Page 1

DE RECHTE LIJN NR. 3/2013

DINSDAG 14 MEI 2013

DE RECHTE LIJN Redactie en administratie: ACV-Spoorwegen Galerij Agora, Grasmarkt, 105, bus 40 1000 Brussel Tel. 02 549 07 75 Email: transcom.spoornationaal@acv-csc.be verschijnt enkel digitaal

INHOUD PAGINA 1 EN 2 HOORZITTING TRAN PAGINA 3 INNESTO VAN CD&V PAGINA 4 PERSMEDEDELING HERVORMING PAGINA 5 EN 6 SEMINARIE SPA & WORDLE

INTRO Het is alweer een tijdje geleden dat we u via dit kanaal informeerden. We hebben in die periode echter niet stilgezeten. We blijven alle dossiers natuurlijk nauwgezet volgen, maar gezien uw kwalitatieve vraag naar nieuws, beslisten we om pas te communiceren indien er nieuwswaardige evoluties te melden vielen. En die bundelden we vandaag in deze nieuwsbrief. Veel leesplezier.

Hoorzitting TRAN-Commissie van het Europees Parlement over het vierde spoorwegpakket Op dinsdag 7 mei vond een hoorzitting plaats in de TRAN-commissie (Transport and Tourism) van het Europees Parlement. Een commissie kan immers een hoorzitting met deskundigen beleggen wanneer zij deze noodzakelijk acht om een bepaalde zaak naar behoren te kunnen afhandelen.

Alle belanghebbende organisaties konden hun visie in tien minuten uit de doeken doen, waarna vragen gesteld werden door de leden van de TRAN commissie. Sommige sprekers kregen vijf of meer vragen, waarop ze dan in drie minuten antwoorden moesten formuleren. Wij woonden het eerste deel over marktopening en een beter beheer van de spoorsector bij, de meest delicate en controversiĂŤle onderwerpen uit het vierde spoorwegpakket.

Zoals we voorspelden, werd het een expositie van verschillende meningen waarvan de Parlementsleden niet echt veel wijzer werden. Integendeel, ze werden met nog meer vragen opgezadeld dan dat ze antwoorden kregen. Argumenten van de ene belanghebbende partij werden ontkracht door anderen en vice versa. Bovendien moet de vraag gesteld of een publieke hoorzitting wel tot de gewenste diepgang leidt. BELANGENGROEP SPOORWEGEN

In de namiddag kwam verder nog interoperabiliteit, veiligheid en het Europees Spoorwegagentschap aan bod.

1


DE RECHTE LIJN NR. 2/2013

DINSDAG 14 MEI 2013

Sprekers Deel I 1 2 3

4

5

6

7

Erich FORSTER, CEO van Westbahn (Austria) Mauro MORETTI,Voorzitter CER (Community of European Railways) Lord Tony BERKELEY,Voorzitter van Rail Freight Group (Verenigd Koninkrijk) Monika HEIMING, Executive Director EIM (European Rail Infrastructure Managers) Sabine TRIER, Deputy General Secretary ETF (European Transport Workers’ Federation) Jean-Paul JACQUOT,Vice-President FNAUT (Fédération Nationale des Association d’usagers des transports, Frankrijk) Iris HENSELER-UNGER,VicePresident van de Duitse regulator Bundesnetzagentur

De gebruikte presentaties van sommige sprekers kunnen worden gedownload op : http://bit.ly/13uKVIF Hoewel er wel eensgezindheid was over de nondiscriminatoire toegang tot het spoorwegnetwerk met voldoende toezicht van de regulator, was die er minder met betrekking tot: - de scheiding van de infrastructuurbeheerder en de operator; - de verplichte aanbesteding van Openbaredienstverplichtingen

ETF (spreker 5) volgde CER in hun pleidooi voor keuzevrijheid van lidstaten omtrent hun organisatie van het spoorverkeer en de manier waarop openbaredienstverplichtingen werden toegekend. Ook waarschuwden ze dat liberalisering leidt tot een prijzenoorlog met een inherente neerwaartse spiraal op het stuk van arbeidsomstandigheden en lonen tot gevolg. Daarnaast stelde ETF dat ook sociale maatregelen blijkbaar wel overgelaten worden aan de lidstaten, terwijl ze eigenlijk in het vierde spoorwegpakket moeten worden geïntegreerd.

Nieuwkomers en private goederenvervoerders (sprekers 1 en 3) benadrukten dat een onafhankelijke en krachtige infrabeheerder cruciaal was voor de onafhankelijke toegang tot het netwerk. Ze werden hierbij gesteund door EIM (spreker 4)

De regulator (spreker 7) benadrukte dat hoe meer toezicht er was, hoe minder er nood was aan een splitsing van infrastructuur en operator.

CER (spreker 2) stipuleerde dat de almaar veranderende wetgevende context een remmende factor was voor de ontwikkeling van de spoorwegsector. De technische harmonisatie is hiervoor immers de enige hefboom. BELANGENGROEP SPOORWEGEN

Uit de diversiteit in de vragenronde van de TRAN-commissieleden kunnen we concluderen dat het debat nog lang niet voorbij is. We blijven het dossier op de voet volgen.

2


DE RECHTE LIJN NR. 2/2013

DINSDAG 14 MEI 2013

Reactie ACV-Transcom Spoorwegen op voorstel CD&V

Operatie Innesto schiet in het verkeerde keelgat Groot was onze verwondering toen we enkele CD&V’ers met grote fierheid hun ontwerp-congresteksten hoorden voorstellen. Bij de verkorte schoolvakantie moesten we al eens slikken, maar de vaste benoeming in vraag stellen ging ons om het nog enigszins zacht uit te drukken ‘een brug te ver’. De ontwerptekst bevat de volgende twee passages die voor ons niet door de beugel kunnen: * De mobiliteit op de arbeidsmarkt en de transparantie van het pensioenstelsel vergroten. Als statutaire verschillen, sectorale regels of ondernemingsregels barrières worden die vernieuwing tegengaan, moeten ze worden herbekeken. We moeten gefaseerd evolueren richting één volwaardig statuut voor iedereen, met eenzelfde basisbescherming voor iedereen inzake pensioen, gezondheidszorg en kinderbijslag. Wie een gemengde carrière heeft, mag hiervan geen nadeel ondervinden. Het is belangrijk dat in dit debat de band tussen bijdragen en rechten bewaakt wordt. Tengevolge hiervan doven de statutaire benoemingen uit. Zij vormen een rem op de arbeidsmobiliteit (en dus op de langere loopbanen), kunnen een factor van ongelijkheid zijn op de werkvloer (‘ander loon voor hetzelfde werk’) en een performant personeelsbeleid in de weg staan. * Het onderscheid tussen contractuele en statutaire tewerkstelling bij de overheid opheffen. We evolueren naar één vorm van tewerkstelling, gelijk in de private sector en de overheidssector. Dit betekent o.m. dat het systeem van statutaire benoemingen in de tijd uitdooft. Daarbij moet er uiteraard wel oog zijn voor de onafhankelijkheid van de ambtenaar en de bescherming tegen de politieke overheid;

BELANGENGROEP SPOORWEGEN

ACV-Transcom Spoorwegen zegt voluit NEEN tegen het voorstel tot afschaffing van statuut van het spoorwegpersoneel ! ACV-Transcom Spoorwegen is niet te spreken over het voorstel van de CD&V om de statutaire tewerkstelling op te heffen. De vastheid van benoeming is een cruciaal en belangrijk element dat voor ons niet ter discussie kan staan. Het garandeert een continuïteit in de tewerkstelling en de dienstverlening aan de reizigers. De overheidsbedrijven komen de laatste tijd steeds onder druk van het dogma van de liberalisering. De afbouw van de vaste benoeming is hierin even dogmatisch ! De openbare sector en het overheidspersoneel wordt door de politiek in het vizier gehouden met “moderniseringsgedachten” die de afbouw van de overheid en de rechten van het personeel tot doel hebben. ACV-Transcom Spoorwegen verzet zich resoluut tegen het voorstel van CD&V om het statuut af te schaffen. We zullen alles in het werk stellen om hiertegen te reageren.

3


DE RECHTE LIJN NR. 2/2013

DINSDAG 14 MEI 2013

Persbericht 25 maart 2013 Spoorhervorming: weinig hoop en veel vragen Op 9 januari 2013 besloot de Ministerraad om de structuur van de NMBS-groep te hervormen naar twee autonome overheidsbedrijven, met in het midden, een dochteronderneming van publiek recht voor het beheer van het personeel. Deze hervorming, die moet worden uitgevoerd voor 01/01/2014, is niet onze keuze! Ze werd aan het personeel en de reizigers door de politieke wereld opgelegd, ondanks herhaaldelijk protest van deze beide groepen. Wij hebben steeds een geïntegreerde structuur verdedigd. Gisterennamiddag werd ACV-Transcom ontvangen door Minister Labille die het sociale luik van de spoorhervorming toelichtte.   Over het financiële en het operationele, nog twee belangrijke elementen in deze hervorming die al in werkgroepen werden besproken, werden we niet ingelicht. Toch zijn deze elementen essentieel om een globaal standpunt te bepalen. We wensen immers een leefbare structuur die financieel en operationeel goede resultaten kan neerzetten.   Het Nationaal Vakbondscomité van ACVTranscom analyseerde vandaag de toestand en concludeerde het volgende:  ·     De uitwerking van het sociale luik van de spoorhervorming blijft binnen de grenzen van de goedgekeurde nota van

de ministerraad van 11 januari 2013 en brengt geen nieuwe elementen. ·     ACV-Transcom vraagt garanties om de financiële en operationele leefbaarheid te verzekeren;   Gelet op het voorgaande, en gezien onze reserves over een tweeledige structuur, geeft het Nationaal Vakbondscomité zijn verantwoordelijken de opdracht om de besprekingen verder bij te wonen, zodoende de belangen van het personeel en de reizigers te kunnen blijven behartigen.   Samen met het personeel dat we vertegenwoordigen, blijft het immers onze doelstelling om reizigers tevreden te stellen met een kwalitatieve dienstverlening. We kunnen enkel vaststellen dat de uitgestippelde structuur een extra zware barrière vormt om dit te verwezenlijken. Sinds de vorige hervorming van 2005 stapelen de stiptheidsproblemen zich immers op (zie onderstaande tabel). De hervorming die vandaag in de steigers staat, trekt de lijn van 2005 echter door en splitst de NMBS-groep in twee delen. Hierdoor zullen nog meer communicatiestoornissen tussen de twee bedrijven ontstaan. Het opstellen van een vervoersovereenkomst vormt immers slechts een artificiële oplossing. We vrezen het ergste voor de reizigers en het personeel.

Grafiek met de stiptheidscijfers op het Belgische spoorwegnetwerk van de laatste 13 jaar BELANGENGROEP SPOORWEGEN

4


DE RECHTE LIJN NR. 2/2013

DINSDAG 14 MEI 2013

Seminarie voor militanten in Spa Als vakbond op zoek gaan naar een nieuwe identiteit... Jongeren aantrekken om ze door de ervaren militanten mee op sleeptouw te laten nemen... Samen op zoek gaan naar manieren om de werking te verbeteren. Het zijn en blijven enorme uitdagingen. Tijdens een twee dagen durend seminarie in Spa midden maart werd aan 40 militanten gevraagd om aan deze oefening mee te werken.

Waarom dit seminarie? Hoewel vakbonden gedurende decennia hun deugdelijkheid hebben bewezen, moeten we vaststellen dat onze populariteit tanende is. Nochtans ligt het tijdperk Daens waarin kinderarbeid welig tierde, waarin geen sprake was van betaald verlof, minimumloon of ziekteverzekering, niet zo ver achter ons. Neem vakbonden echter weg en het patronaat zal niet dralen om te beknibbelen op onze sociale verworvenheden. Dat is duidelijk te zien aan de uitspraken van het VBO of UNIZO wanneer een begrotingsconclaaf in zicht is of wanneer over een IPA wordt overlegd. Bovendien worden we op stakingsdagen door de publieke opinie verguisd en krijgen we van de media te weinig de kans om op uitvoerige wijze

BELANGENGROEP SPOORWEGEN

onze bezorgdheden kenbaar te maken. Hoe komt dit? Wie en wat bepaalt de perceptie over vakbonden in onze maatschappij? De antwoorden op deze vragen werd gegeven door onze gastspreker Lode Vanoost, journalist bij DeWereldMorgen.be. Zowel in de Transcom Info van vorige maand als die van deze maand vindt u meer info over zijn presentatie (zie http://issuu.com/acvtranscom). Daarna bespraken we in kleine werkgroepen de problematiek op een diepgaandere manier en werd aan manieren gedacht om mensen opnieuw bewust te maken van het belang van vakbondswerking. Het resultaat van een eerste praktische oefening, kan u op volgende bladzijde zien. De bijhorende uitleg vindt u hiernaast in de groene kader.

WORDLE (ZIE VOLGENDE BLADZIJDE) Niets is minder tastbaar dan een imago. In onze zoektocht naar mogelijkheden om het toch tastbaar te maken, beseften we dat we op zoek moesten gaan naar ons DNA. Een imago creĂŤer je immers niet, een imago reflecteert wie je bent en waar je voor staat. We gaven de deelnemers de opdracht om input te geven voor een lijst van onze kernwaarden en eigenschappen. Om onze identiteit daarna te visualiseren maakten we gebruik van een Wordle, waarvan u hiernaast het resultaat ziet. We maakten er een volledige pagina van, zodat u de afbeelding ook kan gebruiken om onze uitstraling mee te helpen vergroten.

5


BELANGENGROEP SPOORWEGEN

6

De rechte lijn 9  

Magazine ACV-Transcom Spoorwegen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you