m - I n f o d i g i t a a l Lees je Transcom-Info digitaal en heb je de papieren versie niet nodig? Wil je ons magazine niet meer in papieren vorm in je brievenbus? Stuur je naam en e-mailadres naar j.kerremans@acv-csc.be Je krijgt maandelijks een e-mail met de nieuwe online editie van Transcom-Info. Zo word je als eerste op de hoogte gebracht. De eerste 150 mensen schreven zich al in, ben jij de volgende ?

Ben je onlangs verhuisd? Laat het ons dan weten! Waarom ? Zo ontvang je ons gratis ledenblad, briefwisseling over syndicale premie en andere voordelen op het juiste adres. Hoe? www.acv-transcom.be onder ‘Dit wil ik nog kwijt’ ACV-Transcom (dienst ledenbeweging), Galerij Agora, Grasmarkt 105 (bus 40), 1000 Brussel - 02 549 07 66 of 02 549 07 65


Intersectoraal

Anders-actieven Waasland - Dendermonde / Aalst - Oudenaarde

Wat? Jaarlijkse intersectorale uitstap: boottocht met de ‘Vivaldi’ van Leuven tot Mechelen. Op de boot is een maaltijd (koude schotel) voorzien. Aansluitend is er een stadsbezoek aan Mechelen met gids. Wanneer? 24 mei 2013. Praktisch? Verzamelen om 8.50u aan het station van Leuven (rechtover het busstation). Prijs? 22 euro per persoon (boottocht, koude schotel en gids inbegrepen) Inschrijven? Via Willy Cobbaert (053/66 44 19). Je inschrijving is pas definitief na storting op rekeningnummer van Willy Cobbaert (IBAN: BE82-2930-0444-3968 / BIC: GEBABEBB) met vermelding van ‘Uitstap ACV-Transcom 24 mei’ en vermelding van het aantal personen. Het bedrag ten laatste op de rekening op 30 april.

Gewest Brussel

Wat? Gastspreker de heer Dirk Demuynck, Gedelegeerd Bestuurder Tuc-Rail, over ‘Tuc-Rail: gisteren, vandaag en morgen: een succesverhaal”. Wanneer? 18 september 2013 om 14u (einde: 17u) Waar? vergaderzaal Europa 1 van ACV-Transcom (2e verdieping) Galerij Agora, Brussel. Inschrijven met onderstaand strookje of telefonisch bij Gilbert Haeck of Francis Tibau (02/545 69 70) Prijs: 4 euro per persoon (koffie en koeken).

Oost en West-Vlaanderen Telecom

Wat? algemene samenkomst (koffie, koffiekoek, drankje en gastspreker of animatie) Wanneer? 9 april 2013 om 14u Waar? In de ‘Foyer’ van het ACV-vormingscentrum ‘De Schakel’, Musselystraat 26, 9620 Zottegem (200m. van het station). Prijs? 5 euro per persoon (ter plaatse betalen) Inschrijven? Ten laatste 28 maart bij één van onderstaande personen : Joseph Van Torre (050 38 65 65), Willy Cobbaert (053 66 44 19), Eddy De Ridder (055 31 06 06), Hubert De Scheppe (050 82 30 39), Lionel Mispelaere (056 41 69 69), Bernard Vyncke (056 60 00 70), Gilbert Van Geyt (059 50 12 34) Het is de bedoeling om twee maal per jaar afwisselend in de regio Brugge, Gent en Kortrijk een gezellig samenzijn te orga-

niseren. De volgende aankondiging van ons gezellig samenzijn zal voor alle leden tijdig worden aangekondigd in ons maandelijks vakblad Transcom-info. Alleen de vorige deelnemers worden nog verder persoonlijk uitgenodigd.

Brugge – Oostende-Westkust

Wat? Gastspreker Cas Goossens (ex-BRTN) over ‘de macht van de media’ Wanneer? 23 april Waar? Cultuurcentrum Scharpoord, Knokke Bereikbaarheid vanuit Knokke station, links, voorbij de tramhalte, garage Couvreur, links begint de Meerlaan, stappen tot het nummer 32 (ongeveer 300 meter) aan de rechterzijde van de Meerlaan. vanuit Gent heb je om 13u. een trein met aankomst in Brugge om 13u.34 en aankomst in Knokke om 13u.50. De treinen terug zijn om 17u.06 en om 18u.06. Op het cultuurcentrum Scharpoord is er ook voldoende autoparking voorzien. Let op, het is wel blauwe zone, dus je kaart leggen is wenselijk. Programma: Vanaf 14u koffie en taart, gastspreker van 14.30u tot 16.15u, vanaf 16.15u gratis drankje Prijs? 8 euro per persoon (ter plaatse betalen) Inschrijven? Tot en met 15 april via rogerdecooman@me.com of eventueel per sms of via telefoon (0478 34 58 88). Gelieve steeds het aantal personen te vermelden. Indien jullie NA inschrijving vaststellen dat je NIET aanwezig kan zijn gelieve dan zeker de voorzitter, Roger, te verwittigen.

Inschrijvingsstrook Brussel-Spoor (terug te sturen vóór maandag 9 september 2013 aan: ACV-Transcom “Spoorwegen” Gewest BRUSSEL, Grasmarkt 105 B 38, 1000 BRUSSEL Naam & Voornaam : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zal aanwezig zijn met …………… personen op 18 september 2013. Datum :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Handtekening :


31

In memoriam Spoorwegen

Mil is niet meer ! Op 28 februari kregen wij het onverwachte nieuws van het overlijden van onze goeie vriend Emiel (Mil) POLFLIET, ex-gewestelijk vrijgestelde belangengroep Spoorwegen. Mil was al een heel tijdje met welverdiende rust. Hij was indertijd de ACV-secretaris Spoor van Mechelen en omliggende. In 1967 werd Mil naar de centrale geroepen nadat hij sinds 1960 militeerde voor de vakbond. Nadat Roger Ronsmans andere syndicale gewesten onder zijn hoede nam, stapte Mil van Brussel over naar Mechelen. Zijn engagement was niet begrensd tot zijn sector spoor alleen, ook de mannen van de Post, de T.T. en de culturele sector deden geen nodeloos beroep op hem. Toen zijn taak als vrijgestelde afgesloten was en Mil in 1988 op rust ging, bleef zijn belangeloze inzet voor het syndicaat overeind. In 2010 kwam hij nog langs op de centrale. Emiel (Mil), wij zullen je missen.

Wij vernamen tevens het overlijden van Jean Delplace, schoonvader van Frank Van Impe, reeds jarenlang militant van Gewest Brussel Spoor. Telecom Op 9 februari overleed Petrus Van Cauter, vader van onze ex-Algemeen Sectorverantwoordelijke Clement Van Cauter. Op 22 februari overleed onze vriend Leo Poels, echtgenoot van Gerda Jansen. Leo was indertijd vrijwillig secretariaatsmedewerker voor Telecom te Antwerpen. Op 12 februari vernamen wij het overlijden van Paula Rommelaere, moeder van Paul Pillen, militant van het vroegere gewest Brugge. Post Wij vernamen op 1 februari 2013 het overlijden van Raymond Laenen, echtgenoot van Aline Verbiest. Mon was jarenlang militant voor de toenmalige CVCC en waardevol tussenpersoon op het kabinet van de minister. Langs deze weg bieden wij de families Polfliet- HamersCoeckelbergh, Deplace-Van Impe, Van Cauter-ErpelsHaverhals, Poels-Jansen, Pillen-Rommelaere en Laenen-Verbiest onze oprechte deelneming aan, samen met de verzekering dat wij de overledene zullen gedenken.

Een ijzige wind jaagt mij langs klamme paden. Rusteloos schuiven wolken over de kille heuveltoppen. Vogels zoeken vergeefs mildheid in de grijze lucht. De zachte lentewind laat eindeloos op zich wachten. Jozef Vandromme (postman-dichter op rust)


Intersectoraal

Met een

vermogensbelasting vermogensbelasting Met een

van 1% op alle vermogens vanaf 1 miljoen euro kan je

150.000 jobs 150.000 jobs van 1% op alle vermogens vanaf 1 miljoen euro kan je

betalen

.: Dominique Leyon - Haachtsesteenweg V.U.: 579 Dominique - 1030 Brussel Leyon -- www.acv-online.be Haachtsesteenweg 579 - 1030 Brussel - www.acv-online.be

betalen

Waar wacht de overheid nog op? Waar wacht de overheid nog op? Overal wordt er bespaard. Maar blijkbaar niet bij de vermogenden. Is het niet meer dan normaal dat ook de rijksten een bijdrage leveren om de crisis te betalen?

www.vermogensbelasting.be Overal wordt er bespaard. Maar blijkbaar niet bij de vermogenden. Is het niet meer dan normaal dat ook de rijksten een bijdrage leveren om de crisis te betalen?

V.U. : Katrien Verwimp - Galerij Agora - Grasmarkt 105 - Bus 40 - 1000 Brussel - www.acv-transcom.be Layout en distributie : sa Doneux, Mettet â&#x20AC;˘ Druk : Corelio Printing

www.vermogensbelasting.be

Transcom-Info maart 2013  

Transcom-Info maart 2013

Advertisement