Page 1

De Nieuwe Tijd maandblad ACV-Openbare Diensten

Verantwoordelijke uitgever: L. Hamelinck, Helihavenlaan 21, 1000 Brussel

mei 2009

Vlaamse ACV dagen in Oostende

Dag van de Verpleging

Interne sociale verkiezingen bij de Europese Commissie


■ KORTWEG

ACV Openbare Diensten

Inhoud

Algemeen

■ FOCUS

3

■ VLAAMSE OVERHEID

8

■ LOKALE & REGIONALE BESTUREN

We lanceerden enkele maanden geleden een nieuwe campagne om nieuwe leden te werven. Om ons te kunnen blijven inzetten voor de personeelsleden van de openbare sector, hebben we een brede basis nodig, en die basis wordt gevormd door onze leden. Het is dan ook belangrijk dat die basis op regelmatige tijdstippen wordt uitgebreid. Dit geeft ons meer slagkracht in onderhandelingen, en bezorgt ons de nodige middelen om een kwaliteitsvolle dienstverlening te blijven verzekeren.

10

■ FEDERALE OVERHEID

13

■ BIJZONDERE KORPSEN

15

■ VERVOER

17

■ PENSIOENEN

In onze campagne deden we een beroep op onze militanten om nieuwe leden aan te brengen. Onze afgevaardigden op de werkvloer staan in direct contact met de personeelsleden, en dankzij de service die onze militanten bieden aan de personeelsleden, worden mensen overtuigd om zich aan te sluiten bij onze organisatie. Wij vonden dan ook dat die inzet van onze militanten beloond mocht worden, en daarom hebben we een systeem op poten gezet waarbij de militanten die nieuwe leden aanbrengen, iedere maand kans maken op mooie waardebonnen. De militanten die in de lopende maand 1 nieuw lid aanbrengen, maken onder meer kans op een waardebon van Bongo. Militanten die minstens 3 nieuwe leden aanbrengen, ontvangen sowieso een waardebon van Wereldwinkel, Fnac of Standaard Boekhandel. Bovendien zetten we ook ieder jaar de militantenkern in de bloemetjes die over het volledige jaar de meeste nieuwe leden aanbracht. Zij ontvangen dan een budget om iets te organiseren voor de hele kern, en krijgen wat extra aandacht in deze Nieuwe Tijd.

22

Colofon

Militanten die ook graag aan deze campagne willen meewerken, kunnen een informatiebrochure en specifieke inschrijvingsdocumenten vragen aan hun secretaris, of bij het dichtstbijzijnde secretariaat van ACV-Openbare Diensten.

Redactie:

De militanten die deze maand in de prijzen vallen zijn: Anita Dewil, Eddy De Wit, Eddy De Wulf, Jo Keersmaekers, Joeri Peetermans, Johan Melotte, Linda Vercruysse, Marleen Fierens, Johan Bracke, Erna Demeulemeester, Jeannine Meul en Ronny Boerjan. Zij worden gecontacteerd om de nodige afspraken te maken in verband met hun waardebon. Alvast bedankt aan onze militanten, voor hun inzet, niet alleen in het kader van ledenwerving, maar ook hun dagdagelijkse inzet voor onze leden en onze organisatie!

www.acv-openbarediensten.be

r het nummer:

.................................... .................................... Gelieve dit formulier ...... terug te bezorgen aan een secretaria Wordt u niet allee at van ACV-Openbar n lid, maar bent u ook bereid u mee e Diensten op met een van onze in te zetten om onze synd secretariaten. Dank icale werking uit te vooraf voor uw med bouwen,neem dan ewerking! gerust contact

schuldeiser: ......... ...........................

nbare Diensten)

werd aanvaard onde elde domiciliëring

enummer ACV- Ope de bank (referenti

Identificatienumme r van de

:

.........................

via mijn rekening Nationaliteit

Werkgever

Geslacht

Gemeente

Naam

Contacteer ons Straat

....................................

bijdrage te innen

....................................

bij toelating om

........ ....................................

bank en geef hier nbijdrage via de

....................................

Naam werver Ik betaal mijn lede

M V

Handtekening.........

mijn maandelijkse

-

Graad/functie

Voltijds/Deeltijds

-

e-mail:

Aansluiting vana f

Bus Postnummer

-

Voornaam

Nr

Rijksregisternumme r

als lid van ACV ope nbare diensten

Geboortedatum

De hierboven verm

elde domiciliëring

Corelio Printing www.corelio.be

Ja, ik schrijf mij in

r het nummer:

schuldeiser: ......... ...........................

werd aanvaard onde

Druk:

Voorbehouden aan

Vormgeving:

Datum ...........................

.................................... .................................... Gelieve dit formulier ...... terug te bezorgen aan een secretaria Wordt u niet allee at van ACV-Openbar n lid, maar bent u ook e Diensten bere op met een van onze id u mee in te zette n om onze syndicale secretariaten. Dank vooraf voor uw med werking uit te bouw ewerking! en,neem dan geru st contact

Amélie Janssens

Identificatienumme r van de

enummer ACV- Ope de bank (referenti

Voorbehouden aan

Eindredactie:

Peeters & Peeters “Compleet Grafisch” www.peetersenpeeters.be nbare Diensten)

Handtekening......... ........

bank en geef hier

.................................... ....................................

nbijdrage via de

Ik betaal mijn lede

Datum ...........................

bij toelating om

mijn maandelijkse

....................................

bijdrage te innen

....................................

via mijn rekening

:

.........................

Luc Hamelinck, Ann-Michèle Wieleman, Chris Herreman, Marc Saenen, Nico Poorters, Fréderic De Gélissen, Amélie Janssens,

De hierboven verm

Campagne ledenwerving uit de startblokken

ACV-Openbare Di ensten Hoe leden werve

n? Gids voor de mi

litanten

Waarom? Leden vormen de basis van onze vakb ondswerking. Hoe sterker we staan. groter ons ledenaan Want hoe meer men tal, hoe sen we vertegen macht van het geta woordigen, hoe mee l kunnen laten spre r we de ken. Samen met jullie we nu tot een geza , onze militanten, menlijke aanpak te proberen komen om aan lede jullie hierbij de nod nwerving te doen. ige ondersteunin We willen g bieden. In deze aanpakken. Op onze folder vind je hoe website, en in de we dit willen verschillende secr praktische tips teru etariaten vinden g over hoe je lede jullie enkele n kan werven. Hoe? 1. Onze leden waa rderen, respecteren en behouden ACV-Openbare Dien sten is vooral een vakbond van kwa ons omdat ze wete liteit. De mensen n dat ze bij ons tere kiezen voor cht kunnen voor matie, voor persoon correcte en relevante lijke hulp en begeleid inforteam van specialist ing bij problemen op het werk, en voor en die alles in het werk stellen om te een tuut van onze lede ijveren voor de job n. Hiermee mogen en het stawe wel wat vaker centrale zullen dan naar buiten komen. ook regelmatig affic Vanuit de hes, brochures en den, waarin onze pamfletten voorzien werking uit de doe ken wordt gedaan, worbelicht. Hierdoor en onze realisatie blijven we ook ‘aan s worden wezig’ op de werk ningen en realisatie vloer, en worden s niet zomaar verg onze inspaneten. 2. Mensen warm maken voor een lidm aatschap bij ACV-Ope We willen daarnaas nbare Diensten t ook mensen warm maken om zich bij beurt best via een ons aan te sluiten. persoonlijk gesprek Dit gemet de werknem den kan je eerst een er. Bij nieuwe pers onthaalbrief bezo oneelsle rgen, waarin je ook uitlegt. Zo heb je de syndicale werk meteen een aank noo ing kort ppu nt voor een gesprek. 3. Nieuwe leden goe d onthalen Bij aansluiting krijg en de nieuwe lede n een onthaalpakke afgegeven worden t. Dit pakket kan pers aan het nieuwe lid. oonlijk Het omvat onder brief, een lidkaart, meer een verwelko een brochure van de sector, een alge mingstrale met de contactg mene voorstelling egevens, een klein van de cengadget.

ww w.ac v-openb

arediensten.be

openbarediensten@acv-csc.be 2

mei 2009 De Nieuwe Tijd


EDITO

ACV Openbare Diensten

Europa moet een positieve keuze worden ■ Begin juni gaan we met z’n allen opnieuw naar de stembus: regionale en Europese verkiezingen staan voor de deur . Het ACV heeft voor beide verkiezingen een reeks prioriteiten naar voren geschoven. O ok al laten zoveel mensen zich vandaag de dag jammer genoeg leiden door kortzichtig populisme, je kan er niet omheen: we staan voor cruciale jaren . Daarom is het van groot belang dat de juiste keuzes worden gemaakt. D oor : Luc Hamelinck

Neoliberale aanpak heeft afgedaan De economische crisis slaat hard toe: de werkloosheid is ondertussen opgelopen tot meer dan 10%. Dat is meer dan het dubbele dan goed een jaar terug. Het is zowat 15 jaar geleden dat er zo’n hoge werkloosheid was in ons land. Ook het begrotingstekort loopt fel op. Zoals de zaken er nu voor staan, volgen vanaf 2010 wellicht meerdere jaren van besparingen. We zijn dus zeker niet meteen verlost van de economische en sociale kommer. Waar vandaag in de eerste plaats de bedrijven met problemen worden geconfronteerd, zullen nadien wellicht de openbare diensten en collectieve voorzieningen opnieuw onder druk staan. Precies daarom moeten de komende maanden en jaren de juiste opties worden genomen. Want veel gelegenheid tot ‘herkansen’ of ‘herbeginnen’ is er niet. Vandaag verkeerde beslissingen nemen, betekent het morgen ‘dubbel uitzweten’. Het is zonneklaar dat de liberale recepten die de afgelopen jaren zijn gebruikt niet hebben gewerkt. Meer nog: juist die liberale politiek is uitgemond in de diepe financiële en economische crisis van vandaag! Je zou mogen verwachten en hopen dat iedereen hieruit de nodige lessen trekt. Maar diverse uitspraken geven aan dat dit alles behalve het geval is.

Wat heeft dit maken met Europa? Meer dan ooit hangt op economisch vlak alles met alles samen in de wereld: De problemen in de huizenmarkt in de Verenigde Staten hebben binnen de kortste keren geleid tot een wereldwijde bankencrisis. Daardoor zijn de huidige economische problemen er gekomen. Vandaag denken economen dat als er een ommekeer in de situatie kan komen, dit zeer sterk zal afhangen van de economie in Duitsland en China. Kortom, ons klein landje is erg afhankelijk van de internationale ontwikkelingen. Beslissingen over het open houden of sluiten van grote ondernemingen in ons land, worden hoe langer De Nieuwe Tijd mei 2009

hoe meer genomen in het buitenland. Wat bijv. gebeurt bij Opel in Antwerpen, illustreert dat meer dan genoeg. Meer dan ooit worden economische ontwikkelingen beslist op internationaal niveau. Wat op Europees vlak gebeurt raakt ons daarom rechtstreeks.

Europees beleid bijsturen Europa was de afgelopen 20 jaar mee gangmaker in de liberale aanpak. Liberalisering, meer vrije markt en meer concurrentie waren de basis van de Europese aanpak. Collectieve voorzieningen stonden stelselmatig onder druk. Denk bijv. maar aan de jarenlange strijd die is gevoerd bij de uitwerking van de richtlijn over de vrijmaking van diensten. Tot op vandaag is het duidelijk dat men in Europese kringen nog altijd niet begrepen heeft dat men moet afstappen van die aanpak. We geven 2 voorbeelden uit de recente actualiteit: ■ Eind april bijvoorbeeld nog is er in het Europees parlement een stemming gebeurd over de mobiliteit van patiënten in ziekenhuizen. Welnu een aantal opties die genomen zijn, houden sterk het risico in dat de financiering van de gezondheidszorgen in gevaar komt. Commerciële overwegingen kregen opnieuw voorrang op het algemeen belang. Voor ons kan dat niet.

Ook de discussies, begin mei, over een betere zwangerschapsbescherming illustreren hoezeer financiële belangen voorrang krijgen. Gekissebis over wie wat gaat betalen, leidt ertoe dat men de regeling zwangerschapsbescherming niet verbetert. En een Europese regeling op dit punt zou normaal moeten uitmonden in een verbetering van de sociale wetgeving in ons land. Nochtans weet elkeen dat zorgen voor meer welzijn van werknemers, leidt tot meer tevreden werknemers, tot mensen die uiteindelijk zich beter in hun vel voelen. En daar wint iedereen bij.

Zolang louter financiële overwegingen voor gaan op hetgeen men echt zou moeten doen vanuit sociale motieven en voor het algemeen belang, dat wil zeggen het belang van de samenleving als geheel, is er een stevig probleem. Op Europees vlak hebben we dus sterke en sociaal bewogen figuren nodig. Ze moeten ons toelaten een goede Europese aanpak uit te tekenen. Eerst moeten we de economische crisis kunnen ombuigen. Tegelijk zal worden uitgemaakt hoe we onze economie toekomstgericht kunnen uitbouwen. De huidige crisis kan hierin een hefboom vormen. Laten we die hefboom goed plaatsen, vanuit een sociale invalshoek, dat vergroot nadien onze kansen op een goed beleid, dat belang hecht aan sociale bekommernissen en een solidaire samenleving. 3


■ FOCUS

ACV Openbare Diensten

Een sociaal en solidair Vlaanderen Vlaamse ACV dagen 24 en 25 april 2009 ■ Een sociaal en solidair Vlaanderen. Zo titelden de Vlaamse ACV dagen die plaatsvonden op 24 en 25 april. D e Vlaamse ACV dagen, dit keer in het licht van de dertigste verjaardag van het Vlaams Regionaal Comité en deskundig voorzitterschap van A nn Vermorgen .

onder het

D oor : Ilse Heylen

Op de Vlaamse ACV dagen vergaart ACV periodiek zijn militanten en beroepskrachten om te discussiëren over hoe men de sociale, economische en ecologische uitdagingen waar Vlaanderen voor staat, wil aanpakken en om de syndicale krachtlijnen vast te leggen van de komende vier jaar. Met standpunten over waar men in Vlaanderen vooruitgang kan boeken. Het gaat hierbij niet alleen om wat anderen kunnen doen, maar ook over wat ACV zelf kan doen.

ACV-Openbare Diensten werkte actief mee

Uiteraard ook een moment voor ons, ACVOpenbare Diensten, om hierbij onze duit in het zakje te doen. En die kans werd ruim genomen: met een groep van vierentwintig gemotiveerde gemandateerden kwam ACV-Openbare Diensten alvast tot zevenentwintig amendementen tijdens de voorbereidingen, waarvan tijdens de Vlaamse dagen nog enkele knelpunten werden weggewerkt

4

De agenda van deze Vlaamse ACV dagen werd bevat in de thema’s Lerende en leefbare loopbanen, Zorgen voor morgen, Economie in beweging en centen voor sociale accenten. Thema’s die in een lange voorbereidingsronde werden gestoffeerd en geamendeerd en vooral thema’s waarin ACV-Openbare Diensten moeilijk ongehoord kon blijven.

Lerende en leefbare loopbanen Met lerende en leefbare loopbanen moet men inspelen op de problematiek rond ontgroening, vergrijzing en veroudering van onze arbeidsmarkt en dit met de actuele dimensie van de huidige crisissituatie. Een meersporenbeleid dat snel inspeelt op arbeidsmarktcrisissen is het uitgangspunt waarbij een loopbaanbeleid wordt nagestreefd waarin zowel kansen worden gecreëerd tot ontplooiing, maar waarin ook rekening wordt gehouden met de combinatie werk en gezin. Voor ACV-Openbare Diensten is het in deze dan ook belangrijk dat de (Vlaamse)

overheid hierin als voorbeeld fungeert en dat onder meer mogelijkheden van loopbaanonderbreking verder kunnen worden uitgebreid.

Zorgen voor morgen In zorgen voor morgen worden de uitdagingen voor de zorgsector onder de loep genomen; hoe kan deze sector zich ontwikkelen in een verouderende samenleving en veranderende sociaaleconomische omgeving, en met minder actieven op de arbeidsmarkt een kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke zorg voor iedereen blijven garanderen?

Zorg moet kerntaak blijven van de overheid Voor ACV-Openbare Diensten moet de zorg alleszins een kerntaak blijven van de overheid indien hierop een degelijk antwoord wordt verwacht. Het moet duidelijk

mei 2009 De Nieuwe Tijd


FOCUS

ACV Openbare Diensten

gesteld dat de overheid moet blijven optreden als operator van de zorg. De accenten in dit thema liggen in het bijzonder op de combinatie van arbeid en zorg, de organisatie van de zorgsector en de betaalbaarheid van zorg.

Economie in beweging Het thema economie in beweging legt de uitdaging van een duurzame Vlaamse economie op de plank; een offensieve overheidsstrategie die ervoor zorgt dat ondernemingen economische, sociale tewerkstellings- en ecologische aspecten meenemen in hun bedrijfsleven en een toegevoegde waarde creëren voor de samenleving in haar geheel. Hoe we minder ruimte beter kunnen gebruiken, en hoe we duurzame energie en innovatie mee in ons beleid moeten nemen, zijn vraagstukken die in dit thema een antwoord vinden. Voor ACV-Openbare Diensten is het belangrijk dat de zwaksten niet alsnog het slachtoffer worden van bepaalde maatregelen. Bovendien blijven we voorstander van sensibiliseren boven penaliseren.

Centen voor sociale accenten Dat het nog geen tijd is om de overheid op pensioen te sturen wordt klaar gemotiveerd in het laatste thema, centen voor sociale accenten. Op het moment dat er zich tal van uitdaging aanbieden, zoals vergrijzing, klimaatsverandering, de toename van armoede en ongelijkheid in de samenleving, heeft de overheid een im-

De Nieuwe Tijd mei 2009

mense verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat mensen kunnen participeren aan het maatschappelijk leven en toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. Voor ACVOpenbare Diensten moet de overheid zelf verantwoordelijkheid dragen en heeft ze een voorbeeldfunctie inzake tewerkstelling van het personeel van de lokale overheid. Daarnaast willen we geen verdere uitholling van de overheid door projecten van publiek private samenwerking al snel als de ultieme oplossing te beschouwen. De laatste knelpunten werden nagenoeg allen gehoord en we vinden nu zeker onze standpunten terug in de integrale bundel aan krachtlijnen. Dit maakt dat dit een werkdocument is voor de volgende vier jaren, waar ACV-Openbare Diensten zonder schroom kan achter staan.

Aldus het puike resultaat van het werk van een gemotiveerd team van militanten en beroepskrachten. Zij hebben immers de teksten meermaals doorworsteld en met een kritische maar constructieve ACVOpenbare Diensten – bril gewerkt aan de amendementen en gepleit in de werkgroepen. Bedankt Roger, Dora, Eddy, Patricia, Peter, Rita, Hilde, Pierre, Dany, Guy, Freddy, Jef, Ronny, Vinciane, Paul, Diane, Peter, Anita, Lea, Ivy en Ansel! De krachtlijnen alsook de vooraf ingediende amendementen van ACV-Openbare Diensten kan je terug vinden op www.acvopenbarediensten.be

5


■ FOCUS

ACV Openbare Diensten

Vlaamse ACV dagen: een greep uit de goedgekeurde krachtlijnen Na afloop van de Vlaamse ACV Dagen in O ostende op 24 en 25 april, kon men 72 goedgekeurde krachtlijnen definiëren waarrond ACV de komende jaren zal werken . We geven hier een aantal van de krachtlijnen weer, voor het volledige document kan u terecht op www. acv- on line. be 1. Lerende en leefbare loopbanen

3. Economie in beweging

Vlaanderen heeft dringend nood aan een dynamisch en preventief meersporenbeleid dat snel inspeelt op arbeidsmarktcrisissen en dat onze arbeidsmarkt op een meer duurzame wijze schokbestendig maakt.

Het ACV wil dat de Vlaamse regering voluit haar steun verleent aan de overgang naar een economie die zorg draagt voor mens, milieu en maatschappij. Het beleid moet de productie en consumptie van duurzame goederen stimuleren.

Het ACV gaat dan ook voluit voor een beleid dat lerende loopbanen stimuleert. Dit zijn loopbanen ■ die toelaten om de eigen talenten en vaardigheden te verzilveren; ■ die toelaten uit het arbeidsproces te stappen om nieuwe kennis op te doen; ■ met een rijkere en meer gevarieerde taakinhoud, dus zonder jobuitholling;

De Vlaamse regering moet in haar ruimtelijk beleid een grotere prioriteit geven aan de herwaardering van verwaarloosde bedrijventerreinen.

Deze lerende loopbanen moeten ingebed worden in individuele loopbaantrajecten. Iedere werknemer moet een individueel afdwingbaar recht krijgen om tijdens de werkuren bijscholing, omscholing of opleiding te volgen gekoppeld aan een recht op advies. ACV verwacht van de Vlaamse overheid dat ze via ondersteunende maatregelen binnen het bestaand wettelijk kader lerende loopbanen faciliteert en als werkgever zelf implementeert.

4. Centen voor sociale accenten ACV wil dat een solidaire en stevige financiering van de federale sociale zekerheid gegarandeerd wordt op basis van het algemeen solidariteitsprincipe. Het ACV vraagt een globale visie op het fiscaal beleid in Vlaanderen en si voorstander van een herziening van de tarieven van successierechten en schenkingsrechten, zowel voor onroerende als roerende goederen. ACV wil dat de Vlaamse regering alle sociale uitkeringen die door de Vlaamse overheid worden uitbetaald, welvaartsvast maakt.

ACV geeft topprioriteit aan kwaliteitsvol onderwijs. ACV komt op voor leefbare loopbanen voor voltijdse en deeltijdse werknemers, gekenmerkt door contracten van onbepaalde duur met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, werkzekerheid, veilige arbeidsomstandigheden, goede arbeidsverhoudingen en een boeiende en leerrijke jobinhoud.

2. Zorgen voor morgen

De Vlaamse regering dient er als voogdijoverheid over te waken dat gemeenten en provincies voldoende financiële ademruimte hebben om een volwaardig lokaal beleid te voeren en de hen opgedragen taken naar behoren te vervullen. Het ACV wil bovendien dat de uitbesteding van overheidsdienstverlening drastisch wordt afgebouwd en is geen voorstander van Publiek Private Samenwerking (PPS).

Arbeid en zorg moeten een belangrijke plaats krijgen in het werk van het ACV. ACV trekt voluit de kaart van de gezinsvriendelijke bedrijven. Een arbeidsorganisatie moet aangepast worden aan de zorgnoden, en niet omgekeerd. De overheid moet optreden als regulator en investeerder en operator in zorg. Via regelgeving moet er voor gezorgd worden dat de commercialisering van de zorg een halt wordt toegeroepen. De overheid heeft een rol te spelen als bewaker van kwaliteit van de zorg en van de solidariteit en betaalbaarheid. 6

mei 2009 De Nieuwe Tijd


FOCUS

ACV Openbare Diensten

Federale Jobkorting: hoger loon in mei ■ In

februari ontving elke werkende overheid. I n mei is het de beurt aan de nettoloon van 51 tot 102 euro.

Vlaming een korting van 250 of 300 euro op de personenbelasting van de Vlaamse Federale overheid. Ze heeft voor ons een iets bescheidener cadeau in petto: een hoger

D oor : Joris Lermytte

Forfaitaire beroepskosten Op het belastbaar inkomen van iedere werknemer worden beroepskosten in mindering gebracht. Een werknemer kan kiezen voor een forfaitair bedrag aan beroepskosten. Dat forfait wordt bepaald aan de hand van een aantal percentages en is beperkt tot een maximum. Het basispercentage wordt, voor inkomsten tot 5190 euro opgetrokken van 27,2% tot 28,7% en het maximum komt op 3.590 euro te liggen. Hierdoor stijgt het forfait en dalen de belastingen die moeten worden betaald. Omdat we de korting niet pas zouden krijgen bij de afrekening van de belastingen

Belastbaar inkomen per maand

worden de werkgevers verplicht de korting eenmalig te verrekenen in mei 2009. Hierdoor komt het nettoloon hoger te liggen.

geen loon ontvangt in de maand mei zal de korting pas krijgen bij de afrekening van de belastingen.

Vallen uit de boot

Bedragen vermindering bedrijfsvoorheffing

Voor wie zijn werkelijke beroepskosten bewijst is de jobkorting een nuloperatie. In dat geval krijgt men weliswaar een jobkorting in de maand mei, maar geniet men niet van de hogere belastingaftrek bij de afrekening van de belastingen. Hierdoor moet men de korting terugbetalen of wordt ze in mindering gebracht van het door de fiscus verschuldigde saldo. Wie

De bedrijfsvoorheffing moet worden verminderd met een aanvullend forfaitair bedrag voor beroepskosten. Hoeveel uw korting bedraagt, is afhankelijk van uw belastbaar inkomen van mei 2009. Een overzicht in de onderstaande tabel:

Aanvullende vermindering beroepskosten

Tot 780,00 EUR

51,36 EUR

780,01 EUR tot 795,00 EUR

56,40 EUR

795,01 EUR tot 1 020,00 EUR

61,68 EUR

1 020,01 EUR tot 1 035,00 EUR

70,44 EUR

1 035,01 EUR tot 1 425,00 EUR

82,20 EUR

1 425,01 EUR tot 1 440,00 EUR

87,00 EUR

1 440,01 EUR tot 2 970,00 EUR

92,52 EUR

2 970,01 EUR tot 2 985,00 EUR

99,00 EUR

2 985,01 EUR tot 4 890,00 EUR

102,84 EUR

4 890,01 EUR tot 4 905,00 EUR

101,52 EUR

4 905,01 EUR tot 4 920,00 EUR

98,64 EUR

4 920,01 EUR tot 4 935,00 EUR

95,76 EUR

4 935,01 EUR tot 4 950,00 EUR

92,76 EUR

4 950,01 EUR tot 4 965,00 EUR

90,00 EUR

4 965,01 EUR tot 4 980,00 EUR

87,00 EUR

4 980,01 EUR tot 4 995,00 EUR

84,24 EUR

4 995,01 EUR tot 5 010,00 EUR

81,24 EUR

5 010,01 EUR tot 5 025,00 EUR

78,48 EUR

5 025,01 EUR tot 5 040,00 EUR

75,48 EUR

5 040,01 EUR tot 5 055,00 EUR

72,60 EUR

5 055,01 EUR tot 5 070,00 EUR

69,72 EUR

Boven de 5 070,00 EUR

69,48 EUR

Bron: Koninklijk besluit van 6 april 2009 tot toekenning van een aanvullende vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor beroepskosten (B.S. van 10 april 2009). De Nieuwe Tijd mei 2009

7


■ VLAAMSE GEMEENSCHAP

ACV Openbare Diensten

Overleg bij het beleidsdomein Landbouw en Visserij ■ Eind april was er met de verschillende entiteiten van het Vlaams ministerie van L andbouw en Visserij een vergadering over de hierna vermelde personeelsaangelegenheden . D oor : Chris Herreman

Afwezigheid voor syndicale doeleinden

Naar aanleiding van een concrete situatie bij L&V werden er na overleg met de gevolmachtigde onderhandelaar en de betrokken vakbondssecretaris, afgesproken dat maximum 20% van de werktijd kan worden ingevuld door vakbondstaken. Er komt hiervan geen opname in de PLOEG documenten. Voornoemde norm zal door alle partijen op een voldoende soepele manier toegepast worden, namelijk op jaarbasis.

Actuele info met betrekking tot het personeel

De verantwoordelijken van alle entiteiten geven toelichting bij de geactualiseerde tabellen van geplande wervingen/bevorderingen, overuren, langdurige afwezigheden en de huidige personeelsplannen van het departement, het agentschap Landbouw en Visserij en het ILVO.

Langdurige afwezigheden De arbeidsgeneesheer merkt een stijging van de langdurige afwezigheden op tussen december 2008 en januari 2009. Volgens de personeelsdienst heeft dit o.a. te maken met een stijging van het aantal probleemzwangerschappen.

Specifieke werktijdregeling dienst Zeevisserij Oostende Op de vraag of de personeelsleden tewerkgesteld bij dienst Zeevisserij te Oostende onder een specifieke werktijdregeling vallen, antwoordt de secretaris-generaal dat zij momenteel geen recht hebben op uitbetaalde overuren, maar dat deze problematiek in een breder perspectief nog verder moet worden uitgeklaard.

Overzicht arbeidsongevallen Bij de bespreking van de actuele lijst verduidelijkt de arbeidsgeneesheer dat er 8

een verschil is tussen echte sproeiers en medewerkers die in aanraking komen met sproeistoffen. De personeelsleden die als sproeiers werkzaam zijn moeten halfjaarlijks een bloedonderzoek laten uitvoeren. De secretaris-generaal stelt voor om via een bevraging de bestaande lijst op te splitsen en de personeelsleden die werkzaam zijn als sproeier, op de onderzoeksmogelijkheid te wijzen. Bij het ILVO wordt een fenomenale stijging van het aantal fietsongevallen vastgesteld. Sinds de invoering van de fietsvergoeding hebben er zich meer zware ongevallen voorgedaan. Er wordt momenteel promotie gemaakt voor het gebruik van fietshelmen en fluovestjes. De heer Jules VAN LIEFFERINGE stelt voor dit mee te nemen bij de opmaak van het Welzijnsplan, waar een luik ‘bewustmaking’ is voorzien.

Geslaagden generieke proef niveau D De directeur van de MOD P&O geeft een overzicht van het aantal geslaagden en de opgestarte procedures. ■

Departement: 7 geslaagden – procedure opgestart voor 3 betrekkingen ■ Agentschap Landbouw en Visserij: 6 geslaagden – procedure opgestart voor 4 betrekkingen, de andere procedures volgen ■ ILVO: 22 geslaagden – 4 procedures opgestart voor 12 functies

Vanuit ICT werden wel reeds rugzakken verdeeld, maar via het afdelingshoofd kan de vraag steeds worden gesteld. De arbeidsgeneesheer verwijst naar een bestaande folder, waarin de verschillende trolleys staan beschreven en de manier waarop ze moeten worden gebruikt. Het is namelijk van belang dat de gekozen trolley aangepast is aan de noden van het betrokken personeelslid en dat deze het op de juiste manier gebruikt. De secretaris-generaal stelt dat op verantwoorde verzoeken zal worden ingegaan en dat de betrokkenen zal gewezen worden op het ergonomisch aspect van gebruik.

Proefproject draadloze verbinding De heer Noël VAN GINDERACHTER deelt mee dat er momenteel een proefproject lopende is om via een draadloze internetverbinding rechtstreeks van op de boerderij online te kunnen werken, zodat controlerapporten ter plaatse kunnen worden opgesteld. Het gaat om laptops met een draagbare printer, zodat de rapporten direct kunnen worden afgeprint. De testen met de vroegere internet provider waren niet bevredigend en daarom wordt er gezocht naar een andere provider.

Behoeften van trolleys voor bedrijfsbezoeken

In de buitendienst Antwerpen is er voor de zwangere collega’s van de boekhouding nood aan een rolbare tas. Dit zou niet mogelijk zijn via de normale bestellingprocedure. Volgens de secretaris-generaal werd deze vraag reeds eerder gesteld aan het departement, maar werd deze niet hernomen.

■ mei 2009 De Nieuwe Tijd


VLAAMSE GEMEENSCHAP

ACV Openbare Diensten

Personeelsaangelegenheden bij het beleidsdomein Onderwijs en Vorming ■ O p de laatste vergadering van het overlegcomité van 21 april werden de hierna vermelde agendapunten besproken. D oor : Chris Herreman

Wijziging personeelsplan Agentschap voor Onderwijscommunicatie Het betreft hier een kleine wijziging t.a.v. de toestand op 1 januari. Naar aanleiding van het vertrek van een statutair personeelslid van niveau B, zal deze worden vervangen door een statutaire medewerker van niveau C. Het totaal aantal medewerkers bij het agentschap blijft ongewijzigd.

Toestand bij de dienst Studietoelagen Op de beleidsraad van 17 maart had de minister verzocht het nodige te doen om de verdere afhandeling van de studietoelagen te bespoedigen. Daarom dienden er herinneringsbrieven te worden verstuurd aan die burgers van wie het dossier nog in beraad was, gekoppeld aan een opbelactie. Voor het versturen van de herinneringsbrieven werd de infolijn ingeschakeld. Met de hulp van personeelsleden van AGODI werd de opbelactie voor 60 à 70% rond gekregen. Deze acties werden afgerond in de loop van de eerste week van de paasvakantie. De personeelsleden van AGODI, ingeschakeld bij de dossierbehandeling, waren nog bezig tot einde april en mogelijks zelfs langer. Volgens de leidend ambtenaar van AGODI waren zijn medewerkers die hiervoor werden ingeschakeld, enthousiast en de burgers apprecieerden de opbelactie. Ook de minister was te tevreden en heeft intussen een mail gestuurd naar de betrokken personeelsleden. Wij kunnen ons evenwel niet van de indruk ontdoen dat de komende verkiezingen hier onrechtstreeks hebben meegespeeld. Officieel geeft men als reden voor deze extra ondernomen acties, de gewijzigde regelgeving m.b.t. financiering in het onderwijs. De Nieuwe Tijd mei 2009

Vereenvoudigingproject ICT bij Studietoelagen De leidend ambtenaar van AHOVO deelt mee dat een vereenvoudigingsproject werd opgestart, waarbij de dossierbehandelaars en intakers werden betrokken. Hieraan worden eveneens initiatieven gekoppeld om de regelgeving te vereenvoudigen. Dit project zal op 15 augustus a.s. van start gaan.

Op weg naar automatische

toekenning van de studietoelagen?

Om realistische redenen gaat men streven naar een semi-automatische toekenning van de studietoelagen in niet complexe leefeenheden en worden dossiers op voorhand gescreend.

Afspraken m.b.t. de eenvormige en correcte toepassing van de forfaitaire toelage voor technische bekwaamheid bij AGODI en AHOVO

Na raadpleging van de gevolmachtigd onderhandelaar bij de Vlaamse overheid werden de afspraken duidelijk vastgelegd m.b.t. de toekenning van de toelage technische bekwaamheid bij het agentschap

voor Onderwijsdiensten en het agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen. Zo zal er een herziening gebeuren voor die personeelsleden belast met de behandeling van de betrokken dossiers die pas na één jaar de toelage ontvingen, met terugwerkende kracht tot 1 april 2006 of de opstart van de BBB-structuur en zullen desgevallend de achterstallen worden uitbetaald. De noodzaak tot inspringen, zoals de laatste tijd is gebeurd, zal zoveel mogelijk worden beperkt. In de mate dat inspringen toch noodzakelijk zou blijken, zal daarvoor vanaf nu beroep gedaan worden op personeelsleden van de twee betrokken entiteiten, die reeds de toelage ontvangen of gebeurlijk nog in hun opleidingsperiode zitten. In dat geval wordt de duur van de periode van inspringen, meegerekend voor het in aanmerking komen voor de toelage. Voor de personeelsleden van andere entiteiten dan AHOVO, die dit jaar een beperkt aantal maanden hebben ingesprongen en die in de toekomst via de mobiliteitsregeling naar een werkstation of de afdeling studietoelagen muteren en daar belast worden met de behandeling van de betrokken dossiers, zal de periode van inspringen meegenomen worden voor de berekening van de periode van 6 maanden. 9


■ LOKALE & REGIONALE BESTUREN

ACV Openbare Diensten

Provinciebestuur Antwerpen: Een openbaar bestuur van de 21ste eeuw ■ Het

provinciebestuur A ntwerpen werd de voorbije jaren, zoals alle plaatselijke besturen, geconfronteerd met veel regelgeving , verplichtingen en uitdagingen . Provinciedecreet, rechtspositie voor het personeel , sociale verzuchtingen van het personeel , rekruteringsproblemen van deskundig personeel zijn ook voor hen bekende items in het personeelsbeleid.

D oor : Frans Marivoet Soms ontstaat, zowel bij besturen als vakbonden, de neiging om in een bestendige ergernis en beklag hierover hun dagen te vullen. Maar het kan ook anders. Men kan met al deze nieuwigheden creatief omgaan. Ze als hefbomen gebruiken om een toekomstgericht beleid uit te bouwen, de echte meerwaarde van de provincies in het Vlaams bestel te tonen en er een sociaal gericht personeelsbeleid te voeren. Kortom, zoals het departementshoofd van HRM, Peter Sommen het zegt: “een warm bestuur maken voor de klanten en de medewerkers.” Het provinciebestuur van Antwerpen is goed op weg dat te realiseren. Een losse greep uit de realisaties:

1. Een evenwichtig anciënniteitbeleid Tot heden konden de personeelsleden in dienst voor 1995 maximum 6 privé jaren in de anciënniteit laten meetellen. Vanaf 1 januari zullen al diegene in dienst zijn gekomen tussen 1995 en 2008 ook deze jaren kunnen laten meerekenen in hun geldelijke loopbaan. De nieuwe personeelsleden (ook de in dienst zijnde personeelsleden die aan een nieuw aanwervingexamen deelnemen) kunnen al hun privé jaren in rekening brengen.

2. Loon naar werk De personeelsformaties zijn aangepast aan de werkelijke taken. De medewerkers krijgen zo meer kansen om loon naar werk te krijgen.

3. Evaluaties: een meerwaarde voor het bestuur en betrokkene Er is jaren aan gewerkt. Het is nu wel voor iedereen duidelijk: het provinciebestuur wil correct evalueren. Zowel de betrokkenen, maar zeker de chefs moeten hun job doen. Maar het belangrijkste is dat dit evaluatiegebeuren als een preventief middel wordt gehanteerd,: iedere medewerker 10

de grootst mogelijke tevredenheid geven in zijn job, met dan ook het beste resultaat voor het bestuur.

4. Nationale gesprekken blijven duren, maar bij de provincie zijn arbeidscontracten gelijk aan bediendecontracten Vanaf 1 januari 2009 wordt iedere contractuele medewerker aangenomen in een bediendecontract. De bestaande arbeidscontracten worden omgezet in bediendecontracten.

5.

Contractuelen dezelfde rechten als de statutaire personeelsleden

eventuele extra bijdragen (wegens slechte beursresultaten) te ondervangen.

8. En niet zomaar een pensioenfonds … De praktische organisatie van een aanvullend pensioenfonds brengt ook een aantal onkosten mee. Wanneer een privéverzekeraar zulk fonds organiseert wil hij winst maken. Bij het OFP Provant is geen privé partner betrokken en de provincie draagt de overhead onkosten. Iedere gespaarde euro komt dus ten goede aan het personeel.

9. Een pensioenfonds zonder verschuivingen van de lasten naar onze kinderen

De RPR (rechtspositieregeling) legde sterk de nadruk op de gelijke rechten voor de contractuelen als zij via examens in dienst zijn gekomen. De regularisatie-examens/aanwervingexamens voor de contractuelen zijn reeds gestart. Dit levert niet alleen dezelfde (bevorderings)rechten op, maar ook de volledige meerekenbaarheid van alle privé jaren.

Vele constructies bieden aan aantrekkelijke voorwaarden pensioenverzekeringen aan. Een meerjarenplan maakt vlug duidelijk dat op korte termijn wordt gedacht en de kosten naar de volgende generaties worden verschoven. Het OFP Provant speelt het spel correct, en verschuift niets naar de toekomst.

6. Geen gelijkheid zonder gelijke pensioenen. Oprichting van tweede pensioenpijler: OFP PROVANT

10. Een goed personeelsbeleid is maar mogelijk in een moderne werkomgeving en moet ook een goed beeld naar buiten hebben

Het pensioenfonds garandeert voor alle dienstjaren vanaf 1 januari 2009 voor de contractuelen een zelfde pensioen als voor de statutaire personeelsleden. Creatief wordt nog een oplossing gezocht voor de voorbije dienstjaren.

Er is dringend een vernieuwing nodig van het 40 jaar oude provinciegebouw. Personeel in een goede werkomgeving kan nog beter presteren. Daarom worden in dit globaal plan de nodige middelen voorzien om dit te realiseren.

7. Pensioenfonds: een voorbeeld van de meerwaarde van de provincie tegenover de andere lokale besturen

11. Een nieuw gebouw biedt nog nieuwe mogelijkheden

Ieder lokaal bestuur kan voor zijn contractuelen toetreden tot het pensioenfonds. Zelfs sterker, de provincie stelt een buffer van 20 miljoen euro ter beschikking om de

Het is van belang om van bij het concept van de gebouwen alle aspecten van de welzijnswetgeving aan bod te laten komen. Maar er zijn ook nieuwe mogelijkheden te onderzoeken: kinderopvang, strijkatelier,… mei 2009 De Nieuwe Tijd


ACV Openbare Diensten

LOKALE & REGIONALE BESTUREN

12. En na vele jaren werk een extra attentie Vanaf dit jaar krijgen alle personeelsleden bij hun 25 jarig jubileum een netto premie van 1000 euro. Bij op pensioenstelling mag men rekenen op een extra premie van maximum 875 euro. Er is de laatste 2 jaar veel veranderd bij het provinciebestuur Antwerpen. Een ploeg militanten onder leiding van de voorzitter Eric Boonen, de Deputatie met de deputé voor personeel Bart De Nijn en het management onder leiding van de Provinciegriffier Danny Toelen en Departementshoofd Peter Sommen, een unieke combinatie van deze spelers, heeft een modern bestuur gecreëerd met grote sociale bekommernis.

12 mei Dag van de verpleging: verpleging een roeping of een technisch hoogstaande job D oor : Diane Van Cauter

Historiek Op 12 mei 1820 zag Florence Nightingale het levenslicht. Zij wordt “de grondlegster van de moderne verpleging” genoemd. Het is goed dat er naar analogie met de secretaressendag ook een dag is waarop de verpleging (mijn interpretatie: iedereen die in de verzorging staat) in de kijker staat. Zij verdienen het namelijk ook! Hopelijk heeft jouw werkgever aan jullie gedacht! Als men Florence Nightingale als grondlegster bestempelt van de moderne verpleging, houdt men geen rekening met de eisen die men vandaag aan een verpleegkundige stelt. Er is een duidelijke vraag naar kwaliteit, dit bewijzen de vele kwaliteitsrapporten en het in dienst nemen van kwaliteitscoördinatoren. Men mag dus verpleging niet meer louter en alleen als een roeping zien, men verwacht veel meer van hen. Het is waar dat je de job met hart en ziel moet doen, zoniet kom je al vlug in een burn-out terecht. Maar in de huidige tijd moeten zij zowel fysisch als psychisch zeer sterk zijn. Nu hebben de patiënten, volledig terecht, ook rechten gekregen. Ondertussen is iedereen assertiever geworden: patiënten, familie, … Alsook wordt er niet meer verwacht De Nieuwe Tijd mei 2009

11


■ LOKALE & REGIONALE BESTUREN

ACV Openbare Diensten

dat de verpleegkundigen de dokters hun orders opvolgen zonder verder nadenken. Zij hebben namelijk zelf bepaalde verantwoordelijkheden gekregen waarvoor zij dan ook rechtstreeks aansprakelijk kunnen gesteld worden. Enkele jaren geleden heb ik een verhaaltje gelezen over de vele kwaliteiten waarover een verpleegkundige moet beschikken. Dit verhaal wil ik jullie niet onthouden.

De schepping van de verpleegkundige Toen God de verpleegkundige schiep, maakte hij de zesde dag al overuren. Terwijl hij even rustte en zich afvroeg of het goed was, kwam er een engel naast hem zitten. “Heeft u die lange lijst met speciale wensen gezien?” vroeg hij. “Deze mens moet kunnen geleverd worden in een mannelijke en vrouwelijke versie en zonder wachttijd. Ze moet gemakkelijk te desinfecteren zijn, maar mag niet gemaakt zijn van plastic. Ze moet stalen zenuwen hebben en een brede rug die kan dragen wat anderen kwijt willen. Maar ze moet tenger genoeg zijn om zich goed te voelen in veel te kleine patiëntenkamers. Ze moet vijf dingen te gelijk kunnen doen en daarbij nog een vrije hand hebben.” De engel schudde het hoofd: “Zes handen zal moeilijk gaan!” “Over de handen lig ik niet wakker” zei God, “maar zelfs het standaardmodel moet drie paar ogen hebben: een paar dat ’s nachts door alle muren heen kan kijken, een tweede paar in haar achterhoofd waarmee ze ziet wat men voor haar probeert te verbergen en wat ze absoluut moet weten, en natuurlijk een paar gewone waarmee ze een patiënt kan aankijk en hem laten voelen dat ze hem begrijpt zonder een woord te zeggen.” De engel trok God aan de mouw en zei: “ga slapen heer, doe morgen verder.” “Geen sprake van” zie God. “Nu ik er toch al de hele dag aan gewerkt heb, mag ik ze ook afwerken. Ik ben er net in geslaagd ze zo te maken dat ze nooit ziek wordt. Mocht ze toch eens bezwijken, dan kan ik ze zelf genezen.” “Kan ze denken?”, vroeg de engel. “Ze kan niet alleen denken, ze kan ook zelf een oordeel vormen en als het nodig is zelfs compromissen sluiten.” Antwoordde God. “Ze kan begrijpen dat twintig patiënten soms evenveel werk vragen als veertig en dat tien betrekkingen vaak maar door vijf verpleegkundigen worden ingevuld. Ze houdt van haar beroep, ook al eist dat al haar energie op en wordt het slecht be12

taald. Ze kan leven met gljjdende werktijden en er zich mee verzoenen dat ze weinig vrije weekends heeft”. De engel bekeek het model van de verpleegkundige aan alle kanten. “Het materiaal is te zacht” zuchtte hij. “Maar wel ongelooflijk taai”. Daarop antwoordde God meteen: “je hebt er geen idee van wat het allemaal kan verdragen!” De engel boog zich voorover en streek met zijn vinger over de wang van het schepsel. “Er zit een lek in” zei hij verontrust. “Ik heb u toch gezegd dat u teveel in het model willen stoppen hebt.” “Dat is geen lek, dat is een traan!” “En waarvoor dient die dan?” “Ze vloeit bij vreugde en verdriet, bij pijn en ontgoocheling, bij onmacht en verlatenheid”, antwoordde God. “De traan is haar overloopklep.”

De witte woede De laatste jaren reageren de verzorgende beroepen wel niet meer met tranen om hun emoties kenbaar te maken. Hun woede omtrent de slechte arbeidsomstandig-

heden hebben zij door middel van acties moeten duidelijk maken. De tranen alleen hielpen niet om hun frustraties te tonen. In de loop van de jaren is duidelijk geworden dat ook de “zachte” sector zich harder moet opstellen om een aantal zaken te bekomen op vlak van arbeidsvoorwaarden en verloning. Men heeft er veel te lang van uitgegaan dat je als verpleegkundige kiest om flexibel te zijn, dat je kiest om te werken op sociaal onaangepaste tijdstippen, … Neen, als verpleegkundige kies je ervoor om met mensen te werken, om hen goed te verzorgen. Stilaan is deze boodschap doorgedrongen bij iedereen. Maar er blijven nog steeds veel punten over die te verbeteren zijn bijvoorbeeld op het vlak van werkdruk, de flexibiliteit die men verlangt, … In 2010 wordt het volgend non-profitakkoord onderhandeld. Hopelijk is deze keer een echte witte woede niet noodzakelijk om resultaten af te dwingen, maar tonen de werkgevers empathie met jullie. Ze verlangen dit namelijk ook van jullie naar hen toe als er iemand ziek is, als afwezigen niet vervangen worden, … ■ mei 2009 De Nieuwe Tijd


FEDERALE OVERHEID

ACV Openbare Diensten

Europese verkiezingen en interne sociale verkiezingen Europese Commissie vallen samen in 2009 ■ D e verkiezingen voor het Europees Parlement in juni 2009 vallen deze keer toevallig samen met de interne sociale verkiezingen voor het personeelscomité van de Europese Commissie in B russel . B innen deze Europese instelling wordt het ACV vertegenwoordigd door de Vakbond van de Europese O penbare D iensten, afgekort Conf-SFE. ACV roept dan ook haar leden, die binnen de Europese Commissie werkzaam zijn, op om voor de lijst Conf-SFE te stemmen . D oor : Conf-Sfe

Stem voor democratie, vakbondseenheid en een opbouwende sociale dialoog

Conf-SFE is lid van de Europese Vakbondsconfederatie (CSE), een overkoepelend orgaan voor de christelijke vakbonden binnen de Europese Commissie te Brussel en het Europees Onderzoekscentrum in Ispra (Italië). De ideologie van deze vakbond is, net zoals bij het ACV, gebaseerd op christelijke principes en waarden, en staat open voor iedereen die deze waarden onderschrijft. De dagelijkse samenwerking tussen ACV en Conf-SFE wordt verzekerd via ACV-Openbare Diensten. Alle ACV-leden die werkzaam zijn binnen deze instellingen hebben gratis en onbeperkte toegang tot alle diensten van Conf-SFE.

Zeker vragen wij alle contractuele agenten, of ze nu lid zijn van het ACV (en dus automatisch ook bij Conf-SFE) of anders als sympathisant, voor lijst Conf-SFE te stemmen. Stemmen voor Conf-SFE staat gelijk aan stemmen voor basiswaarden zoals democratie, pluralisme, vakbondseenheid en opbouwende sociale dialoog ten dienste van iedereen.

Waarom stemmen voor Conf-SFE?

Programmapunten

Conf-SFE stelt zich garant voor een Europese zelfstandige, permanente en competente openbare dienst.

Onze belangrijkste programmapunten omvatten onder andere een beter statuut

en werkomstandigheden voor het tijdelijk personeel, het verzekeren van de toekomst voor een onafhankelijke Europese ambtenarenfunctie, een financiële tussenkomst vanwege de werkgever voor woonwerkverplaatsingen, het verdedigen van de verworven sociale rechten (ziekteverzekering, pensioen, werkloosheid) en garanties voor het voortbestaan van de Europese scholen. Deze programmapunten worden ook gesteund door Jean-Luc Dehaene en Ivo Belet, met wie Conf-SFE lijsttrekker Hans Torrekens en vakbondsvoorzitter René Koch een persoonlijk onderhoud hadden. Meer informatie over Conf-SFE alsook een volledig overzicht van de campagnepunten en alle kandidaten vindt men op www. conf-sfe.org.

Er wordt vaak beweerd dat het personeel de meest precieuze bouwsteen is van de Europese instituten. Conf-SFE ziet erop toe dat de belangen van al het personeel verdedigd worden, ongeacht hun contractueel statuut, graad, nationaliteit of geloofsovertuiging. Door ons personeel dagelijks te ondersteunen, bouwen wij samen aan de toekomst van de Europese openbare diensten.

Conf-SFE voorzitter René-Pierre Koch en Conf-SFE lijsttrekker Hans Torrekens samen met Luc Hamelinck, voorzitter ACV Openbare Diensten.

Tijdens de komende verkiezingen voor het personeelscomité te Brussel (gelijkgesteld aan sociale verkiezingen), welke plaatsvinden van 9 tot 11 juni 2009, kan u stemmen voor een volledige lijst van 54 sterk geëngageerde en gemotiveerde kandidaten. De kracht om ons te laten gelden en om uw belangen tegenover onze werkgever (de Europese Commissie) te kunnen beïnvloeden en verdedigen tijdens de komende 3 jaar, hangen in hoge mate af van het resultaat van deze verkiezingen, dus van uw steun. Daarom is het belangrijk dat u onze campagnepunten heel sterk steunt en verspreidt onder collega’s en kennissen die er werkzaam zijn. Dit is eveneens een oproep om massaal voor ons te stemmen.

Conf-SFE voorzitter René-Pierre Koch en Conf-SFE lijsttrekker Hans Torrekens ontmoetten JeanLuc Dehaene en Ivo Belet.

De Nieuwe Tijd mei 2009

13


■ FEDERALE OVERHEID

ACV Openbare Diensten

Naar een nieuwe loopbaan voor contractuele wetenschappers? ■ “Kom

werken in een federale wetenschappelijke instelling . We bieden U een boeiende job om de uitdagingen van morgen te onderzoeken: biodiversiteit, genetisch onderzoek , zonnestralingen, behoud van perkamenten, DNA- onderzoek . I n deze domeinen behoren we tot de wereldtop. We zijn voortdurend op zoek naar de beste universitaire krachten . We bieden u een loon aan dat 15 à 20 % minder bedraagt dan dat van uw statutaire collega’s waarmee u dagelijks samenwerkt en 5% minder dan uw collega’s van niveau A in de administratie .”

D oor : Erik Van den Broeck

Trieste realiteit

Hoe is het zo ver kunnen komen? Tot eind april 2008 werden contractuelen en statutairen betaald volgens dezelfde weddenschalen conform de regels bij het openbaar ambt. Het KB van 11/2/1991 over de individuele rechten van contractuelen bij de federale overheid schrijft voor dat contractuelen volgens dezelfde weddenschalen worden betaald als de statutairen bij indienstneming. Vanaf mei 2008 zijn de oude weddenschalen voor het wetenschappelijk personeel (schaal 1921, 1923, enz) afgeschaft en vervangen door nieuwe en hogere SW-weddenschalen (KB 25/2/2008). De statutaire onderzoekers kregen daarmee hun copernicushervorming van “1 naar A”.

duele rechten van contractuelen dit voorschrijft. De ramingen op jaarbasis kwamen in 2008 uit op ongeveer 2.400.000 €. De minister van Wetenschapsbeleid heeft een poging ondernomen om in de loop van 2008 2.400.000 € extra budgettaire middelen vrij te krijgen voor de loonsverhoging van de contractuelen, maar ze vond geen draagvlak bij de staatssecretaris voor begroting voor dat extra geld. Een voorstel KB dat de herwaardering voor contractuelen zou moeten onderbouwen, raakte bij gebrek aan financiële middelen nooit tot aan de ministerraad. De inspectie van financiën was tegen de loonherwaardering omdat men eerder een wettelijk initiatief verwachtte van de minister van Ambtenarenzaken. De werkgevers van de contractuelen waren ook tegen. Ze wilden niet weten van een loonsverhoging zonder bijkomende financiële middelen om de loonsverhoging te financieren. De loonherwaardering van het wetenschappelijk personeel bleef halfweg steken en de onderzoekers begonnen zich te roeren.

Nog steeds betaald volgens afge-

Nieuw initiatief

Een dergelijke jobadvertentie van Selor zou choqueren, maar ze vertaalt helaas de trieste realiteit van de verloning van meer dan 500 contractuele onderzoekers in de wetenschappelijke instellingen.

schafte weddenschalen

Die nieuwe SW-weddenschalen zijn van toepassing voor de naar schatting 350 leden van het statutair wetenschappelijk personeel, maar niet voor de veel grotere groep van 500 contractuele personeelsleden. Die 500 blijven verder betaald volgens ‘afgeschafte weddenschalen’ en elke maand worden nieuwe onderzoekers aangeworven en betaald volgens deze ‘afgeschafte weddenschalen’. De hervorming van de wetenschappelijke loopbaan kon worden betaald met een extra-enveloppe van ruim 2.000.000€ op de begroting van Wetenschapsbeleid zodat de loonsverhoging met terugwerkende kracht vanaf december 2006 kon ingaan. Daarna heeft de POD Wetenschapsbeleid ook berekend hoeveel het zou kosten om aan alle contractuelen dezelfde weddenschalen toe te kennen als aan de statutairen zoals het KB van 11/2/1991 over de indivi14

Na de mislukking in 2008, heeft de minister van Wetenschapsbeleid begin 2009 een nieuw initiatief genomen om een einde te stellen aan de discriminatie tussen statutairen en contractuelen. Ze beloofde de onderzoekers meermaals om bij de eerstvolgende begrotingswijziging extra financiële middelen uit te trekken. Ze gaf de administratie de opdracht om de kost van de herwaardering te herberekenen. Uit de nieuwe berekeningen van de administratie blijkt intussen dat het inderdaad 2.100.000 € extra kost om contractuelen hetzelfde loon te betalen dat de statutairen, maar de budgettaire impact bedraagt veel minder en schommelt recurrent rond 705.000 €. Het grote verschil tussen kost en budgettaire impact heeft te maken met de financiering van de contractuele wetenschappers. In tegenstelling tot de statutaire wetenschappers, die integraal ten laste zijn van het centrale budget, worden slechts 4 contractuele wetenschappers op

de 10 gefinancierd met eigen middelen. De overige 60 % is ten laste van externe onderzoeksfondsen. Bij de opmaak van de begroting 2010 zal minister Laruelle een voorstel uitwerken om de extra loonlast te verdelen over deels de wetenschappelijke instellingen, deels de extra-financierders en deel de centrale overheid. Ze bereidt hiervoor een nieuw KB voor dat eerlang aan de ministerraad wordt voorgelegd. Het KB regelt enkel de verloning; nieuwe onderzoekers worden aangeworven volgens de SW-schalen; de lopende arbeidscontracten worden omgezet naar de SW-schalen volgens dezelfde omschakelingstabel als de tabel die geldt voor de statutairen.

Maar de buit is nog lang niet binnen De begroting 2010 biedt zeer weinig marge. De inspecteur van financiën moet zijn fiat geven en de voltallige ministerraad moet akkoord gaan. ACV-Openbare Diensten zal nauwlettend toezien dat de herwaardering van de lonen van de contractuelen niet wordt vergeten en/of weggeduwd door nieuwe welluidende investeringsprojecten. Investeren in onderzoek betekent ook investeren in lonen van onderzoekers.

■ mei 2009 De Nieuwe Tijd


BIJZONDERE KORPSEN

ACV Openbare Diensten

Het sectoraal akkoord: Stand van zaken ■ Op

vrijdag 3 april werden de syndicale organisaties uitgenodigd voor een opvolgingsvergadering over het akkoord gesloten op 5 december 2008. H ieronder vindt u een samenvatting van punten uit het sectoraal akkoord die voorzien zijn behandeld te worden in 2008 en 2009. D e eerste punten uit het sectoraal akkoord zijn al gerealiseerd. Sommigen daarvan zelfs voor de ondertekening van dit akkoord. Zo werd het forfaitaire gedeelte van onze eindejaarstoelage van december opgetrokken van 332,79 euro naar 650,00 euro. D it leverde een netto verhoging op van de eindejaarstoelage van ongeveer 160 euro. D e evolutie van onze eindejaarstoelage blijft verder afgelijnd op het federaal openbaar ambt.

D oor : Walter Van den Broeck

Kilometervergoeding Het tweede puntje uit het akkoord is de herwaardering van de kilometervergoeding voor het militair personeel dat onderworpen is aan dit stelsel. In de eerstkomende tijd zal men ook hier de aflijning met het openbaar ambt behouden wanneer die bestaat.

Vrijwillige opschorting van prestaties

Het volgende punt uit het akkoord bestaat uit de invoering van een systeem van vrijwillige opschorting van de prestaties voor het militair personeel ouder dan 50 jaar en dat 5 jaar of minder van de pensioengerechtigde leeftijd is verwijderd. Ook hier is de uitvoering volledig verwezenlijkt. De militairen in de voorwaarden konden hun aanvraag doen tot de afsluitingsdatum van 13 maart 2009. Vanwege het grote succes werd het aantal plaatsen opgetrokken voor de Opper- en hoofdofficieren van 25 naar 40, voor de onderofficieren van 350 naar 650 en voor de vrijwilligers van 350 naar 585. Uiteindelijk vertrekken er in 2009: 29 hoofdofficieren, 10 lager officieren, 591 onderofficieren en 509 beroepsvrijwilligers. Het grootste aantal vertrekkers verlaat de actieve dienst in juni 2009, zijnde 386. Verder hebben we nog 216 vertrekkers in juli, 64 in augustus, 99 in september, 181 in oktober, 37 in november en uiteindelijk 154 in december. Voor het volgende jaar, 2010, hebben we reeds vernomen dat men dit jaar in het grote verlof de verdeling van de plaatsen per categorie zal maken. Het zal gaan om ongeveer een 500-tal militairen. De aanvraag en de afsluiting ervan zal ook nog in 2009 plaatsvinden zodanig dat de eerste militairen kunnen genieten van de vrijwillige opschorting van de prestatie op 1 januari 2009. De Nieuwe Tijd mei 2009

Gemengde loopbaan Een ander belangrijk item uit het akkoord is de herziening van de gemengde loopbaan. In dit domein is al één belangrijk punt verwezenlijkt, namelijk het behoud van de nieuwe pensioenregeling. Meer uitleg over deze nieuwe pensioenregeling vindt u terug in “de nieuwe tijd” van januari en februari. Anderzijds vermeldt het akkoord de afschaffing van het oriëntatiepunt, de afschaffing van de structurele interne overgang met behoud van de interne overgang voor militairen die ongeschikt zijn door de dienst. In de gemengde loopbaan zal een personeelsbeleid gevoerd worden waarin militairen de mogelijk krijgen om door te stromen tussen operationele functies en

steunfuncties, alsook naar een job buiten defensie. Voor dit laatste blijft de externe mobiliteit op vrijwillige basis bestaan. Het objectief van het nieuw loopbaanconcept bestaat erin een evenwichtige leeftijdsstructuur, een herwaardering van het militaire ambt en een verhoging van de attractiviteit van het militaire ambt te bekomen, alsook het rendement te optimaliseren. Er zullen verschillende loopbaantypes bestaan zoals de klassieke loopbaan tot pensioengerechtigde leeftijd, de loopbaan met beperkte duur voor specifieke functies en de vrijwillige militaire dienst. In de nieuwe loopbaan zal de deelname aan operaties geherwaardeerd worden. De bevorderingscomités voor de officieren en de onderofficieren blijven bestaan en de voorziene sollicitatie komt er niet. 15


■ BIJZONDERE KORPSEN

ACV Openbare Diensten

Vrijwillige dienstplicht Zoals we in vorige paragraaf vermeldden, wordt er geopteerd voor een systeem van vrijwillige dienstplicht. Wat zal dit inhouden? De vrijwillige legerdienst zal opengesteld worden voor alle categorieën. Men zal een dienstnemingsakte ondertekenen van 18 maanden waarin de vorming zal worden verstrekt. De eerste zes maanden van die dienstneming zal men een soldij ontvangen, gratis gelogeerd worden, gratis voeding genieten en gratis woonwerkverkeer bekomen. Bovenop deze militaire voordelen behoudt de kandidaat de rechten op verdere uitkering van de werkloosheid, het leefloon of de kinderbijslag. Bij het beëindigen van deze periode zal de militair die geschikt werd bevonden de mogelijkheid krijgen om een wederdienstneming aan te gaan van minimum 6 maanden en maximum 30 maanden. Tijdens deze periode kan hij ingezet worden voor de deelname aan buitenlandse operaties. Na het volbrengen van een buitenlandse operatie kan de militair vragen om over te gaan naar het aanvullingskader van defensie. Hij zal daarvoor aanvaard worden indien hij gunstig wordt voorgedragen en als onderofficier en officier slaagt in de voorziene taalexamens.

Erkenning van opleidingen Een ander belangrijk punt uit het akkoord is de erkenning van de opleidingen gegeven binnen defensie. In dit kader heeft defensie de vormingsmodules die in aanmerking komen voor erkenning geïnventariseerd en vergeleken met de vormingen in het burgermidden. Dit heeft ondertussen al geleid tot een samenwerkingsakkoord met VDAB, FOREM, Arbeidsambt der DG, Actiris. Vormingen die voor 100% equivalent zijn, zullen in de toekomst dus erkend worden door deze burgerinstanties. Voor de andere vormingen zal er voorzien worden dat bijkomende modules kunnen gevolgd worden.

chosociale steun zal een nieuwe pijler worden opgericht binnen ACOS Well Being. De pijler zal bestaan uit vier secties, zijnde een sectie psycho-sociale zorg, een sectie preventie in operaties en welfare, een sectie medische coördinatie en steun en een sectie coaching en sensibilisatie. Verdere inhoud wordt ons beloofd na de grote verloven.

Externe mobiliteit Een volgend punt handelt over een actief beleid met betrekking tot de externe mobiliteit. Hierin wordt het accent gelegd op het actualiseren van de wet “Beziging van militairen”. Deze wet voorzag in het tewerkstellen van militairen, die op minder dan 5 jaar van hun pensioen stonden, bij ander openbare diensten en waarbij defensie 50% van de loonkost ten laste nam. Deze bestaande wetgeving zal aangepast en gemoderniseerd worden. Het doel van

“Beziging New” is een voordelige situatie te bekomen voor alle partijen. Voor het departement waar de militair tewerkgesteld wordt, is een snelle en modulaire inzet van militairen mogelijk. Men bekomt een kruisbestuiving van de competenties. Voor de militair is de overstap minder drastisch dan in het systeem van externe mobiliteit. Hij blijft immers militair en kan ook altijd beslissen terug te keren naar defensie. Voor defensie is dit een budgettair verantwoorde oplossing voor de afvloeiing van oudere militairen. Dit is een beheersbare uitstroom alsook een middel om het imago van defensie uit te dragen. In het kader van de externe mobiliteit zal men een begeleiding voorzien van alle personeelsleden die defensie verlaten met het oog op een tewerkstelling op de externe arbeidsmarkt. Deze begeleiding zal over het volledige traject gevoerd worden. Vanaf de informatie, de selectie en de voorbereiding. Maar ook de opvolging en de metingen achteraf zullen gebeuren.

Vergoedingen en toelagen Een volgend item van het akkoord voorziet in de invoering van een nieuw systeem van vergoedingen en toelagen. Hierbij wil men het driepijlersysteem dat dateert uit de vorige legislatuur omvormen tot een vierpijlersysteem. Voor de onderrichters wil men de volledige problematiek bestuderen. De permanente dienst in het buitenland, waar momenteel toch wel wat financiële problemen zijn, is nog niet ter sprake gekomen. Wat betreft de optimalisatie van de psy16

mei 2009 De Nieuwe Tijd


VERVOER

ACV Openbare Diensten

De Lijn lanceert haar visie op de mobiliteit anno 2020. ■ Hoewel je D e Lijn natuurlijk niet kan verwijten dat zij een toekomstvisie probeert te ontwikkelen op het mobiliteitbeleid enerzijds, en hiermee probeert te wegen op beleidsbeslissingen die door een nieuwe Vlaamse regering zullen moeten worden genomen, anderzijds , kan men zich natuurlijk niet van de indruk ontdoen dat het niet alleen een beleidsvisie is van een over heidsbedrijf. Is deze visie trouwens voorgelegd aan de R aad van B estuur? A lles - het showgehalte van de voorstelling en de keuze van het moment – stond in het teken van de komende verkiezingen voor een nieuw Vlaams Parlement. Stoute tongen gaan nog verder en zijn van oordeel dat D e L ijn zich inschrijft in de verkiezingscampagne van de S p. a . D oor : Jan Coolbrandt Los daarvan moet het voor iedereen duidelijk zijn dat een visie anno 2020 absoluut noodzakelijk is. Het is dus ook niet meer dan normaal dat met de publicatie van deze uitgesproken visie het maatschappelijk debat kan worden gevoerd. Een goeie zaak!

Rol van openbaar vervoer Zowel het ACV als het ACV-Openbare Diensten staan positief tegenover deze demarche. De mobiliteitsproblematiek is actueel en zal het ook nog heel lang blijven. De rol van het Openbaar vervoer is bijzonder belangrijk. Zowel op het vlak van de verkeersarmoede, de verkeerscongestie, de verkeersveiligheid en het milieu kan het Openbaar vervoer oplossingen bieden. Het Openbaar vervoer kan oplossingen aanreiken op voorwaarde dat de komende jaren voldoende wordt geïnvesteerd in een kwalitatief hoogstaand en performant openbaar vervoer. Hoewel wij vandaag nog geen oordeel kunnen vellen over de visie ‘as such’, over de omvang van de investeringen, over de keuze voor bepaalde vervoersmodi (bus, tram, sneltram, light rail of spoor) moeten de definitieve toekomstplannen gestoeld zijn op objectief onderzoek naar de vervoersstromen (het vraagmodel). De keuze voor een of andere vervoersmodus zal vooreerst gebaseerd moeten zijn op de comodaliteit en getoetst moeten worden aan het Stopprincipe (Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en Privéautovervoer).

Ruimere mobiliteitsvisie Wij zijn er ons ook van bewust dat het Openbaar vervoer alleen de mobiliteitsproblemen niet zal gaan oplossen. Een ruimere mobiliteitsvisie met inbegrip van een visie op aspecten als de ruimtelijke inrichDe Nieuwe Tijd mei 2009

ting, de wegeninfrastructuur, het autobeleid,… is absoluut noodzakelijk. Het Openbaar vervoer zal ook nog moeten afrekenen met de hardnekkige problematiek van de doorstroming in ons verstedelijkte Vlaamse Gewest. Het is voor ons ook duidelijk dat het succes van het Openbaar vervoer vooral afhankelijk zal zijn van het feit of zij een echt alternatief kan zijn voor het privévervoer in het woon-werkverkeer. De visie van De Lijn speelt hier duidelijk op in door het promoten van snelle buslijnen, snelle tramlijnen en light train.

Tot slot is het ook duidelijk dat dergelijke plannen veel, zelfs heel veel geld zullen kosten en er dus keuzes – politieke – zullen worden gemaakt. Elke nieuwe investering in het Openbaar vervoer zal zowel directe als indirecte jobs opleveren. En daar zijn wij alvast opgetogen over. Hoe dan ook, er zal nog veel worden over gepalaverd, maar hopelijk worden er na de verkiezingen ook keuzes gemaakt. Wordt dus zeker vervolgd!

Heel wat van de voorstellen bevinden zich nog in de ‘conceptuele fase’. Andere voorstellen maken dan weer deel uit van plannen die al zijn goedgekeurd en waarvoor reeds financiële enveloppen zijn vrijgemaakt ( Pegasus, Spartacus en Neptunus).

■ 17


■ VERVOER

ACV Openbare Diensten

Met dit persbericht kondigde De Lijn haar mobiliteitsvisie aan. Persbericht De Lijn - 21 april 2009 De Lijn stelt Mobiliteitsvisie 2020 voor met 74 nieuwe lijnen - Mobiliteitsvisie wil Vlaming mobiel houden in 2020 Leuven, 21 april 2009 – Vervoermaatschappij De Lijn stelt voor om 74 nieuwe bus- en tramlijnen (waarvan 33 tramlijnen) te lanceren in heel Vlaanderen. Daarmee krijgen de reizigers meer verbindingen en kortere reistijden. Dat is de kern van Mobiliteitsvisie 2020, een blauwdruk van een uitgebreid openbaar-vervoernet dat Vlaanderen in 2020 mobiel, leefbaar en welvarend moet houden. Volgens de vervoermaatschappij kan met dit net het aantal reizigers verdubbelen. De Mobiliteitsvisie 2020 werd dinsdag voorgesteld op een congres in Leuven. De komende maanden zal De Lijn haar visie bespreken met alle spelers op het terrein. Remedie voor stijging verkeersdrukte Met haar Mobiliteitsvisie 2020 legt de vervoermaatschappij een oplossing op tafel voor het naderend verkeersinfarct. Dat wil De Lijn voorkomen met betere verbindingen en kortere reistijden. Op basis van klantenbevragingen en wetenschappelijke berekeningen heeft De Lijn samen met drie gespecialiseerde bureaus een blauwdruk uitgetekend voor een vraaggestuurd net op korte en langere afstand. Deze visie gaat uit van algemeen aanvaarde prognoses voor het jaar 2020 over de stijging met 20 % van de vervoersvraag. De Mobiliteitsvisie 2020 voorziet ook in een optimale integratie met het NMBS-aanbod. Zonder maatregelen 35 % meer file-uren Verkeersmodellen en overleg met klanten en experts bevestigen de nood aan de verdere uitbouw van snelle en frequente verbindingen tussen knooppunten in verstedelijkte gebieden. Dat zijn plaatsen waar meerdere lijnen toekomen die aansluiten op elkaar. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de verkeersdrukte op de hoofdwegen de komende tien jaar met 35 % zal toenemen. In 2008 werden op werkdagen meer dan 22 miljoen verliesuren geteld op de Vlaamse hoofdwegen en het onderliggende wegennet. Zonder ingrijpende maatregelen zal het aantal verliesuren tegen 2020 oplopen met 35 %. UITP (de internationale unie van openbaar-vervoerbedrijven) raamt de economische kost van het fileprobleem op 2 tot 8 % van het bruto nationaal product. Voor Vlaanderen komt 2 % overeen met 3,7 miljard euro. Meer sneltrams en snelbussen De Mobiliteitsvisie De Lijn 2020 stelt een uitgebreid net voor met een ruggengraat van 33 nieuwe tramlijnen in heel Vlaanderen, goed voor 813 km extra spoor. Deze lijnen zorgen voor snelle en kwalitatief hoogstaande verbindingen in en rond de stedelijke gebieden. Het tram18

net wordt aangevuld met een netwerk van 41 buslijnen. Deze buslijnen zorgen voor een snelle verbinding met stedelijke gebieden of een verbinding naar een belangrijk knooppunt. ‘Goed voor economie, gezondheid en mobiliteit’ Ingrid Lieten, directeur-generaal De Lijn: ‘Deze visie is ons voorstel om de steden, gemeenten, scholen en bedrijven tegen 2020 bereikbaar te houden. Daarnaast zorgen we voor schonere lucht en creëren we met deze visie ook groene jobs voor duizenden mensen. Tot slot kan dit voorstel leiden tot een verdubbeling van het aantal reizigers.’ Baten overtreffen kosten Om alle projecten te kunnen realiseren, moeten de investeringen op termijn verdubbelen. De baten van deze investeringen zijn echter veel groter dan de kosten. Met Mobiliteitsvisie 2020 kan men tegelijk investeren in infrastructuur, duurzaamheid en groene jobs. Volgens cijfers van de Europese Commissie leveren investeringen in openbaar vervoer dertig jobs op per miljoen euro. Daarnaast zorgt ook het operationeel houden van het bijkomende aanbod en de bouw van extra voertuigen en stelplaatsen voor tewerkstelling. Momenteel zorgt De Lijn voor 3000 permanente jobs bij busbedrijven die rijden in opdracht van De Lijn. Investeringen in openbaar vervoer leiden daarnaast ook tot kortere reistijden in het verkeer, minder verkeersslachtoffers en een gezondere leefomgeving. Dialoog met betrokkenen Op het congres in Leuven stelde De Lijn ook het charter Mobiliteitsdialoog 2020 voor. Dat is het startschot voor een uitgebreide dialoog met de Vlaamse steden, gemeenten, provincies, administraties en belangenverenigingen (zoals TreinTramBus, Bond Beter Leefmilieu en de andere leden van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen / MORA). Het charter werd ondertekend door Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt, de vijf provinciegouverneurs en gedeputeerden van Mobiliteit, de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), de VVP (Vereniging van de Vlaamse Provincies), de Bond Beter Leefmilieu, de vakbonden, de FBAA (Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers) en TreinTramBus. De komende maanden zal De Lijn haar Mobiliteitsvisie 2020 voorleggen aan de verschillende spelers en luisteren naar hun behoeftes.

mei 2009 De Nieuwe Tijd


ACV Openbare Diensten

VERVOER

â–

Mobiliteitsvisie 2020 volgens De Lijn Doel: een voorzet doen voor een oplossing voor het naderend verkeersinfarct die de Vlaming mobiel moet houden in 2020. Middel: investeren in 74 extra lijnen, waarvan 33 tramlijnen en 41 buslijnen

Cijfers

De belangstelling voor de presentatie van Mobiliteitsvisie was zeer groot: Bijna 350 aanwezigen kwamen luisteren naar het plan. 8 cameraploegen en verschillende radio- en krantenjournalisten namen interviews af. Dat leidde tot bijna 100 items en artikels op radio, tv en in de kranten.

Debat geopend

De visie lokte heel wat reactie uit, bij zowel voor- als tegenstanders. Het debat over onze mobiliteit in de komende jaren is daarmee geopend.

Bedankt

De raad van bestuur van De Lijn heeft zijn bijzondere dank en waardering uitgesproken aan iedereen die heeft meegewerkt aan dit mooie resultaat. De komende maanden moeten we de handen uit de mouwen steken om de dialoog aan te gaan met de verschillende spelers op het terrein.

Meer info

Details over de voorgestelde verbindingen vind je begin mei in Op 1 Lijn, in juni in Tussen de Lijnen en nu al op www.delijn.be/mobiliteitsvisie2020.

De Nieuwe Tijd mei 2009

19


■ VERVOER

ACV Openbare Diensten

De Lijn: een billijk compromis? ■ O p 30 april kwam het paritair comité van D e Lijn samen. Voor het ACV was dit de laatste poging om alsnog via onderhandelingen tot een akkoord te komen . D oor : Jan Coolbrandt

De voorwaarden van het ACV Het slagen van de onderhandelingen hangt voor het ACV van volgende voorwaarden af: ■

een cao voor de duur van twee jaar; de algemene recurrente koopkrachtverhoging (zie IPA ) moet worden toegekend; ■ de aanpassing van de toelagen van de niet-actieven; ■ de betaling van een fietsvergoeding; ■ het behoud van de verworven rechten en de werkzekerheid. ■

Last but not least, met betrekking tot de technische diensten moeten de onderhandelingen worden opgestart betreffende de herwaardering van het geldelijk statuut van het personeel.

Het eisenbundel van De Lijn U vraagt zich natuurlijk af waar het eisenbundel van De Lijn is gebleven? Een akkoord met het ACV kan alleen op voorwaarde dat De Lijn haar eisenbundel laat vallen. Het ACV kan niet aanvaarden dat De Lijn aan afbraakpolitiek zou doen, die aan de verworven rechten raakt! Indien wij ons, gezien de omstandigheden, moeten tevreden stellen met het IPA en alleen maar het IPA, dan kan op geen enkele manier ingegaan worden op de voorstellen van de werkgever. Geen bijkomende inspanningen vanwege het personeel! Het ACV stelt bovendien duidelijk dat de koopkrachtverhoging niet via de fameuze BONUS kan worden toegekend.

Het eindresultaat Na een ganse dag van onderhandelingen werd dan toch een ontwerp van akkoord bereikt. Dit ontwerp wordt aan onze achterban worden voorgelegd en verdedigd: - De netto-koopkrachtverhoging: De Lijn respecteert het IPA. Met andere woorden, er komt een algemene recurrente loonsverhoging. Vanaf 1 juni 2009 zal de patronale bijdrage van de maaltijdcheque met 1 euro worden opgetrokken (5,91 euro om precies te zijn) en zal de maaltijdcheque 20

dus 7 euro bedragen. Vanaf 2010 wordt er op 1 januari van elk jaar aan de personeelsleden een cadeaucheque ter waarde van 35 euro toegekend. De waarde van de cadeaucheque wordt geproratiseerd. Op deze manier wordt de netto-koopkrachtverhoging voorzien in het IPA, t.t.z. 125 euro in 2009 en 250 euro in 2010 voor voltijdse werknemers gerealiseerd! De jaarlijks terugkerende netto-koopkrachtverhoging van 250 euro (op jaarbasis) wordt dus NIET uitgekeerd via een BONUS-stelsel, dat door De Lijn hardnekkig werd verdedigd. Hier houden de vakbonden hun been stijf! Voor de niet-actieven wordt de aanvullende toelage opgetrokken! - Er wordt ook een fietsvergoeding uitbetaald aan de werknemers die tenminste 5 km. met de fiets aflegt voor het woonwerktraject (enkele rit). Deze vergoeding bedraagt 0,15 euro per kilometer. De fietsvergoeding wordt maandelijks uitbetaald op basis van het aantal effectieve arbeidsdagen dat de fiets gebruikt wordt, dus per werkdag. - Tot slot worden voor de technische diensten de onderhandelingen over enerzijds Stork en anderzijds de herwaardering van de loopbaan van de werknemers nog voor de zomervakantie opgestart.

Conclusie Gezien de bijzonder moeilijke economische toestand wordt een beperkte nettokoopkrachtverhoging toegekend. De maximale koopkrachtverhoging voorzien in het IPA wordt via een netto-formule uitgekeerd. Dit wordt ten uitzonderlijke titel aanvaard door de sociale partners. Uiteindelijk heeft het ACV ook dit kader bij De Lijn aanvaard. Hiertegenover staat dan wel dat de voorstellen van De Lijn om enerzijds de koopkrachtverhoging via een bonusstelsel toe te kennen, en anderzijds bepaalde voordelen van het personeel terug te dringen, RESOLUUT worden verworpen! Er wordt dus niet aan de verworven rechten geraakt! Nog voor de zomer wordt het gesprek opgestart over de toekomst van de technische diensten. Ook het geldelijk statuut komt aan bod. Op 6 mei werd de CAO ondertekend door ACV-Openbare Diensten en ACLVB. De socialistische collega’s van ACOD tekenden niet en staakten 2 dagen, een actie die we zeer betreuren.

■ mei 2009 De Nieuwe Tijd


VERVOER

ACV Openbare Diensten

Autobus-Autocar: CAO-onderhandelingen gestart ■ O p 16 april kwamen de werkgevers en de vakbonden bijeen. Beide partijen stelden hun eisenbundel voor . Voor ons eisenbundel verwijzen we naar het ABC- bericht nr . 09/03 van 9 maart 2009. D oor : Jan Coolbrandt De werkgevers van hun kant deden volgende voorstellen: ■ de afsluiting van een loonakkoord (01,02 en 03) binnen de grenzen bepaald door het Inter-professioneel Akkoord 2009-2010; ■ de flexibilisering van de arbeidsduur; ■ de proratisering van premies en vergoedingen ■ het afsluiten van een CAO over de permanente vorming (zie ‘attest vakbekwaamheid’); ■ de verkorting van de termijn van 5 dagen voor de kennisgeving van variabele werkroosters aan deeltijdsen; ■ de uitwerking van een regeling ‘gelegenheidschauffeurs’ (autocar); ■ de herinvoering van de carensdag; ■ de strijd tegen het absenteïsme.

Geen verrassing Met betrekking tot het eisenbundel van de werkgevers zijn wij niet echt verrast. De klassieke standpunten van de werkgevers, waaronder proratisering van premies en vergoedingen, afschaffing van de carensdag,…worden nog maar eens herhaald. Rekening houdende met het feit dat de werkgeversfederatie eind april nog een seminarie organiseert over o.a. deze CAO-onderhandelingen, werd er nog NIET onderhandeld.

Gesprekken worden opgestart Over onze algemene gemeenschappelijke eisen (onder meer hospitalisatieverzekering, de aanvullende vergoeding ingeval van brugpensioen op 56 j. mits een loopbaan van 40 jaar - CAO 92-, de problematiek ‘woon-werkverkeer, het vergoeden van de tijd besteed aan de verplichte voortgezette vorming,…) zijn de werkgevers bereid het gesprek aan te vatten en samen met ons te zoeken naar de noodzakelijke financiële middelen. Let wel: er zijn hier nog geen concrete pistes. Deze gesprekken zijn gestart op 18 mei, we houden u hierover zeker op de hoogte. We stellen wel vast dat de werkgevers bereid zijn om loonakkoorden af te sluiten binnen de grenzen van het IPA. Hetgeen niet het geval is! Met betrekking tot de concrete invulling per sector, startten de loon- onderhandelingen voor de autocarsector (03) op 18 mei. Voor de Vlaamse openbare autobusdiensten is nog geen datum vastgelegd. Er wordt gewacht op de resultaten van de onderhandelingen, die bij De Lijn op 30 april werden voortgezet. Voor de speciale diensten (02) kon nog geen afspraak worden gemaakt. Wij verwachten eerstdaags een voorstel van de werkgevers. Wij houden jullie op de hoogte.

Luchtvaart

Korte Berichten

Herstructurering bij Sabena Technics is afgerond!

EAT

Ongetwijfeld hebben jullie gehoord dat eind maart de CAO’s ivm het collectief ontslag en vervroegd brugpensioen getekend zijn. Desondanks deze herstructurering achter de rug is, blijven wij vakorganisaties met een bittere nasmaak zitten. Waarom zijn wij niet tevreden met deze afgesloten CAO’s? Ten eerste was onze visie over de toekomst perspectieven van het bedrijf en het presteren van de vooropzeg heel duidelijk. Een degelijk herstructureringsplan en/of business plan en het niet presteren van de vooropzeg was ons stokpaardje. Spijtig genoeg omwille van de inmenging van bepaalde instanties, die toch wel duidelijk de kant van de werkgever hebben gekozen, zijn wij als vakorganisatie op onze honger blijven zitten. Onze vleugels werden gekortwiekt door de maatregelen die ons op dat moment zijn opgelegd geweest, het organiseren van een referendum door deze welbewuste instanties heeft onze slagkracht op het terrein volledig teniet gedaan. laatste kiertje dat openstond was indien het referendum negatief had geweest, dan pas was de werkgever verplicht om terug te komen onderhandelen met de vakorganisaties! Maar tot onze verbazing ging het personeel voor 55% akkoord met de vooropgestelde voorwaarden van het collectief ontslag en dit desondanks het feit dat de stakingsacties voor meer dan 80% van het personeel zijn gesteund geweest. Dit is voor ons een tweede kaakslag. Niettemin zullen wij ons blijven inzetten en zullen wij klaar staan om de zovele individuele problemen op te vangen en indien mogelijk op te lossen. De Nieuwe Tijd mei 2009

Eat heeft de wet Renault aangekondigd met de intentie om 36 piloten te ontslagen omwille dat er 3 airbussen aan de grond worden gezet

Lufthansa Cargo

Lufthansa Cargo heeft een terug val in haar activiteiten van 65%. Dit heeft het bedrijf genoodzaakt om de mensen een voorstel te doen om hun arbeidsduur met 20% te verminderen.

Snecma Services

Hier weer hebben we te kampen met een voorstel van arbeidsduurvermindering. Het bedrijf had hier ook gewenst om een vermindering door te voeren van ongeveer 20%, desondanks het feit dat het bedrijf merkt dat vanaf september 2009 de productie terug zal oppikken.

Britisch Airways

6 maanden geleden had dit bedrijf al een herstructurering doorgevoerd binnen de groep van kaderleden. Nu zijn ze begonnen met het lager personeel, waar eerst een voorstel op tafel lag voor vrijwillig vertrek. Na een verpletterend succes van deze formule (vele vrijwilligers) heeft de firma dit vrijwillig vertrek terug van tafel geveegd!!

Brussels Airlines

Aangezien dit nog maar net is aangekondigd hebben we hier nog weinig details over. In eerste instantie zou Brussels Airlines een kosten vermindering moeten doorvoeren van ongeveer 150 milj €. Dit zou door allerhande maatregelen moeten gebeuren, onder andere ook door een loon- en personeelsstop in te voeren. ■ 21


■ PENSIOENEN

ACV Openbare Diensten

Pensioenfinanciering in de lokale sector ■ Het komende decennium wordt een ‘stress-test ’ voor de pensioenstelsels van de lokale besturen: het aantal gepensioneerden zal met meer dan één derde toenemen, terwijl het aantal actieve statutairen stagneert. Daarenboven staat de solidariteit binnen de pensioenstelsels onder druk en blijven er nauwelijks nog reserves over om deficieten te kunnen wegwerken . D oor : Joris Lermytte

Uitgaven

De ‘Pools’

Solidariteit

Eind 2007 publiceerde het Exsyspen-team van de Pensioendienst voor de overheidsector een rapport over de evolutie van de pensioenlast van de lokale besturen tussen 2004 en 2050. Men kwam met hallucinante cijfers voor de dag. De verhouding tussen de pensionen en lonen zal stijgen van 41,69 % tot 82,22 %. Een eerste oorzaak hiervan is het vergrijzend statutair personeelsbestand van de lokale besturen. Eén op vijf statutaire personeelsleden is ouder dan 55 jaar en ruim 40% is ouder dan 50 jaar. Gezien de effectieve pensioenleeftijd rond de 61 jaar ligt, valt te verwachten dat deze 50-plussers over tien jaar bijna allemaal met pensioen zullen zijn. Daarenboven genieten gepensioneerden door de hogere levensverwachting ook steeds langer van hun pensioen. Deze beide factoren doen het aantal gepensioneerden drastisch toenemen van ruim 78000 in 2010 tot ruim 108000 in 2020. Bijgevolg neemt ook het volume aan pensioenen dat zal moeten betaald worden toe. In de exsyspenstudie becijferde men dat - zonder rekening te houden met indexering en perequatie - de jaarlijkse pensioenmassa tussen 2004 en 2025 zal stijgen van 1 tot 1,6 miljard euro. In 2050 zal de pensioenmassa oplopen tot 1,7 miljard euro per jaar.

In de schoot van RSZPPO bestaan drie solidaire stelsels. ‘Pool 1’ is het oorspronkelijke gemeenschappelijk pensioenstelsel van de plaatselijke besturen en is de voortzetting van de vroegere omslagkas van binnenlandse zaken. 70% Van de besturen is aangesloten bij dit stelsel. Het gaat evenwel vooral over kleinere besturen waardoor slechts 35,59% van de statutairen behoort tot dit stelsel. ‘Pool 2’ is het stelsel van de nieuwe bij de Rijksdienst aangeslotenen en werd pas opgericht in 1983. Slechts 2% van de besturen is aangesloten bij dit stelsel, maar deze besturen hebben wel 16,32% van alle statutairen in dienst. Het gaat dus vooral om grotere besturen die vanaf 1997 aan gunstige voorwaarden konden toetreden. ‘Pool 3 en 4’ zijn de niet bij de RSZPPO aangesloten besturen: de bij een voorzorgsinstelling aangesloten besturen en de besturen met een eigen pensioenkas. Het gaat om 7% van de besturen die samen 26,5% van de statutaire tewerkstelling vertegenwoordigen. ‘Pool 5’ ten slotte is het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie, waarmee de pensioenen van de lokale politie worden betaald..

De gemeenschappelijke pensioenbijdragen in de ‘Pool’ 1, 2 en 5 bedragen op dit moment 27,5 %, 34,5 % en 27,5 % van de statutaire loonmassa. Het grootste deel van deze bijdragen wordt gedragen door de werkgevers, maar telkens wordt een werknemersbijdrage van 7,5% geïnd op het brutoloon van de statutairen. Gezien we te maken hebben met repartitiestelsels worden de bijdragepercentages voor de financiering van de pools bepaald in functie van de pensioenmassa ten laste van die pools. Alle bij een pool aangesloten besturen moeten hetzelfde percentage van de loonmassa van hun statutairen doorstorten. De bijdragen die een bestuur betaalt zijn dus onafhankelijk van de pensioenlasten van de gepensioneerden van dat bestuur. Op die manier worden de lasten solidair verdeeld. Besturen die gedurende een bepaalde periode een grotere pensioenlast hebben, moeten niet meer bijdragen omdat andere besturen, die op dat moment een lagere pensioenlast hebben dezelfde bijdragen betalen. Dit solidariteitsmechanisme wordt evenwel ondergraven door de benoemingspolitiek van bepaalde besturen. Een aantal besturen heeft er voor

Financiering De pensioenen in de lokale sector worden betaald door de besturen zelf. Dit in tegenstelling tot de pensioenen van andere overheden, die rechtstreeks te laste komen van de schatkist. Om hun pensioenen te financieren, zijn de meeste besturen toegetreden tot de solidaire stelsels van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO). Daar betalen alle aangesloten besturen eenzelfde bijdrage. Het gaat hier om repartitiestelsels: de bijdragen worden rechtstreeks doorgestort naar de gepensioneerden. In 2007 viel ongeveer drie kwart van het statutair personeel van de lokale besturen valt onder deze stelsels. Andere besturen hebben er voor gekozen hun pensioenen te laten betalen door een voorzorgsinstelling - een private verzekeraar - of hebben een eigen pensioenkas. 22

Figuur 1 geeft de evolutie weer van het aantal gepensioneerden per pool tussen 2004 en 2050 mei 2009 De Nieuwe Tijd


PENSIOENEN

ACV Openbare Diensten

gekozen steeds minder te gaan benoemen en in sommige gevallen zelfs over te gaan tot een benoemingstop. De pensioenlasten die deze besturen veroorzaken blijven hierdoor ongewijzigd, maar hun bijdragen dalen mee met de afname van hun statutair personeelsbestand. Op die manier schuiven deze besturen hun pensioenlast door naar andere besturen die wel nog voldoende benoemen.

de financiering – de bijdragepercentages niet meer te verhogen. De pensioenlasten bleven echter stijgen waardoor een deficit ontstond dat systematisch moest aangevuld worden met reserves. Zo werden in 2007 in Pool 1 en 2 ongeveer één derde te weinig bijdragen geïnd om de pensioenlasten te kunnen dekken. Vandaag blijft er dan ook slechts een beperkte marge over om nieuwe tekorten op te vangen.

Onderfinanciering

Oplossingen?

Bijkomend probleem is dat men er de afgelopen jaren voor heeft gekozen om - in afwachting van de huidige hervorming van

Om de stijgende uitgaven te blijven opvangen moeten er onvermijdelijk meer inkomsten gezocht worden. De inkomsten

moeten terug naar een niveau worden gebracht dat ze minstens volstaan om de uitgaven te dekken. Een stijging van de huidige bijdragepercentages lijkt onvermijdelijk. Daarnaast moet er ook werk gemaakt worden van het herstellen van de solidariteit binnen de pools. De solidariteit binnen de pools is gebaseerd op de veronderstelling dat allen in dezelfde mate bijdragen. Besturen die zich onttrekken aan de bijdragen door niet meer te benoemen zullen moeten worden geresponsabiliseerd. De komende maanden wordt er in de schoot van de RSZPPO verder gezocht naar oplossingen.

Pensioenpunten: informatie over pensioen bij een gemengde loopbaan ■ Tot

nog toe moesten werknemers, zelfstandigen en ambtenaren bij de drie aparte pensioeninstellingen aankloppen om informatie te krijgen over hun (toekomstige) pensioen . O m onnodige stappen voor de burger te vermijden, hebben die drie instellingen nu de handen in elkaar geslagen . H et resultaat daarvan is dat u vanaf 1 april 2009 met al uw vragen over uw gemengde loopbaan en uw pensioen terecht kunt bij een Pensioenpunt in uw buurt.

D oor : Joris Lermytte Hieronder vindt u het overzicht van de gemeenschappelijke zitdagen of Pensioenpunten.

De 3 pensioeninstellingen hebben natuurlijk ook nog eigen zitdagen, met andere openingsuren, frequenties en adressen. Voor een volledig overzicht wendt u zich best tot de website van de instelling zelf :

Plaats

Wanneer

Waar

Antwerpen

Elke maandag 10u-11u30 - 13u30-15u30

Gewestelijk kantoor RVP Sint Katelijnevest 54/7, 5 e verdieping

Brugge

Elke dinsdag en de 1e , 3e en 5e donderdag van de maand 10u-11u30 - 13u30-15u30

Gewestelijk kantoor RVP Torhoutsesteenweg 281

Gent

Elke woensdag en de 1e , 3e en 5e vrijdag van de maand 10u-11u30 - 13u30-15u30

Gewestelijk kantoor RVP Koningin Fabiolalaan 116

Hasselt

Elke 1e en 3e dinsdag van de maand 10u-11u30

Gewestelijk kantoor RVP Ridder Portmansstraat 16

Kortrijk

Elke 3e donderdag van de maand 10u-11u30

Gewestelijk kantoor RVP Keer der Vlamingenstraat 6

Oostende

Elke 2e en 4e donderdag van de maand 10u-12u

Huize Willy Kooy Hospitaalstraat 35

Uiteraard kunt u ook bij ACV-Openbare Diensten terecht met vragen over uw pensioen:

Turnhout

Elke 2e donderdag van de maand 10u-11u30 - 13u30-15u30

Gewestelijk kantoor RVP Renier Sniedersstraat 2-4

Pensioendienst ACV-Openbare Diensten Telefoon : 02 208 23 84 Website : www.acv-openbarediesten.be openbarediensten.pensioenen@acv-csc.be

De Nieuwe Tijd mei 2009

Voor ambtenaren : Pensioendienst voor de overheidssector Telefoon : 02 558 60 00 Website : www.pdos.fgov.be Mail : info@pdos.fgov.be Voor werknemers: Rijksdienst voor Pensioenen Gratis groene lijn : 0800 50 246 (tijdens de week van 8u30 tot 12u en van 13u tot 17u) Website : www.rvp.fgov.be Mail : info@rvp.fgov.be Voor zelfstandigen : Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Telefoon : 02 546 42 11 Website : www.rsvz-inasti.fgov.be Mail : info@rsvz-inasti.fgov.be

23


samen werken aan morgen...

www.acv-openbarediensten.be

De Nieuwe Tijd - mei 2009  

Het ledenblad van ACV-Openbare Diensten

De Nieuwe Tijd - mei 2009  

Het ledenblad van ACV-Openbare Diensten

Advertisement