Page 1

nieuwetijd magazine voor openbare diensten

Geslaagde studiedag ‘Water is een mensenrecht’ Defensie: een aantrekkelijke werkgever?

maandblad van AC V-O p enbare D iensten – N ovemb er 2012 v.u.: L . H a m e lin ck, H e lihave nl aa n 21, 10 0 0 B r u s s e l


2

In dit nummer

06

11

focus

vlaamse overheid

03

Edito Dag van het personeel

04

Focus Studiedag ‘Water is een mensenrecht’ groot succes

06

A social Europe? Yes, we can!

09

Lokale & regionale besturen Integratieambtenaren zelf geïntegreerd?

10

19

ACV-Openbare Diensten tevreden met het nieuw federaal zorgakkoord 2013!

COLOFON

10

Wijzigingen gemeente-, provincie- en OCMW-decreet vanaf 2013

11

Vlaamse overheid Diensten van de Vlaamse overheid De hakbijl of ‘slim’ besparen?

13

Federale overheid Massale betoging bij Financiën op 9 oktober

14

Bijzondere korpsen Vonnis Copernicus

16

Defensie: een aantrekkelijke werkgever?

vervoer

18

Vervoer Een versnelling hoger met de vormingen voor onze afgevaardigden uit de pachterbedrijven

19

Dat verdient respect!

20

Uitbetaling vakbondspremie 2012 Stad- en streekvervoer Autobus-Autocar

21

Eindejaarspremie 2012 Autobus-Autocar

Redactie Luc Hamelinck | Amélie Janssens | Chris Herreman | Joris Lermytte | Thomas Vael | Ilse Heylen | Marc Saenen | Frédéric De Gelissen Eindredactie Amélie Janssens Vormgeving Gevaert Graphics Druk Corelio Printing | www.corelio.be


3

edito

22 pensioenen

22

Pensioenen De groei van de vergrijzingseconomie

Dag van het personeel A

l meerdere jaren organiseert ACV-Openbare Diensten in de maand november een ‘dag van het overheidspersoneel’. Dit jaar doen we dit opnieuw op 22 november. In zo veel mogelijk diensten gaan onze afgevaardigden rond met een kleine attentie voor het personeel. Het is onze manier om werknemers in de openbare sector in de bloemetjes te zetten. Want elke dag zijn zij in de weer, in het belang van de bevolking. Gelijktijdig met dit initiatief, voeren we ook dit jaar een mediacampagne. In het straatbeeld vragen we aandacht voor het belang van openbare diensten. Dat is nodig, want openbare diensten en overheidspersoneel staan continu onder druk. Pas als je mensen wijst op concrete vormen van dienstverlening zien zij er het belang van in. Politiek beschouwt men de openbare sector meer en meer als ‘comprimeerbare massa’ waarop bespaard moet worden. Men ondergraaft op die manier het draagvlak voor een goed uitgebouwde openbare sector. Welnu, we willen die We vragen negatieve ingesteldheid keren. begrip voor het werk

dat werknemers in

Het is de derde keer op rij dat we zo’n de openbare sector campagne opzetten. In 2010 lag het accent op diverse vormen van openbare dienstverledoen ning. In 2011 stond het overheidspersoneel zelf in de picture. Dit jaar brengen we het personeel in beeld samen met burgers en gebruikers van openbare diensten. Want beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We vragen ook begrip voor het werk dat werknemers in de openbare sector doen. Al te vaak worden zij geconfronteerd met onbegrip, met kritiek omwille van zaken waaraan ze moeilijk zelf kunnen verhelpen, soms zelfs met agressie. Vandaar dat we zeggen: begrip daar bouw je een samenleving mee op.

Luc Hamelinck, Voorzitter


4

focus

Studiedag

‘Water is een mensenrecht’ groot succes

Amélie Janssens ACV-Openbare Diensten organiseerde op 5 november een seminarie in het kader van het burgerinitiatief ‘water is een mensenrecht’ over de problematiek van het water. Zowat 150 deelnemers uit alle hoeken van het land waren aanwezig. Europees burgerinitiatief

water en sanitaire voorzieningen.

waterbedrijven in Vlaanderen, in Wallonië, het

Epsu, de koepelorganisatie van Europese vak-

2. De watervoorziening en het beheer van

belang en de inzet van het burgerinitiatief, de

bonden voor de openbare sector, heeft enke-

de watervoorraden niet aan ‘interne

manieren waarop tot nog toe rond het burge-

le maanden geleden het burgerinitiatief ‘Wa-

marktregels’ worden onderworpen en dat

rinitiatief is gewerkt, de Europese fondsen die

ter is een mensenrecht’ gelanceerd. Doel is

de waterdiensten van liberalisering wor-

te maken hebben met de waterproblematiek

om 1 miljoen handtekeningen te verzamelen

den uitgesloten.

en het veldwerk door een kleinere NGO om

van mensen die het initiatief ondersteunen,

3. De EU zich nog meer inspant om univer-

in Oost-Europa te komen tot meer drinkbaar

om zo de waterproblematiek op de Europese

sele toegang tot water en sanitaire voor-

water en afdoende sanitaire voorzieningen.

agenda te plaatsen. ACV-Openbare Diensten

zieningen te bereiken.

Kortom, een gans pak informatie die een in-

steunt het initiatief en roept actief op om

teressant geheel vormde. We konden hierbij

handtekeningen te verzamelen, zowel via de

Seminarie 5 november

rekenen op de gewaardeerde medewerking

website www.right2water.eu/nl, als op papier.

Om de hele problematiek rond water en sa-

van EPSU. Via onderstaande website kan je

nitaire voorzieningen wat tastbaarder te ma-

de presentaties van de verschillende sprekers

Epsu dringt er op aan dat:

ken, heeft ACV-Openbare Diensten dit semi-

nakijken, en de stand van zaken van het bur-

1. De EU-instellingen en Lidstaten worden

narie georganiseerd.

gerinitiatief volgen: http://wateriseenmensenrecht.blogspot.be/

verplicht om er voor te zorgen dat alle inwoners kunnen genieten van het recht op

De interventies gingen over de situatie van de


5

focus

Doel is om 1 miljoen handtekeningen te verzamelen


6

focus

A social Europe?

Yes, we can! Europa is onherkenbaar geworden

Dossier ACV Vakbeweging Andrée Debrulle, Renaat Hanssens en Chris Serroyen Europa en de eurozone in het bijzonder zijn in crisis. Met crisistop na crisistop. Laatst weer voor nieuwe noodhulp aan Griekenland, met een keiharde sanering als tegenprestatie. Met horten en stoten leidt de financiële crisis tot een almaar sterkere greep van Europa op het budgettaire en sociaaleconomische beleid van de lidstaten en in het bijzonder de landen van de eurozone

Dat er nood is aan een versterkte coördinatie in de eurozone, hebben we nooit betwist. Dat is nu eenmaal de prijs die je moet betalen voor de euro. Je zit samen in hetzelfde schuitje, dobberend op een wilde zee, met om de haverklap een nieuwe financiële storm, aangeblazen door de hebzucht van de speculanten. En dat vereist van iedereen enige discipline. Om te vermijden dat het schuitje kapseist.

Economische en Financiële Zaken en van

afschaffing van de brugpensioenen en van

de Europese Centrale Bank, het roer hebben

andere stelsels voor vervroegde uittrede….

Een stevigere coördinatie is dus niet het

overgenomen. En daarvoor een zeer ruime

probleem. Probleem is wel dat die discipline

volmacht hebben gekregen van het Europees

Eigenlijk is Europa daarmee, onder druk van

kennelijk alleen van de werknemers en de

parlement en de staatshoofden. Waardoor ze

geldschieter Duitsland, het Duitse model van

gerechtigden op sociale uitkeringen moet

hun neoliberale fetisjen kunnen loslaten op

loondumping aan het overzetten op de an-

komen. Dat de crisis in de eurozone dreigt

de lidstaten: afschaffing van de index, geen

dere lidstaten. En daarmee een neerwaartse

te worden misbruikt om ons sociaal model

algemeenverbindendverklaring van cao’s, be-

spiraal aan het organiseren, met almaar la-

te ontwrichten. Dat op Europees vlak de

perking in duur van de werkloosheidsuitke-

gere lonen en almaar meer onbeschermde

haviken van de Ecofin-filière – een stel amb-

ringen, verlaging van de minimumlonen, op-

werknemers.

tenaren van het Europese ‘Ministerie’ van

trekking van de pensioenleeftijd naar 67 jaar,

En daarmee is Europa ook onherkenbaar


7

focus

geworden. Als ACV hebben we ons altijd

Wat met het sociale Europa?

de sociale dialoog tussen de sociale partners

geschaard aan de kant van hen die meer

In de Europese Unie gaat momenteel alle aan-

op Europees niveau betreft, zijn er twee initi-

Europa willen. Maar dat vereist dan wel een

dacht naar de economic governance en hoe

atieven die er uit springen. In de eerste plaats

Europa dat economische, sociale en ecolo-

de eurocrisis bezweren. De sociale dossiers

zijn er de onderhandelingen tussen de sociale

gische doelstellingen evenwichtig weet te

zijn daardoor wat naar de achtergrond ver-

partners om te komen tot een gemeenschap-

verstrengelen, in plaats van de macht te con-

drongen. Nochtans zou je mogen verwachten

pelijk programma voor de jaren 2012-2014.

centreren bij de hardlijners van Ecofin. Dat

dat in de huidige economische en financiĂŤle

Dit (interprofessionele) meerjarenprogram-

vereist een Europa dat investeert in groei en

crisis die Europa doormaakt werkgelegen-

ma moet de doelstellingen vastleggen die de

werkgelegenheid, in plaats van de recessie

heid en sociale dossiers de topprioriteiten zijn

Europese werknemers- en werkgeversorgani-

te organiseren via een overhaaste sanering.

van de beleidsmakers. Met krachtige sociale

Dat vereist de uitbouw van het sociale Eu-

maatregelen en een versterkte Europese so-

ropa, met krachtige sociale maatregelen en

ciale dialoog.

een versterkte Europese sociale dialoog, weg van de relatieve stilstand die we nu al jaren

Hoe staat het met de Europese sociale dos-

beleven. Dat vereist een versterking van de

siers en met de Europese sociale dialoog?

Europese democratie, met inbegrip van een

De Europese Commissie komt opnieuw aan-

volwaardige sociaaleconomische democratie,

draven met belangrijke dossiers. Maar van

in plaats van een absolute volmacht aan de

vakbondszijde hebben we heel wat vragen

Ecofin-dictatuur.

bij de aanpak en de gevolgde procedure. Wat

Probleem is wel dat die discipline kennelijk alleen van de werknemers en de gerechtigden op sociale uitkeringen moet komen.


8

focus

saties willen bereiken. Het wordt voorgelegd

uit de Europese groeistrategie ‘Europa 2020’

aan de Europese instanties tijdens de volgen-

zoals onderwijs, vaardigheden en levenslang

de tripartiete top van de sociale dialoog. Het

leren, meer sociale samenhang en armoede-

gaat dan vooral over acties inzake jongeren-

bestrijding. Dit voorstel wordt onder de loep

tewerkstelling, levenslang leren met het oog

genomen door de Europese Raad en het Par-

op een groenere economie en actieve vergrij-

lement om te worden aangenomen tegen

zing en gendergelijkheid in bedrijven.

eind 2012. Gelijktijdig worden de onderhandelingen voor het financiële meerjarenplan

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) stelt in haar rechtspraak dat de sociale rechten voorrang hebben op de economische vrijheden.

Arbeidsduur en moederschapsverlof

voor het budget van de EU voortgezet.

Een tweede dossier dat op de plank ligt van

een aantal maatregelen aan moeten worden

de sociale partners op Europees niveau is de

Sociale rechten én economische vrijheden?

arbeidsduur. Na talloze vergeefse pogingen

Dit pakket omvat een voorstel voor een ver-

zoals een verplichte samenwerking tussen de

van het Europees Parlement en de Europese

ordening, de zogenaamde Monti II. Ze staat

sociale inspecties van de 27 lidstaten.

Raad om de arbeidstijdenrichtlijn te herzien

voor het ‘verzoenen’ van de fundamentele

zijn de sociale partners gestart met onder-

sociale rechten, zoals het recht om collec-

De herstructureringen vóór zijn

handelingen die ongeveer negen maanden

tieve acties te voeren, met de economische

De Europese Commissie wil ook een uitge-

zouden duren. De verlenging van het moe-

vrijheden. Deze ontwerpverordening moet

breide raadpleging op gang brengen – zon-

derschapsverlof tot 20 weken – die het Eu-

unaniem goedgekeurd worden door de Raad,

der de vakbonden hierover te consulteren

ropees Parlement eerder naar voor schoof

en het akkoord krijgen van het Parlement.

– over de herstructureringen en hoe te anti-

– staat op de agenda van het Deense voorzit-

Het ontwerp voert een proportionaliteitstest

ciperen op veranderingen. De anticipatie op

terschap van de Europese Unie, maar dan wel

en een alarmsysteem in bij collectieve acties.

herstructureringen staat al een tiental jaar op

in een afgeslankte versie: een verlenging die

Het ontwerp brengt echter hevige reacties

de agenda van de Europese Commissie en de

“verenigbaar is met de budgettaire situatie

teweeg doordat het in een bindende tekst

sociale partners. Alles wat men hierover moet

van elke lidstaat”. Lees: wellicht wat minder

toekomstige voorwaarden vastlegt waaruit

weten is gezegd en herhaald. Commissaris

dan 20 weken.

een wanverhouding zou kunnen ontstaan

Andor beet zich vast in het dossier over het

tussen de economische vrijheden en de so-

aanpassingsvermogen van de ondernemin-

Europees Sociaal Fonds

ciale rechten. De Internationale Arbeidsorga-

gen tegenover de verandering. Hij bekeek

Wat met het Europees Sociaal Fonds? Het Eu-

nisatie (IAO) stelt in haar rechtspraak dat de

vooral welke investeringen noodzakelijk zijn

ropees Sociaal Fonds (ESF) is de laatste vijftig

sociale rechten voorrang hebben op de eco-

op het vlak van menselijk kapitaal en techno-

jaar uitgegroeid tot de belangrijkste financi-

nomische vrijheden. Het pakket behelst even-

logische innovatie, zo niet leiden de herstruc-

ële hefboom van de Europese Unie tot be-

eens een voorstel voor de uitvoering van de

tureringen alleen maar tot banenverlies en

vordering van de werkgelegenheid. De Com-

richtlijn detachering. Deze richtlijn is minder

een sociaal bloedbad. De tekst op zich is niet

missie is van mening dat het ESF beter zijn

controversieel dan Monti II maar toch zijn de

oninteressant maar blijft toch serieus bene-

financiële pijlen richt op bepaalde prioriteiten

vakbonden er niet mee opgezet. Er zouden

den de verwachtingen.

toegevoegd voor een efficiëntere toepassing,


9

lokale & regionale besturen

Integratieambtenaren zelf geïntegreerd? Veerle Putzeys Vlaams minister Geert Bourgeois heeft een ontwerpdecreet klaar dat het Vlaamse Integratie- en Inburgeringsbeleid moet regelen. Wat zullen de gevolgen van de hervormingen van het Integratie- en inburgeringsbeleid zijn voor het provinciepersoneel?

privaatrechtelijke EVA gaat, die vooral andere privaatrechtelijke rechtspersonen overneemt, zou dit verwacht mogen worden. Maar het kabinet Bourgeois laat weten dat het niet zeker is dat elke medewerker uit de sector een plek krijgt in het EVA…

Het doel van deze hervorming is een zelfstan-

Het nieuwe, nog op te richten, EVA zou alle

dige en evenredige participatie van bepaalde

kerntaken met betrekking tot integratie en

doelgroepen, toegankelijkheid van alle voor-

inburgering in het volledige Nederlandse

Tegelijkertijd rijzen er een aantal meer struc-

zieningen voor iedereen, actief burgerschap

taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-

turele vragen: als het de bedoeling van minis-

van iedereen en versterken van de sociale

Hoofdstad coördineren. Aan slechts een aantal

ter Bourgeois is om een meer uniform inte-

samenhang. Op individueel vlak wil hij deze

besturen worden één of meerdere kerntaken

gratie- en inburgeringsbeleid uit te bouwen,

doelstellingen bereiken door het aanbieden

toegekend: de steden Gent en Antwerpen en

waarom zijn er dan een aantal besturen die

van inburgerings- en toeleidingstrajecten

de provincie Limburg, de Vlaamse Gemeen-

op zelfstandige basis taken mogen blijven

en door de uitbouw van een trajectmatig

schapscommissie voor wat betreft dienstverle-

uitvoeren? Op zijn minst is dit eigenaardig

vormings- en begeleidingsaanbod op maat.

ning sociaal tolken en sociaal vertalen en EVA

te noemen, maar je kan je ook afvragen of

Maar ook een aantal structurele maatrege-

De Rand en Het Huis van het Nederlands Brus-

zijn nieuwe beleid hiermee al een stuk aan

len op vlak van o.a. taalbeleid en taalpromo-

sel voor wat betreft taalbeleid en -promotie.

geloofwaardigheid verliest. De integratieen inburgeringssector heeft nog een aantal

tie, juridische dienstverlening aangaande de rechtspositie van vreemdelingen en dienst-

In praktijk zou dit betekenen dat wat openba-

financiële reserves. Wat zal daarmee gebeu-

verlening van sociaal tolken en sociaal verta-

re diensten betreft enkel de provincie Vlaams

ren? Zullen de deelnemers aan het EVA en

len moeten hiertoe bijdragen.

Brabant getroffen wordt. Voor de personeels-

degenen die niet toetreden op gelijke voet

leden van de Onthaalbureaus, waar in totaal

behandeld worden inzake de aanwending

Volgens het ontwerpdecreet wil minister

48 mensen werken, en van het Provinciaal

van de reserves? En, last but not least, waar-

Bourgeois de uitvoering van deze taken toe-

Integratiecentrum, met 12 medewerkers, is

om de keuze voor het privaatrechtelijke EVA

vertrouwen aan een privaatrechtelijk vorm-

met andere woorden de toekomst op profes-

in plaats van een publiekrechtelijk EVA of zelfs

gegeven extern verzelfstandigd agentschap

sioneel vlak onzeker. Voor de enkele statutai-

een IVA (Intern Verzelfstandigd Agentschap)?

(EVA). Een EVA is een rechtspersoon (stich-

ren onder hen is er normaal geen probleem.

De argumenten die de minister daarvoor aan-

ting, VZW of vennootschap) opgericht door

Indien zij de overstap (moeten) maken, zullen

haalt in zijn memorie van toelichting zijn wat

de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams

zij gedetacheerd worden. Een ander verhaal is

ons betreft niet overtuigend.

Gewest voor het vervullen van taken van

het voor de contractuelen, die veel minder ze-

beleidsuitvoering. De keuze voor de privaat-

kerheid hebben. Zij leven met tal van vragen,

Het ontwerpdecreet werd door Minister Bour-

rechtelijke vorm betekent dat deze rechtsper-

waarop voorlopig niemand een antwoord

geois overgemaakt aan de Raad van State,

soon volledig het private vennootschaps- of

kan geven. Zal er voor hen een plaatsje zijn

wiens advies eerstdaags verwacht wordt. In-

verenigingsrecht moet volgen.

in het nieuwe EVA? Welk statuut zullen ze krij-

dien daarna de Vlaamse Regering beslist tot

gen? Behouden ze hun loon- en arbeidsvoor-

de oprichting van een privaatrechtelijke EVA,

waarden? Wat met de 2de pensioenpijler die

is het de bedoeling van de minister dat die

bij de Provincie redelijk voordelig is? Zullen

op 01/01/2014 van start gaat. We hebben dus

ze moeten overgaan naar het nieuwe EVA of

nog wel even tijd om een antwoord te zoeken

hebben ze de mogelijkheid om bij de Provin-

op de vragen die er leven. Maar een jaar is ook

cie voor een andere functie te kiezen? En nog:

niet meer zo lang en de ervaring met minister

zal cao 32 bis toegepast worden, die bepaalt

Bourgeois leert ons dat we zeer alert moeten

dat personeelsleden van de overgenomen

blijven want dat hij niet altijd open staat voor

entiteiten hun volledige statuut, met alle

constructief overleg met de vakbonden. Sa-

rechten en plichten, moeten behouden en

men met de militanten én de leden zullen wij

dat niemand in het kader van de overname

echter alles in het werk stellen om een goede

mag ontslagen worden? Gezien het om een

regeling uit te werken!

Samen met de militanten én de leden zullen wij echter alles in het werk stellen om een goede regeling uit te werken!


10

lokale & regionale besturen

ACV-Openbare Diensten tevreden met het nieuw federaal zorgakkoord 2013! Om te beginnen had ACV-Openbare Diensten liever gezien dat het om een meerjarenakkoord zou zijn gegaan, maar gezien de financieel-economische situatie kunnen we ons

Joris Lermytte Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar het federaal zorgakkoord 2013 is een feit. Wat staat er in het akkoord?

vinden in een akkoord van één jaar, wetende

trole ervan zal gebeuren via het beheersco-

euro, bestemd om de statutarisering te bevor-

dat veel van onze eisen uit onze eisenbundel

mité van de Sociale Maribel. De financiering

deren, van het sociaal akkoord 2011, recurrent.

niet ingewilligd worden… .

verloopt via het RIZIV of BMF.

Er is 40 miljoen euro voorzien voor extra te-

Daarenboven voorziet het akkoord in een

extra tewerkstelling wordt gecreëerd met

werkstelling, met voorrang in de ouderen-

supplementaire enveloppe van 10 miljoen

voorrang in de ouderenzorg! Daarnaast zijn

zorg, te verdelen over publieke & private sec-

euro, waarvan er 3,1 miljoen euro bestemd

we ook blij dat naast de bevordering voor sta-

tor. Voor de publieke zorg betekent dit 254,16

worden voor de publieke sector. Van dat be-

tutarisering in het akkoord van 2011 ook geld

VTE nieuwe banen. Het toekennen van de

drag gaan er 1,43 miljoen euro naar de 2e

wordt voorzien voor de 2e pensioenpijler

bijkomende banen en de opvolging en con-

pensioenpijler. De overige 1,75 miljoen euro

voor de contractuelen. Op die manier geven

gaan naar de optrekking van de weddes voor

we een aanzet om de kloof tussen het pen-

zorgkundigen tot het barema 1.35 van de

sioen van de statutairen en contractuelen te

privésector (RVT/ROB: €1,3M; ZH: €0,45M).

verminderen.

ACV-Openbare Diensten is tevreden dat er

ACV-Openbare Diensten is tevreden dat er extra tewerkstelling wordt gecreëerd met voorrang in de ouderenzorg!

Dit is vergelijkbaar met de C1-C2 schaal. De voorwaarde hier is dat de zorgkundigen ge-

ACV-Openbare Diensten heeft dan ook haar

attesteerd of gebrevetteerd zijn. Het toeken-

handtekening gezet onder het akkoord! Dit

nen van een bijkomende financiering hangt

akkoord moet nu nog bekrachtigd worden op

af van het afsluiten van een lokale overeen-

het Federaal Comité C. De bespreking rond

komst die alle geregistreerde zorgkundigen

het barema van de zorgkundigen zal dan later

de weddeschaal 1.35 (C1-C2) geeft.

gebeuren in het Vlaams Comité C1.

Daarnaast wordt het bedrag van 7,6 miljoen

Wijzigingen gemeente-, provincie- en OCMW-decreet vanaf 2013 Joris Lermytte Op 18 oktober verschenen de besluiten die de inwerkingtreding van de wijzigingen van de organieke decreten voor de lokale sector regelen. De meeste wijzigingen treden op 1 januari 2013 in werking. Voor de provincies reeds vanaf 1 december 2012. Daarmee is de wijziging van het gemeente-, provincie- en OCMW-decreet afgerond. We zetten nog even de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

voorgaande punten is ACV-Openbare Diensten niet-akkoord gegaan. We vonden onvoldoende waarborgen terug voor de eigenheid van de OCMW’s en de rechten van het personeel. Ten derde hebben de wijzigingen betrekking op de organisatie van de besturen. Een

Een eerste luik bevat een aantal wijzigingen

ken. De commissie zal enkel nog beslis-

aantal wijzigingen zorgen voor een flexibe-

betreffende de aansturing van de besturen.

singen kunnen vernietigen.

lere financiële organisatie. Verder wordt de

Ze houden een versterking van de democra-

• De verdieping van de samenwerkings-

werking van verzelfstandigde agentschap-

mogelijkheden tussen gemeenten en/

pen vereenvoudigd. Specifiek voor OCMW’s

of OCMW’s: het delen van de decretale

wordt de mogelijkheid gecreëerd om woon-

Het tweede luik handelt over het personeel.

graden, het terbeschikkingstellen en

en zorgcentra samen met andere OCMW of

Het bevat de volgende belangrijke elemen-

overdracht van personeelsleden tussen

een non-profit partner onder te brengen in

ten:

gemeente en OCMW, en het organiseren

een VZW. Tot slot wordt de provinciale taak-

De afschaffing van het hervormingsrecht

van een gemeenschappelijke selectie en

stelling gewijzigd als gevolg van de interne

van de beroepscommissie voor tuchtza-

wervingsreserve. Bij het overleg over de

staatshervorming.

tische werking van de besturen in.


11

vlaamse overheid

Diensten van de Vlaamse overheid

De hakbijl of ‘slim’ besparen?

Christoph Vandenbulcke De Vlaamse regering is dringend op zoek naar bijkomende middelen om de begroting 2013 in evenwicht te krijgen. Dat men hierbij streeft naar een efficiënt en effectief overheidsapparaat is normaal. Jammer genoeg schiet de Vlaamse regering deze doelstelling grandioos voorbij door eens te meer blind in te willen hakken op de personeelsaantallen. De logica van kosten/ baten moet hierbij wijken voor de fetisj van het aantal ‘koppen’. En als het middel een doel op zich wordt, dan mis je de uiteindelijke doelstelling… Om de hoek loert de verleiding om dan ‘eigen’ tewerkstelling te vervangen door outsourcing in de illusie dat één euro op personeelskredieten minder kost dan één euro werkingsmiddelen…

Wat we zelf doen…

VDAB

terwijl eigen materiaal staat te verroes-

Wat men ook beweert, outsourcing is vaak

En er is meer. Wat bijvoorbeeld met de uitbe-

ten omdat het personeel om de eigen

vele keren duurder dan wat we zelf beter

steding (tendering) van trajectbegeleiding

botsabsorbeerder te besturen weggesa-

doen. Voor een stuk is de meerkost van uit-

bij de VDAB? In 2011 werd er voor 86.000.000

neerd is…

besteding verklaarbaar: er is de voor de pri-

EUR uitgegeven aan outsourcing van deze

• Bij Agiv is een onthaalmedewerker aan-

vésector noodzakelijke winstmarge, de BTW,

kerntaak van de VDAB. Voor 2013 loopt dit

geworven op een lopend ICT raamcon-

hogere sociale bijdragen, etc… Maar niet alle

al op tot 100.000.000 EUR. En dat voor een

tract, om zo één personeelslid ‘uit te spa-

verschillen kunnen objectief verklaard wor-

dienstverlening – en wij citeren het Reken-

den.

ren’.

hof – waarvan ‘onderzoek nochtans niet kan

• Bij het Agentschap voor Natuur en Bos

aantonen dat die uitbesteding efficiënter en

wordt een projectmedewerker HRM

ICT

effectiever is’. Goedkoper is het al zeker niet;

geworven, die – om aan de ‘koppentel-

Als we aan de hand van een uit de praktijk

de 86.000.000 EUR staat tegenover een perso-

ling’ te ontsnappen – op de payroll van

gegrepen voorbeeld een kleine vergelijking

neelseffectief van 286 VTE. Reken uit de winst!

Inverde komt te staan (zie letterlijke vermelding in vacaturebericht BS 15.10.2012

maken tussen wat de Vlaamse overheid mo-

pag. 63106; ref 2012/205863)

menteel betaalt voor ICT-diensten aan de

Daarnaast zijn er nog tal van voorbeelden

privé outsourcer en wat dit zou kosten indien

waar de Vlaamse overheid beter kan doen,

• Bij Maritieme Dienstverlening en Kust

eigen personeel ingezet wordt, komen we

maar in het dwangmatig streven naar minder

worden massaal overuren gemaakt en

tot hallucinante verschillen (zie tabel). Deze

‘koppen’ de bal compleet mis slaat:

aan dubbel tarief uitbetaald om de shif-

vergelijking zegt misschien niet alles, maar is

in de zoektocht naar mogelijke besparingen

De Administratie Wegen en Verkeer moet botsabsorbeerders mét chauffeur inhuren bij aannemers van wegenwerken

zeker een interessante piste. budgetlast 1 jaar outsourcer

budgetlast 1 jaar interne kracht

projectleider Applicatieontwikkeling ML)

227.453,60 €

58.910,00 €

Cons./Exp. Netwerkinfrastructuur ML)

193.194,54 €

49.755,00 €

Progr. Object-oriented omgevingen (SR)

183.180,80 €

37.775,00 €

programmeur (B121) 11 jaar anciënniteit

Service Desk Agent

124.160,74 €

31.239,00 €

medewerker (C111) 7 jaar anciënniteit

Profiel outsourcer

ten ondanks personeelstekorten toch gedraaid te krijgen… • Etc…

intern profiel, graad en anciënniteit informaticus (A121) 4 jaar anciënniteit adjunct van de directeur (A111) 3 jaar anciënniteit

Wat men ook beweert, outsourcing is vaak vele keren duurder dan wat we zelf beter doen.


12

vlaamse overheid

En dan hebben we het nog niet gehad over

±11.000.000 EUR zijn. De vakorganisaties stel-

de veel te dure externe consultancy, werving

len voor om in eerste instantie het budget

& selectie; de buitenlandse zendingen, het

voor de sterk gecontesteerde prestatietoela-

opsouperen van ‘decemberoverschotjes’, on-

gen (functionerings- en managementtoela-

gebruikte ‘gratis’ abonnementen openbaar

gen, goed voor 4.000.000 EUR) hiervoor te ge-

vervoer en vele, vele andere verspillingen.

bruiken. Het saldo willen wij gerealiseerd zien

Staatsmanschap heeft in de voorbij jaren het onderspit moeten delven voor populariteit en plat populisme.

door de besparing die moet volgen uit het

Als ik niet luister, wist ik er niets van, kunnen ze mij niets maken, want ik wist niets…

insourcen van diensten waarvan een doorgedreven kosten-batenanalyse uitwijst dat

te vergoelijken. Het persoonlijk drama van

we die taken zelf beter én goedkoper kunnen

de Fordmedewerkers kan moeilijk overschat

En kan het politiek apparaat ook niet efficiën-

uitvoeren. In afwachting van deze recuperatie

worden. En dat de Vlaamse regering ondanks

ter en effectiever? Kan het ook niet wat ‘meer’

van middelen, zijn wij bereid het saldo voor-

alle milde dotaties machteloos staat tegen-

met wat minder of minder duur? En kiest

zien voor het Sectoraal Akkoord 2013-2014

over de brute economische logica van een

men wel voor het doel; een efficiënte en ef-

(7.600.000 EUR) als voorschot in te zetten.

multinational zoals Ford e.a., is een feit. An-

fectieve overheid? Of maakt men het middel

Hierbij denken wij te voldoen aan de bespa-

derzijds is het hypocriet te jammeren over de

van personeelsafslanking tot doel, kost wat

ringseis van de Vlaamse regering en mee te

verloren tewerkstelling en ondertussen zelf

kost? In dit opzicht is de vraag van de Vlaam-

helpen aan het realiseren van een effectieve

2000 arbeidsplaatsen weg te saneren door

se regering om bijkomend bovenop de 6%

en efficiënte Vlaamse overheid.

onzinnige lineaire besparingen. En hoeveel

en 60.000.000 EUR 1% lineair te besparen op

arbeidsplaatsen laat de Vlaamse overheid lig-

Sire, er zijn geen staatsmannen meer…

gen door het mordicus niet invullen van de

Staatsmanschap heeft in de voorbij jaren het

naar het lynchen van ‘de ambtenaar’ van be-

In afwachting van betere tijden: U vraagt, wij draaien…

onderspit moeten delven voor populariteit

vriende drukkingsgroepen te stillen? Moet

en plat populisme. Het is in deze context dan

een Overheid niet eerder investeren als het

De Vlaamse regering wil graag 100.000.000

ook ongepast om het drama van Ford Genk

economisch wat minder gaat, ook in tewerk-

EUR besparen. Het aandeel van de Dien-

te misbruiken om het hanteren van de hak-

stelling? Want is tewerkstelling niet dé kataly-

sten van de Vlaamse overheid hierin zou

bijl in de Diensten van de Vlaamse overheid

sator voor economie en samenleving?

personeelskredieten geen ‘slimme’ besparing, wel in tegendeel…

personeelsplannen? En dit enkel om de roep


13

federale overheid

Massale betoging bij Financiën op 9 oktober Marc Nijs Op 9 oktober vond er een grote betoging plaats van de ambtenaren van de FOD Financiën. Opnieuw waren 6000 personeelsleden aanwezig op de betoging. Het aantal verraste zelfs ons, organisatoren.

De betoging ging door op een delicaat mo-

We stellen vast dat de overheid de beide

laten afslachten tijdens die onderhandelin-

ment. De onderhandelingen over de her-

voorstellen i.v.m. vergoedingen heeft inge-

gen. Wordt vervolgd.

structurering moesten starten (16 oktober

trokken. Voorts gaat men met de teksten voor

was de voorziene datum). De overheid gaf

de herstructurering aanpassen en gaan we

daarbij weinig blijk van psychologisch door-

de nieuwe onderhandelingen starten op 13

zicht. Nog tijdens de zomer waren er voorstel-

november.

len voor het afschaffen en/of verminderen van premies door zowel de federale overheid

Wij gaan uiteraard opnieuw verder met on-

als door Financiën. Daarenboven verliep het

derhandelen. De overheid moet wel weten

overleg over de standplaatsen niet altijd even

dat we evenwel niet van plan zijn om ons te

gesmeerd. Beloftes over het overleg bij afschaffing van standplaatsen werden niet nagekomen. Anderzijds gaat de aftakeling van Financiën gewoon door. Het personeelsbestand vermindert nog sneller dan vroeger. Op het ogenblik dat de federale overheid koortsachtig naar geld zoekt, laat ze duizend ambtenaren en meer netto afvloeien. Wie moet er nog geld binnen brengen? De informatica blijft falen. Personeel blijft wachten op gecertificeerde opleidingen enz. Bij dat alles is er grote ongerustheid over de aangekondigde herstructurering. Bij het eerste overleg na de betoging bleek toch dat de overheid onder de indruk was. Zij eiste stopzetting van alle acties voor de duur van de onderhandelingen.

Bij het eerste overleg na de betoging bleek toch dat de overheid onder de indruk was


14

bijzondere korpsen

Vonnis Copernicus Jan Adam ACV Politie heeft verschillende procedures lopen ten voordele van zijn leden tot het bekomen van de copernicuspremie. Recent hebben wij een eerste gunstig vonnis bekomen waarbij de Belgische Staat wordt veroordeeld.

De vordering tot uitbetaling van de Copernicuspremie werd gegrond verklaard voor de jaren 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 en 2007.

De rechtsonzekerheid blijft

Inhoudelijk is het vonnis van de rechtbank

De rechtbank van eerste aanleg te Brussel

van eerste aanleg te Brussel goed onder-

heeft op 25 september 2012 een vonnis uit-

bouwd en duidelijk gemotiveerd. Eindelijk

gesproken betreffende de vordering tot het

wordt in dit vonnis zeer uitdrukkelijk erkend

bekomen van een Copernicuspremie voor de

dat er geen onderscheid kan en mag gemaakt

federale politieambtenaren.

worden tussen het operationeel kader en het Calog-personeel betreffende de uitbetaling

De vordering tot uitbetaling van de Coperni-

van de Copernicuspremie.

cuspremie werd gegrond verklaard voor de jaren 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 en 2007.

De vraag rijst nu of de Belgische Staat in deze

De vordering tot uitbetaling van de Coperni-

uitspraak gaat berusten, dan wel overwegen

cuspremie werd ongegrond verklaard voor

om hoger beroep aan te tekenen. Wanneer

de jaren 2009 en 2010 en dit ingevolge het

er hoger beroep zou worden aangetekend,

koninklijk besluit van 29 april 2009 dat inwer-

dient de volledige procedure opnieuw ge-

king is getreden op 1 januari 2009.

voerd te worden voor het Hof van Beroep te Brussel. Vermits het bekomen vonnis niet

De Copernicuspremie voor het jaar 2008

uitvoerbaar is bij voorraad, zal er bij een in-

werd eveneens gevorderd, maar de recht-

gesteld hoger beroep dienen gewacht te

bank heeft hieromtrent (nog) geen uitspraak

worden op het resultaat van de beroepspro-

gedaan. Mogelijks heeft de rechtbank, inge-

cedure alvorens er een eventuele uitbetaling

volge de complexiteit van het dossier, deze

zal geschieden. In dat geval is de lijdensweg

“vergeten� mee op te nemen in het disposi-

niet onmiddellijk in zicht.

tief van haar vonnis. Een andere verklaring kan gevonden worden in het feit dat dezelfde

Eerstdaags zullen we meer weten betreffende

rechtbank reeds een gelijkaardig vonnis heeft

het standpunt van de Belgische Staat.

uitgesproken waarbij de vordering aldaar

Anderzijds berichten wij jullie dat dit beko-

werd beperkt tot de Copernicuspremie tot

men vonnis betreffende de federale politie-

het jaar 2007.

ambtenaren in schril contrast staat met de inhoud van de vonnissen die tot op heden werden bekomen voor het operationeel kader van de lokale politie. In deze vonnissen wordt de vordering tot uitbetaling van de Copernicuspremie afgewezen. De vonnissen betreffende de lokale politie zijn evenwel vatbaar voor kritiek, temeer dat


15

bijzondere korpsen

er op een weinig gemotiveerde wijze wordt gesteld dat er wel een onderscheid mag gemaakt worden tussen het operationeel kader en het Calog-kader betreffende de Copernicuspremie. Dergelijke tegenstrijdige uitspraken van de diverse rechtbanken zijn allesbehalve bevorderlijk voor de rechtszekerheid in België. Wij houden jullie verder op de hoogte van de ontwikkelingen in dit dossier.

Copernicusprocedure – Betekening van het vonnis – te volgen procedure Diverse politiezones hebben ondertussen opdracht gegeven aan een gerechtsdeurwaarder om de vonnissen die tot heden werden bekomen voor het operationeel kader van de

Rechtshulp in het raam van Salduz

men waarna het vervolgens in het parlement

lokale politie, individueel te betekenen.

Op basis van de huidige wetgeving (Wet op

zal worden neergelegd.

het politieambt – ontwerp nieuw artikel 52) Deze betekening is een officiële kennisgeving

is er bij de werkgever geen recht op koste-

Inwerkingtreding

van het vonnis waarbij de beroepstermijn van

loze rechtshulp voorzien in het raam van de

Aan dit wetsontwerp wordt een terugwerken-

1 maand ingaat.

Salduz-procedure zolang men niet in rechte is

de kracht verleend tot 1 januari 2012, zijnde de

gedagvaard of zolang de strafvordering niet

datum van de inwerkingtreding van de Salduz-

Om de rechten te vrijwaren van ieder lid dat

is ingesteld. Op het onderhandelingscomité

wet. Een regularisatie van de sinds die datum

betrokken is in deze procedure, dienen wij

van 30 mei 2012 werd evenwel een wetsont-

in dat verband ingediende aanvragen tot kos-

onverwijld in het bezit gesteld te worden van

werp voorgelegd dat het recht op kosteloze

teloze rechtshulp zal zich dan ook opdringen.

de individuele betekening.

rechtshulp voorziet vanaf het begin van de

Gelieve derhalve kopie van deze betekening

Salduz-procedure (enkel voor categorieën 3

Mocht je geconfronteerd worden met een

onmiddellijk over te maken via de post naar

en 4).

Salduz-procedure ingevolge de uitoefening van jouw ambt dien je in ieder geval een aan-

het volgende adres: ACV-Openbare Diensten-Politie

Dit wetsontwerp maakt het voorwerp uit van

vraag tot rechtsbijstand in te dienen bij jouw

t.a.v. Stijn Kwanten – Secretaris

een protocolakkoord ingevolge syndicale

werkgever, zodat je achteraf de kosten kan

Helihavenlaan 21

onderhandelingen en wordt thans onderwor-

verhalen indien men de bijstand niet onmid-

1000 BRUSSEL

pen aan de diverse noodzakelijke pleegvor-

dellijk toekent.


16

bijzondere korpsen

Defensie:

Een aantrekkelijke werkgever? Walter Van den Broeck Reeds geruime tijd verkondigt ACV-Openbare Diensten aan de politieke en militaire overheid zijn visie over hoe een innoverend en modern statuut er moet uitzien. Een modern statuut moet kansen bieden

vooral de schatkamer van zijn eigen geschie-

aan het individu. De militair moet de moge-

denis via voelen, denken en doen exploiteren

lijkheid krijgen om zijn loopbaan zelfstandig

om daarna de weg van meer voldoening te

in handen te nemen en uit te bouwen. De

bewandelen. Om dit te realiseren vraagt ACV-

loopbaansturing door de militaire overheid

Openbare Diensten een dienstvrijstelling te

moet tot een minimum beperkt worden.

voorzien voor militairen die buiten het depar-

Daartegenover dient men gebruik maken van

tement een traject willen volgen van loop-

de kracht van het empowerment van de mi-

baanbegeleiding.

litair. Een militair die kansen krijgt om zich te ontplooien en die aangemoedigd wordt om

Omdat loopbaanbegeleiding gericht is op

initiatief te nemen zal zich gelukkiger voelen

zelfontplooiing en beter niet wordt beïnvloed

en bijdragen tot een verhoging van het ren-

door de huidige werkomstandigheden raden

dement.

we aan dit te volgen extern Defensie.

Eigen loopbaanontwikkeling in handen nemen

hij, zonder het volgen van een loopbaanbe-

Om de militair de mogelijkheid te geven zijn

Als we niet weten naar welke haven we koers zetten, is geen enkele wind gunstig

eigen loopbaanontwikkeling in handen te ne-

Bij loopbaanbegeleiding wint zowel de orga-

in deze persoon.

men dient de overheid de nodige transparan-

nisatie als het individu. De militair wordt zich

tie te bieden op het gebied van openstaande

bewust van zijn sterktes en zwaktes. Dit kan

Je eigen loopbaanplanning!

functies, plaatsen en benodigde competen-

bijdragen tot een betere zelfsturing in zijn

Ook dit is belangrijk in een modern statuut.

ties om deze functies in te vullen. Zo kan een

militaire loopbaan waardoor een beter rende-

militair, rekening houdende met de behoefte

ment wordt bereikt.

geleiding, deze beslissing op termijn toch nemen, nadat defensie veel heeft geïnvesteerd

Je leven is geen rechte lijn. Het is een samenspel van verschillende situaties en hindernis-

van defensie, zijn eigen toekomst bepalen. Of hij beseft dat hij andere talenten bezit die

sen. Daarom is het heel belangrijk dat werk

Maar er is natuurlijk meer nodig dan trans-

hij wil ontwikkelen. In dit geval zal hij mis-

en privéleven harmonisch op elkaar zijn afge-

parantie op zich. De militair moet eerst en

schien defensie verlaten. Waarschijnlijk zou

stemd. Dit vergt een organisatie die de nodige soepelheid creëert en het nodige respect

Waarom loopbaanbegeleiding?

toont voor elk individu.

Het merendeel van je leven breng je op het werk door. Dan kun je maar beter zorgen dat

Daarom vindt ACV-Openbare Diensten het

je je goed voelt in je job. Dat kan door te doen waar je goed in bent en wat je graag doet. Waar wil jij naartoe, wat is belangrijk voor jou? Je gaat op ontdekking in je eigen voelen, denken en doen. Het resultaat is dat je bewust verder aan de slag kunt in je leven en werkomgeving. Deze invulling is voor iedereen anders. Of je kijkt anders naar je huidige leef- en werksituatie, of je gaat op zoek naar een andere job, of je neemt initiatieven in je privéleven. Hoe dan ook, je krijgt opnieuw een juist gevoel bij wat je doet.

belangrijke dat de militair: • Mede kan bepalen welke competenties hij wil verkrijgen, rekening houdende met de noden van het departement. • Opleidingen kan volgen, zowel binnen defensie als buiten defensie met opleidingsverlof.


17

bijzondere korpsen

Bij een aantrekkelijke werkgever voel je je springlevend in je droomjob.

soneelslid. Vele jonge militairen haken af

overheidsdiensten kunnen de personeelsle-

omdat ze maandelijks 400 euro of meer

den al genieten van deze voordelen. Zo heeft

kosten hebben om zich naar hun werk-

bijvoorbeeld het openbaar ambt zijn Fed+

plaats te begeven.

kaart en heeft de politie via hun sociale dienst een waaier aan voordelen verwezenlijkt. Enig

Anders gezegd, een statuut dat zowel de no-

lobbywerk van ACV-Openbare Diensten zorgt

den van de organisatie in acht neemt als re-

alvast dat we van verschillende partijen posi-

kening houdt met de verzuchtingen van elke

tieve signalen mochten ontvangen zodanig

militair.

dat we rekenen op een mogelijke toekomstige realisatie.

Tevens vindt ACV-Openbare Diensten het petenties op professioneel, karakterieel en

Een nieuw modern statuut of oude wijn in nieuwe vaten?

noodzakelijk dat correcte minimumcomfysiek vlak worden bepaald. Deze minimum-

Nu de wet van 28 februari 2007 over het ge-

• Zijn loopbaan flexibel kan uitbouwen.

competenties dienen gebaseerd te zijn op

mengd loopbaanconcept herwerkt wordt,

Hiermee bedoelen we dat de mogelijk-

realistische doelstellingen op korte en lange

hoopt ACV-Openbare Diensten dat defensie

heid moet bestaan om statutaire cursus-

termijn en kunnen bijdragen tot het aan-

de kans grijpt om een modern en aantrek-

sen uit te stellen volgens de noden van de

trekken van kandidaten op de arbeidsmarkt.

kelijke werkgever te worden. ACV-Openbare

militair en zijn familie.

Bovendien is het belangrijk dat defensie de

Diensten aarzelt alvast niet om zijn inbreng te

• In het kader van doorgroeimogelijkhe-

nodige omkadering en begeleiding voorziet

doen. Onze militanten worden dan ook actief

den en de motivatie van de militair ook

opdat hun personeel deze minimumcompe-

betrokken bij de herziening van het gemengd

op latere leeftijd (tot leeftijdsgrens) de

tenties kunnen behouden.

loopbaanconcept.

gelijk is. Deze sociale promotie kan naast

Benefietplatform

Slotbemerkingen!

de huidige sociale promotie die geba-

Maar buiten deze statutaire bepalingen zijn

Bij een aantrekkelijke werkgever is privé en

seerd is op de werving van jonge militai-

er nog enkele andere belangrijke punten te

werk in balans. Kun je uw talenten ten volle

ren in de kaders bestaan.

verwezenlijken om tegemoet te komen aan

uitbouwen. Ga je met plezier naar je werk.

• Uitbouwen van een vrijwillige externe

de verzuchtingen van het personeel. De als-

Voel je je goed in jouw job. Ben je zeker van

mobiliteit om militairen na enkele jaren

maar hogere competenties die van de laag-

je stuk. Zijn er duidelijke en eerlijke afspraken

van operationaliteit de mogelijkheid te

ste categorieën worden verwacht, maken

gemaakt.

geven nieuwe uitdagingen aan te gaan

het noodzakelijk deze groep militairen op te

en van richting te veranderen.

waarderen. We stellen helaas vast dat de hui-

Bij een aantrekkelijke werkgever voel je je

dige conjunctuur geen ruimte biedt aan deze

springlevend in je droomjob.

deelname aan een sociale promotie mo-

• Tijdens de normale dienst flexibel kunnen omgaan met tijd, glijtijden, opbouw

opwaardering.

van compensatie op vrijwillige basis, tele-

Wil je meer informatie over loopbaanbegelei-

werk, thuiswerk, … en noem zo maar op.

ACV-Openbare Diensten pleit daarenboven

ding, surf dan naar “www.jump.arabel.org”

• Betaalbaar woon-werkverkeer uitbou-

bij de militaire overheid om een tegemoet-

Wordt je graag op de hoogte gehouden van

wen, eventueel door een tussenkomst in

koming te voorzien voor alle militairen in de

de evolutie binnen defensie, bezoek dan ge-

de kosten (financieel en tijd) van het per-

vorm van een benefietplatform. In andere

regeld onze website “www.acvdefensie.be”


18

vervoer

Een versnelling hoger met de vormingen voor onze

afgevaardigden uit de pachterbedrijven Thomas Vael Op vraag van de militanten werd ons vormingsprogramma autobus-autocar dit jaar fors uitgebreid.

Het tweede vormingsprogramma is gericht op nieuwe(re) militanten

We werken verder met ‘vaste waarden’, die al

militanten. Beide vormingsprogramma’s gaan

deelgenomen hebben aan ons specifiek vor-

dieper in op de specifieke wetgeving in de

mingsprogramma de afgelopen twee jaar.

sector. Verder ligt de nadruk op verbetering

Dit omdat we het belangrijk vinden deze

van (syndicale) communicatie naar de werk-

kernwerking te continueren. Het tweede vor-

vloer en bemiddelingstechnieken tussen col-

mingsprogramma is gericht op nieuwe(re)

lega’s en werkgever.


Dat verdient respect!

Iedere dag paraat staan om mensen op hun bestemming te brengen

Dat verdient respect!

En blijven ijveren voor een degelijk uitgebouwd en betaalbaar openbaar vervoer

Dat verdient respect!

Daarom organiseert ACV-Openbare Diensten Vervoer

de Dag van de chauffeur Op 22 november 2012

19

Instaan voor duurzame mobiliteit in moeilijke omstandigheden

vervoer


20

vervoer

Uitbetaling vakbondspremie 2012

Stad- en streekvervoer Bedrag 126,00 € voor een voltijdse werknemer. De premie kan ook pro rata – in twaalfden – worden uitbetaald. 1 maand

10,50€

7 maand

73,50€

2 maand

21,00€

8 maand

84,00€

3 maand

31,50€

9 maand

94,50€

4 maand

42,00€

10 maand

105,00€

5 maand

52,50€

11 maand

115,50€

6 maand

63,00€

12 maand

126,00€

Voorwaarden Een voltijds lidmaatschapsbijdrage betaald hebben.

Procedure Legitimatiekaarten bezorgen aan: MIVB: bezorgen aan vrijgestelden ACV bij MIVB of verzenden naar ACV-Openbare Diensten Mr.Gyssels Richard – Helihavenlaan 21 te 1000 Brussel. De Lijn: bezorgen aan het gewestelijke secretariaat ACV-Openbare diensten, sector Vervoer.

Uitbetaling Vanaf dinsdag 29/01/2013

Autobus-Autocar Bedrag 135,00 € voor voltijdse werknemers – 67,50 € voor deeltijdse werknemers.

Voorwaarden Gedurende ten minste 12 maanden lidmaatschapbijdrage betaald hebben; Tijdens de referteperiode van 01.04 tot 30.06.2012,voorkomenop de personeelslijsten van een firma uit de sector; Werknemers die gedurende meer dan een jaar met ziekteverlof zijn ontvangen geen premie.

Procedure Vanaf maart 2013 zullen de legitimatiekaarten door het sociaal fonds verstuurd worden aan de betrokken werknemers. Legitimatiekaarten bezorgen aan uw gewestelijk secretariaat van ACV-Openbare diensten, sector Vervoer.

Uitbetaling Vanaf begin maart 2013


21

vervoer

Eindejaarspremie 2012

Autobus-Autocar De eindejaarspremie bedraagt: 1 Rijdend personeel ‘ Vlaamse openbare autobusdiensten’: 2.598,55 € 2 Rijdend personeel ‘Speciale diensten’: 1.923,50 € 3 Rijdend personeel ‘Autocardiensten’: 1.923,50 € 4 Garagepersoneel: uurloon december x 38 x 52 12 Zoals elk jaar ontvangen in de loop van de maand december, alle arbeiders die werkzaam zijn binnen de sector van het Sociaal Fonds het detail betreffende de bedragen en de toekenningvoorwaarden van de eindejaarspremie. Het voorschot uitbetaald door het Sociaal Fonds ten bedrage van 110 € moet wel in mindering worden gebracht. Het bedrag wordt door het Sociaal Fonds rechtstreeks gestort op het bankrekeningnummer van de werknemer.

Modaliteiten: betalingsdatum: 15/12/2012 Beschrijving

CAR (Autocardiensten)

Bedrag

BUS/VVM (Openbare Autobusdiensten)

BS (Speciale Autobusdiensten)

Garagepersoneel Uurloon december x 38 x 52: 12 waarvan het fonds een voorschot van 110 € betaalt 1/12/20011-30/11/2012 Voor 20/12/2012

1.923,50€ waarvan het Fonds een voorschot van 110€ betaalt Referentieperiode 2012 Betaling Voor 31/12/2012

2.598,55€ waarvan het Fonds een voorschot van 110€ betaalt 2012 Voor 31/12/2012

1.923,50€ waarvan het Fonds een voorschot van 110€ betaalt 2012 50% voor 31/12/2012 50% voor 10/01/2013

Anciënniteit Gelijkstelling

Min. 6 maanden Wettelijke vakantie, Ziekte, arbeidsongeval (max. 6 maanden)

Wettelijke vakantie

Wettelijke vakantie, ziekte, arbeidsongeval (max. 6 maanden)

A rato van de arbeidsduur of het aantal gewerkte maanden

- Deeltijds. - Gepensioneerd in 2012. - Indienstneming. - Ziekte + slachtoffer van een arbeidsongeval > 6 maanden. - Ontslag door de werkgever (behalve om dringende redenen) Waarbij 10 gepresteerde dagen tellen voor een volledige maand

- Deeltijds. - Gepensioneerd in 2012. - Indienstneming. - Ziekte + slachtoffer van een arbeidsongeval. - Ontslag door de werkgever (behalve om dringende redenen) Waarbij 10 gepresteerde dagen tellen voor een volledige maand

Geen recht op premie

- Opzegging door de werknemer in 2012 en niet meer in dienst op 31/12/2012 - Ontslag om dringende reden

- Opzegging door de werknemer in 2012 en niet meer in dienst op 31/12/2012 - Ontslag om dringende reden

Min. 3 maanden Schorsing van contracten = effectieve prestaties behalve: - Ziekte of ongeval > 30 dagen - Beroepsziekte of arbeidsongeval (> 12 eerste maanden) - Economische werkloosheid (> 150 dagen/jaar) Elke niet gelijkgestelde dag van schorsing van het contract = 1/260e minder. - Deeltijds. - Deeltijds. - Gepensioneerd in 2012. - Gepensioneerd of bruggepensioneerd - Indienstneming. tussen 1/12/2011 en 30/11/2012. - Ziekte + slachtoffer van een arbeidsongeval - Indienstneming. - Ontslag door de werkgever (behalve om > 6 maanden. - Ontslag door de werkgever (behalve om dringende redenen) - Deeltijdse werknemer die zijn contract dringende redenen) opzegt om meer uren te presteren(1) Waarbij 10 gepresteerde dagen tellen voor een volledige maand - Vrijwillig het bedrijf verlaten, terwijl deeltijds werkloos (2) - Opzegging en 10 jaar of meer anciënniteit in het bedrijf (3) - Overmacht - Overleden in de loop van het jaar - Contract van bepaalde duur van minimum 3 maanden Waarbij een begonnen maand telt voor een volledige maand - Opzegging door de werknemer in 2012 en 1) Einde van het contract met onderling akniet meer in dienst op 31/12/2012 koord zonder schriftelijke clausule inzake - Ontslag om dringende reden de eindejaarspremie 2) Opzegging behalve (1)+ (2)+(3) en niet meer in dienst op 30/11/2012 3) Ontslag om dringende redenen


22

pensioenen

De groei van de

vergrijzingseconomie Joris Lermytte De teneur van het elfde rapport van de studiecommissie voor de vergrijzing is dezelfde als die van alle vorige rapporten: het in stand houden van ons sociaal systeem zal ons om extra inspanningen vragen. De structurele hervormingen van het afgelopen jaar verlichten de benodigde inspanningen slechts in beperkte mate. Het wordt evenwel dringend tijd dat we positiever gaan aankijken tegenover de economische activiteiten die zullen samengaan met de vergrijzing.

De cijfers

5 procentpunt vanaf 2020. De berekening

verwachtingen voor de hele economie op

De studiecommissie voor de vergrijzing buigt

van de overheidspensioenen op basis van

korte termijn. Er wordt van uit gegaan dat het

zich over de uitgaven in de sociale zekerheid.

de lonen van de laatste tien jaar verlaagt de

bbp in 2017 4% lager zal zijn dan bij de stu-

De belangrijkste uitgaven zijn daar de uit-

pensioenfactuur van de ambtenaren. Alle

die van vorig jaar. Gezien de sociale uitgaven

gaven voor pensioenen, gezondheidszorg,

hervormingen samen zouden de globale fac-

worden afgezet tegenover het bbp, doet een

werkloosheid, arbeidsongeschiktheidsuitke-

tuur van de sociale zekerheid verlichten met

daling van het bbp de uitgaven toenemen.

ringen, brugpensioen en kinderbijslag. In to-

0,3 procentpunt van het bbp tegen 2020.

Samen met een aantal andere macro-econo-

taal besteedden we in 2011 25,3% van onze

Slechts ĂŠĂŠn derde van die daling zou toe te

mische factoren resulteert dit in een relatieve

welvaart aan die sociale zekerheid. Dat zou

schrijven zijn aan de daling van de pensioen-

stijging van de uitgaven in de sociale zeker-

evolueren naar 29,5% van het bbp in 2030

factuur. Daarin spelen twee tegengestelde ef-

heid met 1,1 procentpunt. Aangezien en de

en naar 31,4% in 2060. Die laatste inschatting

fecten: door de hervorming daalt het aantal

hervormingen de kosten slechts terugdrin-

ligt 0,7 procentpunt van het bbp hoger dan

gepensioneerden omdat men verplicht wordt

gen met 0,3 procentpunt resulteert dit in een

vorig jaar. De uitgaven voor gezondheids-

het pensioen uit te stellen. Anderzijds stijgt

stijging van de geraamde uitgaven in de soci-

zorg zouden evolueren van 8% van het bbp

het bedrag van het pensioen omwille van

ale zekerheid van 0,7 procentpunt.

naar 9,4% in 2030 en naar 11% in 2060. Vorig

de langere loopbanen. In 2020 resulteert dit

jaar ging de commissie er nog van uit dat de

in een daling van de pensioenfactuur in het

uitgaven voor gezondheidszorg 0,1 procent-

werknemersstelsel met 1,1%, in het zelfstan-

punt lager zouden liggen. De uitgaven voor

digenstelsel met 0,5% en in het overheidsstel-

De studiecommissie voor de evolutie van de uitgaven in de sociale zekerheid

pensioenen zouden evolueren van 9,9% van

sel met 2,3%. Er wordt immers verwacht dat

De studiecommissie voor de vergrijzing be-

het bbp naar 13,6% in 2030 en 14,5% in 2060.

de mannelijke ambtenaren door de hervor-

cijfert niet de kosten van de vergrijzing, maar

Deze uitgaven worden door de commissie

ming gemiddeld 14 maanden langer zullen

de evolutie van de uitgaven in de sociale

0,4 procentpunt hoger ingeschat dan vorig

blijven werken en de vrouwelijke ambtena-

zekerheid. Het zou dan ook beter zijn om de

jaar. Dat ondanks de pensioenhervorming.

ren zelfs gemiddeld 20 maanden. In de werk-

naam van de commissie in die zin te wijzigen.

nemersregeling wordt slechts een toename

Het ouder worden van de bevolking oefent

De evoluties

verwacht met gemiddeld 3 en 5 maanden. De

uiteraard een invloed uit op de evolutie van

In het huidige verslag wordt voor het eerst

ambtenaren leveren hier dus veruit de groot-

de uitgaven in de sociale zekerheid, maar ze

rekening gehouden met de structurele her-

ste bijdrage.

is slechts verantwoordelijk voor een deel van

vormingen. Deze verstrengen de toegangs-

de toekomstige evoluties. De toename van

voorwaarden tot het pensioen, werkloosheid,

Macro-economie

pensioenuitgaven heeft uiteraard een nauwe

brugpensioen en loopbaanonderbreking. Ze

Alle inspanningen ten spijt stijgen de sociale

band met het ouder worden van de bevol-

zouden resulteren in een toename van de ac-

uitgaven evenwel met 0,7 procentpunt van

king. Al is de vergrijzing lang niet de enige

tiviteitsgraad in de groep 55 tot 64 jaar met

het bbp. Oorzaak hiervan zijn de lagere groei-

factor die de toenemende pensioenuitgaven


23

pensioenen

Onze sociale zekerheid is een cruciaal onderdeel van onze economie.

kan verklaren: de omvang van de pensioenen en de prestaties van de economie spelen een minstens even belangrijke rol. De link tussen de stijging van de uitgaven in de gezondheidszorg en de vergrijzing van de bevolking is zo waar nog zwakker. In het afgelopen decennium kon slechts 15% uitgavenstijging in de gezondheidszorg toegeschreven worden aan het ouder worden van de bevolking.

De vergrijzingseconomie Uit cijfers van de studiecommissie voor de vergrijzing wordt gemakkelijk de conclusie getrokken dat de prijs van ons sociaal systeem té hoog oploopt, zo hoog dat we er niet meer in zouden slagen om de factuur te blijven betalen. Een dergelijke stelling houdt geen steek om verschillende redenen. Om te beginnen is de stijging helemaal niet zo

gingsinkomen; de lonen van honderdduizen-

Het wordt dan ook hoog tijd om in minder ne-

groot. De toename van de uitgaven voor de

den mensen worden rechtstreeks betaald uit

gatieve termen over de omvang van de soci-

sociale zekerheid met 4 procentpunt van het

de kas van de sociale zekerheid en er is een

ale zekerheid, en de economische activiteiten

bbp tegen 2030 is slechts half zo groot als

enorme indirecte tewerkstelling. Denken we

die het gevolg zijn van de vergrijzing te gaan

die tussen 1970 en 1980. Geen weldenkend

maar aan de farmaceutische industrie, medi-

denken. Onze sociale zekerheid is een cruci-

persoon zal beweren dat die evolutie ons

sche beeldvorming, de bouw van ziekenhui-

aal onderdeel van onze economie. Alle sociale

destijds heeft geschaad. Wel in tegendeel.

zen, … Al die inkomens worden vervolgens

uitgaven die er gebeuren zorgen elders in de

Vandaag zijn de meest competitieve landen

natuurlijk opnieuw uitgegeven en geven zo

economie voor inkomsten. Een eenzijdig ne-

ter wereld – de Scandinavische landen – de

een ‘boost’ aan de economische kringloop.

gatieve benadering speelt enkel in de kaart

landen die het meest uitgeven aan hun soci-

Daarenboven ontstaat een sociaal-duurzame

van zij die de sociale zekerheid niet genegen

ale zekerheid. Dat hoeft overigens niet te ver-

samenleving die een hoge levenskwaliteit

zijn. Laten we daarom niet langer spreken

wonderen: de sociale zekerheid zelf is immers

biedt aan alle inwoners, wat de economische

over uitgaven en kosten, maar over de groei

een belangrijk onderdeel van een economie.

productiviteit van die inwoners de hoogte in

van de activiteiten in de sociale zekerheid en

Ze verschaft miljoenen mensen een vervan-

drijft.

over de groei van de vergrijzingseconomie!


Begrip voor elkaar. Daarmee bouw je een samenleving.

Nieuwe Tijd - november 2012  

Het ledenblad van ACV-Openbare Diensten