Page 1

de nieuwe tijd maandblad ACV openbare diensten

Verantwoordelijke uitgever: L. Hamelinck, Helihavenlaan 21, 1000 Brussel

maart 2008

Wereldwaterdag 20 maart 2008


ACV openbare diensten

Inhoud

Korte Berichten

Blikvanger

4

Syndicale premie

Open Venster

6

Vlaamse Overheid

8

Wie in 2007 personeelslid was van een overheidsdienst, zal voor 31 maart 2008 een aanvraagformulier ontvangen van zijn werkgever. Dit formulier moet zo snel mogelijk ingevuld worden en bezorgd worden aan onze secretariaten. Dit moet ten laatste gebeuren voor 1 juli 2008, zodat wij met onze betaling kunnen beginnen.

Lokale & Regionale Besturen

11

Federale Overheid

14

Bijzondere korpsen

16

Vervoer

18

Pensioenen

23

Contacteer ons www.acv-openbarediensten.be openbarediensten@acv-csc.be

Colofon werkten mee aan dit nummer Marc Saenen Chris Herreman Luc Hamelinck Jan Coolbrandt Karl De Jongh Nico Poorters Jan Adam Philip Broidioi Marnix Kerckhof Nathalie Hiel Wouter Bernaerts Prepress: www.peetersenpeeters.be Druk: www.hetvolkprinting.be 2

Overbevolking in Europese gevangenissen moet stoppen Op donderdag 28 februari verzamelden meer dan vierhonderd cipiers uit verschillende Europese landen om actie te voeren tegen de overbevolking in gevangenissen. De actie was een initiatief van Epsu, de koepel van Europese vakbonden voor de openbare sector. Enkele sfeerbeelden‌ Meer informatie over de actie en een kort gesprek met Luc Neirynck, onze secretaris voor de gevangenissen, lees je verder in dit nummer.


Edito

ACV openbare diensten

Welk sociaal economisch programma?

B

ij het ter perse gaan van dit nummer, begin maart, is het duidelijk dat er op het politieke front cruciale weken komen. De politieke discussie over de staatshervorming en de verdere uitwerking van het regeerprogramma blijven centrale discussiepunten.

Verbetering koopkracht voor ‘de kleintjes’ We weten allemaal dat onder de vorige regering een laks begrotingsbeleid is gevoerd. Uiteindelijk heeft de federale regering haar begroting uitgewerkt in moeilijke omstandigheden. Traditioneel worden bij de opmaak van de regeringsbegroting een hele reeks maatregelen beslist. De veiligheidsdepartementen (justitie, binnenlandse zaken en federale politie), ontwikkelingssamenwerking en mobiliteit worden voor 2008 de sterkste stijgers in de uitgaven. Om in te spelen op de problemen van de koopkracht zijn voor de zwakkere groepen een reeks maatregelen beslist: • Er komt een eerste stap in de verbetering van sociale uitkeringen; dat is al een belangrijk gegeven. • De tussenkomst van het stookoliefonds wordt verruimd tot gas en elektriciteit, om in te gaan tegen de problemen van de stijgende energieprijzen. • De schoolpremie wordt uitgebreid, ook voor groepen kinderen ten laste die er nu niet van genieten. • De minima van de pensioenen worden bijkomend met 2% opgetrokken Vaak zijn het kleine en beperkte maatregelen, maar het is goed dat ze gericht worden naar personen die sociaal het zwakst staan. Er is ook beslist om de fameuze solidariteitsbijdrage, die we als overheidsvakbond al zolang bekampen, vanaf 1 juli 2008 geleidelijk te verminderen, en dit te beginnen bij de laagste inkomens en pensioenen. De juiste modaliteiten hiervan moeten nog uitgewerkt worden, maar een belangrijke beweging is daarmee ingezet.

Geen lineair personeelsbeleid Specifiek voor het federaal overheidspersoneel is het ook van groot belang dat de personeelsenveloppes van de verschillende departementen en instellingen niet lineair worden afgebouwd. Van liberale kant is dit nochtans maandenlang geëist. En de nodige middelen zijn voorzien voor de betaling van de competentiepremies, een punt dat op het einde van de vorige regering hoe langer hoe meer in vraag kwam. Minister Vervotte, die er mee voor gezorgd heeft dat lineaire ingrepen zijn voorkomen, verdient hier duidelijk een pluim. In de toekomst worden departementen verder geresponsabiliseerd om hun personeelsaantallen zelf te beslissen op basis van objectieve noden. Natuurlijk zullen de budgettaire limieten daarbij moeten worden gerespecteerd. Maar dat is helemaal anders dan een beleid op basis van louter theoretische en wereldvreemde lineaire modellen.

vraag of hij hier nu wel echt werk zal van maken. En of zijn politieke ambities niet opnieuw de voorrang krijgen. Vanuit het ACV zullen we er scherp op toezien dat de Minister zijn opdracht als Minister van Financiën echt opneemt.

Sociaal economisch programma De komende tijd moet er duidelijkheid komen over het sociaal economisch programma van de federale regering. Minister Reynders is belast met de uitwerking. We zullen die activiteiten met argusogen volgen. Want op het ogenblik dat hij informateur was (halfweg vorig jaar), had de huidige Vice-Premier een reeks ideeën waarmee we het helemaal niet eens waren. Waakzaamheid is dus zeker geboden. Luc Hamelinck Voorzitter

Initiatieven voor Justitie worden concreter De pers heeft er weinig over bericht, maar naar aanleiding van de begrotingsbesprekingen heeft de regering ook een reeks beslissingen genomen over justitie en gevangenissen. Nieuwe investeringen zijn beslist voor de renovatie van gevangenissen en de bouw van nieuwe gevangenissen. Maar ook tal van andere maatregelen zijn beslist. Zo wil men in 2008 voor justitie meer dan 1350 extra personeelsleden aanwerven om de werking van het ganse justitiegebeuren te verbeteren!

Wat doet de Minister van Financiën? De Minister van Financiën, die de afgelopen 8 jaar weinig werk heeft gemaakt van de strijd tegen de fiscale fraude en de werking van zijn departement, krijgt de opdracht mee om een van de strafste uitwassen in het systeem van vennootschapsbelasting (de fameuze notionele intrestaftrek) op normale sporen te krijgen. Hij zou daarmee 200 miljoen euro moeten inwinnen. We stellen ons echt de

De regering nam in de begrotingsgesprekken ook een aantal beslissingen in verband met justitie en gevangenissen.

3


Blikvanger

ACV openbare diensten

Manu Gilmont lokale politie HAZODI (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek)

M

anu Gilmont is diensthoofd van de cel logistieke ondersteuning van de politiezone HAZODI. Het is een heel afwisselende job.

Coördineren, maar ook nog meewerken “De cel logistieke ondersteuning is verantwoordelijk voor het gebouwenbeheer van de zone, het beheer van het wagenpark, de aankoop en de verdeling van de kantoorbenodigdheden, de radiomiddelen, het meubilair, enzovoort. Ik ben op mijn beurt verantwoordelijk voor de coördinatie van de cel, maar ik help ook zelf nog bij de verschillende taken.” “Wanneer in de vakantieperiode bijvoorbeeld, de bode met verlof is, doe ik de ronde van de post. Ik rij dan langs de verschillende wijkposten om de post te bezorgen, maar ook om bepaalde meldingen van defecten even te controleren.”

4

“Wanneer er defecten zijn aan het materiaal, dan kunnen de mensen dit via een elektronisch systeem doorgeven, zodat het vrij snel en eenvoudig bij mij terecht komt. Ik dien dan aan de hand van die elektronische melding in te schatten wat het probleem precies is, en wat er best aan gedaan wordt. Ik stel vervolgens een werkopdracht op voor een van mijn medewerkers, die dan het probleem ter plaatse kan gaan oplossen.”

“Het is goed dat ik nog veel op de baan ben, en op onze verschillende politieposten kom. Door het persoonlijk contact kom je vaak meer te weten. Er is dan wel een elektronisch meldingssysteem voor problemen of defecten, toch wordt niet alles via dit systeem geregistreerd. Wanneer je dan op de post zelf komt, vertellen de agenten je dikwijls nog over enkele problemen die ze hebben. Mondeling gaat dat toch nog altijd vlotter.”

Veel onderweg

“Ik ben ook nog verantwoordelijk voor het opstellen en opvolgen van dossiers voor verbouwingswerken. Dat betekent dat ik dan ook insta voor de contacten met de technische diensten van de drie gemeentebesturen van onze zone en diverse aannemers. Daar komt toch ook heel wat bij kijken.”

“Toch blijf ik liever niet de hele tijd achter mijn bureau zitten. Gemiddeld ben ik toch de helft van de tijd onderweg om toezicht te houden op werken, om technische problemen te gaan onderzoeken en om materieel tussen de verschillende politieposten te verdelen. Onze cel logistieke ondersteuning staat ook in voor het beheer van al het mogelijke materieel die men in de verschillende posten kan gebruiken: van kantoorgerei tot de politiewagens zelf.”

“Daarnaast hou ik me ook bezig met het onderhoud van de website van de zone, www.hazodi.be. Dit doe ik meestal in mijn vrije tijd, thuis.”

Persoonlijk contact is toch belangrijk


Blikvanger

Liever administratie “Ik was eerst militair maar door de opschorting van de legerdienst waren er op een bepaald moment te veel onderofficieren. We kregen toen de mogelijkheid om over te stappen naar de rijkswacht. Ik zag de buitenlandse missies van het leger niet echt goed zitten, want ik had ondertussen een zoontje van 2 jaar, en was begonnen met de bouw van ons huis in Hasselt. Toen bleek dat een van de mogelijke posten bij de rijkswacht in Hasselt was, heb ik de overstap gedaan. Dat was in 1996.”

ACV openbare diensten

Calog-personeel is belangrijk voor werking van politie “Wat ik vooral belangrijk vind, is dat de mensen inzien dat het Calog- personeel erg belangrijk is voor de hele werking van de politie. Op een manier zorgen wij er immers voor dat er voldoende blauw op straat is, door de meer administratieve ta-

ken van de politiemensen over te nemen. Je kan stellen dat wij als Calog-personeel taken uitvoeren die noodzakelijk zijn om de operationele politiemensen nog beter te kunnen laten werken.”

“Het werk in de administratie ligt me wel. Ik ben helemaal niet vies van het veldwerk, maar het effectieve verbaliseren en zo, dat zou me toch niet echt liggen. Toch geef ik me graag op voor enkele bijzondere taken. Zo hebben we hier in de maand augustus bijvoorbeeld ieder jaar het festival ‘Pukkelpop’. Ook vorig jaar heb ik daar gewerkt, dat is toch iets speciaals.”

5


Open Venster

ACV openbare diensten

Water Privatisering geen goede zaak voor Europese watervoorziening

D

e watervoorziening in Europese landen dreigt door het Verdrag van Lissabon in handen te komen van privé-firma’s. Privatisering kan desastreuze gevolgen hebben.

Het Verdrag van Lissabon wordt gezien als een doorslag van de verworpen Europese grondwet. Het verdrag, dat in december 2007 werd goedgekeurd, legt de bevoegdheid over concurrentie exclusief bij de Europese Unie en niet langer bij de nationale overheden. Er is weliswaar een clausule die bepaalt dat de nationale en regionale overheden nog steeds hun zeg kunnen hebben over “diensten van openbaar nut”, maar die is opgenomen in een afzonderlijk protocol en niet in de tekst zelf.

Seminarie rond effecten van privatisering Op 7 en 8 januari 2008 organiseerde Epsu (European Federation of Public Service Unions) een seminarie waar waterdeskundigen uit heel Europa zich bogen over de effecten van de mogelijke privatisering van watermaatschappijen en over manieren om de watervoorziening in publieke handen te houden. Vroegere experimenten met privatisering bleken geen groot succes. In Stockholm bijvoorbeeld, leidde de verkoop van verschillende onderdelen van het plaatselijke waterbedrijf tot een aanzienlijk verlies van jobs. De Zweedse bevolking verwacht dat er dit jaar nog meer jobs zullen sneuvelen en dat de dienstverlening nog zal verslechteren, omdat het bedrijf de kosten met een vijfde wil drukken. Als de nieuwe Europese wetgeving er komt, zal het nog moeilijker zijn om strijd te voeren tegen de privatisering van alle openbare diensten. Sommige artikels in de grondwet zetten alle sectoren onder druk om de concurrentieregels toe te passen. 6

Watervoorziening efficiënter in publiek bezit Uit de voorbeelden van Amsterdam, Milaan en Grenoble blijkt dat de watervoorziening efficiënter kan zijn in publiek bezit. Met name Grenoble is een schoolvoorbeeld van hoe een privatisering fout kan lopen. In 1989 werd de verantwoordelijkheid voor de watervoorziening en de riolering er overgenomen door Lyonnaise des Eaux, een onderdeel van Suez. Maar nadat aan het licht kwam dat er smeergeld betaald was bij de deal, werd de watervoorziening opnieuw genationaliseerd in 2000. Sindsdien is het water in Grenoble het goedkoopste water van alle Franse steden met meer dan 100.000 inwoners. Toegegeven, er zijn problemen, zoals een gebrek aan investeringen en fiscale beperkingen, maar die zijn best op te lossen. Men maakt zich best zorgen over de tendens binnen de Europese Commissie om de principes van de concurrentie door te drukken op een manier die de overheidsbedrijven beperkt. Het recente voorstel van het Italiaanse parlement om de watervoorziening buiten de concurrentieregels te houden is een schoolvoorbeeld. “Watervoorziening is te belangrijk om zich te laten leiden door concurrentie”. Het argument van de broodnodige investeringen wordt al te vaak gebruikt om een privatisering door te drukken. Dat is momenteel ook het geval in Schotland. De Schotse overheid beweert dat er privé-kapitaal nodig is om aan de strenge Europese normen te kunnen voldoen. Tijdens de privatisering van de Britse watermaatschappijen onder Thatcher werden gelijkaardige argumenten gebruikt,

maar die investeringen zijn er nooit gekomen. De privé-bedrijven in Engeland blijven grote winsten opstrijken terwijl de consument te veel blijft betalen voor zijn water. ■

20 maart is wereldwaterdag. Twintig miljoen Europeanen zonder goede sanitaire voorzieningen Het ontbreken van goede sanitaire voorzieningen en afvalwaterverwerking is niet alleen in de Derde Wereld een probleem, maar ook in sommige delen van Europa. Ook hier moeten 20 miljoen mensen goede sanitaire voorzieningen ontberen. In sommige EU-landen, met name in de nieuwe lidstaten, heeft bijna 40 procent van de bevolking geen toegang tot schoon drinkwater. Meer dan 20 miljoen Europeanen maken gebruiken van slootjes, putten en leidingen die onveilig drinkwater bieden dat besmet is met bacteriën uit uitwerpselen en te veel nitraten bevat. Dit zorgt voor een hoge kindersterfte en een hoog aantal zieken. 2008 is door de Verenigde Naties dan ook uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Sanitatie, en op 20 maart 2008 wordt de wereldwaterdag gehouden. Een goed moment om ook even bij dit probleem stil te staan, want het is dus niet alleen een vervan-mijn-bed-show!


Open Venster

ACV openbare diensten

Overbevolking in gevangenissen moet stoppen!

M

eer dan 400 cipiers uit verschillende Europese landen hebben op donderdag 28 februari 2008 actie gevoerd in Brussel. Zij deden dit om te protesteren tegen de overbevolking in de gevangenissen, een probleem dat zich over heel Europa voordoet.

Oorzaken van overbevolking De actie was een initiatief van Epsu, de Europese koepel van vakbonden voor de openbare diensten. Volgens cijfers van de organisatie heeft een groot deel van de gevangenissen in verschillende Europese landen te maken met overbevolking, die gemiddeld 25% bedraagt. De belangrijkste oorzaken van de overbevolking zijn volgens Epsu:

• geprivatiseerde gevangenissen zien gedetineerden als producten, waarmee ze winst kunnen boeken; • alternatieve maatregelen, zoals elektronisch toezicht, worden te weinig gepromoot en toegepast; • veel te weinig investeringen in preventieve sociale maatregelen; • gevangenissen worden steeds meer gebruikt als ‘opvang’ voor moeilijke sociale gevallen of mensen met zware psychische problemen.

Gevolgen De gevolgen van de overbevolking zijn dan ook niet min, zowel voor de gedetineerden als voor de penitentiair beambten:

• er is een groter risico op de verspreiding van ziektes • er is een veel groter risico op geweld en agressie binnen de gevangenissen; • het gevangenispersoneel krijgt steeds meer stress; • het gevangenispersoneel wordt steeds meer in de rol van ‘bewaker’ geduwd, en er is steeds minder ruimte voor rehabilitatie en sociale begeleiding van de gedetineerden.

Het is dus duidelijk dat de overbevolking moet stoppen. De actie van 28 januari liep op de dag waarop de Europese ministers van justitie in Brussel vergaderden. De actie riep hen dan ook op om in te grijpen op nationaal vlak.

Oplossingen? ACV-Openbare Diensten heeft actief meegewerkt aan deze actie. Zo’n 150 militanten waren op de actie aanwezig. Tijdens de actie werden enkele militanten van ACV-Openbare Diensten en ACOD symbolisch in een te kleine cel gestopt. Luc Neirynck, secretaris van ACVOpenbare Diensten voor de gevangenissen, is blij met de actie, maar wil vooral dat er nu echt iets wordt gedaan.

“Ook binnen onze Belgische gevangenissen is de overbevolking een reëel probleem. Dit is nu ook al zo in de kleinere gevangenissen, bijvoorbeeld Ieper, waar men met bijna het dubbele van het maximum aantal gedetineerden zit. Overbevolking is de chronische ziekte van de Belgische gevangenissen. Af en toe komt het eens aan de oppervlakte en worden er eens plannen gesmeed om het probleem aan te pakken, maar als de storm is gaan liggen, is alles opnieuw snel vergeten.’ “Wij vragen dan ook in de eerste plaats meer capaciteit en meer alternatieve maatregelen voor de celstraf. Dit zou al heel wat kunnen verhelpen aan de huidige overbevolking.” ■ 7


Vlaamse Overheid

ACV openbare diensten

Beleidsdomein Landbouw en Visserij

Preventieve acties geïntegreerd gezondheidsbeleid

O

p het overlegcomité van 29 januari kwamen onder andere volgende punten aan bod.

De MOD P&O werkte een actieplan 2008 uit in het kader van het geïntegreerd gezondheidsbeleid. Deze acties werden per entiteit op de directieraad besproken. Volgende acties worden voorgesteld:

• inhaalactie Telewerken voor alle niveau’s Wij hebben aan de leidend ambtenaren gevraagd of de lagere niveau’s D en C ook in aanmerking zouden kunnen komen voor telewerk. Zowel voor het departement als voor het agentschap Landbouw en Visserij stelt men dat men enkel kan telewerken in functie van de werkprocessen. Er wordt niet specifiek gekeken naar het niveau. De eerste evaluator bepaalt wie er, op structurele of occasionele basis, kan thuiswerken. De secretaris-generaal merkt op dat de satellietkantoren niet optimaal gebruikt worden. Bij het agentschap Landbouw en Visserij zijn er niet voldoende middelen om iedereen een internetaansluiting te geven. Telewerken kan enkel gestimuleerd worden voor personeelsleden die werken volgens het ‘Anders Werken’-principe in gebouwen waar de nuttige oppervlakte berekend wordt op een bezettingsgraad van 80% of minder. Bij het departement werd de voorbije maanden een oplijsting gedaan van de huidige telewerkers met hun motiveringen. Er zal op korte termijn worden nagegaan of het aantal telewerkers kan worden herbekeken in functie van het budget. Bovendien merkt de secretaris-generaal op dat de cultuur van ‘Anders Werken’ nog niet bij alle leidinggevenden helemaal is doorgedrongen en beseft dat dit enige tijd vraagt. 8

• • • • • •

arbeidsgeneeskundige onderzoeken van personeelsleden die behoren tot risicogroepen preventie van arbeidsongevallen – campagne ter bewustmaking bevorderen van de gezondheid – informatie personeelsleden over mogelijkheden sociale dienst preventie en reductie van RSI-klachten – opleiding ergonomisch werken met beeldschermen vaccinatiecampagne tegen griep – jaarlijkse vaccinatie medische check-up vanaf 50 jaar – door eigen huisarts met vergoeding van kosten aanwezigheidsbeleid

De brochures betreffende ‘preventieve maatregelen beeldschermwerkers’ werden al via mail verspreid. Op onze vraag antwoordde de verantwoordelijke voor deze aangelegenheid binnen het beleidsdomein, mevrouw Charlotte Van Den Bossche, dat beeldschermwerkers ook een medisch onderzoek krijgen, maar benadrukt dat er enkel een tussenkomst is in de kosten voor een beeldschermbril en niet voor een gewone bril. Aangezien er hierover nogal wat verwarring bestaat zal dit aan de personeelsleden nog eens extra worden benadrukt.

Personeelsplan departement Aan alle afdelingen werd gevraagd om de blijvende, de opdoemende en de afbouwende processen in kaart te brengen en te bekijken hoe deze konden worden geoptimaliseerd. Men is afgestapt van de processen en heeft zich meer geconcentreerd op wat er actueel verandert inzake werkopdrachten gelinkt aan de personeelsleden zelf.

Binnen het kader van het door de Vlaamse regering opgelegde principe “geen groei, geen snoei” en de afspraken opgenomen in het sectoraal akkoord 2005-2007, werden de grote lijnen tot 2010 uitgetekend. Rekening houdend met jaarlijkse wijzigingen in de opdrachten, structuur en uitdagingen, wordt een jaarlijkse update voorzien in functie van het ter beschikking gestelde budget en uiteraard na goedkeuring door het overlegcomité van het departement. De secretaris-generaal is van mening dat een jaarlijkse bijwerking noodzakelijk is, aangezien er momenteel een onderlinge strijd bezig is tussen beleidsdomeinen en entiteiten om het huidige goed presterend personeel te kunnen behouden. Bij dit personeelsplan werd ook rekening gehouden met een kwaliteitsverhoging van het personeel. Het aanwerven en in dienst houden van goed gekwalificeerd personeel wordt een steeds grotere uitdaging voor de volgende jaren.

ICT-ondersteuning Wij stelden ook de vraag of één functie van informaticus voldoende is voor het departement. De secretaris-generaal geeft toe dat het beperkt aantal informatici een zwakte is van het departement. Hiervoor moet er versterking komen, maar die laat nog op zich wachten bij gebrek aan weddekredietmogelijkheden.

Functies lagere niveau’s Er waren al enige tijd een aantal functies van niveau D niet meer ingevuld. In het personeelsplan wordt geen enkele huidige bezette functie geschrapt. De vermindering van het aantal personeelsleden van niveau D is een gevolg van de overheveling van 5 functies naar het agentschap Facility Management, upgrading van één D1-functie naar D2 en één D1-functie werd omgezet naar een C1-functie. Wij betreuren ook dat er jaren een afbouw bezig is van de lagere niveau’s, maar zijn terzelfdertijd realistisch omwille


Vlaamse Overheid

van de toenemende complexiteit van de opdrachten en taken waardoor er minder nood is aan lagere functies. Bovendien zijn er in een beleidsvoorbereidende entiteit zoals het departement minder uitvoerende taken dan in een agentschap, dat hoofdzakelijk uitvoerende opdrachten heeft. Wij zullen evenwel blijven ijveren voor voldoende middelen opdat de Vlaamse overheid haar sociale rol kan blijven waarmaken, door middel van voldoende tewerkstelling voor laaggeschoolden.

Aanpassing personeelsplan Agentschap Landbouw en Visserij Drie betrekkingen voor leidinggevenden worden omgezet naar expertenfuncties op het niveau N-2. De bevorderingsprocedures zullen vermoedelijk in de loop van maart worden opgestart.

ACV openbare diensten

Gebruik dienstvoertuigen in buitendiensten MIB Wij hebben de leidend ambtenaar meegedeeld dat er ongenoegen blijft bestaan naar aanleiding van het ter beschikking stellen van dienstwagens. Het agentschap Landbouw en Visserij is met dit pilootproject gestart omdat na evaluatie van het gebruik van dienstvoertuigen is gebleken dat dit systeem goedkoper is dan dit van de kilometervergoedingen. In 2007 waren er voldoende kredieten om 9 dienstwagens aan te kopen. Er wordt hieraan toegevoegd dat de buitendiensten over het algemeen positief zijn over dienstvoertuigen, met uitzondering van Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Wanneer wij de vraag stelden naar terreinwagens, antwoordt men dat deze wagens te duur zijn.

De leidend ambtenaar informeert ons over de verdere evolutie van dit project. De coĂśrdinator van elke buitendienst zal in overleg met het personeel een plan van aanpak uitwerken om op termijn zoveel mogelijk te kunnen overstappen op dienstvoertuigen. De besparing die hiermee zal kunnen worden gerealiseerd, kan worden gebruikt om de forfaitaire vergoeding op te trekken en het aantal thuisverbindingen voor internet uit te breiden naar het controlepersoneel. In de loop van deze maand gaat het agentschap in de verschillende buitendiensten hierover informatierondes houden.

â–

9


Vlaamse Overheid

ACV openbare diensten

Voorbereiding op generieke test... ... voor administratief en technisch personeel niveau C

Onze vakorganisatie organiseerde reeds in de maand november van vorig jaar 6 voorbereidende sessies op het generieke selectiegedeelte van het wervingsexamen van niveau C. Niettegenstaande het examenprogramma op dat ogenblik nog niet definitief vast lag, was deze voorbereiding een groot succes.

10

Op 4 maart is nog een bijkomende voorbereidende sessie doorgegaan om onze leden, die in november om ĂŠĂŠn of andere reden niet konden aanwezig zijn, toch nog de kans te geven een inzicht te krijgen in de vernieuwde wijze van examineren. Het examen heeft plaats gehad op 14, 15 en 16 maart 2008. Wij hopen met de ervaringen van de deelnemers onze toekomstige voorbereidingen bij te sturen.


Lokale & Regionale Besturen

ACV openbare diensten

Statutaire tewerkstelling... ... onder druk in het OCMW van Wevelgem

N

a een eerste overleg op 20 december 2007 werd het overleg op 19 februari 2008 hernomen omdat wij ons op 20 december 2007 niet wensten uit te spreken voor wij in het bezit waren van de leeftijdsstructuur van het in dienst zijnde personeel.

Het OCMW van Wevelgem wilde 55 statutaire functies omvormen tot contractuele functies. De statutaire functies werden allemaal uitdovend geplaatst ten voordele van contractuele tewerkstelling zowel in de sociale dienst, de thuiszorg als in de beide rustoorden. Enige duidelijke motivering hebben wij niet gekregen. De administratie, de directeurs van de sociale diensten en beide rustoorden blijven buiten schot... Zij grepen artikel 55 van de OCMW-wet aan om die omvorming door te voeren.

Geen behoorlijk bestuur ACV-Openbare Diensten verzet zich tegen deze operatie omdat de gevraagde leeftijdsstructuur ons geleerd heeft dat het niet getuigt van behoorlijk bestuur als men weet dat statutaire functies meer dan 10, 20 en 30 jaar uitdovend worden geplaatst. De zin van onmiddellijk mogelijke besparingen ontgaat ons volledig. ACV-Openbare Diensten heeft dan ook het personeel van het OCMW ingelicht over wat er te gebeuren staat. Op 15 februari 2008 werden pamfletten uitgedeeld om duidelijk te maken dat wij ons absoluut niet konden akkoord verklaren met de gang van zaken. Voor taken met een bestendig karakter is een statutaire betrekking aangewezen. De finaliteit en rechtvaardiging van een statutaire betrekking is onder meer de nodige onafhankelijkheid (belangrijk voor de sociale dienst) ten opzichte van de politiek en de verplichting tot continuïteit over de bestuursperiodes heen. Het is te betreuren dat de Vlaamse over-

heid die omvorming zomaar toelaat ondanks het feit dat zij ook stellen dat de statutaire tewerkstelling de prioriteit is. Maar artikel 55 laat dat nu immers toe. Het OCMW van Wevelgem wendt dit artikel nu aan om komaf te maken met de statutaire tewerkstelling; zij zetten er de botte bijl in.

Overleg was eerder schijndiscussie Het overleg van 19 februari 2008 was geen overleg. Het was een schijndiscussie omdat het overleg met de vakbonden nu eenmaal moet. Het was een eenrichtingsverkeer waarbij wij als vakbond - andere vakbonden waren niet te bespeuren - duidelijk nog eens ons neen hebben uiteengezet:

• de sociale dienst is een kerntaak van het OCMW en de functie van maatschappelijk werker een sleutelfunctie; • het statutair karakter van de verpleegkundige is een serieus pluspunt om, gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt, de concurrentie met de privé aan te gaan; • de afbouw van de statutaire tewerkstelling is nefast voor de financiering van de overheidspensioenen van de lokale besturen; • de omvorming leidt niet onmiddellijk tot een besparing gezien de statutaire functies (± 44 functies) nog meer dan

15 jaar uitdovend zijn;

• de interne promotiekansen van het statutair personeel zijn nihil omdat de bevorderingsgraden (B4-B5) ook uitdovend zijn. De beslissing heeft verstrekkende gevolgen voor de volgende bestuursperiodes en daarenboven hebben de raadsleden nog geen kennis gekregen van deze operatie! Wij hopen dat de ogen van de raadsleden geopend zullen zijn en zij de nodige sociale reflex aan de dag zullen leggen op de raadszitting om de initiatiefnemers van de afbouw van de statutaire tewerkstelling terug te fluiten. Wij zullen ze ten gepaste tijd inlichten over onze houding.

Nieuwe besprekingen Onze actie en de hierboven vermelde argumenten hebben geleid tot nieuwe besprekingen waarbij er geen volledige afbouw is van de statutaire betrekkingen. We wachten het voorstel af.

■ 11


Lokale & Regionale Besturen

ACV openbare diensten

Fusie van het AZ Sint-Jan Brugge en de AV H. Serruys ziekenhuis Oostende

W

at er al maanden zat aan te komen raakte eind februari 2008 dan toch nog in een stroomversnelling. Twee autonome openbare verzorgingsinstellingen uit de regio Brugge-Oostende, sloten eind februari een principsovereenkomst af om te komen tot één groot fusieziekenhuis.

Op vrijdag 22 februari kregen de Basisoverlegcomité’s van zowel het AZ St Jan Ziekenhuis als van de AV H Serruysziekenhuis te Oostende te horen, dat de beheerraden van beide ziekenhuizen de avond voordien beslist hadden een nieuw fusieziekenhuis boven de doopvont te houden. Als streefdatum om operationeel te zijn wordt de datum van 01.01.2009 aangehouden.

Samen sterk Beide organisaties maken zich sterk dat hun nieuwe samenwerking voor de regio van Brugge en Oostende, en vooral voor de bevolking van deze regio een meerwaarde inhoudt. Het zorgaanbod in de regio moet door deze fusie niet alleen op hetzelfde peil kunnen gehouden worden, er zitten ernstige kansen in om dit zorgaanbod te verbeteren. Door deze fusieoperatie moet het mogelijk worden om de meest geavanceerde zorg aan te bieden aan de bevolking van de regio. En zonder dat dit moet gepaard gaan met verre verplaatsingen naar andere gespecialiseerde en/of universitaire instellingen. Deze schaalvergroting straalt zonder twijfel ook af op de aantrekkingskracht voor medewerkers, verplegend en verzorgend personeel en artsen. Beide werkgevers bundelen hun krachten om ook in de toekomst een aantrekkelijke werkgever te blijven. Met uitgebreide kansen voor hun personeel op het aanzwengelen van hun loopbaan. En waar het voor artsen mogelijk moet zijn zich verder te ontplooien. 12

Het H.Serruysziekenhuis Oostende Dit Oostends ziekenhuis telt 331 erkende bedden, heeft een zeventigtal artsen en een 750 personeelsleden in dienst. Als autonoom openbaar ziekenhuis is het gekend voor zijn goede organisatie en service. Daarenboven leggen zij positieve exploitatiecijfers voor. De geboekte winst over 2006 werd ten andere ook een stukje vertaald in hogere maaltijdcheques (tegenwaarde 5,00 euro) voor het personeel.

Het spreekt voor zich dat we als ACV openbare diensten, onverkort achter deze keuze staan. Ook wij zijn ervan overtuigd dat een openbaar ziekenhuis een dergelijke rol voor de volle 100% aankan.

Een historische kans, een historische naam:

Als ACV-Openbare Diensten beschikken we er over een degelijke militantenkern, die er al die jaren al een stevige en verantwoordelijke syndicale reputatie draagt.

Het fusieziekenhuis zal in de toekomst de naam: “AZ St Jan Brugge-Oostende AV” dragen. Hiermee niet alleen verwijzend naar de historische achtergrond van het Brugse ziekenhuis. Maar ook Oostende kende vroeger een SintJanshospitaal, op de plaats van het huidig H.Serruysziekenhuis. Vandaar. Een historische kans meteen ook om een sterk regionaal ziekenhuis uit te bouwen.

Het AZ St-Jan AV te Brugge

En onze reactie?

Het Brugse ziekenhuis telt ondertussen 909 erkende bedden. En is sinds 2000 al een fusie van twee bestaande ziekenhuizen: het St.Jans ziekenhuis en het Sint Franciscus Xaverius ziekenhuis. Samen tellen ze ongeveer 2700 personeelsleden.

Verheugd over het bereikte resultaat. Ervan overtuigd dat we als openbare kliniek voor de regio een belangrijke rol kunnen en zullen spelen. Waarbij specialisatie, verdere uitbouw, aantrekken van nieuwe investeringen in hoogtechnologische zorg, aantrekkelijkheid en zekerheid van tewerkstelling,… hun rol zullen spelen.

En dat ACV-Openbare Diensten ook hier over een sterke, degelijke en weerbare syndicale militantenkern beschikt, zal je ontgetwijfeld niet verbazen.

Een fusieziekenhuis met openbaar karakter Ook in de nieuwe fusieoperatie wordt het openbaar karakter van het ziekenhuis in het daglicht gesteld. Elke patiënt moet er terecht kunnen voor basiszorg tot en met de zeer gespecialiseerde zorg. De zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen.

Maar tegelijkertijd ook alert natuurlijk. We blijven de verdere evolutie volgen en vooral ook het belang van alle personeelsleden van beide ziekenhuizen ter harte nemen. We zullen de gehele operatie samen met de militanten van de beide AV’s positief en constructief maar ook kritisch mee begeleiden. Je hoort er nog wel van. ■


Lokale & Regionale Besturen

ACV openbare diensten

Sociale Verkiezingen in het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen Gedwongen huwelijk leidt tot unieke samenwerking

D

e gekende Antwerpse OCMW Ziekenhuizen (waaronder het Stuivenberg- en Middelheimziekenhuis) werden na het afsluiten van het Valentijnsakkoord over de hoge schuldenlast in 2004 ondergebracht in een private vzw-structuur ZNA (Ziekenhuis Netwerk Antwerpen). Deze overgang gebeurde niet zonder slag of stoot. Van bij de start speelde ACV-Openbare Diensten een belangrijke rol als syndicale cactus voor het OCMW bestuur, het Antwerpse stadsbestuur en de nieuwe ZNA managers.

Cultuurshock Het OCMW detacheerde haar statutaire medewerkers terwijl de contractuelen van de ene dag op de andere in een privé-ziekenhuis aan de slag gingen. Deze unieke personeelsformatie met een fifty-fifty verdeling tussen statutaire en contractuele medewerkers zorgde voor een doolhof van regelgeving en toepassingen. Naast belangrijke inleveringen en een voortdurend stijgende werkdruk werd het ziekenhuispersoneel (6000 koppen) geconfronteerd met een heuse cultuurshock. De periode die volgde werd gekenmerkt door crisismanagement met voortdurende reorganisaties. Ondanks het aantrekken van grote namen zoals Bruno Holthof en Mimi Lamote werden de vooropgestelde financiële resultaten (nog) niet gehaald. Na vier jaar keihard syndicaal werk volgt nu een nieuwe uitdaging: de organisatie van sociale verkiezingen in een bedrijf dat negen ziekenhuizen telt. We spraken hierover met Wouter Bernaerts ACV-Openbare Diensten hoofdafgevaardigde in ZNA. Ondervindt het personeel nog steeds de gevolgen van de overstap naar ZNA? “Tevredenheid op het werk heeft ook te maken met een stabiele job en niemand is ongevoelig voor een woordje van appreciatie. Het ZNA management vertoont

al jaren een enorme drang tot reorganisatie. Vaak zijn die overhaast gepland en wordt er slecht gecommuniceerd. Vele mensen voelden zich genegeerd of afgestraft voor hun inzet tijdens de voorbije jaren. Zelfs het management moest toegeven dat ZNA na drie jaar reorganisatie nog steeds ‘in rouw verkeert’. De echte helden van het ZNA verhaal zijn de mensen uit de verpleging, onderhoud en administratie die ondanks de verzuring met een merkwaardige toewijding elke dag aan de slag gaan en werk van hoge kwaliteit afleveren. Werken in een ziekenhuis is een teamsport. Ik vermoed dat het daarom is dat niemand wil opgegeven: men kent er een spontane neiging tot ondersteuning en samenwerking. Zo is het absenteïsme in ZNA lager dan de nationale gemiddeldes. Pas op, deze inzet is zeker niet onuitputtelijk. We vechten elke dag tegen de gevolgen van personeelstekorten in onze sector want ondanks onze concurrentiële arbeidsvoorwaarden blijven heel wat vacatures open.” Hoe pakken jullie de sociale verkiezingen aan in zo’n complex bedrijf? “In de voorbereiding van de sociale verkiezingen hebben we contact gezocht met onze syndicale collega’s uit de private non-profit. De samenwerking met LBC-NVK was een serieuze evenwichtsoefening. Zij hebben heel wat know-how en staan traditioneel sterk in de nonprofit. ACV-Openbare Diensten is sterk georganiseerd in ZNA en heeft ervaring door al die jaren syndicale actie. We ondervonden wel al snel een cultuurverschil in het vakbondsoverleg. En het management zoekt natuurlijk vaak de verdeel en heers-politiek op. Ook na de sociale verkiezingen zullen we als ACV-Openbare diensten en LBC-NVK zij aan zij in de ondernemingsraad zitten. Het is belangrijk dat niemand van het personeel zich in de steek gelaten voelt. Deze unieke samenwerking is meteen ook onze grootste troef in onze propaganda.” Wordt het een geanimeerde campagne in de ziekenhuizen? “Aan programmapunten hebben we geen gebrek: werkdruk, openheid in het

beleid, respect voor de werknemers… noem maar op. De grootste uitdaging van de verkiezingen blijft om contractuele collega’s te overtuigen om zich te engageren. Je moet ze vaak persoonlijk overtuigen dat vakbondswerk rendeert op de werkvloer. Vooral bij de arbeiders, kaderleden en de jongeren zoeken we nog volop naar gemotiveerde collega’s.” Hoe ziet de syndicale toekomst eruit in ZNA ? “Zolang onze interne samenwerking vlot loopt, zal het management ernstig rekening moeten houden met alle personeelsgroepen. De appreciatie voor statutaire medewerkers is immers nooit hoog geweest binnen ZNA. Gelukkig blijven ook deze mensen niet in de kou staan na de verkiezingen. Via coöptatie zullen hun vertegenwoordigers zetelen in de ondernemingsraad en de comités. Deze afspraak tussen de privé en overheidsvakbond en de wil om samen te werken is toch wel uniek. De volgende jaren zullen we in het overleg ieders rechten moeten blijven verdedigen zonder dat onze aandacht ook maar even verslapt.” N.B.: indien contractuele personeelsleden zich alsnog geroepen voelen om als kandidaat op de lijst van ACV te staan neem dan gerust contact op met: Wouter.bernaerts@zna.be, ann.cnockaert@zna.be, henny.verstreken@zna.be ■

Rechtzetting: De foto’s die bij dit artikel horen, stonden in het nummer van februari bij een verkeerd artikel geplaatst, hiervoor onze verontschuldigingen.

13


Federale Overheid

ACV openbare diensten

Comité B Eindelijk van start!

O

p 27 februari vond de eerste vergadering plaats van het Comité B onder deze legislatuur, voorgezeten door mevrouw de minister. De minister beklemtoonde in ieder geval haar goeie intenties om een volwaardige sociale dialoog te installeren. Zo komt er maandelijks een zitting van het comité B en technische werkgroepen zullen dit voorbereiden.

Beleidscellen – beleidsraden

Brug- en feestdagen 2008

Sectoraal eisenkohier 2007-2008

De oprichting van een beleidsraad is geen verplichting meer in de FOD’s. De mogelijkheid voor het bevoegde regeringslid om te beslissen om in zijn FOD een dergelijke raad op te richten blijft wel behouden. Indien er geen beleidsraad komt, dan kan het regeringslid de enveloppe voor experts gebruiken om bijzondere expertise voor de beleidscellen aan te trekken.

Een omzendbrief zal het bevestigen: vrijdag 2 mei wordt een feestdag en dienstvrijstelling zal verleend worden op maandag 10 november. Het ACV heeft tevergeefs getracht een bijkomende dienstvrijstelling te bekomen…

Als antwoord op een interpellatie van het ACV-Openbare Diensten bevestigt de minister dat de regering ervan in kennis gesteld werd dat de vakbonden hun eisenpakket neergelegd hebben en wat de inhoud ervan is. De onderhandelingen kunnen starten van zodra er een vergadering van het Comité A in maart heeft plaats gehad. De minister bevestigt dat hiervoor een budgettaire enveloppe dient te worden voorzien.

De beleidscellen maken geen deel meer uit van de FOD’s, maar horen op budgettair en reglementair vlak bij het regeringslid. Elke minister of staatssecretaris beschikt over ten minste een beleidscel met eventueel een of meerdere beleidskernen. De regering bepaalt de omvang van de beleidscel of beleidskern bij het begin van de legislatuur. De functionele band met de FOD wordt behouden aangezien de directeur van de beleidscel of het hoofd van de beleidskern deel uitmaakt van het directiecomité van de betrokken FOD.

Personeelskredieten In het kader van de begrotingsbeslissingen werden geen lineaire maatregelen getroffen om personeelswervingen te blokkeren. De minister rekent op de verantwoordelijkheidszin van de managers. De techniek van de personeelsplannen blijft van kracht en op die manier blijven wervingsplannen mogelijk.

14


Federale Overheid

ACV openbare diensten

De neutrale Calltakers Het gedwongen huwelijk tussen Politie en Binnenlandse zaken.

Neutrale calltakers zijn personeelsleden van de FOD Binnenlandse Zaken die de telefoon bemannen bij de politie. Later zullen zij opgenomen worden in het ‘Agentschap 112’ waar zij de dispatching zullen doen van de brandweer, de politie en de ziekenwagens. Maar voorlopig werken zij in een politieomgeving; en dit met alle consequenties van dien: de budgetten zijn gescheiden, overleg en onderhandeling moet dubbel gebeuren, de toepassingsregels van het syndicaal statuut zijn verschillend, ze hebben elk hun eigen arbeidsreglement, hun eigen preventiedienst en dergelijke. En toch moeten ze samenwerken en dezelfde taken uitvoeren. Leven met twee schoonmoeders dus. Naar aanleiding van een nieuwe uurregeling die men vanaf nieuwjaar wou doorvoeren zonder dat er overleg gepleegd werd met de mensen van Binnenlandse

zaken is orde op zaken gezet. Met de politiemensen werd wel overlegd en op die manier werden die van Binnenlandse zaken voor een voldongen feit geplaatst. Uiteraard mochten we dit niet laten gebeuren. Dus werd spoedoverleg gepleegd in het TOC van de Civiele Bescherming waarop de politiemensen als technici van de overheid mochten fungeren en kon een aanvaardbaar vergelijk worden bereikt. Maar er viel nog meer te regelen. Zo werd afgesproken dat de plaatselijke BOC’s geactiveerd zouden worden en dat de preventieadviseurs van de politie en van Binnenlandse zaken nauw zouden samenwerken om een actieplan ‘Welzijn op het werk’ op te stellen en ook op het vlak van de psychosociale begeleiding (neutrale calltaker zijn is een zeer stresserend beroep) komen er samenwerkingsverbanden.

Natuurlijk is alles nog niet koek en ei maar de stiefmoederlijke behandeling lijkt toch alvast stopgezet. Vooral op vlak van premies en vergoedingen dient er nog heel wat te gebeuren, en dat is een interne aangelegenheid van Binnenlandse Zaken. Wij willen dat voor een zelfde prestatie (nachtwerk, weekendwerk) elke werknemer van Binnenlandse Zaken dezelfde premie ontvangt. En aangezien de neutrale calltakers een nieuwe werking betreft bij Binnenlandse Zaken, kunnen we altijd extra hulp gebruiken. Wie zich geroepen voelt om de syndicale werking mee uit te bouwen, kan een mailtje sturen naar marc.saenen@acv-csc.be

Opleiding loont! Eind januari raakte de uitslag bekend van het wervingsexamen ANG07805 voor Veiligheidsmedewerker voor de Gesloten Centra van Binnenlandse Zaken. Voor dit examen waren 1039 personen ingeschreven waarvan er 114 slaagden, of anders gezegd 10,97 procent was laureaat. Echter, van degenen die voor dit examen een opleiding bij het ACVOpenbare Diensten volgden is 38 procent geslaagd. Opleiding loont dus! Van harte proficiat aan de geslaagden en de lesgevers.

15


Bijzondere Korpsen

ACV openbare diensten

Geïntegreerde Politie

Nieuwe regeling wijkagent Een nieuwe regeling in het statuut voorziet dat de personeelsleden die de functie van “wijkagent” (gespecialiseerd ambt) uitoefenen, per referentieperiode van twee maanden (januari-februari,maartapril,enz.), minstens 20 uren op zater- , zonof feestdagen moeten presteren, waarvan minstens 14 uren voor wijkwerking. Deze 20 uren (waarvan 14 uren wijkwerking) worden officieel, per referentieperiode, de minimumprestatienorm voor weekend- en feestdagen. Deze nieuwe regel geeft dus aanleiding tot twee minimumnormen in de planning van de prestaties van de wijkagenten voor elke referentieperiode: • 14 uren prestaties in het weekend of op feestdagen gewijd aan wijkwerking; • 20 uren prestaties in het weekend of op feestdagen, alle soorten prestaties samen. Indien het personeelslid niet voltijds tewerkgesteld is, worden die minimumaantallen proportioneel verminderd. Een personeelslid dat halftijds werkt, zal voor niet meer moeten gepland zijn dan voor 10 uren in weekends of op feestdagen waarvan 7 uren wijkwerking. Op dezelfde wijze zal het personeelslid dat een 4/5 presteert, voor niet meer moeten gepland zijn dan voor 16 uren in weekend of op feestdagen waarvan 11 uren wijkwerking. Voor alle duidelijkheid, de doelgroep van deze regeling zijn de “wijkagenten” (gespecialiseerd ambt), zijnde de politieambtenaren die de terreinactoren zijn in het raam van de wijkpolitie. Derhalve zijn de nieuwe bepalingen niet van toepassing op het personeelslid (meestal CP of HINP) belast met het beheer van de nabijheids-/wijkdienst / ; de bepalingen zijn evenmin van toepassing voor de agenten van politie. Als het personeelslid de voorziene prestatienorm niet bereikt tijdens de referentieperiode (voor een voltijdse: 20 presta16

tie-uren in het weekend of op feestdagen waarvan 14 uren wijkwerking) ingevolge de door de overheid opgelegde dienstorganisatie, wordt het tekort aan uren om de norm van 14/20 uren te bereiken, in rekening genomen voor de berekening van de toelagen in kwestie. Het personeelslid zal dus worden betaald voor 20 werkuren in het weekend of op feestdagen, waarvan 14 uren wijkwerking, ook al heeft het de 20 en/of 14 uren in kwestie niet daadwerkelijk gepresteerd. Het is mogelijk om af te wijken van de voornoemde normen op vraag van het personeelslid of met instemming van deze laatste. Deze regeling heeft geen terugwerkende kracht. De nieuwe bepaling - en de nieuwe normen inzake de planning van de wijkagenten- zullen van toepassing zijn vanaf de eerste referentieperiode die volgt op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, namelijk deze van maart- april 2008 (zie nota DGS/DSJ/P-2008/3437 d.d.

25-01-2008 van de directie van de juridische dienst, het contentieux en de statuten – Federale Politie).

Uitbreiding begunstigden nabijheidstoelage Recent werd de regeling gepubliceerd die de begunstigden van de nabijheidstoelage uitbreidt naar: • de agenten van politie in de politiezones die volgende functies uitoefenen: • een functie bij de dienst wijkwerking, • functie van interventie inzonderheid in het raam van de verkeerspolitie, • functie van politioneel onthaal waarbij er een reëel contact (in persoon) is met het publiek.

• de agenten van federale politie aangesteld bij de nationale luchthaven;

• de inspecteurs die deel uitmaken van de gerechtelijke ploegen van de politie van de autosnelwegen en de autowegen (de zogenaamde “Judyploegen”);


Politie

• de inspecteurs die in dienst zijn bij de nationale luchthaven en die deel uitmaken van de sectie valse en vervalste documenten en de sectie fenomenen van de nationale luchthaven Brussel. De voorwaarde, geen administratieve of secretariaatsbetrekking waar te nemen of een betrekking in een onderzoekseenheid te bekleden, blijft bestaan voor deze nieuwe begunstigden. De nieuwe regeling gaat in met terugwerkende kracht op 1 januari 2007. De personeelsdiensten dienen in te staan voor de regularisatiemeldingen naar het sociaal secretariaat.

Campagne rechtsbescherming Recent werd Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken, geïnterpelleerd in de Kamer door Katharina Schryvers over de talrijke ongegronde klachten tegen de politie. De minister stelt hieromtrent dat: ” • een klacht indienen een individueel recht is van de burger dat onderschreven wordt door de politiediensten; • het klopt dat het aantal klachten stijgt en dat veel van die klachten ongegrond zijn; • de stijging niet per definitie een slechte zaak is maar dat het wel kwalijk is dat bepaalde burgers klachten gebruiken als manoeuvre om vaststellende politieambtenaren in een slecht daglicht te plaatsen om zichzelf te verschonen; • de mogelijkheid om een klacht in te dienen één van de garanties is op de democratische, legitieme werking van de politie; • hij het een gevaarlijk idee vindt om maatregelen te nemen die het indienen van ongegronde klachten zouden tegengaan; • administratief beboeten hem géén goed idee lijkt; • we moeilijk kunnen aanvaarden dat louter kwaadwillige klachten de werking van de politie bemoeilijken of besmeuren; • instanties die de klachten onderzoeken snel de ongegronde klachten van gegronde klachten moeten scheiden • er in 2007 3423 klachten werden ontvangen (1109 bij AIG – 2314 bij comité P.

ACV openbare diensten

De minister besluit tenslotte dat een politieambtenaar tegen wie een ongegronde klacht werd ingediend onder bepaalde voorwaarden een klacht kan indienen wegens laster, eerroof, lasterlijke aangifte of smaad. Rechtshulp kan dan geboden worden ten laste van de werkgever.” Tot zover is het duidelijk dat de minister géén maatregelen neemt alhoewel hij het probleem erkent. Hij is duidelijk in wat hij niet zal doen. Voor de rest besluit de minister naast de kwestie. De wet op het politieambt voorziet enkel in rechtsbijstand voor het politiepersoneel in geval van dagvaarding of ingevolge daden waarbij het personeelslid minimum één dag volledig arbeidsongeschiktwerd verklaard. Als vakbond kunnen we niet tolereren dat een minister zijn personeel niet steunt. We zullen hem dan ook klaar stellen dat het zo niet verder kan. Mevrouw Schryvers suggereert dat er een onderscheid dient gemaakt te wor-

den tussen ongegronde klachten die steunen op onwetendheid en klachten die steunen op kwaadwilligheid en dat we voor deze laatste groep misschien de strafrechtelijke toer moeten opgaan gelet ze niet mogen worden getolereerd.

Wordt vervolgd … Gepubliceerd in Belgisch Staatsblad • Omzendbrief GPI 62 van 14-02-2008 betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus (BS 29-02-2008) • De stelsels van de vrijwillige vierdagenweek en de halftijds vervroegde uittreding worden verlengd tot 31-12-2008. • KB 27-01-2008 tot goedkeuring van het reglement betreffende het verlenen van eervolle onderscheidingen (BS 26-02-2008)

17


“Ik ben baas op de baan, maar de klant blijft koning.” surf naar www.ikwordchauffeur.be Sociaal Fonds


“50 passagiers die op je rekenen, dat geeft een kick.” surf naar www.ikwordchauffeur.be Sociaal Fonds


Vervoer

ACV openbare diensten

De Lijn

O

p 27 maart jl. keurde de Raad van Bestuur twee collectieve arbeidsovereenkomsten goed. Het betreft de definitieve uitvoering van de functieclassificatie enerzijds en de verbetering van de loopbaan technische diensten anderzijds.

Functieclassificatie Met de goedkeuring van deze CAO komt een einde aan een lijdensweg die zowat 5 jaar heeft geduurd. Inderdaad, de afspraak om een functieclassificatiesysteem uit te werken dateert van …2001! Uiteraard kan heel wat gezegd worden over de manier waarop de nieuwe classificatie is tot stand gekomen. Vandaag onthouden we vooral dat a. de personeelsleden de mogelijkheid krijgen om beroep aan te tekenen voor de eigen functie; b. vanaf 1 mei e.k. het nieuwe functieclassificatie - stelsel alsook de nieuwe baremastructuur wordt ingevoerd; c. de verworven rechten van de personeelsleden worden gevrijwaard. Vanaf 1 maart wordt de beroepsprocedure dus opgestart. Uiteraard zullen wij onze leden hier met raad en daad bijstaan! In dat verband verwijzen we naar de Nieuwe Tijd van februari 2008.

Verbetering van de loopbaan van de personeelsleden van de technische diensten In uitvoering van de CAO 2007-2008 werd een aantal verbeteringen aan de loopbaan aangebracht. Na vakbondsdruk ( zie ook Nieuwe Tijd van februari ) voerde De Lijn ook nog een nieuwe loonschaal 15.3 in. Is dit nu de grote herwaardering waarop onze personeelsleden zitten te wachten? Laten wij vooral duidelijk zijn: geenszins! Wat vooral duidelijk werd is het feit dat De Lijn binnen het strakke budgettaire kader van de CAO 2007-2008 geen ruim20

te vrijmaakte of kon vrijmaken voor een grondiger herziening van de loonschalen van de technische diensten. Sommigen onder ons zijn van oordeel dat een staking als hefboom zou hebben gediend voor de onmiddellijke herwaardering van de technische diensten. Uiteraard hebben wij sterk overwogen om toch in actie te gaan. Samen met onze achterban hebben wij gewikt en gewogen. Wij hebben geoordeeld dat wij deze verbeteringen dan toch maar moesten aanvaarden. Waarom? Het budgettair kader van de CAO 2007-2008 lag sinds eind 2006, begin 2007 vast. Mevrouw Lieten kon buiten dit budgettair kader geen toegevingen doen. De kans dat de Vlaamse overheid met nieuwe – verse – financiële middelen over de brug zou komen was dus daarom bijzonder klein. Bovendien werd de vraag gesteld hoe een Vlaamse overheid zou reageren op een staking die, zonder respect van de gemaakte afspraken in de CAO 2007-2008, zou worden uitgelokt. Rekening houdende met het domino-effect dat dit zou kunnen teweeg brengen bij andere groepen, instellingen en overheden, was de kans dus groot dat ook de

Vlaamse overheid niet zou wijken. Om die redenen zou de publieke oproep van de vakbonden om een algemene loonsverhoging door de Vlaamse overheid niet worden ‘gesmaakt’. Ten andere, zo’n oproep zou ook de specifieke belangen van de technische diensten hebben geschaad! Wat nu? Het staat buiten kijf dat dit dossier ook op de onderhandelingstafel ‘2009-2010’ zal moeten belanden. Wij – vakbonden – zullen dus aan dit dossier voorrang moeten geven! Ook hierover zal binnen de organisaties nog een hartig woordje moeten worden gepraat! Wij zijn hiertoe bereid! ■

Erratum: In de Nieuwe Tijd van februari is in het artikel ‘herwaardering van de technische diensten: kunnen wij acties vermijden?’ een foutje geslopen. In punt 3 Biënnale einde loopbaan bedraagt de gemiddelde verhoging van de laatste biënnale geen 0,60€ maar 0,06€


Vervoer

ACV openbare diensten

Autobus-autocar Eurobus wordt KEOLIS

T

ijdens een bijeenkomst met de ‘officieuze’ ondernemingsraad van de Eurobusholding deelde de directie aan het personeel mee dat KEOLIS (zie hierna) hoofdaandeelhouder (71%) is geworden van de EUROBUS HOLDING. De Waalse SRWT-TEC beschikt over de overige aandelen.

Nieuwe lonen garagepersoneel Nieuwe minimumlonen Garagepersoneel vanaf 01/02/2008 (ingevolge indexverhoging) Categorie Hulpwerkman voor “service”

EUROBUS Vlaanderen komt volledig in handen van Keolis en heet KEOLIS Vlaanderen. De nieuwe aandeelhouders hebben meegedeeld dat de huidige organisatie en leiding ongewijzigd blijft. Uiteraard worden de huidige contracten (De Lijn) verder uitgevoerd. Evenzeer blijven de loons- en arbeidsvoorwaarden (paritair comité 140.01, 02, 03) ongewijzigd en verandert er niets aan de wijze waarop het sociaal overleg binnen de holding en de bedrijven is georganiseerd. Het is duidelijk dat de instap van een grote Franse speler op langere termijn invloed kan hebben op de verdere ontwikkeling van KEOLIS (België). Het is echter vandaag te vroeg om hierover uitspraken te doen.

Enkele weetjes Eurobus/Keolis Tps Penning, Sotragaume, TPS Lambin, Sadar, TCM Cars, Garage du Perron, Satracom, LIM Collard Lambert, Taxis Melkior, Autobus Dujardin, Eurobussing Wallonië, VOY.F.Lenoir, VOY.F. Lenoir, T.B.R., Autobus Genval, Cardona-Deltenre, City Liner, ABC Cars, Sophibus, Lienard, T.S.B., Voayages Nicolay, De Boeck Invest, De Boeck, BCT, Autocars H. Pire, Eurobussing Airport, Eurobussing Vlaanderen. Eurobus Vlaanderen/Keolis Vlaanderen Autobusbedrijf Bronckaers, Garagdebedrijf Bronckaers, Autobusbedrijf Bronckaers Hamont, Autobussen Monserez Verhenne, Autobussen De Reys, Cintra, Cintral, Autobus Dony, Bus Immo. Activiteiten: Geregeld vervoer: 62% Bijzonder geregeld vervoer: 26% Ongeregeld vervoer: 12% OMZET : 109 miljoen Euro Werknemers: 1.350 Voertuigen: 1.100

38 uur 10,55

Na 10 jaar anciënniteit

11,03

Na 20 jaar anciënniteit

11,58

Hulpwerkman

11,03

Na 10 jaar anciënniteit

11,58

Na 20 jaar anciënniteit

12,13

Geoefende hulpwerkman

12,13

Geschoolde 2de categorie

13,46

Geschoolde 1ste categorie

14,12

Buiten categorie

15,11

Wie is Keolis? Aandeelhouderschap: SNCF (de Franse Spoorwegen) is de referentieaandeelhouder (45,5 %); 3i, een Brits investeringsfonds en actief in heel wat sectoren. Andere: AXA,… Activiteiten: Actief in Frankrijk, Denemarken, Zweden, Italië, Groot-Brittanië, België, Nederland, Duitsland en Canada op vlak van spoor, busvervoer, metro, tram, luchthavenvervoer, … Omzet: 2,6 miljard Euro (waarvan 1/3 buiten Frankrijk). Werknemers: 33.250 waarvan 24.000 in Frankrijk. ■

UITBETALING VAKBONDSPREMIE AUTOBUS - AUTOCAR De vakbondspremie bedraagt 112 Euro voor een voltijdse werknemer en 56 Euro voor een deeltijdse werknemer. Vanaf midden maart jl. startte het Sociaal Fonds ‘AutobusAutocar’ met de verzending van de legitimatiekaarten ‘ vakbondspremie’ 2007. U bezorgt deze kaart aan onze secretariaten en wij zorgen voor een snelle betaling! 21


Vervoer

ACV openbare diensten

Diversiteitsaward 2008

Op 29 februari 2008 werden de ACV Diversiteitsaward 2008 en de Creativiteitsaward 2008 uitgereikt. Lijnrecht tegen racisme behoorde tot de 5 genomineerden en was de favoriet van Mich Walschaerts (Kommil Foo) die deel uitmaakte van de jury. Een hele eer dus. De jury nam uiteindelijk een wijze beslissing en verdeelde de prijzen over 2 zeer mooie projecten. De Diversiteitsaward 2008 ging naar de militantenploeg van NV Unifrost uit Koolskamp.

22

Lijnrecht tegen racisme, een initiatief dat de voorbije jaren ook onze steun kreeg, sleepte de Creativiteitsaward in de wacht. Annemie Brusten, trambestuurster te Antwerpen en een talentvolle medewerkster van Lijnrecht mocht de prijs in ontvangst nemen voor haar “Vluchtballade�. Annemie kreeg de prijs overhandigd door Ilse Dielen, nationaal ACV secretaris. Tijdens de vertolking van deze schitterende ballade was het ijzig stil in de zaal. Langs deze weg een dikke proficiat aan iedereen die ooit par-

ticipeerde aan dit project. Nog even meegeven dat Pierre Vanhove, afdelingshoofd op de dienst Personeelsbeleid, en Sofie Saelaert, verantwoordelijke diversiteit bij De Lijn, aanwezig waren op de uitreiking namens De Lijn. Een geste die geapprecieerd wordt. Een pluim en woord van dank ook voor onze Antwerpse diversiteitsconsulenten Katleen Parijs en Joke Laenen voor hun ongelooflijke inzet in een toch nog dikwijls moeilijke materie.


Pensioenen

ACV openbare diensten

Solidariteitsbijdrage op pensioenen

S

inds 1 januari 1995 wordt er een solidariteitsbijdrage ingehouden op de maandelijkse bruto pensioenuitkeringen wanneer die een wettelijk vastgestelde grens overschrijden. Voor een alleenstaande gepensioneerde is de afhouding verplicht vanaf 1.257,53 euro bruto voor het enig pensioen of voor de samengetelde pensioenen indien er meerdere bedragen worden uitbetaald (gemengde loopbaan). Voor een gepensioneerde met gezinslast (echtgeno(o)t(e) heeft geen of een laag inkomen, of een alleenstaande met kinderlast) wordt de bijdrage afgehouden als het pensioen hoger is dan 1.571,92 euro bruto.

De solidariteitsbijdrage varieert van 0,5% tot maximum 2% afhankelijk van de grootheid van het totale bedrag van al de pensioenvoordelen die de betrokkene geniet. Het juiste bedrag van de inhouding wordt berekend volgens de hierbij gevoegde tabel. De vermelde grensbedragen in dit overzicht zijn geïndexeerd en van toepassing vanaf 31 januari 2008. Solidariteitsbijdrage voor inkomsten uit pensioenen (30.01.2008) (Art. 68 van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen) Maandelijks vanaf 1 januari 1995, op alle wettelijke pensioenen en op alle voordelen die als aanvulling van zo een wettelijk pensioen doorgaan. Alleenstaande gepensioneerden P = totaal maandelijks Bedrag van de afhouding brutobedrag van de pensioenen en andere voordelen begrepen tussen: 0.01 $ 1,257.53 $ 1,270.20 $ 1,571.92 $ 1,587.95 $ 1,886.30 $ 1,905.72 $ 2,200.67 $ 2,223.56 $

en en en en en en en en en meer

1,257.53 $ 1,270.20 $ 1,571.92 $ 1,587.95 $ 1,886.30 $ 1,905.72 $ 2,200.67 $ 2,223.56 $

0 (p – 1.257,53) x 50% p x 0,5% 7,86 + (p – 1.571,92) x 50% p x 1% 18,86 + (p – 1.886,30) x 50% p x 1,5% 33,01 + (p – 2.200,67) x 50% p x 2%

Gepensioneerden met gezinslast P = totaal maandelijks Bedrag van de afhouding brutobedrag van de pensioenen en andere voordelen begrepen tussen: 0.01 $ 1,571.92 $ 1,587.76 $ 1,886.30 $ 1,905.47 $ 2,200.67 $ 2,223.31 $ 2,515.06 $ 2,541.21 $

en en en en en en en en en meer

1,571.92 $ 1,587.76 $ 1,886.30 $ 1,905.47 $ 2,200.67 $ 2,223.31 $ 2,515.06 $ 2,541.21 $

0 (p – 1.571,92) x 50% p x 0.5% 9,43 + (p – 1.886,30) x 50% p x 1% 22,01 + (p – 2.200,67) x 50% p x 1,5% 37,73 + (p – 2.515,06) x 50% p x 2%

Eisenprogramma FCSOD Jaren lang werd de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, die de wettelijke basis vormde voor de solidariteitsbijdrage, door honderden gepensioneerden betwist voor de rechtbanken, de Raad van State en het Grondwettelijk Hof (Arbitragehof). De verschillende ministers van pensioenen slaagden er echter in met de hulp van het parlement om de wet volledig intact te houden. Intussen is het protest tegen de bijdrage nooit weggeëbd en werden de eisen van de gepensioneerden via de vakbonden steeds duidelijker gesteld: schaf de bijdrage af of versoepel de toepassing. Zo is in het eisencahier 2007-2008 van de FCSOD (ACV centrales van de openbare sector) ook de eis tot opheffing opgenomen, met als doel speciaal de inkomenssituatie van de gepensioneerden te verbeteren. Cijfermenu - ACV-Openbare Diensten

Het kan verkeren De huidige (interim)regering heeft in februari, bij de opmaak van de begroting 2008 nu reeds een opmerkelijk besluit genomen. De solidariteitsbijdrage zal vanaf 1 juli 2008 worden ver-

minderd, met de focus op de onderste schijf van diegenen die nu de bijdrage betalen. De precieze modaliteiten moeten nog technisch worden uitgewerkt. De regering voorziet een enveloppe van 30 miljoen voor deze maatregel. Als vakbond die de belangen van de gepensioneerden van de overheid verdedigen is dit uiteraard goed nieuws omdat vele gepensioneerde ambtenaren vandaag de bijdrage betalen. Wij hopen daarom dat de politieke situatie toelaat dat de geplande maatregel wettelijk kan worden uitgewerkt. Wij voegen er echter ten behoeve van de minister van pensioenen aan toe dat de gerechtigden op een minimumpensioen geen voordeel bij deze maatregel hebben. Immers de overgrote meerderheid van rechthebbenden op een minimumpensioen van de openbare sector heeft een zodanig klein pensioeninkomen dat daarop geen solidariteitsbijdrage moet worden toegepast. Vermits in het kader van de koopkrachtbeveiliging de categorie met de laagste inkomens het moeilijk heeft naar aanleiding van de uitzonderlijke inflatie van de laatste maanden, vragen wij een extra inspanning van de regering voor de verhoging van de minimumpensioenen zoals die ook is geleverd in de andere pensioenstelsels. Het optrekken van de minima is in het verleden sinds 1992 zeer miniem geweest: 2% verhoging in 2003 en 2% in 2004 over een periode van 16 jaar. De eis voor een verhoging van de minima is opgenomen in ons eisencahier en wij zullen met hardnekkigheid dit rechtmatig verzoek verdedigen.

Aanpassing grensbedrag begrafenisvergoeding De vastbenoemde ambtenaren die als gepensioneerde genieten van een rustpensioen van de overheid vallen onder de wettelijke regeling van een begrafenisvergoeding die voorzien is bij het overlijden. De overlevende echtgeno(o)t(e) of de erfgenamen in rechte lijn kunnen dus na het overlijden aanspraak maken op een begrafenisvergoeding die overeenstemt met het bruto pensioenbedrag van de laatste maand voor het overlijden. Bij ontstentenis van een langstlevende echtgenoot of echtgenote of erfgenamen in rechte lijn, kunnen ook derden de vergoeding bekomen mits bewijs van de kosten en beperkt tot die kosten. Evenwel is er voor iedere rechthebbende een maximum voorzien dat jaarlijks wordt aangepast volgens de evolutie van het maximale basisloon in de wetgeving op de arbeidsongevallen. Vanaf 1 januari 2008 bedraagt de maximale vergoeding 2.193,74 euro bij het overlijden van een gepensioneerde. De maximale vergoeding bij het overlijden van een aktief vastbenoemd personeelslid is gelijk aan de laatste wedde maar beperkt tot 2.924,99 euro.

23


De Nieuwe Tijd - maart 2008  

Het ledenblad van ACV-Openbare Diensten

Advertisement