Page 1

nieuwetijd magazine voor openbare diensten

Nieuw statuut voor militairen

maandblad van AC V-O p enbare D iensten – Januar i 2013 v.u.: L . H a m e lin ck, H e lihave nl aa n 21, 10 0 0 B r u s s e l


2

In dit nummer

04

11

focus

03 04

07

16

vlaamse overheid

Edito Algemeen eisenbundel neergelegd

09

Focus We hebben geen glazen bol, maar hier zijn onze voorspellingen voor 2013

10

Civiele Bescherming uit het sukkelstraatje?

11

Vlaamse overheid Nieuwjaarsbrief: een gelukkig 2013, voor alle mensen van goede wil…

Voorbereiding op het examen penitentiair bewakingsassistent

08

Federale overheid Een nieuwe bevorderingsmogelijkheden naar het niveau A in zicht

09

Het einde van de competentietests

COLOFON

De algemene basiseisen van de arbeidsplaats vastgelegd bij een nieuw KB

12

Lokale & regionale besturen Water is een mensenrecht – Gewest Aalst-Oudenaarde.

13

Pensioen op 65 jaar nog steeds verplicht in de lokale besturen

bijzondere korpsen

14

Nieuw in het gewest Antwerpen

15

Vorming Vorming vrouwelijke militanten 2013

16

Bijzondere korpsen Nieuw statuut voor militairen

20

Procedure Copernicuspremie

21

Vervoer Rommelen in de marge van het geregeld stad-en streekvervoer? Een nefaste evolutie

22

Nieuwsjes!

Redactie Luc Hamelinck | Ann-Sofie Daem | Chris Herreman | Joris Lermytte | Thomas Vael | Ilse Heylen | Marc Saenen | Frédéric De Gelissen Eindredactie Ann-Sofie Daem Vormgeving Gevaert Graphics Druk Corelio Printing | www.corelio.be


3

edito

21

Algemeen eisenbundel neergelegd

D

e komende maanden zal in alle sectoren onderhandeld worden over nieuwe sociale akkoorden voor de periode 2013-2014.

Voor de overheidssector moet dit gebeuren in erg moeilijke omstandigheden. Want budgettair is er geen ruimte. In maart-april zal er een begrotingscontrole zijn. Nu al staat vast dat we dan opnieuw te maken krijgen met grote besparingen. We zullen dus stevig in het defensief staan. In het najaar wordt dan de begroting 2014 opgesteld. Dat wordt eveneens een moment met veel besparingen.

vervoer

22

Brabantnet zet in op vertramming naar Brussel

23

Pensioenen Hervorming overheidspensioenen eindelijk afgerond

De situatie mag dan misschien wel moeilijk zijn, niets doen is geen optie. Maar we stellen ons wel op als verantwoordelijke vakbonden. In gemeenschappelijk front hebben we daarom een realistisch eisenbundel opgesteld. Niet met grote geldelijke eisen, want dat is toch niet haalbaar. Wel met een reeks kwalitatieve punten die zeker zo belangrijk zijn. We sommen er enkele op: • De regering heeft de mond vol van langer werken. Tot nog toe zijn vooral negatieve beslissingen genomen (beperkingen in de pensioenen,…). De situatie mag Ondertussen neemt de werkdruk overal toe. dan misschien wel Men moet toch wel eens goed uitklaren hoe men dat langer werken in praktijk ook haalmoeilijk zijn, niets doen baar zal maken. Dat vergt een serieus debat. is geen optie. • We willen meer vooruitgang boeken op het stuk van de vaste tewerkstelling. In een aantal situaties zijn stappen vooruit gezet. Toch blijven de resultaten globaal pover. Een stevige stap vooruit is nodig. • Periodes uit het verleden in het kader van de tewerkstellingsprogramma’s tellen niet mee voor het overheidspensioen. Dit is vandaag voorbijgestreefd en die onrechtvaardigheid dient weggewerkt. • Minimumlonen en lage pensioenen dienen opgetrokken. • De syndicale premie voor vakbondsleden moet worden verhoogd. Voor de periodes 2009-2010 en 2011-2012 was er geen globaal akkoord mogelijk voor de openbare sector. Het waren periodes zonder regering. Vorig jaar hadden we dan weer de grote problemen rond de pensioenen. Regeringen verklaren graag dat ze veel belang hechten aan een goed sociaal overleg. Nu kunnen ze bewijzen dat dit ook echt gemeend is.

Luc Hamelinck, Voorzitter


4

focus

We hebben geen glazen bol, maar hier zijn onze voorspellingen voor 2013 Ann-Sofie Daem De komst van het nieuwe jaar is een goed moment om even vooruit te blikken naar wat we van 2013 mogen verwachten. In deze onzekere tijden staan veel veranderingen op til. ACV-Openbare Diensten zal ook dit jaar proberen om in de verschillende sectoren en op verschillende werkterreinen het verschil te maken. Opdat u zou weten wat de aandachtpunten worden de komende maanden, hebben we voor u een overzicht gemaakt. Zo komt u te weten waar wij u van dienst kunnen zijn en kan u zien wat voor ons de strijdpunten blijven.

Interprofessioneel overleg met de sociale partners Eind 2012 werden vier deeldossiers inhoudelijk afgerond. Het gaat hier om de welvaartsvastheid van sociale uitkeringen, de neutralisatie van de jeugdlonen, de verbetering van het minimumloon en de besteding van de lastenverlaging met oog op de ondersteuning van de tewerkstelling. Onze inspanningen hebben in het verleden geleid tot een verbetering van de vervangingsinkomens en een beveiliging van de indexering. Ook dit jaar willen wij deze onderhandelingen aangrijpen om nieuwe, kwalitatieve thema’s in het sociaal overleg te introduceren. Vorming, opleiding, mobiliteit en kwaliteit van arbeid blijven hierbij onontbeerlijk. De komende weken zal er, op vraag van de werkgeversorganisaties, gediscussieerd worden over de flexibiliteit van de arbeidstijd. De regeling die nu geldt, hebben we verlengd tot juni 2013. De werkgeversorganisaties willen de competitiviteit van de bedrijven verhogen door terug te grijpen naar archaïsche methoden. Het ACV engageert zich om deze gesprekken aan te gaan, maar zal zijn visie op een rechtlijnige en krachtdadige manier blijven verdedigen. De sociale partners hebben tot eind maart 2013 de ruimte om een akkoord te vinden over het onderscheid tussen het arbeiders-


5

focus

Het ACV engageert zich om deze gesprekken aan te gaan, maar zal zijn visie op een rechtlijnige en krachtdadige manier blijven verdedigen.

en bediendestatuut. Het Grondwettelijk Hof

len we op dat moment geconfronteerd wor-

chure raadplegen

besliste immers dat dit onderscheid tegen 8

den met een nieuwe budgettaire inspanning

via openbaredien-

juli 2013 moet verdwenen zijn, overgangs-

van 2,4 tot 2,7 miljard euro. Dat wil zeggen

sten.acv-online.

maatregelen niet uitgesloten. Over de manier

dat alle discussies over besparingsmaatrege-

be, als u doorklikt

waarop dit moet gebeuren, zijn de meningen

len van afgelopen maanden opnieuw op tafel

naar ‘Bibliotheek’.

zeer sterk verdeeld. Vooral over de verschil-

komen te liggen. ACV-Openbare Diensten zal

len in opzegtermijnen, die voor bedienden

ook in die discussie uw belangen behartigen.

Het ziet ernaar uit dat we over de

langer zijn dan voor arbeiders, bestaat veel discussie. ACV-Openbare Diensten wil ijve-

Op Europees vlak

pensioenen de ko-

ren voor de rechten van ons contractueel

Voor meer dan de helft van de Europese lid-

mende

overheidspersoneel. Volgens ons moet de

staten staan een of meer indicatoren in het

nog sterk zullen moeten onderhandelen. De

tijdsperiode tot maart 2013 zo goed mogelijk

rood, en het recent verschenen rapport van

eerstkomende discussie is de kwestie pensi-

worden benut om tot een akkoord te komen

de Europese Commissie bewijst dat Europa

oenbonus, dat is het voordeel dat diegenen

met de sociale partners.

het ook slecht doet op sociaal vlak. Men wil

die langer werken zullen krijgen in hun pen-

maanden

daarom de mogelijkheden uitbreiden om de

sioen. De nieuwe minister van Pensioenen

Eind februari worden de resultaten bekend

verschillende lidstaten rechtstreeks aan te

De Croo heeft hierover al een aantal hervor-

gemaakt van een onderzoek naar de korf

sturen. Dat wil zeggen dat de vage aanbe-

mingsvoorstellen gelanceerd. Volgens ons

van producten die we met z’n alle dagelijks

velingen die de afgelopen jaren soms wer-

komen die gewoon neer op één grote bespa-

aankopen. Zo wordt de evolutie van de prij-

den meegegeven, in de toekomst een veel

ring. De maatregelen gaan volgens ACV vol-

zen voor de index gemeten. Deze herziening

dwingender karakter zullen krijgen. Eind

ledig voorbij aan de doelstelling om mensen

gebeurt om de 8 jaar, de laatste was in 2006.

2012 werd een pakket aan maatregelen voor-

ertoe aan te zetten langer te werken. Ook

De wijziging ervan zal de discussie rond de in-

gesteld die de Eurozone moeten versterken,

over de overlevingspensioenen zijn grondige

dexering mogelijk weer doen oplaaien.

waaronder de oprichting van een banken-

wijzigingen aangekondigd.

unie en het aanscherpen van de controle op

Economische situatie en de weerslag op de begroting van de regering

begrotingsdiscipline. De vrees is natuurlijk

Loopbaanonderbreking

dat deze verstrenging de ruimte voor sociale

Eind 2012 heeft minister van Werk De Coninck

aanpak serieus inperkt. Europa heeft de afge-

voorstellen gelanceerd om de mogelijkheden

We zullen in 2013 wellicht opnieuw worden

lopen jaren maar weinig begrip getoond voor

op loopbaanonderbreking erg sterk in te

geconfronteerd met stevige discussies over

de specificiteit van elk van haar lidstaten. De

perken. De mogelijkheid om een loopbaan-

besparingsmaatregelen allerhande. Bij de be-

Europese vakbond EVV zal eind januari bekij-

onderbreking tot vijf jaar te nemen, zou wor-

grotingsopmaak van 2013 is de regering uit-

ken op welke manier ze de Europese leiders

den ingekort tot één jaar. Men zou boven-

gegaan van een economische groei met 0,7%

hierover onder druk kan zetten.

dien nog 48 maanden onderbreking kunnen krijgen als er aan specifieke voorwaarden

van het BBP. Ondertussen is het duidelijk dat de economische groei is teruggevallen. Op

Overheidspensioenen

wordt voldaan. We vinden dat deze ingreep

dit moment voorziet men voor ons land een

Eind vorig jaar is een wet gepubliceerd die

veel te ver gaat en een verstorend effect zal

negatieve economische groei met -0,1% van

voorziet in de correcties en bijsturingen die

hebben op het evenwicht tussen arbeid en

het BBP. Dit heeft als gevolg dat de werkloos-

wij dankzij onze acties en via het sociaal over-

gezinsleven van ons personeel. De afgelo-

heid zal toenemen en dat er geen nieuwe ba-

leg bereikten in het kader van de pensioen-

pen decennia zijn in de openbare sector de

nen tot stand zullen komen in de bedrijven.

hervorming. De afgelopen maanden heeft

mogelijkheden om deeltijds te werken heel

Er zal opnieuw moeten worden gezocht naar

ACV-Openbare Diensten heel hard ingezet op

hard gestimuleerd, mede omdat dit de over-

manieren om deze problemen op te vangen.

de communicatie naar haar leden over deze

heid als werkgever een financieel voordeel

veranderingen. Er werden pensioenavonden

opbracht.

De regeringen zullen in maart en april 2013

georganiseerd, en op onze website staat mo-

voorzien in een begrotingscontrole. Als het

menteel een gloednieuwe brochure met de

Sociale akkoorden

economisch tij tegen dan niet is gekeerd, zul-

meest recente informatie. U kunt deze bro-

Voor het geheel van de openbare sector heb-


6

focus

ben we, als gemeenschappelijk front, een eisencahier neergelegd voor de onderhan-

tot een beter beheer. Bovendien komt

als legitieme vertegenwoordiger van het

delingen die moeten worden gevoerd tijdens

dit ook de mobiliteit van de magistraten

personeel van het bestuur.

de periode 2013-2014. De regeringen hebben

en van het administratief personeel ten

nu twee maanden de tijd zich te positioneren

goede, aangezien deze nu worden be-

In 2013 moet onderhandeld worden over

en zich voor te bereiden. Nadien zullen de on-

noemd voor een groter gebied.

een nieuw sectoraal akkoord voor de

derhandelingen concreet worden opgestart.

lokale besturen. De onderhandelingen

Ook op het niveau van de verschillende secto-

Vlaamse overheid

zullen gevoerd moeten worden in een

ren zullen gesprekken worden opgestart aan

Voor de Vlaamse overheid wacht een

moeilijke context. Ook de lokale besturen

de hand van de oversectoriĂŤle eisencahiers.

moeilijk jaar. Er moet worden gewerkt

kunnen de besparingsdans niet ontsprin-

aan een sectoraal akkoord, maar het

gen en vooral het Dexia-debacle heeft

Federale overheid

vertrouwen tussen de onderhandelaars

een belangrijke inkomstenbron van de

Doordat de loopbanen door staatsse-

is na het recente raamakkoord ver zoek.

lokale besturen laten opdrogen. We wil-

cretaris voor Ambtenarenzaken Bogaert

De minister van Bestuurszaken wil het

len echter niet bij de pakken blijven zit-

werden afgeschaft, wordt het zeer moei-

aantal personeelsleden drastisch ver-

ten en zullen een ambitieus eisenpro-

lijk voor personeel om van de ene wed-

minderen. Een snelle kosten-batenana-

gramma op tafel leggen. In het nieuwe

deschaal naar de andere te klimmen.

lyse leert ons dat het uitbesteden van

sectoraal akkoord zullen een aantal op-

Voor 2014 moet er hierover een akkoord

overheidsopdrachten vele keren meer

ties moeten worden genomen, die een

komen. De sfeer tussen de staatssecreta-

kost dan wat we met eigen personeel

antwoord vormen op de uitdagingen

ris en de vakbonden is echter zeer ver-

beter doen. Hoe dan ook verwachten we

waarmee de lokale besturen in de toe-

ziekt. Er is geen sprake meer van echt

dat er zal moeten worden bespaard.

komst geconfronteerd zullen worden.

akkoord begin januari al rond had moe-

We zullen dit jaar nauwgezet de strikte

Tenslotte moet ook het VIA-akkoord dat

ten zijn. Om ons ongenoegen over deze

uitvoering van het sectoraal akkoord

iets extra moet opleveren voor de lokale

gang van zaken te uiten, organiseren wij

1999-2000 over de kosten-batenanalyse

bijstandssectoren worden afgerond.

op 7 februari een nationale betoging.

bij uitbesteding van overheidstaken op-

overleg, en dat wanneer het sectoraal

volgen. In uitvoering van het raamak-

Bijzondere Korpsen

Verder zal ook de staatshervorming zor-

koord zullen wij alle lopende en nieuwe

Wat de brandweer betreft, dromen we

gen voor heel wat politiek getouwtrek.

uitbestedingen afwegen en onze bevin-

nog steeds van een degelijk statuut voor

De weerslag door de personeelsover-

dingen breed communiceren. Het vast-

het personeel. Dit betekent dat enkele

dracht is pas voor veel later.

gestelde wanbeleid zullen wij onder de

heikele knopen zullen moeten worden

aandacht van pers en parlement brengen.

doorgehakt, onder meer rond arbeids-

Wat de rechterlijke orde betreft, wordt

tijd en verloning. Ondertussen willen we

er deze maand door minister van Justitie

Lokale besturen

ook zicht houden op wat er in de pre-

Turtelboom duidelijkheid gegeven over

De nieuwe coalities zijn deze maand aan

zones gebeurt en op welke manier die

de drie deelprojecten: de nieuwe inde-

de slag gegaan. In 92% van de besturen

gebeurtenissen invloed hebben op het

ling in vergrote arrondissementen, de

is er een nieuwe bestuursploeg. Vele

personeel. Dit betekent dat er niet alleen

mobiliteit en de beheersstructuren. Over

nieuwe mandatarissen zullen dan ook

werk is aan de sociale dialoog op pre-zo-

de ontwerpen is in de kern een akkoord

hun intrede doen. Ze zijn vaak niet ver-

naal niveau, maar ook wat betreft evalu-

bereikt en het is de bedoeling dat deze

trouwd met sociaal overleg en het komt

atie en evolutie van operationele zonale

in het najaar kunnen worden voorgelegd

er dan ook op aan ons te laten kennen

plannen. Die gaan onder meer over de

aan het parlement. Daarna zal werk moe-

rol van de inspectie en van de instanties,

ten worden gemaakt van de beheers-

zoals het kenniscentrum. Tenslotte blijft

structuren. De nieuwe schaalvergroting

het ook een uitdaging om werk te maken

naar twaalf arrondissementen brengt verschillende voordelen met zich mee. De arrondissementen zullen meer autonomie krijgen op vlak van middelen en personeel. Dat zou op termijn leiden

Voor de Vlaamse overheid wacht een moeilijk jaar.

van syndicale aanwezigheid in de opleidingsafdelingen van de brandweer. Voor de politie werken we in 2013 aan een nieuw HR-beleid. Men wil komen tot


7

focus

Voorbereiding op het examen penitentiair bewakingsassistent Voor de politie werken we in 2013 aan een nieuw HR-beleid.

derhandelingen over het nieuwe statuut. Deze herzieningen moeten er voor zor-

Voor dit examen wordt de ‘on-going’-metho-

gen dat de verschillende leeftijdscatego-

de gehanteerd. Er zullen doorheen het jaar

rieën evenredig vertegenwoordigd zijn

op verschillende plaatsen voorbereidingen

in onze strijdmacht en dat elke militair

doorgaan. Zo kunnen de kandidaten antici-

operationeel wordt binnen onze organi-

peren en zich zo goed mogelijk voorbereiden

satie. Meer informatie over wat dit nieuw

op het examen!

statuut precies inhoudt, vindt u verder in deze editie.

25/01/13 VRIJDAG, ACV Turnhout, Korte Begijnenstr.

Vervoer

20, lokaal 1, v.a. 19.00 u.

We blijven in 2013 de belangen van onze

21/06/13

leden behartigen terwijl de overheid de

VRIJDAG, ACV Sint Niklaas, H.Heymanpl. 7, v.a.

personeelskosten naar beneden trekt.

19.00 u.

Wat De Lijn betreft zal ook het dossier

01/03/13

kostendekking en de tarievennota onze

VRIJDAG, ACV Gent, Poel 7, 9000 Gent

aandacht opeisen. Verder snoeien in het

Zaal Stillemansn v.a. 19.00 u.

aanbod is uit den boze en contraproduc-

06/09/13

tief. We hebben oog voor innovatieve

VRIJDAG, ACV Turnhout, Korte Begijnenstr.

oplossingen om het vervoersaanbod van

20, lokaal 1, v.a. 19.00 u.

De Lijn op punt te houden. Het komend

22/03/13

werkjaar zal veiligheid opnieuw onze

VRIJDAG, ACV Hasselt, Mgr. Broeckxpl.6,

aandacht vragen. Hier staat veel op het

Zaal 2, v.a. 19.00 u.

spel. Onze aandacht mag zeker niet ver-

18/10/13

slappen. De begeleiding en opvolging

VRIJDAG, ACV Hasselt, Mgr. Broeckxpl.6

van het exploitatiepersoneel kan zeker

Zaal 2, v.a. 19.00 u.

verbeterd worden.

26/04/13 VRIJDAG, ACV Leuven, Martelarenlaan 8, 3010

een optimalisering van de werking van de Federale Politie, die in een tweede

Brusselse overheden

Kessel-Lo(1ste verdiep.), v.a 19.00 u.

fase zal worden doorgetrokken naar de

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

25/10/13

Lokale Politie. Een andere uitdaging is

komt er een wijziging van het statuut.

VRIJDAG, ACV Gent, Poel 7, 9000 Gent

de hervorming van de werking van de

Het Nieuwe Sociaal Handvest zal in

Zaal Stillemans, v.a. 19.00 u.

geïntegreerde politie en de afstemming

de negentien gemeenten van Brussel

03/05/13

op de nieuwe gerechtelijke arrondisse-

worden ingevoerd via een ordonnantie.

VRIJDAG ACV Brugge, Oude Burg 17, Brugge

menten en werking van justitie, zoals die

Over het nieuwe statuut moet in elke ge-

Grote Zolder, v.a. 19.00 u.

hierboven al werd beschreven. Verder

meente onderhandeld worden met de

22/11/13

willen we dit nieuwe jaar ook werken aan

vakbonden. ACV-Openbare Diensten zal

VRIJDAG ACV Brugge, Oude Burg 17, Brugge

een vereenvoudiging van het stelsel van

er alvast voor zorgen dat er rekening ge-

Grote Zolder, v.a. 19.00 u.

toelagen en vergoedingen en aan een

houden wordt met de belangen van het

uitstapregeling voor het officierenkader.

personeel. Vanuit de Vlaamse Gemeen-

Vooraf inschrijven is zeker aan te raden en

In 2013 gaan we ook de strijd aan tegen

schapscommissie zijn er veranderingen

doet u via:

geweld en valse klachten tegenover het

op til met betrekking tot loopbaanmo-

politiepersoneel, en pleitten we voor

gelijkheden en loopbaanontwikkeling,

de uitvoering van het eisencahier ACV-

we verwachten daarover een akkoord

Openbare Diensten – Politie.

tegen juni.

Voor de militairen beginnen we dit nieu-

ons nationaal secretariaat: ACV-Openbare Diensten – NEIRYNCK LUC, Poel 7, 9000 Gent, luc.neirynck@acv-csc.be

via onze website acv-gevangenissen.be

via de secretariaten waar de vormingen doorgaan.

we jaar met de voortzetting van de onIEDEREEN WELKOM


8

federale overheid

Nieuwe bevorderingsmogelijkheden naar het niveau A in zicht Johan Lippens In het sectoraal akkoord 2009-2010 werd overeengekomen om de modaliteiten voor de bevordering naar het niveau A te herzien. Hierdoor werden de gekende brevetten al even niet meer georganiseerd. Na lang aandringen heeft de staatssecreta-

seren. Er zal uiteraard wel een kwaliteitscon-

stage worden gezet. De ambtenaren die bre-

ris voor Ambtenarenzaken de week voor het

trole van deze opleidingen gebeuren. Wie al

vetten behaalden tijdens de oude bevorde-

kerstverlof eindelijk een ontwerp van konink-

in het bezit is van een diploma dat toegang

ringsexamens, zullen vrijgesteld worden voor

lijk besluit aan het Comité B voorgelegd. Na

verschaft tot het niveau A, zal vrijgesteld

evenveel modules uit het deel 2 als brevetten

onderhandelingen over de modaliteiten is

worden van deze proeven. De kosten van

die ze al behaald hebben. Wie slaagt voor de

er een tekst tot stand gekomen waar ACV-

deze opleidingen zijn voor de werkgever. Er is

twee eerste reeksen, zal vrijgesteld worden

Openbare Diensten zijn akkoord over heeft

dienstvrijstelling voorzien voor de deelname

voor de algemene proef voor de bevordering

gegeven.

aan de lessen.

naar het niveau A.

Hoe ziet die nieuwe procedure eruit?

Deel 3: vergelijkende selectie

Na de bevordering

Het laatste deel bestaat uit een vergelijkende

Er is een aanpassingsperiode van een jaar

De ambtenaren van het niveau B en C die een

selectie georganiseerd door Selor op basis

voorzien voor de bevorderden, onder toe-

vermelding “uitstekend” of “voldoet aan de

van een specifieke functie. Het slagen voor

zicht van de stafdirecteur P&O. Tijdens de

verwachting” hebben gekregen tijdens hun

de vergelijkende selectie is 2 jaar geldig maar

aanpassingsperiode zullen er driemaande-

laatste evaluatie, krijgen de mogelijkheid

kan door de voorzitter van de FOD die de se-

lijkse verslagen opgesteld worden. De aan-

deel te nemen aan een bevorderingsselectie

lectie gevraagd heeft, verlegd worden.

passingsperiode kan worden verlengd. Bij het eindverslag komt men te horen of de benoe-

die uit 3 delen zal bestaan. Modaliteiten en vrijstellingen

ming doorgaat of niet. Als men niet akkoord

Deel 1: evaluatie door Selor

Nieuw is dat de ambtenaar zal kunnen be-

gaat met de uitspraak, kan men beroep aan-

Het eerste deel is een evaluatie van het ver-

vorderd worden in een andere FOD of instel-

tekenen bij de beroepscommissie.

mogen om in het niveau A te functione-

ling. Hiervoor zal hij ambtshalve in verlof voor

ren. Aan wie in het verleden al slaagde voor dergelijke evaluaties, kan de afgevaardigd bestuurder vrijstellingen toekennen. Als de kandidaat niet slaagt, zal hij gedurende 6 maand moeten wachten om zich opnieuw in te schrijven. Deel 2: 4 proeven Voor de tweede reeks van testen moet men slagen voor 4 modules uit een opleidingsonderdeel van een masterprogramma aan een hogeschool of universiteit. De onderdelen moeten ten minste 4 studiepunten bedragen. Van deze 4 modules moeten er minstens 2 modules gekozen worden binnen de vakgebieden economie, recht of overheidsfinanciën, de andere modules kunnen vrij gekozen worden, in samenspraak met de stafdirecteur P&O. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om intern in de administratie modules te organi-


9

federale overheid

Het einde van de

competentietests Marc Saenen Na de beslissing van de regering om de inschrijvingen voor de gecertificeerde opleidingen stop te zetten, hebben de representatieve vakbonden in het Comité B een protocol van niet akkoord over deze maatregel afgesloten. ACV-Openbare Diensten ziet een aantal gaten in deze redenering.

De gecertificeerde opleidingen zijn een be-

schept wantrouwen tussen de overheid en de

doen belanden. De vermindering van de wer-

langrijke pijler in de loopbaan van de perso-

representatieve vakorganisaties en doet de

kingskosten en van de personeelsbestanden,

neelsleden die een federaal openbaar ambt

sociale betrekkingen verslechteren. Het ACV

het eenzijdig opblazen van de loopbanen

bekleden. Ze bieden de kans op het genot

vindt de manier van werken in het Comité B

zorgen voor ontevredenheid en demotivatie.

van een premie voor competentieontwikke-

steeds meer lijken op een parodie van een

Bovendien scheppen deze maatregelen een

ling. Zo bepalen deze opleidingen de vooruit-

onderhandeling: de vakbonden stellen perti-

klimaat dat de dienstverlening aan de bevol-

gang binnen de loopbaan omdat de premie

nente vragen over de nefaste en averechtse

king in gevaar brengt.

geïntegreerd wordt in de weddenschalen en

effecten van de regeringsbeslissing en de

omdat er wordt overgegaan naar een hogere

overheid blijft die vragen botweg negeren.

Door de haast waarmee de regering de in-

schaal bij het verstrijken van de geldigheids-

Zo’n manier van handelen, die overeenkom-

schrijving voor de gecertificeerde opleiding

termijn.

sten vertoont met het parlementair spel van

heeft stopgezet zullen we de nodige reactie

meerderheid en oppositie, brengt de grond-

van de Raad van State krijgen, want die wei-

slagen van het sociaal overleg in gevaar.

gerde adviezen en commentaren te leveren

Volgens de overheid kadert deze beslissing niet in de logica van de budgettaire sanerin-

omdat ze er eenvoudigweg de tijd niet toe

gen, omdat de bedragen die uitgetrokken

Het ACV neemt akte van het engagement van

zijn voor de competentiepremies in de nieu-

de staatssecretaris om op 1 januari 2014 een

we loopbanen zullen worden gestopt.

nieuw loopbaanstelsel in te voeren. Het ACV

ACV-Openbare Diensten kan dus nooit in-

is echter van mening dat deze termijn niet re-

stemmen met het voorgelegde besluit en

Voor het ACV is dit geen geloofwaardig ar-

alistisch is. Men moet rekening houden met

vraagt daarom uitdrukkelijk aan de regering

gument, aangezien de beslissing van de re-

termijnen van politieke besluitvorming en

om de datum van inwerkingtreding uit te

gering in de begrotingsopmaak van 2013

met de regels van administratieve en bud-

stellen tot er nieuwe loopbanen onderhan-

kadert. Een begroting die trouwens al grote

gettaire controle. Men moet de geest en de

deld zijn. Want iets afschaffen zonder dat er

offers vraagt van het federaal openbaar ambt.

procedures van het vakbondsstatuut in acht

een alternatief is, is dom, kortzichtig en on-

houden.

verantwoord.

kreeg.

De beslissing om een einde te maken aan een bestaand loopbaanstelsel is een nieuw

Het mislukken van deze onderhandeling zou

feit binnen het sociaal overleg. Deze praktijk

het federaal openbaar ambt in nog meer chaos

De algemene basiseisen van de arbeidsplaats vastgelegd bij een nieuw KB Wat is eigenlijk een arbeidsplaats? Hoeveel ruimte moet een werkne-

Weinig nieuws en toch…

mer ter beschikking hebben? Wat met de sociale voorzieningen zoals

Het KB van 10 oktober 2012 stelt de algemene basiseisen vast waaraan

douches, eetruimte, toiletten? Hoe zit het met verlichting en verluch-

arbeidsplaatsen moeten voldoen. Het KB is verschenen in het Belgisch

ting ervan? Een nieuw KB geeft gestalte aan enkele bestaande bepa-

Staatsblad van 5 november 2012 en er zijn een aantal zaken die nuttig

lingen van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming

zijn voor iedereen die met welzijn en preventie op het werk bezig is.

(ARAB) en geeft meteen een nieuwe voeding aan de Codex Welzijn op

U kan dit KB raadplegen op www.werk.belgie.be

het werk.


10

federale overheid

Civiele Bescherming

uit het sukkelstraatje? Mark Saenen Kabinet en vakbonden gaan samenwerken aan een optimalisering van de Civiele Veiligheid. Op woensdag 19 december 2012 ontving minister van Binnenlandse Zaken JoĂŤlle Milquet de drie representatieve vakbonden voor een eerste gesprek over de toekomst van de Civiele Bescherming.

Een eerste vaststelling van het kabinet is dat

2. Het aantal personeelsleden

civiele bescherming wordt verwaarloosd en

De minister zoekt naar manieren om de ex-

dat het voor de minister geen optie is om de

pertise van het personeel van de Civiele

Civiele Bescherming verder te laten verkom-

Bescherming beter te laten renderen in het

meren.

geheel van de Civiele Veiligheid. Er is op dit

De knowhow en expertise van het personeel van de Civiele worden niet in vraag gesteld.

ogenblik nog geen enkele politieke beslissing Er is een formele belofte van de minister dat

hierover. In deze fase worden er ideeĂŤn ver-

de Civiele Bescherming blijft bestaan, en dat

zameld, de minister wil naar alle betrokkenen

niet langer jaarlijks of tweejaarlijks verlengd

er geen kazernes worden gesloten. De know-

luisteren en dan pas haar conclusies trekken.

moet worden. Men wil tegelijk ook de start-

how en expertise van het personeel van de

Het personeel van de Civiele Bescherming en

leeftijd optrekken van 56 naar 58 jaar. Voor-

Civiele worden niet in vraag gesteld. Inte-

haar vakbonden zijn vanaf 31 januari aan de

lopig is er een negatief advies gegeven door

gendeel, de Civiele Bescherming moet deze

beurt. Het is tijdens die gesprekken dat wij de

inspectie van financiĂŤn, maar minister Mil-

gebruiken om nog krachtdadiger worden. De

onderhandelingen over de loopbaan willen

quet maakt zich sterk dat dit met nieuwe ar-

geruchten dat Jabbeke zou sluiten en dat de

starten. Het is opmerkelijk dat het de eerste

gumenten en cijfergegevens in januari 2013

helft van het civiele personeel aan de brand-

keer is dat het personeel van de Civiele ge-

kan worden weerlegd.

weer zou worden toegevoegd, zijn hiermee

hoord wordt in deze materie, voordien waren

Het contact tussen minister Milquet en de

formeel en met klem uit de wereld geholpen.

het anderen die het lot van de Civiele beze-

vakbonden van de Civiele Bescherming is

gelden.

positief verlopen. De vakbonden hebben een waaier van problemen kunnen voorleggen en

ACV-Openbare Diensten repliceerde dat het personeel blij zal zijn met deze stelling, maar

Milquet ziet de plaats van de Civiele Bescher-

vonden een luisterend oor bij hun minister. Er

dat er voor ons drie prioriteiten zijn:

ming naast de federale politie: ook bij de po-

is een datum in januari vastgelegd om con-

litie heb je lokale zones met daarboven de

creet de zaken concreet aan te pakken.

1. De loopbaan van het personeel

federale reserve. Een gelijkaardige structuur

We verwachten voor de Civiele Bescherming

voor de Civiele Veiligheid kan, indien er een

een gelijkaardige vergoeding als voor de

nieuwe taakverdeling voor de onderschei-

brandweer. We stellen voor om, na de aan-

den geledingen komt. Ook de bevelstructuur

val van staatssecretaris Bogaert die de in-

moet dan opnieuw bekeken worden. Pas als

schrijvingen voor de competentiemetingen

dit geregeld wordt, zijn we aan de kwestie

afschafte, onmiddellijk te beginnen met de

van het aantal manschappen toe. Maar let

onderhandeling van een nieuwe loopbaan.

wel: dit is louter een denkpiste.

Het kabinet kan zich vinden in deze stelling en wil vanaf januari de loonproblematiek

3. De eindeloopbaanproblematiek

meenemen naar het overleg dat dan met de

Volgens de kabinetschef is er een voorstel

vakbonden zal worden gevoerd.

klaar om het verlof vast te leggen zodat het


11

vlaamse overheid

Nieuwjaarsbrief:

een gelukkig 2013, voor alle mensen van goede wil… Christophe Vandenbulcke Neen, het belooft geen goed jaar te worden. Bij de Vlaamse overheid zijn de centen op en het vertrouwen in de Vlaamse regering is weg. Bij de onderhandelingspartners zijn diepe wonden geslagen en de ’politique politicienne’ (maar dan à la Flamande) is terug als nooit te voren. Het populisme van sommige politieke partijen, leidt tot een maatschappij van na-ijver en verdeeldheid, waarbij ‘de ambtenaar’ ook regelmatig kop van jut is. Onterecht! Maar om soms totaal uiteenlopende redenen en plat opportunisme is het blijkbaar makkelijker mee te heulen.

Het is dan ook maar zeer de vraag of vakorganisaties zich dit jaar nog verder moeten laten lijmen door een stortvloed aan voorstellen tot overleg en onderhandelingen van een onmachtige en soms onbetrouwbaar gebleken overheid. Moeten we niet veeleer herbronnen en terug naar de achterban? Alles inzetten op ledenvergaderingen, in alle entiteiten, om de huidige situatie toe te lichten en ons nog meer laten inspireren door wat er écht leeft bij onze leden? We zijn misschien te lang het idee toegedaan dat wij echt het verschil konden maken door consequent, hard maar constructief te blijven overleggen en onderhandelen. Wat was de return van onze positieve opstelling? We zijn bedrogen, belogen en bestolen… afbouw van het aantal ‘koppen’ (ambtenaren

personeel drastisch wil afbouwen, is onzinnig.

Dit jaar zullen wij alvast werk maken van

zijn duidelijk geen edele dieren) en VTE’s bij

Wie verzint dit alles?

het blootleggen van alle verspillingen bij de

het overheidspersoneel, dat pikken wij niet

Vlaamse overheid. Het is bijzonder eigenaar-

meer. Tot op vandaag heeft nog geen enkele

Zoals de Vlaamse regering zich momenteel

dig dat de Vlaamse regering zonder blikken

minister van de Vlaamse regering toegegeven

opstelt, is het maar zeer de vraag of wat ze

of blozen liever vele keren meer betaalt voor

uit te zijn op het vernietigen van de Vlaamse

zelf doet ook beter gedaan is. Moeten we ons

de uitbesteding van overheidstaken, terwijl

overheidsadministratie, dan moeten ze on-

ook geen vragen gaan stellen bij de efficiën-

die taken minstens even goed en vele malen

middellijk stoppen met die ‘koppenkwestie’-

tie en effectiviteit van het politieke apparaat

goedkoper door eigen ambtenaren kunnen

onzin en zich dringend herpakken.

‘Vlaanderen’. Zou het niet goed zijn daar over

heeft er belang bij dit verkwisten van belas-

De arrogantie van de macht is bij sommigen

beidssocioloog loslaten op de nv Vlaanderen,

tinggeld? Hoe haaks staat dit op de retroriek

toch wel serieus de hersenen gaan aanvreten.

bedrijf in moeilijkheden? Misschien wordt

van besparen, van een efficiënte en effectieve

Zelfs al is zwart op wit bewezen dat uitbeste-

dan ook duidelijk dat niet het ambtenaren,

overheid? Huichelachtig en hypocriet!

ding gewoonweg duurder is dan zelf uitvoe-

maar wel het politieke apparaat serieus op di-

ren, toch volharden in de boosheid. Dat is een

eet moet. En is gaan diëten niet het nummer

Wij kunnen nog aannemen dat er gestreefd

verspilling van belastinggeld. Steeds meer

één van alle goede voornemens!

wordt naar een effectieve en efficiënte over-

taken opleggen aan diensten met steeds

heid, wij zijn ook belastingbetaler én kiesge-

minder mensen is onmogelijk. Streeftallen

rechtigd. Maar het opleggen van een onge-

van minderheidsgroepen opleggen – ja zelfs

Een gelukkig nieuwjaar aan alle mensen van

motiveerde, absurde en contraproductieve

scherper stellen – wanneer men tegelijk het

goede wil! Voor alle anderen, een goed dieet!

uitgevoerd worden. Wat zit daar achter? Wie

te debatteren? Zouden we niet eens een ar-


12

lokale & regionale besturen

Gewest Aalst-Oudenaarde

Water is een mensenrecht Benigne Pieters De actie “Water is een mensenrecht” is volop aan de gang. Ook in het gewest Aalst-Oudenaarde ijveren we mee voor toegang tot water en sanitaire voorzieningen voor iedereen. Water is immers een openbaar goed, geen handelswaar. Verzamelen we tegen april 1 miljoen handtekeningen, dan moet de Europese Commissie een initiatief onderzoeken. We verzoeken de Europese Commissie om

1 De EU-instellingen en lidstaten worden

3 De EU zich nog meer inspant om univer-

een voorstel tot wetgeving te doen waarin

verplicht er voor te zorgen dat alle inwo-

sele toegang tot water en sanitaire voor-

het recht op water en sanitaire voorzienin-

ners kunnen genieten van het recht op

zieningen te bereiken.

gen, zoals erkend door de Verenigde Naties, is

water en sanitaire voorzieningen.

opgenomen en de voorziening van water en

ACV-Openbare Diensten Gewest Aalst-Ou-

sanitair als essentiële publieke diensten voor

2 De watervoorziening en het beheer van

denaarde schaart zich voluit achter dit initia-

iedereen wordt bevorderd. De EU-wetgeving

de watervoorraden niet aan ‘interne

tief. Als de gelegenheid zich voordoet, laten

moet eisen dat overheden er moeten voor

marktregels’ worden onderworpen en dat

we petities rondgaan. Teken ook de petitie

zorgen dat alle burgers kunnen beschikken

de waterdiensten van liberalisering wor-

op ons secretariaat of via www.right2water.

over voldoende zuiver drinkwater en sanitaire

den uitgesloten.

eu/nl. Enkel samen kunnen we de kaap van 1

voorzieningen. We dringen er op aan dat:

miljoen handtekeningen bereiken!

Verzamelen we tegen april 1 miljoen handtekeningen, dan moet de Europese Commissie een initiatief onderzoeken.


13

lokale & regionale besturen

Pensioen op 65 jaar

Nog steeds verplicht in de lokale besturen We zijn geen pleitbezorger van werken na 65 jaar. Werken na 65 jaar klinkt mooi in de oren, maar het kan er ook voor zorgen dat noodzakelijke vernieuwing en verjonging uitblijven. We zijn dan ook van mening dat een volwaardig eindeloopbeleid vele malen belangrijker is voor een lokaal bestuur. Investeren in een

Joris Lermytte Een lokaal bestuur uit het oosten van ons land heeft het nodig geacht om op maat van één personeelslid een bepaling op te nemen in haar rechtspositieregeling die werken na 65 jaar mogelijk maakt. De bepaling is vooralsnog onwettig. Als ACV-Openbare Diensten zijn we geen voorstander van het loslaten van de leeftijdsgrens.

systematische overdracht van kennis en expertise zorgt voor een structurele oplossing,

ren de mogelijkheid geeft om na de pensi-

daar waar iemand langer in dienst houden

oenleeftijd aan de slag te blijven is dan ook

slechts een tijdelijke oplossing biedt. Verder

nooit van toepassing geweest op de lokale

is gebleken dat vooral mannen in dienst wor-

sector. Artikel 158 van de ‘Nieuwe’ Gemeen-

den gehouden. De maatregel staat dan ook

tewet legt de besturen immers op om hun

een evenwichtige genderbalans aan de top

personeel uiterlijk op 65 jaar met pensioen te

van organisaties in de weg. Ook is de maat-

sturen. De wet voorziet daarenboven expli-

regel erg kostelijk want feitelijk worden enkel

ciet dat hiervan niet kan worden afgeweken.

de duurste personeelsleden langer in dienst

Dit strikte kader maakt het dus onmogelijk

gehouden.

voor de uitvoerende macht om zelfs maar een afwijkingsmogelijkheid te voorzien. Wat

In de lokale sector

al helemaal uitgesloten is, is dat een lokaal

In de lokale sector zijn tot op vandaag nooit

bestuur autonoom een afwijkingsmogelijk-

uitzonderingen voorzien voor de tewerkstel-

heid zou invoeren. Enkel een wijziging van

ling van ambtenaren na de pensioenleeftijd.

de Nieuwe Gemeentewet kan werken na 65

Het KB van 12 mei 1927 dat staatsambtena-

mogelijk maken.

De maatregel staat dan ook een evenwichtige genderbalans aan de top van organisaties in de weg.

Modaliteiten bij de Federale en Vlaamse overheid De Federale overheid heeft het afgelopen jaar de bestaande afwijkingsmogelijkheid verder uitgebreid. De Vlaamse overheid heeft er een nieuwe ingevoerd. Federale ambtenaren hebben de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen om na 65 jaar aan de slag te blijven. Als ze hiervoor een gemotiveerde aanvraag indienen kunnen ze gedurende één jaar hun functie blijven uitoefenen. Een hernieuwing van die toelating is onbeperkt mogelijk. Vlaamse ambtenaren kunnen momenteel na hun 65e nog drie perioden van zes maanden in dienst worden gehouden.

Willekeur Een lokaal bestuur dat besluit op maat van één ambtenaar één bepaalde regeling in te voeren, voert geen structureel beleid. Ze neemt leeftijdsbewust personeelsbeleid niet au sérieux. Zo’n beleid veronderstelt immers dat het personeelsbeleid tegenover alle personeelsleden wordt afgestemd op de levenssituatie van die personeelsleden. Verder ruikt een beleid op maat van één persoon ook naar favoritisme, ongeacht de verdiensten en uitzonderlijke expertise waarover iemand kan beschikken.


14

lokale & regionale besturen

Nieuw in het gewest Antwerpen Skender Baleci

De gemeenteraadsverkiezingen hebben in

delijke vakbond met toekomstvisie blijven

kingsverbanden en autonome bedrijven be-

het Antwerpse een grote wisseling van be-

uitoefenen. Wie ook onze onderhandelings-

tekent 2013 de start van een nieuw akkoord.

stuursploegen veroorzaakt. Vooral bij Stad en

partners zijn.

Zo dienden we voor het havenbedrijf in gemeenschappelijk front een nieuwe eisenbun-

OCMW Antwerpen, waar op 1 januari 2013

del in. Gezien de economische crisis trach-

socialistische burgemeesters en voorzitters.

2013: het jaar van de elektronische maaltijdcheques

De nieuwe bestuurders zijn vaak politici die

De meeste besturen in ons gewest schake-

De klemtoon komt te liggen op kwalitatieve

nog geen enkele ervaring hebben met het

len vanaf deze maand over van papieren

eisen: betere afstemming werk-gezin, job-

besturen van een gemeente, OCMW, stad

maaltijdcheques naar e-maaltijdcheques. We

leeftijd. Wij eisen vanzelfsprekend ook de ver-

of provincie. Als vakbond zullen wij hier ook

verwachten niet direct problemen, gezien in

lenging van de bestaande verworvenheden.

rekening mee moeten houden. Immers, ook

de meeste besturen al met pilootprojecten is

voor ons breken nieuwe tijden aan. Ook wij

gewerkt.

een eind wordt gesteld aan bijna een eeuw

zullen moeten onderhandelen met mensen die we (nog) niet kennen. Vooral in de begin-

2013: het jaar van de nieuwe cao’s

periode kan dit al eens tot “tijdsverlies” en/

Eind van dit jaar verloopt het sectoraal ak-

of misverstanden leiden. Wij zullen als ACV-

koord voor de lokale besturen. Ook voor

Openbare Diensten onze rol als verantwoor-

verschillende intergemeentelijke samenwer-

ten we de duur zo kort mogelijk te houden.

Ook wij zullen moeten onderhandelen met mensen die we (nog) niet kennen.


15

vorming

Vorming vrouwelijke militanten 2013

Eerste Hulp bij Loopbaanvragen Hoe kunnen we onze rol als militant blijven opnemen in deze veranderende werkomgeving? Op welke manier kunnen we onze leden helpen met deze veranderingen om te gaan? Traditionele reacties zijn niet altijd het gepaste antwoord op hedendaagse vragen. Tijdens onze vormingsdagen kijken we

Lea Vanschoenwinkel Sommigen van ons kijken met heimwee terug naar de tijd waarin werken voor een openbare dienst gelijk stond aan zekerheid en stabiliteit. Sinds enkele jaren staan een heleboel van die zekerheden op de helling. Regionalisering, mobiliteit, flexibiliteit, nieuwe loopbanen, langer werken en de groeiende eisen die men stelt aan werknemers maken velen van ons onzeker.

samen met u naar deze veranderingen en proberen wij hierop een antwoord te vinden. Eerst en vooral vragen we ons af wat er in be-

die de deelneemsters aanzet om te ontdek-

weging is in uw organisatie en wat de nieuwe

ken of zij een nieuwe strijdbare rol willen

uitdagingen zijn voor uw situatie. Het doel

opnemen in hun vakbondswerk, de rol van

van deze vorming is aan onze militanten zo

‘loopbaancoach en eerste hulp bij loopbaan-

veel mogelijk bagage mee te geven zodat ze

vragen’ in het kader van welzijn op het werk.

Hoe kunnen we onze rol als militant blijven opnemen in deze veranderende werkomgeving?

op een professionele en constructieve manier leren omgaan met ongewilde veranderingen

De training richt zich tot de vrouwelijke mili-

op het werk. We hebben daarbij ook aandacht

tanten die de vorige trainingsdagen hebben

voor de manier waarop we onze leden in deze

gevolgd en tot nieuw verkozen vakbonds-

veranderingen kunnen betrekken en hoe we

vrouwen. De deelneemsters zijn personen die

samen met hen naar de toekomst kunnen kij-

zich werkelijk engageren om te reflecteren

ken.

over de vaardigheden en grondhouding die nodig zijn om de rol van loopbaancoach bin-

Op die manier hopen we dat onze militanten

nen de vakbond op te nemen om op die ma-

voldoende getraind zijn om ook in moeilijke

nier hun leden op de werkvloer te begeleiden

tijden in sterke schoenen te staan. We hopen

bij hun loopbaanvragen.

dat onze militanten op een eigentijdse wijze dienstbaar kunnen zijn voor leden die vragen

Inschrijven kan tot 22 februari 2013 via het

hebben over deze problematiek.

secretariaat van vorming bij Greta Desmedt: greta.desmedt@acv-csc.be.

ACV-Openbare Diensten organiseert in het

Het aantal deelneemsters per groep is be-

kader van het jaarlijks vormingsprogramma

perkt tot 20, indien nodig kunnen nog bijko-

voor vrouwelijke militanten een dag vorming

mende data voorzien worden.

LOCATIES EN DATA Dinsdag 12 maart 2013 in Antwerpen: ACV, Nationale Straat 111 Dinsdag 26 maart 2013 in Gent: ACV Metea, Koning Boudewijnstraat 20 (vlak bij station) Dinsdag 30 april 2013 in Torhout: CC De Brouckère, Aartrijkestraat 6 Vrijdag 17 mei 2013 in Gent: ACV Metea, Koning Boudewijnstraat 20 (vlakbij station) Dinsdag 28 mei 2013 in Hasselt: ACV, Mgr Broekxplein 6 Vrijdag 7 juni 2013 in Kortenberg: Oude Abdij, Abdijdreef 22 Maandag 17 juni 2013 in Antwerpen: ACV, Nationale Straat 111


16

bijzondere korpsen

Nieuw statuut voor militairen

Om een ruimere keuze aan kandidaatmilitairen aan te trekken wordt de werving verruimd.

Walter Van Den Broeck Op 28 februari 2007 is de wet tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de krijgsmacht verschenen in het Belgisch Staatsblad. Behalve een deel over de pensioenen werd deze wet en zijn uitvoeringsbesluiten nooit gerealiseerd. Om in de huidige omstandigheden invulling te geven aan deze wet dringt een herziening zich op. In het laatste kwartaal van 2012 onderhandelden de syndicale organisaties hierover. Al snel kwamen we tot de constatatie dat er niet veel overbleef van het oorspronkelijk concept. Maar het ideeëngoed was overeind gebleven. Het nieuwe statuut moet ervoor zorgen dat er een gezonde leeftijdspiramide ontstaat bij defensie en heeft tot doel een leger te ontwikkelen waarin elke militair operationeel is.

Om deze twee doelstelling tot leven te bren-

De in de oude wetgeving toch zo belangrijke

gen heeft men geopteerd voor enerzijds de

graden zoals expert en hoofdexpert in de

herziening van de bestaande wetgeving,

vlakke loopbaan worden volledig geschrapt

waarbij men afziet van de piste van een een-

uit dit nieuwe concept. De doelgroepen van

heidsstatuut en anderzijds het creëren van

deze vlakke loopbaan zullen militaire graden

een nieuwe wet voor het aanwerven van mili-

krijgen en genieten van andere bevorderings-

tairen met een statuut beperkte duur.

mogelijkheden dan de gewone militair.

Herziening van de wet van 28 februari 2007

Opvangen van de krapte op de arbeidsmarkt?

De herziene wet vormt de algemene overkoe-

Om een ruimere keuze aan kandidaat-mili-

pelende wetgeving van het militair statuut

tairen aan te trekken wordt de werving ver-

van het beroepskader en neemt heel wat

ruimd. Tot op heden worden er enkel onder-

gemeenschappelijke delen over. Desondanks

officieren aangeworven van het niveau C en

blijven de statuten zoals hulpkader, korte

officieren van het niveau A. Voor deze twee

termijn en militaire inzet bestaan. Eveneens

categorieën breidt men de werving uit tot het

behoudt men de verschillende soorten wer-

niveau B. Voor de onderofficieren van het ni-

vingen: “de normale werving”, “de bijzondere

veau B zou men vooral uitkijken naar burgers

werving”, “de laterale werving” en de “aanvul-

met een technische bachelor, bijvoorbeeld

lende werving”.

verpleegkundigen. Voor de officieren van het


17

© Christian Louis

bijzondere korpsen

majoor. Ook de aanvullingsofficieren worden

misch bachelor om een algemene functie te

Het aanvullingskader wordt opgeheven

bezetten. De officieren niveau B behoren tot

Het statuut van het aanvullingskader wordt

over naar de categorie van beroepsofficier

de lagere officieren en kunnen niet bevorde-

opgeheven. Voor de huidige militairen van

van het niveau B maar behouden de wedde

ren in de graad van majoor.

het aanvullingskader werden voor de drie

van het niveau A. Om deel te nemen aan de

De leeftijdsgrens om deel te nemen aan so-

personeelscategorieën overgangsmaatrege-

tweede cyclus is de overgang naar het niveau

ciale promoties zal opschuiven zodat ook

len uitgewerkt. De beroepsvrijwilligers die

A noodzakelijk.

oudere militairen er kunnen aan deelnemen.

in het aanvullingskader slechts de graad van

Maar er blijft helaas nog steeds een leeftijds-

korporaal konden halen, gaan er in dit nieuwe

Een operationeel leger!

beperking. De sociale promotie maakt de

statuut op vooruit. Zij worden ingeschaald in

In dit concept valt het oriëntatiepunt weg. Ie-

overgang van beroepsvrijwilligers niveau D

het beroepskader op dezelfde wijze alsof ze in

dere militair aangeworven in dit statuut kan

naar onderofficieren niveau C, van onderof-

dit kader zouden zijn binnengekomen. Deze

blijven tot op de pensioenleeftijd op voor-

ficieren niveau C naar officier niveau B en van

militairen zullen dus bij inwerkingtreding

waarde dat hij/zij blijft beantwoorden aan de

onderofficier niveau B naar officier niveau B

een nieuwe graad krijgen en de daaraan ver-

noden van defensie. Met een operationeel le-

mogelijk. Tevens zou men faciliteiten bieden

bonden wedde kunnen genieten. De aanvul-

ger bedoelt de overheid een leger met jonge

aan vrijwilligers niveau D en onderofficieren

lingsonderofficieren worden opgenomen in

sportieve mensen die zich voor 100% ten

niveau C die in avondonderwijs een bachelor

het beroepskader en zullen naargelang hun

dienst stellen van defensie. Wie niet meer aan

diploma halen van een richting die gegeerd is

leeftijd nog de mogelijkheid krijgen deel te

deze vereisten voldoet, zal defensie moeten

in defensie. Deze militairen zouden dan voor-

nemen aan de proeven en het examen voor

verlaten.

rang krijgen bij de werving van dit personeel.

het behalen van de graad van eerste sergeant

niveau B mikt men op burgers met een acade-

opgenomen in het beroepskader. Zij gaan


18

bijzondere korpsen

Competenties Om deze geschiktheid na te gaan wordt een nieuw systeem voor de beoordeling van de competenties, “de postbeoordeling” in werking gesteld. Tijdens deze jaarlijkse beoordeling worden de gedrags- en professionele competenties van de militair beoordeeld. Hiervoor hanteert men een competentiewoordenboek. Alvorens een postbeoordeling op te maken, zal de hiërarchische meerdere een functioneringsgesprek gehad hebben met betrokken militair teneinde de doelstellingen en verwachtingen uit te klaren. De militair beschikt tevens over een beroepsprocedure om zich te verweren. Deze nieuwe werkwijze zou een veel objectiever resultaat moeten weergeven. Dit wordt heel belangrijk omdat twee jaar na elkaar een onvoldoende tot gevolg heeft dat de militair ongeschikt wordt en defensie zal moeten verlaten.

ongevallen woon-werkverkeer, kunnen bin-

heid bepaald worden aan de hand van de

nen de maand die volgt op de uitspraak van

uitslag op de nieuwe testen.

Fysieke geschiktheid

de medische commissie voor geschiktheid en

Jaarlijks wordt van elke militair de fysieke en

reform verzoeken om opgenomen te worden

de medische geschiktheid bepaald. Voor wat

in de hoedanigheid van rijksambtenaar bin-

op de datum van inwerkingstelling van

betreft de fysieke geschiktheid worden nieu-

nen defensie.

deze wet minstens 45 jaar oud is of 25 jaar

Anderzijds wordt van al het personeel dat

dienstanciënniteit bezit, enkel verwacht

we testen uitgewerkt. Ook hier zal het niet slagen op termijn statutaire gevolgen hebben

Overgangsmaatregelen

dat ze deelnemen aan deze testen. Ook

voor het personeel. Er wordt wel voorzien in

fysieke geschiktheid

voor hen zal een eventuele mislukking

een uitgebreide beroepsprocedure.

Voor wat betreft de fysieke geschiktheid zou

geen statutaire gevolgen meer hebben.

het niet logisch zijn dat men bij de start van

Beschermingsmaatregelen actuele populatie

deze nieuwe wetgeving, iedereen die niet fysiek in orde is, zou afdanken. Ook hier heeft

Andere belangrijke punten uit dit statuut

Zoals hierboven al staat, zal het al dan niet

men in overgangsmaatregelen voorzien:

• Een tijdelijke ambtsontheffing om per-

militair blijven afhangen van verschillende

Ten eerste zal al het militair personeel ge-

soonlijke redenen die aan het personeel

factoren. Maar toch hebben we als vakorgani-

durende vijf jaar na inwerkingtreding van

die een functie uitoefent waarvoor een

saties toch enkele beschermingsmaatregelen

deze wet beschouwd worden als zijnde

specifiek en zeldzaam competentieprofiel

kunnen laten inbouwen.

fysiek in orde. Deze periode van vijf jaar

is vereist, kan om gemotiveerde uitzon-

zal gebruikt worden om de nieuwe fy-

derlijke reden toegekend worden voor een

Ongeval tijdens en door de dienst.

sieke testen en de trainingsfaciliteiten te

periode van drie maanden. Deze aanvraag

Alle militairen die een ongeval tijdens en door

evalueren en bij te sturen. Na deze peri-

kan op vraag van ACV-Openbare Diensten

de dienst oplopen, met uitzondering van de

ode van vijf jaar zal de fysieke geschikt-

meerdere malen ingediend worden.


19

bijzondere korpsen

De overheid zal streven om de totaliteit van dit personeel een andere betrekking aan te bieden.

Aangezien al het personeel dat aangewor-

tair BDL van een oriëntatieverlof genieten.

ven wordt in dit statuut kan blijven tot aan

Op het einde van de eindeloopbaanperiode

de pensioengerechtigde leeftijd verdwijnt uit

ontvangt de militair BDL een reclasserings-

de wetgeving het oriëntatiepunt en het ori-

premie die schommelt tussen de drie en de

ëntatieproces dat plaatsvond na 12 à 13 jaar

twaalf maanden wedde. De militair BDL die

dienst. In plaats hiervan wordt een nieuw sta-

om fysieke redenen niet meer geschikt is om

tuut ontwikkeld met een beperkte duur.

militair te zijn kan gebruik maken van een ver-

© Jürgen Braekveldt

korte beroepsprocedure van zes maand. De

Het statuut BDL (beperkte duur – durée limitée)

militair BDL die gebruik maakt van deze be-

De bepalingen uit de aangepaste wet van 28

zijn recht op de reclasseringspremie, het vor-

februari 2007 zijn van toepassing op de mili-

mingsverlof en vormingskrediet. De militair

tairen BDL met uitzondering van de beperkin-

BDL kan in zijn statuut deelnemen aan soci-

gen beschreven in de wet BDL.

ale promotie, kan op diploma overgaan naar

roepsprocedure en ongeschikt blijft, verliest

een hogere categorie in het beroepskader of Militairen BDL kunnen aangeworven worden

kan de overgang maken in zijn categorie naar

zowel als officier niveau A, officier niveau B,

het beroepskader. Tevens kan de militair BDL

onderofficier niveau B, onderofficier niveau

overgeplaatst worden naar een andere open-

C en als vrijwilliger. De maximum aanwer-

bare werkgever.

Een nieuwe statutaire maatregel gaat van

vingsleeftijd verschilt tussen de categorieën

kracht. Dit is de inhouding op de wedde

en ligt tussen de zevenentwintig en de ne-

Engagement overheid.

van maximum 5%. Deze maatregel kan

genentwintig jaar. Een militair BDL gaat een

Omdat het statuut BDL kan gezien worden

slechts gedurende één maand toegepast

dienstneming aan voor maximum acht jaar.

als een vrij precair statuut, vroegen we de

worden en heeft verder geen negatieve

Er wordt geen voortgezette vorming voorzien

overheid om ons te garanderen dat zij op

gevolgen voor de militair. Op verzoek

voor de onderofficier BDL. De militair BDL kan

de einddatum van hun dienstneming alles

van ACV-Openbare Diensten is de beslis-

genieten van een eindeloopbaanperiode die

in het werk zullen stellen om een nieuwe

sende overheid de minister, in plaats van

aanvangt ten vroegste de eerste dag van de

betrekking te voorzien voor deze militairen.

de directeur generaal human resources.

eenenzestigste maand op aanvraag van be-

De overheid ging akkoord om onderstaande

trokkene of op de eerste dag van het laatste

tekst van ACV-Openbare Diensten op te ne-

• Een militair die zich in de deelstand “in

jaar van zijn dienstneming of op de eerste

men in het protocol: “De overheid engageert

normale dienst” of in de deelstand “in

dag bij een terbeschikkingstelling met het

zich om op permanente basis op zoek te

vorming” bevindt en die meer dan een-

oog op de overplaatsing naar een andere

gaan naar akkoorden met andere openbare

entwintig opeenvolgende dagen onwet-

openbare werkgever.

werkgevers, teneinde een gamma aan be-

tig afwezig is kan definitief uit zijn ambt worden ontheven. •

schikbare plaatsen bij externe werkgevers te Gedurende de eindeloopbaanperiode kan

kunnen aanbieden aan het militair personeel

de militair BDL een vormingsverlof verkrijgen

dat het leger zal moeten verlaten door hetzij

Al de militairen, op vraag van ACV-Open-

van maximum 120 uur en een vormingskre-

te behoren tot de geschiktheidscategorie D,

bare Diensten ook de officieren, hebben

diet van maximum 1.850 €. Hij mag in die

hetzij doordat de maximumdienstperiode als

recht op een jaarlijks verlof van minimaal

periode ook een professionele activiteit uit-

militair BDL verstrijkt. De overheid zal streven

dertig werkdagen.

oefenen. Ten laatste binnen de laatste maand

om de totaliteit van dit personeel een andere

van de eindeloopbaanperiode kan de mili-

betrekking aan te bieden.


20

bijzondere korpsen

Procedure Copernicuspremie Stijn Kwanten Even ter herinnering: In 2002 werd de zogenaamde Copernicuspremie van overheidswege toegekend aan sommige personeelsleden van de rijksbesturen. De invoering van deze premie kaderde binnen de Copernicushervorming van de federale overheid. Het doel van deze premie bestond erin om het vakantiegeld van de personeelsleden van de federale en parastatale overheidsdiensten af te stemmen op het vakantiegeld van de werknemers uit de privésector.

ACV-Openbare Diensten heeft, na rijp beraad, beslist om de strijdbijl nog niet te begraven. Er werd beslist om drie vonnissen van de rechtbanken van eerste aanleg verder te betwisten in hoger beroep. Deze vonnissen werden zo bepaald dat de procedure in beroep zal worden afgehandeld voor de verschillende hoven (respectievelijk Antwerpen, Brussel en Gent). Het is immers zo dat naargelang de

Bij koninklijk besluit werd in 2003 beslist om

vordering. ACV-Openbare Diensten heeft

betrokken zone de concrete omstandighe-

deze premie eveneens toe te kennen aan de

kosten noch moeite gespaard om de belan-

den soms verschillen.

leden van het administratieve en logistieke

gen van haar leden optimaal te behartigen.

kader van de diensten van de geïntegreerde

Zij heeft hiertoe 122 gerechtelijke procedures

De Belgische Staat heeft inmiddels eveneens

politie, gestructureerd op twee niveaus (CA-

ingesteld.

beslist om hoger beroep aan te tekenen tegen het positief vonnis van de rechtbank van

LOG). De premie is gelijk aan het verschil tussen het bedrag van het vakantiegeld dat in

Huidige stand van de procedure

eerste aanleg in Brussel. Gelet op de bekende

2002 werd betaald en een bedrag dat over-

Inmiddels zijn er 87 procedures afgehandeld

gerechtelijke achterstand bij het hof en het

eenkomt met 92% van een twaalfde van het

voor de diverse rechtbanken van eerste aan-

mogelijk tekort aan raadsheren, zal deze be-

jaarloon.

leg (in Antwerpen, Mechelen, Gent, Ieper,

roepsprocedure slechts binnen enkele jaren

Veurne, Tongeren, Oudenaarde, Leuven, Kor-

kunnen worden behandeld.

Het operationeel kader van de politiedien-

trijk, Brugge, Dendermonde, Turnhout en

sten bleef echter expliciet uitgesloten van

Brussel).

Het valt dan ook erg te betreuren dat in België geen enkele of weinig rechtszekerheid kan

deze regeling. Er werd nochtans overgangswetgeving uitgevaardigd die stelde dat deze

Tot vandaag hebben de meeste Vlaamse

verleend worden aan de rechtsonderhorigen.

premie eveneens aan hen zou worden uit-

rechtbanken van eerste aanleg de vordering

Waarom wordt een identiek juridisch vraag-

betaald, ten laatste vanaf 2009. De overheid

echter afgewezen. De motivering van deze

stuk anders opgelost in Brussel dan elders?

heeft hierdoor bijgevolg een verschillende re-

rechtbanken is in grote mate gelijklopend.

Waarom is er geen kwaliteitscontrole op de

geling uitgewerkt voor enerzijds het adminis-

Volgens ons zijn het mager gemotiveerde be-

motivering van de vonnissen? Op basis van

tratieve en logistieke kader van de diensten

slissingen waaruit blijkt dat de rechtbanken

de gerechtelijke uitspraken heeft de rechter-

van de geïntegreerde politie en anderzijds

niet voldoende vertrouwd zijn met de ge-

lijke macht vandaag opnieuw een bijkomen-

het operationeel kader.

stelde problematiek, wat we uiteraard betreu-

de discriminatie gecreëerd tussen de federale

ren. In de meerderheid van de dossiers heeft

politie en de lokale politie betreffende de Co-

Vermits dit onderscheid een fundamentele

slechts één rechter zich moeten ontfermen

pernicuspremie.

schending is van het grondwettelijk gelijk-

over dit moeilijk en ingewikkeld juridisch

heidsbeginsel, heeft ACV-Openbare Diensten

vraagstuk. De aldus bekomen vonnissen zijn

ACV-Openbare Diensten betreurt deze vast-

eind 2010 beslist om een collectieve vorde-

negatief.

stelling heel erg. De enige adequate en snelle oplossing zou erin bestaan om te onderhan-

ring in te stellen namens het operationeel kader van de politiediensten met als doel de

Deze uitspraken staan echter in schril con-

delen over een oplossing die aanvaardbaar

Copernicuspremie te bekomen vanaf 2002.

trast met de zeer uitgebreide motivering van

is voor alle partijen. De huidige situatie is

de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van

destijds ontworpen door de regering om het

De vordering werd ingeleid bij de territoriaal

10 mei 2012. Dit vonnis telt 78 pagina’s en is

openbaar ambt financieel aantrekkelijker te

bevoegde rechtbanken, zowel voor de lokale

gunstig. Uit de motivering van deze uitspraak

maken. Deze regering zou dus nu ook haar

politie als voor de federale politie. Op die ma-

blijkt overduidelijk dat deze rechtbank zich al

verantwoordelijkheid moeten nemen, aange-

nier werd elke rechtbank van eerste aanleg

eerder heeft moeten buigen over zulke pro-

zien de rechterlijke macht er niet in slaagt om

van elk gerechtelijk arrondissement gevraagd

blematiek en daarom met kennis van zaken

dit vraagstuk eenduidig op te lossen.

om uitspraak te doen over deze collectieve

heeft kunnen oordelen.


21

vervoer

Rommelen in de marge van het geregeld stad-en streekvervoer?

Een nefaste evolutie

Thomas Vael De Vlaamse basismobiliteit wordt gekoesterd door gebruikers en mobiliteitsexperts. Een breed beschikbaar en hoogfrequent openbaar vervoersaanbod is de belangrijkste voorwaarde om de ‘modal shift’ in verplaatsingsgedrag te bekomen. In een steeds krappere budgettaire context staat De Lijn onder voortdurende druk om verder te besparen.

Men gaat hierbij steeds meer uit van vraag-

Ook over het respecteren van kwaliteitsbepa-

gestuurd collectief vervoer dan van een ver-

lingen, sociale wetgeving en CAO afspraken

betering van het aanbod: waar het kan wordt

bij bepaalde van deze vervoersaanbieders

het geregeld aanbod vervangen door belbus-

hebben wij –om het zacht uit te drukken–

sen of taxi’s, frequentieverlagingen worden

onze twijfels. Waar voorheen de kwaliteit van

doorgevoerd op ongeveer alle streeklijnen,

zowel chauffeur als van de geleverde dienst

het afschaffen van vroege en late ritten gaat

centraal stond, lijkt nu enkel de prijsoverwe-

verder, bestaande lijnen worden opgesplitst

ging te tellen. Het is hierbij fout te stellen dat

waardoor reizigers vaker moeten overstap-

de mindere loon- en arbeidsvoorwaarden (en

pen,... Deze ingrepen tasten de basismobili-

kwaliteitseisen!) die hiervan het gevolg zijn,

perimenten in de plaats van een omvattend

teit aan, en daarbij zonder twijfel ook de po-

de kostendekkingsgraad substantieel zullen

geregeld aanbod kosten nauwelijks minder

pulariteit van bus en tram.

verhogen. Meer nog, de totale maatschappe-

geld, maar leggen wél een hypotheek op het

lijke kost verhoogt omdat op vele plaatsen de

openbaar karakter, de werkgelegenheid in

mobiliteitsarmoede stijgt.

de sector én de kwaliteit de arbeid van die-

Reizigersprotest klinkt luid in alle Vlaamse

… een kwaliteitsvolle basismobiliteit is noodzakelijk voor stijgende mobiliteitsnoden

genen die erin tewerkgesteld zijn. Wij blijven

provincies. Om dit te temperen experimenteert men lokaal onder de brede noemer van

Ons uitgangspunt is eenvoudig: een kwali-

ons dus verzetten tegen ad hoc initiatieven

een ‘fijnmazig vraaggestuurd netmanage-

teitsvolle basismobiliteit is noodzakelijk voor

op aanvraag, die een geregeld wettelijk kader

ment’. Men wil hierbij duidelijk beroep doen

stijgende mobiliteitsnoden, en kost geld. Ex-

missen.

op vervoersaanbieders van diverse pluimage: taxi, woon-werkshuttle, pendel, collectief carvervoer,… in ieder geval geen pachtbedrijven uit het geregeld openbaar vervoer. Deze initiatieven gaan vaak gepaard met een systeem van voorafgaande reservering en beperkte beschikbaarheid. Ook (privé)sponsoring van nachtritten en speciale lijnen is een gevolg van steeds minder publieke middelen en een inkrimping van de rol van De Lijn als algemene mobiliteitsaanbieder. Deze experimenten zijn ongetwijfeld leuk op korte termijn voor diegenen die er gebruik van kunnen maken, maar betekenen op lange termijn een bedreiging voor de algemene beschikbaarheid van openbaar stad- en streekvervoer.


22

vervoer

Nieuwsjes! Jan Coolbrandt De Lijn

Vlaamse openbare autobusdiensten

Lonen en wedden: + 2% Ten gevolge de overschrijding van de spil-

Lonen: +2%

indexsprong worden de lonen en wedden

Als gevolg van de indexsprong worden de

Uitbetaling vakbondspremie

bij De Lijn vanaf de maand januari 2013 ver-

lonen en wedden vanaf de maand januari

Bedrag: 135,00 Euro voor voltijdse werkne-

hoogd met 2%. De nieuwe uurlonen en wed-

2013 met 2% verhoogd bij De Lijn en bij de

mers en 67,50 Euro voor deeltijdse werkne-

den zijn te vinden op www.acvdelijn.be

Vlaamse openbare autobusdienstenpachters.

mers.

De nieuwe lonen en wedden worden gepubli-

Voorwaarden:

ceerd op onze websites: www. acvbuscar.be

• gedurende ten minste 12 maanden vak-

Vermindering van de prestaties met 1/5 blijft mogelijk voor de landingsbanen vanaf 50 jaar Op 19 december werd tussen De Lijn en de

bondsbijdrage betaald hebben tijdens de

Proratisering Arabvergoeding en maandtoelage bij de pachters

referteperiode van 01.04 tot 30.06.2012; • voorkomen op de personeelslijsten van een firma uit de sector;

vakbonden een collectieve arbeidsovereen-

Ondanks de beslissing van twee arbeidsho-

komst afgesloten die het mogelijk maakt dat

ven blijft de werkgeversfederatie FBAA erbij

• werknemers die gedurende meer dan

werknemers – zowel arbeiders als bedienden

dat pas vanaf 1 juli 2012 het volledige bedrag

een jaar met ziekteverlof zijn ontvangen

– die de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt en

van de ARAB-vergoeding en de maandtoe-

geen premie.

een beroepsloopbaan hebben van minstens

lage wordt betaald aan de deeltijds werken-

28 jaar hun voltijdse arbeidsprestaties kun-

den. Er is dus voor haar geen sprake van om

Procedure:

nen verminderen met 1/5 ten belopen van

dit met terugwerkende kracht toe te passen.

Vanaf maart 2012 zullen de legitimatiekaarten

één dag of 2 halve dagen per week. Opgelet,

In samenspraak met BTB hebben wij beslist

door het sociaal fonds verstuurd worden aan

je moet natuurlijk voldoen aan alle voorwaar-

om, bij gebrek aan een valabel voorstel van

de betrokken werknemers. Legitimatiekaar-

den opgenomen in CAO 103.

de werkgevers, een procedure ‘arbeidsrecht-

ten bezorgen aan uw gewestelijk secretariaat

bank’ op te starten voor de betrokken/getrof-

van ACV-Openbare Diensten, sector Vervoer.

Voor meer informatie: wend je tot je ACV-

fen werknemers. Uitbetaling:

secretaris of surf naar www.acv-online, www. tijdskrediet.be of www.rva.tijdskrediet.be!

Meer informatie: www.acvbuscar.be

Brabantnet zet in op vertramming naar Brussel

Vanaf begin maart 2013.

Thomas Vael

De Lijn zet in haar Mobiliteitsvisie 2020 zwaar op in op vertramming, en

goed dat men meer dan één overstap tot de Brusselse Noordwijk zo-

dit in alle Vlaamse provincies. In Brussel steken vandaag nog maar enkele

veel mogelijk tracht te vermijden. Er is blijkbaar een goede afstemming

MIVB trams de gewestgrenzen over. De Lijn Vlaams-Brabant start daarom

met MIVB, en ook TEC en NMBS worden nauw betrokken. Samenwer-

met een ambitieus project om de hele Vlaamse rand, Van Heist-op-den-

king is absoluut nodig als dit project, dat als doel heeft de interregio-

Berg over Willebroek en Boom tot in Ninove, tegen 2020 in verbinding te

nale mobiliteit te verbeteren, wil slagen.

brengen met Brussel. Vier potentiële tramverbindingen blijven over, en details over de plannen zijn te vinden op www.brabantnet.be.

De Lijn Vlaams Brabant stelt ook duidelijk dat de vertrammingsprojecten in de regio niet in de plaats van de huidige buscapaciteit komt.

Kritieken op de hoge investeringskost, twijfel aan het potentieel en aan

Wel plannen ze om bustrajecten op de uiteindelijk vertramde lijnen

het nut van deze projecten zijn er zoals verwacht. Men komt op veel

te leggen, om een betere toevoer te bereiken. Wij zullen deze ontwik-

plaatsen al snel in een emotioneel politiek debat terecht. Dit staat in

kelingen blijven opvolgen, want een uitgebreid busnet blijft absoluut

schril contrast met wat men zou verwachten in een regio waar men

noodzakelijk om inwoners van meer afgelegen streken ook op de toe-

de komende tien jaar een verkeerstoename van 16% verondersteld.

komstige trams naar Brussel te krijgen.

Momenteel gebeuren 37% van de verplaatsingen in Brussel met het openbaar vervoer, maar in de GEN zone valt dit terug tot 20%. De tram is snel en aantrekkelijk door het gebruik van een eigen bedding. Wij juichen dus toe dat De Lijn Vlaams Brabant haar plannen concretiseert en men inziet dat enkel investeringen in goed openbaar vervoer het Brusselse mobiliteitsinfarct kunnen wegwerken. Voor (potentiële) reizigers binnen het bereik van deze projecten is het eveneens


23

pensioenen

Hervorming overheidspensioenen

Eindelijk afgerond Ook 2013 kondigt zich dus aan als een turbulent pensioenjaar

Joris Lermytte Met de publicatie van de wet van 13 december 2012 houdende diverse wijzigingsbepalingen over de pensioenen van de overheidssector werd de hervorming van de overheidspensioenen eindelijk afgerond. Met de verankering van de resultaten van ons vakbondswerk is er een einde gekomen aan ruim een jaar van algemene onzekerheid over de overheidspensioenen. We vatten voor u de hervorming nog eens samen.

Een eerst luik van de pensioenhervorming

den van het rijdend NMBS-personeel, de

mits verrekening op de maximumgrens van

houdt een verstrenging in van de leeftijds- en

politie en (ex-) militairen wordt verbeterd.

180 maanden. Thematische loopbaanonder-

loopbaanvoorwaarden voor vervroegd pen-

brekingen blijven onbeperkt aanneembaar.

sioen, en dat voor wie geboren is vanaf 1 ja-

Een tweede luik van de pensioenhervorming

nuari 1953. De correctiewet voegt een aantal

houdt een hervorming in van zeer voordelige

Het vierde luik van de hervorming van de

belangrijke garanties toe. Voor wat betreft het

overheidspensioenen. Hier worden nog een

overheidspensioenen verlengt, met ingang

vervroegd pensioen wordt gegarandeerd dat:

aantal technische wijzigingen aangebracht.

van 1 januari 2012, de periode voor de be-

De effectieve duur wordt verlengd van de

rekening van de referentiewedde van vijf tot

loopbaanjaren die verrekend worden aan

Een derde luik wijzigt de aanneembaarheid

tien jaar voor wie geboren is vanaf 1 januari

een pensioenbreuk gunstiger dan 1/60e.

van loopbaanonderbreking vanaf 1 januari

1962. Het minimumpensioen wegens licha-

Die jaren worden daartoe vermenigvul-

2012. De nieuwe regels zijn van toepassing

melijke ongeschiktheid wordt gevrijwaard

digd met coëfficiënt tussen 1,2 en 1,05 af-

voor periodes van loopbaanonderbreking die

van die verlenging. De correctiewet voegt

hankelijk van het ingangsjaar, de leeftijd

werden aangevraagd na 28 november 2012.

hier nog een zeer belangrijke uitzondering

en de pensioenbreuk.

Voortaan worden periodes loopbaanonder-

aan toe. De verlenging van de referentieperi-

Wie een aanvraag van disponibiliteit voor

breking, de federale vierdagenweek en de

ode mag niet worden toegepast op alle over-

oppensioenstelling had gedaan, die werd

federale halftijdse vervroegde uitdiensttre-

heidspensioenen lager dan 1286,85 euro per

ingewilligd voor 5 maart 2012, behoudt

ding op dezelfde basis aanneembaar voor de

maand. Op die manier hebben we de laagste

de oude voorwaarden.

pensioenberekening. Er geldt een algemeen

pensioenen kunnen vrijwaren van een ver-

• Wie geboren is voor 1 januari 1956 kan

krediet van 12 maanden dat kan aangevuld

laging. Ten slotte voegt de correctiewet nog

met vervroegd pensioen op 62 jaar mits

worden met 24 maanden in geval er een

een uitzondering toe: referentieperiodes kor-

een loopbaan van 37 jaar.

kind jonger dan zes ten laste is. Het algeme-

ter dan vijf jaar worden verlengd tot vier jaar.

• Wie in de overgangsperiode met pen-

ne krediet van 12 maanden kan vervangen

sioen gaat in de maand januari, dat kan

worden door een algemeen krediet van 60

Het verschijnen van de correctiewet zorgt

doen op basis van de voorwaarden van

maanden 1/5e loopbaanonderbreking. Let

voor de afronding van de hervorming van

het voorgaande jaar. De overgangsperi-

wel: aanneembaarheid van loopbaanonder-

de overheidspensioenen die eind 2011 werd

ode loopt in principe tot en met januari

brekingen in het algemeen krediet tijdens de

ingezet. Er staan evenwel nog steeds een

2016, maar voor wie kan terugvallen op

hele loopbaan blijft beperkt tot maximum 60

aantal nieuwe hervormingen op stapel. Het

een pensioenbreuk gunstiger dan 1/60e

maanden. Naast het algemene krediet van 12

regeerakkoord voorziet nog dat de cumula-

loopt ze tot en met januari 2018 of 2022.

maanden bestaat er een bijkomend einde-

tiegrenzen voor beroepsinkomsten bovenop

Wie op een bepaald ogenblik voldoet aan

loopkrediet van 12 maanden. Dat kan worden

een pensioen zouden worden aangepast, de

de voorwaarden voor vervroegd pensi-

aangesproken vanaf 50 jaar, maar uitsluitend

pensioenbonus zou worden hervormd, even-

oen behoudt dit voordeel ongeacht de

bij gedeeltelijke loopbaanonderbreking. In

als het overlevingspensioen. In het werkne-

latere ingangsdatum van dat pensioen of

geval van 1/5e loopbaanonderbreking wordt

mersstelsel werd de huidige hervorming nog

de personeelscategorie waartoe men dan

het eindeloopbaankrediet opgetrokken tot

niet afgerond: daar moet de gelijkstelling van

behoort.

180 maanden. Het eindeloopbaankrediet

niet-gewerkte periodes nog geregeld wor-

Jaren als vrijwillige brandweerman tellen

kan worden uitgebreid mits validering tot

den. Ook 2013 kondigt zich dus aan als een

ook mee in de loopbaan.

de maximumgrenzen: 84m 1/2e, 96m 1/3e of

turbulent pensioenjaar.

• De garantie op het behoud van de be-

108m 1/4e. Diverse vormen van gedeeltelijke

staande leeftijds- en loopbaanvoorwaar-

onderbreking kunnen worden gecombineerd


Niet met ons, mijnheer Bogaert! Nationale betoging Federaal Openbaar Ambt 7 februari 2013 • 10.30 uur Financiëntoren • Brussel • Kruidtuinlaan 50 • Het blindelings en drastisch inkrimpen van de personeelsbestanden van de openbare diensten • Snoeien in de premies van de personeelsleden, die uitzonderlijke prestaties verrichten • De mogelijkheid schrappen om zich in te schrijven voor gecertificeerde opleidingen • Aankondigen dat eind 2013 een punt wordt gezet achter de betaling van de premies voor competentieontwikkeling • De principes en procedures van de sociale dialoog met de voeten treden is afbreuk doen aan de loopbaan van de personeelsleden van het federale openbare ambt en breekt het vertrouwen tussen de werkgever en zijn personeelsleden. Op termijn brengt het de kwaliteit van de dienstverlening aan het publiek in het gedrang.

Wij verzetten ons hiertegen! Neem deel aan de nationale manifestatie van het personeel van het Federaal Openbaar Ambt. Om een halt toe te roepen aan de politiek van de staatssecretaris van het Federaal Ambt, Hendrik Bogaert.

Alle info vindt u bij uw vakbondsafgevaardigden.

Nieuwe Tijd - januari 2013  
Nieuwe Tijd - januari 2013  

Het ledenblad van ACV-Openbare Diensten

Advertisement