Page 1

nieuwetijd magazine voor openbare diensten

Sociale verkiezingen, 7 – 20 mei De arbeidswet in de openbare zorgsector

maandblad van AC V O p enbare D iensten – M aar t 2012 v.u.: L . H a m e lin c k, H e lihave nl aa n 21, 10 0 0 B r u s s e l


2

In dit nummer

06

13

focus

03 04

16

federale overheid

Edito Economische groei is beste wat ons kan overkomen Focus Learning Mentor? Even polsen.

06

Water is een vitale grondstof die we met zorg moeten behandelen

08

Sociale verkiezingen

09

Lokale & regionale besturen Sociale onrust in de gemeente Brasschaat Het gemeente en OCMW-bestuur van Zoersel trekt het laagste niveau een niveau hoger!

COLOFON

10

Drukke syndicale tijden in het mooie Meetjesland…

11

De arbeidswet in de openbare zorgsector

12

Vlaamse overheid Gevolgen eerste begrotingscontrole bij de Vlaamse overheid

13

Federale overheid ACV‐Openbare Diensten voert actie bij de RVP De federale ambtenaren zijn het beu!

14

bijzondere korpsen

15

ACV-Openbare Diensten Hoven en Rechtbanken dient klacht in bij WASO!

16

Bijzondere korpsen Brandweer: actie van 10 januari 2012. Het relaas tot op heden

17

Informele vergadering met de CHOD en de DG’s van 6 maart 2012

19

Copernicusprocedure Hot items – schrijf je in op de nieuwsbrieven?

Eisenprogramma voor sectoraal akkoord 2011-2012

Redactie Luc Hamelinck | Amélie Janssens | Chris Herreman | Joris Lermytte | Thomas Vael | Ilse Heylen | Marc Saenen | Frédéric De Gelissen Eindredactie Amélie Janssens Vormgeving Gevaert Graphics Druk Corelio Printing | www.corelio.be


3

edito

20

Economische groei is beste wat ons kan overkomen

D

e regering heeft haar begrotingscontrole opgesteld. Tegen de verwachtingen in, zijn we er met weinig kleerscheuren uit gekomen. Jazeker, een aantal werkingsmiddelen van federale overheidsdiensten worden beperkt. Maar het allemaal veel erger gekund.

Het beste dat ons nu kan overkomen, is dat er meer economische groei komt. De regering hoopt daar stilletjes op. Feit is dat als de economie zou hernemen dit erg gunstige gevolgen heeft voor de overheidsbegroting.

vervoer

20

Vervoer De autobus-autocar arbeidsmarkt staat voor grote uitdagingen

21

Besparingsplan zet mes in het aanbod! En het personeel?

22

Ingevolge de overschrijding van de spilindex worden de lonen verhoogd.

23

Pensioenen De referentiewedde

24

Red je bus!

Ook de komende jaren zullen we dus nog veel te maken hebben met besparingen.

Toch mogen we ons geen illusies maken. De overheidstekorten moeten tegen 2015 volledig worden weggewerkt. Ook de komende jaren zullen we dus nog veel te maken hebben met besparingen. Om de drie maanden zal men nagaan of de begroting op het goede spoor zit. Het ergert ons dat de discussie over de index blijft aanhouden. De komende weken zal ze nu alleen een nieuwe naam krijgen. Men zal nu spreken over ‘de concurrentiekracht van onze economie’. Voor werknemers kan hierbij veel afhangen van het succes dat de blokkering van de energieprijzen heeft. Minister Vande Lanotte heeft op dit punt schikkingen genomen. Als die voor gevolg hebben dat de prijsstijgingen en de inflatie worden ingeperkt, dan kan dit alleen maar gunstig zijn.

Op dit ogenblik werkt de politiek op de erg korte termijn. We zouden moeten kunnen komen tot een situatie dat een aantal problemen inhoudelijk en goed overwogen worden aangepakt. Lasten op arbeid zou men moeten kunnen verminderen. Fiscaliteit moet rechtvaardiger worden. Maatschappelijke problemen moeten worden aangepakt‌ In de overheidssector zou men moeten komen tot een win-win tussen beleid en personeel. Dat is maar mogelijk met veel overleg en als er vertrouwen is tussen de betrokken partners over de te volgen aanpak. Het zou goed zijn mochten we de komende weken daar kunnen aan bouwen.

Luc Hamelinck, Voorzitter


4

focus

Learning Mentor? Even polsen.

Ilse Heylen Het project “professionalisering en erkenning van opleiding en loopbaanadvies”, kortweg “Learning Mentor”, is ontwikkeld door vakbonden en opleidingsinstituten van vijf Europese lidstaten. Het project ontwikkelt en evalueert een concept voor een vormingsmentor die opleiding en training promoot, gebaseerd op het voorbeeld van de “Union Learning Representative” in Ierland. Dit concept van de vormingsmentor zal worden toegepast in verschillende Europese landen.

Learning Mentor, Wa’s da?

Rinkelt er een belletje?

of voor de loopbaan. Ze moet gedecen-

De landen die hierin drijvende kracht zijn ge-

Dit geheel kadert in de principes van levens-

traliseerd worden aangeboden zodat er

weest zijn Duitsland, België, Letland, Portugal

lang leren. Te weten dat Europa in de 2020 al-

een goede toegankelijkheid is. Het op-

en Zwitserland, maar vooral ook Ierland, waar

vast enige doelstellingen formuleerde in het

leidingstraject van werknemers zou voor

al wat praktijkervaring bestaat.

wapenen van mensen met kennis en vaardig-

iedereen moeten worden uitgeklaard.

heden om te komen tot een verlaagde werkHet hoofddoel van dit Europees gesubsidieerd

loosheid binnen Europa

project is het ontwikkelen van een competen-

Om aan permanente vorming een structurele verankering te geven, stelt ACV

tieprofiel, ondersteunende instrumenten en

Een element dat ook terugkeert in onze ei-

Openbare Diensten voor om de mogelijk-

een opleiding voor de vormingsmentor

genste krachtlijnen. Zo tekenden we voor de

heid in te voeren dat werknemers na drie

komende congresperiode niet alleen via de

jaar een vormingskrediet van een maand

Deze vormingsmentor is in een onderneming

Vlaamse dagen in op levenslang leren en de

opbouwen. Op die manier zou men dit

een werknemer, met inbegrip van en ons

nodige ondersteuning hiervoor, maar we te-

vormingskrediet kunnen gebruiken om,

inziens liefst bij uitstek vakbondsafgevaar-

kende zelf het volgende pad uit in krachtlijn

met loonbehoud, externe opleidingen of

digden-vormingsmentors, die hun collega’s

24:

vormingen te volgen die kunnen bijdra-

sensibiliseren om deel te nemen aan loopbaanbegeleiding en hen aanmoedigen om

gen tot de versterking van de bekwaamVorming en opleiding vormen in de toe-

heden van het personeel, in het alge-

levenslang te leren. Het zijn dus mensen die

komst cruciale hefbomen voor een goed

meen.

hun eigen collega’s een duwtje in de rug ge-

personeelsbeleid. In alle sectoren moet

ven en ondersteuning geven om de stap tot

men daarom minstens

Naast een gestructureerd kader zou een vor-

1.9% van de loonmassa besteden aan

mingsmentor een pertinente rol kunnen spe-

vorming en opleiding ( = Europese doel-

len in de concrete uitvoering hiervan.

opleiding te zetten. Dit laatste blijkt immers

voor een pak mensen alles behalve evident.

stelling) In ieder niveau minstens één op twee

Mee aan boord of trein gemist?

soon in de onderneming voor vragen in ver-

werknemers jaarlijks moeten genieten

Ondertussen kreeg dit project al enige vorm

band met opleiding en beroepsopleiding. Hij/

van een vorming of opleiding ( = Euro-

en konden we bij toeval op de valreep nog

zij heeft dan ook best kennis van de arbeids-

pese doelstelling)

mee proeven van de slotconferentie die

De vormingsmentor is hierbij de tussenper-

voorwaarden en omstandigheden, net wat een vakbondsafgevaardigde als bagage mee heeft.

plaats had in het pittoreske Bad Orb in Duits

ACV Openbare Diensten vreest dat per-

land op 12 en 13 september jongstleden.

soneelsleden zonder permanente opleiHet project op zich ontwikkelde hiervoor een

ding en vorming op termijn niet of onvol-

In deze slotconferentie konden we kennis

profiel van de learning mentor en de nodige

doende meer mee zullen kunnen met de

maken met het opgestelde profiel van een

kennis/methodieken en tools om dit te leren

evoluties. Vorming moet gegarandeerd

learning mentor, maar vooral ook van enkele

in de vorm van een opleiding. Voor deze op-

worden aan alle personeelsleden van

getuigenissen van praktijkervaring genieten.

leiding wil men uiteraard ook streven naar

alle niveaus; het moet gaan om kwalita-

Zo mochten we het succesverhaal horen van

erkenning.

tieve vorming die nuttig is voor het werk

een werkneemster in het Ierse bedrijf Ander-


5

focus

Het kan een nieuwe uitdaging zijn in het takenpakket van de militant

sen Ireland Limited, een onderneming die

taalopleidingen maar merkten we eveneens

deel uitmaakt van de Pierre Lang Group en

de moeilijkheden in Letland om dit te concre-

kwaliteitsjuwelen vervaardigd.

tiseren op de werkvloer

Het kan immers een nieuwe uitdaging zijn in het takenpakket van de militant

Het heeft het voordeel van toegankelijkheid en begrip voor de werknemer omdat

Zij wist ons te boeien met de weg die zij heeft

Een boeiende uitdaging dus, die echter in de

afgelegd in haar onderneming als learning

slotconferentie ook afgetoetst werd aan de

mentor, van kennisname van het project via

mogelijke problemen bij het implementeren,

een antwoord op het maatpak in het

haar vakbond tot het concreet uitbouwen

zoals wie financiert, hoe matchen we behoef-

kader van levenslang leren met een van-

van vormingsmogelijkheden en informatie

ten van onderneming met deze van werkne-

zelfsprekende proactieve rol voor de vak-

op vlak van informatica voor werknemers in

mer of zoeken we een gezond evenwicht, of

bond

haar eigen onderneming, waarbij vooral op-

hoe lang duurt het dat de onderneming dit

viel hoe ze de nadruk legde op de positieve

zal integreren in zijn HR beleid en is dat wel

resultaten op het zelfvertrouwen en de moti-

goed?

Het is een eerste zeer concrete stap in

Wat denk je, beginnen we er aan? Met dank aan diegenen die het ons mogelijk

vatie van de werknemers en de dankbaarheid die ze voor haar werk terugkreeg.

de militant een van de werknemers is •

Tal van vraagstukken dus nog, die met de

maakten om van dit project te kunnen proe-

evolutie van het project hun antwoord zul-

ven

Maar ook andere voorbeelden kwamen ten

len vinden. Maar tevens nog gelegenheid bij

berde, zo leerden we hoe in het Portugese

uitstek om er ons eigen verhaal van te maken

bedrijf van Philip Morris gewerkt werd aan

als vakbond

Meer weten: www.learningmentor.eu


6

focus

Water is een vitale grondstof die we met zorg moeten behandelen Peter De Paepe – Toespraak Mevrouw Ida Auken voor EP watergroup Tijdens de samenkomst van de European Parliament Watergroup gaf mevrouw Ida Auken, minister van milieu uit Denemarken, ter gelegenheid van het Deense voorzitterschap van de Europese Unie, de visie vanuit Denemarken over het toenemend belang van water naast olie en andere natuurlijke grondstoffen.

Als we de financiën op het goede spoor willen krijgen is een transformatie naar groene economie noodzakelijk. Hiervoor hebben we een beleidskader nodig. Onder het Deense voorzitterschap is het een prioriteit om van het klimaatbeleid een centrale speler te maken in de overgang naar een Europese groene economie. Hierin heeft waterbeleid een sleutelrol aangezien het een eerste vereiste is voor het leven zelf. Als we verder zouden gaan met het gebruikelijke businessscenario, zou de vraag naar proper water de beschikbare hoeveelheid met niet minder dan 40% overstijgen tegen 2030. Dit is bijzonder alarmerend. Droogte en watertekort is nog steeds een hoofdreden voor hongersnoden in Afrika. Watertekort was één van de hoofdredenen voor de voedselcrisis in 2008 en is nog steeds één van de hoofdbarrières voor de productie van biomassa.

De huidige economische crisis dient volgens

den en dat deze bijgevolg ook samen moeten

Men verwacht dat tegen 2030 50% van de

haar niet apart aangepakt te worden, maar wel

aangepakt worden.

wereldbevolking in regio’s zal leven met wa-

als onderdeel gezien te worden van een uitda-

tertekort.

ging waar ook de klimaat- en grondstofcrisis

‘Er is geen oplossing voor de economische

evenwaardig deel van uitmaken. Zij ziet geen

crisis zonder een vernieuwde economische

Grote investeringen in waterinfrastructuur en

verbeterde economische competitiviteit zon-

groei en job creaties. Geen economische

waterbesparingsprojecten zijn noodzakelijk.

der een substantiële verbetering in grondstof-

groei en job creaties in Europa zonder ver-

De globale investeringen in de watersector

fenefficiëntie waaronder dus ook watereffici-

beterde competitiviteit en geen verbeter-

kent een groei van 190 miljard euro in 2006

ëntie. Kort samengevat komt het hierop neer:

de competitiviteit zonder een substantiële

naar vermoedelijk 480 miljard in 2020, een

verbetering in grondstoffenefficiëntie.’

groei van 6% per jaar.

Mevrouw Auken wees vooral op de gezamen-

Een watertekort wordt gezien als één van de

lijke inspanning die dient geleverd te worden.

Een verbetering van grondstoffenbeheer zou

Coöperatie op alle niveaus draagt zij hoog

niet alleen de competitiviteit en winst van

in het vaandel. Ze beseft dat sommige doel-

de Europese markt vergroten, maar ook een

stellingen ambitieus zijn, zeker in deze tijden

duurzaam management van onze natuur-

van economische crisis. Oplossingen ziet zij

lijke grondstoffen inhouden. Hierbij heeft

echter niet in een gebruikelijk businesssce-

ze het niet alleen over energiegrondstoffen,

nario, want dat zou de simultane klimaats- en

maar over grondstoffen in een brede zin van

grondstoffencrisis schromelijk negeren. Zij

dat woord: energie, ruwe materialen, grond,

wijst erop dat deze crisissen elkaar beïnvloe-

lucht, biodiversiteit en natuurlijk water.

Als we de financiën op het goede spoor willen krijgen is een transformatie naar groene economie noodzakelijk.


7

focus

hoofdobstakels voor een toekomstige groei

Noch Denemarken noch de EU kan op zijn een-

ren en effectief te reageren op onvoorspelde

in China. Daarom is water een topprioriteit

tje de wereld watervoorraad beschermen. Het

hoeveelheden regen en zo schadelijke riool-

geworden in China’s nieuwe vijf jaren ontwik-

is noodzakelijk om meer bondgenoten te ver-

overstromingen te vermijden. Dit zou wel

kelingsplan.

zamelen om waterpollutie te verminderen en

eens één van de vele nieuwe technologieën

schoon drinkwater voor iedereen te vrijwaren.

kunnen zijn om de uitdagingen in relatie tot klimaatsveranderingen te lijf te gaan.

De Europese Unie is op wereldvlak leider in watertechnologie. Grote technologiebedrij-

De schaarste en toegang tot proper water is

ven zoals Suez bevinden zich in Europa. Veel

slechts één voorbeeld dat de aandacht vraagt

Conclusie

openbare waterbedrijven bezitten een kennis

van de internationale gemeenschap. Globale

Zoals Mevrouw Auken in het begin al zei:

en know how die onvoorstelbaar is.

actie wat waterbeleid betreft is erg afhanke-

water is een vitale grondstof en we moeten

lijk van de EU-input.

het met zorg behandelen. We kunnen niet

Zoals het er nu voor staat wordt ongeveer

negeren dat Europa uitgedaagd wordt door

20 tot 40 procent van het verbruikte water

De schaarste en de toegang tot schoon water

een financiële crisis. Maar Europa -net zoals

verspild in de EU. Volgens de Roadmap to a

is een voorbeeld van een aandachtsgebied

de rest van de wereld- wordt ook gecon-

Resource Efficient Europe zou de wateref-

voor de internationale samenleving.

fronteerd met een stijgende schaarste van

ficiëntie met niet minder dan 40% kunnen

natuurlijke grondstoffen. Water is hier één

verbeterd worden door technologische ver-

Samen met de Europese collega’s zal Me-

van. Die twee crisissen zijn nauw verbonden.

beteringen alleen al. De cijfers spreken voor

vrouw Auken haar best doen om de EU’s po-

Natuurlijke grondstoffen vormen het funda-

zichzelf.

sitie verder te verbeteren en versterken voor

ment van onze economie en ons welzijn. De

de conferentie. Het Deense voorzitterschap

toekomstige beschikbaarheid van natuurlijke

Een verbeterde aanpak voor een duurzaam

neemt zich voor om de conclusies van de Mi-

grondstoffen zal de kwaliteit van ons toekom-

management van de grondstof “water” vergt

lieuraad voor te bereid in maart.

stige leven bepalen.

een nauwe coördinatie om de schaarste van

Groene overwegingen zouden sterk moeten

de watervoorraden te verminderen.

ingebouwd worden in de Europese kader-

Daarom moeten we krachten bundelen. Sa-

richtlijnen, zogenaamde ‘mainstreaming’.

menwerken om oplossingen te vinden voor

Tijdens het Deense voorzitterschap zal Me-

Het is nodig om nieuwe samenwerkingsver-

waterbevoorrading, behandeling van afval-

vrouw Auken dan ook elke kans benutten om

banden binnen de EU te ontwikkelen en sa-

water en aanpassingen aan klimaatsverande-

deze agenda naar voren te schuiven.

men te werken met landen buiten Europa.

ringen. Laten we samen een vernieuwde blik

Eén van Mevrouw Auken’s topprioriteiten is

werpen op proper en drinkbaar water voor

Mevrouw Auken kijkt er vooral naar uit om

bilaterale samenwerking. Het is cruciaal om

iedereen.

met haar collega’s in de Milieuraad te discussi-

knowhow en technologie uit te wisselen en

ëren over het verhogen van de efficiëntie van

dit vooral met de ontwikkelingslanden. Bin-

Het zoeken naar deze oplossingen en het sa-

water als grondstof. Dit zal een hoofdthema

nen de Europese Unie bestaat er een lange

menwerken is geen opdracht voor de private

zijn in het Wereld Water Forum in Marseille in

traditie van bilaterale samenwerking in de

sector, maar een taak voor elke openbare

Maart en in Rio in juni.

watersector. Maar de nood naar sterkere re-

watermaatschappij. De krachten bundelen,

laties blijft bestaan, dit vooral met het oog

samen oplossingen zoeken met wederzijds

Mevrouw Auken zegt er ook erg naar uit te

op het putten van voordelen uit onze kennis

respect is een taak die 3 grote vlaamse wa-

kijken om te discussiëren over de blauwdruk

betreffende duurzaam waterbeheer. En het is

termaatschappijen zichzelf als taak hebben

voor de bescherming van Europa’s water-

noodzakelijk om nieuwe relaties aan te gaan

opgelegd in een project genaamd Aquaduct.

bronnen waarvan de presentatie eind 2012

met landen buiten de EU.

verwacht wordt. Van deze blauwdruk heeft ze

Met dit project beoogt men het gebruik van

zeer hoge verwachtingen. Het rapport over

De ontwikkeling van nieuwe technologieën

grondwater tot een minimum te beperken,

de toestand van het klimaat van het Europese

zal ons in staat stellen om sommige water-

indien mogelijk zelf volledig te bannen.

Milieuagentschap stelt dat de lidstaten van

problemen aan te pakken die we vandaag

de EU nog steeds de algemene waterbeleids-

in alle landen aantreffen. Een voorbeeld om

Via een aangelegde lusverbinding wordt

doelen niet hebben bereikt. Hier moet nu in-

dit punt te illustreren: een groep van Deense

water getransporteerd van oost naar west

gegrepen worden.

bedrijven heeft recent een intelligent wa-

en van noord naar zuid binnen het Vlaamse

terlozingsysteem gelanceerd, gebaseerd op

landschap. Dit project wordt gesteund door

Dit indachtig verwacht Mevrouw Auken dat

radartechnologie. Deze nieuwe technologie

de Vlaamse overheid en duid dat er grote in-

de blauwdruk de noodzakelijke beleidsacties

zal het voor de operatoren van het waterlo-

vesteringswerken mogelijk zijn, ook binnen

in een concrete vorm zal presenteren.

zingsysteem mogelijk maken om te anticipe-

een publieke context.


8

focus

Sociale verkiezingen Tussen 7 en 20 mei trekken honderdduizenden werknemers naar de stembus om hun afgevaardigden te kiezen. De sociale verkiezingen zorgen ervoor dat werknemers een stem krijgen in hun onderneming. Wij praatten met enkele kandidaten en vroegen hen waarom ze kandidaat zijn en wat ze willen realiseren. Steven Vanderheyden Chauffeur-lijnverantwoordelijke De Lijn

Linda De Cleir Housekeeping, ZNA site Elisabeth

1. Je bent kandidaat voor de sociale ver-

Annemie Schuers Administratief bediende De Lijn, afdeling marketing-klanten en verkoop

kiezingen. Waarom? En waarom koos je

1. Je bent kandidaat voor de sociale ver-

voor ACV?

voor ACV?

kiezingen. Waarom? En waarom koos je

Ik wil me graag inzetten voor mijn collega’s,

Dat ik kandidaat ben voor ACV is eigenlijk

voor ACV?

en dan vooral voor de collega’s bij housekee-

heel normaal gekomen: mijn ouders waren

Dit zijn nu al mijn derde sociale verkiezingen

ping. Ik ben bij ACV terechtgekomen, nadat

alletwee lid bij ACV, en ik volgde hun voor-

voor ACV. Ik ben er toen voor gevraagd. Ik was

ik teleurgesteld ben geweest door de andere

beeld. Ik ben nu kandidaat voor de sociale

al wel lid van ACV en ik kende de syndicale

vakbonden: ik werd er niet echt geholpen, of

verkiezingen omdat ik graag anderen wil hel-

werking. Ik vond dat ik wel iets kon beteke-

ze maakten me valse beloftes. ACV helpt de

pen, en ik iets wil terugdoen voor de hulp die

nen, want collega’s kwamen al vaker dingen

mensen echt!

ik vroeger heb gekregen van ACV. Op mijn

aan mij vragen, ook toen ik nog geen afge-

vorig werk had ik een probleem dat tot de

vaardigde was.

1. Je bent kandidaat voor de sociale verkiezingen. Waarom? En waarom koos je

2. Wat wil je graag realiseren in de komende 4 jaar, als je verkozen zou worden?

arbeidsrechtbank ging. De mensen van ACV hebben me toen heel goed geholpen, en dat

2. Wat wil je graag realiseren in de komen-

Eerst en vooral: opnieuw meer volk op de

wil ik nu ook kunnen betekenen voor andere

de 4 jaar, als je verkozen zou worden?

vloer. Er is de laatste jaren een voortdurende

mensen.

Ik zou graag zien dat de vragen en problemen

afbouw van het personeelsbestand. Maar in-

van de bedienden bij De Lijn serieus geno-

tussen moeten hetzelfde werk blijven doen.

2. Wat wil je graag realiseren in de komen-

men worden. Dat ze niet meer op de lange

Dan is het moeilijk om dezelfde kwaliteit

de 4 jaar, als je verkozen zou worden?

baan geschoven worden, maar effectief kun-

te blijven leveren. Men moet ook aandacht

Ik zou de mensen graag doen inzien hoe

nen besproken en afgehandeld worden.

krijgen voor de manier waarop we ons werk kunnen doen. De mensen worden een dagje

moeilijk onze job wel is. En ik streef ook naar een goede samenwerking met de directie,

3. Heb je nog een boodschap voor de kie-

ouder, maar er wordt steeds meer van hen ge-

want daar begint alles mee.

zers?

vraagd. Resultaat: meer en meer zieken. Daar-

In wie heb je vertrouwen? Denk daaraan als je

naast zou ik ook graag zien dat er wat nieuw

3. Heb je nog een boodschap voor de kie-

gaat stemmen. En blijf vooral niet zitten met

materiaal komt.

zers?

vragen of problemen. Wij zijn er om oplossin-

Gebruik je gezond verstand. Kijk hoe we de

gen te zoeken.

3. Heb je nog een boodschap voor de kie-

laatste 4 jaar gewerkt hebben, en bij wie je

zers?

terecht kon.

Stem op mij! Ik ben er elke dag voor jullie, goedgezind en klaar om jullie te helpen!


9

lokale & regionale besturen Kirsten Casteleyn

Sociale onrust in de gemeente Brasschaat: dreigende saneringen op het personeel voorlopig onder controle!

We konden met het gemeentebestuur overeenkomen dat de besparingen louter en alleen gingen gebeuren door het niet vervangen van personeel in loopbaanonderbreking of een ander verlofstelsel.

Enige alternatief? Besparen op het personeel!

leen gingen gebeuren door het niet vervan-

de nieuws vanuit het gemeentebestuur Brasschaat dat ze met een financiële krater zaten

Er werd een zwarte lijst opgemaakt met na-

of een ander verlofstelsel. Bijkomend werd er

bij het opmaken van de begroting. Op alles

men van personeelsleden die ontslagen zou-

een wervingstop overeengekomen. We gin-

was al bespaard: logistieke ondersteunende

den worden. Wij namen dit als ACV-Openbare

gen als vakbond ook het engagement aan om

middelen, via groepsaankopen, selectie in

Diensten bloedernstig en hebben onmiddel-

het personeel aan te sporen alert te zijn voor

het aannemen van nieuwe projecten,… Ook

lijk de nodige stappen gezet om dit ongedaan

andere besparingsmogelijkheden. De soci-

de inkomsten werden beter gecontroleerd,

te maken. Er volgden 2 crisisberaden met de

ale vrede is immers voorlopig teruggekeerd,

zo deed men een controle op de inkomsten

bestuur en daartussen planden we een suc-

maar we mogen ons aan een tweede bespa-

van de gemeentebelastingen en paste men

cesvolle ledenvergadering en een actie voor

ringsgolf verwachten tegen volgend jaar.

enkele prijzen in hun dienstverlening aan aan

de start van de gemeenteraad.

Einde vorig jaar kregen we het onheilspellen-

gen van personeel in loopbaanonderbreking

de reële kostprijs.

Het resultaat? Dan nog was er een financiële begrotingsput

We konden met het gemeentebestuur over-

van 1,3 miljoen euro.

eenkomen dat de besparingen louter en al-

Het gemeente en OCMWbestuur van Zoersel trekt het laagste niveau een niveau hoger!

Vorig jaar beloofde het gemeente- en OCMW-

hier over alle polyvalente functies (arbeiders,

bestuur van Zoersel ons op het syndicaal

poetsvrouwen, bode,…), maar ook over de

comité om alle functies van E-niveau op te

poetsvrouwen uit de thuiszorg. Op enkelen

waarderen naar het D-niveau. De afgelopen

na waren ze allemaal geslaagd. Vanaf april

maanden hebben alle, ongeveer 50, perso-

2012 worden de lonen aangepast aan het D-

neelsleden op het E-niveau deelgenomen

niveau.

Kirsten Casteleyn

aan een bevorderingsexamen. We spreken


10

lokale & regionale besturen

Drukke syndicale tijden

in het mooie Meetjesland…

Peter Wieme Het Meetjesland is binnen het Gewest Gent-Eeklo een heel mooie en rustige streek, maar syndicaal is er toch heel wat te beleven… en hopelijk keert de rust snel terug!

We starten onze rit in Kaprijke, november 2011 werden we

OCMW Sint-Laureins heeft ook een WoonZorgCentrum, reeds

gealarmeerd over een aantal problemen, om deze onder de

in februari 2011 werden we door het personeel gealarmeerd

loep te nemen hebben we een personeelsvergadering geor-

over de problematiek van het verlof. Voor het bestaande per-

ganiseerd. We zijn vertrokken met een leeg blad en op het

soneel was het belangrijk om ‘overgangsbepalingen’ te onder-

einde van de vergadering hadden we een volledige blad met

handelen. Echter stellen we vast dat na diverse vergaderingen,

vragen. Zaken zoals uitbetaling van het loon, aflevering van

massale aanwezigheid op de OCMW-raad, het OCMW bestuur

maaltijdcheques, inschaling in de juiste functionele loopbaan,

niet ingaat op onze vraag om voor het bestaande personeel

problemen in de kinderopvang en diverse andere gemeente-

de verworven rechten op te nemen in de overgangsbepalin-

lijke diensten, enz… Kortom in een gemeente waar er 60 per-

gen (wat in tal van andere OCMW-besturen wel is gebeurd).

soneelsleden tewerkgesteld zijn, zo een lijst met problemen is

Het OCMW bestuur hield zich niet in om op het overleg, de

toch wel gigantisch. Inzake de correcte inschaling (functionele

OCMW-raad, onze terechte vragen af te schilderen als zijnde

voor de 70 gesco’s (administratief medewerker) voorbij is en

loopbaan) en de regularisaties van het loon (zelfs tot 2009)

‘de vakbond die verhaaltjes aan het vertellen is’. Het OCMW

we op 5 momenten 179 administratief medewerkers hebben

hadden we een duidelijke en haalbare timing vooropgesteld.

bestuur werd tijdens onderhandelingen ondersteund door

kunnen voorbereiden op het examen. Op het moment dat u

Tijdens het overleg van januari 2012 deed het bestuur be-

een externe firma die samen met het bestuur stelde dat de

dit artikel leest zijn we aan deel 2 bezig (begin maart reeds

loftes dat men de regularisaties vroeger zouden regelen dan

vakbond ‘onwettelijke vragen stelde’. De beeldspraak ‘wiens

meer dan 100 inschrijvingen), waar we de geslaagden voor-

door ons gevraagd… echter tijdens het overleg van begin

brood met eet, wiens woord men spreekt’ is hier heel toepas-

bereiden op het mondeling examen.

februari 2012 kwam het bestuur terug op eerdere beloftes,

selijk. In december 2011 werd dan beslist om de gouverneur

Verder zetten we in op diverse voorbereidingscursussen, zoals

want het budget was ineens onvoldoende… er diende een

aan te schrijven, om zo een standpunt van de toezicht houden-

examen tuinier, examen chauffeur rijbewijs C bij IVAGO,…

budgetwijziging te gebeuren. Maar men bleef beloven dat het

de overheid te bekomen en dan op basis van het antwoord van

zo snel mogelijk zou geregeld worden... we zijn benieuwd of

de gouverneur verder te onderhandelen. Op 2 februari 2012

Over het Gentse ‘Kerntaken- en efficiëntiedebat’ is het toch

het bestuur uiteindelijk zijn beloftes nakomt. Dit is uiteraard

kregen we antwoord van de gouverneur dat de mogelijkheid

wel muisstil, maar goed als ACV blijven wij bij ons standpunt

maar één aspect van de gestelde problemen. We hopen dat de

wettelijk voorzien is, om onze vragen inzake verlof voor de

en zullen wij niet mee werken aan een verdoken privatise-

rust in Kaprijke terugkeert, het bestuur kan dit voornamelijk

bestaande personeelsleden (in dienst op 31 december 2010)

ringsronde.

doen door afspraken na te komen en wat meer vertrouwen en

deze op te nemen in de overgangsbepalingen. Dus we heb-

respect te hebben voor het personeel.

ben als vakbond geen ‘verhaaltjes’ verteld en onze voorstellen

Ondertussen is in Gent de tweede pensioenpijler een feit en

zijn volledig wettelijk. De gouverneur gaf mee dat het aan het

ligt bij OCMW Gent alsook de statutariseringsoefening op de

Onze tweede halte is OCMW Sint-Laureins, binnen het

OCMW bestuur is om te beslissen wat ze er mee gaan doen.

onderhandelingstafel…

OCMW werden we geconfronteerd met de gewijzigde rechts-

Dus de bal ligt in het kamp van het OCMW bestuur… we zijn

positieregeling, waarover we op Vlaams niveau een protocol

benieuwd welk verhaaltje het OCMW bestuur nu gaat vertel-

Verder heeft Stad Deinze vanaf 1 maart 2012 de werkge-

van niet-akkoord hebben getekend. Uiteraard proberen we

len… wordt vervolgd!

versbijdrage van de maaltijdcheque met 1 euro verhoogd, wat

binnen het wettelijke om alsnog een aantal zaken te onder-

… als ACV blijven wij bij ons standpunt en zullen wij niet mee werken aan een verdoken privatiseringsronde.

uiteraard positief nieuws is.

handelen met het bestuur. En daar knelt in OCMW Sint-Lau-

Onze volgende halte is Maldegem, hier werden er problemen

reins het schoentje. In het verleden verliepen de onderhande-

gesignaleerd met de uurroosters binnen de gemeentelijke kin-

De infonamiddag van de intersectoriele werking gepen-

lingen met het gemeentebestuur steeds in een constructieve

deropvang. De burgemeester kwam onmiddellijk tussen en zo

sioneerden over ‘erfenisrecht’ was een succes te noemen en

sfeer en met wederzijds respect. Echter na maanden en na

werden de problemen opgelost. Uiteraard zijn wij steeds be-

momenteel lopen de 8 infoavonden over ‘Loopbaanonderbre-

verschillende malen aandringen werden de vergaderingen

reid om in overleg zaken te bespreken.

king’ en ‘(vervroegd) Pensioen…’

november 2011 (1 jaar na de publicatie van het besluit in het

Na onze rit in het Meetjesland komen we in Gent terecht, waar

Kortom ook binnen het Gewest Gent-Eeklo heel veel syndicale

Staatsblad). Een geluk dat de verslaggeving van de BOC’s op

bij de Stad Gent ons eerste deel van de voorbereidingscursus

activiteit, wil u op de hoogte blijven surf naar www.acv-lrb-

een heel correcte en duidelijke manier verloopt.

(schriftelijk en psychotechnisch) op de statutaire examens

gent.be

over de rechtspositieregeling van het OCMW opgestart op 22


11

lokale & regionale besturen

De arbeidswet in de openbare zorgsector Op dagbasis moet men van een pauze kunnen genieten na zes uur werken.

Joris Lermytte Zorginstellingen in de openbare sector vallen onder de toepassing van de arbeidswet. Ze is van toepassing op alle personeel uitgezonderd de artsen. ACV-Openbare Diensten organiseerde een vorming over de materie. We vatten alles voor u beknopt samen.

Arbeidsduur

neer de gemiddelde arbeidsduur wordt be-

moet de overschrijding van de gemiddelde

De arbeidstijdwet regelt de arbeidstijd in de

reikt per vier weken en voor wie geen nacht-

arbeidsduur gerecupereerd worden binnen

openbare sector. Ondermeer instellingen in

arbeid verricht. Er worden uitzonderingen

het kwartaal. Uiteraard tellen daarbij feestda-

de openbare zorgsector vallen niet onder

gemaakt voor een onvoorziene noodzaak en

gen en verloven als gewerkte dagen en niet

de wet. Ze vallen onder de arbeidswet. Cen-

voor continuarbeid in de diensten spoedge-

als recuperatie. Het aantal uren dat men per

traal staat telkens het begrip arbeidsduur. Ar-

vallen of de intensieve zorgen. In het eerste

kwartaal mag recupereren is beperkt tot vijf-

beidsduur is de tijd die men ter beschikking

geval moeten de aaneensluitende prestaties

enzestig.

is van de werkgever. Pauzes, waarin men vrij

beperkt worden tot elf uur per dag. In het

is, vallen hier dus niet onder. Wachtdiensten

tweede geval zijn aaneensluitende prestaties

50% overloon

op het werk zijn dan weer wel arbeidstijd,

van twaalf uur toegelaten en mag tot vijftig

Overloon is normaal verschuldigd wanneer

maar wachtdiensten thuis niet. De normale

uur per week gewerkt worden.

er meer dan negen uur per dag of veertig

arbeidsduurgrenzen bedragen negen uur per

uur per week gewerkt wordt. In de zorg-

dag en veertig uur per week. In de zorgsector

Recuperatie

sector wijkt men daar van af. Overloon is er

wordt hiervan afgeweken en is de normale

De gemiddelde arbeidsduur bedraagt in de

enkel verschuldigd in twee gevallen. Ten

daggrens elf uur en de weekgrens vijftig uur.

meeste openbare zorginstellingen tussen

eerste wanneer men afwijkt van de normale

Per kwartaal moet dan wel de gemiddelde

de 36 en de 38 uur per week. De arbeidswet

arbeidsduurgrenzen: dat zijn meestal de dag-

arbeidsduur bereikt worden. Eventueel kan

voorziet de naleving van de gemiddelde ar-

grens van elf uur of de weekgrens van vijftig

de vijftig uur nog overschreden worden wan-

beidsduur per kwartaal. Om dat te bereiken

uur. Hier tellen feestdagen en verloven niet mee als gewerkte dagen. Ten tweede wanneer men afwijkt van het voorziene werkrooster. Het overloon is een toeslag van 50% die moet betaald worden bovenop de som van het normale loon en de premies. Op zon- en feestdagen loopt de toeslag op tot 100%. Bij overschrijdingen van zowel de dag- als de weekgrens moet het gunstigste bedrag toegekend worden. Bij deeltijdse arbeid geldt een aangepaste regeling.

Pauzes en rust Op dagbasis moet men van en pauze kunnen genieten na zes uur werken. Daarnaast moet er elf uur liggen tussen twee prestaties. Per week dient er een werkonderbreking te zijn van ten minste 35 uren.


12

vlaamse overheid

Gevolgen eerste begrotingscontrole bij de Vlaamse overheid Chris Herreman Begin maart kondigde de Vlaamse regering aan welke bijkomende maatregelen zij genomen had n.a.v. de vervroegde begrotingscontrole 2012.

De Vlaamse regering wilde daarmee inspelen op de snel wijzigende economische omstandigheden en haar voornemen om ook in 2012 een begroting in evenwicht af te sluiten, extra kracht bijzetten. Deze bijkomende inspanning moet 543,9 miljoen euro opleveren. Deze eerste begrotingscontrole houdt geen rekening met de eventuele gevolgen die fe-

van de overheadkosten binnen de adminis-

brengen met de recurrent beschikbare mid-

derale beslissingen rond de overheidspen-

tratie. De vraag die zich hierbij stelt is in welke

delen d.m.v. aanpassingen van het perso-

sioenen of de fantoombevoegdheden op

mate de dienstverlening hierdoor in het ge-

neelsplan via overleg op entiteitsniveau.

Vlaanderen kunnen hebben.

drang zal komen.

Bij voornoemde beslissingen mogen de lei-

Ook de communicatie-uitgaven worden ver-

dend ambtenaren geen naakte ontslagen

Naast de vele andere maatregelen zoals het

minderd en er zullen minder studies worden

doorvoeren louter omwille van besparingen.

uitstellen met één jaar van bepaalde uitgaven,

uitbesteed.

Volgens de Vlaamse regering zullen de aan-

de verhoging van de kostendekkingsgraad

De leden van de Vlaamse regering willen zelf

vullende besparingen op de personeelskre-

van De Lijn, de verkorting van de indienings-

ook het goede voorbeeld geven door 2% te

dieten geen effect hebben op de tewerkstel-

termijn voor aangiften van nalatenschap en

besparen op hun eigen wedde door deze niet

ling van langdurig contractuelen.

de modernisering van de registratierechten,

aan te passen aan de index.

Intussen op de werkvloer?

wordt deze bijkomende besparing deels ook geleverd door de reeds gedane inspanningen

Maatregelen voor het personeel

In een aantal entiteiten heeft dit reeds tot

om het overheidsapparaat slanker te maken

De Vlaamse regering besliste om het aantal

gevolg dat de eventueel geplande wervin-

nog iets te versterken.

Vlaamse ambtenaren tegen het einde van de

gen voor onbepaalde tijd worden uitgesteld

regeerperiode met 5% te verminderen, te ver-

en dat geplande bevorderingen niet worden

Bevriezen van niet-loonkredieten

scherpen naar 6% en de beoogde besparings-

opgestart.

De Vlaamse regering besliste om de niet-

doelstelling van 50 miljoen euro te verhogen

In veel gevallen zal dit leiden tot een bijko-

loonkredieten voor dit jaar te bevriezen op

naar 60 miljoen.

mende verhoging van de werkdruk en een

het niveau van 2011. Deze kredieten worden

Het college van ambtenarengeneraal krijgt

mindere motivatie bij gebrek aan loopbaan-

dus niet geïndexeerd.

de opdracht om deze bijgestelde doelstelling

mogelijkheden op korte termijn.

Dit betekent dat deze niet-indexering niet

te operationaliseren.

geldt voor de loonkredieten. Deze laatste

Deze bijkomende besparingen hebben geen

De vraag die hierbij onvermijdelijk aan bod

worden dus wel degelijk geïndexeerd.

gevolgen op de in de CAO van 2010-2012 ge-

zal komen bij alle entiteiten is of de huidige

maakte afspraken.

dienstverlening, zowel kwantitatief als kwa-

Bijkomende besparing op werkingsmiddelen

Bij de implementatie van beslissingen m.b.t.

litatief, kan worden gegarandeerd. Wij zullen

de verhoging van de efficiëntie van de Vlaam-

in de verschillende overlegorganen de stand

Op de werkingsmiddelen voor de administra-

se overheid, dienen de leidend ambtenaren

van zaken opvragen en desgevallend tijdig

tie wordt verder structureel bespaard, waarbij

van de verschillende entiteiten hun proces-

aan de noodrem trekken bij de leden van de

de nadruk wordt gelegd op het verminderen

en personeelsplannen in overeenstemming

Vlaamse regering.


13

federale overheid

ACV‐Openbare Diensten voert actie bij de RVP ACV‐Openbare Diensten heeft actie gevoerd

Ook moet benadrukt worden dat de RVP zelf

Omdat deze situatie verder onhoudbaar is,

bij de Rijksdienst voor Pensioenen. De reden

voorziet dat het aantal pensioendossiers

hebben wij besloten om een week lang

van deze actie is de te hoge werkdruk in de

verder zal stijgen van 2.434.374 dossiers in

de gewestelijke kantoren van de RVP te slui-

gewestelijke kantoren.

2010 tot 2.572.642 dossiers in 2015, en dit

ten voor het publiek. Hierdoor konden de

terwijl de regering, en de Minister van Pensi-

ambtenaren de pensioendossiers, in het be-

oenen in zijn functie van Vice‐Premier in het

lang van de sociaal verzekerden, verder af-

bijzonder, pleit voor een verdere verminde-

werken.

Deze hoge werkdruk is het gevolg van: •

De vele vragen van de sociaal verzeker-

ring van het aantal ambtenaren.

den in de gewestelijke kantoren tengevolge de zeer slechte communicatie van de Minister van Pensioenen; •

De stijging van het aantal pensioendossiers door:

-

de ingezette pensioneringsgolf van

-

de golf van werknemers die nu ver-

de babyboomgeneratie, vroegd hun pensioen aanvragen uit onzekerheid van de pensioenhervormingen;

-

de automatische onderzoeken naar

De toewijzing van de provisionele pensi-

inkomensgaranties; oenuitkeringen aan de gewestelijke kantoren zonder enige overdracht van personeel.

De federale ambtenaren zijn het

beu!

Enkele honderden militanten van de 3 repre-

pen door een beleid waarbij contractuele

Al die maatregelen komen bovenop andere

sentatieve vakbonden ACV‐Openbare Dien-

personeelsleden worden ontslagen en

regeringsbeslissingen die de personeelsle-

sten, ACOD en VSOA kwamen op 14 februari

statutairen niet worden vervangen;

den zullen verplichten langer te werken voor

de vierdagenweek en de vervroegde half-

een lager pensioen. De vakbonden proteste-

In de vroege namiddag trokken ze naar het

tijdse uittreding, geschrapt sinds 1 janu-

ren tegen het feit dat er geen echte sociale

kabinet van de Staatssecretaris van het Open-

ari 2012, niet worden verlengd;

dialoog op gang komt. De werkvergaderin-

de loopbaan van de ambtenaren op de

gen met de Staatssecretaris monden op geen

helling komt te staan door de schrapping

enkele concrete beslissing uit en meestal

Met die actie wilden het ACV‐Openbare Dien-

van de kredieten die bestemd waren voor

moeten de vakbonden via de pers vernemen

sten, de ACOD en het VSOA nog eens aan-

de organisatie van de gecertificeerde op-

wat het antwoord van de Staatssecretaris op

dringen op het feit dat het federaal openbaar

leidingen;

hun vragen is.

2012 bijeen aan de Congreskolom in Brussel.

baar Ambt.

ambt niet ten offer mag vallen aan de budget-

overwogen wordt die loopbanen funda-

taire besparingen. De vakbonden verwachten

menteel te wijzigen door hun ontwikke-

De vakbonden hebben ook een eisenpro-

van de Staatssecretaris dat hij een beleid voert

ling enkel maar te laten afhangen van de

gramma ingediend bij de Staatssecretaris om

dat erop gericht is de federale overheidsdien-

evaluatie van de prestaties;

onderhandelingen te starten voor een sec-

de huidige opvatting over de evaluatie-

toraal akkoord 2011 – 2012. In het volgende

regeling doeltreffendheid mist en dat ze

artikel leest u meer over dit eisenprogramma.

sten en hun personeel te verdedigen. Zij kunnen niet aanvaarden dat: •

de personeeluitgaven worden ingekrom-

alleen maar zou moeten dienen om personeel te ontslaan.


14

federale overheid

Eisenprogramma

voor sectoraal akkoord 2011-2012 Door de onmogelijkheid om onderhandeling aan te vatten met een werkgever in “lopende zaken” heeft ACV-Openbare Diensten besloten het eisenprogramma later in te dienen. We menen dat het nu hoog tijd is dat we in comité B beginnen onderhandelen zodat we een federaal sectoraal akkoord kunnen sluiten voor de periode 2011 – 2012 en dit voor 30 juni 2012. In de private sector heeft de regering een aantal beslissingen genomen waarbij o.a. de toegestane marge werd bepaald voor de loonsverhogingen.

1 De koopkracht ACV‐Openbare Diensten eist een koopkrachtverhoging voor het personeel van het federaal openbaar ambt. Het geeft de voorkeur aan een hogere eindejaarstoelage, door de inhaalbeweging die gestart was bij de vorige sectorale akkoorden verder te zetten, een stap in de richting van een volwaardige dertiende maand voor alle categorieën ambtenaren. Om dit te doen eist ACV‐Openbare Diensten dat één derde van het verschil tussen het huidig bedrag en een volwaardige dertiende maand zou betaald worden in december 2012 om dan zo te komen tot de resterende 2/3 in 2013 en 2014. De verlenging van de duur van de loopbaan die voor velen hun vertrek op pensioen zal uitstellen zal het noodzakelijk maken om bepaalde maatregelen te nemen om de motivatie van oudere werknemers te ondersteunen. ACV‐Openbare Diensten eist dat er financiële incentives komen voor de ambtenaren die hun laatste deel van hun professionele loopbaan aanvatten. Het wil ook dat de werkgever meer zou bijdragen in de premie voor de hospitalisatieverzekering totdat hij ze integraal op zich neemt. Het dringt er ook op aan dat wordt onderzocht hoe de werkgever kan bijdragen in de premie die de gepensioneerde personeelsleden moeten betalen. Het eist een tussenkomst in de bijdragen van de hospitalisatieverzekering voor alle personeelsleden die voor een individuele hospitalisatieverzekering hebben gekozen. ACV‐Openbare Diensten, dat sociale rechtvaardigheid hoog in het vaandel heeft staan, eist dat de federale ambtenaren maaltijdcheques zouden krijgen. Dit principe mag er niet toe leiden dat de bestaande bedrijfsrestaurants ter discussie komen te staan. Die moeten behouden blijven. In dit opzicht wil ACV‐Openbare Diensten haar eis herhalen voor de oprichting van een Staatsdienst met afzonderlijk beheer voor restauratie‐ en schoonmaakactiviteiten.

Marc Saenen ACV‐Openbare Diensten vindt dat de onderhandelingen tussen de overheid‐werkgever en de representatieve vakbonden moeten doorgaan, ook al beleven we een socio‐economische crisis en wordt er een bezuinigingsbeleid gevoerd. 2 De uitvoering van het sectoraal akkoord 2009 – 2010 Het overleg in de werkgroepen waarin het sectoraal akkoord 2009 – 2010 voorzag, is niet eens begonnen. ACV‐Openbare Diensten eist dat de overheid initiatieven neemt om het onderhandelingsproces over alle onderwerpen die in het sectoraal akkoord 2009 – 2010 werden aangestipt, van start te laten gaan. Er moet een timing worden vastgelegd om tot tastbare resultaten te komen in volgende domeinen: • De modaliteiten voor de overgang naar niveau A, aangepast aan de logica van de ontwikkeling en de evaluatie van de competenties (fiche 2) • De kennis van een andere taal (fiche 6) • De duurzame ontwikkeling en de steun aan initiatieven en plannen (fiche 8) • De vereenvoudiging van het statuut door het opstellen van geïntegreerde teksten voor het federaal openbaar ambt (fiche 9) • De analyse van alle sociale voordelen, van de beheersvormen van de sociale diensten en debedrijfsrestaurants om in heel het federaal openbaar ambt een uniform beheer te kunnen voeren (fiche 10) • De analyse van alle mogelijke bijdragen in het aanbod van de hospitalisatieverzekering (fiche 11) – dit punt hebben we al aangekaart in punt 1 • De uitbreiding van het telewerk zonder beperking tot de huidige vormen (zelfs uitgebreid totoccasioneel telewerk) maar aangemoedigd door nieuwe organisatievormen (zoals satellietkantoren)(fiche 12) • De invoering van de functieweging in alle niveaus (fiche 13) • De situatie van de contractuelen, met de bedoeling de voorstellen te verwezenlijken uit het “Syndicaal manifest voor een statutair openbaar ambt”, dat op 18 februari 2009 aan mijnheer Steven VANACKERE, de toenmalige minister van het federaal openbaar ambt, werd overhandigd (fiche 15) • De nieuwe loopbanen (fiche 16) • De steun aan de ontwikkeling van een doeltreffend en geïntegreerd beleid op het vlak van het welzijn en de opwaardering van de functie van preventieadviseur (fiche 18).

3 De gecertificeerde opleidingen De gecertificeerde opleidingen zijn de pijler van de loopbaanontwikkeling voor de federale ambtenaren aangezien ze recht

geven op een toelage voor competentieontwikkeling en op een verhoging in weddenschaal en zelfs op een bevordering. Het is niet zo dat alle personeelsleden die dat wensen zomaar een opleiding kunnen volgen voor de verdere ontwikkeling van hun competenties, ze moeten er zich ook persoonlijk voor inzetten. Er loopt echter heel wat mis, waardoor de deelname aan de opleiding en het afleggen van de test steeds maar worden uitgesteld. En ook de betaling van de toelage voor competentieontwikkeling loopt daardoor onaanvaardbaar veel vertraging op, wat vele ambtenaren schade berokkent. ACV‐Openbare Diensten zal niet aanvaarden dat de gecertificeerde opleidingen simpelweg worden afgeschaft. Het pleit voor een gedecentraliseerde organisatie van die opleidingen door homogenere organisaties of groepen van organisaties (vb. OISZ), onder toezicht van OFO. Met een energiek beleid en de nodige middelen, moet het mogelijk zijn de organisatorische achterstand binnen een te bepalen termijn in te halen. Voor de personeelsleden die door het niet organiseren van de gecertificeerde opleidingen worden benadeeld, eist ACV‐ Openbare Diensten een vergoeding en een compensatie die kan gaan tot de betaling van de toelage voor competentieontwikkeling. Voor de personeelsleden die op het einde van de periode komen waarin een toelage voor competentieontwikkeling wordt betaald, eist ACV‐Openbare Diensten de onmiddellijke toepassing van de garantie uit de huidige regelgeving, namelijk het recht op de helft van de toelage voor competentieontwikkeling gedurende maximum 3 jaar. Bepaalde groepen ambtenaren, die nu niet onder de toepassing van de gecertificeerde opleidingen vallen, moeten indien ze dit wensen ook in het systeem kunnen stappen (vb. Defensie).

4 De vergoedingen en toelagen Een dossier met betrekking tot de toelagen en vergoedingen toegekend aan de ambtenaren werd opgesteld. Voor ACV‐Openbare Diensten volstaat het nu om beslissingen te nemen met betrekking tot de vereenvoudiging, harmonisatie en aanpassing van de bedragen, zodat de ambtenaren die in dezelfde omstandigheden werken over van dezelfde toelagen en vergoedingen kunnen genieten.


15

federale overheid

ACV-Openbare Diensten Hoven en Rechtbanken dient klacht in bij WASO! ACV‐Openbare Diensten zal niet aanvaarden dat de gecertificeerde opleidingen simpelweg worden afgeschaft.

Marijke Konings Op 2 maart 2012 diende het ACVOpenbare Diensten Hoven en Rechtbanken een klacht in bij de FOD werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ( WASO) om de onveiligheid aan te kaarten van het gerechtsgebouw te Brussel, Poelaertplein 1.

vallen? Zijn twee dodelijke slachtoffers ten gevolge van een schietaccident er al geen twee teveel? Wij beseffen heel goed dat er morgen geen nieuw gerechtsgebouw zal staan maar wij verwachten een opstart van eerste, dringende, noodzakelijke maatregelen zoals bijv.

De kilometervergoeding moet twee keer per jaar worden aangepast (i.p.v. één keer) om sneller te kunnen inspelen op de stijgende brandstofprijzen

5 De inrichting van de arbeidstijd ACV‐Openbare Diensten eist dat de vierdagenweek en de halftijdse vervroegde uitstap van het federaal openbaar ambt een definitief karakter krijgen, zodat men uitvoering kan geven aan een intersectoraal akkoord dat in Comité A werd gesloten. De vergrijzing van de actieve bevolking, ten gevolge van de verlenging van de loopbanen, maakt het voor ACV‐ Openbare Diensten noodzakelijk om maatregelen te nemen om de werktijden anders in te delen of het loopbaaneinde aan te passen. Zo kan men omstandigheden creëren die motiverend zijn voor de ervaren personeelsleden. Hiervoor zijn maatregelen in het Human Resources‐beleid nodig die rekening houden met de leeftijd van die categorie personeelsleden.

6 De institutionele hervormingen Het institutioneel akkoord voor de zesde staatshervorming van 11 oktober 2011 voorziet in de overheveling van federale bevoegdheden naar de Gemeenschappen en de Gewesten. Wat het aantal en de oorsprong van de overgehevelde ambtenaren ook zij, voor ACV‐Openbare Diensten is het belangrijk te anticiperen op die herstructurering door een echte sociale dialoog te voeren samen met de werkgevers van alle gefedereerde entiteiten. Daarom vraagt ACV‐Openbare Diensten dat binnen de bestaande onderhandelingsinstanties (Comité B), een debat‐, dialoog‐ en onderhandelingsinstantie wordt opgericht om de overheveling van de personeelsleden optimaal te laten verlopen, zowel in het departement van oorsprong als in de ontvangende diensten. De contractuele personeelsleden hebben geen werkzekerheid zoals de statutaire ambtenaren. Het ACV‐Openbare Diensten is dan ook van mening dat de nieuwe werkgever gedwongen moet worden alle verplichtingen van de federale overheid over te nemen voor die categorie werknemers.

Sinds 1998 wordt de veiligheid van dit ge-

een evacuatieplan, duidelijke signalisatie,

rechtsgebouw aangekaart en besproken

detectiemateriaal dat werkt en onderhouden

op het BOC Brussel. Analyses, oplijsting van

wordt. En bovenal, een zeer duidelijke com-

problemen,

verbetering,

municatie naar het gerechtspersoneel. Het

werkgroepen, preventieadviseurs die aan de

is schrijnend dat het gerechtspersoneel niet

alarmbel hangen, enz. brachten geen resulta-

weet hoe te reageren in noodsituaties, dat er

ten. Er veranderde niets uitgezonderd het feit

van enige evacuatieplanning en evacuatieoe-

dat alle actoren in en rond justitie akkoord

feningen geen sprake is, dat zij vandaag wor-

gaan dat er iets moet gebeuren. Deze con-

den verondersteld goed te werken in deze

sensus heeft er niet toe geleid dat er enig ini-

onveilige omgeving.

voorstellen

tot

tiatief werd genomen door de werkgever om aan deze schrijnende toestand iets te veran-

Want, het gaat hier niet alleen om de veilig-

deren! Ondertussen veroudert het gebouw.

heid op vlak van infrastructuur, het gaat hier

Op sommige plaatsen zijn er zelfs verzakkin-

ook om de veiligheid in de brede zin van het

gen, instabiliteitsproblemen, steenval…

woord, om het welzijn, het welbehagen van het gerechtspersoneel!

Op 3 januari 2012 brak een brand uit gevolgd

Werknemers/gerechtspersoneel moeten be-

door een vernietigend verslag van de brand-

schermd worden, moeten zich beschermd

weer: er werkte geen alarm, niemand van het

voelen door de werkgever. Dat is de plicht van

aanwezige personeel kon helpen omdat nie-

de werkgever. De wet van 4 augustus 1996

mand op de hoogte is van een mogelijke eva-

betreffende het welzijn van de werknemers

cuatieplanning, deuren waren in open toe-

bij de uitvoering van hun werk, is de basiswet

stand geblokkeerd, natte stijgleidingen van

op het gebied van veiligheid en gezondheid

de blusapparaten waren verouderd en niet

op het werk en is hierin zeer duidelijk. Dit

bruikbaar, niettegenstaande een rookverbod

vraagt een visie, een beleid, een wettelijk ver-

zijn er sigarettenpeuken en aanstekers ge-

plichte inzet van de werkgever in overleg met

vonden in evacuatiewegen….

zijn personeel. Mensen kunnen maar op een behoorlijke

Op vraag van de vakorganisaties werd een

manier werken wanneer hen een werkomge-

BOC bij hoogdringendheid bijeengeroepen.

ving wordt aangeboden waar het aangenaam

Weer werd een verslag opgemaakt, weer

en veilig is om te werken, waar mensen zich

werd er verwezen naar brandweerverslagen,

goed kunnen voelen.

rapporten, enz. Welzijn primeert en moet ingebed zijn in een Vandaag, twee maanden later, stellen wij

algemeen beleid dat tot in al zijn geledingen

vast dat er nog altijd niets is veranderd. Waar

doordrongen is. Het is onze taak als vakorga-

wachten zij op, zij die verantwoordelijk zijn

nisatie de overheid hierop attent te maken,

voor de veiligheid van het gerechtsperso-

telkens opnieuw, tot welzijn ingebakken is,

neel? Moeten er eerst opnieuw slachtoffers

ook bij Rechterlijke Orde.


16

bijzondere korpsen

Brandweer: actie van 10 januari 2012

Het relaas tot op heden Brandweer was immers mee slachtoffer van de maatregelen die leiden tot onder meer de verhoging van de mogelijkheid om op pensioen te gaan van 60 naar 62. Nochtans is het voor ons duidelijk: brandweer is wel degelijk een beroep met zware fysieke en mentale belasting die onmo-

Ilse Heylen De drie vakbonden hebben donderdag 9 februari jongstleden de brandweerlui hals over kop opgeroepen tot actie in de Wetstraat omdat we via diverse kanalen ondervonden dat het er niet goed uitzag voor de brandweer voor wat betreft hun pensioensregelingen.

gelijk uit te voeren is tot de leeftijd van 62 jaar. Dit en het feit dat er weinig mogelijkheden zijn om deze ambtenaren te belasten met administratieve opdrachten ,is trouwens ook de basis van de motivatie waarom brandweerlui konden genieten van een verlof voorafgaand aan het pensi-

Gezien het korte tijdsbestek waarin we gewerkt hebben, me-

oen. Een stelsel in voege sinds 1999 en sindsdien reeds twee-

nen we dat we mogen spreken van een succes.

het voorstel rond het verlof voorafgaand aan het pensioen dat mager blijft als dit niet structureel wordt

maal verlengd.

ingekaderd, omdat de gemeenten hierin nog finaal de Zeker de vertegenwoordiging van verschillende korpsen van

beslissing nemen.

We hebben donderdag 9 februari dan ook getracht vanaf acht

over gans het land heeft de actie waarde gegeven. Ook van

We hebben onze argumenten nogmaals op tafel gelegd en

uur in de avond zo goed als mogelijk te mobiliseren. Hierbij

diegenen die in de onmogelijkheid waren om nog mee op te

gesteld dat het niet fair is dat we met een eindpunt moeten

zijn we begonnen bij de korpsen dicht bij Brussel, gezien de

trekken weten we dat ze in gedachten bij ons waren.

starten waarbij geen enkel perspectief is op een aantrekkelijk

afstand voor de verplaatsing op dergelijke kort tijd.

De actie van 10 februari heeft geleid tot een contact met de

statuut. We stelden voor om het behoud van de huidige rege-

minister van pensioenen en de minister van binnenlandse za-

lingen in afwachting van de discussies over het statuut, met

ken die een voorstel hadden uitgewerkt. Een voorstel dat nog

een duidelijk signaal naar de brandweer dat er daadwerkelijk

niet werd voorgelegd aan de kern.

gewerkt wordt aan een goed statuut, dit zou bijvoorbeeld

Dit voorstel omvat kort volgende elementen:

kunnen via een structurele uitstapregeling.

De mogelijkheid om op 60 jarige leeftijd op pensioen te gaan, wel te verstaan met een progressieve verho-

De ministers hebben onze grieven meegenomen en zouden

ging van loopbaanvoorwaarden naar 37.5 jaar in 2019

dit terug voorleggen aan de kern. Eerstdaags zouden ze met

en mogelijks na evaluatie een verdere verhoging tot 40

een nieuw voorstel komen.

jaar in 2022. In deze loopbaanvoorwaarden zouden alle

actieve jaren tellen , ook bijvoorbeeld de jaren vooraf

Van onze kant houden wij aan onze eigen afspraak onder de

gepresteerd in de privé.

drie vakbonden, zijnde dat we maandag terug bij elkaar ko-

Het engagement om met de gemeenten structurele

men om desgevallend voorstellen te evalueren en in functie

afspraken te maken opdat brandweerlui op 56 kunnen

daarvan verdere acties voor te bereiden.

verzoeken in een minder zware functie te werken •

De verlof voorafgaand aan het pensioen behouden,

Maandag 13 februari in de voormiddag heeft de minister van

zonder afloop (thans 2013) maar met progressie van de

Binnenlandse in een contact ons laten weten na nog een toe-

leeftijd naar 58 jaar in 2016 met dezelfde voorwaarden

lichting van de voorstellen.

(onder meer het aantal jaren dienst) en met dezelfde beslissingsmodaliteiten ( de gemeente beslist of ze dit

De minister heeft ons schriftelijk haar voorstellen gecom-

willen voorzien)

municeerd. Maar op 20 februari hebben de vakbonden in gemeenschappelijk front een brief aan de Minister gestuurd

Er blijven echter toch nog grote bezorgdheden hangen, zo is

met 4 belangrijke vragen:

er onder meer: •

meer duidelijkheid

geen zicht op het realistisch toepassen van een struc-

een overlegkalender

tureel systeem van het herplaatsen op vraag in minder

een gemandatteerde bij het overleg

zware functies. Bovendien moeten we hier ook nog

prioriteit geven aan eindeloopbaanregelingen

afwachten op welke manier dergelijk engagement daadwerkelijk kan worden waargemaakt. We weten in

De vakbonden vroegen een reactie ten laatste 15 maart. Bij

ieder geval dat dit vandaag niet haalbaar is in de meeste

het ter perse gaan, was nog geen reactie gekend. We houden

korpsen

u dus verder op de hoogte in een volgend nummer.


17

bijzondere korpsen

Informele vergadering met de CHOD en de DG’s van 6 maart 2012 Personeelsvermindering Het huidige regeerakkoord voorziet opnieuw in een afslanking van 2000 militairen. Verder moeten we afwachten wat de begrotingscontrole die momenteel plaatsheeft zal opleveren voor defensie. Het personeel moet er in elk geval rekening mee houden dat in een periode van inkrimping van het overheidspersoneel, overtallen in bepaalde eenheden nog moeilijk te verantwoorden zijn.

Eerstelijnsgeneeskunde – gratis medische verzorging ACV-Openbare diensten vroeg om de huidige situatie te ken-

Walter Van den Broeck ACV-Openbare Diensten tracht hieronder in grote lijnen een objectieve weergave van deze ontmoeting weer te geven. Door de financiële crisis verminderde het budget van defensie en werd in 2011 het transformatieplan doorgevoerd. Men heeft getracht de sociale impact voor het personeel te beperken. Ondanks de serieuze inspanning die het departement defensie heeft geleverd blijven er ernstige financiële problemen bestaan om de dringende investeringen uit te voeren. Het uitblijven van deze investeringen is nefast voor de uitrustingsgraad van het personeel en brengen ernstige veiligheidsrisico’s met zich mee tijdens buitenlandse operaties.

nen van de eerstelijnsgeneeskunde, welke bijsturingen reeds werden ondernomen en kaartte tevens de problematiek aan

de eerstelijnsgeneeskunde grotendeels als een succesverhaal.

trachten om in de komende weken de situatie te regularise-

van de terugbetaling medische kosten.

Meer dan 2000 burgerartsen werken voor defensie. Dit is

ren. In de toekomst wil men streven dat een dossier binnen de

ongeveer 1 op de 5 bestaande artsen. De groep kinesithera-

maand verwerkt wordt.

De overheid deelde ons mede dat zij de reglementaire be-

peuten is al gegroeid tot meer dan 2200 deelnemers. Enkel

De richtlijnen rond ongevallen tijdens de dienst en door het

palingen aan het uitwerken zijn, rekening houdende met de

voor de tandheelkunde blijft er een probleem bestaan. Slechts

feit van de dienst zal worden bijgestuurd. Voor een zwaar on-

diversiteit in de geneeskunde. Zo zijn er totaal verschillende

een 300 tal tandartsen hebben zich aangesloten. De overheid

geval, men spreekt dan van een ongeval waar een restletsel

aanpassingen nodig voor wat betreft de curatieve zorgvers-

heeft zich dan ook geëngageerd om deze problematiek te her-

blijft bestaan van meer dan 10%, ontvangt het slachtoffer een

trekking dan wel voor de arbeidsgeneeskunde. De doelstelling

bekijken en naar een oplossing te zoeken. Tevens is de over-

vergoedingspensioen. Voor de andere ongevallen zijn er geen

van de hervorming blijft wel bestaan. De curatieve militaire

heid van zin om de administratieve last voor de aangenomen

tussenkomsten voorzien. Daarenboven is de overheid er zich van

geneesheer zal hem specialiseren in de domeinen die speci-

hulpverstrekker te beperken.

bewust dat het slachtoffer sommige kosten niet vergoed krijgt en wil men een oplossing zoeken om deze toestand te regulariseren.

fiek verbonden zijn met het beroep van militair. Daarenboven blijft men in de scholen voor de leerlingen de volledige waaier

Vervolgens lichtte de overheid de problematiek toe rond de

van de curatieve geneeskunde aanbieden.

laattijdige terugbetaling door BFA-M. De huidige problema-

De overheid benadrukte dat de outsoursing van de eerste lijns-

tiek is te wijten aan het nieuw systeem van betaling. Deze

geneeskunde er niet is gekomen om kosten te besparen, doch

betaling worden uitgevoerd door Fedcom en DG Budfin zal

wel om de rechten te vrijwaren. Reeds verschillende jaren

De militaire overheid beschouwt de partiële outsoursing van


18

bijzondere korpsen

heeft defensie een probleem om dokters, tandartsen,… aan

brochures waar bij het kiezen van foto’s veel aandacht wordt

te werven. Veel heeft te maken met de door defensie aange-

besteed aan het aspect diversiteit en anderzijds op de indirecte

boden loopbaanvoorwaarden. En we spreken dan niet enkel

communicatie via artikels in tijdschriften en kranten en deel-

over de financiële verloning maar evenzeer over de jobssa-

name aan projecten rond het thema diversiteit.

tisfaction. Om een attractieve loopbaan aan te bieden en het personeel met de juiste competenties aan te trekken heeft de-

Bewaking en beveiliging kwartieren

fensie al sinds 2005 een voorstel uitgewerkt dat tevens werd

Vervolgens werd de problematiek rond de bewaking en de be-

overlegd met de syndicale organisaties. Dit dossier, “Statuut

veiliging van de kwartieren op het nationaal grondgebied be-

Operationaliteit

medisch technisch korps” werd voor de eerste keer ingediend

sproken. Al lange tijd geleden werd aan de vakorganisaties een

Om de operationaliteit te garanderen zijn al enkele acties

bij de vorige minister van landsverdediging en is tot op heden

ontwerp van wachtdoctrine voorgelegd. Deze doctrine werd nog

ondernomen en worden nog bijkomende maatregelen over-

nog niet van toepassing. Om de continuïteit op zowel het ge-

niet gepubliceerd. De overheid is van plan om op zo’n kort mo-

wogen. Enerzijds heeft men het programma “MENUFIT” opge-

bied van de curatieve geneeskunde, als op het gebied van de

gelijke termijn deze doctrine te publiceren en tevens een over-

start om de fysieke conditie van bepaalde militairen (na reva-

arbeidsgeneeskunde te verzekeren moet dit dossier dringend

leg met de syndicale organisaties op te starten rond de nodige

lidatie of andere reden) terug op peil te brengen. Anderzijds

worden afgerond.

aanpassingen in het Reg A12/1 en het Reg “inwendige dienst”.

is ACOS Ops & Trg een nieuwe politiek “sport” en “sporttesten” aan het uitwerken. Verder denkt men eraan de beoordeling

Aanpassen voertuig “Pandur”

Nieuw statuut bepaalde duur

van de militair aan te passen en deze over vier luiken te sprei-

DGMR heeft de intentie om aanpassingen te laten uitvoeren aan

Het volgende thema handelde over het beheer van het perso-

den: fysiek, professioneel, medisch en gedrag. Concreet moet

de Pandur. Enerzijds wil men de levensduur verlengen tot 25 jaar

neel en de projecten van HR. De beleidsnota van de minister

dit echter nog uitgewerkt worden.

en daarom dienen bepaalde onderdelen die versleten zijn wor-

van Landsverdediging kondigt een nieuw statuut met een

den vervangen. Anderzijds wil men de inzetbaarheid verhogen.

bepaalde duur aan. DGHR zal hiervoor een actieplan opstellen

Sociale promotie

en afspraken maken met het kabinet van de minister om dit

De laatste jaren heeft defensie systematisch meer plaatsen

Tevredenheidsenquête

nieuwe statuut volledig gerealiseerd te krijgen tijdens de hui-

opengesteld voor de interne werving. (Sociale Promotie?).

DGHR deelde mee dat ze op regelmatige basis verschillende

dige korte legislatuur. Hiervoor zal een strikte timing worden

Het grote voordeel van deze interne werving is de lage attri-

tevredenheidsenquêtes uitvoeren. Deze metingen gebeuren

opgemaakt. Het huidige statuut van het beroepspersoneel zal

tiegraad die men bekomt. Defensie wil nog meer kandidaten

procesmatig wat inhoud dat men gaat meten, de gemeten

blijven bestaan naast een nieuw statuut waarbij personeel zal

via deze vacature aansporen om over te gaan naar een hogere

resultaten gaat analyseren, acties voorstelt om te verbeteren

aangeworven worden voor een bepaalde duur. Dit nieuwe

categorie. Om de slaagkansen van onze militairen te verhogen

en uiteindelijk opnieuw gaat meten. Zo heeft men in 2011 een

statuut stapt af van het idee van levenslange tewerkstelling.

worden al cursussen ingericht ter voorbereiding van de taal-

bevraging uitgevoerd, die georganiseerd werd door de cel Exit,

Maar in elk geval blijven beide statuten naast elkaar bestaan.

examens en denkt men aan een bijsturing van de psychoso-

bij het personeel dat in VOP vertrok. De resultaten gaven aan

Om dit nieuwe statuut aantrekkelijk te maken zal men aan-

ciale testen.

dat 90% van dit personeel tevreden was dat ze voor defensie

dacht besteden aan het opbouwen van competenties die nut-

hadden gewerkt. Opvallend was wel dat slechts 50% van dit-

tig zijn om deel te nemen aan een externe mobiliteit. Daaren-

Eveneens onderzoekt men ook de mogelijkheid om de militai-

zelfde personeel aan jongeren de raad zou geven om voor de-

boven zal binnen dit nieuw statuut ook de overgang naar het

ren rechtstreeks te laten overgaan naar het beroepskader en

fensie te gaan werken. Deze enquêtes worden uitgevoerd met

beroepsstatuut mogelijk gemaakt worden. Evenzo wordt de

niet meer naar het aanvullingskader.

eigen middelen en in samenwerking met het departement

kans geboden om binnen dit statuut over te gaan van niveau

gedragswetenschappen van de KMS. Gezien de schaarse mid-

(vb van Niv D naar Niv C). Om dit te verwezenlijken zal een

Attritieproblematiek

delen waarover het departement beschikt is DGHR beperkt in

Task Force samengesteld worden die bestaat uit conceptuele

Het attritieprobleem bij de werving van militairen is nog niet

het uitvoeren van dergelijke enquêtes.

denkers en uit specialisten van de administratie.

onder controle. Om dit probleem aan te pakken werd de exitcel opgericht die metingen moet uitvoeren naar de reden van

Diversiteit

Met dit creëren van dit nieuwe statuut is het ook de bedoeling

attritie. Wat betreft de vrijwilligers stelt defensie vast dat de

Op 14 november 2011 werd het handvest van de diversiteit

alle andere nevenstatuten zoals hulpkader, korte termijnka-

huidige psychische testen misschien dienen vervangen te

ondertekend door de CHOD en alle DG en ACOS. Dit kaderde in

der,… op te heffen.

worden door een psychometrisch model. Dit om de meest

de uitvoering van het diversiteitsbeleid van defensie. Sindsdien

geschikte kandidaat te selecteren. Voor de kandidaat onderof-

voert defensie zowel intern als extern communicatie ronde dit

ficieren stelt men vast dat een deel van de attritie te wijten is

diversiteitscharter. Intern wordt het personeel geïnformeerd en gesensibiliseerd. Op de intranetsite vindt men de wetgeving, het handvest,… . In november 2011 verspreidde defensie een online nieuwsbrief rond diversiteit. De doelstelling is deze nieuwsbrief trimestrieel te verspreiden. In 2012 zullen ook nog campagnes gevoerd worden rond pesten, cyberhate,… . Onze externe communicatie spitst zich toe op enerzijds de wervings-

Maar in elk geval blijven beide statuten naast elkaar bestaan.

aan het oriëntatieproces waarbij de kandidaat na het eerste jaar een keuze moet maken uit de verschillende wapens op basis van zijn behaalde klassement. Het maken van de wapenkeuze onmiddellijk tijdens de selectie zou deze attritie kunnen verhelpen. Maar eveneens moet er meer aandacht besteed worden aan de aanpassing van de kandidaat aan het militaire leven.


19

bijzondere korpsen

Copernicusprocedure Jan Adam De procedures die het ACV heeft aangespannen voor zijn leden tot het bekomen van de copernicuspremie zijn volop aan de gang. Zo werden er reeds pleidooien gehouden in

Stad Gent heeft alsdan de mogelijkheid, wan-

Wij doen hiervoor uiteraard verder het nodige

Brugge, Antwerpen, Leuven, Mechelen, Ton-

neer de Copernicuspremie wordt toegekend,

en de leden dienen niets te ondernemen.

geren, Turnhout, Dendermonde, Veurne, Ou-

om te vragen dat de kostprijs (geheel of ge-

denaarde en Gent (met uitzondering voor PZ

deeltelijk) ten laste zou worden gelegd van de

De zitting te Brussel voor de Federale Politie is

Gent).

Belgische Staat. Ingevolge het feit dat er thans

geagendeerd op 03/05/’12. Voor de PZ Gent is

een nieuwe procespartij is tussengekomen,

de datum vastgelegd op 20/06/’12.

In de procedure die ingesteld werd voor de

zijn er nieuwe conclusietermijnen vastgesteld

rechtbank van eerste aanleg te Gent lastens

en een nieuwe behandelingsdatum, zijnde

Op het ogenblik van de redactie van dit arti-

de Stad Gent, heeft de Stad Gent als verwe-

20.06.2012. De leden hebben hiervan recen-

kel zijn de eerste vonnissen geveld te Tonge-

rende partij beslist om de Belgische Staat te

telijk een convocatie ontvangen van de griffie

ren en Mechelen, doch het verdict is ons nog

dagvaarden in gedwongen tussenkomst. De

van de rechtbank van eerste aanleg te Gent.

niet bekend.

Hot items

Schrijf je in op de nieuwsbrieven? Wat betreft de actualiteit bij de politie worden de hot-tems telkens zo snel als mogelijk gepubliceerd op onze website www.acvpolitie.be . Je kan op de contact-pagina tevens inschrijven op onze nieuwsbrief Politie. Daarenboven kan je de nieuwsbrief van ACV Openbare Diensten verkrijgen door je mailadres te bezorgen aan martine.ocula@acv-csc.be .


20

vervoer

De autobus-autocar arbeidsmarkt staat voor

grote uitdagingen Thomas Vael Het Instituut voor de autoCar en de autoBus vzw (ICB) publiceerde in begin dit jaar een overzicht van de toestand van deze versnipperde maar zeer belangrijke sector. Hieronder de voor ons meest in het oog springende ondernemings- en werkgelegenheidscijfers, gevolgd door enkele syndicale reflecties.

Een degelijk en coherent personeelsbeleid is en blijft ons voornaamste streefdoel

Ondernemingen en voertuigen •

Er zijn 499 Belgische bedrijven actief in de sector autobus-autocar, deze zijn samen goed voor 6.605 voertuigen;

65% ondernemingen liggen in Vlaanderen (goed voor 70% van de bussen), 27% in Wallonië en 8% in Brussel;

Ongeveer 30% van de voertuigen in de Belgische privé ondernemingen worden ingezet in het geregeld vervoer, hetzelfde aandeel in het bijzonder geregeld ver-

dan 25 jaar, en de gemiddelde leeftijd bij

treft de kwaliteit van de arbeid van de werk-

voer, en 40% in het ongeregeld vervoer.

indiensttreding steeg van 31 jaar in 2000,

nemers benadrukken wij steeds opnieuw

naar 36 jaar nu. De gemiddelde anciënni-

dat als de sector voldoende gemotiveerde

Tewerkstelling

teit nam jaren af (deels verklaard door de

chauffeurs wil blijven aantrekken en behou-

Bij onderstaande cijfers wordt geen onder-

toename van werkgelegenheid), om de

den, er grotere inspanningen nodig zijn in

scheid gemaakt tussen chauffeurs werkzaam

laatste twee jaar opnieuw te stijgen tot

álle ondernemingen. Niet enkel betere loon-

in het geregeld, bijzonder geregeld en het

het niveau van het jaar 2000 (gemiddeld

en arbeidsvoorwaarden kunnen hierbij een

ongeregeld vervoer.

9 jaar anciënniteit);

hefboom betekenen. Ook de nog al te vaak

Het aandeel vrouwen in de totale tewerk-

twijfelachtige arbeidsomstandigheden en ar-

de sector. Dat is een stijging van meer

stelling bedraagt slechts 12%. Dit is een

beidsverhoudingen moeten aangepast wor-

dan 1500 personen sinds 2003. In voltijds

zeer lichte stijging ten opzichte van 2000

den aan de noden van deze tijd. Vrouwen en

equivalenten gaat het hier om ongeveer

(10%).

jongeren aantrekken, zal dan vanzelf een stuk

In 2010 werkten er 9.567 werknemers in

makkelijker gaan. Werknemers gemotiveerd

8000 VTE; •

72% van deze personen werkt in Vlaan-

Syndicale uitdagingen

deren, 24% in Wallonië en 4% in Brussel.

Deze cijfers en evoluties ondersteunen de

Bedienden tellen slechts voor 8,7% van

nood aan intensieve vakbondsopvolging

Er worden door de sociale partners steeds

het totaal;

van deze groeiende sector. Autobus-autocar

meer inspanningen geleverd op het vlak van

De afgelopen tien jaar is er een duidelijke

vormt ongetwijfeld een segment in de markt

rekrutering en opleiding, op het vlak van extra-

trend van veroudering van de tewerkge-

van het personenvervoer waar veel uitdagin-

legale voordelen, veiligheid en werkzekerheid.

stelde arbeiders. In 2001 was de helft van

gen en kansen liggen. De geografische en

Toch bewijst de zware impact van de huidige

de arbeiders jonger dan 45 jaar. In 2011 ligt

juridische versnippering maakt het tegelijk

economische crisis (gekoppeld aan de bespa-

deze leeftijdsmediaan al op 50 jaar (met

moeilijk om er vaste greep op te krijgen.

ringen in het geregeld vervoer), dat elk van de 500 autobus-autocarbedrijven en hun werkne-

andere woorden de helft van de chauf•

houden om in dienst te blijven evenzeer.

feurs is vandaag de dag ouder dan 50 jaar).

Een degelijk en coherent personeelsbeleid is

Slechts 2% van de werknemers is jonger

en blijft ons voornaamste streefdoel. Wat be-

mers, extra vakbondsaandacht verdienen.


21

vervoer

Openbaar vervoer

Besparingsplan zet mes in het aanbod!

Wij blijven ons verzetten tegen deze plannen

En het personeel? Een stand van zaken

(bovenop de inflatie) mogelijk worden. Uiter-

ven rechten, het inkomen, de arbeidsvoor-

Het staat nu buiten kijf. Ondanks veel overleg

aard moet ook worden bekeken of andere

waarden en mobiliteit stelt het personeel zich

en discussie blijft het besparingsplan van De

inkomsten (derde betalers, zwartrijden, com-

vragen. Wij wensen sluitende garanties!

Lijn overeind. Er moet dus 60 miljoen euro

merciële,…) kunnen stijgen. Minister Crevits

(op jaarbasis) worden bespaard. Een deel er-

zal voor de zomer een voorstel doen.

van moet door de privé-exploitanten worden opgehoest.

Bij de privé-exploitanten werd eveneens een protocol afgesloten (akkoord van 10 mei

De uitvoering van het plan

2010). Het sociaal begeleidingsplan voorzag

Ondertussen zijn de entiteiten begonnen

in een aantal afspraken rond maximaal job-

De Vlaamse regering heeft dit eind febru-

met het informeren en consulteren van de

behoud ( geen absolute werkzekerheid dus),

ari nogmaals bevestigd. De Vlaamse regering

steden en gemeenten. De reacties zijn niet

maatregelen in geval van ontslag…

besliste ook dat geen bijkomende besparin-

zondermeer positief! Onze campagne ‘redje-

gen worden opgelegd die nog maar eens

bus’ (www.redjebus.be) toont duidelijk aan

Het idee van het poolsysteem (zie ook las-

negatieve gevolgen zouden hebben gehad

dat het de reiziger hoog zit (zie verder in de

tenboek ‘privé-exploitanten) werd verder uit-

op het vervoersaanbod. Wel wordt nogmaals

Nieuwe Tijd).

gewerkt. Zo engageerde De Lijn zich ook om onder bepaalde voorwaarden en in laatste

bevestigd dat de werkingskosten (buiten exploitatie) verder moeten blijven dalen. In

Ook de vakbonden en hun vertegenwoordi-

instantie chauffeurs vanuit de pool in dienst

dat verband wordt de ambitie om het per-

gers hebben ondertussen kennis kunnen ne-

te nemen (wedertewerkstelling).

soneelsbestand (met uitzondering van het

men van de plannen. Uiteindelijk is dit poolsysteem in 2010 niet

rijdend personeel en de controleurs) tegen eind legislatuur (2014) verder te laten dalen

Wij – vakbonden – blijven ons verzetten te-

‘geactiveerd’ moeten worden. Het sociaal

verscherpt (6% in plaats van 5%). Het is van-

gen deze plannen. Het is slecht voor de rei-

begeleidingsplan heeft afdankingen kunnen

daag nog niet duidelijk welke gevolgen dit

ziger (minder aanbod en verslechtering van

vermijden. Vandaag is de vraag of dit nu ook

heeft voor het administratief en technisch

de kwaliteit van het aanbod) en het is slecht

het geval zal zijn. Wij hopen dat er geen ont-

kader. Wel is duidelijk dat de vervanging van

voor de chauffeur en bij uitbreiding de werk-

slagen zullen vallen maar vrezen dat dit niet

een personeelslid of de aanwerving van een

nemers van de sector.

te vermijden is. Wij wensen dus betere garan-

nieuw personeelslid slechts druppelsgewijze

ties voor het personeel! Met andere woorden,

zal gebeuren. De werkdruk zal dus ook in

Het sociaal plan

rekening houdende met de ernst van de in-

deze diensten toenemen.

De uitvoering van het besparingsplan 2010

grepen, moeten wij er naar streven dat zo wei-

ging gepaard met het afsluiten van een ak-

nig mogelijk werknemers in de pool moeten

Met betrekking tot de kostendekking is

koord tussen de vakbonden en de directie

terecht komen. Indien zij dan toch in de pool

nu eindelijk ook de kogel door de kerk. De

van De Lijn (akkoord van 26.02.2010) over

terecht komen, moeten wij er voor zorgen

Vlaamse regering heeft collegiaal beslist om

garanties voor het personeel. De werkzeker-

dat zij binnen de kortste keren terug aan de

de stijging van de kostendekking (0,5% per

heid werd nogmaals bevestigd. Ook werden

slag kunnen in de sector. Onderwijl moeten

jaar) te realiseren via een verhoging van de

de verworven rechten gegarandeerd, met in-

deze chauffeurs ook over een gewaarborgd

inkomsten. Wanneer men aan de inkomsten

begrip van de garantie van het inkomen op

inkomen (werkloosheid en toeslag vanuit de

denkt, denkt men natuurlijk in de eerste

basis van het leveren van prestaties.

sector) kunnen beschikken.

Enerzijds kunnen de tarieven worden aange-

De Lijn gaat er van uit dat het protocol ‘2010’

Bij het ter perse gaan waren de besprekingen

past rekening houdend met de gemiddelde

voldoende garanties geeft. De sociale gevol-

over deze ‘sociale akkoorden’ volop bezig.

stijging van de inflatie (van de laatste jaren).

gen zullen naar onze mening zwaarder zijn

Anderzijds moeten ook tariefaanpassingen

dan in 2010. Zowel op het vlak van de verwor-

plaats aan een verhoging van de tarieven.

Wordt dus vervolgd.


22

vervoer

Vlaamse openbare autobusdiensten Ingevolge de overschrijding van de spilindex worden de lonen op 01/03/12 met 2% verhoogd. Hieronder vindt u de nieuwe uurlonen: Anciënniteit

O.M.C

Zondagwerk (= basisloon + 100 % toeslag)

Nachtwerk + € 1,41/u (20u - 6u)

0

13,8802

27,7604

15,2902

0,5

13,9655

27,9310

15,3755

1

14,0850

28,1700

15,4950

2

14,2246

28,4492

15,6346

3

14,3447

28,6894

15,7547

4

14,4846

28,9692

15,8946

5

14,5738

29,1476

15,9838

6

14,7800

29,5600

16,1900

8

14,9856

29,9712

16,3956

10

15,1992

30,3984

16,6092

12

15,3169

30,6338

16,7269

14

15,4341

30,8682

16,8441

16

15,6846

31,3692

17,0946

18

15,8054

31,6108

17,2154

20

16,0179

32,0358

17,4279

22

16,1394

32,2788

17,5494

24

16,2598

32,5196

17,6698

25

16,3501

32,7002

17,7601

26

16,4711

32,9422

17,8811

28

16,5917

33,1834

18,0017

29

16,7126

33,4252

18,1226

De maandelijkse toelage wordt € 136,58 per maand. De vergoeding voor de eerste onderbreking van de dag die langer duurt dan 1 uur, wordt € 2,77.

Bijzonder geregelde autubusdiensten Door de overschrijding van de spilindex worden de lonen van het personeel van de speciale autobusdiensten vanaf 1 maart 2012 verhoogd met 2%. De spilindex is 120,09. Anciënniteit

Uurlonen €

Zondagwerk (= basisloon + 100 % toeslag)

Nachtwerk + € 0,50/u

0-2

11,5005

23,0010

12,0005

3-5

11,5654

23,1308

12,0654

6 - 10

11,6282

23,2564

12,1282

11 - 15

11,7566

23,5132

12,2566

16 - 20

11,9448

23,8896

12,4448

21 jaar en meer

12,0108

24,0216

12,5108


23

pensioenen

De referentiewedde Uitgesteld loon Het algemene overheidspensioen wordt in principe berekend op basis van de gemiddelde wedde van de laatste jaren van de loopbaan. Op die manier sluit het pensioen

Joris Lermytte Een overheidspensioen wordt berekend op de referentiewedde. De pensioenhervorming voert het principe in dat de referentiewedde gelijk is aan de gemiddelde wedde van de laatste tien jaar van de loopbaan. Voor wie ouder was dan vijftig jaar op 1 januari is de referentiewedde meestal de gemiddelde van de wedde van de laatste vijf jaar van de loopbaan. We zetten alles op alles om voor meer groepen uitzonderingen te bekomen.

aan bij het loon. Het gebruik van de referentiewedde is de ruggengraat van het principe

wedden verbonden aan de functie waarin

De pensioenhervorming

van het uitgesteld loon. Immers, wanneer het

men benoemd is. Enerzijds leveren deeltijdse

De pensioenhervorming voorziet dat over-

pensioen niet langer zou berekend worden

prestaties of wachtgeld bij disponibiliteit dus

heidspensioenen voortaan berekend worden

op de laatste wedden, dan kan niet langer

geen lagere referentiewedde op. Anderzijds

op het weddengemiddelde van de laatste

sprake zijn van een doorbetaling van de wed-

zorgt het waarnemen van een hogere functie

tien loopbaanjaren. Wie op 1 januari 2012 ou-

de. Veeleer zou dan overgegaan worden naar

evenmin voor een hogere referentiewedde.

der was dan 50 jaar behoudt evenwel de oude

een verzekeringslogica waarbij de bijdragen

Naast de gewone wedde wordt ook rekening

berekeningswijze. Daarenboven hebben we

gedurende de hele loopbaan centraal staan.

gehouden met de een beperkt aantal wed-

bekomen dat bij een lagere referentiewedde

Daarmee zou uiteraard de eigenheid van het

dentoeslagen en premies die bovenop de

evenmin een verhoging naar tien jaar zou

overheidsstelsel verdwijnen. Zoiets is een eer-

wedde worden betaald. De lijst van wedden-

gebeuren. Die zou immers resulteren in een

ste stap naar het laten opgaan van het over-

toeslagen en premies die in aanmerking ko-

daling van pensioenen die reeds laag zijn.

heidspensioen in het werknemersstelsel. Ook

men is terug te vinden in artikel 8 van de pen-

Een grensbedrag waaronder de referentie-

de verruiming van de referentieperiode gaat

sioenwet van 21 juli 1844. Op deze algemene

wedde als laag wordt beschouwd werd nog

in die richting en komt daarenboven neer op

regels bestaan een aantal uitzonderingen.

niet bepaald. Verder hebben we bekomen dat

een botte vermindering van de pensioenen.

Bij een aantal groepen overheidspersoneel

voor wie de referentiewedde werd berekend

Wie nog loonsverhogingen bekomt tijdens

bestaan er kortere referentieperiodes. Daar-

op minder dan vijf jaar de referentieperiode

de laatste tien jaar van de loopbaan kan het

naast is bij een loopbaan die korter is dan de

verschuift naar vier jaar. Tot slot zou ook een

pensioen met gemakkelijk vijf procent zien

referentieperiode, de referentiewedde gelijk

uitzondering voorzien worden voor het mi-

dalen door de nieuwe berekeningswijze.

aan de gemiddelde wedde van de hele loop-

nimumpensioen bij lichamelijke ongeschikt-

baan. Tot slot behoudt men bij de overstap

heid: ook daar zou de vijf jaar behouden blij-

Berekening pensioen

naar een functie met een lagere wedde een

ven. Gezien er momenteel evenwel nog geen

De berekening van het rustpensioen in het

hogere referentiewedde mits een verminde-

definitieve correcties aan de pensioenhervor-

overheidsstelsel gebeurt op basis van de for-

ring van de loopbaanduur die overeenstemt

ming werden aangebracht blijven we alles in

mule: rustpensioen = aanneembare dienstja-

met de lagere wedde.

een voorwaardelijke vorm formuleren.

ren x referentiewedde x tantième. In het algemene overheidsstelsel bedraagt een volle loopbaan 45 jaar. Het pensioen wordt er berekend op basis van de tantième of breuk 1/60e. Het pensioen is dan gelijk aan 45/60e of 75% van de referentiewedde. Dat is tevens het relatieve maximumpensioen. Wie na het bereiken van een volledige loopbaan de loopbaan nog verder zet te maken krijgen met een beperking van het pensioen tot die 75%.

Berekening referentiewedde De referentiewedde in het algemene overheidsstelsel is gelijk aan de gemiddelde wedde van de laatste tien of vijf loopbaanjaren. Telkens wordt uitgegaan van de voltijdse


24

ElkE dag mensen op weg helpen ?

De openbare diensten verzetten tonnen werk. En da’s heel graag gedaan.

Red je bus Al meer dan 2000 mensen uitten op onze site www.redjebus.be hun ongenoegen over de besparingsplannen van De Lijn. Het is duidelijk dat iedereen wordt getroffen: werknemers, studenten en scholieren, gepensioneerden,... en dit in alle regio’s van Vlaanderen. ACV-Openbare Diensten wil druk blijven uitoefenen op De Lijn en de bevoegde ministers. Wij blijven dus reacties verzamelen op www.redjebus.be, om duidelijk te maken dat elke bus belangrijk is ! Bedankt!

Nieuwe Tijd - maart 2012  

Het ledenblad van ACV-Openbare Diensten

Nieuwe Tijd - maart 2012  

Het ledenblad van ACV-Openbare Diensten

Advertisement