Page 1

DE RECHTE LIJN NR. 4/2012

27 NOVEMBER 2012

DE RECHTE LIJN INHOUD PAGINA 1-2 VISIENOTA VAKBONDSFRONT PAGINA 3 VOORSTELLING STUDIE CER PAGINA 4 EVOLUTIE BUURLANDEN PAGINA 5 STUDIEDAGEN PAGINA 6 INTERNATIONAAL PAGINA 7 SOLIDAIR MET FORD PAGINA 8 SYNDICALE PREMIE

Redactie en administratie: ACV-Spoorwegen Galerij Agora, Grasmarkt, 105, bus 40 1000 Brussel Tel. 02 549 07 75 Email: transcom.spoornationaal@acv-csc.be verschijnt enkel digitaal

INTRO De vraag van Minister Magnette om een visienota op te stellen verdiende de laatste weken al onze aandacht. Maandag 19/11 werd deze overhandigd, waarna ze op woensdag 21/11 aan de pers werd voorgesteld. De Minister beloofde ons opnieuw te ontvangen om de nota te bespreken. Tot nu toe hebben we hiervoor nog geen uitnodiging gekregen.Vorige week organiseerden we ook studiedagen voor onze kern- en onze jongerenmilitanten. U vindt hierover meer info op de volgende bladzijden.

Visienota van het gemeenschappelijk vakbondsfront over de herstructurering van de NMBS In onze 16 bladzijden tellende nota proberen we de Minister nogmaals te overtuigen dat hij met zijn tweeledige structuur een monumentaal foute keuze dreigt te maken. Jammer genoeg wordt hij door het kernkabinet geen duimbreed in de weg gelegd. Gedurende al die maanden van onderhandelen hebben we nog steeds geen enkel inhoudelijk argument gekregen waarom Magnette per sé twee bedrijven van de drie wil behouden. Daarom hebben wij in onze tekst al onze bewijskracht en kennis gebundeld om op een wetenschappelijke onderbouwde manier een waaier van argumenten te geven waarom in België slechts één model mogelijk is om de reizigers een kwaliteitsvolle service aan te bieden, de stiptheid te verbeteren en de BELANGENGROEP SPOORWEGEN

veiligheid te verhogen. Omdat we er tevens prat op gaan dat dit ook nog tegen een voordeliger kostenplaatje kan worden gerealiseerd, vragen we ons af welke troeven de Minister op tafel zal kunnen leggen om ons geïntegreerd model van tafel te vegen. In de regeringsnota staat enkel vermeld dat er het aantal entiteiten moet worden verminderd. Enkel de Holding afschaffen, terwijl eigenlijk de wisselwerking tussen de andere twee bedrijven voor problemen zorgt lijkt ons niet echt het meest briljante idee. Met ons voorstel bevinden we ons ook binnen de marges van het regeerakkoord. Alleen worden wij wel gesteund door de wetenschap en evoluties in andere landen.

1


DE RECHTE LIJN NR. 4/2012

27 NOVEMBER 2012

Wat staat er nu in onze nota? We gaan uiteraard volledig akkoord met de doelstellingen van de Europese initiatieven om het marktaandeel van het spoor voor zowel reizigers- als goederenvervoer te vergroten. Er werd in dit opzicht al baanbrekend werk geleverd om hinderpalen weg te werken, zoals bijvoorbeeld de aspecten gelinkt aan interoperalibiliteit, reizigersrechten,…

- een verticale scheiding creëert complexiteit

en leidt tot meer transactiekosten en regelgeving; - het beleid om IB en SO te scheiden is prematuur en kan eventueel als contraproductief worden bestempeld. Het gemeenschappelijk vakbondsfront is dan ook van oordeel dat, in het licht van het voorgaande, geen overhaaste stappen kunnen worden gezet. We willen niet dat er historische vergissingen worden gemaakt en daarom vragen we dat er diepgaand onderzoek zou plaatsvinden over drie aspecten: 1. een analyse over het sociale luik 2. een duidelijke analyse over het operationele, 3. een kosten-batenanalyse gelinkt aan de problematiek van de schuldherverdeling

Waar Europa zich echter vergist is dat enkel het scheidingsmodel het niveau van concurrentie in een land zou vergroten. Zowel Zwitserland (verticaal geïntegreerd) als Duitsland (holdingmodel) bewijzen dat met deze twee verschillende structuren een niveau van concurrentie wordt behaald dat andere landen, die wel het verticale scheidingsmodel hebben toegepast dat door Europa wordt nagestreefd, ver achter zich laten.

We leggen er tevens de nadruk op dat het akkoord over de structuur deze drie luiken moet bevatten. Het hoopt dat de regering zich ervan bewust is dat het onmogelijk is zonder de betrokkenheid van het spoorwegpersoneel en dat hun gestelde doelstellingen niet kunnen worden bereikt zonder de medewerking van het personeel.

Naast een heel recente studie van de CER (zie p.3) en de evoluties in Nederland en Frankrijk (zie p. 4), hebben we een rits andere studies gevonden die ons standpunt ondersteunen. Een greep uit enkele van de conclusies: - een verticale scheiding leidt tot een vermindering van de kwaliteit van de dienstverlening en niet tot een verhoging van de efficiëntie; - een geïntegreerde structuur is de beste garantie voor een performante spoororganisatie;

Wie onze nota wil nalezen en ontdekken welke onze visie op de drie aspecten is, kan dit op: http://bit.ly/SciZnW

Persconferentie Onze nota werd op 21/11 voorgesteld aan de verzamelde pers. De prijzen van beste reportage/artikel gaan naar: - AVS : http://bit.ly/RW4bIU (na ongeveer 1/5e van het journaal) - De Wereld Morgen: http://bit.ly/ UpVM0H

BELANGENGROEP SPOORWEGEN

2


DE RECHTE LIJN NR. 4/2012

27 NOVEMBER 2012

Voorstelling studie CER over de effecten van een verticale scheiding in de spoorwegsector Op maandagavond 5 november werd in de Europese wijk een studie van CER, de Gemeenschap van Europese Spoorwegen en Infrastructuurbeheerders, voorgesteld. Met enkele vrijgestelden waren we aanwezig in het raam van onze zoektocht naar bijkomende argumenten voor onze onderhandelingen met Minister Magnette. © Eva Böckle, CER

CER gaf de opdracht aan een internationaal consortium van transporteconomen om een studie over de economische gevolgen van verticale scheiding in de spoorwegsector uit te voeren. Het consortium werd geleid door Inno-V (Nederland) en bevatte gerenommeerde onderzoekers van het Instituut voor Transportstudies aan de Universiteit van Leeds (UK), de Vrije Universiteit van Amsterdam (Nederland), Civity Management Consultants (Duitsland) en de universiteiten van Kobe en Fukuyama Heisei (Japan).

tussen het  ver@cale  scheidingsmodel  en  het  model   van  de  holdingmaatschappij.   "De  studie  van  het  consor@um  is  solide  en   overtuigend",  verklaarde  CER  VoorziEer  Mauro   MoreM.  "Het  laat  zien  hoe  het  opleggen  van  één   enkel  Europees  model  voor  alle  na@onale   spoorwegsystemen  zou  leiden  tot  hogere  kosten   voor  alle  belanghebbenden.  Vandaag  kunnen   lidstaten,  noch  de  Europese  burgers,  de  s@jgende   kosten  die  voortvloeien  uit  dergelijke  hervormingen   niet  meer  slikken.  Wij  zijn  ervan  overtuigd  dat  de   Europese  Commissie  zorgvuldig  over  de  door  de   studie  aangereikte  resultaten  zal  nadenken  en  dat   het  hiermee  in  de  uitwerking  van  het  4e   spoorwegpakket  rekening  zal  houden.”  

De studie  ‘EVES-­‐Rail’  concludeerde  dat  met   betrekking  tot  de  structuur  van  de  spoorwegsector  in   een  land  geen  enkel  structureel  model  beter  zou  zijn   dan  andere  modellen.  Er  werd  geen  bewijs  gevonden   dat  een  ver@cale  scheiding  of  een  splitsing  van  de   Infrastructuurbeheerder  en  de  Spoorwegoperator  tot   meer  concurren@e  binnen  de  spoorwegsector  zou   leiden  dan  met  een  holdingstructuur.  Verder  wijst  de   studie  uit  dat  de  EU  een  beleid  zou  moeten  voeren   waarin  de  lidstaten  een  vrije  keuze  hebben  in  de   uiEekening  van  de  structuur  van  de  spoorwegsector   in  hun  land.  

CER uitvoerend  directeur  Libor  Lochman  verklaarde   het  volgende:"Beleidsmakers  hebben  de  plicht  om   ervoor  te  zorgen  dat  voor  elke  hervorming  die  zij   voorstellen  de  voordelen  opwegen  tegen  de  kosten.   EVES-­‐Rail  biedt  hen  in  elk  geval  de  analyse  om  de   juiste  keuze  voor  de  spoorsector  te  maken." Belangrijk  voor  België  is  dat  het  bewijsmateriaal   duidelijk  maakt  dat  in  het  geval  van  een  grotere   dichtheid  van  het  transport  een  ver@cale  scheiding   zou  leiden  tot  hogere  kosten.  Een  andere  parameter   is  het  aandeel  van  het  goederenvervoer,  dat   naarmate  het  aandeel  s@jgt,  dit  voor  meer   coördina@eproblemen  zou  zorgen  in  een   scheidingsmodel  en  dus  ook  tot  hogere  kosten  zou   leiden.

De studie  toont  immers  aan  dat  het  effect  van  een   tweedeling  aGangt  van  structurele  kenmerken  die   van  land  tot  land  verschillen.  Deze  aanzienlijke   verschillen  binnen  de  EU  pleiten  dus  voor  een   gedifferen@eerde  aanpak,  in  plaats  van  een  Europees   eenheidsmodel  dat  wordt  opgelegd  aan  alle   lidstaten.   Bovendien  zijn  de  onderzoekers  van  oordeel  dat   kosten  binnen  de  spoorsector  zouden  s@jgen  mocht   een  universele  verplich@ng  van  ver@cale  scheiding  in   de  Europese  Unie  gelden.  De  EU  zou  dus  moeten   kiezen  voor  een  beleid  waarin  een  vrije  keuze  wordt   gelaten  inzake  het  structurele  model,  met  inbegrip   van  het  recht  van  de  lidstaten  om,  aGankelijk  van   na@onale  omstandigheden,  vrij  om  te  schakelen   BELANGENGROEP SPOORWEGEN

Het is  duidelijk  dat  we  deze  studie  zullen  gebruiken   om  MagneEe  te  trachten  te  overtuigen  dat  ons  idee   van  een  geïntegreerd  bedrijf  toch  meer  aandacht   verdient  dan  dat  hij  het  tot  nu  toe  al  heeY   geschonken.   Wie  de  studie  wil  nalezen,  kan  dat  op:   hEp://www.cer.be/publica@ons/studies

3


DE RECHTE LIJN NR. 4/2012

27 NOVEMBER 2012

Buurlanden geven op waar Magnette aan blijft vasthouden Eind oktober besliste het Franse Parlement om SNCF (de operator) en RFF (de Infrastructuurbeheerder) opnieuw te verenigen in een maatschappij. Dit gebeurde omdat het functioneren moest worden gerationaliseerd tengevolge van een steeds groter wordende schuldberg. Klinkt bekend in de oren, hoewel het in Frankrijk om het tienvoudige gaat. De vakbonden in Frankrijk reageerden zeer positief op de plannen van de regering. Ook in Frankrijk werd het eenheidstatuut behouden en zal het sociaal overleg zich op één plaats afspelen. Deze twee zaken werden ook door Magnette mondeling gegarandeerd. Jammer genoeg deed hij dat (nog) niet op het vlak van de structuur. In Nederland, waar NS al sinds 1995 werd gesplitst in de operator NS en de infrastructuurbeheerder Prorail, gaan stemmen op om de twee opnieuw bij elkaar te brengen. Dit werd eerst geponeerd door Bert Meerstadt, CEO van de operator, maar zal nu ernstig onderzocht moeten worden door de nieuwe regering. Eind oktober werd in een onderzoekscommissie van de Eerste Kamer een rapport voorgesteld waarin de besluitvorming over privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten werd onder de loupe genomen. Men kwam tot de conclusie dat de scheiding leidde tot de huidige ongelukkige situatie die om ‘een heroverweging van de vroegere besluitvorming’ vraagt. In eigen land reageerde het kabinet dat deze evoluties geen invloed zullen hebben op het standpunt van Magnette ‘omdat men van in het begin al de keuze had gemaakt voor een structuur met twee entiteiten’. We vinden dit een wildvreemde redenering, temeer dat Magnette hiermee België in een geïsoleerde positie manoeuvreert. Als ook Nederland zich nog aansluit bij de grote twee, worden we omsingeld door geïntegreerde bedrijven. Samen met Duitsland geeft Frankrijk nu een duidelijk signaal dat zij, als grootste spelers, de scepter zwaaien in het Europese spoorweglandschap, wat de Europese Commissie ook wil. Het is daarom nog opmerkelijker dat de Euroscepticus Magnette wel mee blijft denken in de richting van de EU. WEBLINK Het onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten kan je ook terugvinden op het net. Klik daarvoor op deze link: http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20121030/aanbiedingsbrief_en_hoofdrapport/f=/ vj41l693r7ww.pdf

BELANGENGROEP SPOORWEGEN

4


DE RECHTE LIJN NR. 4/2012

27 NOVEMBER 2012

Studiedagen kern- en jongerenmilitanten op 19 en 20 november Met meer dan honderd waren onze militanten afgezakt naar De Duinse Polders in Blankenberge. Allen waren ze op zoek naar informatie, discussie en gesprekken met gelijkgestemden. We hopen dat we hen bij die zoektocht voldoende hebben kunnen helpen. Hans Cieters was onze eerste gastspreker. Als afdelingschef Internationale Zaken bij de NMBS was hij de geknipte persoon om ons een vooruitblik in de toekomst van het Europese Spoorwegbeleid te geven. Tegen eind 2012 zal de Europese Commissie immers het vierde spoorwegpakket publiceren, die richtlijnen zullen bevatten die op termijn zullen moeten worden omgezet in nationale wetgeving. De drie pijlers die de Commissie momenteel naar voren schuift zijn de vrijmaking van het binnenlands reizigersvervoer, de technische harmonisatie en de verhouding tussen de infrastructuurbeheerder en de operator. Verder had hij het ook nog over de ticketing, de financiering van spoorwegen en het goederenvervoer. Gezien de recente stakingsacties en de publieke opinie introduceerde Marnix Verstichel, nationaal vrijgestelde, de militanten in het stakingsrecht. Dit was de basis om daarna in werkgroepen de discussie te openen omtrent 7 vragen rond staking. De resultaten van de discussies in de werkgroepen zullen worden verwerkt en gebundeld om verder in onze gewestelijke vakbondsraden te bespreken. De tweede dag werd vooral gewijd aan de toekomst van de NMBS. De visienota die we daags voordien aan de Minister hadden afgegeven, werd ter beschikking gesteld en besproken. Tot slot kwamen ook nog andere vragen over de actualiteit aan bod.

Hoe bouw ik mee aan onze toekomst? Heel eenvoudig... word militant ! Militanten zijn de spreekbuis van de organisatie binnen de NMBS-Groep, maar ze zijn tevens ons luisterend oor voor problemen op het terrein. Wie ge誰nteresseerd is om zich syndicaal te engageren en deze rol te vervullen en eventueel later ook naar onze studiedagen te komen, neemt best contact op met onze gewestelijke vrijgestelden. Hun adres en contactgegevens vind je op de laatste bladzijde (artikel over de syndicale premie). Niet twijfelen !!! Gewoon doen !!!

BELANGENGROEP SPOORWEGEN

5


DE RECHTE LIJN NR. 4/2012

Problemen internationaal reizigersvervoer De laatste weken is er een polemiek ontstaan met betrekking tot de internationale lijnen Brussel-Amsterdam en Luik-Parijs. Behalve de praktische aspecten inzake de vervanging van een bestaande verbinding door een (minder frequente, duurdere, maar snellere) Fyra-trein naar Amsterdam en het tijdelijke schrappen van treinen op de ‘dorsale’ tussen Luik en Parijs, heeft dit ook gevolgen voor het personeel. We lichten ze even toe. Onderhoud Thalys-stellen heeft invloed op de frequentie

27 NOVEMBER 2012

Benelux-vrijkaart op Fyra Door de komst van de Fyra, die in principe zal rijden vanaf 9/12/2012 (nieuwe beurtregeling), zal de Benelux-trein te verdwijnen… Blijft onze vrijkaart Benelux geldig op deze Fyra-trein? We stelden de vraag tijdens de laatste vergadering van de Nationale Paritaire Subcommissie (7/11/2012). Momenteel wordt met NS onderhandeld om de Fyra toch toegankelijk te maken voor het spoorwegpersoneel met vrijkaart mits betaling van een reservatietoeslag aangezien reservatie voor Fyra verplicht is. Over de omvang van deze toeslag bestaat nog geen duidelijkheid. Zodra er een doorbraak is in dit dossier, zullen we meer informatie verstrekken.

We werden door de NMBS op de hoogte gebracht van problemen met het Thalysverkeer. Omdat er grote problemen zijn met het onderhoud van het materieel zullen volgende maatregelen genomen worden;   -      Vanaf 11/11/2012 tot 31/03/2013 zullen er op de Vlaamse en Waalse as geen thalystreinen rijden -      Vanaf 01/04/2013 tot 30/07/2013 zullen er treinen geschrapt worden op de lijnen Brussel/Parijs en Brussel/Amsterdam   Er wordt momenteel gepraat met de verschillende netten, zodat zowel bij de bestuurders als bij de begeleiders bij schrapping niet altijd dezelfde depots worden getroffen.   Gevolgen voor de reiziger: Reizigers die reeds  geboekt hebben zullen de keuze krijgen tussen drie mogelijkheden. Geld terug voor diegenen die hun reis annuleren, omwisseling voor zij die een latere datum verkiezen of gratis vervoer naar Brussel en vandaar verder met de Thalys naar hun bestemming.

BELANGENGROEP SPOORWEGEN

6


DE RECHTE LIJN NR. 4/2012

27 NOVEMBER 2012

Ook ACV-Transcom Spoorwegen uit medeleven met Ford Genk De laatste weken zien we vele jobs verloren gaan in alle streken van ons land. Vooral Ford Genk werd getroffen met een verlies van 5000 arbeidsplaatsen, 10000 wanneer de toeleveringsbedrijven ook in rekening worden genomen. Het gemeenschappelijk vakbondsfront wou via “Mars voor de toekomst� een duidelijk signaal geven dat het zo niet verder kan, dat het geldgewin en de machtshonger bij de grote bazen en de aandeelhouders de toekomst van duizenden mensen verpulvert. ACV-Transcom Spoorwegen was erbij op 11 december, maar ging ook al vroeger de Ford-werknemers aan de poorten van de fabriek een riem onder het hart steken. We selecteerden voor u enkele sfeerbeelden.

BELANGENGROEP SPOORWEGEN

7


DE RECHTE LIJN NR. 4/2012

27 NOVEMBER 2012

Uitbetaling Syndicale Premie Onze leden in actieve dienst ontvangen op het einde van dit jaar een syndicale premie van 125 EUR voor een volledig jaar aansluiting.Voor een onvolledig jaar wordt een bedrag naar verhouding uitbetaald op voorwaarde dat men op het ogenblik van de uitbetaling nog lid is van ACV-Transcom. Deze premie wordt gestort op het rekeningnummer dat op het “attest voor Syndicaal Fonds� is vermeld. Het attest wordt voor de statutaire personeelsleden afgeleverd in dezelfde omslag als de bezoldigingsfiche. Het niet-statutaire personeel verkrijgt het attest onder gesloten omslag via de dienst. De inzameling van de attesten door de gewestelijke vrijgestelden wordt u op passende wijze bekend gemaakt.

Midden-Vlaanderen

Voor meer inlichtingen kan je terecht in onze gewestelijke secretariaten tijdens de kantooruren:

Luc De Smet Oude Vest 146, 9200 Dendermonde 052 / 25 95 58 (diensttelefoon: 991/6189) spoordendermonde.transcom@acv-csc.be Zitdag vrijgestelde: woensdag

Antwerpen Eric Van Driessche Entrepotplaats 14, 2000 Antwerpen 02 / 549 11 28 (diensttelefoon: 921/3031) spoorantwerpen.transcom@acv-csc.be Zitdag vrijgestelde: woensdag

Oost-Vlaanderen Rezi Lambaere Poel 7, 9000 Gent 09 265 44 05 (diensttelefoon: 991/2168) spoorgent.transcom@acv-csc.be Zitdag vrijgestelde: maandag

Brussel Lesley Schelfhout & Roland De Coninck Galerij Agora Grasmarkt 105 bus 38, 1000 Brussel 02 / 545 69 70 (diensttelefoon: 911/58237) spoorgent.transcom@acv-csc.be Zitdag vrijgestelde Lesly Schelfhout: dinsdagnamiddag Zitdag vrijgestelde Roland De Coninck: woensdagnamiddag

Vlaams-Brabant Willy Mathijs Martelarenlaan 8, 3010 Kessel-Lo 016 / 21 94 10 (diensttelefoon 913/2412) spoorleuven.transcom@acv-csc.be Zitdag vrijgestelde: dinsdag West-Vlaanderen

Limburg Danny Geleyn H. Horriestraat 31, 8800 Roeselare 051 / 26 55 35 (diensttelefoon: 990 / 3691) spoorroeselare.transcom@acv-csc.be Zitdag vrijgestelde: woensdag en vrijdag in de voormiddag

Willy Mathijs Mgr. Broeckxplein 6, 3500 Hasselt 011 / 29 08 45 (diensttelefoon: 931/6292) spoorhasselt.transcom@acv-csc.be Zitdag vrijgestelde: woensdag

BELANGENGROEP SPOORWEGEN

8

De rechte lijn 4  

Magazine ACV-Spoorwegen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you