Page 1

Februari 2013

02 / 2013

INFO

Brussel X

Afgiftekantoor :

Postabonnement


Inhoud Intersectoraal Startdag ledentelling Perequatie overheidspensioenen Gemeenschappelijk statuut voor alle werknemers

p. 4

Diamant Nieuwjaarstoespraak Myriam Dillen

p. 12

Cultuur Vernieuwde website ACV-Cultuur

p. 15

Spoorwegen Tweeledige structuur is een feit Vierde spoorwegpakket Oppas voor zieke kinderen Agressie tegen personeel terugdringen

p. 16

Post Belgen willen een toekomst met bpost Word jij jobstudent bij bpost ? Preventief medisch onderzoek

p. 21

Vervoer over de weg Kijk je prestatiebladen goed na voor je tekent Lonen en vergoedingen

p. 24

Te l e c o m ACV-Transcom zet puntjes op de i Sluiting Telindus Haasrode

p. 26

Intersectoraal Anders-actieven Geboorte In memoriam en nog veel meer...

p. 30


Edito Katrien Verwimp, Voorzitter

Respect voor iedereen Hangt er een grote schietroos aan de gewone werknemer? Hij is de laatste tijd nochtans het mikpunt bij uitstek. De ene politicus vindt dat we de wettelijke pensioenleeftijd moeten verhogen, de andere wil het loopbaandebat niet louter toespitsen op leeftijd, maar op het verlengen van de loopbaan. Later op pensioen gaan van langs. Een voormalig profbasketballer haalde uit: “In België is het verschil tussen profiteren en ondernemen crapuleus groot. Vroeger moest je als werkloze twee keer per maand vol schaamte gaan stempelen,

Februari 2013

Didier Smeyers, Ondervoorzitter

en dus langer werken. Ook de werkzoekende kreeg er

nu moet je zelfs niet meer aanschuiven. Ondernemers werken keihard om er te geraken, terwijl profiteren té gemakkelijk wordt gemaakt.” De gewone werknemer en de werkzoekende zijn de gebeten hond. Zij zijn de schuld van alles. Het is toch zo dat elke werkzoekende er zelf voor kiest om werkloos te zijn? Niet dus! Vergeet niet dat het de werknemers zijn die het land recht houden. Dat het door hun inzet is dat de economie draait. Dat kinderen naar school kunnen, het openbaar vervoer rijd, de post wordt geleverd? Het zijn de werknemers die daar voor zorgen. Zou een beetje meer respect niet op zijn plaats zijn? Zou een welgemeende ‘dank u’ niet op zijn plaats zijn? Een minste blijk van respect vanuit de politiek en de werkgevers.

Eindredactie :

Het ACV vindt dat jij respect verdient. Meer zelfs: dat

Piet Catry Jef Kerremans

ook bedrijven, ondernemers en vermogenden respect

Opmaak: Doneux - Mettet

Druk: Corelio Printing

verdienen. Respect voor iedereen. Maar dat respect houdt in dat iedereen moet bijdragen tot onze samenleving in verhouding voor wat ze ervan terugkrijgen. Daarom moet er een eerlijkere fiscaliteit komen. Een fiscaliteit die het geld niet enkel zoekt bij de werknemers, maar ook bij de bedrijven. Dit is mogelijk door een eerlijk tarief van vennootschapsbelasting voor alle

Foto’s :

bedrijven in te voeren en door een vermogensbelasting

Redactie ACV-Transcom

op heel grote vermogens. Respect!


Intersectoraal

Startdag ledentelling Op 20 november, een barkoude dinsdag, verzamelden 200 militanten en vrijgestelden in de Pletinckxstraat in Brussel. Daar vond de startdag van de ledentelling in de openbare sectoren plaats. In een goed gevulde zaal begon Katrien Verwimp, voorzitter van ACV-Transcom, aan de inleiding. Ze werd afgelost door ondervoorzitter Didier Smeyers en nadien door alle sectorverantwoordelijken van de belangengroepen in kwestie. Ze legden uit waarom die ledentelling nu eigenlijk van belang is. Hun verhaal kort samengevat: in verhouding met het aantal leden worden de zetels in de Paritaire ComitĂŠs samengesteld. Hoe meer leden, hoe meer zetels. En dus hoe meer leden, hoe meer je te zeggen hebt. De ledentelling is voor de openbare sectoren wat de sociale verkiezingen voor de privĂŠsectoren is.

Leden: de basis van een sterke vakbond

ACV-Transcom is een erkende en representatieve vakbond. Doordat jij lid bent, luistert de werkgever naar de militanten (vrijwilligers) en vrijgestelden (beroepskrachten). Hoe meer leden, hoe sterker we staan in het sociaal overleg. Hoe meer leden, hoe zwaarder we kunnen wegen in gesprekken met de werkgever over loon, arbeidstijd, veiligheid en nog zoveel meer. Leden maken en leden behouden is dus belangrijk voor een sterke vakbond. Omdat dat niet altijd vanzelf gaat, organiseerden we een vormingsdag.


5

Overtuigen kan je leren Na het inleidende gedeelte werd het concreter: hoe spreek je mensen aan, wat zijn de sterktes van onze vakbond, wat doe je beter niet? Theo Rombouts begeleide de groep. Theo is ACV-militant, maar is dat niet altijd geweest. Hij werkte 30 jaar als verkoopverantwoordelijke en leidinggevende bij verschillende multinationals. Sinds kort is hij treinbestuurder, een jongensdroom. Hij bracht zijn verkooptechnieken over aan het publiek en stelde pertinente vragen als: ‘Waarom is een vakbond nodig?’, ‘Hoe denken jongeren over een vakbond?’.

Communicatie Als afsluiter kregen alle aanwezigen rond de middag het gadget van de ledenwerving. In deze handige sleutelhanger zit een munt die je kan gebruiken in een winkelkarretje. Het belang van onze website, Facebook en Twitter werd nog eens benadrukt. Na deze leerrijke voormiddag zijn onze militanten gelanceerd om de ledentelling tot een goed einde te brengen.


Intersectoraal Perequatiesysteem voor de overheidspensioenen vanaf 1 januari 2013 Basiswet 9 juli 1969 gewijzigd bij de wet van 25 april 2007 (B.S. van 11.05.2007) Hoofdstuk IV van de wet van 25 april 2007 (betreffende de pensioenen van de openbare sector) plande een nieuwe perequatieregeling per korf. De perequatie weerspiegelt de evolutie van de globale bezoldiging van de actieven van een bepaalde sector. Elk rust- of overlevingspensioen wordt voortaan verbonden aan een bepaalde korf die overeenstemt met de laatste sector waar u (of uw overleden echtgenoot) was tewerkgesteld. Om de twee jaar worden alle pensioenen van een zelfde korf automatisch verhoogd (op voorwaarde dat de lonen van de actieven verhoogd werden), dit met een bepaald percentage: het zgn, ‘perequatiepercentage’. Opgelet: de perequatieverhoging mag niet worden verward met een indexaanpassing !

Hoe wordt het perequatiepercentage vastgesteld ? De globale bezoldiging Per korf maakt men de som van: • Maximumwedden; • De weddenbijslagen; • Het vakantiegeld; • De eindejaarspremie. van de meest representatieve weddenschalen verbonden aan een bepaalde korf. Dit is de ‘globale bezoldiging’. Het perequatiepercentage Bij het begin en het einde van elke referentieperiode wordt een globale bezoldiging per korf vastgesteld. Een referentieperiode duurt twee jaar. Het perequatiepercentage is gelijk aan de verhouding tussen beide globale bezoldigingen. Uw pensioenbedrag wordt dan met het perequatiepercentage van uw korf aangepast. Er zijn in totaal 15 korven (zie tabel hieronder). Uw betalingsfiche vermeld de korf waaraan uw pensioen is verbonden.

Wie heeft recht op een perequatieverhoging ? Alle rust- en overlevingspensioenen, ingegaan voor 1 januari 2013, volgen de evolutie van hun korf. De perequatie is tweejaarlijks. De volgende aanpassing is voorzien voor januari 2013.

Uitzonderingen: Indien uw pensioen wordt verhoogd met een supplement ‘gewaarborgd minimum’ zal de perequatie niet altijd invloed hebben op het bruto maandbedrag. Daarnaast zijn er een aantal specifieke groepen uitgesloten van perequatie. Uw betalingsfiche vermeldt of u zich in dat geval bevindt. Hieronder vindt u alle perequatiepercentages terug voor de maand januari 2013. Deze percentages werden meegedeeld tijdens een vergadering van het Technisch Comité voor de Pensioenen van de Overheidssector die plaatsvond op 30 november 2012. Opgelet! In de loop van het jaar is het mogelijk dat er een lichte correctie (naar boven toe) wordt aangebracht (met terugwerkende kracht vanaf 01/01/13), gezien loonsupplementen misschien tijdens de laatste berekening werden weggelaten. In ieder geval raden wij u aan de volgende site te raadplegen: http://goo.gl/fi96h. Deze uiterst volledige site werd gecreëerd door de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS). Meer inlichtingen kan u in uw gewestelijk secretariaat van ACV-Transcom bekomen.


7

Gemiddelde Maximumbezoldiging Voorafgaande periode

Gemiddelde Maximumbezoldiging Referentieperiode

Pct

305.621.655,71

305.652.963,65

0,0102 %

Brussels Hfstd. Gewest

7.937.083,33

7.938.140,97

0,0133 %

Vlaamse Gemeenschap

80.662.043,87

80.666.479,09

0,0055 %

Waals Gewest

34.921.287,84

35.002.323,12

0,2321 %

Franse Gemeenschap

30.973.252,13

31.180.508,49

0,6691 %

Duitstalige Gemeenschap

7.265.213,25

7.258.914,49

-0,0867 %

Onderwijs Vl. Gemeenschap

670.673.255,57

673.047.488,45

0,3540 %

Onderwijs Fr. Gemeenschap

540.625.243,40

553.430.760,69

2,2686 %

Lok. Best. Vlaams Gewest

165.589.066,82

165.966.736,07

0,2281 %

Lok. Best. Waals Gewest

104.108.628,72

104.310.221,84

0,1936 %

Lok. Best. Brus. Hfstd. Gew.

38.449.139,89

38.454.551,83

0,0141 %

Krijgsmacht

115.721.886,32

115.721.886,32

0,0000 %

Geïntegreerde Politie

131.120.499,26

131.120.499,26

0,0000 %

Autonome Overheidsbedrijven

218.456.332,20

218.702.793,55

0,1128 %

NMBS

143.648.619,92

143.648.619,92

0,0000 %

Korf Federale Overheid

Verklaring van de kolommen: • ‘Korf’: De opschriften van de korven; • ‘Gemiddelde maximumbezoldiging voorafgaande periode’: Het gemiddelde van de bezoldigingen van de korf gedurende de periode 2009 – 2010 ; • ‘Gemiddelde maximumbezoldiging referentieperiode’: Het gemiddelde van de bezoldigingen van de korf gedurende de periode 2011 – 2012 ; • ‘Pct’: Het perequatiepercentage van toepassing op alle pensioenen verbonden aan de korf en aangevat voor 01/01/2011


Intersectoraal

Het ACV wil één gemeenschappelijk statuut voor alle werknemers De regering en de sociale partners zitten opnieuw aan tafel rond het statuut van arbeiders en bedienden. Nu zijn dat nog twee aparte statuten, maar tegen 8 juli 2013 moet dat één statuut worden. Maar waarom? Het standpunt van het ACV is duidelijk: het onderscheid tussen arbeiders en bedienden is echt niet meer van deze tijd. Daarom wil het ACV één beter, gemeenschappelijk statuut voor alle werknemers. Met één regeling voor de proeftijd, jaarlijkse vakantie, loon bij ziekte, opzegtermijn, enz. Het ACV heeft al sinds 2003 een helder, uitgesproken standpunt over hoe we tot een beter gemeenschappelijk werknemersstatuut komen. Dat standpunt is onze basis voor onderhandelingen. Het ACV wil geen half werk, maar een globale oplossing voor het geheel van de verschillen. Veel van die verschillen zijn gegroeid binnen de sectoren en bedrijven en moeten eerst en vooral op dat niveau worden opgelost. Maar zeven dossiers moeten centraal worden geregeld. En voor die zeven dossiers willen we een globale oplossing, niet in stapjes. De realisatie kan weliswaar in fasen verlopen. Maar steeds met vrijwaring van de reeds opgebouwde rechten. Het ACV-standpunt bevat dus zeven deeldossiers. Die staan echter niet los van elkaar maar vormen één groot, evenwichtig geheel.

Dossier 1: Het begin van de arbeidsovereenkomst, de proeftijd Nu : Arbeiders hebben een aanzienlijk kortere proeftijd dan bedienden. Voor bedienden kan dat tot 12 maanden. Standpunt : De arbeidsovereenkomst kan schriftelijk een proeftijd voorzien in functie van de nodige leertijd, met minimum 1 maand en maximum 6 maanden. Tijdens die proeftijd geldt een opzeg van minstens 7 dagen voor de werkgever en maximum de helft voor de werknemer. Waarom? Een proeftijd is voor zowel werkgever als werknemer nuttig om te zien of de wederzijdse verwachtingen overeenstemmen. Maar een te lange proeftijd houdt ook een te lange onzekerheid in. Bovendien willen we trucs en misbruiken met opeenvolgende proefcontracten ongedaan maken.

Dossier 2: Uitbetaling loon Nu : Arbeiders kan men tweemaal per maand uitbetalen. Bedienden in één keer. Standpunt : Het loon wordt reëel berekend op alle gewerkte en gelijkgestelde uren. Sectoren en bedrijven kunnen naar wens bij cao eenzelfde stelsel van maandbetaling (eventueel met voorschot en saldobetaling) bepalen voor al hun werknemers. Waarom? We willen dat aan werknemers op vaste tijdstippen wordt betaald waarop ze recht hebben. Die loonberekening moet correct én duidelijk zijn.

Dossier 3: Jaarlijkse vakantie Nu : Arbeiders krijgen enkel en dubbel vakantiegeld via vakantiekassen, berekend op het volledige loon van het vorige jaar, overuren en eindejaarspremie inbegrepen. Bedienden krijgen enkel en dubbel vakantiegeld van de werkgever op basis van het normale loon in de vakantieperiode (inclusief in het lopende jaar al gebeurde indexaties, maar met uitsluiting van bijvoorbeeld de eindejaarspremie). Ander verschil is dat alleen de arbeiders een solidariteitsbijdrage van 1% op het vakantiegeld betalen. Standpunt : Het enkel vakantiegeld betalen door de werkgever, zoals voor bedienden nu. Het dubbel vakantiegeld uitbetalen via vakantiekassen, zoals voor arbeiders nu. Dat vakantiegeld wordt berekend op alle loonbestanddelen van het vorige jaar (inclusief ploegenpremies, overuren en eindejaarspremie). Tegelijk worden de verschillen inzake solidariteitsbijdrage weggewerkt. Waarom? We zien niet goed hoe kan worden verdedigd dat voor arbeiders de eindejaarspremie wel meetelt voor het vakantiegeld, maar niet voor de bedienden. Omgekeerd zien we niet goed waarom arbeiders wel en bedienden geen solidariteitsbijdrage betalen als we naar een harmonisering gaan.


9

Dossier 4: Arbeidsongeschiktheid Nu : Veel arbeiders verliezen het loon voor de eerste dag arbeidsongeschikth eid(carensdag) bij ziekte van minder dan 14 dagen. Van dag 2 tot dag 8 krijgen zij het normale loon. Van dag 9 tot 15 krijgen zij 60% van hun loon + bijpassing tot nettoloon (ten laste van werkgever). Van dag 16 tot 31: 60% van hun loon (uitkering van RIZIV) + bijpassing tot nettoloon (ten laste van werkgever). Bedienden in proeftijd of met contract korter dan 3 maanden volgen ook deze regeling. De andere bedienden krijgen van dag 1 tot dag 30, zonder carensdag, hun normaal loon (ten laste van de werkgever). Standpunt : Voor alle werknemers één maand gegarandeerd netto-inkomen. Op basis van de huidige uitgaven (van RIZIV én werkgevers) en inkomsten (voor RSZ en fiscus) zoekt men een evenwichtspunt, met afschaffing van de carensdag. De eerste periode (zonder carensdag en met normaal loon van dag 1 tot dag x) is ten laste van de werkgever. De tweede periode (van dag x+1 tot dag 30) is ten laste van RIZIV. Waarom? Het is onbegrijpelijk dat de regelrechte discriminatie van de arbeiders via de onbezoldigde carensdag in een hele reeks sectoren nog bestaat. Een zieke werknemer moet men niet nog eens extra straffen. Er is geen reden om een arbeider geen loon te betalen voor de eerste dag arbeidsongeschiktheid en een bediende wel. In tal van sectoren is daar al aan verholpen, maar dit moet men nu snel veralgemenen. Ons voorstel is een perfecte mix

van wat voor arbeiders en bedienden bestaat. Geen enkele bediende verliest. Arbeiders, bedienden in proeftijd en bedienden met kort contract winnen het loon voor de eerste dag ziekte, wanneer de sector dat nog niet heeft afgeschaft.

Dossier 5: Bevorderen van werkzekerheid Nu : De sociale partners werken steeds meer aan de voorkoming van ontslag; door afspraken over opleiding, werkzekerheidsclausules, regelingen om collectief ontslag te voorkomen,… Standpunt : Wij willen bij de eenmaking vooruitgang maken via een recht op 5

dagen vorming, de plicht om alternatieven te zoeken vooraleer te ontslaan, betere definitie van collectief ontslag, uitgebreide loopbaanbegeleiding, enz. Waarom? Voor het ACV mag het debat over werkzekerheid niet alleen gaan over opzegtermijnen en tijdelijke werkloosheid. Best is immers ontslagen te vermijden. Voorkomen is ook hier beter dan genezen. Daarom trekken we volop de kaart van maatregelen die werkzekerheid bevorderen en werknemers sterker maken via vorming. Dat is pas investeren in huidige en toekomstige jobs. En dus wat anders dan telkens te klagen over ontslagkosten.


Intersectoraal

Dossier 6: Tijdelijke werkloosheid Nu : Tot in 2009 kenden enkel arbeiders tijdelijke werkloosheid bij economische reden, slecht weer, technische problemen of overmacht. Bedienden kenden enkel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Daar kwam met de financiële crisis verandering in. Eerst met de crisiswerkloosheid voor bedienden, nadien ook met een nieuwe structurele regeling van economische werkloosheid voor bedienden, zij het voorlopig met strengere voorwaarden voor de bedienden. Ook is er vandaag nog een verschil tussen de minimumtoeslag die arbeiders (2 euro/dag) en bedienden (5 euro/ dag) moeten krijgen. Standpunt : We wensen een eenvormig stelsel van tijdelijke werkloosheid voor alle werknemers, behalve in de non-profitsectoren (uitgezonderd de beschutte en sociale werkplaatsen). Mits strengere controle en syndicale inspraak om onjuist gebruik tegen te gaan. Mits tijdsregistratie om tijdelijke werkloosheid pas toe te laten na recuperatie van overuren. Mits behoud van netto-inkomen en mits gelijkstelling voor jaarlijkse vakantie. Waarom? Bij economische of andere moeilijkheden lijkt het ons niet meer dan logisch dat de last solidair wordt gespreid. Vroeger was het zo dat die last eenzijdig bij de arbeiders kwam. Zowel voor arbeiders als bedienden is er echter kans op misbruik. In één beweging moet het risico op misbruik worden beperkt. En uiteraard moeten de sectoren ook werk maken van gelijke aanvullin-

gen op de RVA-uitkeringen (van bedrijf of sectorfonds) om koopkrachtverlies te vermijden. De interprofessionele minima die daarvoor werden bepaald (2 versus 5 euro per dag) moeten ook worden rechtgetrokken. De maatregel moet ontslagen helpen voorkomen. Het betekent ook dat men eerst overuren moet recupereren. Om dat te kunnen moet de arbeidstijd worden geregistreerd. Dat gebeurt voor bijna alle arbeiders. Waarom huiveren de werkgevers ervoor om dat ook voor bedienden te doen? We vrezen het antwoord te kennen: men overtreedt massaal de wettelijke arbeidsduur. De werkgevers begrepen al langer dat de kost van tijdelijke werkloosheid in hun voordeel speelt. Het uitsparen van de loonkost tijdens de schorsingsperiode is inderdaad een grote besparing. Een garantie van inkomen voor de werknemers die de schorsing moeten ondergaan kan er dus best van af.

Dossier 7: Ontslag Nu : Opzegtermijn en verbrekingsvergoeding verschillen sterk tussen arbeiders en bedienden. Arbeiders krijgen 35 à 112 dagen opzeg, vaak aangepast door sectoren. Bedienden hebben een diverse opzeg, gekoppeld aan loonniveau: • jaarloon beneden 32 254 euro: 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar. • jaarloon tot 64 508 euro: een akkoord tussen werkgever en bediende met minstens bovenstaande regeling, desgevallend uitspraak door een rechter. • jaarloon boven 64 508 euro: idem, maar mogelijk verhoogd door schriftelijke overeenkomst voor indiensttreding

of door rechter na ontslag. In het verlengde van het ontwerp-IPA voor 2011-2012 kwam er voor nieuwe werknemers (aangeworven vanaf 1 januari 2012) wel een aangepaste regeling: • met een verlenging van de opzegtermijn voor arbeiders; • voor bedienden vanaf 32 254 euro tot 64 508 euro/jaar een vaste schaal (29 dagen per begonnen jaar, met een minimum van 3 maanden). Standpunt : Eenvoudige opzegregeling gekoppeld aan anciënniteit (en niet aan loonniveau). Met als regel bij opzeg door werkgever: 1 maand per begonnen dienstjaar en met een minimum van 3 maanden na de proeftijd. Bij opzeg door werknemer: helft van termijn voor de werkgever, begrensd tot 3 maanden. Met meetellen voor de anciënniteit van de eerdere werkervaringen in de onderneming, ook deze via uitzendarbeid. En dit alles met behoud van de reeds opgebouwde rechten. Waarom? De opzegtermijnen voor arbeiders zijn schandelijk laag. Europa tikte ons land voor deze discriminatie herhaaldelijk op de vingers. Hoog tijd


11

leen maar een kost als de werkgever weigert de opzeg te laten presteren en een verbrekingsvergoeding moet worden betaald.

Besluit

dat die dus worden verhoogd. Daarom moet men echter niet de opzegtermijnen voor bedienden verminderen. Eenvoud in regeling is voor werknemers én werkgevers goed. Een opzegtermijn van minimum drie maanden (buiten proeftijd) en van één maand per schijf van één jaar is eenvoudig en vermijdt juridische procedures. De gemiddelde duur van arbeidsovereenkomsten daalde de laatste jaren voor zowel arbeiders als bedienden en kaderleden. Er is dus geen sprake van “gigantische” opzegtermijnen bij gewone werknemers. We willen tegelijk af van de regeling voor bedienden waarbij de loonhoogte de opzegtermijn bepaalt. Ons voorstel is dus ook rechtvaardig. De werkgevers stellen dat dit enorm duur is, vergeleken met het buitenland, en dodelijk is voor onze concurrentiekracht. Ze negeren dan het feit dat het Belgische ontslagrecht tot het meest soepele behoort. Zonder procedures van voorafgaande toelating (zoals in Nederland) en zonder motivatie (zoals bijna overal elders). En overigens zeggen ze er ook niet bij dat de regel is dat de opzeg wordt gepresteerd. Tegenover het loon staan dan prestaties. Dus kom niet zeggen dat de verlenging van de opzeg de loonkost opjaagt. Er is al-

Wij willen een algemeen en verbeterd statuut voor alle werknemers. Voor het ACV is het daarbij ondenkbaar en dus onaanvaardbaar dat de discriminatie van arbeiders blijft bestaan. Volgens de Belgische Grondwet en de Europese regelgeving is dit trouwens niet langer mogelijk. Maar het kan evenmin dat het model van de arbeiders model gaat staan voor de bedienden. Die vertegenwoordigen ruim 60% van de werknemers. We aanvaarden ook niet dat men

de harmonisering voltrekt op de rug van de sociale zekerheid of de overheid. Het ACV-standpunt toont duidelijk aan dat het wegwerken van de discriminatie niet kan met simplistische benaderingen, maar echt een globale aanpak behoeft. Wat we voorstellen is een evenwichtig geheel. Ons standpunt is dus geen provocatie, zoals sommigen beweren. Integendeel, het is het enige globale, breed besproken standpunt dat tot op heden door één van de sociale partners is geformuleerd. Dit ACV-standpunt is onze basis voor de komende onderhandelingen. Voor meer info : www.beterstatuut. be


Diamant Myriam Dillen – voorzitter Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid en Algemeen Sectorverantwoordelijke ACV-Transcom/Diamant

“We moeten meer mensen aan de slag krijgen in de diam a n t s e c t o r.” Kort maar krachtig, zo kunnen we de speech van Myriam Dillen op de nieuwjaarsreceptie van de Rijksverlofkas op 29 januari omschrijven. Myriam is naast Algemeen Sectorverantwoordelijke Diamant ook voorzitter van de Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid. Haar speech vind je hieronder integraal terug “ Geachte Genodigden, Dames en Heren, Van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van de Rijksverlofkas, Het Intern Compensatiefonds en het Fonds voor de diamantnijverheid. Vooreerst wensen we u allen het allerbeste toe, succes en hartelijkheid, geluk en vreugde, en bovenal een goede gezondheid ! Bij het begin van een nieuw jaar kijken we uiteraard vol nieuwsgierigheid uit naar wat het dit jaar zal worden. Zowel op professioneel als privé vlak hebben we een hele lijst van wensen en verlangens, van goede voornemens ook. Het blijft altijd afwachten welke er in vervulling kunnen gaan en welke we door samenwerking kunnen realiseren. Ook is het de tijd om nog eenmaal terug te blikken op wat het voorbije jaar ons gebracht heeft. Welke uitdagingen we verder moeten aangaan en welke verwachtingen er werden ingelost. In de Rijksverlofkas hebben we in 2012 weinig wijzigingen gezien in de algemene wetgeving rond jaarlijkse vakantie. Wel is de invoering van de Europese richtlijn m.b.t. de vakantie-uitkeringen ingegaan. Dit houdt in dat werknemers die in de loop van het jaar, voor het eerst, of opnieuw, zijn beginnen werken in de diamantnijverheid, rechten op vakantiedagen en vakantiegeld kunnen doen gelden. Deze richtlijn werd uiteraard ook door onze instelling geïmplementeerd. In de statistieken van de tewerkstelling stellen we nog steeds een verlaging van het effectief aantal werknemers vast, en een status quo in de aangegeven lonen wat wil zeggen dat de arbeidsintensiteit hoger is met minder mensen. Met andere woorden deze die nog in dienst zijn hebben een hogere tewerkstellingsgraad en zijn dus minder eco-

nomisch werkloos. Op zich een goede zaak voor diegenen die een job hebben, maar onze doelstelling moet zijn meer mensen aan de slag te krijgen, ook opnieuw in de diamantnijverheid. En dit brengt me naadloos over naar de acties en activiteiten die zich vorig jaar verder hebben ontplooid in Het Fonds voor de Diamantnijverheid. Er werden 2 cursussen meesterslijper met succes georganiseerd waaraan 22 werknemers hebben deelgenomen. Deze cursus omvatte 5 dagen en aan het einde van de cursus werd aan de deelnemers het diploma meesterslijper uitgereikt. Deze opleiding is er niet zomaar gekomen, de voorzitter van het Fonds John Colpaert verwoordde het als volgt : “Onze sleutelwoorden zijn innovatie, transformatie, opleidingen, nieuwe technologieën, nieuwe geavanceerde slijpmethodes. Dit moet de duurzaamheid van deze schitterende industrie garanderen en Antwerpen blijvend aan de top plaatsen als wereldcentrum voor Diamant. Deze cursussen waren alleen mogelijk doordat diverse organisaties en individuen de handen in elkaar hebben geslagen en in wederzijds vertrouwen samen hebben gewerkt naar één doel : het organiseren van toekomstgerichte opleidingen voor de diamantsector. AWDC, HRD Antwerp, WTOCD, VDAB, SIHA, ITCCO en HET FONDS voor de diamantnijverheid zij waren de motor om dit uniek samenwerkingsproject over de grenzen heen tot welslagen te brengen.” Daarna volgde, geachte dames en heren, nog een nieuw project nl. de basiscursus voor diamantslijpers. Deze 12-weekse opleiding werd georganiseerd door enerzijds het Fonds, AWDC, HRD Antwerp en de werkgevers en anderzijds VDAB en de Stad Antwerpen. Dit mooie voorbeeld


13 Aandachtige toehoorders

van publiek-private samenwerking heeft ervoor gezorgd dat in september vorig jaar er 15 cursisten, de meesten werkzoekenden, de opleiding konden aanvatten en 13 van hen hebben met succes deze cursus beëindigd. Via het systeem van peterschap hebben een aantal gedreven werkgevers uit de diamantindustrie zich geëngageerd om deze cursisten aan te werven en hun opleiding in het bedrijf verder te zetten. Deze vorm van opleiding leidt dus rechtstreeks tot tewerkstelling, een uitstekend initiatief om jonge mensen op het vak te brengen is. Het doel is om verder te gaan. Hiervoor moeten we verder inspanningen leveren om de geschikte omgevingsfacto-

ren te creëren. Het gaat om de inzet en gedrevenheid van onze slijpers, de ondernemingszin van de bedrijfsleiders en fabrikanten, de knowhow van de lesgevers, de financiële en praktische ondersteuning van de organisaties en de overheden. De inzet van velen, en vooral het vertrouwen dat eindelijk een basis is geworden waarmee we allen als volwaardige partners werken aan het grote geheel m.n. het in stand houden en uitbouwen van een bloeiende en welvarende diamantindustrie in Antwerpen. Wat hiertoe zeker ook kan en zal toe bijdragen is de uitspraak van het Grondwettelijk Hof op 25 oktober 2012. Het arrest dat het Grondwettelijk Hof

heeft geveld over het juridische geding tussen enerzijds een aantal Diamanthandelaars en anderzijds het Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector en de Belgische Staat. Dit arrest betreft de uitspraak over 2 prejudiciële vragen gesteld door het Arbeidshof van Brussel. Het is hier niet de moment noch de plaats om in detail deze vragen verder uit te diepen, wel belangrijk is te herhalen dat het Grondwettelijk Hof in deze materie het Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector en de Belgische Staat in het gelijk hebben gesteld. Dit betekent dat rechtszekerheid wordt gegeven over het Sociaal Plan voor de Diamantnijverheid. Dat deze rechtszekerheid van groot belang is hoeft geen

Walter Borms en Sandra Wozniak – AXA; John Colpaert - Algemeen Secretaris ABVV-TKD en voorzitter van het Fonds voor de diamantnijverheid; diamantair Pol Van Der Steen - Van Der Steen Technology bvba; Yves Kerremans – directeur WTOCD; diamantair Dave Oste - Simply Sparkling bvba; Linda Van Cauwenberghe – directeur SBD; Myriam Dillen - voorzitter Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid en Algemeen Sectorverantwoordelijke ACV-Transcom/Diamant; diamantair Peter De Deyne – AMC nv.


Diamant Aandachtige toehoorders

betoog. Wat wij allen vooral hopen en verwachten is dat nu deze rechtszekerheid er is, er meer tewerkstelling zal worden gecreëerd en meer mensen aan het werk zullen gesteld worden. Wij zijn al diegenen die op de een of andere wijze hebben bijgedragen tot dit resultaat bijzonder dankbaar. Volledigheidshalve wil ik er wel aan toevoegen dat het Arbeidshof van Brussel nog een definitieve uitspraak moet doen en hopen dat we dit in de komende maanden mogen verwachten. Gezien het arrest van het Grondwettelijk

Hof rekenen we erop dat de Arbeidshof van Brussel dan ook in die zin uitspraak zal doen. Dit geeft ons allen de goede hoop op het verder bestaan van het Sociaal Plan binnen de wettelijke regels gecreëerd door de Belgische en Europese overheden.

hierover zijn en onze hoop uitspreken dat deze teneur zich zal doortrekken in 2013. Met deze hoopvolle verwachtingen voor het nieuwe jaar wil ik hier besluiten en het glas heffen op een boeiende en succesvolle toekomst !

Dit alles in overweging genomen kunnen we stellen dat 2012 een kanteljaar is geweest waarin vooral samenwerking de basis is geweest van vertrouwen tussen alle actoren in de sector. We kunnen alleen maar verheugd

Diplomauitreiking cursus basisslijpen Hieronder een groepsfoto van de diplomauitreiking van de cursus basisslijpen op 18 december 2012. De cursisten zijn ondertussen gestart bij hun respectievelijke peters waar zij hun opleiding zullen verderzetten. Wij wensen hen hierbij veel succes. Op de foto zien we de cursisten; Lucienne De Clercq - VDAB; Ludo Van Campenhout - schepen van diamant; Yves Bollekens – sectorconsulent; John Colpaert - voorzitter van het Fonds voor de Diamantnijverheid; dr. Katrien De Corte - HRD Antwerp nv; de lesgevers en de peters.


Cultuur

15

Vernieuwde website A C V -Tr a n s c o m Cultuur ACV-Transcom Cultuur heeft een vernieuwde website en deze gaat binnenkort online!

S u r f n a a r w w w . a c v c u l t u u r. b e


Spoorwegen

Tw e ele dige structuur is een feit De beslissing is gevallen. De ministerraad keurde op 11 januari het hervormingsplan van Magnette goed. Redenen tot juichen zijn er echter niet. Tegen elke stroming in besliste Magnette op eigen houtje dat een tweeledige structuur voor België de beste oplossing is. We zijn tot het laatste moment tevergeefs de geïntegreerde structuur blijven verdedigen.

Geen politieke verantwoordelijkheid Het getuigt al niet van veel politieke moed om beslissingen te nemen die iemand anders moet uitvoeren. Als je op voorhand weet dat je je opvolger in de problemen brengt, is het nog een gradatie erger. Dit is natuurlijk niet het geval als je opnieuw een overgangsfiguur kiest die het maar tot aan de verkiezingen moet uitzingen. De overgangsfiguur heeft dus opnieuw geen politieke verantwoordelijkheid als blijkt dat het plan Magnette volledig is mislukt.

Déjà vu We houden niet van kortetermijnpolitici die langetermijnbeslissingen nemen. Zeker niet als daarbij het diepgaande maatschappelijk debat wordt uitgesloten. Denkt u hierbij ook spontaan aan de vorige hervormingen? Dan is dat perfect normaal. Bij het lezen van 10 jaar oude krantenartikels duikt immers een déjà vu gevoel op. Ook toen joeg men de ene hervorming na de andere door het parlement, zonder dat er enige vorm van debat was. Men verweet de toenmalige paarse regering dat het op de vlucht was voor de discussie in het hervormingsdossier.

Schromelijke vergissing Om u te bewijzen dat de relevantie niet achterhaald is, citeren we een stukje van Jos Ansoms, toenmalig kamerlid van CD&V. Wij vrezen dat zowel de gebruikers als het personeel de dupe zullen zijn. Paars wil de NMBS in twee afzonderlijke bedrijven splitsen, zonder enige vorm van koepel: een bedrijf dat de infrastructuur beheert en een onderneming die de treinen doet rijden. De tweede zal dus aan de eerste een gebruiksvergoeding moeten betalen. Ondertussen wijst de realiteit al uit dat de liberalisering van het spoor de gebruikskosten voor de infrastructuur sterk doet stijgen.

Wij vrezen dat het hek helemaal van de dam is wanneer elke institutionele band tussen de infrastructuurbeheerder en de exploitant doorgeknipt is. (...) Wij vrezen op termijn zelfs voor de overlevingskansen van de afzonderlijke NMBS- spooronderneming. En dan zal de private sector het treinaanbod voor de binnenlandse reizigers doen ineenschrompelen tot enkele commercieel interessante brokjes. (De Standaard, 11 december 2003) Deze kritiek heeft de tand des tijds doorstaan. De scheiding kwam er toen immers niet, omdat de NMBS-Holding werd gecreëerd. Het plan Magnette voorziet nu echter wel de afschaffing van deze Holding. Het is jammer dat we de toenmalige politici niet meer ter verantwoording kunnen roepen voor de vertragingen waarmee ze ons dagdagelijks opzadelen. En hetzelfde staat nu te gebeuren met Magnette en Labille als dit hervormingsplan wordt uitgevoerd. Jaren later zal immers blijken dat zowel de reiziger als het personeel de dupe zullen zijn van dit plan van iemand die de beste leerling wou zijn van de klas van Europees commissaris voor Transport Siim Kallas, maar zich schromelijk vergiste en de gevolgen totaal verkeerd inschatte.

Maatschappelijk debat We pleiten dus voor meer maatschappelijk debat. Zowel reizigers als personeel werden onvoldoende gehoord. Bovendien zijn de banden tussen de zes regeringspartijen zo fragiel dat ze uit angst voor nieuwe verkiezingen tot compromissen komen die verder debat zo goed als onmogelijk maken. Elke nieuwe wijziging verstoort immers het bereikte evenwicht. Een hervorming van het grootste bedrijf van België verdient meer overleg met de stakeholders.

ContinuIteit We pleiten voor meer continuïteit. Politici die een beslissing nemen moeten ze ook uitvoeren, zeker binnen dezelfde legislatuur. Jannie Haek verwees tijdens zijn toespraak op de Nieuwjaarsreceptie van de Holding naar het gebrek aan continuïteit. Hij wees er op dat hij tijdens zijn acht jaar als CEO, zeven verschillende ministers van overheidsbedrijven mocht verwelkomen. Het beleid van onze spoorwegmaatschappij stemt tot nadenken.


17

Vierde spoorwegpakket gaat voor meer liberalisering Het vierde spoorwegpakket werd op 30 januari voorgesteld en kiest resoluut voor meer liberalisering. Een absurde keuze, want in het Verenigd Koninkrijk pakte dat catastrofaal uit.

Zwitserland = top Zwitserland heeft het beste spoorwegsysteem ter wereld. De hoge kwaliteit komt door goede en langdurige besluitvorming rond het vervoerbeleid, ondersteuning door de bevolking, de bevoegde beheersautoriteiten en gemotiveerde medewerkers. Niet door concurrentie.

Verenigd Koninkrijk = flop We kunnen ook de omgekeerde vraag stellen: waarom heeft het Verenigd Koninkrijk op dat vlak gefaald? Omdat men daar sinds jaren heeft gekozen voor de liberalisering van het spoorvervoer door de procedure tot aanbesteding (of franchise). Dit leidde meteen tot een daling van de veiligheid. Door gebrek aan onderhoud vonden er enkele catastrofale treinrampen plaats. Het systeem leidde ook tot duurder transport. De gemiddelde kostprijs van het Britse spoorvervoer ligt 30 procent hoger dan in de rest van Europa. Dit komt door een slechte afstemming tussen netbeheerders en spoorbedrijven

Geen splitsing = betere cijfers Een grondige evaluatie van het Europees transportbeleid van de laatste twintig jaar toont inderdaad aan dat Europa de spoorwegen beter laat structureren door de lidstaten zelf. Landen die niet in het splitsingsverhaal zijn gestapt, leggen hierdoor vandaag betere cijfers voor dan landen waarin de infrastructuurbeheerder en de spoorwegoperator wel gescheiden werden.

Aparte aanpak Tot dezelfde conclusie kwam een studie van Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER die werd voorgesteld op 5 november 2012. De studie toont aan dat het effect van een tweedeling afhangt van structurele kenmerken die van land tot land verschillen. Deze aanzienlijke verschil-

len binnen de EU pleiten dus voor een aparte aanpak, in plaats van een one-size-fits-all model (één model voor iedereen) dat wordt opgelegd aan alle lidstaten. In onze visietekst van 16 november 2012 verwezen we nog naar andere wetenschappelijke studies die tot hetzelfde besluit kwamen.

Vierde spoorwegpakket Het vierde spoorwegpakket bestaat uit zes wetgevingsvoorstellen die zich spreiden over vier kerngebieden: normen en vergunningen, structuur, open toegang en vakbekwaam personeel. Let er wel op dat alvorens te worden vastgesteld, de voorstellen van de Commissie nog moeten worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de regeringen van de lidstaten. 1. Normen en vergunningen De Commissie wil de administratieve kosten voor spoorwegondernemingen doen afnemen en nieuwe exploitanten gemakkelijker toegang verschaffen tot de markt. 2. Structuur De Commissie is van oordeel dat enkel onafhankelijke infrastructuurbeheerders op een efficiënte en niet-discriminerende wijze de netwerken kunnen beheren. Zodra de richtlijn in werking treedt, wordt institutionele scheiding tussen infrastructuurbeheerders en spoorwegondernemingen (zonder eigendomsrelaties tussen de twee types entiteiten) de regel. Volgens het voorstel zal het niet meer mogelijk zijn nieuwe holdingstructuren op te richten in de spoorwegsector. De Commissie accepteert echter dat onafhankelijkheid ook mogelijk is in een verticaal geïntegreerde structuur of ‘holdingstructuur’, voor zover strikte ‘Chinese muren’ worden opgetrokken om de noodzakelijke juridische, financiële en operationele scheiding te garanderen. Met het oog op de volledige openstelling van de passagiersmarkt in 2019 kunnen spoorwegondernemingen die deel uitmaken van een verticaal geïntegreerde structuur een verbod krijgen om in andere lidstaten vervoer aan te bieden. Dit is mogelijk als de Commissie er niet van overtuigd is dat alle garanties aanwezig zijn om de juridische, financiële en operationele onafhankelijkheid te waarborgen die nodig is om in de praktijk een gelijk speelveld te creëren en eerlijke concurrentie op hun thuismarkt mogelijk te maken.


Spoorwegen

3. Open toegang De Commissie stelt voor dat in de hele EU vanaf 2019 bedrijven binnenlandse passagiersdiensten kunnen exploiteren door concurrerende commerciële diensten aan te bieden (open toegang) of door mee te dingen naar openbaredienstcontracten. Ongeveer 90 % van alle spoorverbindingen in de EU valt onder een openbaredienstcontract. Voor deze contracten moeten voortaan verplicht aanbestedingen worden uitgeschreven. 4. Personeel De Commissie is voornemens ervoor te zorgen dat de lidstaten werknemers beter kunnen beschermen door nieuwe contractanten te verplichten hen in dienst te nemen wanneer openbaredienstcontracten worden overgedragen. Dit gaat dus verder dan de algemene EUeisen in het kader van de overdracht van ondernemingen.

Reactie ACV-Transcom Hoewel ACV-Transcom hetzelfde streefdoel heeft als de Europese Commissie (een duurzaam transportbeleid met een stijgend marktaandeel van de spoorwegsector), stellen we vast dat de weg die Europa uitstippelt volgens ons niet tot de verhoopte resultaten zal leiden. We keuren dan ook de drie principes waarop het vierde spoorwegpakket steunt, volledig af. Concreet gaat dit over de volledige scheiding van infrastructuurbeheer en operaties, de invoering van de verplichte aanbesteding van alle openbaar reizigersvervoer per spoor en de liberalisering van alle andere binnenlandse spoorwegdiensten voor reizigers, de zogenaamde ‘open access’.

Liberalisering doel op zich Voor de EU lijkt liberalisering een doel

Siim Kallas bijt in het zand De Europese Commissie heeft het vierde spoorwegpakket op het laatste moment nog moeten aanpassen. Dit was dik tegen de zin van Europees Commissaris Siim Kallas. Hij moest zijn paradepaardje voor dit pakket, de volledige scheiding tussen infrabeheerder en operator, onder zware druk van Frankrijk en vooral Duitsland laten varen. In het nieuwe ontwerp is onafhankelijkheid immers ook mogelijk in een verticaal geïntegreerde structuur of ‘holdingstructuur’. Duitsland zweert immers bij het Holding-model en toont aan dat een geïntegreerd model en een hoge mate van concurrentie perfect met elkaar kunnen samengaan. Frankrijk roept het subsidiariteitsbeginsel in. Dat houdt in dat hogere instanties (in dit geval Europa) niet iets moeten doen wat door lagere instanties (hier de lidstaten) kan worden afgehandeld. Frankrijk wenst dus dat elke lidstaat zijn spoorbeleid onafhankelijk voert. Om de keuze voor de geïntegreerde structuur toch te kunnen ontmoedigen, werd evenwel een principe geïntroduceerd dat de Europese Commissie aan lidstaten een verbod kan uitvaardigen om in andere lidstaten vervoer aan te bieden.

op zich, terwijl het beleid volgens ons zou moeten gericht zijn op: • de uitbouw van een duurzaam transportsysteem; • een doelgericht infrastructuurontwikkelingsbeleid (inclusief stations) met een duurzame financiering; • genoeg financiële middelen om het aanbod te handhaven en de dienstverlening te verbeteren; • internalisering van externe kosten voor alle transportmodi, met de mogelijkheid van politieke beslissingen in het voordeel van het spoorwegsysteem ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen; • interoperabiliteit van het spoorwegsysteem, dat beter te realiseren is met weinig actoren.

Onveiligheid stijgt We blijven bezorgd over de effecten op de spoorveiligheid door de continue liberalisering en dus kostenbesparende druk op het spoorsysteem, wat onvermijdelijk leidt tot besparingen in veiligheidsgerelateerde domeinen (vermindering van onderhoud, technische controles, opleidingsperiodes, aantal personeelsleden aan boord van de trein,…). De onveiligheid groeit tevens door de uitbreiding van het aantal actoren, omdat het aantal interfaces versneld groeit en het potentieel aan communicatiezwakheden en –fouten stijgt. ACV-Transcom is van mening dat de verplichte aanbesteding volledig het recht van de lidstaten negeert om te beslissen hoe het openbaar vervoer, dat wordt gegarandeerd door Protocol nr. 26 van het Verdrag van Lissabon, te organiseren. In dit protocol wordt aan de lidstaten de essentiële rol en de ruime discretionaire


19

bevoegdheid van de nationale, regionale en lokale autoriteiten om diensten van algemeen economisch belang te verrichten, te doen verrichten en te organiseren op een manier die zoveel mogelijk in overeenstemming is met de behoeften van de gebruikers. We blijven er dan ook van overtuigd dat verdere concurrentie, gebaseerd op open toegang, enkel cherry-picking op de winstgevende lijnen bevordert ten koste

van een aanbod van een goed en evenwichtig netwerk geïnspireerd door de beginselen van de universaliteit en de toegankelijkheid van de spoorwegdiensten. Sociale arbeidsomstandigheden en de bescherming van het personeel worden overgelaten aan de beslissing van de lokale autoriteiten, zonder enige verplichting. De Europese Commissie bevestigt eens te meer hun ideologische benadering: “Een ja tegen de openstelling van de

markt, maar een neen tegen de bescherming van de sociale arbeidsomstandigheden van de werknemers”. ACV-Transcom hoopt dat het Europees Parlement en de Raad hun gezond verstand aan boord leggen om, in het belang van de veiligheid, de reiziger en het personeel, dit ontwerp diepgaand bij te sturen, dan wel de voornoemde drie principes volledig te verwerpen.

NMBS-groep regelt oppas voor zieke kinderen Is je kind ziek? Moet het thuisblijven en vind je geen opvang? Dan biedt de Sociale Solidariteit van de NMBSGroep een oplossing: bel Child Care op het nummer 02 481 67 41. Wanneer bellen? Bel voor 16 uur als je de volgende dag een oppas wil. Als je zaterdag een oppas nodig hebt, bel je vrijdagmiddag voor 12 uur. Vooraf: Na je telefoontje zal de dienst zo snel mogelijk de naam doorgeven van de persoon die komt oppassen. Je hebt telefonisch contact met de oppas voor een eerste kennismaking en om praktische afspraken te regelen. De dag zelf: De eerste dag van de thuisopvang zal de oppas samen met jou een document doornemen. Je ondertekent het document ‘verslag kinderoppas’. Gediplomeerd personeel De oppasdienst van Child Care beschikt over personeel dat bevoegd is voor deze opvang. Ze bezitten allemaal een diploma van kinderverzorger of verpleger of beschikken over de vereiste beroepsbekwaamheid om op zieke kinderen te passen (onderwijs, opvoeding, verzorging, enz.). Geen babysit Maar Child Care is geen babysitdienst. Er moet dus aan bepaalde voorwaarden worden voldaan om er gebruik van te kunnen maken: • Je kind moet over een geneeskundig attest beschikken. • Je kind moet minstens 6 maanden oud zijn en nog geen 14 jaar geworden zijn (dus t.e.m.14 jaar min 1 dag). • Als je kind gehandicapt is of specifieke problemen heeft, moet dit gemeld worden aan Child Care. De dienst bekijkt dan in welke mate ze over geschikt personeel beschikt om op het kind te passen. • Het aantal dagen opvang ten laste van de Sociale Solidariteit bedraagt maximaal 10 dagen per kind per jaar. Als beide ouders voor de NMBS-Groep werken, dan heeft elk van de ouders recht op 10 dagen voor ieder kind. • De opvang moet plaatsvinden in het huis van de ouder die statutair bediende is bij de NMBS-Groep en een beroep doet op Child Care. Kleine bijdrage Het grootste gedeelte van de kostprijs valt ten laste van de Kas van de Sociale Solidariteit. Er wordt wel een kleine bijdrage gevraagd: 5 euro per kind voor een opvang van 5 tot 9 uren tussen 6 uur ‘s morgens en 20 uur ‘s avonds. Een opvang van 10 uren is mogelijk, maar het extra uurtje opvang kost 1 euro. Het bureau van de Sociale Solidariteit zal je de factuur toesturen. Je hoeft nooit te betalen aan de oppas die voor je kind heeft gezorgd, of aan Child Care zelf. Meer informatie? Wil je meer info over deze dienst? Neem dan contact op met bureau H-HR.363 op het nummer 02 525 35 46 (intern nummer: 911/535 46).


S C pu ol touruwre g e n

Agressie terugdringen Aanbevelingen moeten agressie tegenover spoorwegpersoneel terugdringen Op 5 december 2012 publiceerden de werknemersorganisatie ETF en de werkgeversorganisatie CER enkele aanbevelingen om het stijgend geweld van derden tegenover spoorwegpersoneel terug te dringen. De aanbevelingen van het ETF (European Transport Workers Federation) en CER (Community of Europeal Railways and Infrastructure Companies) zijn erop gericht: • de veiligheid en het gevoel van veiligheid bij zowel werknemers als reizigers omhoog te krikken; • de arbeidsomstandigheden te verbeteren; • een aanzet te geven voor preventie en omgaan met agressie. De Europese sociale partners bevelen daarom de toepassing van een duurzaam beleid aan die maatregelen in volgende domeinen omvat: 1. Sensibilisering De sociale partners op bedrijfsniveau moeten een gezamenlijke communicatie- en preventiestrategie ontwikkelen, met inbegrip van nultolerantiecampagnes, begeleiding en opleiding van werknemers, gegevensbestand met de beschrijving van te signaleren incidenten. 2. Gespecialiseerde cel Creatie van een gespecialiseerde cel binnen de spoorwegondernemingen, die als taak heeft de overeengekomen maatregelen te analyseren en uit te voeren. Uiteraard moet deze cel nauw samenwerken met de veiligheids- en personeelsdiensten en de betrokken bedrijven. Deze cel kan ook als contactpunt fungeren. 3. Strikte procedure Rapportering, registratie en analyse van alle mogelijke agressiegevallen (ook verwijten en bedreigingen). Alle betrokken partijen moeten over deze procedure worden ingelicht. Werknemers dienen daarom uitgenodigd te worden om alle gevallen te melden en indien mogelijk zelf voorstellen tot verbetering in te dienen. Een Europese typologie zou helpen om de problematiek op Europees niveau te begrijpen en moet daarom worden uitgewerkt. 4. Extra middelen Inzetten van menselijke en technische middelen om agres-

sie te bestrijden, zoals de aanwezigheid van geschoold veiligheidspersoneel, videobewaking en aangepaste veiligheidsprocedures bv. rond biljettenverkoop en toegang tot de treinen. 5. Opleiding Opleiding en preventieve sensibilisering van het personeel, bv. om escalatie bij discussies tegen te gaan, of om potentieel gewelddadige situaties te herkennen en te ontwijken. Het bedrijf moet daarom voor de werknemers en hun leidinggevenden aangepaste opleidingen voorzien. 6. Transparante procedures Transparante procedures om het personeel dat slachtoffer werd van geweld, bij te staan op medisch, psychologisch, juridisch, praktisch en/of financieel vlak. 7. Goede samenwerking Juridisch partneriaat tussen spoorwegbedrijf, politie en de autoriteiten. 8. Best Practices Toepassing van ‘best practices’. 9. Politieke dialoog Dialoog met de politiek op nationaal en Europees niveau. 10. Luik offertes Offertes voor openbaar vervoer van spoorondernemingen op tenders van overheden dienen een luik over veiligheid van personeel en reizigers te bevatten. De invulling van dit punt moet meegenomen worden bij de keuze voor een operator. 11. Suggesties werknemers Gesloten akkoorden tussen sociale partners worden op verschillende niveaus nuttig ervaren. Suggesties van werknemers om zwakke punten weg te werken zouden moeten worden geanalyseerd en, indien mogelijk, worden toegepast. 12. Evaluatie maatregelen Regelmatige evaluatie (bv. één keer per jaar) van de effectiviteit van de genomen maatregelen. Dit moet resulteren in een verbetering van de maatregelen. De resultaten van de evaluatie kunnen tot nieuwe akkoorden leiden. ACV-Transcom neemt de problematiek zeer ter harte en zal de vraag aan de NMBS-Groep richten om bovenstaande aanbevelingen te implementeren. We houden u zeker op de hoogte van de toekomstige gesloten akkoorden.


P oo sbti l i t e i t M

21

Belgen willen een toekomst met bpost Een enquête bij 2000 Belgen toont dat de bevolking verwacht dat bpost de openbare diensten blijft verstrekken. Bovendien hechten de burgers veel belang aan stiptheid en een dicht verkoopsnetwerk. De Belgische regering, op initiatief van de Minister van Overheidsbedrijven, voerde de telefonische enquête uit op vraag van de Europese Commissie. Tussen 27 november tot 14 december 2012 bereikte het externe bedrijf Profacts 2000 Belgen. Het verslag van Profacts bevat de volgende besluiten:

Bpost = toekomst

Eerst en vooral toont de enquête aan dat alle openbare diensten, opgenomen in het ontwerp van Beheerscontract, beantwoorden aan reële noden en verwachtingen van de bevolking. De bevolking verwacht dat de huidige openbare diensten ook in de toekomst door bpost verstrekt worden, en dat ze derhalve opgenomen worden in het nieuwe Beheerscontract (2013-2015).

Word jij jobstudent bij bpost? Gedurende de rolverlofperiodes zullen jobstudenten worden ingezet in de kantoren MSO, Collect & Distribution, Transport, de sorteercentra, BPI en Jemelle. Ook RSS (netwerk en contactcenters) zal een beroep doen op jobstudenten als algemene dienst (loket)bediende. De volgende functies komen in aanmerking voor een tewerkstelling als jobstudent: • algemene dienst uitreiker; • algemene dienst postman sorteercentrum; • postman logistiek – afdeling Transport; • algemene dienst loketbediende; • sorteerder internationale zendingen BPI-Brucargo Zaventem; • bediende Contactcenter; • magazijnier Depot Jemelle. Een student kan, eventuele feestdagen inbegrepen, maximum 50 arbeidsdagen werken. De effectieve tewerkstelling tijdens de zomerperiode juli/augustus/ september zal worden bepaald door de organisatorische behoeften. Aan welke voorwaarden moet een jobstudent voldoen? Een jobstudent moet: • minstens 17 jaar zijn op de dag van de werving; • 18 jaar zijn op de dag van de werving voor een tewerkstelling: - in de nachtvacatie in de sorteercentra; - voor uitreiking die begint vóór 6 uur ’s morgens; - een betrekking als algemene dienst (loket)bediende); • van goed zedelijk gedrag zijn door een recent uittrek-

sel uit het strafregister voor te leggen; • nog steeds studeren; • vrij zijn in de periodes volgens de noden van de kantoren waarvoor ze belangstelling hebben; • voor bepaalde diensten beschikken over een rijbewijs B of kunnen fietsen; • houder zijn van een diploma secundair onderwijs voor de job van algemene dienst (loket)bediende; • bij (een) voorgaande tewerkstelling(en) gunstig geëvalueerd zijn in de uitgeoefende job. Ben je geïnteresseerd? Stuur het inschrijvingsformulier voor jobstudenten online door vóór 25 maart 2013 (dus geen papieren formulieren meer). Het inschrijvingsformulier bevindt zich op intranet en op www.bpost.be. Nadat het is ingevuld en doorgestuurd zorgen de uitzendkantoren START People en T-Interim voor de verdere afhandeling en is het afwachten of de kandidaat al dan niet wordt geworven. Prioriteitsregels : • kinderen van personeel van bpost die zich vóór 25 maart 2013 als kandidaat inschrijven; • kinderen van derden die zich vóór 25 maart 2013 als kandidaat inschrijven. Na die datum gelden de prioriteitsregels niet meer. Binnen elke categorie wordt per prioriteit voorrang gegeven aan de kandidaat die in 2011 of 2012 al was tewerkgesteld bij bpost. De studenten worden tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst van bpost.


Post

Evaluatie Ten tweede wordt het aanbevolen om de verstrekte openbare diensten op gezette tijdstippen aan een evaluatie te onderwerpen. Daarom zal voor het einde van de duurtijd van het volgende Beheerscontract, opnieuw gepeild worden naar de verwachtingen van de bevolking, zowel inzake de inhoud van de diensten als naar de kwaliteit van de dienstverlening door bpost.

Stiptheid Ten derde beschouwt een grote meerderheid van burgers de vroege levering van kranten en tijdschriften, alsook de uitbetaling aan huis van pensioenen en gehandicaptentoelagen, van publiek belang. Daarom werd de vereiste tot nationale dekking behouden voor deze diensten en werden strikte kwaliteitsnormen geïntegreerd in het Beheerscontract (bijvoorbeeld minder dan 11 klachten per 10.000 geleverde kranten, 95% van de tijdschriften op tijd geleverd). Daarenboven werd ook een expliciete bescherming van de distributietarieven voor verenigingen zonder winstoogmerk ingeschreven.

Verkoopsnetwerk Ten vierde blijkt uit de enquête dat de bevolking, naast onder meer de ochtendlevering van kranten en tijdschriften, een voldoende dicht verkoopsnetwerk van Postkantoren en Postpunten bijzonder op prijs stelt. Een grote meerderheid van de ondervraagden hecht prioritair belang aan de nabijheid en ruime beschikbaarheid van de diensten, ook in de rurale gebieden. Vele burgers verwachten zelfs een versterking van het bestaande netwerk. Daarom werden specifieke dichtheidsvereisten ingeschreven in het Vijfde Beheerscontract (bijvoorbeeld de vereiste om 650 postkantoren te behouden, de vereiste om 95% van de bevolking toegang te bieden tot het verkoopsnetwerk binnen een afstand van maximum 5 km en 98% binnen een afstand van maximum 10 km). Verder werd ook de nadruk gelegd op de dienstverlening naar de bevolking toe door het opnemen van klantentevredenheid en wachttijden als kwaliteitscriteria. De toegankelijkheid van het netwerk werd ook ver-

groot, door bijvoorbeeld minimumvereisten op te leggen voor het aantal en werkingsuren van bankautomaten.

Doelstellingen Belgische overheid De Belgische overheid vindt het nodig om openbare basisdiensten voor de bevolking te waarborgen. Zij vertrouwt het beheer van een aantal van die diensten toe aan de postoperator bpost. Met deze openbare postdiensten wil de Belgische overheid doelstellingen vervullen waar ze veel belang aan hecht : • het waarborgen van de persvrijheid en het recht op informatie voor iedereen (bezorging van kranten vóór 7u30 ’s morgens op weekdagen en vóór 10 uur op zaterdag en van tijdschriften vijf keer per week); • het waarborgen van de sociale en territoriale nabijheid : - een uitgebreid netwerk van postale servicepunten, minstens 1300, waarvan één postkantoor in elk van de 589 gemeenten; - het behoud van een sociale rol van de postbode; - verminderde tarieven voor bepaalde verenigingen; - het aanbieden van een aantal andere diensten zoals de uitbetaling aan huis van rust- en overlevingspensioenen en tegemoetkomingen aan personen met een handicap. • bijdragen tot het behoud van een democratische staat; • informeren van de bevolking; • het de burgers makkelijker maken in hun dagelijkse leven. De Belgische overheid vindt het ook belangrijk dat die postdiensten van een onberispelijke kwaliteit zijn en onafgebroken tegen betaalbare en uniforme tarieven worden geleverd aan alle inwoners, overal in het land. Ze is van plan om voor de periode 2013-2015 een nieuw beheerscontract met bpost af te sluiten


23

Preventief medisch onderzoek. Wat is het juist? Er zijn twee soorten preventief medisch onderzoek: onderzoek voorafgaand aan de werkhervatting en onderzoek bij werkhervatting. Maar wat is het verschil?

Onderzoek voorafgaand aan de werkhervatting Ben je arbeidsongeschikt door medische redenen? Dan kan ieder personeelslid een preventief medisch onderzoek aanvragen. Nadien bestaat de mogelijkheid dat de werkpost of de arbeidsvoorwaarden worden aangepast zodra hij/zij het werk hervat. Aan welke voorwaarde moet je voldoen? De betrokkene moet: • het aanvraagformulier in kwestie bezorgen aan de onmiddellijke chef; • al vier weken of meer arbeidsongeschikt zijn; • ermee akkoord gaan dat zijn behandelende geneesheer en de preventie-adviseur arbeidsgeneesheer overleggen en dat deze laatste zijn medisch dossier bij de behandelende geneesheer inkijkt. Het onderzoek moet plaatshebben binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de schriftelijke aanvraag. Het kan het onderzoek bij werkhervatting vervangen: • als de preventie-adviseur arbeidsgeneesheer vindt dat hij geen bijkomende informatie nodig heeft om te oordelen over de geschiktheid van het betrokken personeelslid wanneer deze effectief het werk hervat; • voor zover de werkhervatting effectief is binnen de 8 kalenderdagen na het bezoek aan de preventie-adviseur arbeidsgeneesheer.

Onderzoek bij werkhervatting Dit onderzoek is een preventief medisch onderzoek voor personeelsleden die om medische redenen arbeidsongeschikt zijn, maar wordt aangevraagd door de onmiddellijke chef. In dit geval moet het personeelslid: • een veiligheidsfunctie, een functie met verhoogde waakzaamheid, een activiteit met welbepaald risico of een activiteit verbonden aan voedingswaren uitvoeren; • al minstens vier weken afwezig zijn wegens ziekte of ongeval, of na een bevalling (of na een afwezigheid van kortere duur, wanneer de preventie-adviseur arbeidsgeneesheer het nuttig acht); • of afwezig zijn wegens een ernstige besmettelijke ziekte. Dit onderzoek heeft plaats: • ten vroegste op de dag dat het personeelslid in kwestie het werk hervat; • uiterlijk binnen de acht werkdagen nadat het personeelslid het werk heeft hervat.


Vervoer over de weg Kijk je prestatiebladen goed na voor je tekent! Het gebeurt soms dat werkgevers hun chauffeurs een rittenblad laten ondertekenen, waarin achteraf fouten blijken te staan. Hou dus zelf nauwkeurig je uren en prestaties bij, zodat je effectief loon naar werken krijgt! Elke werkgever mag zijn eigen rittenblad gebruiken, op voorwaarde dat er een aantal minimumgegevens vermeld zijn. Is dat niet het geval, zijn ze niet geldig. De verplichte vermeldingen zijn onder andere: arbeidstijd, beschikbaarheidstijd, afwezigheidscode, nachturen, verblijfvergoeding,‌ Normaal is je vrachtwagen voorzien van een systeem dat alle gegevens verzamelt (arbeidstijd, beschikbaarheidstijd, rust, aantal kilometers..). Deze gegevens kunnen geprint worden door je werkgever en soms ook door jou. Kijk goed de prestatiebladen na die aangeleverd worden door je werkgever.

Meer info? Op onze website www.acv-transcom.be vind je een voorbeeld van een correct prestatieblad en een handleiding om alles juist in te vullen. Ook onze regionale secretariaten bezorgen je graag de correcte prestatiefiche en de handleiding. Je kan ook altijd onze nationale infolijn bellen op het nummer (078) 15 15 16.

Digitale tachograaf Indien je vrachtwagen uitgerust is met een digitale tachograaf, bevinden alle gegevens zich op je bestuurderskaart. De werkgever beschikt dan over een programma om je correcte loon te kunnen uitbetalen. Maar je kan ook zelf, aan de hand van de USB-stick Orditool, al je prestaties en andere informatie lezen en printen (zelfs de overtredingen die je begaan hebt in het kader van de arbeidstijd en de rust). Het enige wat je behalve de stick dan nog nodig hebt, is een kaartlezer.

Belang prestatieblad Het is belangrijk te weten dat deze Orditach-stick het dagelijks prestatieblad niet overbodig maakt. Op je bestuurderskaart staan immers enkel je effectieve prestaties, maar bijvoorbeeld niet de vakantiedagen, recuperatietijd en economische werkloosheid. Zonder deze bijkomende informatie zou de loonberekening met je stick alleen dus foutief zijn. Onze secretariaten zijn uitgerust met een systeem dat exacte loonberekeningen kan maken, op voorwaarde dat onze medewerkers over alle nodige gegevens beschikken, dus zowel over je bestuurderskaart, als over het juist ingevulde prestatieblad.

Tip: Teken dus nooit een prestatieblad dat niet correct is ingevuld of dat niet overeenkomt met wat je zelf hebt genoteerd. Wat doe ik als mijn prestatieblad niet klopt? Schrijf op je prestatieblad wat er volgens jou niet juist is en waarom je het niet tekent. Het is dan de werkgever op wie de bewijslast rust, bij betwistingen over het prestatieblad en het loon dat hieruit voortvloeit. Indien je toch hebt ondertekend, is een betwisting quasi onmogelijk !


25

Betaling anciënniteitspremie sector verhuis In uitvoering van de cao van 2/11/2011 voor de subsector voor ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten krijgt elke werknemer (afhankelijk van onderbroken anciënniteit bij dezelfde werkgever) jaarlijks een bruto anciënniteitspremie. Deze premie wordt door de werkgever betaald in de loop van de maand januari volgend op het betrokken dienstjaar. De anciënniteitspremie (betaalbaar in 2013) werd als volgt vastgesteld: • 25 euro voor werknemers met een anciënniteit van 3 jaar • 48 euro voor werknemers met een anciënniteit van 5, 6, 7, 8 en 9 jaar; • 85 euro voor werknemers met een anciënniteit van 10, 11, 12, 13 en 14 jaar; • 122 euro voor werknemers met een anciënniteit van 15, 16, 17, 18 en 19 jaar; • 160 euro voor werknemers met een anciënniteit van 20 jaar en meer. Werknemers die het bedrijf verlaten hebben in de loop van het jaar, om andere dan zwaarwichtige redenen, en in aanmerking komen voor de anciënniteitspremie, behouden het recht op deze premie, pro rata.

Handel in Brandstoffen: aanpassing van de lonen P C 12 7. 0 0 – R S Z 0 9 1 Aanpassing van de lonen vanaf 01.01.2013

Ingevolge het protocolakkoord 2011-2012 worden de lonen (zowel de reële als de minimumuurlonen van de sector Handel Brandstoffen Nationaal vanaf 1 januari 2013 verhoogd met 0,10 euri De nieuwe minimum uurlonen worden als volgt aangepast (bedragen in euro) Aanwerving

> 3 jaar in dienst

>10 jaar in dienst

>15 jaar in dienst

Handlanger

10,8044

11,0875

11,1909

11,3585

Autovoerder

11,2978

11,5808

11,6841

11,8515

Tankwagenbestuurder

11,7936

12,0766

12,1799

12,3473


Te l e c o m

A C V-Tr a n s c o m z e t de puntjes op de i Tijdens het paritair comité van 30 januari stonden 12 dossiers op de agenda. Voor een deel hiervan gaf ACV-Transcom zijn akkoord. Waarom dit voor bepaalde dossiers niet het geval was, lichten we hieronder toe.

[doc. S&S_SDE_CEI/SOC121211/CP130130/126]

De dossiers kan je verkrijgen via 02 549 07 95 of via mreenaers.transcom@acv-csc.be.

2.8. CBU_CCA_MST: Status IT systems [doc. CBU_CCA_MST/SOC121220/CP/130]

Dossier SOC 2.1: ACV-Transcom stemde  onthouden + verklaring

“CCA, ACV-Transcom kan voor dit dossier zijn akkoord niet geven. Tijdens de presentatie van dit dossier op 20/12/2012 heeft ACV-Transcom in de werkgroep SOC al duidelijk gesignaleerd dat er elementen zijn die ons doen twijfelen aan de naleving van de wettelijke regels betreffende het beroep op uitzendkrachten. ACV-Transcom zal deze twijfels aan de bevoegde instanties voorleggen om zo hierover alle twijfel weg te nemen. Bovendien heeft ACV-Transcom het beroep op outsourcing in vraag gesteld voor wat eigenlijk een structureel probleem is. Ook al is de aanwerving van 60 CDI’s al een stap in de goede richting, een vorm van erkenning van dit structureel probleem, voor ACV-Transcom wordt het hoog tijd om enkele diensten te herbestaffen.”

2.1. EBU_MST : Optimalisatie van de EBU-structure [doc. EBU_EBU_MST/SOC121130/CP130130/115] Wij kregen reacties die positief klonken maar tegelijkertijd tal van reacties die twijfel en zelfs tegenspraak weergaven met hoe het terrein voorgesteld is en in de praktijk zou kunnen uitdraaien. Daarom blijft ACV-Transcom bij zijn eerder gegeven onthouding als evaluatie voor dit dossier

Dossiers SOC 2.2 à 2.7: ACV-Transcom stemde  Ja 2.2. SDE_CIS_ISD : Werken op 26 december 2012 [doc. SDE_CIS_ISD/SOC121211/CP130130/117] 2.3. SDE_CIS_ISD  : Invoering van een wachtdienst voor PRA-repair [doc. SDE_CIS_ISD/SOC121205/CP130130/122] 2.4. SDE_COP_CFO : Gebruik utilitaire voertuigen voor de teamleaders COP/CFO/CAB repair [doc. SDE_COP_CFO/SOC121205/CP130130/123] 2.5. S&S_GIS_IFM : Verschoven vacaties 02/01/2013 [doc. S&S_GIS_IFM/SOC121210/CP130130/124]

Catering

2.6. S&S_GIS_IFM : Wijziging aanhechtingspunt [doc. S&S_GIS_IFM/SOC121211/CP130130/125] 2.7. S&S_SDE_CEI : Transfer van activiteit van SDE/CEI naar STC/CMT

Dossier SOC 2.8: ACV-Transcom stemde  Nee


27

Dossier SOC 2.9 : ACV-Trans- 2.11. S&S_GHR_LBR: Voorakkoord men. Het gaat hierbij om het respect met betrekking tot een collectieve dat Belgacom voor haar medewerkers com stemde overeenkomst voor de jaren 2013-2014 dient te betonen, daarom moeten wij  Nee 2.9. SDE_ITS_MST: Optimalisatie van de structuur van ITS [doc. SDE_ITS_MST/SOC121220/ CP130130/131]

Dossier SOC 2.10 : ACV-Transcom stemde  Ja 2.10. CBU_CCA: Aanvraag tot overwerk binnen de back office van CBUCCA [doc. CBU_CCA/SOC121220/ CP130130/137]

Dossier SOC 2.11 : ACV-Transcom stemde  Ja + verklaring

[doc. S&S_GHR_LBR/SOC120920/ CP130130/100] ACV-Transcom heeft JA gestemd en de volgende verklaring afgelegd.

“ACV-Transcom wenst te preciseren dat het akkoord m.b.t. de krachtlijnen van cao 2013-2014 geenszins betrekking heeft op de dossiers die eruit voortvloeien, maar uitsluitend op de slidesversie ervan. Dit akkoord betekent nog niet dat er een beslissing gevallen is over de reglementaire versie in integrale tekst. Die laatste zal ook

dit voorzien.

We dringen ook aan op het belang van het comité preventie en bescherming op het werk in het kader van het hoofdstuk homeworking. In geen geval mogen er beslissingen worden genomen zonder advies van dit comité, indien het erbij betrokken is. ACV-Transcom denkt meer bepaald aan het bezoek aan de werkplaats, aan de rol ervan bij een al dan niet ernstig ongeval en alles wat onder zijn bevoegdheid valt. Met andere woorden is er voor

De dossiers kan je verkrijgen via 02 549 07 95 of via mreenaers.transcom@acv-csc.be. door onze instanties worden geanalyseerd voor een eventueel akkoord. Zoals overeengekomen wachten we dus op de definitieve versie tegen eind maart, begin april 2013. ACV-Transcom staat erop dat de voorbehoudsclausule voor de toepassing in het licht van eventuele politieke beslissingen geen afschaffing mag inhouden van de verworven voordelen van deze cao zonder dat ze door een ander voordeel met equivalente waarde worden vervangen, dit om een perfect evenwicht te vrijwaren tussen onze toegevingen en de verworvenheden die de werknemers hebben beko-

ACV-Transcom geen sprake van dat er beslissingen worden genomen in de SOC-Groep die onder de bevoegdheid van de werkgroep Welzijn op het Werk vallen of die van het Lokaal of Nationaal Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Tenslotte wijst ACV-Transcom erop dat de dossiers ‘raamovereenkomst betreffende outsourcing’ en ‘wervingsbeleid bij Belgacom’ nooit door hem werden goedgekeurd. Bijgevolg valt te noteren dat dit voorakkoord voor de krachtlijnen van de cao 20132014 niets afdoet aan zijn standpunt over die dossiers, waarnaar verwezen wordt in de slides. Het blijkt nu dat de


Te l e c o m

regering zich van het probleem bewust geworden is en het heeft opgenomen in haar Programmawet van 27 december 2012. Er valt uit af te leiden dat de discussie terzake verre van rond is. Tot besluit vragen de werknemers zich af waarom er tot 1 januari 2014 moet worden gewacht op de verhoging van de maaltijdcheques. Het is een gemiste kans voor de top van Belgacom om zijn waardering voor hen te tonen. Op die manier krijgt iets wat positief was toch weer een negatieve connotatie.”

Dossier SOC 2.12 : ACV-Transcom stemde  Nee + verklaring 2.12. S&S_GHR_LBR : Overeenkomst m.b.t. overgangsmaatregelen inzake de herziening van de regimes van ‘Terbeschikkingstelling’ [doc. S&S_GHR_LBR/SOC130129/CP130130/017] “Dit dossier herinnert ons jammer genoeg aan het jaar 2005 waarin Belgacom besliste om voor de contractuelen tot collectief ontslag over te gaan en dus tot onaanvaardbare maatregelen voor het statutair personeel van de pool. Dit dossier bevat eens te meer maatregelen waarmee ACVTranscom niet akkoord kan gaan, gisteren niet, en vandaag nog minder. Bovendien is het dossier er in alle haast door gejaagd, waardoor we niet alle nodige info voor analyse hebben kunnen krijgen van Belgacom. We denken meer bepaald aan de lijst van de betrokken personen. Het spreekt voor zich dat indien er zich geen werknemers in een bijzondere situatie hadden bevonden die door de maatregel in het niets dreigden te vallen, ACV-Transcom een protocol van niet-akkoord zou hebben ingediend. Enkel om te vermijden dat ex-collega’s in de problemen zouden komen, hebben we ons beperkt tot een negatieve stemming voor dit dossier

3. WOW punten Varia: Gebruik van winterbanden op de dienstvoertuigen. In een deel van het land rijden de technici met wagens zonder winterbanden. Ze kunnen hun wagen niet aan de kant laten staan en ondertussen is iedereen er van overtuigd dat winterbanden de veiligheid enorm verbeteren. Kleine opmerking: of het nu zomer- of winterbanden zijn, elke band verslijten moeten we de kosten relativeren. Daarom wilt ACV-Transcom hier, zoals al in de regionale instanties is gebeurd, aandringen om ook boven Samber en Maas in de toekomst winterbanden te voorzien. De weersomstandigheden kunnen trouwens geen argument zijn om deze splitsing van het land uit te leggen. De laatste winterprik was groter aan de kant waar er geen winterbanden op de wagens liggen. Laten we overgaan tot handelen en stoppen met discussiëren.


29

S l u i t i n g Te l i n d u s Haasrode Belgacom heeft beslist om de vroegere Telindus-gebouwen in het bedrijfspark van Haasrode tegen ten laatste eind 2014 niet meer te gebruiken. De sluiting van Telindus Haasrode is de sluiting van een gebouw met geschiedenis. Telindus en Belgacom, of de vroegere RTT, hebben altijd nauwe banden gehad. Hierdoor raakt de sluiting zowel de gewezen Telindus-medewerkers als heel Belgacom

Geen verrassing De sluiting van Haasrode kwam niet echt onverwacht. Het gerucht dat Belgacom de gebouwen wou vrij maken deed al een tijdje de ronde. De blijvende leegstand van een vleugel versterkte nog dit gerucht.

Werkzetels komen en gaan Eerder werden al werkzetels gesloten in onder andere Oostende, Leuven, Diest en de TBR-toren. Er werden ook nieuwe geopend, denk maar aan de Veldekens in Antwerpen en de Belgacom-Towers in Brussel (om er twee grote te noemen).

Drastische beslissing Bij Belgacom is men gewend om met veranderingen te leven, maar deze is toch zeer drastisch en kan bovendien een grote impact hebben op de verplaatsingstijd van en naar het werk.

Impact Tot ieders verbazing werd de sluiting in eerste instantie vrij gelaten onthaald, maar ondertussen beginnen de collega’s zich de impact van deze beslissing te realiseren. Er zijn steeds meer vragen en onze militanten beginnen een beeld te krijgen van de impact van deze drastische beslissing.

Vragen? Omdat deze vragenlijst ons moet in staat stellen om de komende besprekingen hierover optimaal te laten verlopen, roepen wij iedereen op om zijn vragen aan onze militanten te bezorgen. Ondertussen vormen onze militanten in Haasrode een werkgroep die de komende besprekingen op de voet zullen volgen.


Intersectoraal

Anders-actieven Oost-Vlaanderen

Brussel-Telecom

Voor wie? (Brug)gepensioneerden ACV-Transcom + eventuele partner Wanneer? 22 maart 2013 om 14u15 Waar? ACV-dienstencentrum Pater Rutten (zaal 3-4), Oude Vest 146, 9200 Dendermonde (vlakbij het station) Wat? Koffie, gebak en een gastspreker. Een deskundige van de brandweer zal spreken over brandpreventie in en rond het huis, voorzorgsmaatregelen, ontvlambare middelen, redden van huisdieren.. Inschrijven? Ten laatste 12 maart bij een van de onderstaande personen: Rene De Smet (0473/98 39 56) Willy De Waele (03/772 47 04) Dirk Smet (03/889 17 64) Willy Cobbaert (053/66 44 19) Marcel Pletinckx (054/42 10 31) Felix Cardon (09/366 08 20) Herman Verwaeren (0473/98 43 54) Je kan ook je naam en adres + aantal personen e-mailen naar acvtranscom12@gmail.com Prijs? 3 euro (ter plaatse betalen) Wisten jullie dat we een nieuwe website hebben? Bezoek http://aatranscom.orgfree.com

Wat? Infovergadering anders-actieven (gepensioneerden, PTS, BeST, structurele dispo)Â Wanneer? 19 maart om 13.30 uur Waar? ACV-Transcom (2de verdieping, Zaal Europa), Galerij Agora, Grasmarkt 105, Brussel Programma: Welkom, Informatie over de werking van de arbeidsrechtbank (door Hedwig Silon), Voorstelling nieuwe infobrochure, Nieuws uit de telecomwereld, Varia

Midden West-Vlaanderen Koffers uit Manilla Nancy David vertrok twee jaar terug met zeven markante dames op uitwisselingsreis naar de Filipijnen. Ze werden ondergedompeld in de Filipijnse cultuur en ze ontdekten het belang van de vrouwenorganisatie ASHI. Ze keerden terug naar BelgiĂŤ met een koffer gevuld met een portie vrouwelijk ondernemerschap, cultuur en ontspanning. Nancy komt haar ervaringen over deze reis met ons delen aan de hand van lichtbeelden. We sluiten af met een koffietafel Wanneer? 14 maart om 14u30 Waar? ACV (Cardijnzaal), H.Horriestraat 31, 8800 Roeselare. Kostprijs: 3 euro (te betalen aan de ingang van de zaal).


31

Inschrijven? Ten laatste 11 maart een seintje vooraf bij Raymond Plettinck (051/22.35.85) Jaarprogramma 2013 21 mei: met de trein een dag naar Gent. 10 september: daguitstap met de bus . Voormiddag: bezoek aan de koekjesfabriek De Stroper in Lo Reninge, namiddag: IJzertoren en de Dodengang in Diksmuide. 1 oktober: In harmonie met de maan. De maan heeft een duidelijke invloed op de aarde, op eb en vloed, op het groeien van gewassen, op de jaargetijden. Ook ons lichaam reageert op het afnemen en wassen van de maan. In deze voordracht leren we bewust te worden van deze invloeden. 19 november: Zorg in de middeleeuwen. In de vroege middeleeuwen waren vooral de kloosters de centra voor gezondheidszorg. Verplegen werd meestal gedaan door directe naasten zoals familieleden. De zorg voor zieken werd immers aanzien als een werk van barmhartigheid. In deze voordracht wordt ook de rol van de prostitutie in deze periode toegelicht. Opgelet! Omwille van organisatorische redenen kunnen bepaalde data gewijzigd worden. Gelieve steeds de Transcom-info te raadplegen.

Geboorte Centrale Belangengroep Water Op 23 januari 2013 is Mathias Verbeek geboren als eerste zoontje van Steven Verbeek en Lindsay Goossens. Steven is tewerkgesteld bij ACV-Transcom, Belangengroep Water, als vrijgestelde haven van Antwerpen. Wij wensen de gelukkige ouders veel geluk met hun jonge spruit! “Dat is toch een mooie wens, de geboorte van nog zo’n klein mens. het is eigenlijk wel een wonder, en voor jullie wel heel bijzonder. De liefde voor een kind is heel speciaal, dat die liefde er gelijk is, is toch geniaal. Kinderen zijn als een film zonder eind, jullie zijn het die hun eigenschappen verfijnen. kinderen kan je vergelijken met de natuur, ze zijn niet zuur, maar gewoon puur. Je moet ze wel vormen en normen meegeven, dat is nu eenmaal heel belangrijk in het leven.”

In memoriam

Post Op 9 januari jl. overleed Jean-Pierre (Jempi) Fourrier na een tragisch ongeval. Jean-Pierre was jarenlang een zeer actief militant van het Gewest Brussel-Post en ook als gepensioneerde bleef hij zich inzetten voor de leden en militanten van ACV-Transcom. Wij bieden de familie Fourrier onze oprechte deelneming aan, samen met de verzekering dat wij de overledene zullen gedenken.

De landman kijkt verlangend uit naar de dampende aarde waaruit nieuw leven zal ontwaken. Weldra zal ik de eerste sneeuwklokjes in mijn tuin zien ontluiken. Maar dreigende zwarte wolken vormen nog een winters teken: De lente is nog lang niet in het land! Jozef Vandromme (postman-dichter op rust)


Intersectoraal

A C V-Tr a n s c o m op Facebook Wil je onmiddellijk op de hoogte zijn van het nieuws binnen je vakbond? Like dan onze Facebook-pagina! Op deze pagina verschijnen foto’s, nieuws en evenementen van ACV-Transcom heet van de naald. Hoe doe je dat? Je vindt de pagina door in de zoekbalk ACVCSC-Transcom te typen. Momenteel hebben we 515 leden, maar dat moeten er veel meer worden. Word jij de volgende? Zelfs al ben je lid, toch kan je nog helpen. Hoe actiever onze pagina, hoe beter. Wat kan je doen? ‘Like’ onze berichten en deel ze. Zo bereiken we veel meer mensen en wordt onze pagina populairder. Je kan ook commentaar geven op foto’s en berichten en zelf interessante dingen delen. Hiernaast zie je een QR-code. Dit is een soort streepjescode die je kan scannen met je smartphone/tablet.

Hiervoor heb je enkel een applicatie nodig die je gratis kan downloaden. Probeer het zeker eens uit. Heb je vragen over Facebook of Twitter, neem dan contact op met j.kerremans@acv-csc.be (02 549 07 88)

Tr a n s c o m - I n f o d i g i t a a l Lees je Transcom-Info digitaal en heb je de papieren versie niet nodig? Wil je ons magazine niet meer in papieren vorm in je brievenbus? Stuur je naam en e-mailadres naar j.kerremans@acv-csc.be Je krijgt maandelijks een e-mail met de nieuwe online editie van Transcom-Info. Zo word je als eerste op de hoogte gebracht.

Ben je onlangs verhuisd? Laat het ons dan weten! Waarom ? Zo ontvang je ons gratis ledenblad, briefwisseling over syndicale premie en andere voordelen op het juiste adres. Hoe? www.acv-transcom.be onder ‘Dit wil ik nog kwijt’ ACV-Transcom (dienst ledenbeweging), Galerij Agora, Grasmarkt 105 (bus 40), 1000 Brussel - 02 549 07 66 of 02 549 07 65

V.U. : Katrien Verwimp - Galerij Agora - Grasmarkt 105 - Bus 40 - 1000 Brussel - www.acv-transcom.be Layout en distributie : sa Doneux, Mettet • Druk : Corelio Printing

Transcom-Info februari 2013  
Transcom-Info februari 2013  

Transcom-Info februari 2013

Advertisement