Page 1

nieuwetijd magazine voor openbare diensten

Sociale verkiezingen, mei 2012 Tijd voor het ‘nieuwe werken’?

maandblad van AC V O p enbare D iensten – A pr il 2012 v.u.: L . H a m e lin ck, H e lihave nl aa n 21, 10 0 0 B r u s s e l


2

In dit nummer

04

10 lokale & regionale besturen

focus

03 04 06

Edito Vuistslag Focus Het Europees burgerinitiatief: Water en sanitaire voorzieningen zijn een mensenrecht! Vorming voor vrouwelijke militanten

08

EVC’s

10

Lokale & regionale besturen Naar een betere werksfeer in het OCMW Edegem Comité Veiligheid bij de stad Mechelen

11

Jongeren on tour Werelddag voor veilig en gezond werk

07

19

Vlaamse overheid VMM-personeel mist deel koopkrachtverhoging CAO 2010-2012

COLOFON

13

Maatschappelijke noden doen personeelsbestand lokale sector groeie

bijzondere korpsen

14

De gewaarborgde bevordering na het slagen voor een bevorderingsexamen op de helling?

15

Tijd voor het nieuwe werken?

17

Bijzondere korpsen Vierdagenweek en halftijdse vervroegde uitstap militairen

18

Beslissing Minister Binnenlandse Zaken

Federale overheid Ook de ‘uitstapregeling’ voor het gevangenispersoneel komt onder vuur te liggen…

ACV Politie nu ook op Facebook en Twitter Copernicusprocedure

19

Kafka en de wereld op zijn kop

Redactie Luc Hamelinck | Amélie Janssens | Chris Herreman | Joris Lermytte | Thomas Vael | Ilse Heylen | Marc Saenen | Frédéric De Gelissen Eindredactie Amélie Janssens Vormgeving Gevaert Graphics Druk Corelio Printing | www.corelio.be


3

edito

23

Vuistslag O

p 7 april kreeg Iliaz Tahiraj een fatale vuistslag in het gezicht. Iliaz deed gewoon z’n werk: als MIVB controleur deed hij de nodige vaststellingen naar aanleiding van een verkeersongeval met een bus. De 56 jarige Iliaz was een militant van ACV-Openbare Diensten. Wat hem overkomen is, is zonder meer onaanvaardbaar. Ondanks alle commotie van de afgelopen tijd naar aanleiding van het gebeuren, gaan onze gedachten in de eerste plaats naar de familie van Iliaz. Zij zal meer dan wie ook, dag aan dag, geconfronteerd worden met de gevolgen van het voorval, met het gemis van Iliaz in hun midden.

De problemen ten gronde worden niet aangepakt.

pensioenen

20

Vervoer Red je bus In actie

21

Een slecht besparingsplan met goede sociale waarborgen voor het betrokken personeel!

22

Een sociaal begeleidingsplan voor onze chauffeurs!

23

Pensioenen De Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

De afgelopen jaren is het al vaak aan bod gekomen: overheidspersoneel wordt meer en meer geconfronteerd met geweld. Dat is zeker zo in het openbaar vervoer. Maar ook tegenover de politie, het gevangenispersoneel, het personeel in ziekenhuizen, bij ocmw’s, justitie, sociale inspecties, de RVA,… ga zo maar door. Telkens er zich zo’n feiten voordoen, schreeuwt men om meer veiligheid. En in de regel worden er wel schikkingen genomen, ook al duurt het soms een tijd. Die schikkingen zijn ook nodig. Maar eigenlijk is dit telkens vooral symptoombestrijding. De problemen ten gronde worden niet aangepakt. Men kent die nochtans zeer goed: er is een verruwing in de samenleving, het individualisme en egoïsme is de afgelopen jaren gecultiveerd, sociale ongelijkheid en onzekerheid is toegenomen, vaak stellen mensen zich echt onredelijk op, een ‘neen’ of terechtwijzing wordt nog door niemand aanvaard, in 10 jaar tijd is het aantal ‘ruzies’ waarover vredegerechten zich moeten buigen verdubbeld,... Tegelijk is er het probleem van straffeloosheid door de gebrekkige aanpak rond justitie en strafuitvoering. Beleidsmakers zouden zich best echt bezinnen over die evoluties en hoe ze kunnen worden omgedraaid. Dit zal niet gemakkelijk zijn. Men leeft liever in de waan van de dag. De zinloze aanval op Illiaz druk ons nochtans met de neus op de feiten. Alles gewoon op z’n beloop laten kan echt niet. We moeten zorgzaam omgaan met onze samenleving. Al te vaak wordt dit uit het oog verloren.

Luc Hamelinck, Voorzitter


4

focus

Het Europees burgerinitiatief:

Water en sanitaire voorzieningen zijn een mensenrecht! Peter De Paepe

Geschiedenis

genomen met 122 stemmen voor, nul tegen

Wij geloven dat de EU zich meer moet inspan-

De Europese Federatie van ambtenarenvak-

en 41 onthoudingen. Onder de landen die

nen opdat water en sanitaire voorzieningen

bonden (EPSU) besloot tijdens haar congres

zich onthielden van stemming waren 17 lid-

door iedereen genoten kunnen worden. De

in 2009 het initiatief te nemen om één mil-

staten van de Europese Unie (EU).

EU moet doelstellingen formuleren en het

water als mensenrecht. Dit hield onder meer

Alle burgers hebben behoefte aan drinkwa-

gang tot water en sanitaire voorzieningen tot

in: het mobiliseren van arbeiders en burgers

ter en een veilig stelsel van sanitaire voorzie-

onderdeel van haar ontwikkelingsbeleid ma-

om dit recht te steunen, tegen de negatieve

ningen. De VN hebben dit universele recht

ken. Hiermee zal de EU actief bevorderen dat

effecten van liberalisatie en tegen het econo-

op water en sanitaire voorzieningen erkend,

er wereldwijd kan worden genoten van het

misch beleid dat de onderlinge concurrentie

maar toch kunnen veel mensen nog niet ge-

recht op water en sanitaire voorzieningen.

moet bevorderen, een beleid dat de boven-

nieten van dit recht. Dit recht moet worden

toon voert binnen de Europese Commissie en

geïmplementeerd in de EU.

joen handtekeningen te verzamelen voor

Europese regeringen. Deze campagne werd

bereiken van wereldwijde/universele toe-

uitgesteld vanwege een vertraging door de

Wat we willen

Europese Commissie bij het vaststellen van

1. Gegarandeerde watervoorzieningen en

de regels voor een dergelijk Europees burge-

sanitaire voorzieningen voor iedereen in

rinitiatief. De Commissie stelde de regels uit-

de EU

Onze voorstellen aan de Europese Commissie om het mensenrecht op water en sanitaire voorzieningen toe te passen: 1. Het mensenrecht op water en sanitaire voorzieningen gebruiken in alle commu-

eindelijk vast in maart 2011.

nicatie die betrekking heeft op water en/ 2. Mensenrechten boven marktbelangen:

De Verenigde Naties (VN) hebben het uni-

of sanitaire voorzieningen.

geen liberalisering van waterdiensten.

versele mensenrecht op water en sanitaire

2. Water (veilig, schoon en betaalbaar) en

voorzieningen erkend. Op 28 juli 2010, mid-

Wij willen dat de EU haar manier van den-

sanitaire voorzieningen garanderen aan

dels resolutie 64/292, erkende de Algemene

ken verandert: van haar huidige focus op

alle inwoners van de lidstaten van de EU.

Vergadering van de VN expliciet het mensen-

concurrentie en een volledig op de markt

recht op water en sanitaire voorzieningen

gebaseerde benadering naar een focus op

3. Ervoor zorgen dat diensten op het gebied

en bevestigde zij dat schoon drinkwater en

openbare dienstverlening en een aanpak die

van water geen commerciële diensten

sanitaire voorzieningen sleutelfactoren zijn

is gebaseerd op rechten. Water is een natuur-

worden door water uit te sluiten van in-

bij de verwezenlijking van alle mensenrech-

lijke hulpbron die beperkt beschikbaar is en

terne marktreguleringen. Dit kan bereikt

ten. De resolutie roept landen en internatio-

een publiek goed dat fundamenteel is voor

worden door een verplichting van de Eu-

nale organisaties op om financiële middelen

leven en gezondheid. Het is een ‘natuurlijk’

beschikbaar te stellen, om ondersteuning te

monopolie waar geen interne marktregels op

bieden bij de capaciteitsontwikkeling en de

van toepassing mogen zijn.

overdracht van technologie met het doel om

ropese Commissie om:

te liberaliseren.

te voorzien in veilig, schoon, toegankelijk en

3. Wereldwijde en universele toegang tot

betaalbaar drinkwater en sanitaire voorzie-

water en sanitaire voorzieningen voor ie-

ningen voor iedereen. De resolutie werd aan-

dereen.

• Water en sanitaire voorzieningen niet • Water en sanitaire voorzieningen niet op te nemen in handelsovereenkomsten.

• Het principe van de kaderrichtlijn


5

focus

Alle burgers hebben behoefte aan drinkwater en een veilig stelsel van sanitaire voorzieningen.

water “water is geen koopwaar” vast te leggen in al het waterbeleid en in kwesties die aan water gerelateerd zijn.

• Vast te leggen dat het beschermen van onze wateromgeving belangrijker is dan commercieel beleid.

• Te voorkomen dat gebruikers die hun rekening niet kunnen betalen worden

merk en gebaseerd op solidariteit tussen

Planning

afgesloten, door sociale beschermings-

waterbeheerders en medewerkers in ver-

Het Burgercomité, de officiële vertegenwoor-

mechanismen met een focus op non-

schillende landen.

diger van dit Europese burgerinitiatief (EBI),

discriminatiebeginselen.

is opgericht. Het minimumvereiste is zeven

• Zeker te stellen dat particuliere water-

6. Vastleggen in wetgeving dat het beheer

mensen uit zeven verschillende Europese lan-

bedrijven die waterdiensten uitvoeren

over water en waterbronnen in publieke

den. Wij hebben 30 vertegenwoordigers uit

volledige transparantie en openheid

handen moet blijven.

25 landen waar wij campagne zullen voeren.

bieden met betrekking tot hun con-

In deze 25 landen hebben wij nationale cam-

tracten (geen ruimte voor commerci-

7. EU-landen en andere landen steunen die

ële vertrouwelijkheid in deze publieke

niet over voldoende financiële middelen

We zullen zowel online als op straat campag-

dienst).

beschikken om te investeren in de uit-

ne voeren. Handtekeningen kunnen worden

breiding van waterdiensten en sanitaire

gezet op de website van de campagne www.

voorzieningen aan de armen.

right2water.eu en op papier. Het verzame-

• Te bevorderen dat burgers participeren in de beleidsvorming en de managementstructuur van waterdiensten.

pagnegroepen opgericht.

len van de handtekeningen begint zodra de 8. Een wettelijk kader creëren dat het voor

Europese Commissie ons Europees burgeri-

4. Wereldwijd de toegang tot water en sa-

waterbeheerders mogelijk maakt om 1%

nitiatief heeft geaccepteerd. We hebben ons

nitaire voorzieningen verbeteren door

van hun jaaromzet te reserveren voor

voorstel ingediend op 1 april 2012. Het is nu

te bereiken dat de universele toegang

partnerschappen met waterbeheerders

wachten tot de Europese Commissie het initi-

tot water en sanitaire voorzieningen on-

in ontwikkelingslanden, en dat dit ook

atief erkend, en dan kunnen we handtekenin-

derdeel wordt van Europees ontwikke-

bevordert (zoals in Nederland en Frank-

gen verzamelen.

lingsbeleid en door een groter deel toe te

rijk).

kennen aan toegewezen officiële ontwik-

WIJ REKENEN OP UW STEUN

kelingshulp (ODA) voor het verbeteren

9. Een Europees benchmarksysteem intro-

van waterdiensten en sanitaire voorzie-

duceren om de kwaliteit van de publieke

ningen.

waterdiensten te verhogen.

5. Bevorderen van partnerschappen tussen

10. Een bestuurlijke gedragscode opstellen

publieke organisaties (partnerschappen

voor waterbedrijven in de 27 lidstaten

van waterbeheerders), zonder winstoog-

van de EU.

Bezoek de website www.right2water.eu en geef uw steun aan dit initiatief!


6

focus

Waarderen en gewaardeerd worden geeft meer plezier en bezieling in het werk:

Vorming voor vrouwelijke militanten U bent jong, op middelbare leeftijd of de hori-

Wat maakt dat we ons geapprecieerd voelen

Op al deze vragen krijg je een antwoord in de

zon van je werkleven is in zicht?

door onze collega’s of onze chef? Waardoor

volgende cursus van de vrouwenwerking. Het

voelen we ons afgewezen? Is waardering

wordt een interactief programma dat opge-

Wat je leeftijd of je positie op het werk ook is,

aanwezig in de cultuur van onze organisatie?

bouwd wordt rond volgende thema’s: zelfwaar-

iedereen wil graag gewaardeerd worden voor

Hebben en geven we waardering voor de ver-

dering, waardering van verschillen (gender) en

wat ze doen en wie ze zijn. Gewaardeerd wor-

schillen tussen elkaar? Hoe kunnen we ervoor

de motivatie en de drijfveren in het werk.

den zorgt voor innerlijk geluk en innerlijke rust.

zorgen dat we de appreciatie krijgen die we

Dit is iets waar iedereen naar streeft.

verdienen?

De cursisten leren van elkaars ervaringen en de trainers geven praktische tips mee.

Wil je deelnemen? Schrijf je dan vóór 15 mei 2012 bij cindy.decleene@acv-csc.be De cursussen starten om 9 u stipt en stoppen rond 16u. Ze gaan door op volgende data: 24 mei in Torhout 25 mei en 12 juni in Gent 29 mei en 11 juni in Antwerpen 31 mei in Leuven 1 juni in Hasselt.

Jongeren on tour Op het laatste ACV congres is beslist om meer

30april 2012

aandacht te besteden aan jongerenwer-

Dertig april houdt de bus ’s ochtends halt bij

king. Alle deelorganisaties van ACV moesten

busbedrijf De Polder in Antwerpen, en in de

daarom een actieplan opstellen. Ook ACV-

namiddag bij busbedrijf Geenens in Vloes-

Openbare Diensten heeft zo’n plan waarmee

berg. De werknemers van deze privébedrijven

we zoveel mogelijk jongeren willen bereiken

voeren vele openbare ritten uit voor De Lijn,

en warm maken voor syndicaal werk. We zijn

en hier zijn eveneens de sociale verkiezingen

ervan overtuigd dat dit enkel kan door jon-

in aantocht. Het is van groot belang ook in

geren ook zelf te betrekken bij de werking,

deze bedrijven jongeren enthousiast te ma-

en ook oudere werknemers niet uit te sluiten,

ken voor onze uitgangspunten.

zodat verhalen en ervaring kan worden uit-

01 juni 2012: Politie kinepolis leuven

gewisseld en doorgegeven. In het kader van

07 juni 2012: Dienst vreemdelingenzaken

deze jongerenwerking werd bijvoorbeeld al

20 juni 2012: Provinciehuis Antwerpen

een discussievoormiddag georganiseerd. Nu willen we actief naar de werkvloer trekken om onze werking voor te stellen. We doen dit met een aantrekkelijke interactieve stand die spel, informatie en ontspanning combineert. En natuurlijk is er ook tijd voor een drankje en een babbel. Wil je weten wanneer we bij jou langskomen? Hieronder geven we al enkele data vrij, voor de volledige kalender check je best regelmatig www.acv-openbarediensten.be!

29 april 2012: Werelddag voor veilig en gezond werk 35.232 ACV-kandidaten voor het comité preventie •

Spannen zich in voor grote en kleine problemen van veiligheid

Kijken toe op de toepassing van veiligheidswetgeving

Pikken klachten op van collega’s en proberen er wat aan te doen

Willen werkbaar werk voor alle collega’s

Want gezondheid, daar neem je toch geen risico’s mee?


7

vlaamse overheid

VMM-personeel mist deel koopkrachtverhoging CAO 2010-2012 Nathalie Hiel Het sectoraal akkoord 2008-2009 voorzag destijds in een koopkrachtverhoging van 296,1 euro per jaar voor alle personeelsleden. Deze koopkrachtverhoging werd gerealiseerd via een verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques tot 3,91 euro.

Aangezien enkele entiteiten al andere (betere) afspraken hadden rond maaltijdcheques werd via het statuut voor deze entiteiten in een oplossing voorzien via een compenserende toelage. VMM was één van deze entiteiten die op dat ogenblik al maaltijdcheques van 5,45 euro gaf en de koopkrachtverhoging via de toelage moest realiseren. VMM weigerde op dat ogenblik in te stappen in deze compenserende toelage en maakte andere afspraken met de fiscus. De vakorganisaties hebben op dat moment gereageerd en gevraagd dat zij ook in de regeling van de toelage zouden stappen, maar uiteindelijk zonder resultaat. VMM heeft een uitzondering gevraagd louter en alleen om te besparen op de brutering (die zij zelf dienden te betalen zonder middelen van het sectoraal akkoord) én heeft deze van de Vlaamse regering ook gekregen. Goed wetende dat dit een tijdelijke oplossing zou zijn omdat de afspraken met de fiscus slechts voor 5 jaar werden vastgelegd. Eind december 2009 werd door VMM de maaltijdcheques opgetrokken tot 7 euro. ACV vond dit positief omdat dit op dat moment de enige garantie gaf op behoud van de koopkrachtverhoging voor het personeel van VMM. De ruling (afspraak met de fiscus) was namelijk tijdelijk en indien deze zou wegvallen, was nergens nog een juridische basis voorzien voor het behoud van deze koopkrachtverhoging van 296,1 euro. Het kan echter nooit de bedoeling geweest zijn om het behoud van deze koopkrachtverhoging naar de toekomst toe te hypothekeren!

In het sectoraal akkoord 2010-2012 werd op-

ring werd toen wel toegestaan.

nieuw een koopkrachtverhoging voorzien voor het personeel van de Vlaamse overheid door

ACV is al tussengekomen bij VMM om dit

een verhoging van de maaltijdcheques tot 7

recht te zetten, maar zij vinden niet dat hier

euro. Er werd ook bepaald dat de compense-

een rechtzetting dient te gebeuren. Onder-

rende toelage uitdovend zou blijven bestaan

tussen hebben we ook al enige maanden

voor de huidige personeelsleden van de be-

geleden een overleg gehad met het kabinet

trokken entiteiten, maar dat geen nieuwe afwij-

Schauvliege hierover, maar ook hier hebben

kende voordelen mochten gecreëerd worden.

we nooit meer iets van vernomen. Zelfs na meerdere herinneringen, geen reactie!

En hier loopt het fout… Doordat VMM, mét akkoord van de Vlaamse Regering, destijds

ACV kan hiermee niet akkoord gaan. Niet al-

niet in de regeling van de compenserende

leen werd destijds een besparing gerealiseerd

toelage gestapt is, heeft het VMM-personeel

op de kap van het personeel (door het uitspa-

geen recht op deze nieuwe koopkrachtverho-

ren van de brutering van de toelage), maar

ging, want zij hebben geen compenserende

missen de personeelsleden nu een deel van

toelage en hebben al maaltijdcheques van 7

de koopkrachtverhoging van het sectoraal

euro! Indien VMM in 2009 de compenserende

akkoord 2010-2012. Onaanvaardbaar! VMM

toelage had betaald en maaltijdcheques van

onttrekt zich hiermee aan de afspraken die in

5,45 euro behouden had, dan was er nu geen

het sectoraal akkoord gemaakt zijn. Wij blij-

enkel probleem geweest, maar de uitzonde-

ven alleszins aandringen voor een oplossing!


8

vlaamse overheid

EVC’s

Eerder Verworven Competenties, Elders Verworven Competenties; Erkennen van Verworven Competenties, competenties verworven buiten het diploma… Christoph Vandenbulcke

Reddingsboei of doos van Pandora?

voor een nieuwe Vlaamse feest-en verlofdag?).

nog maar een keer een voorbeeld gesteld

Al enkele jaren wil de Vlaamse overheid af van

Het ontwerpbesluit moet wel nog voor advies

door een lijst van ‘knelpuntberoepen’ goed te

de stringente regels van het APKB (Koninklijk

naar de Raad van State en voor onderhande-

keuren. Daardoor werd het voor de Vlaamse

Besluit van 22 december 2000 tot bepaling

ling geagendeerd worden op het Sectorcomi-

overheid mogelijk om voor 27 specifieke

van het administratief-en geldelijk statuut).

té XVIII. Maar dit zijn slechts verwaarloosbare

functies en 3 diplomaniveaus af te wijken van

Naast het feit dat de Vlaamse overheid aller-

details in de ogen van de bestuurders van het

de opgelegde diplomavoorwaarden. Daaren-

gisch is voor alle regels die federaal bepaald

Vlaamse land.

boven kon er tot 15 jaar relevante beroepser-

worden, zijn vooral de dwingende bepalingen

varing ingebracht worden i.p.v. het normale

die het APKB oplegt aan alle overheden (dus

ACV is voor EVC!

ook de Vlaamse) een doorn in het oog.

ACV-Openbare Diensten ondersteunt het

De minister van Bestuurszaken, hierbij uitzon-

principe van werken met eerder verworven

Ad hoc overleg

derlijk bijgetreden door zowat het hele Vlaam-

en gecertificeerde competenties (EVC). Voor-

Op 10 januari 2011 werd door de minister van

se overheidsmanagementkorps, klaagt sinds

gaande zin is letterlijk ‘geknipt’ uit de Con-

Bestuurszaken met de vakorganisaties een ad

jaar en dag de ondraaglijke beperkingen van

gresresoluties van ACV-Openbare Diensten

hoc overleg georganiseerd, in een poging om

APKB, het Vlaams Personeelstatuut en andere

van 9 december 2010. Er mag dan ook geen

de toen vastgelopen gesprekken rond EVC’s

rechtsregels aan die een écht Vlaams (lees li-

twijfel over bestaan dat wij EVC’s alle kansen

weer vlot te trekken. Dit overleg verliep – reke-

beraal) HR-beleid in de weg staan.

willen geven. Wel is door hetzelfde Congres

ning houdend met de uiteenlopende stand-

Helaas zijn zij zo verblind en verdoofd door

beslist dat om billijkheids-en objectiviteitre-

punten – verrassend constructief. Wij vonden

de eigen klaagzang, dat zij de bestaande mo-

denen een EVC-regeling aan enkele objecti-

de minister bereid te luisteren naar onze argu-

gelijkheden niet meer (willen) zien, niet naar

verende criteria dient te voldoen. Dit laatste

menten en dachten ook gehoor te krijgen. De

waarde schatten en dus onbenut laten. Liever

heeft de Vlaamse overheid blijkbaar niet zo

minister vond dat wij een punt hadden en dat

onmogelijkheden als schuldig aanwijzen en

begrepen…

er een herwerkte procedure voor EVC’s moest

niets ondernemen, dan handelen met al dan

Vooruitlopend op een fatsoenlijke EVC-re-

uitgeschreven worden die aan een aantal ob-

niet beperkte mogelijkheden. Onbegrijpelijk

geling, heeft ACV al begin 2009 bijzondere

jectiviteitvoorwaarden (8) voldeed. Wij waren

en onverantwoordelijk!

inspanningen en input geleverd om gestalte

enigszins gerustgesteld, wij hadden eigenlijk

te geven aan de ervaringsbewijzen van de

maar 5 voorwaarden geponeerd, en wachtten

EVC’s bij de Vlaamse overheid

SERV. Niet alleen werden 6 bestaande erva-

geduldig de tekstvoorstellen af.

Op 2 april keurde de Vlaamse regering in een

ringsbewijzen overgenomen, maar zijn er

vlaag van zinsverbijstering het aanwerven op

nog 13 nieuwe ervaringsbewijzen ontwikkeld

Bijsturingen of kluitje in het riet?

basis van verworven competenties principieel

voor toepassing in de Vlaamse gemeenschap.

Na een tijd van complete windstilte kregen

goed. Hierbij stapt zij af van het louter diploma-

Jammer dat de overheid hier nog niets mee

wij op 27 februari 2012 op een hiervoor infor-

gericht werven, wat mogelijk gemaakt is door

aangevangen heeft…

meel bijeengroepen vergadering de aange-

de wijziging van het APKB op 13 juni 2010 (tip

Later op hetzelfde jaar (juni 2009) heeft ACV

paste teksten voorgeschoteld.

maximum van 9.


9

vlaamse overheid

Ook in deze bijzonder ontgoochelende omstandigheden willen wij de onderhandelingen alsnog alle kansen geven.

afwijkingen op de diplomavoorwaarden te

het 3-letterwoord uitgevonden werd en het

voorzien.

in de private sector opgang kon maken (eat your heart out, VOKA!).

Het kind met het badwater…

In de openbare sector kan men dankzij over-

Maar vraag ons niet om alle regels in alle

gangsexamens (niveauoverschrijdende exa-

omstandigheden overboord te gooien. Wij

mens) opklimmen in de hiërarchie. Weliswaar

kunnen niet bevatten (en dus ook niet aan

met de nodige inspanning en soms dankzij

onze achterban uitleggen) dat de Vlaamse

ondersteuning van de overheid, maar zeker

overheid een ingewikkelde procedure laat

niet gecontesteerd en algemeen aanvaard.

We moeten toegeven dat enkele van onze be-

ontwikkelen voor een probleem dat veelal

Een soort EVC avant la lettre, quoi?

zwaren ondervangen werden. Zo werd de rol

ondervangen kan worden bij toepassing

Dit komt bij het eventueel ongebreideld in-

van ‘selector’ en ‘erkenner’ van de EVC’s ont-

van het Vlaams Personeel Statuut met al z’n

voeren van een EVC-procedure nog meer in

dubbeld en werd een geldigheidsduur van

afwijkingen of via bijsturing van regelgeving

de verdrukking dan nu al het geval is. Hoe

het getuigschrift EVC van 7 jaar ingevoerd

binnen eigen bevoegdheid (erkenning van

lang is het trouwens al geleden dat de Vlaam-

i.p.v. éénmalig gebruik.

diploma’s, afwijken diplomavoorwaarde voor

se overheid nog eens overgangsexamens or-

Anderzijds is er van het uitzonderlijk karakter

behalen streefcijfers kansengroepen). Dat is

ganiseerde?

van de EVC-procedure en van de afgesproken

dan deregulering zeker?

verplichte agendering op het Sectorcomité

Wij hebben de minister en zijn gevolg uitge-

…doen we beter!

XVIII niets meer overgebleven!

daagd om ons één situatie voor te schotelen

En wat met ons wereldwijd geroemd en beju-

Blijkbaar is de minister er van uit gegaan dat

die enkel via de nieuw voorgestelde regeling

beld onderwijssysteem? Waarom nog inves-

door de lange tussentijd het geheugen van

EVC’s kan opgelost worden. Er kwamen wel en-

teren, hard studeren, later op de arbeidsmarkt

de vakorganisaties wat vervaagd zou zijn,

kele schuchtere pogingen, maar een écht pro-

komen als het spreekwoordelijke ‘achterdeur-

maar dat was dan buiten ACV gerekend! Het

bleem dat exclusief via EVC’s moest opgelost

tje’ via het wegvallen van diplomavoorwaar-

is evident dat het moedwillig en flagrant ne-

worden, ontvingen wij tot op vandaag niet….

den bij EVC’s en met de juiste connecties een

geren van de eigen voorgestelde criteria door ons als een belediging wordt ervaren.

Naar een protocol van niet-akkoord?

riante inrijpoort wordt?

Wat we zelf (al) doen…

Het is gewoonweg ongehoord dat door het

Al te vaak wordt vergeten dat de openbare

laten wegvallen van de diplomavoorwaar-

sector al een goed werkend en niet gecontes-

den het onderwijssysteem in Vlaanderen,

teerd systeem van EVC’s heeft, lang voordat

verantwoordelijk voor 40% van de Vlaamse

ACV-Openbare Diensten blijft een construc-

begroting, de facto op losse schroeven komt

tieve vakorganisatie die kiest voor het overleg

te staan en ontwaard wordt. En dit zonder het

zolang het kan; ageert als het moet. Ook in

minste maatschappelijk debat! Democratie

deze bijzonder ontgoochelende omstandig-

op z’n smalst! Vlaanderen verdient beter!

heden willen wij de onderhandelingen alsnog alle kansen geven. Wij stellen dan ook voor

Conclusie

om bij de Vlaamse overheid maximaal ge-

Uit voorgaande kunnen wij niet anders dan

bruik te maken van SERV-ervaringsbewijzen,

vermoeden dat er misschien dan toch an-

wij laten de mogelijkheid om bij schaarste op

dere (politieke) motieven zijn dan ‘de meest

de arbeidsmarkt en voor knelpuntberoepen

geschikte kandidaat’ te werven? Of is het

af te wijken van de diplomavoorwaarden en

gewoonweg de zoveelste bestuurlijke stom-

zijn bereid om ook in functie van het berei-

miteit? Volharden in de boosheid? Wie zal het

ken van de streefcijfers voor kansengroepen

zeggen? Arm Vlaanderen!


10

lokale & regionale besturen

Personeel heeft schrik om vragen te stellen.

Comité Veiligheid bij de stad Mechelen Jan Dendooven

Naar een betere werksfeer in het OCMW Edegem Jan Dendooven In het OCMW van Edegem en WZC-Immaculata bestaat tot vandaag slechts een beperkte vakbondswerking. Het gevolg: het personeel wordt gebrekkig geïnformeerd, verlof kan niet worden opgenomen en de werksfeer is aan verbetering toe. ACV-Openbare Diensten zet in op een intensievere vakbondwerking en een oplossing voor de problemen.

ACV-Openbare Diensten ijvert al jaren voor de oprichting van een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) in Mechelen. De punten die betrekking hebben op preventie en bescherming worden nu behandeld tijdens het reguliere overleg. Hierdoor komen ze in de verdrukking van de andere agendapunten en blijft het overleg zonder resultaten. Een nieuw veiligheidsoverleg moet hier een oplossing bieden.

Problemen beter voorkomen Elk jaar constateren de militanten dat het

In het OCMW van Edegem heeft het ACV-

lid. Het bestuur ging hiermee akkoord. Aan-

jaaractieplan en het jaarverslag veel te laat

Openbare Diensten geen militanten. Tijdens

sluitend kaartten we het praatcafé aan waar

worden voorgelegd aan het algemene over-

de dag van het personeel gingen we met de

vaak personeelsaangelegenheden worden

legcomité. Alle aangebrachte punten in ver-

regiopropagandisten van ACV-Antwerpen

toegelicht aan het personeel. Wie niet aanwe-

band met veiligheid, en het zijn er elke ver-

Zuid op pad met een attentie voor het per-

zig kan zijn krijgt hierbij geen info. De directie

gadering een aantal, worden wel besproken

soneel. Een bijkomende bedoeling was de

stelde dat de inlichtingen van het praatcafé

maar vallen tussen de mazen van het net van

zoektocht naar militanten. We stootten op de

ook altijd in de personeelskrant staan, maar

het “gewone” overleg. We hebben zelfs pun-

algemene vraag om info over de rechtsposi-

erkende dat er moet gewerkt worden aan een

ten die al jaren elke vergadering terug op de

tieregeling. Men vroeg uitdrukkelijk naar een

betere communicatie.

agenda komen, zoals het gebrek aan werkkle-

infovergadering!

dij, gebrek aan bescherming, het verouderde

Verlofproblemen

wagenpark, de netheid van de werkplaatsen.

Infovergadering

We brachten de problemen in verband met

Onze militanten worden voortdurend aange-

Eind november vorig jaar werd door de plaat-

het verlofaanbod. Men erkende de proble-

sproken door de leden over problemen op de

selijk ACV-kern van Edegem de infoavond

men, maar verwees naar het niet vinden van

werkvloer en ze geraken maar moeilijk opge-

gehouden rond de rechtspositieregeling en

geschikt personeel. We vragen echter dat de

lost. In het verleden hebben we actie gevoerd

het arbeidsreglement. Al snel werd duidelijk

werksfeer onder de loep wordt genomen in

aan het Huis van de Mechelaar om de werk-

dat het personeel nooit een exemplaar van de

het OCMW en specifiek in het WZC Immacula-

omstandigheden te verbeteren. Pas na de ac-

rechtspositieregeling en arbeidsreglement

ta. Mensen werken er graag met hun patiën-

tie heeft het bestuur de problemen opgelost.

had ontvangen. Tijdens en na de presentatie

ten, maar zijn niet tevreden over de werksfeer.

Wij vonden dat dit had kunnen vermeden

werden heel wat vragen gesteld. Er waren

Personeel heeft schrik om vragen te stellen

worden door een goed werkend CPBW.

heel wat vragen over de arbeidsomstandig-

aan zijn hoofden, de directie, de personeels-

heden, over de permanentie- en verstorings-

dienst. We hebben als ACV-Openbare Dien-

Veilgheidsoverleg

toelage, het overzicht van het verlof, gewerk-

sten gevraagd om hierover een risicoanalyse

Uiteindelijk werd een oplossing gevonden

te uren enz. Heel wat personeel hebben ook

te laten uitvoeren, zo snel mogelijk!

voor deze situatie. Voortaan zal alles aan-

problemen met het opnemen van hun verlof:

gaande preventie en bescherming op het

verlof kan niet opgenomen worden en wordt

Besparingen

werk tijdens een afzonderlijk ‘veiligheidsover-

dan maar uitbetaald. We hebben beloofd aan

Ten slotte bespraken we de besparingen bij

leg’ worden besproken. We zijn tevreden dat

het personeel om de belangrijkste vragen te

het OCMW: de dotatie van de gemeente aan

er eindelijk een veiligheidsoverleg wordt ge-

verzamelen en mee te nemen naar het plaat-

het OCMW werd immers bevroren, terwijl het

organiseerd, waar de punten van het comité

selijke overleg met het bestuur.

aantal taken toeneemt. Het bestuur stelt dat

veiligheid worden besproken. Later wordt

Tijdens het overleg startten we met de alge-

er geen sprake is van besparingen in 2012.

het verslag ook besproken op het “gewone”

mene vraag naar meer en betere communica-

We volgen alles nu verder op. We blijven ook

overleg. We hebben in Mechelen nog een lan-

tie in alle diensten van het OCMW. We eisten

zoeken naar militanten. Binnenkort volgt in

ge weg te gaan voor de oprichting van een

een exemplaar van de rechtspositieregeling

ieder geval een nieuwe infovergadering!

echt comité CPBW, maar we zijn op de goede

en arbeidsreglement voor ieder personeels-

weg…


11

lokale & regionale besturen

Maatschappelijke noden doen personeelsbestand lokale sector groeien

Joris Lermytte Tussen 1995 en 2010 is het personeelsbestand van de lokale besturen met 32,7% toegenomen. De stijgende tewerkstelling in de lokale sector is geen lineair gegeven. Ze concentreert zich in een aantal segmenten. Enerzijds volgt die concentratie het patroon van de actuele maatschappelijke noden. Anderzijds dragen arbeidsherverdeling en personeelsverschuivingen ook bij aan de evolutie. Werkgelegenheid in de lokale besturen in BelgiĂŤ per sector.

Sectoren

rekening. De tewerkstelling in de lokale sec-

In 2010 werkten 356.919 Belgen voor een lo-

tor groeit niet overal even sterkt. De groei van

kale overheid. 88.045 meer dan in 1995. De

de tewerkstelling in de lokale besturen is het

lokale sector neemt daarmee 35,5% van de

sterkst in de OCMW’s, gemeenten en de poli-

overheidstewerkstelling in BelgiĂŤ voor haar

tie. Het planbureau ziet op functioneel niveau


12

lokale & regionale besturen

Werkgelegenheid in de lokale besturen in België (eenheden en voltijdse equivalenten).

De toename van het personeelsbestand is geen tewerkstellingscreatie zonder meer.

een stijging van de personeelsinzet voor (1)

spannen de OCMW’s de kroon, in Vlaanderen

herverdeling van de beschikbare arbeid en

vrije tijd, sport en cultuur; (2) sociale bescher-

zijn dat zowel de OCMW’s als de gemeenten

niet over een absolute toename van het vo-

ming en (3) gezondheid.

en in Wallonië zijn dat de gemeenten en de

lume tewerkstelling.

intercommunales.

Maatschappelijke en individuele noden

Algemene tendens

impact. De overname van Rijkswachtper-

De activiteiten in deze sectoren bieden dui-

De stijging van de tewerkstelling in de lokale

soneel was het afgelopen decennium goed

delijk een antwoord op een aantal actuele

sector volgt die van de private non-profit, zij

voor 8% van de stijging van het personeels-

maatschappelijke noden. De dienstverlening

het slechts aan een tempo dat de helft lager

bestand van de lokale besturen.

in deze sectoren is daarenboven sterk geori-

ligt. De lokale overheden verliezen hier dan

ënteerd op individuele noden van burgers:

ook terrein op de private actoren die sociale

Conclusie

bijvoorbeeld schuldbemiddeling, preventie-

prestaties verrichten. Overheden doen dus

De lokale sector loopt in de kijker met een

campagnes bij de jeugd of het runnen van

steeds meer een beroep op private spelers

stijging van het personeelsbestand tijdens de

een cultuurcentrum. Dat maakt de dienstver-

om de toenemende maatschappelijke noden

afgelopen 15 jaar. Zoiets zet soms aan tot een

lening bijzonder arbeidsintensief. De keuze

te lenigen.

nostalgisch pleidooi voor de afbouw van het

Ten slotte had ook de politiehervorming een

voor de uitbouw van deze dienstverlening vertaalt zich dan ook noodzakelijk in een stevige uitbereiding van het personeelsbestand.

personeelsbestand. Daarmee wordt evenwel

Arbeidsherverdeling en personeelsverschuivingen

voorbijgegaan aan de bron voor de toename van het personeelsbestand: de maatschap-

Deeltijdse tewerkstelling speelt in het bijzon-

pelijke noden en de arbeidsintensiteit van de

Gewesten

der tijdens het afgelopen decennium een erg

gevraagde dienstverlening. De toename van

Er zijn aanzienlijke verschillen tussen de ge-

belangrijke rol in de toename van de tewerk-

het personeelsbestand is geen tewerkstel-

westen. De stijging in Brussel is bijna het dub-

stelling in de lokale besturen. Wanneer meer

lingscreatie zonder meer. Besparen op per-

bele van die in Vlaanderen. Wallonië situeert

mensen deeltijds gaan werken zijn er immers

soneel in de lokale sector zal er dan ook voor

zich tussen de twee. Naast de verschillen in de

meer mensen nodig om hetzelfde volume

zorgen dat men niet langer een antwoord zal

omvang van de stijging verschillen de gewes-

aan arbeid te leveren. Deeltijdse tewerkstel-

kunnen bieden op een aantal actuele maat-

ten ook in de sectoren waar de stijging plaats

ling is zo verantwoordelijk voor 15,6% van de

schappelijke noden.

vindt. De verschillen vormen een afspiegeling

toename van de tewerkstelling tussen 2001

van de maatschappelijke realiteit. In Brussel

en 2010. Feitelijk gaat het hier dus om een

Sociale Verkiezingen 2012 WoninGent gestart… met paaseitjes Peter Wieme Op woensdag 4 april 2012 hebben we met onze kandidaten Philippe Audenaert en Yves Van Hoecke, beiden kandidaat voor Ondernemingsraad en CPBW bij WoninGent de ACV-campagne opgestart. ’s Morgens vroeg hebben we met de ondersteuning van militanten van Stad Gent (Peter Van De Velde en Rudy Depelsmaecker), onze toer gedaan in alle vestigingen van WoninGent, met paaseitjes. Om zo Philippe en Yves voor te stellen als kandidaat voor het ACV. Het was een gesmaakte actie! Op de foto: Peter Van De Velde, Yves Van Hoecke, Philippe Audenaert, Rudy Depelsemaecker


13

federale overheid

Ook de ‘uitstapregeling’ voor het gevangenispersoneel komt

onder vuur te liggen…

Luc Neirynck In de slipstream van de pensioenhervorming kwam ook de uitstapregeling voor het gevangenispersoneel onder vuur te liggen.

Die uitstapregeling, verlof voorafgaand aan

een rond de tafel te krijgen: we dienden op

Schoorvoetend en met heel veel hindernis-

het pensioen (VVP) genaamd, is (was?) een

7 februari een stakingsaanzegging in! Ze had-

sen kwam het tot een onderhandeling. Die

regeling waarbij bepaalde categorieën (be-

den het begrepen, dachten we, want al op 9

loopt niet echt vlot. De overheid vraagt te

waking en verpleegkundigen) de mogelijk-

februari werden we naar het ‘overleg’ geroe-

grote inleveringen en wil het systeem uithol-

heid kregen om vanaf 55 jaar te stoppen met

pen.

len en er zo een lege doos van maken. Net als het overleg op zich, want nog altijd blijft de

werken. Zij die bleven werken kregen een ‘aanmoedigingspremie’ van 2.500 euro per

Mis gedacht! Want op al onze vragen kwam

Minister afwezig, net als mensen die kunnen

jaar. Natuurlijk waren daar ook voorwaarden

een ontwijkend of géén antwoord. Op onze

en willen beslissingen nemen!

aan verbonden… je moest 20 jaar overheids-

vraag om iemand te spreken die wel kon ant-

dienst hebben en je moest op 60 jaar met ver-

woorden, kwam … géén antwoord! Opnieuw

Tot slot nog dit voor een goed begrip: wij

vroegd pensioen gaan.

viel de Minister vooral op door haar afwezig-

begrijpen dat er inspanningen moeten gele-

heid… maar misschien was er een of ander

verd worden en dat er langer moet worden

Je voelt het probleem al komen. Immers, de

mediaoptreden gepland en is dit wel belang-

gewerkt. We willen daar in mee gaan! Het op-

regering wil het vervroegd pensioen naar 62

rijk!

trekken van de instapleeftijd met 2 jaar is voor ons dan ook niet ‘het’ issue. Wel de inhoud

jaar brengen. Wij voelden de bui natuurlijk ook hangen… maar duidelijkheid kregen we

Dan maar een versnelling hoger schakelen,

van het systeem. Want laat ons wel wezen,

niet van ‘onze’ minister. Al onze vragen bleven

dachten we, en we dreigden met een effec-

de probleemtoestanden (overbevolking, ver-

onbeantwoord, de Minister schitterde door

tieve staking op 17 februari (conform het

lofachterstand, agressie …) die aan de basis

haar afwezigheid.

stakingsprotocol!). Nu kwam toch een eerste

lagen van het invoeren van het VVP zijn niet

(min of meer) positief signaal: men wilde het

verdwenen … integendeel ze zijn alleen maar

systeem niet schrappen, maar wel bijsturen.

erger geworden

Dan maar naar hét middel grijpen om ieder-


14

federale overheid

De gewaarborgde bevordering na het slagen voor een bevorderingsexamen op de helling? De meest aantrekkelijke werkgever verliest zijn pluimen

Marc Saenen Voor de 12de keer reikte Randstad haar award voor de aantrekkelijkste werkgever uit. Die ging naar de federale overheid. Werkzekerheid, de balans tussen werk en privé, doorgroeikansen, jobinhoud, werksfeer en loonpakket maken de federale overheid tot meest aantrekkelijke publieke werkgever. Staatssecretaris Hendrik Bogaert ontving

het loon van dat hogere niveau.

den? Een aangekondigd examen dat ineens

met trots de award. In het gelegenheidstoe-

Een goeie regeling, die mensen ertoe aanzet

op de helling komt te staan? We wisten al lan-

spraakje beklemtoonde hij “dat de federale

zich in te spannen om deel te nemen aan een

ger dat een aantal personeelsdirecteurs voor-

ambtenaren hun best doen en dat hij daar in

bevorderingsexamen, en cursussen, lessen en

behoud maakten tegenover de gewaarborg-

de toekomst nog meer respect en erkenning

opleidingen te volgen om dit tot een goed

de bevordering, maar dat men het aandurft

voor wil bekomen. En dat er bijvoorbeeld een

einde te brengen. De gemotiveerde ambte-

om dit zonder overleg en tijdens een lopende

duidelijke link moet komen tussen inzet en

naar dus, die de aangeboden doorgroeikan-

procedure te doen stuit toch heel wat deelne-

verdere carrièremogelijkheden.”

sen, waarvoor de ‘best employer’ zo bejubeld

mers tegen de borst. Zomaar alle inspannin-

werd, met beide handen heeft gegrepen en

gen voor niets? Zonder een woordje uitleg?

waarvoor hij flink zijn best gedaan heeft.

Het voelt aan als de bons krijgen per sms;

Wel, wij durven stellen dat volgend jaar de Fe-

alsof je door je maatjes gedefriend wordt. Een

derale overheid niet langer tot meest aantrek-

duimpje naar beneden op je facebookpagina.

kelijke werkgever zal worden bekroond. Want

Vorig jaar startte de federale overheid met

wat er nu met het bevorderingsexamen naar

een bevorderingsexamen naar het niveau B.

het niveau B aan de hand is, staat lijnrecht

In het najaar van 2011 werd het eerste alge-

En het voedt de perceptie dat kabinetsme-

tegenover die mooie principes die de staats-

meen gedeelte van dit examen gehouden en

dewerkers en personeelsmanagers akelige

secretaris zo fier declameerde. We verklaren

de resultaten hiervan werden aan de deelne-

heren en naargeestige dames zijn die in eng

ons nader.

mers meegedeeld in de loop van de maand

verlichte spelonken kantoor houden van

februari. De geslaagden begonnen zich alvast

waaruit ze hun personeel niet aanzien als het

Al een tijdje geldt de regel dat wie slaagt voor

voor te bereiden op het tweede, specifiek ge-

belangrijkste, zo niet enige kapitaal waarover

een bevorderingsexamen ook daadwerkelijk

deelte dat aangekondigd was voor het najaar

ze beschikken, maar louter als budgettaire

de kans moet krijgen om effectief te bevorde-

van 2012.

VTE’s die te pas en ten onpas aan de kant kunnen worden geschoven.

ren naar het hogere niveau. De eigen instelling of FOD moet haar geslaagden mits een

Tot plots, als een donderslag bij heldere he-

aanpassingsperiode van 6 maanden naar dat

mel, het bericht kwam dat het tweede ge-

Wel, als dit de trucs zijn van een aantrekke-

niveau brengen; en slaagt die instelling er

deelte enkel en alleen zou worden georga-

lijke werkgever, wat hebben de andere dan

niet in zulk een job aan te bieden, dan heeft

niseerd wanneer de onderscheiden FOD’s en

in petto?

betrokkene na 18 maanden na slagen voor

diensten erom zouden verzoeken.

het bevorderingsexamen ten minste recht op

Spelregels die tijdens de rust veranderd wor-


15

federale overheid

Tijd voor het

nieuwe werken? Geert Dewulf Een nieuwe tendens is niet meer te stoppen. Mede door de globalisering draait onze hedendaagse maatschappij continu. De bedrijfswereld, maar ook sommige takken van de openbare sector moet zeven dagen op zeven en 24 uur per dag “beschikbaar” zijn. Voor het werk zijn wij mobieler geworden en er kan gewerkt worden waar en wanneer wij dat willen, los van elke band met ruimte, plaats en tijd. Flexibiliteit is het codewoord en het is ook (kosten)efficiënt. Het Nieuwe Werken zit in de lift…

Onlosmakelijk verbonden met een krachtige ICT-omgeving

Dit met de bedoeling om zowel thuis of el-

goede ICT-omgeving en krachtige ICT-tools.

ders, ergens onderweg, of op de werkplek

Deze werknemers zijn vragende partij voor

Bij het nieuwe werken is het noodzakelijk dat

bereikbaar te zijn en vooral op een veilige ma-

een intensief gebruik van deze moderne

de werknemers continu verbonden zijn met

nier toegang te hebben tot de servers van de

tools. Ze maken gretig gebruik van web- of

eender welk toestel: een al of niet draagbare

onderneming en de softwaretoepassingen.

videoconferencing, interne chatrooms en

computer, een smartphone, een ipad of een

Zonder ICT-ondersteuning is dit niet moge-

real-time agendabeheer. En dit terwijl hun

andere tablet-pc.

lijk en jonge werknemers eisen dan ook een

werkgevers het liever houden bij de klassieke


16

federale overheid

Het kunnen kiezen waar en wanneer men werkt, heeft voordelen voor iedereen…

werkmethodes, zoals het intranet. Soms ne-

thuiswerken het meest zichtbare aspect is

men de werknemers daarom zelf initiatief. Uit

van het nieuwe werken gaat het toch om

onderzoek blijkt dat 21% van de laptops en

meer. Het gaat erom dat de werknemer zelf

12% van de smartphones die op de werkplek

meer verantwoordelijkheid opneemt met be-

worden gebruikt, privé-eigendom zijn. Ook

trekking tot het uitvoeren van het werk, zeg

blijkt dat ongeveer 40% van de werknemers

maar het bereiken van de doelstellingen. Van-

eigen opslagmiddelen, zoals memorysticks,

daar dat bepaalde werknemers ervoor kiezen

2. Concentratie: 72%

inzet om bestanden en gegevens op te slaan

om hun werk voor een gedeelte elders uit te

3. Work-life balance: 62%

en te bewaren.

voeren dan op de werkplek. Niet omdat het

Voordelen van Het Nieuwe Werken voor de werknemer 1. Tijdswinst & Levenskwaliteit: 73%

moet, maar omdat het toegestaan is. ThuisBij Het Nieuwe Werken is het dus niet zozeer

werken kan dus een optie zijn binnen het

Nieuwe Werken betekent niet dat men geen

de technologie die een hinderpaal vormt,

nieuwe werken.

rekening meer hoeft te houden met anderen.

maar veeleer het HR-management en/of het

Al bij al omvat Het Nieuwe Werken volgende

Een elektronische groepsagenda is daarom

management in het algemeen.

situaties:

meestal onmisbaar.

Uit een recent onderzoek van Kluwer bij zo-

• men werkt op het hoofdkantoor, maar

wat 850 Belgische kantoorwerkers achtte slechts 22% van de respondenten zijn eigen

organisatie klaar voor het nieuwe werken. Het

niet altijd op dezelfde plaats;

Het hoeft geen betoog dat de medewerkers

men werkt op een bijkantoor of een satel-

van bij het opstarten bij het proces moeten

lietkantoor of in een telecentrum bij een

worden betrokken. Hierbij kan een program-

klant;

ma opgesteld worden waarbij zelfstandig-

plicaties die ontbreekt of onvoldoende aan-

men werkt thuis (in een thuiskantoor);

heid en verantwoordelijkheid centraal staan.

wezig is.

men werkt onderweg, bijvoorbeeld in de

De medewerkers moeten elkaar ook feedback

trein, via hotspot of mobiel netwerk.

kunnen geven. Vanuit ICT-standpunt moet

Niet zomaar gelijkgesteld met thuiswerken

Kiezen waar en wanneer men werkt

cialisten. Meer en meer zullen toepassingen

In de private sector wordt in één op de twee

Het kunnen kiezen waar en wanneer men

niet op de pc of op de servers van het bedrijf

ondernemingen de werknemers de kans ge-

werkt, heeft voordelen voor iedereen, vooral

staan, maar ergens in de cloud. Dit is vooral

boden om thuis te werken. Niettegenstaande

voor “ambitieuze” ouders, die werk met gezin

het geval met sociale functionaliteiten. Teams

beter kunnen combineren is het een prima

zullen toch nog af en toe samen zitten. Kort

keuze. In de praktijk blijken vooral mannen te

overleg is beter en efficiënter dan voortdu-

beslissen waar en wanneer ze werken.

rend mails versturen naar collega’s die zich op

Dit laatste heeft uiteraard te maken met de ei-

een andere verdieping in het gebouw bevin-

genlijke functie die men uitoefent. Bepaalde

den. Het nieuwe werken is meer dan beschik-

functies, zoals vertaalwerk, helpdesk of klan-

ken over een internetaansluiting.

is vooral de toegang tot mobiele bedrijfsap-

Welke functies komen het meest in aanmerking voor telewerk? 1. Softwareontwikkeling- en

men verhuizen naar het internet, zeggen spe-

tenbeheer, zijn meer geschikt voor telewerk

ondersteuning (in 60% van de

dan andere. In België blijkt dat titularissen

Als vakbond zal het alvast een nieuwe uitda-

telwerkende bedrijven)

van uitvoerende managementfuncties meer

ging zijn om met de implementatie van Het

zelf bepalen waar en wanneer ze werken in

Nieuwe Werken om te gaan.

2. Creatieve functies, zoals redactie, communicatie en vertaling

vergelijking met een bureaubediende.

(38%) 3. Management, training en HR (19%) 4. Klantenondersteuning (18%) 5. Administratieve functies (9%) Bron: Emergence, European Employer Survey

Implementeren van het nieuwe werken Bij het implementeren van het nieuwe werken is het vanzelfsprekend dat er op voorhand duidelijke afspraken worden gemaakt én dat ze ook worden nagekomen! Het


17

bijzondere korpsen

Vierdagenweek en halftijdse vervroegde uitstap militairen Walter Van den Broeck De laatste maanden werd er heel wat rond de pensioenproblematiek gediscussieerd. En nauw samenhangend met deze discussie kwam het thema van tijdskrediet en de in aanneming van dit tijdskrediet voor de berekening van de pensioenen in de media. In het openbaar ambt, verviel de wet van 1995 die de vierdagenwerkweek regelde op het einde van 2011 zodat de federale ambtenaren geen nieuwe aanvraag konden doen. Ondertussen hebben de vakorganisaties en de overheid een akkoord bereikt over de organiekmaking van de regeling van de vierdagenwerkweek en de halftijdse vervroegde uitstap. Voor de militairen verandert er echter niets!

Hoe gaat het in zijn werk?

nificatie voor studies of luchtdiensten)

Voor de pensioenberekening wordt er reke-

Voor de militairen geboren tussen 1 janu-

De meeste beslissingen die genomen worden

ning gehouden met een tijdskrediet. Tijds-

ari 1950 en 31 december 1955 is de drempel:

voor het openbaar ambt zijn niet van toepas-

krediet wil zeggen dat sommige periodes van

20% + (x/60 * 5%) waarbij x het aantal maan-

sing voor de militairen. Doordat de syndicale

vrijwillige afwezigheid in aanmerking worden

den is tussen de leeftijd van 55 jaar en 1 ja-

organisaties er echter op staan dat de maat-

genomen voor de berekening van het pensi-

nuari 2011

regelen die het openbaar ambt toekent ten

oen ten belope van een gecumuleerde duur

Voor de militairen geboren na 31 december

gunste van hun personeel ook toegekend

die een bepaalde drempel niet overschrijdt.

1955 is de drempel 20%. De drempel is 20% van de som van de kolom

hebben we de optrekking van de fietsvergoe-

Over welke periodes van vrijwillige afwezigheid gaat het?

ding niet automatisch toegekend gekregen

De gevalideerde periodes TALO(R)

zijn na 31 december 1955. (voor de anderen

maar werd deze op ons onderhandelingsco-

Vrijwillige en automatische disponibiliteit

zie berekening hiervoor vermeld.)

mité onderhandeld.

• Vierdagenwerkweek en halftijdse ver-

Op diezelfde manier hebben de militairen de

wordt aan de militair, verschijnen deze thema’s ook op ons onderhandelingscomité. Zo

“berekening tijdskrediet” voor zij die geboren

Indien de som van de af te trekken periode

vroegde uitstap

groter is dan de drempelwaarde, zal het ver-

Vrijwillige opschorting van de prestatie

schil in tussen de drempelwaarde en die som in mindering gebracht worden van uw totale

wet van 25 mei 2000 tot instelling van de vierdagenweek en de regeling van de halftijdse

Wat is de drempel?

aantal aantal dienstjaren.

vervroegde uitstap en de uitvoering in een

De drempel wordt berekend op basis van de

Indien de som kleiner is dan de drempelwaar-

koninklijk besluit vastgelegd.

werkelijk gepresteerde diensten (zonder bo-

de, verliest u geen anciënniteit.

De toekenningsmodaliteiten om te werken

Overzichttabel tijdskrediet Telt voor pensioen

Af te trekken (ten belope van)

Berekening tijdskrediet

dagenweek of in de halftijdse vervroegde

Werkelijke dienst

100 %

-

100 %

uitstap staan uitvoerig omschreven het regle-

TALO gevaloriseerd

100 %

100 %

0%

ment A12/1 hoofdstuk V – 1 en 2.

TALO niet gevaloriseerd

0%

-

0%

TAPA

0%

-

0%

TAGezinsredenen

0%

-

0%

TAGR

100 %

-

0%

TATM

100 %

-

0%

4/5 werkweek

100 %

20 %

80 %

Halftijdse vervroegde uitstap

100 %

50 %

50 %

Vrijwilige opschorting van de prestaties

100 %

100 %

0%

Andere afwezigheden*

100 %

-

100 %

in de vrijwillige arbeidsregeling van de vier-

Welke invloed hebben loopbaanonderbrekingen op uw pensioen? Bent u van plan om gebruik te maken van de vrijwillige arbeidsregeling van de vierdagenweek of van de halftijdse vervroegde uitstap, hou er dan rekening mee dat misschien niet alle periodes meetellen voor uw pensioenberekening.

Periode

(*verlof einde loopbaan, verlof voor palliatieve zorgen, moederschapsverlof, opvangverlof, ouderschapsverlof, vaderschapsverlof, afwezigheden om medische redenen (niet TAGR), verlof voor ouderschapsbescherming, verlof voor verzorging van een zwaar zieke verwant)


18

bijzondere korpsen

Politie Jan Adam

Beslissing Minister Binnenlandse Zaken In uitvoering van het Regeerakkoord, heeft

de andere kandidaten-inspecteur zullen wor-

om de personeelstekorten te verminderen of

Minister van Binnenlandse Zaken JoĂŤlle Mil-

den toegelaten om hun basisopleiding aan te

weg te werken. Het staat nu vast dat de mi-

quet beslist de politiediensten te versterken

vangen.

nister oog heeft voor de problemen en woord

die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in

wil houden.

het openbaar vervoer en voor de ondersteu-

Deze personeelsleden die binnen de spoor-

ning in gevallen van oproer en grote evene-

wegpolitie of binnen de federale interven-

menten. De operationele dienstnoodwendig-

tiereserve in plaats worden gesteld, komen

heden vereisen dat de aanwerving voor de

slechts in aanmerking voor de mobiliteit naar

spoorwegpolitie en de federale interventiere-

een andere betrekking dan die binnen de

serve wordt aangescherpt.

spoorwegpolitie of de federale interventiereserve, na het volbrengen van een aanwe-

De minister heeft beslist dat 125 kandidaten-

zigheidstermijn van vijf jaar te rekenen vanaf

inspecteur van politie die er, in het raam van

hun benoeming in de graad van inspecteur

hun rekrutering door de directie van de re-

(inwerkingtreding B.S. 04/04/2012).

krutering en van de selectie van de federale politie, voor geopteerd hebben om, in voor-

Deze beslissing is zeker een stap in de goede

komend geval, binnen de spoorwegpolitie

richting maar daarmee zijn zeker nog niet alle

of binnen de federale interventiereserve in

problemen opgelost. In tijden van crisis zullen

plaats te worden gesteld, met voorrang op

we moeten creatief zoeken naar oplossingen

ACV Politie nu ook op Facebook en Twitter Heb je niet de tijd om onze website www.acvpolitie.be dagelijks te bezoeken, maar wil je er wel over ingelicht worden wanneer er wat gewijzigd of toegevoegd wordt? Volg ons dan via Twitter en Facebook. Ook via die kanalen verspreiden we zoveel mogelijk informatie die nuttig kan zijn voor onze lezers. (Twitter: #acvpolitie / Facebook: acvpolitie) Met dank aan Manu Gilmont

Copernicusprocedure Er zijn inmiddels 3 Rechtbanken van Eerste Aanleg (respectievelijk Mechelen, Turnhout en Tongeren) die een oordeel hebben geveld omtrent de vordering tot het bekomen van een Copernicuspremie voor het operationeel kader van de Lokale Politie. In tegenstelling tot de eerder gewezen vonnissen van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, werd de vordering afgewezen en dus niet toegekend. Zowel de Rechtbank te Mechelen, Turnhout als te Tongeren zijn de mening toegedaan dat er een onderscheid mag gemaakt worden in behandeling tussen het operationeel kader en het Calog-kader. Dit standpunt is volgens ons strijdig met het arrest van 14.05.2009 uitgesproken door het Grondwettelijk Hof waarbij expliciet wordt gesteld dat er wel degelijk een verschil in behandeling is. Mechelen, Turnhout en Tongeren menen dat dit verschil in behandeling verantwoord is door enkel aan het personeel van het administratief en logistiek kader de Copernicuspremies toe te kennen. Het is nu wachten op de uitspraken van de andere gerechtelijke arrondissementen. Wij houden u verder op de hoogte.

Krijgt spoorwegpolitie nieuwe boost? JoĂŤlle Milquet, Minister van Binnenlandse Zaken, heeft vrijdag 23/03/2012 de werking van de spoorwegpolitie (SPC) onder de loupe genomen. De problemen waarmee SPC wordt geconfronteerd werden deskundig uiteengezet door directeur-generaal Olivier Libois en directeur Pascal Wautelet. De tekorten van het personeel, de veiligheid en de huisvesting kregen de verdiende aandacht bij onze minister. Deze nam alle tijd om zich een beeld te vormen van de ernst van de toestand, dit in het belang van het personeel en de bevolking. Vanuit het ACV zijn we de minister bijzonder erkentelijk daar ze haar schouders wil zetten onder dit dossier dat reeds jaren aansleept.


19

bijzondere korpsen

Kafka en de wereld op zijn kop Bjorn Maeckelbergh – De Morgen & Jan Adam – Secretaris ACV Een inspecteur bij de Brusselse Spoorwegpo-

tot hij eigenlijk fysiek bijna letterlijk tegen me

Vanuit ACV Politie dringen we bij de ministers

litie moet zelf opdraaien voor een valse klacht

aan stond. Mijn hond Rambo, die ik nog altijd

van Binnenlandse zaken en Justitie opnieuw

tegen hem: te betalen uit zijn eigen broekzak:

aan de hand had, reageerde door op die man

aan eindelijk werk te maken van een degelijke

3.750 euro.

af te springen en greep hem bij zijn broek.

rechtsbescherming die komaf maakt met val-

Ik noem dat geen beet, maar een kneep.” De

se klachten. Dit kan zo niet verder. Het is zover

Hij diende zelf klacht in toen hij valselijk werd

man werd naar het ziekenhuis gebracht maar

gekomen dat de politie slachtoffer is van zijn

beschuldigd van een gewelddadig politieop-

was niet eens een dag werkongeschikt. Toch

eigen rechtssysteem. Dit is kafka en de wereld

treden. Hij moet de 3.750 euro aan advocaten-

diende ‘het slachtoffer’ achteraf een klacht

op zijn kop.

kosten van de tegenpartij nu zelf betalen. De

in tegen Luc Michiels. Wegens opzettelijke

Raadkamer meent dat agenten moeten kun-

slagen en verwondingen. Samen met vier

In onze strijd worden we gesteund door Se-

nen verdragen dat hun werk in vraag wordt

anderen verklaarde de man dat Michiels en

nator Dirk Claes vanuit de commissie Bin-

gesteld.

zijn collega hun honden op hen hadden los-

nenlandse Zaken en door Raf Terwingen,

gelaten.

volksvertegenwoordiger en lid van de bege-

Inspecteur Luc Michiels (42) heeft het bedrag

leidingscomissie voor het Comité P.

intussen braaf overgeschreven. Omdat hij niet

Inspecteur Luc Michiels zag zich genoodzaakt

anders kon. “Er is geen verzet of beroep meer

zelf klacht in te dienen met burgerlijke partij-

De feiten hebben heel wat reacties losge-

mogelijk tegen de beslissing”, zegt hij. Michiels

stelling. “Uit principe. Ik kwam op voor de po-

weekt bij de collega’ s, van zware verontwaar-

heeft het daarmee moeilijk. “Leg dat thuis

litieambtenaren die hun werk in eer en gewe-

diging tot en met het oprichten van spontane

maar uit: dat je zegt dat je het slachtoffer bent

ten doen maar de dupe worden van een valse

solidariteitsacties zoals een geldinzameling.

van een valse aanklacht en dat je niets fout

klacht”, zegt hij daarover. De klagers spraken

hebt gedaan. Maar uiteindelijk moet je bijna

elkaar overigens tegen in hun verhoor. Mi-

De topverantwoordelijken voor de Federale

4.000 euro ophoesten. Tja, dan ben je geen

chiels vroeg daarom 500 euro morele schade-

Politie hebben op vraag van het ACV het dos-

slachtoffer maar een dader hé.”

vergoeding. Toch draaide het anders uit. De

sier ter harte genomen en grondig onder-

raadkamer oordeelde dat het eigen is aan po-

zocht. De werkgever zal de kosten ten laste

Een beroepsfout heeft Michiels nochtans

litiewerk dat agenten door de Algemene In-

nemen. Het is goed dat we bij deze de nodige

niet gemaakt, zweert hij. Alles draait om een

spectie worden ondervraagd over hun optre-

steun gekregen hebben die het personeelslid

auto-ongeluk in september 2009, waarbij

den. “Daar is niets vernederend aan”, meent

verdiende te krijgen. Het ACV heeft tevens het

een politievoertuig op een kruispunt langs

de raadkamer. De zaak werd geseponeerd en

engagement vanwege de vertegenwoordiger

de Brusselse Kroonlaan botste met een per-

Michiels draait op voor de advocaten van de

van de Minister van Binnenlandse Zaken dat

sonenwagen. Michiels: “Ik was met mijn col-

tegenpartij: 3.750 euro.

de rechtsbescherming opnieuw het voorwerp

lega van de hondenbrigade op patrouille

zal uitmaken van onderhandeling in het kader

toen burgers ons meldden dat collega’s van

De politie-inspecteur heeft nu beslist een an-

ons verderop in de problemen zaten. Na een

dere functie aan te vragen, na zeven jaar po-

auto-ongeluk werden ze lastig gevallen door

litiewerk met honden. “Ik ben gestraft omdat

Een reactie van Tommy: “Het initiatief ‘geef

tientallen omstanders.” Ter plaatse stelde in-

ik mijn werk deed. Ik wil daar niet nog eens

samen een signaal en stort 1 Euro of meer’ is

specteur Michiels inderdaad een verhitte sfeer

voor opdraaien.”

hot. Ik krijg veel reacties en zelfs veel stortin-

vast. “Enkele heethoofden hitsten de boel op. Er was paniek.”

van een nieuw sectoraal akkoord.

gen vanuit heel het Vlaamse politielandschap. “Dergelijke wantoestanden leiden tot een

Indien het dossier toch is opgelost door ACV

begrijpbare laksheid. Want wat gebeurt nu

kunnen we na dit persoonlijk initiatief het be-

Eén van de mannen stapte op Luc Michiels af

bij incidenten? Veel agenten kijken de andere

drag geven aan een goed doel. Hier zou Luc

en haalde uit met zijn vuisten. “Ik kon de klap-

kant op, uit schrik voor dergelijke valse klach-

Michiels zich in kunnen vinden en zo hebben

pen ontwijken en vroeg de man afstand te

ten. Dat komt de veiligheid en de samenle-

we Brussel laten zien hoe collegiaal we nog

houden. Maar hij bleef maar dichter komen,

ving niet ten goede.”

zijn.”


20

vervoer

Red je bus

In actie Thomas Vael Openbare vervoersmaatschappij De Lijn staat voor een besparing van 60 miljoen euro in 2012. Door te snijden in de dienstverlening, wil men alvast 40 miljoen euro vinden. Maar dit is volgens ons erg onverstandig. Veel reizigers zullen niet meer op hun bestemming geraken, en anderen zullen opnieuw naar de auto grijpen. We hebben ons dan ook verzet tegen de besparingsmaatregelen, en lanceerden een campagne ‘Red je bus’, waarbij we de reizigers handtekeningen lieten zetten tegen de plannen. Op de website www. redjebus.be konden reizigers ook hun opmerkingen achter laten.

In Antwerpen werden ook handtekeningen ingezameld tegen de besparingsplannen.

ACV-Openbare Diensten

Meer dan 50.000 flyers werden inmiddels verdeeld via de chauffeurs en op diverse markten, goed

bezoekt schepen Kindt

voor enkele duizenden handtekeningen.

Donderdag 23 maart 2012 had een afvaardi-

Vanaf 18 april worden nieuwe acties aangekondigd waaraan diverse middenveldorganisaties zul-

ging van het ACV-Openbare diensten een on-

len deelnemen.

derhoud met schepen Henk Kindt, bevoegd voor mobiliteit in de stad Roeselare. Bedoeling van dit onderhoud, was de bezorgdheid uitdrukken van de vakbond in verband met de besparingen van de Lijn. Meer bepaald de geplande afschaffing van tal van ritten in het Roeselaarse stads- en streeknet en de daaruit vloeiende gevolgen voor de tewerkstelling bij de exploitanten van de Lijn. Een 4000 tal handtekeningen van Roeselaarse inwoners en pendelaars uit de omliggende gemeenten, geregelde klanten van de Lijn, werden hierbij overhandigd door het ACV Openbare diensten. Schepen Kindt deelde de bezorgdheid van het ACV en verzekerde dat het college van burgemeesters en schepenen, alle mogelijk invloeden zou aanwenden om de gevolgen te beperken voor de klanten en het personeel van de pachters.

Vrijdag 30 03 deden enkele West-Vlaamse militanten een bevraging in het kader van ‘red je bus’ op de markt in Poperinge. Er werden op korte tijd heel wat handtekeningen ingezameld van bezorgde inwoners en bezoekers van de gemeenten rond Poperinge die zich tegen de inkrimping van het aanbod van De Lijn keren. Hiermee werd aan de burgemeester nogmaals medewerking gevraagd om een negatief advies uit te brengen. ACV vrijgestelde Dirk Demoen: ‘Voor ons staat immers niet alleen de mobiliteit van de reizigers op het spel, maar ook de tewerkstelling van chauffeurs van onderaannemingen’.


21

vervoer

DE LIJN

Een slecht besparingsplan met goede sociale waarborgen voor het betrokken personeel! Jan Coolbrandt Zoals jullie weten heeft de uitvoering van het besparingsplan 2012 ingrijpende gevolgen voor de werknemers van De Lijn, vooral bij de werknemers van de ‘beweging’.

mijden dat directie eenzijdig beslissingen

Op 16 maart werd, na consultatie van ons

dit tenminste tot 31 december 2014.

vvm-comité, een akkoord bereikt tussen De

• Inkomensgarantie: De Lijn garandeert

Lijn en de vakbonden. De grote lijnen van de

een inkomensgarantie voor personeelsle-

aanpak ‘2010’ werden grotendeels behouden.

den met weekendprestaties. Het inkomen

Toch ook nog vermelden dat De Lijn de CAO

Toch werden ook een aantal wijzigingen –

wordt gegarandeerd op basis van presta-

‘brugpensioen’ heeft verlengd tot eind 2014.

lees: verbeteringen – aangebracht.

ties en is gebaseerd op de conventionele

Een goede zaak, als je het ons vraagt!

kan doordrukken.

arbeidsduur enerzijds en op basis van het Het vergelijk kan als volgt worden samenge-

gemiddelde aantal gepresteerde uren op

We maken van deze gelegenheid gebruik om

vat:

weekend met inbegrip van de toeslagen

te herhalen dat voor wat de bedienden (met

(zondag- en zaterdagwerk) anderzijds.

uitsluiting van het veiligheidspersoneel) be-

Werkplaats en werkregime: afspraken die

treft er een quasi absolute wervingsstop is

werkzekerheid tot eind 2014. Natuur-

hierover op lokaal niveau zijn gemaakt

afgekondigd. Dit is een gevolg van een beslis-

lijke afvloeiingen, brugpensionering, e.d.

zullen maximaal worden gerespecteerd.

sing van de Vlaamse regering om haar perso-

moeten het overtal aan werknemers kun-

Ondertussen zijn de gesprekken op lo-

neelsbestand tegen einde legislatuur (2014)

nen opvangen.

kaal niveau opgestart.

te verminderen met 6%. Wij vrezen dat dit

Beroep: Ingeval van betwisting of misluk-

voor De Lijn onhoudbaar wordt. We komen

niet te raken aan de CAO’s, de personeels-

king van de lokale gesprekken ( zie hoger)

hier later nog op terug!

reglementering en de lokale afspraken en

wordt een time out ingelast. Dit moet ver-

• Werkzekerheid: De Lijn garandeert ons

• Verworven rechten: De Lijn belooft ook

Ondertussen blijven wij in gans het Vlaamse land èn met succes actie voeren tegen het besparingsplan, tegen de vermindering van het aanbod. De aanvallen op het openbaar vervoer moeten stoppen. Ook de Minister zit niet stil. Zij heeft een publieke discussie over de mobiliteit beloofd en werkt naarstig voort aan haar tarievennota. Wij zijn benieuwd!

Ondertussen blijven wij in gans het Vlaamse land èn met succes actie voeren tegen het besparingsplan


22

vervoer

Vlaamse openbare autobusdiensten

Een sociaal begeleidingsplan voor onze chauffeurs! Jan Coolbrandt Op 15 maart jl. werd een akkoord afgesloten tussen de beroepsfederatie (FBAA) en de vakbonden. Het gaat hier over een sociaal begeleidingsplan dat de kwalijke sociale gevolgen van de drastische besparingen van De Lijn (vermindering van het aanbod) moet opvangen. Dit plan is een verbeterde versie van het plan dat in 2010 werd afgesloten.

Waarover gaat het?

fonds (lees: vakbonden en werkgevers). Aan

Het plan heeft tot doel om naakte ontslagen

de hand van de ingediende wervingsplan-

te vermijden. Rekening houdende met de

nen van àlle bedrijven zal het sociaal fonds

ernst van de ingrepen in het openbaar ver-

de betrokken werknemer zo vlug als mogelijk

voersaanbod weten wij nu al dat dit niet altijd

opnieuw aan de slag proberen te krijgen in de

en overal zal lukken. In dat geval hebben wij

sector. Werkgevers uit de sector worden ver-

een sociaal vangnet (de pool) voorzien.

plicht uit deze pool te werven!

Het plan voorziet in een stapsgewijze aan-

Werknemers die in de pool terecht komen,

pak. Goed en georganiseerd overleg met de

zullen in laatste instantie en onder bepaalde

vakbonden (syndicale delegatie op bedrijfs-

voorwaarden gebruik kunnen maken van

tijdse eenheden) gerekend betekent.

niveau) is hier cruciaal. Elk bedrijf is verplicht

een wedertewerkstelling bij De Lijn. De Lijn

Wij zullen dit vanuit de vakbond en vanuit de

zich hier strikt aan te houden.

belooft om ook prioritair beroep te doen op

syndicale delegatie van dag tot dag moeten

de pool, via het sociaal fonds. Met De Lijn zijn

opvolgen!

Wij blijven voorstander van een goed uitgebouwd openbaar busvervoer.

Via een reeks van maatregelen (het opstellen

hiervoor de nodige afspraken gemaakt. De

van een personeelsplan, het organiseren van

Lijn heeft de afspraken ‘2010’ verfijnd. De Lijn

Toch menen wij nu reeds te kunnen stellen

een wervingsstop, het verplicht gebruik van

stelt nu dat werknemers die meer dan drie

dat wij wat optimistischer zijn dan enkele

de (brug)pensioenregeling, het vertrek van

jaar anciënniteit hebben en die voldoen aan

maanden/weken geleden. Mede dankzij zij de

uitzendkrachten en tijdelijke werkkrachten,

alle andere voorwaarden geen psychotechni-

druk beseft iedereen dat alles moet worden

arbeidsherverdelende maatregelen, tijdelijke

sche proef meer zullen moeten afleggen.

gedaan om ontslagen te vermijden. Iedereen is ook bereid hier aan mee te werken. ‘Slimme’

economische werkloosheid, tijdskrediet,…) moeten wij in staat zijn om heel wat jobs te

Ontslagen werknemers die in de pool terecht-

werkgevers beseffen vandaag maar al te goed

redden.

komen krijgen van hun vroegere werkgever

dat het misschien beter is ervaren chauffeurs

Indien er tijdelijke economische werkloos-

gedurende de werkloosheidsperiode en met

in dienst te houden. Inderdaad, ‘morgen’ op

heid wordt ingevoerd – hetgeen niet kan zon-

een maximum van 6 maanden een aanvul-

de arbeidsmarkt nieuwe chauffeurs zoeken

der ons akkoord! – wordt door de werkgever

lende uitkering bovenop de werkloosheids-

èn vinden is ook niet meer evident, en heeft

een aanvullende uitkering van 8 euro per dag

uitkering van 200 euro per maand.

bovendien ook zijn kostprijs! De krapte op de arbeidsmarkt kan dus een handje helpen om

gegarandeerd gedurende een periode van zes maanden.

Het akkoord is afgesloten voor een duur van 2

deze moeilijke tijden zonder al te veel kleer-

jaar. Wij hopen dat deze periode zal volstaan

scheuren door te komen.

Zoals reeds gezegd kunnen wij naakte ont-

om de kwalijke gevolgen van het besparings-

slagen niet uitsluiten. In dat geval opteren wij

plan van De Lijn op te vangen.

Conclusie Onze ambitie is en blijft: het redden van zo-

voor het principe van ‘last in, first out’, tenzij wij met de syndicale delegatie andere afspra-

Werkt een dergelijk plan?

veel mogelijk jobs in onze sector. Hiervoor

ken maken.

In 2010 viel het uiteindelijk heel goed mee.

kan u op ons rekenen!

Vandaag is dit moeilijker in te schatten aan-

Wij blijven trouwens ook voorstander van een

Werknemers die hun ontslag krijgen komen

gezien het besparingsplan drastischer is en

goed uitgebouwd openbaar busvervoer. Een

in de pool (wervingsreserve) terecht. Een pool

omdat het nog niet duidelijk is waar definitief

garantie voor de werkgelegenheid binnen de

die actief beheerd wordt door het sociaal

zal worden gesnoeid en wat dit in VTE’s (vol-

sector.


23

pensioenen

De Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) Joris Lermytte Wie ouder is dan 65 jaar en over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt, heeft recht op een Inkomensgarantie voor ouderen (IGO). De IGO biedt een minimuminkomen wanneer na een onderzoek blijkt dat men niet over de nodige bestaansmiddelen kan beschikken. De voorwaarden, aanvraag en berekening komen hier aan bod.

Inkomensgarantie Het IGO moet ouderen die geen toereikende bestaansmiddelen hebben een minimuminkomen bieden. In 2011 ontvingen 102.553 Belgen de uitkering. 70% van hen zijn vrouwen. De IGO moet 65-plussers behoeden voor armoede. Het niveau ervan ligt echter zelf onder de armoedegrens. Het gemiddelde maandinkomen van wie een IGO ontvangt bedroeg in 2010 742 euro. Voor wie alleen woont bedraagt de IGO momenteel maximum 972,39 euro per maand. Wie samenwoont ontvangt maximum 648,26 euro per maand.

Voorwaarden De IGO kan worden toegekend vanaf de leeftijd van 65 jaar. Daarnaast moet men in België verblijven. Het criterium hiervoor is dat men

Berekening

niet meer dan 30 dagen per jaar in het bui-

Bij de berekening van het IGO wordt rekening

• Beroepsinkomens als werknemer of hel-

tenland mag vertoeven. Verder moet voldaan

gehouden met de bestaansmiddelen van alle

Pensioenen worden verrekend aan 90%. per tellen mee voor 75%.

zijn aan nationaliteitsvoorwaarden of moet

gezinsleden. De som van de bestaansmidde-

• Kapitalen tot 6.200 euro worden vrijge-

men rechten hebben opgebouwd op een Bel-

len wordt gedeeld door het aantal gezinsle-

steld; tot 18.600 euro telt 4 % mee en

gisch pensioen.

den. Dat bedrag wordt afgetrokken van het maximumbedrag. Het saldo is de IGO die zal

Aanvraag

daarboven 10%. • Het bezit van een woning wordt enkel verrekend als het kadastraal inkomen

toegekend worden.

(K.I.) hoger is dan 743,68 euro.

De pensioendiensten onderzoeken bij een •

Bij de verkoop van onroerende goederen

pensioenaanvraag automatisch of men in

Niet alle bestaansmiddelen worden evenwel

aanmerking komt voor een IGO. Een IGO kan

in rekening gebracht. Zo gelden er vrijstellin-

ook worden aangevraagd bij de Rijksdienst

gen voor gezinsbijslag, OCMW-steun, gehan-

voor Pensioenen (RVP). Die aanvraag moet

dicaptensteun, … . Voor de andere bestaans-

Ondermeer beroepsinkomsten als zelfstan-

gebeuren op de gemeente of rechtstreeks bij

middelen geldt een algemene vrijstelling van

dige, onderhoudsgelden, sociale uitkeringen,

de RVP. Wanneer de eigen bestaansmiddelen

625 euro voor een samenwonende en van

de pensioenbonus en buitenwettelijke renten

of levensomstandigheden wijzigen moet dit

1000 euro voor wie alleen woont. De meeste

tellen wel volledig mee.

gemeld worden. De IGO kan dan aangepast

bestaansmiddelen worden vervolgens niet

Meer informatie: www.onprvp.fgov.be/NL/

worden.

volledig in rekening gebracht:

profes/benefits/igo

gelden bijzondere vrijstellingen.


2 Sociale verkiezingen mei 2012: Stem ACV!

Nieuwe Tijd - april 2012  

Het ledenblad van ACV-Openbare Diensten

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you