Page 1

nieuwetijd magazine voor openbare diensten

Wat zegt de nota Di Rupo over onze pensioenen? Oprichting centra 112 Gemeenschappelijke meldkamers voor alle hulpdiensten

maandblad van AC V O p enbare D iensten - juli 2011 v.u.: L . H a m e lin c k, H e lihave nl aa n 21, 10 0 0 B r u s s e l


2

In dit nummer

04

09

16

lokale & regionale besturen

focus

03

Edito Welke regering?

04

Focus Oprichting centra 112 Gemeenschappelijke meldkamers voor alle hulpdiensten

06

Zorgmanifestatie

07

Euromanifestatie Luxemburg

08

Vlaamse overheid Reorganisatie vioe en agentschap ruimte & erfgoed

COLOFON

bijzondere korpsen

09

Lokale & regionale besturen Vakantie in de lokale besturen: FAQ

16

Bijzondere korpsen Militant in de kijker: Jenifer Sermant

10

ZNA– Ziekenhuis Netwerk Antwerpen Quo Vadis

17

Vervoer De Lijn: sociale programmatie 2011-2012: ultieme doorbraak!

12

Uitreiking AWARD aan OCMW Maldegem ‘WZC Het Warmhof’

19

13

Autobus-autocar: Bezoek onze nieuwe website: www.acvbuscar.be

Federaal Federaal Bevorderingsexamen naar het niveau B

14

Building related illness. Beroepsziekte bij de federale overheid

Openbare autobusdiensten Bijzonder geregelde autobusdiensten

Redactie Luc Hamelinck | Amélie Janssens | Chris Herreman | Joris Lermytte | Thomas Vael | Ilse Heylen | Marc Saenen | Frédéric De Gelissen Eindredactie Amélie Janssens Vormgeving Gevaert Graphics Druk Corelio Printing | www.corelio.be


3

edito

22

Welke regering?

F

ormateur Di Rupo heeft zijn nota neergelegd voor de regeringsonderhandelingen. De verdere politieke evolutie is nu koffiedik kijken.

De openbare sector staat ondertussen stevig onder druk. De voorstellen van de formateur leiden tot heel wat minder personeel. De werkdruk zal stevig toenemen. Voor de federale overheid komt er een nulgroei in de werkingsuitgaven. Alleen het budget voor justitie, politie en inspectiediensten laat men intact. Ook deelstaten en lokale besturen ontvangen minder middelen. Dat zal gevolgen hebben voor de dienstverlening aan de bevolking. Hoewel de formateur de index nog ongemoeid laat, neemt de patronale kant de index blijvend onder vuur. Het gevaar op dit is punt is echt niet weg. Tegelijk wil men de overheidspensioenen aanpakken. De afschaffing van de perequatie was eerst aangekondigd, het pensioen zou worden berekend op basis van de wedde in de laatste 10 jaar (in plaats van de laatste 5 jaar) en loopbaanonderbreking of tijdskrediet zou nog maar voor één jaar meetellen. Politiek vindt men blijkbaar dat mensen lagere pensioenen moeten krijgen. Men vergeet ondertussen handig dat niet de overheidspensioenen te hoog zijn (die zitten ongeveer op het Europees gemiddelde), maar dat de wettelijke werknemerspensioenen te laag zijn.

Ruimte voor gesprek en overleg laat men niet.

pensioenen

20

21 22

MIVB sociale programmatie 20112012: Het gemeenschappelijk vakbondsfront dient eisenbundel in Pensioenen Verlenging pensioenbonus werknemers goedgekeurd Wat zegt de nota Di Rupo over onze pensioenen?

We hebben meteen duidelijk gereageerd op een reeks voorstellen van de formateur. In de pers noemt de voorzitter van de NV-A ons daarom ‘ontoerekeningsvatbaar’. We vinden nochtans niet dat we moeten blozen. Want lagere pensioenen is gewoon sociale afbraak. En de ingrepen tegenover de openbare sector worden gewoon ‘beslist’. Ruimte voor gesprek en overleg laat men niet. Politiek moet men nu eens goed nadenken over de aanpak tegenover de openbare sector. Opent men de aanval op alle fronten tegelijk? Gaat men gewoon de populistische toer op? Of is men bereid de zaken constructief aan te pakken? Dat de overheidsfinancies moeten worden gesaneerd betwist niemand. Over de manier waarop hebben we wel een mening. De sanering mag niet louter gebeuren door besparingen. Fiscale maatregelen zijn zeker nodig. De voorstellen van de formateur bijvoorbeeld over een vermogensbelasting (voor wie meer dan 1,25 miljoen euro bezit), over het belasten van meerwaarden van aandelen (die zijn nu taksvrij), over het terugschroeven van het fiscaal gunstregime voor dividenden (nu een schijntje van belastingen voor werknemers), over een bankentaks, om de nucleaire superwinsten aan te pakken en om bedrijfswagens of aanvullende pensioenen minder fiscale subsidies te geven, vinden we inderdaad logisch. Dat is geen tsunami van belastingen, zoals sommigen het graag willen doen geloven. Iedereen ziet dat de patronale en liberale lobby op volle toeren draait. Zeker in Vlaanderen krijgt hun boodschap veel gehoor. ACV – Openbare Diensten wil er dus alles aan doen om dat te counteren, in uw belang.

Luc Hamelinck, Voorzitter


4

focus

Oprichting centra 112

Gemeenschappelijke meldkamers voor alle hulpdiensten Marc Saenen

Reeds in 1999 nam de Raad van Europa de beslissing om een eenvoudig en makkelijk te onthouden uniek telefoonnummer te creĂŤren dat alle burgers binnen heel Europa gratis kunnen bellen om onmiddellijke politionele, medische of brandweerhulp te krijgen. En dit is een goeie zaak: het zal je maar overkomen dat je in het Zuiden van Europa getuige bent van een ongeval en je wil de hulpdiensten bellen. Welk nummer draai je dan?!

Deze beslissing had evenwel verregaande

statuut. Zoveel telefoonnummers, zoveel sta-

gevolgen voor de lidstaten: Wanneer tot nu

tuten of contracten dus, elk met hun eigen-

toe de onderscheiden hulpdiensten elk hun

heid en hun verworven rechten. Sommige

eigen calltaking verzorgden, dient dit in de

gemeenten geven maaltijdcheques, anderen

toekomst multidisciplinair te gebeuren. Met

extra verlof of een pensioenbonus, er zijn er

andere woorden, de man of vrouw aan de

die kledijvergoeding ontvangen, of voor de

andere kant van de 112-lijn kan je zowel hel-

maand die komt al betaald worden; kortom

pen als je een ziekenwagen wil, wanneer je de

een hele klus om dit alles te harmoniseren.

brandweer nodig hebt of wanneer je een poli-

Temeer omdat de Wet betreffende de Civiele

tionele tussenkomst noodzakelijk acht.

veiligheid stipuleert dat betrokkenen er geen financieel verlies mogen aan doen.

Een eenvoudig probleem – moeilijke oplossingen

Nog eerst even een woordje over de manier

De fusie tussen de verschillende callcentra

van fuseren. Het eerste jaar zou voor brand-

werd door BelgiĂŤ reeds in 2007 bij Wet betref-

weermannen en de mensen van de lokale

fende de Civiele Veiligheid vastgelegd. Deze

besturen een overgangsjaar worden, een jaar

zomer zullen wellicht de reglementaire tek-

waarin veel opleidingen worden voorzien en

sten verschijnen die de uitvoering van deze

het personeel gescreend kan worden. Dit op

wet mogelijk maken. Het heeft dus heel wat

vraag van Volksgezondheid, die als kwaliteits-

voeten in de aarde gehad vooraleer alle neu-

bewaker in dit dossier optreedt.

zen in dezelfde richting wezen. Een korte be-

Na dit stagejaar blijven de brandweerman-

schrijving van de problematiek: De neutrale

nen gedetacheerd bij de FOD Binnenlandse

calltakers van de politie zijn federale statutai-

Zaken; ze vallen dan wel onder het gezag van

re ambtenaren, de calltaking van de zieken-

Binnenlandse Zaken, maar hun geldelijk sta-

wagens gebeurt veeleer door gemeentelijk

tuut van de brandweer blijven ze behouden.

statutair of contractueel personeel, en bij de brandweer wordt de telefoon opgenomen

Voor de mensen vanuit de lokale besturen

door iemand met een specifiek brandweer-

is de situatie minder eenvoudig. Eerst en


5

focus

Op financieel vlak kunnen we stellen dat de zaak goed geregeld is.

Voor de mensen vanuit de lokale besturen is de situatie minder eenvoudig.

Is alles dan koek en ei? Op financieel vlak kunnen we stellen dat de zaak goed geregeld is. Wat niet wegneemt dat betrokkenen nog steeds huiverachtig staan tegenover deze hervorming. En niet geheel ten onrechte. Organisatorisch roept de fusie nog heel wat vragen op. In vele gevallen werkt men bij de brandweer met performanter communicatiemateriaal dan wat de centra 112 kunnen bieden. Laat dit alvast een oproep zijn aan Binnenlandse Zaken om op dat vlak ernstige inspanningen te doen. De recente brand op de Kalmthoutse Heide, waar de brandweermannen in het vuur van de strijd enkel konden communiceren met hun persoonlijke gsm ipv met het dure ASTRID-systeem legt pijnlijk de vinger op de wonde.

vooral heb je de contractuelen, die krijgen

Contractuelen die vanuit hun gemeentelijke

een nieuw contract bij Binnenlandse Zaken.

situatie konden genieten van een tweede

En het statutair gemeentepersoneel krijgt

pensioenpijler verliezen dit voordeel niet. Al-

Na zoveel jaren trouwe dienst opnieuw als

de hoedanigheid van rijksambtenaar, in de

hoewel er binnen de federale overheid nog

een beginneling een soort van stage moeten

graad van technisch assistent.

geen aanvullend pensioen voor contractue-

doen stuit ook tegen de borst. Het werk mag

len bestaat, zal het voordeel ervan mee in de

dan niet identiek zijn, het is toch minstens

De garanties van de Wet van 2007

beschermingswedde opgenomen worden.

analoog aan wat men voorheen deed. Wij ver-

De wet van 2007 voorzag, vrij vertaald, dat

Ook kunnen zij, in de drie weddenschalen,

wachten van Binnenlandse Zaken dat in het

de betrokken ambtenaren geen financieel

deelnemen aan de competentiemetingen en

stagejaar alle mogelijke nuttige en noodzake-

nadeel mochten ondervinden bij de overstap.

zodoende de premie voor competentieont-

lijke vorming en opleiding wordt gegeven; en

Daarom is er heel wat creativiteit aan te pas

wikkeling (1700 euro à 100%) verwerven.

niet dat men een zoveelste herhaling van een vormingsprogramma voorziet om toch maar

gekomen om dit te kunnen waarborgen. Ook voor eventuele maaltijdcheques is een

aan voldoende uren opleiding te komen.

Eerst en vooral is er een “beschermingswed-

oplossing bedacht: Binnen de federale over-

de” vastgelegd, een soort van basiswedde

heid bestaan er nog geen maaltijdcheques,

Men zal vanuit zijn vertrouwde omgeving in

waarmee kon bepaald worden in welke wed-

maar het financieel voordeel ervan wordt in

een groter geheel moeten gaan werken en

denschaal betrokkene zou terecht komen bij

de vorm van een toelage uitbetaald.

vooral de politionele sfeer boezemt wel eens angst in. Niet geheel ten onrechte, de neu-

de federale overheid. Hierbij werd bekomen dat het criterium ‘anciënniteit’ niet zou mee-

En om alle ongemakken te verzachten, voor-

trale calltakers klaagden er ook al over dat de

spelen maar dat men de mensen zou inscha-

ziet Binnenlandse zaken voor zowel het con-

belangrijkste beslissingen over hun hoofden

len in de hoogst mogelijke weddenschaal van

tractueel als statutair gemeentelijk personeel

heen door de politie genomen werden. Ook

het niveau C.

dat rijkspersoneel wordt gedurende vijf jaar

hier zal Binnenlandse Zaken moeten besef-

Merk op dat op die manier ook contractuelen

een integratiepremie met een degressief be-

fen dat de kruik zo lang te water gaat tot hij

in de tweede en de derde weddenschaal kun-

drag, beginnende met 1550 euro aan 100%

barst, en dat men beter proactief optreedt en

nen terecht komen, een unicum in het fede-

om vijf jaar later nog 750 euro te bedragen.

het overleg binnen de centra 112 fatsoenlijk

raal openbaar ambt.

organiseert en opvolgt.


6

focus

Zorgmanifestatie Vinciane Mortier ACV-Openbare Diensten was massaal aanwezig op de nationale zorgmanifestatie in Brussel op 9 juni 2011. Met deze actie wilden we vooral een signaal geven aan de huidige en toekomstige regeringen om de zorg NIET te vergeten.

Voor ons is het alle hens aan dek met of zonder regering!

Vele zorgmedewerkers wachten op een

in de Wetstraat 16 door Minister Onkelinx en

nieuw meerjarenakkoord. Het vorige akkoord

Minister Milquet. Zij engageerden zich om

liep af in oktober 2010. De eisenbundels privé

technische voorbereidingen te treffen voor

– publiek werden in februari 2010 afgegeven

een nieuw meerjarenakkoord.

aan de Eerste Minister met grootse verwach-

Het land moet het stellen met een regering

tingen. Maar toen viel de regering…

van lopende zaken die beperkt is in haar

Voor 2011 hebben we het mini-zorgakkoord

mogelijkheden. De welzijns- en zorgsector is

onderhandeld waar vooral het accent lag op

evenwel een sector van noodzakelijke zaken:

bijkomende tewerkstelling, de 2e pijler en

mensen hebben recht op “welzijn en zorg”.

statutarisering. Wij willen geen heruitgave

Voor ons is het alle hens aan dek met of zon-

van zo’n miniakkoord voor 2012: we willen

der regering! Er komen heel wat uitdagingen

een volwaardig meerjarenakkoord waarbij we

op ons af dus politici neem je verantwoorde-

liefst niet teveel tijd meer verliezen.

lijkheid! Wij willen zo snel mogelijk de onder-

Tijdens de manifestatie werd een delegatie

handelingen voor een nieuw federaal zorgak-

van de verschillende vakbonden ontvangen

koord terug opstarten.


7

focus

Euromanifestatie Luxemburg Op 21 juni trokken de Europese vakbonden naar Luxemburg om er te betogen tegen de Europese plannen rond economic governance. Deze plannen zijn een gevaar voor ons sociaal stelsel, omdat ze onze index, onze pensioenen, onze openbare sector en onze sociale zekerheid bedreigen. De actie vond plaats aan de vooravond van de voorziene stemming in plenaire zitting van het Europees Parlement over het pakket van economic governance maatregelen. Daar werd het pakket helaas goedgekeurd. Er waren nochtans heel wat betogers in Luxemburg, en ook ACV-Openbare Diensten was talrijk aanwezig!


8

vlaamse overheid

Reorganisatie

vioe en agentschap ruimte & erfgoed Nathalie Hiel Ondertussen is de overdracht van het personeel ‘onroerend erfgoed’ een feit. Op het Sectorcomité 18 van 30 mei werd het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering voor de overdracht van het personeel voorgelegd. Op 10 juni werd de transitie definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Bedoeling van de reorganisatie is onroerend erfgoed één gezicht te geven door de uitvoerende opdrachten bijeen te brengen in één agentschap.

Opleiding generieke proef niveau A ACV-Openbare

Diensten

organiseert

voorbereidingssessies m.b.t. de generieke proef voor niveau A. Wij bieden een training aan en dit onder de deskundige begeleiding van de VZW Arabel, een erkend centrum voor loopbaandienstver-

Op 1 juli 2011 gaat het nieuwe agentschap

zal het agentschap Ruimtelijke ordening zich

Onroerend Erfgoed officieel van start. De

anders moeten organiseren. De belangrijk-

statutaire personeelsleden behouden al hun

ste taken zijn daarbij: beleidsvoorbereiding,

Brussel: maandag 5 september 2011

rechten, de overdracht wordt namelijk niet

beleidsuitvoering, beleidsmonitoring en be-

Hoofdzetel ACV-openbare diensten – zaal

aanzien als een nieuwe benoeming. Contrac-

leidsevaluatie. Volgens de Minister kan dit

1– Helihavenlaan 21, 1000 Brussel

tuele personeelsleden krijgen een nieuw con-

het best gebeuren via één entiteit. Het zou

tract aangeboden. Zij behouden daarbij hun

dus de bedoeling zijn om tegen 1 oktober

Brussel: dinsdag 6 september 2011

contractuele rechten.

2011 het personeel (ongeveer 250 perso-

Hoofdzetel ACV-openbare diensten – zaal

Momenteel zou de reorganisatie niet onmid-

neelsleden) van het agentschap Ruimtelijke

1– Helihavenlaan 21, 1000 Brussel

dellijk een impact hebben op het takenpak-

ordening over te dragen naar het departe-

(telkens van 9u tot 16u, ’s middags wordt

ket en werkplaats van de meeste personeels-

ment. Het agentschap wordt op dat ogenblik

een maaltijd voorzien)

leden. Het is vooral nu de bedoeling om de

opgeheven. Net zoals bij het personeel van

continuïteit te verzekeren.

onroerend erfgoed zal op dat ogenblik een

Voor wie?

Het agentschap Ruimte en Erfgoed wordt

overdrachtsbesluit voorgelegd worden waar-

Leden ACV-Openbare diensten

op hetzelfde moment omgevormd tot het

bij alle rechten behouden blijven voor het be-

Agentschap Ruimtelijke Ordening. En hoe

trokken personeel.

Kostprijs

moet het nu verder met dit agentschap? Ook

Voor het personeel zal het vooral op langere

Gratis (lespakket en maaltijd inbegrepen)

daar heeft de overheid niet stil gezeten en

termijn een aanpassing worden. De taakin-

zijn er plannen naar de toekomst toe.

houd zal gezien de gewijzigde visie van de

Inschrijving:

Begin juni hebben de vakorganisaties hier-

overheid wel wijzigen. Dit zal natuurlijk niet

Het aantal plaatsen is beperkt, dus in-

over een korte toelichting gekregen op het

van vandaag op morgen gebeuren, maar

schrijven is verplicht, met vermelding

kabinet Muyters. In het kader van o.a. de ver-

men voorziet toch nu reeds opleidingstrajec-

van naam, lidnummer ACV + de datum

dere ontvoogding van de lokale overheden

ten om aan deze veranderingen tegemoet te

waarop men vorming zal volgen, vóór 26

komen. Ook bij de pensionering van perso-

augustus 2011:

neelsleden zal men nieuwe functieprofielen

➜ e-mail: vlaamse.overheid@acv-csc.be

creëren zodat wervingen kunnen gebeuren,

➜ tel: 02/208.23.61

rekeninghoudend met een nieuwe taakin-

➜ fax: 02/208.23.60

lening.

houd. Op 1 juni jl. is men gestart met een transitie-

Inschrijven voor de generieke proef kan

cel die al deze aanpassingen in goede banen

tussen 10 juni en 4 juli 2011 via

moet leiden. Via een rondgang in de buiten-

www.selor.be .

diensten wordt ook het personeel betrokken bij de komende veranderingen. Wordt zeker

Veel succes gewenst door het Vlaams

vervolgd!

Team!


9

lokale & regionale besturen

Als de werkgever of jijzelf die datum willen verschuiven, dan kan dit alleen in onderling akkoord.

Vakantie

in de lokale besturen: FAQ Hoeveel vakantiedagen? In de rechtspositieregeling van de gemeente-

Marc De Keyzer U bent met vakantie of u heeft een vakantieperiode in het vooruitzicht? Wat een periode van welverdiende rust zou moeten zijn levert soms een paar probleempjes op. We brengen u alvast een aantal veel gestelde vragen.

en provinciebesturen staat een minimum van 30 en een maximum van 35 dagen voor een voltijds personeelslid. In de OCMW’s ligt dit wat ingewikkelder. Het “gewone” personeel (administratie, technische diensten enz.) volgt in principe de regeling van de gemeente, maar er is een uitzondering voor het personeel van de zorgsector (rusthuizen, openbare ziekenhuizen). De rechtspositieregeling van het OCMW stelt hier uitdrukkelijk dat voltijdse personeelsleden die in dienst gekomen zijn na 1 januari 2011, recht hebben op 26 vakantiedagen. Wie vóór die datum reeds in dienst was, behoudt de vorige regeling, ook indien die meer dan 26 dagen voorzag.

Hoe aanvragen? In principe wordt de aanvangsdatum en de

Ziekte tijdens vakantie?

dag van de ziekenhuisopname. Zorg er in dat

duur van de vakantie vastgelegd in een indi-

Een periode van vakantie of ziekte wordt be-

geval dus voor dat je een bewijs hebt van het

vidueel akkoord tussen de werkgever en de

schouwd als een tijdelijke schorsing van de

ziekenhuis waarin vermeld staat welke dagen

werknemer, tenzij bij collectieve sluiting van

arbeidsovereenkomst. Je kan echter niet te-

je daar diende te verblijven.

een bepaalde dienst. Eens er daarover een ak-

gelijkertijd in vakantie en in ziekteverlof zijn.

koord is, dan kan geen van beide partijen dit

Het algemene principe is dat de eerste schor-

Pas afgestudeerd?

eenzijdig wijzigen. Als de werkgever of jijzelf

sing primeert. Met andere woorden: indien je

De berekening van je vakantiedagen ver-

die datum willen verschuiven, dan kan dit al-

ziek wordt vóór de aanvang van je vakantie,

schilt naargelang je statuut – contractueel

leen in onderling akkoord.

dan ben je in ziekteverlof. Je vakantieverlof

of benoemd. Het contractuele personeelslid

De concrete aanvraagprocedure zal je terug-

wordt dan opgeschort voor de duur van je

krijgt dagen toegekend in het vakantiejaar

vinden in de rechtspositieregeling van je be-

ziekte. Indien je ziek wordt tijdens je vakantie,

(2011) op basis van de prestaties geleverd

stuur, in het arbeidsreglement of het vakan-

dan loopt je vakantieverlof gewoon door. Het

in het vakantiedienstjaar (2010). Voor een

tiereglement. Daarin staat soms dat jet vóór

tweede deel van deze regel wordt echter niet

vastbenoemde vallen die samen: men krijgt

een bepaald tijdstip je hoofdvakantie (twee

overal zo toegepast. Soms geldt dit niet voor

de volledige vakantie voor 2011 reeds toe-

weken of meer) moet aanvragen en – zeker

de vastbenoemden en in een aantal rechts-

gekend aan het begin van 2011. Als je na

even belangrijk – wanneer je te horen krijgt

positieregelingen ook niet voor contractuele

je studies gaat werken, zal je het eerste jaar

of je aanvraag goedgekeurd is. Bij de goed-

personeelsleden, die dan dezelfde regeling

waarschijnlijk nog niet veel vakantierechten

keuring van vakantie moet de werkgever re-

volgen als hun vastbenoemde collega’s.

opgebouwd hebben. In dat geval kan je als

kening houden met de goede werking van de

Er is wel één algemene uitzondering: als je

contractueel personeelslid van een plaatselijk

dienst. Daarbij kan een voorrangsregeling uit-

de pech hebt om tijdens je vakantieperiode

bestuur aanspraak maken op de jeugdvakan-

gewerkt worden waarbij rekening gehouden

opgenomen te worden in een ziekenhuis, dan

tiedagen. Voor de aanvraag ervan kan je te-

wordt met de gezinssituatie.

wordt je vakantie opgeschort vanaf de eerste

recht in een ACV-dienstencentrum.


10

lokale & regionale besturen

ZNA– Ziekenhuis Netwerk Antwerpen

Quo Vadis Frans Marivoet

Over wie of wat gaat het? Een stukje geschiedenis Tien jaar geleden beheerde het OCMW Ant-

lijke verplichting om het verlies bij te leggen

werpen acht grote en kleine ziekenhuizen. De

niet na kwam. Daardoor moesten de zieken-

meest bekende waren Middelheim, Stuiven-

huizen dure kaskredieten aan gaan om voort

berg, Sint-Elisabeth, Jan Palfijn en Erasmus.

te kunnen werken. Zo kwamen zij in een fi-

Met deze instellingen was het OCMW Ant-

nancieel negatieve spiraal terecht.

Sociale verkiezingen en wat met de statutaire werknemers?

sector in gans West-Europa. Dit betekende

De oplossing

Er was geen twijfel: ZNA als privé instel-

2500 bedden, 7000 personeelsleden en 700

Op 1 januari 2004 werden de ziekenhuizen

ling moest het sociaal overleg organise-

geneesheren. Enerzijds leverden deze instel-

overgenomen door een privaatrechterlijke

ren volgens de wetgeving op de onder-

lingen hoog gekwalificeerde geneeskunde en

vzw met drie partners: de stad, het OCMW en

nemingsraden en de CPBW’s. Maar wat

anderzijds waren zij zeer laagdrempelig voor

een vereniging van de betrokken dokters.

met de statutaire werknemers? Twee

de kansarmen van de grootstad.

De stad nam de schulden van het verleden

structuren parallel naast mekaar ?

werpen de grootste publieke speler in die

Unieke syndicale overlegstructuren

(300 miljoen euro) over. Er verdwenen 625

Wat liep er mis?

personeelsleden, twee ziekenhuizen kregen

Slechts één goede oplossing

De financiële toestand van deze ziekenhuizen

een nieuwe bestemming en een aantal ver-

Vakbonden zijn maar sterk als ze eensge-

was eind van de vorige eeuw zeer slecht ge-

worvenheden op personeelsvlak werden te-

zind in één front optreden. Daarom was

worden omdat het stadsbestuur haar wette-

rug geschroefd.

er voor ACV-Openbare Diensten maar één goede formule: één overlegstructuur voor alle werknemers. De verkozen LBCNVK afgevaardigden in de OR, CPBW’s en de syndicale delegatie werden in overleg aangevuld met statutaire afgevaardigden. En in die ZNA overlegorganen werden de afspraken gemaakt voor alle personeelsleden. Het OCMW, nog steeds de werkgever van de helft van de gedetacheerde personeelsleden, neemt de afspraken daar gemaakt, gewoon over.

Resultaat Het ACV won met grote voorsprong de sociale verkiezingen. Dankzij de constructieve samenwerking binnen het ACV en onder dynamische leiding van de hoofdafgevaardigden Wouter Bernaerts, Ann Cnockaert en Vera De Hert en tientallen actieve militanten werden veel resultaten geboekt.


11

lokale & regionale besturen

De vakbonden schreven geschiedenis Een moeilijke opdracht

Een greep uit de resultaten

ZNA startte zeven jaar geleden met 60 pro-

De weddenschalen, vakantiegeld, eindejaars-

cent statutaire personeelsleden met een

toelage en attractiviteittoelage worden be-

Naast de wettelijke vakantiedagen, heeft ie-

publiekrechterlijke rechtspositieregeling en

taald volgens de wettelijke en reglementaire

dereen de vier extra Paritair Comité dagen

40 procent contractanten waarvoor de cao’s

beschikkingen.

aangevuld met (naargelang de anciënniteit) 6

van de non-profit geldig waren. Meteen ook

Verder geniet iedereen van een nachtver-

ZNA dagen. Met daarboven op een correcte

zeven vakbonden aan tafel. Dat beloofde…

goeding van 35 procent, een zaterdag-

toepassing van de eindeloopbaanmaatrege-

nachtvergoeding van 50 procent en een

len en alle vormen van loopbaanonderbre-

Goede afspraken

zondagvergoeding van 100 procent, naast

king en tijdskrediet.

De vakbonden spraken af, per kleur, niet on-

maaltijdcheques van 5,50 euro (in 2013: 6

derling leden af te snoepen. Naargelang hun

euro). De contractanten krijgen ook een syn-

dicale premie van 90 euro.

Wie doet beter ?

rechtspositieregeling zijn ze lid van de betrokken vakbond.

Bonussen en graaicultuur

Iedereen is werknemer van ZNA. Deze werknemers moesten maximaal dezelfde rechten en plichten hebben. Dit was nodig voor een goe-

niet alleen bij Dexia…

de samenwerking en sfeer op de werkvloer. Om dit te bereiken werden wetten en cao’s gecombineerd tot ‘the best of both worlds’.

Waarom dan geen aanvullend pensioen voor iedereen?

Maar wat met de ZNA financiën?

Het ZNA management stemt haar belo-

Een goede start

ideeën, dus werd nog eens alles overhoop ge-

ning en bonussen af op die van de com-

Het management kon in de meest gunstige

haald. En als het dan niet lukte werd er maar

merciële sector. Dit is uniek in de zieken-

omstandigheden starten. Door de overname

een lading consultants afgeleverd om nog

huiswereld.

van de historische schuld en de afvloei van

eens alles te bestuderen. Er werd ingezet op

Er wordt zelfs verteld dat het manage-

685 personeelsleden zou er, zonder enige be-

grootse en dure projecten door externe firma’s

ment van Dexia jaloers zou zijn op de

leidsdaad, reeds winst moeten zijn.

die helaas vaak op een sisser afliepen. We moe-

bonussen van ZNA. Het verschil is wel dat

ten niet vertellen welke weerslag dit heeft ge-

deze van ZNA niet worden betaald van de

Maar…

had op de motivatie en inzet van het personeel

Na vier jaar verliescijfers is er nu drie jaar winst

en geneesheren. De oorzaak van slechte cijfers

(?). Beter gezegd men trappelt zeven jaar ter

moet dan ook niet ver gezocht worden. In de

plaatse rond een break-even en er is geen voor-

aanpak van een toekomstgericht ziekenhuis-

reacties van de politieke partijen.

uitgang. Ieder jaar worden wat kunstgrepen uit

beleid was geen management te zien.

ACV-Openbare Diensten wil voor ieder-

winst, maar met gemeenschapsgeld van de ziekteverzekering. Waar blijven nu de

een een verbetering en vraagt de uitbrei-

gehaald om de cijfers wat op te smukken, maar een fundamentele verbetering blijft uit.

Vijf voor twaalf

ding van het aanvullend pensioen. Een

In vergelijking met het gemiddelde van Bel-

Iedereen in de Vlaamse ziekenhuissector ziet

aanvullend pensioen is algemeen gebrui-

gische ziekenhuizen (MAHA studie) staat men

wat er gebeurt in ZNA. De stad heeft de schul-

nergens.

denlast overgenomen en het personeel heeft

kelijk. Zulk pensioen voor alle contractan-

ingeleverd. Het is duidelijk dat dit beleid slech-

ten ligt dan ook voor de hand. We gunnen iedereen veel. Maar dan bijvoorbeeld ook

Waar is dan het management?

ter presteert dan het vroeger OCMW beleid.

Het management heeft zeker gescoord met

Dit wordt voor de instelling gevaarlijk in een

het aanstellen, afdanken en zeker het uitbrei-

overbevolkte Antwerpse ziekenhuissector.

voor alle contractanten van ZNA. ACV-

den van het aantal managers. Voor sommige

Het personeel ondervindt ondertussen ook

Openbare Diensten laat de hardwerken-

functies zijn ze op zeven jaar aan de vijfde

de gevolgen van de opsmukoperaties. In de

de contractuele verzorgenden en verple-

persoon toe. Dit wisselen van personen heeft

bestaffing van de werkvloer wordt wel onver-

genden niet in de kou staan.

ook zijn weerslag gehad op de veranderings-

biddelijk gesnoeid. Vervangingen blijven uit:

processen. Een nieuwe manager, dus nieuwe

de werkdruk wordt stilaan onhoudbaar.

een aanvullende pensioenverzekering


12

lokale & regionale besturen

Uitreiking AWARD aan

OCMW Maldegem ‘WZC Het Warmhof’ Het thema van ons Nationaal Congres was trouwens ‘overheid aantrekkelijke werkgever’. Onder die noemer werden er aan twee ‘Gentse’ initiatieven een AWARD uitgereikt:

Peter Wieme Op ons Nationaal Congres van ACV-Openbare Diensten op 8 en 9 december in het ICC te Gent werden awards uitgereikt aan besturen die we beschouwen als ‘een aantrekkelijke werkgever’.

1. UZ Gent voor het feit dat men de ‘statu-

Deze vorming wordt georganiseerd voor de

taire benoeming’ hoog in het vaandel

totale personeelsgroep, bepaalde disciplines

draagt.

of voor specifieke doelgroepen.

2. OCMW Maldegem voor de vorming en opleiding die het bestuur voorziet voor

Er worden 3 soorten vorming door de werk-

het personeel van het OCMW en het

gever aangeboden:

WoonZorgCentrum ‘Het Warmhof’. 1. Wettelijke vorming (wettelijke verplichOp woensdag 6 juli 2011 waren we met de leiding van de centrale aanwezig in WZC ‘Het Warmhof’ in Maldegem voor de feestelijke uitreiking van onze award en we wensen het bestuur van harte te feliciteren en te bedan-

tingen) 2. Diverse vorming aangeboden door de

Namens onze Centrale ACV-Openbare Diensten van harte gefeliciteerd met de verdiende AWARD! Bij deze feliciteren en bedanken we alle personeelsleden voor hun dagelijkse inzet voor het OCMW te Maldegem. Vanuit ACV-Openbare Diensten dragen wij iedereen een ‘Warm hart toe’!

werkgever 3. Vorming op vraag het personeelslid (zowel individueel als in groep)

Men gaat nog een stap verder Veel vormingen resulteren in werkgroepen,

ken voor het feestelijk gebeuren. Trouwens…

zoals: Werkgroep familie, palliatief, inconti-

als een bestuur iets goed doet, dan zeggen

nentie beleid, hef- en til, fixatie-arm beleid,

we het ook!

valregistratie, dementie, voeding, wondzorg,

Binnen het OCMW hecht men heel veel be-

diabetes, pastorale werkgroep, eco beleid,

lang aan de ‘vorming en opleiding van het personeel’: • Interne vorming (door eigen personeel, door een gastspreker of een combinatie van beide) •

Trouwens… als een bestuur iets goed doet, dan zeggen we het ook!

veiligheid. Het is heel duidelijk dat het OCMW bestuur heel sterk investeert in vorming en opleiding, zowel voor de uitvoering van het dagelijks

Externe vorming (buitenshuis, theater-

werk als voor de verdere ontplooiing van het

voorstellingen, symposia, intervisie en

personeel.

workshops) Het feit dat naast de wettelijke verplichte vorming, de personeelsleden zelf hun behoefte kunnen aanbrengen en dat het bestuur maximaal ingaat op de vragen, geeft heel veel voldoening voor de personeelsleden. Bijkomend geeft Maldegem hiermee duidelijk aan dat ‘Openbare OuderenZORG heel belangrijk is en één van de kerntaken is van hun Lokaal Bestuur’! Kortom de naam van het WoonZorgCentrum ‘Het Warmhof’ is letterlijk en figuurlijk heel toepasselijk zowel voor personeel als voor de bewoners! Het is een heel mooi, warm en functioneel Openbaar WoonZorgCentrum.


13

federale overheid

Federaal Bevorderingsexamen naar het niveau B ACV-Voorbereidingslessen: verlenging wegens succes!

van de centrale (Helihavenlaan 21, 1000 Brussel)

Aanpassing kilometervergoeding! In het Belgisch Staatsblad van 22 juni 2011 verscheen de Omzendbrief nr. 609

In mei en juni heeft het Federaal Team meer dan 600 cursisten ontvangen die de opleiding

Deze opleidingen zijn nog steeds bedoeld

ter voorbereiding van het eerste gedeelte van

voor alle ACV-leden die ingeschreven zijn

het bevorderingsexamen naar het niveau B

voor dit bevorderingsexamen. (Ter plaatse lid

(BNG 11B00) gevolgd hebben.

worden kan mits het ondertekenen van een domiciliĂŤring)

in verband met de aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding. Voor de federale overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, voor het Ministerie van Landsverdediging en de instellingen van openbaar nut die

Nog steeds komen er aanvragen van indivi-

behoren tot het federaal administratief

duen en groepen toe om deze opleiding te

Inschrijven kan, tot de zalen volzet zijn, enkel

volgen. Daarom werd besloten om nog twee

en alleen via de website van het ACV-Open-

openbaar ambt zoals gedefinieerd door

extra sessies in september te organiseren.

bare

http://openbarediensten.

de wet van 22 juli 1993 betekent dat het

acv-online.be/ met vermelding van naam en

bedrag van de kilometervergoeding

Deze hebben plaats op vrijdag 23 september

voornaam, tewerkstellingsplaats en keuze

voor de periode van 1 juli 2011 tot 30

en woensdag 28 september op de hoofdzetel

van datum, en eventueel het lidnummer.

juni 2012 wordt vastgesteld op 0,3352

Diensten:

euro per kilometer.

Gecertificeerde opleidingen: een stand van zaken (toetje) Geert Dewulf In het vorige nummer van De Nieuwe Tijd werden veel cijfers weergegeven in verband met de stand van zaken van de gecertificeerde opleidingen. Als aanvulling hierbij nog een bijkomende tabel met de wachtlijsten volgens SPOC-datum (Bron: OFO). Volgens de cijfers van juni 2011 zijn er nog 19913 wachtenden op een gecertificeerde opleiding die door OFO zal worden gegeven en 1578 wachtenden op een gecertificeerde opleiding bij de FOD FinanciĂŤn. Een totaal van 21491 wachtenden en OFO heeft slechts een jaarlijkse capaciteit van 12000. Goede moed aan alle wachtenden!

SPOC-datum 2003 2004

Einde 2009

Einde 2010

81 247

39 135

2005

1752

1513

2006

3630

2157

2007

3818

2914

2008

6104

4914

2009

3209

3713

2010

477

5978

2011

1407

2012

21

2013

2

Geen datum TOTAAL

337

213

19655

23006


14

federale overheid

Building related illness

Beroepsziekte bij de federale overheid

Johan Lippens Kantoorgebouwen die mensen ziek maken. Het lijkt een klucht, maar het is bittere ernst. Building related illness (BRI) treedt hoofdzakelijk op wanneer er werken uitgevoerd worden, of wanneer gebouwen te snel in gebruik worden genomen nadat er werken uitgevoerd zijn.

De paarse federale regering heeft een “fantastische” regeling toegepast om op korte termijn de begroting op te smukken: gebouwen verkopen om ze dan aan hoge prijs terug te huren (de fameuze sale en leaseback techniek). Gevolg hiervan is dat gebouwen bijzonder snel, soms nog tijdens de werken, worden betrokken door ambtenaren. Gevolgen laten niet op zich wachten. Omdat het gebouw de kans niet heeft gehad om uit te zweten, worden de ambtenaren blootgesteld aan cementstof en vluchtige stoffen. Stoffen die op de longen kunnen werken met alle gevolgen van dien.

Eurostation II Recent heeft de pers een uitgebreid onderzoek gedaan naar de situatie van het gebouw Eurostation II, een gebouw die nu de FOD WASO, FOD Volksgezondheid, PDOS en het geneesmiddelenagentschap huisvest. Voor dit gebouw betaalt de overheid een huurprijs van 25 miljoen euro per jaar (wat neerkomt op een maandelijkse huurprijs van ongeveer 700 euro per ambtenaar). En wat krijgt de

Toen het gebouw bezet werd moesten de ambtenaren reeds verhuizen terwijl er nog werken nog niet afgerond waren.

overheid hiervoor in ruil? Een gebouw dat slecht werd afgewerkt, zo goed als niet geïsoleerd is en veel te vroeg werd betrokken. Hoewel het gebouw in 2004 in gebruik werd genomen zijn er vandaag nog steeds klachten van ambtenaren. Zo moeten de diensten bepaalde ecologische normen halen, maar dat is zo goed als onmogelijk door de ontbrekende isolatie.


15

federale overheid

Ondertussen blijven ambtenaren werken in een ongezonde omgeving.

ambtenaren reeds verhuizen terwijl er nog

Het hoofdbestuur van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

werken niet afgerond waren. Een stoffige om-

Niet enkel in nieuwbouw zien we problemen

geving en chemische geuren waren dan ook

opduiken. Het streven naar een betere wer-

schering en inslag.

komgeving voor de ambtenaren heeft als

Toen het gebouw bezet werd moesten de

gevolg dat ambtenaren vaak in onmogelijke Ook 7 jaar na de oplevering zijn er naast de

omstandigheden moeten werken. Recent

gebrekkige isolatie nog steeds klachten over

zien we de situatie ook bij de renovatie van

het gebouw. Zo is er een luchtvochtigheid

het gebouw van het hoofdbestuur van de

ventieve maatregelen genomen worden. Ook

binnen in het gebouw die te vergelijken is

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. Het

de inspectiedienst van toezicht welzijn op het

met een woestijnklimaat, ver onder de nor-

personeel moet in het gebouw blijven terwijl

werk kon buiten enkele opmerkingen formu-

men opgelegd door het ARAB.

deze volledig tot een ruwbouw werd herleid.

leren niets meer ondernemen om de situatie

Ondanks syndicaal aandringen moeten we

Ook hier zijn de gevolgen ingrijpend. Het per-

tot onze spijt vaststellen dat er pingpong

soneel zit in een gebouw te werken tussen

De rest van de federale overheid

wordt gespeeld tussen de bezettende dienst,

het stof, tussen de dampen, in volle lawaai, en

Ongezonde omstandigheden tijdens en na

de regie der gebouwen en de eigenaar. Tot

terwijl het gebouw aan het uitzweten is. Zelfs

werken beperkt zich jammer genoeg niet tot

op vandaag is het speciaal overlegcomité,

terwijl de volledige voorgevel werd verwij-

deze twee gevallen. We moeten vaststellen

het overlegorgaan over het gebouw zelf,

derd werden er nog ambtenaren tewerkge-

dat er een aantal gebouwen die in gebruik

nog steeds niet geïnstalleerd. ACV-Openbare

steld! Ambtenaren die dan ook nog eens met

genomen zijn door federale ambtenaren met

Diensten kan dus niet anders dan in de re-

gehoorbescherming aan hun bureau zitten

deze omstandigheden te maken hebben, we

guliere overlegorganen aandringen op be-

en ondertussen pijnstillers nemen om hun

denken zo aan de WTC torens waar de werk-

terschap. Tot onze spijt krijgen we daar vol-

hoofdpijn, die het gevolg is van het lawaai en

omstandigheden niet veel beter zijn.

mondig gelijk, maar blijven we stuiten op de

de dampen, te kunnen verbijten.

van het personeel te verbeteren.

Beroepsziekte door het gebouw

onmogelijkheid van de FOD om er ook maar iets aan te doen. Het is immers aan de regie

Ook hier hebben we als ACV-Openbare dien-

Een ongezonde werkomgeving tijdens of

der gebouwen om het nodige te doen… On-

sten aangedrongen op verbetering. Echter

na werken, kan bij bepaalde personen een

dertussen blijven ambtenaren werken in een

werden de werken door de werkgever onder-

beroepsziekte doen ontstaan. De meest

ongezonde omgeving.

schat en konden hierdoor onvoldoende pre-

voorkomende problemen door deze omstandigheden zijn problemen met de ademhalingswegen. Een blootstelling van 4 tot 8 uur kan reeds volstaan om een ziektebeeld te creëren. In bepaalde gevallen kan de schade ernstig zijn en zelfs tot een beroepsziekte als gevolg hebben. Probleem hier is de vaststelling van het gebouw als oorzaak van de ziekte. In sommige gevallen is er pas een erkenning van de beroepsziekte na een lange slopende procedure met deskundigen, als er al ooit een erkenning komt. Een betere erkenning en herkenning dringt zich dus op.


16

bijzondere korpsen

Militant in de kijker

Jenifer Sermant Frederic Bay

Ook als jongere, heb ik meer voeling met “de jeugd van tegenwoordig”. Dag Jenifer, je bent dus al enkele jaren ac-

wordt bekeken, wanneer ik vakbondsverlof

tief als militant voor ACV militairen. Kan je

aanvraag. Nochtans valt de combinatie werk/

je even voorstellen?

militant zijn goed mee. Ik probeer regelmatig

nuttig zijn van onze manier van denken te

deel te nemen aan vergaderingen, vormin-

kennen.

Jenifer: Ik ben Jenifer Sermant, en werk sinds

gen,… van ACV. Dat is interessant omdat je

2003 in de medische dienst van defensie.

dan ook veel collega militanten tegen komt,

Heb je als afsluiter nog een boodschap

In 2003 ben ik begonnen als ambulancier-

waar je veel van kan leren! En waar we dan er-

voor onze leden?

chauffeur in Landen EMI 22. In 2009 muteerde

varingen kunnen uitwisselen. Ook de voorbe-

ik naar Saffraanberg waar ik op 2 EMI CMR als

reidingen van overlegcomités, rondgangen,

Jenifer: Ik wil zeker vermelden dat de samen-

tandartsassistente werk. Ik heb tijdens mijn

werking,… gebeuren op die dagen. Soms zijn

werking en de sfeer zeer goed zit tussen de

militaire loopbaan al 2 buitenlandse opdrach-

de dagen in de centrale in Brussel, en dat wil

ACV-militanten, ik zou zeggen… ook naar de

ten mogen meemaken. In 2007 Afghanistan

dan zeggen dat we zelfs meer dan 8 uur weg

toekomst toe zouden we dit moeten aanhou-

en 2008 Libanon, waar ik telkens 4 maanden

zijn van huis. Dus vakantie is hier zeker een

den. Zoveel te sterker dat we staan, zoveel

actief was.

verkeerde woordkeuze. Zo heb ik eind 2010

te verder dat we geraken. Verder zou ik ook

het nationaal congres mogen mee maken.

iedereen willen bedanken die mij wegwijs

Sinds wanneer ben je militant en waarom

Dat is een tweedaagse met 500 militanten

heeft gemaakt als militant en die mij de nodi-

heb je de keuze gemaakt voor het ACV?

van gans België die actief zijn als afgevaardig-

ge hulp geeft indien nodig. Ik was een beetje

de binnen de openbare diensten. Het was een

bang om als militant te beginnen omdat ik er

Jenifer: op aanraden van een collega militant

zeer leerrijke tweedaagse. En ik verschoot van

helemaal niet in thuis was, maar dankzij de

heb ik me aangeboden om me ook actief in

de organisatie. Alles verliep vlekkeloos, en

militant-collega’s is dit zeer goed verlopen. En

te zetten voor het personeel van defensie bij

was tot in de kleinste details geregeld. Er wa-

ik kan het aanraden aan onze leden! Indien je

ACV. Er was toen ook vraag naar vrouwelijke

ren tal van sprekers aanwezig. Dat ging van

je wil inzetten voor een rechtvaardige wereld

militanten! Alsook naar nieuwe jonge krach-

kabinetsmedewerkers, ACV leiding, leiding

op de werkvloer en je de eerste stap niet durft

ten. En ik ben goed aanvaard in de kernwer-

van openbare sectoren, en zelfs een minister.

te zetten, de collega-militanten zullen je zeker

king van Saffraanberg, waar ook nog een

opvangen!

Franstalige vrouwelijke collega militant van

Vind je het belangrijk dat er een juiste mix

ACV zit. In Saffraanberg zijn we een hechte

is binnen de militanten, dat zowel de jon-

Bedankt Jennifer voor je inzet en laat me

militantengroep met de juiste mix van vrouw,

geren, als vrouwelijke militanten gehoord

u nog een leuke militanten periode binnen

man, jong, oud, nieuw, ervaren en zelfs Ne-

worden?

ACV toewensen!

derlands- en Franstaligen. De regering zou nog iets van ons kunnen leren

Jenifer: Natuurlijk, elke persoon heeft een ander denkbeeld, maar ook mannen en vrou-

Indien je na het lezen van dit artikels

Heeft het militant zijn, nooit problemen

wen kunnen verschillen van mening. Uitein-

kriebels voelt of twijfelt om je ook actief

gegeven op de werkvloer met uw oversten

delijk is het toch ook belangrijk onze wegen

te engageren binnen ACV, geef gerust

(goede en/of slechte ervaringen)?

zo ruim mogelijk te bewandelen en op elk

een seintje! En we maken een afspraak

niveau te kunnen denken. Daarbuiten kan

voor een vrijblijvend gesprek, zodat we

Jenifer: sommige oversten denken dat het

het ook zijn dat een vrouwelijk militair liever

je op al je vragen kunnen proberen te

woord “vakbondsverlof” echt vakantie bete-

geholpen wordt door een vrouwelijke mili-

antwoorden! frederic.bay@acv-csc.be of

kent, maar dat is niet zo! En dat wil dan zeg-

tanten. Ook als jongere, heb ik meer voeling

02/208.24.33

gen dat het soms op de werkvloer verkeerd

met “de jeugd van tegenwoordig”. En kan het


17

vervoer

De Lijn: sociale programmatie 2011-2012

ultieme doorbraak!

Jan Coolbrandt Tijdens het laatste paritaire comité ‘De Lijn’ van 24 juni jl. heeft De Lijn haar ultiem voorstel gelanceerd. Het was aan de vakbonden om zich over het resultaat van de onderhandelingen uit te spreken. Na consultatie van onze achterban werd dan toch een doorbraak in de onderhandelingen bereikt. De CAO’s werden op 29 juni door alle vakbonden ondertekend.

Wij geven een kort overzicht van de bespre-

De Lijn blijft er bij dat de drie CAO’s (de CAO’

kingen en van de inhoud van de ontwerp-

‘koopkracht’, de CAO ‘zaterdagvergoeding en

CAO’s.

gesplitste diensten’ en de CAO ‘technische diensten’) als één geheel moeten worden

Eind mei is het duidelijk dat De Lijn geen

beschouwd.

centen heeft om verder te gaan dan de uitvoering van de bij wet toegestane maximale

De vakbonden aanvaardden deze uitgangs-

koopkrachtverhoging. De Lijn stelt wel dat

punten (besluit van het PC van 20 juni jl.) en

bijkomende middelen zouden kunnen wor-

na een aantal onderhandelingsrondes werd

den vrijgemaakt indien haar eisenbundel be-

aan de achterban van de vakbonden ge-

spreekbaar wordt. Met andere woorden, wat

vraagd zich uit te spreken over de ontwerpak-

wordt uitgegeven aan (nieuwe) bijkomende

koorden.

voordelen, moet op een of andere manier door het personeel worden terugverdiend!

Na consultatie van de militanten op 22 juni wou het ACV nog wijzigingen aanbrengen

Een stakingsdreiging en een stakingsdag

aan de ontwerpakkoorden. ACV vroeg nieuw

later blijkt dat de uitgangspunten voor De

overleg met De Lijn. De Lijn beantwoordde

Lijn nog niet zijn veranderd. Er ligt niet meer

deze vraag positief.

geld op tafel dan voor de staking. De Lijn is wel bereid om ‘creatief’ te zijn. Ze wil zoeken

In het paritair comité van 24 juni dienden de

om toch iets te doen op het vlak van de ver-

bonden nog een aantal voorstellen van tekst-

hoging van de zaterdagvergoeding en de

wijziging in. Uiteindelijk legde De Lijn een

vergoeding ‘gesplitste diensten’. Wel moet

eindvoorstel van ontwerpakkoord ( de drie

dit gekaderd worden in het principe van de

CAO’s als een geheel) op tafel en vroeg de

‘gesloten enveloppe’.

bonden of ze hiermee akkoord konden gaan.

De Lijn willigt wel een eis van de vakbonden in en trekt haar eigen eisenbundel in. Zo blij-

Plots gingen ACOD en ACLVB niet meer ak-

ven de verworven rechten toch onaangetast!

koord met deze werkwijze die ze zelf hebben voorgesteld op de bijeenkomst van 20 juni.

Met betrekking tot de herwaardering van de

Raar maar waar!

technische diensten ligt een voorstel op tafel

ACOD en ACLVB lieten weten dat zij bereid

dat voor De Lijn niet te nemen of te laten is.

waren om de CAO’s ‘koopkracht’ en ‘zaterdag-

Er moet nog wel over onderhandeld worden.

vergoeding’ te tekenen, zonder een nieuwe

ACOD gaat hier wel op de rem staan en heeft

raadpleging van hun achterban. Het ontwerp

blijkbaar liever dat dit dossier wordt geklas-

van CAO ‘technische diensten’ moest dan weer

seerd.

wel worden voorgelegd aan de achterban.

De loopbaan van de technische diensten gaat er algemeen gesproken op vooruit.


18

vervoer

ACV daarentegen liet weten de voorstellen als een geheel opnieuw te zullen voorleggen aan de achterban (het militantencomité van 28 juni). Rekening houdend met het feit dat De Lijn absoluut zou doorgaan met haar reorganisatie, was het ACV van oordeel dat er nu ook

De inhoud van de ontwerpakkoorden De CAO 2011-2012 •

Op 1 januari 2012 worden de lonen en de wedden verhoogd met 0,3%.

De modaliteiten m.b.t. de fietsvergoeding en de vergoeding ‘onstentenis openbaar vervoer’ worden – in gunstige zin – gewijzigd. Het bedrag van de vergoeding wordt dan

een CAO ‘ herwaardering van de technische diensten’ moest worden afgesloten. Indien er hierover nu geen akkoord was, stonden de vakbonden definitief buiten spel en komt er zeker geen verbetering van de (geldelijke) loopbaan van de werknemers van de technische diensten. Het ACV begrijpt niet dat ACOD wel mee onderhandelt, maar als puntje bij paaltje komt, deze verbetering van de loopbaan in de technische diensten niet steunt! ACOD weet heel goed dat een algemene loonsverhoging voor de technische diensten buiten de ‘sociale programmatie’ onrealistisch

weer niet verhoogd. •

Er is een recht op opleiding.

De reglementering ‘toegang en promotie tot weddetrekkende functies’ wordt herbekeken.

van de vakbondspremie gevoelig op te trekken. •

De werkzekerheid blijft behouden.

De verworven rechten blijven verzekerd.

De CAO ‘ de realisatie van de efficiëntiewinsten’ •

Het ACV vindt wat voorligt een aanvaardbaar

mee te werken aan het terugdringen van het aantal ongevallen.

De CAO ’technische diensten’ •

2011). Zij belooft dat er geen activiteiten zullen worden uitbesteed indien hierdoor de werkgelegenheid zou zakken. •

gemeen gesproken op vooruit. Ruim 70% van de medewerkers van de technische diensten worden er op een of andere manier beter van! Het mocht natuurlijk wat meer zijn, maar dat zat er echt niet in!

baremieke anciënniteit. •

Vanaf 1 januari 2012 wordt in elke loonschaal van de technische diensten de laatste halve biënnale verhoogd tot een volledige biënnale.

De doorgroeimogelijkheid naar het bis- en ter barema wordt verlaagd van 8 jaar naar 6 jaar vanaf 1 januari 2012

De functies worden in de toekomst in vier categorieën ingedeeld. In de categorie IV wordt een barema 16 toegevoegd. Alle personeelsleden van de technische diensten kunnen zich kandidaat stellen voor de vierde categorie en komen in principe in aanmerking om

De werknemers in de technische diensten re-

door te groeien tot barema 16. Hiervoor zal een selectieproef worden georganiseerd. Er

kenen nu op de steun en solidariteit van alle

valt te verwachten dat uiteindelijk 40% van het personeelsbestand in categorie IV zal te-

personeelsleden om hier nu eindelijk een akkoord uit de brand te slepen.

Vanaf 1 januari 2012 wordt in elke loonschaal het uurloon vanaf nul baremieke anciënniteit tot en met vier jaar baremieke anciënniteit gelijkgesteld aan het uurloon van vier jaar

de uitbesteding aan banden gelegd. De loopbaan van de technische diensten gaat er al-

De Lijn garandeert tot eind 2012 de werkzekerheid van het personeel en het behoud van de werkgelegenheid op het niveau van 795 voltijdse equivalenten (toestand eind mei

rekening houdt met haar belangrijkste bede werkgelegenheid gegarandeerd en wordt

De premie voor gesplitste diensten wordt vanaf 1 januari 2012 op 2,72 euro gebracht.

• In ruil voor de verhoging van deze vergoeding en premie engageren alle partijen zich om

compromis – inderdaad een vergelijk! – dat kommernissen. Via dit ontwerpakkoord blijft

Op 1 januari 2012 wordt de zaterdagvergoeding voor alle personeelsleden opgetrokken tot 22,5%. Op 1 juli 2012 bedraagt de zaterdagvergoeding 25%.

is! Waarom blijft ze dit de werknemers van de technische diensten voorspiegelen?

De verhoging van de bijdrage van De Lijn aan het syndicaal fonds laat toe om het bedrag

rechtkomen en dus zicht zal hebben om door te groeien naar barema 16. •

Hoe dan ook, alle personeelsleden behouden het verworven bezoldigingsniveau en de loopbaanmogelijkheden die ze hadden.

Over de organisatie van vroege, late en weekenddiensten wordt de ondernemingsraad geraadpleegd. De regeling wordt na overleg met de vakbonden ingevoerd op 1 januari 2012.

ACV was de bruggenbouwer!

Vanaf 1 januari 2012 wordt er een extra-vergoeding van 5 euro per dienst voor de late diensten die ten vroegste eindigen om 20u toegekend. Hiervoor wordt uitsluitend beroep gedaan op vrijwilligers.

Met betrekking tot de punctuele en structurele uitbesteding zijn afspraken gemaakt. Zo zullen de vakbonden en de ondernemingsraad worden betrokken. Anders gezegd: wij zullen de uitbesteding op de voet kunnen opvolgen en behouden het inspraakrecht!


19

vervoer

Autobus-autocar

Bezoek onze nieuwe website

Contacteer ons Het is zeer belangrijk voor onze goede wer-

www.acvbuscar.be

king om via jullie, de werknemer, te weten te komen wat er leeft binnen elk van de verschillende bedrijven. Jullie zijn onze vinger aan de pols bij de privé exploitanten. Alleen met behulp van informatie van jullie kant kunnen we problemen en kansen detecteren. Pas dan wordt de actie echt gezamenlijk, en kunnen resultaten op het niveau van de hele groep bereikt worden. Dus hebben jullie vragen en/ of suggesties,… Eén e-mailadres daarvoor: vervoer@acv-csc.be Volg ons op Facebook en op Twitter

Openbare autobusdiensten Ingevolgde de overschrijding van de spilindex werden de lonen op 1 juni 2011 met 2% verhoogd. Hieronder vindt u de nieuwe uurlonen.

Bijzonder geregelde autobusdiensten Door de overschrijding van de spilindex werden ook de lonen van

De maandelijkse toelage wordt 133,90 euro per maand. De vergoe-

het personeel van de speciale autobusdiensten vanaf 1 juni 2011 ver-

ding voor de eerste onderbreking van de dag die langer duurt dan

hoogd met 2%.

1 uur, wordt 1,83 euro.

De Nieuwe uurlonen:

Anciënniteit

O.M.C

Zondagwerk ( basisloon + 100 % toeslag)

Nachtwerk + € 1,38/u (20u - 6u)

Anciënniteit

Uurlonen in euro

Zondagwerk (basisloon + 100 % toeslag)

Nachtwerk (basisloon+ 0,50 euro/uur)

0

13,5673

27,1346

14,9473

0-2

11,2413

22,4826

11,7413

0,5

13,6507

27,3014

15,0307

3-5

11,3047

22,6094

11,8047

1

13,7675

27,5350

15,1475

6-10

11,3661

22,7322

11,8661

2

13,9040

27,8080

15,2840

11-15

11,4916

22,9832

11,9916

3

14,0213

28,0426

15,4013

16-20

11,6756

22,3512

11,1756

4

14,1581

28,3162

15,5381

21 jaar en meer

11,7401

22,4802

12,2401

5

14,2453

28,4906

15,6253

6

14,4469

28,8938

15,8269

8

14,6479

29,2958

16,0279

10

14,8566

29,7132

16,2366

12

14,9717

29,9434

16,3517

14

15,0862

30,1724

16,4662

16

15,3311

30,6622

16,7111

18

15,4492

30,8984

16,8292

20

15,6568

31,3136

17,0368

22

15,7756

31,5512

17,1556

24

15,8933

31,7866

17,2733

25

15,9816

31,9632

17,3616

26

16,0998

32,1996

17,4798

28

16,2177

32,4354

17,5977

29

16,3359

32,6718

17,7159


20

vervoer

MIVB sociale programmatie 2011-2012 Het gemeenschappelijk vakbondsfront

dient eisenbundel in Jan Coolbrandt Allereerst vragen we garanties voor het be-

en een toekenning van een bijkomende

van het borstvoedingsverlof moet verbeterd

houd van werkzekerheid. Ook zaterdagwerk

tweejaarlijkse verhoging voor het personeel

worden evenals de regeling woon-werkver-

zou opgewaardeerd moeten worden.

in eindeloopbaan. De uitbreiding van de hos-

keer. Toekenning van ecocheques maakt

pitalisatieverzekering voor (brug)gepensio-

eveneens deel uit van de eisenbundel.

De vergoeding voor het onderhoud van het

neerden vormt een bijkomende eis.

uniform is momenteel te laag. Een vraag tot

Ook de discriminatie tussen vastbenoemde

aanzienlijke verhoging hiervan werd even-

Uiteraard vragen wij ook de garantie dat soci-

agenten en niet-vastbenoemde agenten wil-

eens opgenomen in de eisenbundel.

ale verworvenheden gevrijwaard blijven. Wij

len we wegwerken.

vragen bovendien een actualisering hiervan. Wat betreft eindeloopbaanregelingen, vra-

Zo moeten ook nieuw samengestelde gezin-

Uiteraard vragen wij bij dit alles de naleving

gen we verderzetting van CAO 17 voor per-

nen recht hebben op een vrijkaart en moet er

van de paritaire akkoorden en het sociaal

soneel geboren in 1956 en 1957, net als ver-

tegemoet worden gekomen in communica-

overleg.

lenging van de regeling na 40 jaar loopbaan

tiemiddelen voor het personeel. De regeling

Uiteraard vragen wij ook de garantie dat sociale verworvenheden gevrijwaard blijven.


21

pensioenen

Verlenging pensioenbonus werknemers goedgekeurd Joris Lermytte De verlenging van de pensioenbonus tot 2014 werd op dinsdag 14 juni 2011 goedgekeurd in de Kamercommissie sociale zaken. Daarmee wordt het stelsel, dat moet aanzetten tot langer werken, zo goed als zeker met één jaar verlengd.

Sinds 1 januari 2007 ontvangen contractanten

vandaag echter niet. Aangezien een pensioen

in overheidsdienst, net als werknemers in de

één jaar voor de ingangsdatum moet worden

privésector een pensioenbonus voor prestaties

aangevraagd was het van belang dat er nu

na 1 januari van het jaar waarin ze 62 worden

reeds duidelijkheid kwam over de voortzet-

of 44 loopbaanjaren kunnen bewijzen. De bo-

ting van het stelsel na 2012.

nus bedraagt 2,2082 euro per dag effectieve tewerkstelling. Een jaar extra werken levert zo

De regeling in het kader van de overheids-

tot bijna 700 euro meer op. Bij prestaties tot 65

pensioenen, waarbij een leeftijdscomple-

zorgt de bonus gemiddeld voor een jaarlijkse

ment wordt toegekend voor prestaties na de

aanvulling op het pensioen van ruim 2400 euro.

leeftijd van 60 jaar, is niet in de tijd beperkt.

De regeling is een onderdeel van het generatiepact en bestaat sinds 1 januari 2007. De uitvoering van de maatregel was voorzien tot eind 2012. Voor die datum zou het stelsel geëvalueerd worden. Die evaluatie is er tot op

Bij prestaties tot 65 zorgt de bonus gemiddeld voor een jaarlijkse aanvulling op het pensioen van ruim 2400 euro.

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&leftmenu=no&language=nl &cfm=flwbn.cfm?lang=n&legislat=53&dossierID=1411&inst=K http://www.rvponp.fgov.be/onprvp2004/NL/I/IK/IK_02.asp


22

pensioenen

Wat zegt de nota

Di Rupo over onze

pensioenen?

Joris Lermytte Met de nota Di Rupo lijkt een nieuwe fase in de regeringsonderhandelingen ingezet. Voor het eerst worden communautaire en socio-economische hervormingen samengebracht. Ook de pensioenen kwamen uitgebreid aan bod. Het valt te verwachten dat de voorstellen van Di Rupo zullen blijven terugkomen in de zoektocht naar een regeerprogramma. De maatregelen die werden voorgesteld raken nagenoeg elke ambtenaar.

Algemene maatregelen

veel vrouwen hebben kortere loopbanen en

De focus van de maatregelen ligt op het aan-

zouden hier in het bijzonder getroffen worden.

zetten tot langer werken: het uitstellen van

In de bedrijven waar iemand van een brugpen-

de effectieve pensioenleeftijd. Door de focus

sioen kan genieten, zal die maatregel meebren-

hier te leggen geeft de formateur gevolg aan

gen dat de werkgever langer het brugpensioen

ondermeer Europese aanbevelingen. Aan de

moet ten laste nemen. In openbare diensten

wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar wordt

bestaat die regeling niet en zal men dus pas

niet geraakt, maar aan het vervroegd pensi-

later effectief kunnen vertrekken.

oen wordt wel drastisch geraakt. Vandaag is

Verder wordt een hervorming van de over-

vervroegd pensioen mogelijk vanaf 60 jaar. Elk

levingspensioenen voorzien, zou de cu-

jaar zou die leeftijd met twee maand worden

mulatie tussen beroepsinkomen en over-

verhoogd. Reeds in 2018 zou men ten vroegste

levingspensioen verbeteren, moet er ĂŠĂŠn

vanaf 61 jaar met pensioen kunnen. Er wordt

pensioengegevensbank komen en zouden de

wel een opening gelaten voor wie een loop-

laagste pensioenen worden verhoogd, evenals

baan van 40 jaar heeft: voor hen zou vervroegd

de minimumpensioenen. De cumulatie van

pensioen op 60 jaar mogelijk blijven. Vooral

pensioen en beroepsinkomsten zou enerzijds

Reeds in 2018 zou men ten vroegste vanaf 61 jaar met pensioen kunnen.


23

pensioenen

Ook bij statutairen wil men vervroegd pensioen moeilijker maken.

onbeperkt mogelijk worden na de pensioen-

delen van de nota, heeft men dat voorstel op-

jaarlijkse automatische welvaartsaanpassing

leeftijd. Anderzijds zouden beroepsinkomsten

nieuw geschrapt. Het bewijst hoezeer het be-

van alle werknemerspensioenen met 0,7%.

voor 65 jaar volledig in mindering worden ge-

langrijk is dat we op onze hoede blijven.

Daarmee zou de welvaartsaanpassing van de

bracht van het pensioen: op die manier levert

Doorwerken na 65 jaar met pensioenopbouw

werknemerspensioenen op hetzelfde niveau

werken niets op. Daarmee lijkt de combinatie

zou mogelijk worden. Gezond lijkt ons dat ei-

komen van de perequatie van de overheids-

arbeid en pensioen uitsluitend voorbehouden

genlijk niet. Want uiteindelijk zijn toch maar

pensioenen.

voor hen die het zich kunnen permitteren om

toplui geïnteresseerd in dit soort mogelijkhe-

Een nieuwe regering zou ook de pensioenop-

tot 65 door te werken.

den. Of dit toekomstgericht voor het dyna-

bouw bij werkloosheid en vrijwillige loopbaan-

misch beheer van de openbare sector de best

onderbrekingen verminderen, de opbouw van

De overheidspensioenen

optie is, betwijfelden we sterk.

een aanvullend pensioen voor de hoogste in-

Ook bij statutairen wil men vervroegd pensioen

Verder worden een aantal gunstregimes be-

komens fiscaal strenger behandelen, net als de

moeilijker maken. De loopbaanvereiste zou te-

perkt door de minimale loopbaanduur voor

opname van die pensioenen voor 65 jaar.

gen 2020 op vijfendertig jaar komen te liggen,

een volledig pensioen op minstens 36 jaar te

tegenover vijf jaar vandaag. Daarmee komt ze

brengen. Benieuwd of dat ook zal gelden voor

Conclusie

op gelijke hoogte van die van de werknemers.

de parlementairen.

Inzake pensioenen overwegen duidelijk de

Er wordt ook rechtstreeks geraakt aan het over-

De afgelopen jaren hebben we alles in het werk

beperkingen en besparingen. We gaan er van

heidspensioen zelf: nieuwe aangestelden zou-

gesteld om voor het contractueel overheids-

uit dat de ingrediënten die Di Rupo heeft aan-

den een pensioen genieten berekenend op het

personeel een wet tot stand te laten komen

gereikt zullen blijven terugkomen in het menu

loon van de laatste tien jaar van de loopbaan,

die zou voorzien in de mogelijkheid van een

voor een nieuwe regering. In die context stel-

in plaats van de laatste vijf jaar. De maatregel

aanvullend pensioen. De nota zegt daarover

len we vast dat voor het eerst sinds lang ook de

houdt een vermindering in van de pensioenen

niets. Dat is alles behalve logisch. Of is dat maar

ambtenarenpensioenen expliciet en uitvoerig

voor de meeste nieuwe ambtenaren. Men raakt

een tactische opstelling, om nadien te kunnen

in het vizier worden genomen. We gaan er dus

daarmee aan een van de fundamenten van het

zeggen dat men dit na onderhandelingen toch

van uit dat de voorstellen tot ingrepen in de

stelsel. Dat kan voor ons niet. Doen alsof dit en-

heeft ingevoerd om ingrepen op andere pun-

overheidspensioenen zullen blijven terugko-

kel beslist wordt voor nieuwe personeelsleden

ten te verschonen?

men. We volgen alles op de voet en zullen blij-

is zichzelf wat wijs maken. Het is de perfecte

ven reageren! Afbraak van de pensioenen van

aanleiding om er over enkele jaren op terug te

De werknemerspensioenen

komen en te voorzien in een berekening van

Specifiek voor de werknemers behoudt de

het pensioen over de ganse loopbaan, of ook

formateur de pensioenbonus voor werken na

voor wie nu reeds in dienst is. Als dit nog maar

62 jaar of 44 loopbaanjaren en voorziet hij de

de aanzet is van de politieke besprekingen op

pensioenopbouw boven de 45 loopbaanjaren.

voorstel van een PS voorman, waarom zou men

De zogenaamde ‘eenheid van loopbaan’ wordt

bijvoorbeeld onder liberale druk in de politieke

hiermee naar de prullenmand verwezen. Ver-

onderhandelingen overigens niet verder gaan

der bevat de nota van Di Rupo een aansporing

met de ingrepen? Een stevige reactie drong

tot een veralgemening van de 2e pijler, een ver-

zich dan ook op.

betering van de cumul tussen pensioen en ren-

Aanvankelijk voorzagen de voorstellen ook

tes voor arbeidsongevallen en beroepsziektes,

in een aantasting van de perequatie. Na onze

tweejaarlijkse verhogingen van de minimum-

reactie bij het uitlekken van sommige onder-

pensioenen met twee procent en een twee-

de ambtenaren zullen we niet dulden!

We volgen alles op de voet en zullen blijven reageren!


Gezinsdag voor militanten van ACV-Openbare Diensten Vergaderen, onderhandelen, problemen en vragen van collega’s oplossen, vorming volgen, een luisterend oor bieden. Onze militanten zetten zich iedere dag weer in. En zij doen dit vrijwillig. ACV-Openbare Diensten zocht daarom naar een manier om onze militanten te bedanken.

We nodigen alle militanten dan ook graag uit naar onze gezinsdag. Ze kunnen kiezen tussen een dagje Bellewaerde Park op zaterdag 24 september of een dagje Walibi op zondag 25 september, met het hele gezin. De meeste militanten die een e-mailadres hebben, ontvingen al een aankondiging en inschrijvingsformulier voor deze gezinsdag. Wie geen e-mailadres heeft, of per vergissing de mail niet heeft ontvangen, kan nog inschrijven via onze website: www.acv-openbarediensten.be.

Nieuwe Tijd - juli 2011  

Het ledenblad van ACV-Openbare Diensten

Advertisement